Máte
otázku?

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Trenčín

Otázka: Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Čo sú to priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky?

Odpoveď: Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

 

§ 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (stav k 25.10.2013)

 

(1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie, 

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, 

c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu, 

d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu, 

e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme, 

f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme, 

g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, 

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac

i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená, 

j) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu, 

k) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

(2) Za priestupok podľa odseku 1

a) písm. a) až c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov

b) písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov, 

c) písm. e), g) až i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov, 

d) písm. j) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov

e) písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur.

 

(3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur, podľa odseku 1 písm. j) do 150 eur a podľa odseku 1 písm. k) do 60 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur.

 

(4) Ak sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 1, priestupky podľa odseku 1 písm. i) a k) sa prejednajú vždy v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Trápi vás "Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (Správne právo)

Zastavila ma policajná hliadka. Po vybavení rutiny (predložení dokladov k vedeniu motorového vozidla atď) sa ma príslušník opýtal, či si som vedomý dôvodu zastavenia. Moja odpoveď znela, ze nie. Policajt ma bez akéhokoľvek dôkazového materiálu (foto, video dokumentácie) obvinil z porušenia pravidiel cestnej premávky, telefonovaním za volantom. Bez môjho jasného vyjadrenia k prejednávanej veci (trochu som váhal s odpoveďou na otázku, či som telefonoval) mi oznámil, že ma postúpi do priestupkového konania. Spísal záznam o priestupku, zápisnicu v ktorej zaznamenal moje stručné vyjadrenie "netelefonoval som". Zápisnicu som im nepodpísal, príslušník sa ani neunúval dať mi kópiu zápisnice. Policajti boli dvaja. Ja som bol v aute so známym. Telefón, z ktorého som údajne uskutočňoval je písaný na firmu. Ja osobne žiadny mobilný telefón, či už paušál alebo predplatenú kartu nevlastním. Chcem sa preto opýtať, ako sa mám brániť v priestupkovom konaní. Prípadne či je vôbec nejaká šanca vyhrať prípadný súdny spor. Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, aj pre priestupkové konanie platí, že rozhodnutie orgánov, ktoré objasňujú priestupky, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Z okolnosti uvedených vo Vašom príspevku je zrejmé, že jediným dôkazom o tom, že ste sa priestupku mali dopustiť, je výpoveď príslušníka PZ. Táto výpoveď bude v rozpore s inými dôkazmi, ktoré vyplývajú z Vami uvedených okolností a ktoré ako účastník priestupkové konania môžete navrhovať a vyjadrovať sa k ním. Odporúčam Vám splnomocniť právneho zástupcu z radov advokátov, ktorý Vám, vzhľadom na skúsenosti z obdobných konaní, dokáže stanoviť najvhodnejší postup pri objasňovaní priestupku, z ktorého ste obvinený.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku