Máte
otázku?

Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Čo je podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti?

Je na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nárok?

Kedy rozhodne súd o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti:

 

            Podľa § 69 TZ:

(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

            (pozn. autora: pre uplatnenie uvedeného inštitútu je nutné vykonať aspoň polovicu uloženého trestu a preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný – preukázanie tejto skutočnosti zaťažuje odsúdeného)

 

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

            (pozn. autora: určenie skúšobnej doby je v danom prípade určitým spôsobom modifikované, nakoľko je limitované nielen dolnou a hornou hranicou jeden až päť rokov, ale aj podmienkou, podľa ktorej nesmie byť skúšobné doba kratšia ako zvyšok trestu)

 

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, 

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin (pozn. autora: nielen spáchanie trestného činu, ale aj spáchanie priestupku, prípadne iného správneho deliktu umožňuje aplikáciu tohto ustanovenia) spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

            (pozn. autora: v uvedenom odseku sa nachádza sprísnenie týkajúce sa niektorých vodičov motorových vozidiel, ktoré zaviedol zák. č. 313/2011 Z. z.)

 

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5. (viď. výklad vyššie)

 

            Podľa § 70 TZ:

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná. (viď. výklad vyššie)

 

            Z judikatúry:

 

R 23/1985:

Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň,
Koncom januára tohto roka som mal súdom zakázané viesť motorové vozidlo na 1 rok. Po polke trestu som si podal žiadosť, kde mi súd vytýčil verejne zasadnutie na koniec októbra. To bolo pre pandémiu zrušené a presunuté dodatočne teraz na polku decembra.
V prípade, že súd uzná, že som sa osvedčil a odpustí sa mi zvyšok trestu, mám / môžem očakávať k tomuto rozsudku nejaké ďalšie komplikácie, ako napr. skúšobná doba, alebo niečo iné? Čoho sa to týka? Môžem potom v rámci tejto lehoty prísť o vodičské oprávnenie v prípade nejakého prípadného porušenia dopravného zákona?
Ďakujem!

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2020)

Dobrý deň,
ak súd upustí od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, uloží aj podmienku - skúšobnú dobu, počas ktorej musíte viesť riadny život. Podľa zákona pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.Ak by ste ju porušili, potom Vám nariadi dokončiť zvyšok trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, ako môžem podať žiadosť o podmienečne upustenie od zvyšku trestu zakazu činnosti? Kde to mám poslať? 12. Nov mi konci polovica z dvoch rokov, pokutu 400 e som zaplatil, vodičák som nemal ale môžem si ho urobiť, keď súd rozhodne v môj prospech alebo až, keď skončí skúšobná doba?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň. Návrh na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti môžete podať na prvostupňový súd (okresný súd), ktorý konal vo veci.

Pokiaľ ide o možnosť urobiť si vodičské oprávnenie, tak jedným z negatívnych predpokladov, ktoré musí osoba spĺňať na vydanie vodičského oprávnenia, je neexistencia súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Preto ak súd Vašej žiadosti vyhovie a podmienečne upustí od výkonu zvyšku Vášho trestu, mám za to, že nie je potrebné čakať na uplynutie skúšobnej doby a vodičské oprávnenie si môžete začať vybavovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

14. Augusta 2017 podmienečný trest, kto mi oficiálne oznámi a dokedy, že mi uložený trest uplynul. Trest mi bol uložený KS v Prešove.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Poznámka na úvod : Nikto Vám oficiálne neoznámi, že  trest s podmienečným odkladom bol Vami vykonaný.

 

2./ V zmysle ust. Trestného zákona platí : 

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

 

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

 

Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Ak mi bol v roku 2016 uložený zákaz viesť motorové vozidla na dobu 4roky a podmienka. A tento rok mi skončí podmienka, no budúci rok dostanem ďalšiu podmienku. K podmienke pribudne starý zákaz VMV. Je možné, aby zákaz platil od právoplatnosti nového rozsudku(2018). Mal by som potom už 2roky z trestu "odslúžené", ktoré by súd nebral do úvahy. Čo nie je fer. Existuje nejaký paragraf súdneho poriadku, ktorý toto ošetruje. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2017)

Dobrý deň. Ak sa ukladá ďalší trest, treba zohľadniť ustanovenie § 43 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že: „Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný, a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov trest odňatia slobody, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.“

Z citovanej zákonnej normy možno vyvodiť, že výkon neskoršie uloženého trestu začne až po vykonaní trestu rovnakého druhu uloženého skorším rozsudkom.

Inak povedané, ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a následne aj ďalší takýto trest, doba zákazu činnosti sa akoby spočítala, pričom maximálna výmera môže byť až desať rokov (§ 61 ods. 2 Trestného zákona).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Skončila mi jedna polka trestu za alkohol chcem to dať na súd, aby druhá polovica mi bola odpustená. Viete mi poradiť ako to napísať nejaký jednoduchý vzor nakoľko na google našlo pridanie na dopravný inšpektorát. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2017)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

Pán Google nie vždy dá odpoveď na to, čo sa človek pýta.

 

Vo vami uvedenej  situácii treba vychádzať z toho, že trestné zákon neukladá súdu povinnosť vyhovieť vašej žiadosti.  Žiadosť nemá predpísané náležitosti.

Žiadosť môžete podať na príslušný súd a to až po uplynutí polovice výkonu trestu zákazu činnosti k  pôvodnému číslu konania.

Ďalej citujeme súdne rozhodnutie, ktorým síce súd zamietol sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu okresného súdu, ale práve dôvody uvedené v cit. rozhodnutí sú návodom pre Vás ako žiadosť odôvodniť.

 

 

Krajský súd Banská bystrica 4 Tos19/2014 z 2.4.2014 :

"V súvislosti s dôvodmi uvedenými odsúdeným v žiadosti o podmienečné upustenie od trestu zákazu činnosti, kde tento uvádza, že jeho rodičia trpia zlým zdravotným stavom a títo sa liečia a že je v pracovnom pomere, prvostupňový súd v dôvodoch svojho rozhodnutia uvádza, že nie je nutné, aby rodičov sprevádzal na všetky vyšetrenia práve odsúdený, nakoľko má aj súrodencov a ani ich vek neodôvodňuje iné rozhodnutie súdu. Z uvedeného dôvodu preto žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku zákazu činnosti zamietol. ....

KS v Banskej Bystrici ako súd odvolací dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného nie je dôvodná. .... Krajský súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti umožňuje súdu skrátiť výkon trestu zákazu činnosti v tých prípadoch, ak uloženým trestom zákazu činnosti bol nápravnovýchovný cieľ dosiahnutý skôr ako odsúdený vykonal trest v uloženej výmere. Zmyslom tohto inštitútu Tr. zákona však nie je skutočnosť, aby bolo páchateľovi za dobré správanie počas výkonu trestu automaticky povolené podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti po odpykaní stanovenej doby, ktorú ustanovuje Tr. zákon v § 69 ods. 1 Tr. zák.

V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje, že je potrebné vždy mať na zreteli i účel trestu. Postup v zmysle cit.ustanovenia je možný najmä vtedy, ak vzhľadom na účel trestu a ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať v tomto smere význam, je odôvodnený predpoklad, že odsúdený bude viesť aj na slobode riadny život a že tu nie je pre spoločnosť príliš veľké riziko recidívy. V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje, že na upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti po uplynutí polovice trestu, nie je žiadny nárok, ale súd je povinný dôsledne skúmať účel trestu, osobu odsúdeného a to najmä so zameraním, či nejde v jeho prípade, ako už bolo uvedené, o riziko recidívy. ....

Rovnako tak skutočnosť, že odsúdený sa dopúšťal inej trestnej činnosti, sú takými konkrétnymi skutočnosťami, ktoré odôvodňujú záver, že je potrebné trest zákazu činnosti vykonať v plnom rozsahu. ...  Argumentácia odsúdeného, že sa stará o svojich rodičov, ako i to, že potrebuje vodičské oprávnenie na podnikanie, považuje i krajský súd za irelevantnú, nakoľko túto skutočnosť, že môže prísť o vodičský preukaz na dlhšiu dobu, si mal uvedomiť odsúdený už v čase, keď páchal trestnú činnosť."

 

Odporúčame samotnú žiadosť konzultovať s advokátom za min. poplatok, aby ste sa vyhol chybám a zdržaniu súdneho  konania.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem požiadať po uplynutí polky trestu o vrátenie vodickeho oprávnenia. Vodičské oprávnené mi bolo odobraté, keď som odmietol ísť na krv a moč. Súd mi ho odobral na 30 mesiacov a pokutu som doatal 800 e, tu som hneď aj zaplatil. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Áno, môžete požiadať o vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den, chcel by som, aby ste ma zastupovali vo veci zakazu cinnosti viest motorove vozidlo a to len ziadostou o zruseni tohto zakazu po uplynutí polovice trestu. To znamena dostal som 20-mesacny zakaz v Ziline pravoplatny dna 5.2.2016 a penaznu pokutu 350 eur, ktoru som uz vyplatil. Vodicsky som ale nikdy nemal, takze potrebujem iba to zrusenie zakazu. Dakujem

