Máte
otázku?

Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

Čo znamená podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti?

Máme nárok na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti?

Kedy súd rozhodne o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti:

 

            Podľa § 69 TZ:

(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

            (pozn. autora: pre uplatnenie uvedeného inštitútu je nutné vykonať aspoň polovicu uloženého trestu a preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný – preukázanie tejto skutočnosti zaťažuje odsúdeného)

 

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

            (pozn. autora: určenie skúšobnej doby je v danom prípade určitým spôsobom modifikované, nakoľko je limitované nielen dolnou a hornou hranicou jeden až päť rokov, ale aj podmienkou, podľa ktorej nesmie byť skúšobné doba kratšia ako zvyšok trestu)

 

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, 

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin (pozn. autora: nielen spáchanie trestného činu, ale aj spáchanie priestupku, prípadne iného správneho deliktu umožňuje aplikáciu tohto ustanovenia) spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

            (pozn. autora: v uvedenom odseku sa nachádza sprísnenie týkajúce sa niektorých vodičov motorových vozidiel, ktoré zaviedol zák. č. 313/2011 Z. z.)

 

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5. (viď. výklad vyššie)

 

            Podľa § 70 TZ:

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná. (viď. výklad vyššie)

 

            Z judikatúry:

 

R 23/1985:

Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával.

Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, mohla by som sa spýtať, v akej forme sa to píše? Vo Worde alebo je to nejaké tlačivo, ktoré treba vytlačiť a vypísať? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 03.07.2024)

Dobrý deň,

predpokladám, že keď ste vložili otázku do podmienečného upustenia od zvyšku trestu zákazu činnosti tak máte na mysli toto tlačivo. Ak spĺňate podmienku, že Vám uplynula viac ako polovica trestu môžete požiadať o upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti, pričom návrh je potrebné podať na príslušný súd. Vzor je uvedený aj na našej web stránke - https://ficek.sk/vzor-ziadost-o-podmienecne-upustenie-od-trestu-zakazu-cinnosti-285980. Môžete si to upraviť podľa seba, vytlačiť, podpísať a poslať na súd. Dovoľujem si ešte upozorniť, že uviesť, že na uplatnenie podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie je právny nárok. To znamená, že je na vôli súdu, či k upusteniu od výkonu zvyšku trestu pristúpi alebo nie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, kde môžem zistiť, ako dlho mi ešte trvá zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Rozhodnutie zo súdu som stratil pri sťahovaní. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 07.04.2023)

Dobrý deň, uvedené dokážete zistiť priamo z rozhodnutia alebo z konkrétneho spisu.  V prípade, že ste stratili rozhodnutie obráťte sa príslušný orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal a požiadajte o vydanie rovnopisu tohto rozhodnutia. Stačí ak uvediete vaše meno a priezvisko a úradníci by už mali vedieť vyhľadať konanie, ktoré bolo s vami vedené, a v ktorom bolo konkrétne rozhodnutie vydané. Vydanie rovnopisu je však spojené s poplatkovou povinnosťou. 

Ak rozhodnutie nepotrebujete, potom vám postačí objednať sa nahliadnutie do spisu, v ktorom si rozhodnutie viete nájsť a tak zistiť aj konkrétnu lehotu trvania zákazu činnosti, ktorá vám bola uložená. 


Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je možné požiadať súd o odpustenie zvyšku podmienečného trestu a po akej dobe. Podmienečný trest mi bol udelený na 30 mesiacov a už uplynulo 17. Rád by som sa tiež dozvedel, po akej dobe môžem požiadať o odpustenie zvyšku trestu zákazu podnikania. S pozdravom.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 09.02.2023)

obrý deň, pokiaľ ste boli odsúdený na trest zákazu činnosti, potom môžete požiadať o podmienečné upustenie od výkonu jeho zvyšku, ak ste už polovicu trestu vykonali. Podľa toho, čo uvádzate, by ste už mohli o podmienečné upustenie požiadať. Treba však súčasne mať na zreteli, že v čase výkonu trestu ste museli preukázať, že ďalší výkon trestu už nie je potrebný, t.j. že v dobe výkonu trestu ste zákaz rešpektovali a činnosť ste nevykonávali. 

Týmto poukazujeme na ust. § 69 ods. 1 Trestného zákona platí, že:

"Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný."


Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, Koncom januára tohto roka mi bol súdom zakázaný prístup za volant motorového vozidla na jeden rok. Po uplynutí polovice trestu som podal žiadosť, na ktorú mi súd vytýčil verejné zasadnutie na koniec októbra. Toto však bolo pre pandémiu zrušené a presunuté na polovicu decembra. Rád by som sa opýtal, či v prípade, že súd uzná, že som sa osvedčil a odpustí mi zvyšok trestu, môžem očakávať nejaké ďalšie komplikácie, napríklad skúšobnú dobu, alebo niečo iné. Ak áno, čoho sa to týka? Môže mi byť napríklad v rámci tejto lehoty opäť odňaté vodičské oprávnenie v prípade porušenia dopravných predpisov? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 07.12.2020)

Dobrý deň,
ak súd upustí od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, uloží aj podmienku - skúšobnú dobu, počas ktorej musíte viesť riadny život. Podľa zákona pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.Ak by ste ju porušili, potom Vám nariadi dokončiť zvyšok trestu.


Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, ako môžem podať žiadosť o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti? Kam ju mám poslať? Dvanásteho novembra mi končí polovica z dvoch rokov, pokutu 400 eur som už zaplatil. Vodičský preukaz som nemal, ale môžem si ho vyrobiť v prípade, že súd rozhodne v môj prospech, alebo až po skončení skúšobnej doby?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň. Návrh na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti môžete podať na prvostupňový súd (okresný súd), ktorý konal vo veci.

Pokiaľ ide o možnosť urobiť si vodičské oprávnenie, tak jedným z negatívnych predpokladov, ktoré musí osoba spĺňať na vydanie vodičského oprávnenia, je neexistencia súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Preto ak súd Vašej žiadosti vyhovie a podmienečne upustí od výkonu zvyšku Vášho trestu, mám za to, že nie je potrebné čakať na uplynutie skúšobnej doby a vodičské oprávnenie si môžete začať vybavovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Kto mi oficiálne oznámi a do kedy, že mi uplynul podmienečný trest, ktorý mi bol uložený KS v Prešove 14. augusta 2017?

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Poznámka na úvod : Nikto Vám oficiálne neoznámi, že  trest s podmienečným odkladom bol Vami vykonaný.

 

2./ V zmysle ust. Trestného zákona platí : 

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

 

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

 

Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

 

 


Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. V roku 2016 mi bol uložený zákaz viesť motorové vozidla na dobu štyroch rokov aj s podmienkou. Tento rok mi skončí podmienka, no v budúcom roku dostanem ďalšiu. Ku podmienke sa pridá aj starý zákaz viesť motorové vozidla. Je možné, aby zákaz platil od právoplatnosti nového rozsudku z roku 2018? V takom prípade by som mal už "odslúžené" dva roky z trestu, ktoré by súd nebral do úvahy. To sa mi nezdá férové. Existuje nejaký paragraf súdneho poriadku, ktorý toto ošetruje? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 21.08.2017)

Dobrý deň. Ak sa ukladá ďalší trest, treba zohľadniť ustanovenie § 43 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že: „Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný, a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov trest odňatia slobody, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.“

Z citovanej zákonnej normy možno vyvodiť, že výkon neskoršie uloženého trestu začne až po vykonaní trestu rovnakého druhu uloženého skorším rozsudkom.

Inak povedané, ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a následne aj ďalší takýto trest, doba zákazu činnosti sa akoby spočítala, pričom maximálna výmera môže byť až desať rokov (§ 61 ods. 2 Trestného zákona).


Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň. Skončila mi prvá polovica trestu za alkohol a chcel by som podať návrh na súd, aby mi bola odpustená druhá polovica. Mohli by ste mi poradiť, ako to napísať? Hľadal som jednoduchý vzor na internete, ale našiel som len informácie o podaní na Dopravný inšpektorát. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 20.08.2017)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

Pán Google nie vždy dá odpoveď na to, čo sa človek pýta.

 

Vo vami uvedenej  situácii treba vychádzať z toho, že trestné zákon neukladá súdu povinnosť vyhovieť vašej žiadosti.  Žiadosť nemá predpísané náležitosti.

Žiadosť môžete podať na príslušný súd a to až po uplynutí polovice výkonu trestu zákazu činnosti k  pôvodnému číslu konania.

Ďalej citujeme súdne rozhodnutie, ktorým síce súd zamietol sťažnosť odsúdeného proti uzneseniu okresného súdu, ale práve dôvody uvedené v cit. rozhodnutí sú návodom pre Vás ako žiadosť odôvodniť.

 

 

Krajský súd Banská bystrica 4 Tos19/2014 z 2.4.2014 :

"V súvislosti s dôvodmi uvedenými odsúdeným v žiadosti o podmienečné upustenie od trestu zákazu činnosti, kde tento uvádza, že jeho rodičia trpia zlým zdravotným stavom a títo sa liečia a že je v pracovnom pomere, prvostupňový súd v dôvodoch svojho rozhodnutia uvádza, že nie je nutné, aby rodičov sprevádzal na všetky vyšetrenia práve odsúdený, nakoľko má aj súrodencov a ani ich vek neodôvodňuje iné rozhodnutie súdu. Z uvedeného dôvodu preto žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku zákazu činnosti zamietol. ....

KS v Banskej Bystrici ako súd odvolací dospel k záveru, že sťažnosť odsúdeného nie je dôvodná. .... Krajský súd v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti umožňuje súdu skrátiť výkon trestu zákazu činnosti v tých prípadoch, ak uloženým trestom zákazu činnosti bol nápravnovýchovný cieľ dosiahnutý skôr ako odsúdený vykonal trest v uloženej výmere. Zmyslom tohto inštitútu Tr. zákona však nie je skutočnosť, aby bolo páchateľovi za dobré správanie počas výkonu trestu automaticky povolené podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti po odpykaní stanovenej doby, ktorú ustanovuje Tr. zákon v § 69 ods. 1 Tr. zák.

V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje, že je potrebné vždy mať na zreteli i účel trestu. Postup v zmysle cit.ustanovenia je možný najmä vtedy, ak vzhľadom na účel trestu a ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať v tomto smere význam, je odôvodnený predpoklad, že odsúdený bude viesť aj na slobode riadny život a že tu nie je pre spoločnosť príliš veľké riziko recidívy. V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje, že na upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti po uplynutí polovice trestu, nie je žiadny nárok, ale súd je povinný dôsledne skúmať účel trestu, osobu odsúdeného a to najmä so zameraním, či nejde v jeho prípade, ako už bolo uvedené, o riziko recidívy. ....

Rovnako tak skutočnosť, že odsúdený sa dopúšťal inej trestnej činnosti, sú takými konkrétnymi skutočnosťami, ktoré odôvodňujú záver, že je potrebné trest zákazu činnosti vykonať v plnom rozsahu. ...  Argumentácia odsúdeného, že sa stará o svojich rodičov, ako i to, že potrebuje vodičské oprávnenie na podnikanie, považuje i krajský súd za irelevantnú, nakoľko túto skutočnosť, že môže prísť o vodičský preukaz na dlhšiu dobu, si mal uvedomiť odsúdený už v čase, keď páchal trestnú činnosť."

 

Odporúčame samotnú žiadosť konzultovať s advokátom za min. poplatok, aby ste sa vyhol chybám a zdržaniu súdneho  konania.

 

 

 

 


Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem po uplynutí polovice trestu požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia. Toto oprávnenie mi bolo odobrané, keď som odmietol odovzdať vzorky krvi a moči. Súd mi ho odobral na 30 mesiacov a uložil pokutu 800 eur, ktorú som hneď zaplatil. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som, aby ste ma zastupovali vo veci zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Konkrétne to znamená, že by som chcel požiadať o zrušenie tohto zákazu po uplynutí polovice trestu. Dostal som 20-mesačný zákaz v Žiline, ktorý je právoplatný od 5.2.2016, a peňažnú pokutu 350 eur, ktorú som už zaplatil. Nikdy som nemal vodičský preukaz, takže potrebujem iba zrušenie tohto zákazu. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti

(odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, v prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci pri vyššie uvedenej veci nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, v ktorom nám zároveň zašlite rozhodnutie, ktorým Vám bol uložený predmetný trest. Je potrebné vedieť, že súd pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti zároveň určí aj skúšobnú dobu, nie kratšiu ako zvyšok trestu. Po uplynutí tejto skúšobnej doby bude súd rozhodovať, či ste sa osvedčili. Až po vydaní rozhodnutia o osvedčení alebo po márnom uplynutí jedného roka odo dňa skončenia skúšobnej doby sa toto Vaše odsúdenia zahladí. V prípade, ak Vám ide iba o to (nakoľko nemáte vodičské oprávnenie), aby bolo toto Vaše odsúdenie čo najskôr zahladené, z Vášho pohľadu by bolo vhodnejšie a rýchlejšie nechať uplynúť tento trest, nakoľko sa trest zákazu činnosti zahladzuje jeho vykonaním.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.