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, v prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci pri vyššie uvedenej veci nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, v ktorom nám zároveň zašlite rozhodnutie, ktorým Vám bol uložený predmetný trest. Je potrebné vedieť, že súd pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti zároveň určí aj skúšobnú dobu, nie kratšiu ako zvyšok trestu. Po uplynutí tejto skúšobnej doby bude súd rozhodovať, či ste sa osvedčili. Až po vydaní rozhodnutia o osvedčení alebo po márnom uplynutí jedného roka odo dňa skončenia skúšobnej doby sa toto Vaše odsúdenia zahladí. V prípade, ak Vám ide iba o to (nakoľko nemáte vodičské oprávnenie), aby bolo toto Vaše odsúdenie čo najskôr zahladené, z Vášho pohľadu by bolo vhodnejšie a rýchlejšie nechať uplynúť tento trest, nakoľko sa trest zákazu činnosti zahladzuje jeho vykonaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Platí pre súd povinnosť rozhodnúť o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 415 ods.3 Trestného poriadku do 60 dní? Ak áno kam sa môžem obrátiť so sťažnosťou, že táto lehota nebola dodržaná? Ďakujem

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň. Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ako aj na konanie o nariadení výkonu zvyšku tohto trestu sa primerane použijú ustanovenia § 415 až 417 Trestného poriadku. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na toto rozhodnutie. Príslušným na vydanie rozhodnutí je súd, ktorý vo veci konal v prvom stupni. V zmysle ustanovenia § 55, ods. 3 Trestného poriadku ,, Ak je dôvodný predpoklad, že došlo k prieťahom v príprave prejednania veci súdom, v určení termínu konania a rozhodnutia alebo k prieťahom vo vyhotovovaní súdneho rozhodnutia, ktorákoľvek zo strán môže podať prostredníctvom tohto súdu sťažnosť pre nečinnosť na nadriadený súd, aby určil primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu. To znamená, že sťažnosť je potrebné podať na Okresný súd, ktorý mal rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti v lehote 60 dní odo dňa doručenia návrhu a nerozhodol. O sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd, v tomto prípade Krajský súd. V prípade ak Okresný súd rozhodne dodatočne o návrhu do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti a informuje Vás o tom, tak sa na Vašu sťažnosť bude hľadieť ako na sťažnosť vzatú späť iba ak v lehote 5 pracovných dní nevyhlásite, že na svojej sťažnosti pre nečinnosť trváte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobry den. Poslal som návrh na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti na okresny sud. Ubehlo uz 9 tyzdnov a nedostal som ziadnu odpoved. Chcem sa opytat, aky cas ma sud na odpoved? Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 39 ods. 1 Trestného zákona, po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Žiadosť sa teda podáva po uplynutí polovice výkonu trestu. Keďže nemám vedomosť, na akú dobu Vám bola zakázaná činnosť, nedokážem určiť, ste nepodali žiadosť predčasne a teda, či to nie jeden z dôvodov nekonania súdu. Podľa § 437 ods. 4 Trestného poriadku, na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ako aj na konanie o nariadení výkonu zvyšku tohto trestu sa primerane použijú ustanovenia o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. V zmysle uvedeného preto platí ustanovenie § 415 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého, o návrhu na upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodne súd najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať. Dňa 14.09.2016 okresný súd mi podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Následne som poslal toto rozhodnutie 19.9.2016 na Dopravný inšpektorát. Do tohto dňa my nebolo poslané žiadne vyjadrenie z dopravného inšpektorátu. Otázka znie ako mám konať.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň,

podľa § 437 ods. 3 Trestného poriadku ak súd rozhodol o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, predseda senátu to bez meškania oznámi štátnemu orgánu alebo inej osobe príslušnej podľa § 436 ods. 1 Trestného poriadku, a to zaslaním rovnopisu právoplatného uznesenia.

Keďže podľa § 417 ods. 3 Trestného poriadku (ktorý sa podľa § 437 ods. 4 Trestného poruiadku použije aj pri rozhodovaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti) je proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti prípustná sťažnosť, uznesenie nenadobudne právoplatnosť skôr, ako je proti nemu možné podať riadny opravný prostriedok.

Keďže pre príslušný štátny orgán je rozhodujúce až právoplatné uznesenie, ktoré mu zasiela predseda senátu, odporúčame Vám v prvom rade zistiť na súde, ktorý rozhodol o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (na infocentre tohto súdu, a to aj telefonicky, resp. v spisovej kancelárii), či je uznesenie, ktorým bolo o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnuté, už právoplatné, a či bolo súdom, tak ako to vyžaduje § 437 ods. 3 Trestného poriadku, oznámené príslušnému orgánu.

Ak je uznesenie už právoplatné a predseda senátu zaslal jeho rovnopis (teda rovnopis uznesenia, na ktorom je vyznačená doložka právoplatnosti) príslušnému orgánu, je nutné informovať sa o stave konania na príslušnom orgáne Policajného zboru. Ak zistíte, že tento orgán vo Vašej veci nekoná, je možné brániť sa proti nečinnosti orgánu Policajného zboru sťažnosťou adresovanou nadriadenému orgánu, či využitím právnych inštitútov ustanovených v zákone o prokuratúre (podaním podnetu na prokuratúru), Správnemu súdnemu poriadku (podaním žaloby proti nečinnosti) alebo podať podnet verejnému ochrancovi práv.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku