Máte
otázku?

Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu. Vodičský preukaz mi bol odobratý minulý rok 31.marca 2015 na 24 mesiacov za alkohol. Teraz 31.marca 2016 to bude polovica trestu. Koho mám požiadať o nejaké rozhodnutie či mi vodičský preukaz vrátia ? Okresný súd alebo ORPZ ? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Dobrý deň

v prípade, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom, podľa § 69 Tretsného zákona: “1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. 2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení. 3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí. 4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. 5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.”

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám na na Vás otázku. Kde nájdem tlačivo na stiahnutie žiadosti o predčasne vrátenie vodičského preukazu? Nemôžem to nájsť. Poraďte mi, na akej stránke to nájdem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, po uplynutí polovice tohto trestu môžete požiadať súd o podmienečné upustenie od jeho zvyšku. Žiadosť adresujte na súd, ktorý vo veci rozhodoval. Nenájdete univerzálne platné tlačivo, odporúčam Vám však v žiadosti uviesť, že vediete riadny život a že ďalší výkon trestu nie je potrebný. Až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, môžete požiadať príslušné Okresné riaditeľstvo PZ, aby Vám vodičský preukaz bol vrátený (zašlite písomnú žiadosť o vrátenie vodičského preukazu). Ako prílohu k tejto žiadosti priložte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým Vám bude podmienečne upustený zvyšok trestu zákazu činnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, v júni 2020 mi bol odobratý VP za jazdu pod vplyvom alkoholu, súd mi uložil trest odňatia slobody na (4/18)18 mesiacov podmienečne a zákaz činosti na 24 mesiacov, tento rok v júli 2021 som podal žiadosť o polovičné zníženie trestu a 19. 12. 2021 mi skončí podmienka, že ak mi vrátia VP po polovici, či mi podmienku znovu predĺžia, či sa mi to vôbec oplatí a počkať radšej do ukončenia trestu jún 2022. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
podmienka a zákaz činnosti sú dva samostatné tresty. Vrátením VP po polovici sa nemení skúšobná doba uloženého trestu odňatia slobody. Zároveň Vám však súd uloží novú skúšobnú dobu vo vzťahu k upusteniu od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Ak potrebujete VP, určite sa to oplatí riešiť. Skúšobná doba podmienečného odkladu trestu odňatia slobody uplynie dňa 19.12.2021.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, ako má vyzerať žiadosť na okresný súd o vrátenie vodičáku po uplynutí polovice trestu? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom, tak po výkone polovice uloženého trestu môžete podať tzv. žiadosť o podmienečné upustenie výkonu zvyšku trestu súdu, ktorým Vám tento trest uložil. V tejto žiadosti poukážte na Váš riadny spôsob vedenia života, v dôsledku ktorého nie je ďalší výkon trestu potrebný. Ak súd žiadosti vyhovie, potom určí skúšobnú dobu, po uplynutí ktorej bude zisťovať, či ste sa osvedčili alebo nie. Vzor žiadosti neexistuje, inšpirovať sa však môžete aj na internete alebo si ho nechať vypracovať advokátom. Dôležité sú dôvody, ktorými odôvodňujete svoju žiadosť. Na podmienečné upustenie od výkonu trestu nie je právny nárok. Súd môže žiadosti aj nevyhovieť, preto je dôležité práve jej odôvodnenie. Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu Vám bude vodičský preukaz vrátený na základe Vašej žiadosti o jeho vrátenie adresovanej na Okresné riaditeľstvo PZ, ku ktorej pripojíte aj právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako postupovať, keď mi vypršala už polovica trestu a chcela by som požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia? Ja nato nejaký konkrétny formulár alebo si môžem sama napísať list?
Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,

zrejme Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom. Ak polovica výkonu trestu vypršala, môžete požiadať o tzv. podmienečné upustenie výkonu zvyšku trestu súd, ktorý Vám trest uložil. Súd môže po uplynutí polovice trestu podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu, ak vo svojej žiadosti preukážete spôsobom vedenia života, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Žiadosť si môžete podať sama, nezabudnite v nej uviesť dôvody, že výkon zvyšku trestu s ohľadom na riadne vedenie života už nie je potrebný. Súd však rozhodne o tom, že sa Vám zákaz činnosti upustí iba podmienečne, čo znamená, že Vám bude zároveň stanovená skúšobná doba. Na podmienečné upustenie od výkonu trestu však nie je právny nárok. Rovnako na vrátenie vodičského preukazu po uplynutí polovice trestu nie je právny nárok. Vodičský preukaz Vám bude vrátený iba v tom prípade, ak svojím správaním a konaním preukážete, že nie je potrebný výkon zvyšku trestu.

Súd Vašej žiadosti môže vyhovieť, ale nemusí. V prípade, že Vašej žiadosti súd vyhovie a upustí od výkonu zvyšku trestu, určí zároveň skúšobnú dobu, po uplynutí ktorej bude zisťovať, či ste sa osvedčili alebo nie. Ak zistí súd, že ste počas plynutia skúšobnej doby spáchali hoci i len priestupok, môže nariadiť výkon podmienečne upusteného trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, mal som odobratý vodičák na 36 mesiacov kvôli nehode, pri ktorej som nafúkal. V apríli to bolo 24 mesiacov a chcel by som požiadať o odpustenie trestu, mám nejakú šancu, že mi trest odpustia?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,

 

pod odpustením trestu máte predpokladám na mysli podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. V takýchto prípadoch vo všeobecnosti platí, že po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

 

Ak splníte zákonné podmienky a súdu sa Vám ešte k tomu podarí vysvetliť, že vodičské oprávnenie potrebujete (napr. pre výkon povolania), k podmienečnému upusteniu od zvyšku trestu by mohlo dôjsť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom vodičského preukazu. Keď som bol prichytený bez vodičského oprávnenia a mám zákaz, môžem si urobiť teraz vodičský preukaz a po vypršaní zákazu by mi VP vrátili ? Je to možné ?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame odpoveď : 

1./ Podľa  zákona o cestnej premávke " vodič nesmie viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel."

2./ Ďalej platí, že vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia, ktorý okrem iných nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti, nemá zadržaný vodičský preukaz, nemá odobraté vodičské oprávnenie.

 

Teda v súčasnosti nemôžete podať ani žiadosť o udelenie vodič.  oprávnenia.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Keď mi už súd vrátil po polke trestu vodičské oprávnenie so skúšobnou dobou, čo táto skúšobná doba znamená? To mi zoberú vodičák, keď spácham nejaký priestupok? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2018)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade zrejme došlo k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Tento inštitút je pritom spojený s určením skúšobnej doby, počas ktorej by mal odsúdený viesť riadny život a plniť uložené obmedzenia a povinnosti.

Vedením riadneho života v skúšobnej dobe treba rozumieť najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Jedným zo základných znakov vedenia riadneho života je teda aj dodržiavanie právneho poriadku.

Preto ak odsúdený v skúšobnej lehote závažným spôsobom poruší právne normy, najmä tým, že spácha úmyselný trestný čin, svedčí to spravidla o tom, že sa v skúšobnej dobe neosvedčil, a teda by mal vykonať aj zvyšok trestu.

Naopak podmienka vedenia riadneho života je splnená najmä vtedy, ak podmienečne odsúdený plní základné povinnosti občana tak v súkromnom živote, ako aj voči spoločnosti.

Zároveň však možno uviesť, že samotná skutočnosť, že odsúdený sa počas skúšobnej doby dopustil menej závažného priestupku ešte nemusí postačovať pre záver, že odsúdený sa v skúšobnej dobe neosvedčil. Je potrebné bližšie skúmať o aký priestupok/priestupky sa jedná. Pritom za jednu z rozhodujúcich skutočností možno považovať najmä závažnosť spáchaného priestupku/priestupkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, keď som mal zostatkový alkohol v krvi a zobrali mi VP, aká doba je na predvolanie súd? A aká môže byt výška sankcie? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ Vám bol ako vodičovi motorového vozidla zistený alkohol v krvi a bol Vám zároveň odobratý vodičský preukaz, ďalší postup, ako aj prípadná sankcia závisia najmä od toho, koľko promile Vám bolo namerané. Prax je ustálená v tom, že pod jedno promile ide o priestupok na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (sankcia je v podobe pokuty od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov). Ak sa však zistí väčšia hladina alkoholu, ide o trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, kde v základnej skutkovej podstate hrozí aj trest odňatia slobody až na jeden rok, prípadne ďalšie druhy trestov, najmä zákaz činnosti alebo peňažný trest.

Z hľadiska procesného postupu je dôležité to, či ide o priestupok alebo o trestný čin. Súdy totiž riešia iba trestné činy a nie priestupky. Pritom ak by vo Vašom prípade išlo o trestný čin, tieto zvyknú byť riešené v tzv. super rýchlom konaní. Ak ste týmto spôsobom neboli riešený, zrejme išlo "len" o priestupok na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, čo znamená, že na súd predvolaný ani nebudete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, že keď som požiadal súd o odpustenie zvyšku trestu, čo je pol roka z dvoch, ako to dlho asi trvá, kým sa ozvú. Je to už dva mesiace od požiadania a stále nič.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona (Trestného poriadku), by mal súd rozhodnúť o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti najneskôr do 60 dní od doručenia tohto návrhu. V praxi sa však možno stretnúť aj s prípadmi, kedy sa súd k rozhodnutiu o takomto návrhu dostane neskôr, niekedy až v čase, keď už je to bezpredmetné, nakoľko celý zvyšok trestu medzičasom uplynul.

Ak už uplynula zákonná lehota na rozhodnutie, skúste na súd napísať miernu urgenciu, kde vysvetlíte, prečo je pre Vás dôležité, aby súd rozhodol čo najskôr (napr. rodinné alebo pracovné dôvody).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aký je postup, keď mi zobrali vodičák na 30 mesiacov a už mi uplynulo 18 mesiacov z daného trestu. Na tom rýchlom konaní bolo povedané, že po polke si môžem požiadať vrátenie vodičského preukazu. Viete mi poradiť ako postupovať ďalej? Čo tomu vlastne potrebujem? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vám trest bol uložený v "rýchlom" konaní predpokladám, že ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložený v tzv. superrýchlom konaní. V tomto prípade mali pravdu, že po uplynutí polovice trestu je možné požiadať o podmienečné upustenie výkonu zvyšku trestu. Súd môže po uplynutí polovice trestu podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu, ak vo svojej žiadosti preukážete spôsobom vedenia života, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Na podmienečné upustenie od výkonu trestu však nie je právny nárok. Súd Vašej žiadosti môže vyhovieť, ale nemusí. V prípade, že Vašej žiadosti súd vyhovie a upustí od výkonu zvyšku trestu, určí zároveň skúšobnú dobu, po uplynutí ktorej bude zisťovať, či ste sa osvedčili alebo nie. Ak zistí súd, že ste počas plynutia skúšobnej doby spáchali hoci i len priestupok, môže nariadiť výkon podmienečne upusteného trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať dna 3. 2. 2017 mi bol odobraty VP za alkohol. Na jeden rok. Môžem si požiadať na vrátenie, keď ubehlo 7 mesiacov? A čo nato prosím Vás potrebujem? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2017)

Dobrý deň, áno, môžete. Keďže to bolo za alkohol, bude potrebné, aby ste predložili posudok, že nie ste závislý na alkohole a vykonali preskúšanie. Posudok môže stáť okolo 250 eur. 

Ak rozhodol súd o treste, podávate návrh na súd. Dôležité je vedieť, že na upustenie od zvyšku testu nie je právny nárok, to znamená, že súd nie je povinný Vám vyhovieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Požiadal som o skrátenie trestu (vodičský preukaz). Sudkyňa si ma predvolala aj s predvolávacím listom. K čomu tam pôjdem? Či ide iba o to, že mi vráti vodičský? A ak mi odpustí polovičku trestu teda pol rok, môžem ísť hneď na políciu a spraviť si skúšky? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň. O návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (vo Vašom prípade konkrétne trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu) sa rozhoduje na verejnom zasadnutí. V rámci verejného zasadnutia by mal odsúdený preukázať, že v čase výkonu trestu spôsobom svojho života dokázal, že ďalší výkon uloženého trestu už nie je potrebný. To, že súd nariadil verejné zasadnutie teda ešte neznamená, že aj rozhodne o upustení od výkonu zvyšku trestu.

Pokiaľ súd na verejnom zasadnutí rozhodne o upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, na políciu ohľadom skúšok môžete ísť po tom, ako nadobudne rozhodnutie súdu právoplatnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Koľko má súd času na odpoveď na podmienečne vrátenie VP po uplynutí polovice trestu. Posielal som žiadosť 8. 6. 2017 a dodnes nič. Poprípade ako zistím, či sa to rieši, ale im do nedošlo?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2017)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k tomu, aká je zákonná lehota na rozhodnutie o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Podľa ustanovenia § 437 ods. 4 Trestného poriadku v spojení s ustanovením § 415 ods. 3 Trestného poriadku by mal príslušný súd o návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť do 60 dní odo dňa jeho doručenia. V praxi sa však stáva, že uvedená lehota nebýva zo strany súdu dodržaná.

V prípade záujmu môžete prostredníctvom infocentra kontaktovať príslušný súd a zistiť, v akom stave sa Vaša vec nachádza, prípadne, či Váš návrh súd eviduje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. V Nemecku som mal nehodu zhruba pred dvomi rokmi. Nafúkal som a odobrali mi ho v nemecku s tym, že ho pošlú na sk. Zistil som, že je v mieste môjho trvalého bydliska v banskej bystrici a ja bývam v považskej bystrici. Chem sa opýtať, či mi ho môžu preposlať na políciu do považskej bystrici a tu mi ho vydať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň,

Policajný zbor by samozrejme mohol Vami uvedenej žiadosti vyhovieť, no súčasne je nutné uviesť, že zo zákona takúto povinnosť nemá, preto bude záležať výlučne na jeho úvahe, či Váš vodičský preukaz prepošle do miesta Vášho bydliska - Považskej Bystrici. 
 

Rovnako je nutné uviesť, že príslušné orgány postupovali správne, keď vodičský preukaz doručili do miesta Vášho trvalého pobytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať. Mal som odobratý vodičský preukaz za nehodu pod plyvom alkoholu súdom na 2. roky, pri ktorej mi znalec určil 3,5-4 promile. Trest mi už skončil a nemal som ho ani skrátený, bolo mi povedané, že keď som mal takto odobratý vodičský preukaz súdom tak mi ho dop. inšpektoriát musí vrátiť, a že nepotrebujem žiadne potvrdenie od psychiatra, či psychológa, vopred ďakujem za odpoveď s pozdravom Jozef.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, ak Vám vodičský preukaz odobrali z dôvodu alkoholu, potom musíte podstúpiť psych.posudok a testy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás, chcem sa spýtať, či manželovi vrátia vodičák, ak mu psychiater napísal, že sa dlhodobo lieči od závislosti na alkohol a viac ako 2 roky abstinuje? Má polovicu trestu odpustenú súdom. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, vyjadrenie psychiatra je len jedným z viacerých podkladov, ktoré je potrebné zabezpečiť pre potreby vrátenia vodičského preukazu. Rovnako z Vášho opisu mám za to, že vyjadrenie psychiatra je v prospech Vášho manžela, nakoľko sa lieči a už dva roky abstinuje. Policajti budú komplexne skúmať všetky podmienky vrátenia vodičského preukazu. V prípade, že by rozhodli o nevrátení vodičského preukazu, budete môcť podať riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu orgánov činných v trestnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať. Mal som odobratý vodičsky preukaz za nehodu bez alkoholu. Po polovici som si ho požiadal späť a následne mi ho vzali za alkohol. Mal som súd a dopadol som na tieto pomery ,,dobre,,. Po nejakej dobe som mal súd v mojom bydlisku a jednalo sa, či som sa osvedčil alebo nie. Ako hovorím neosvedčil som sa a sudca rozhodol tak, že po polovici si ho môžem zase žiadať. Otázka znie, v ktorý dátum mám ísť poslať žiadosť a ako dlho to bude asi trvať. Ďakujem. Súd som mal 28.4.2016.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch nie je rozhodujúce kedy ste mali verejné zasadnutie alebo hlavné pojednávanie, ale kedy nadobudlo právoplatnosť súdne rozhodnutie, ktorým Vám bol uložený trest zákazu činnosti a v akej výške. Následne z toho môžete vypočítať kedy uplynie polovica trestu a zistíte kedy budete môcť podať žiadosť o podmienečné odpustenie výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Právoplatnosť súdneho rozhodnutia môžete overiť na infocentre príslušného súdu (stačí im nadiktovať spisovú značku uvedenú na rozhodnutí). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý den, dňa 22.10.2015 mi bol odobraty vodičský preukaz na 17 mesiacov za autonehodu, pri ktorej mi znalec určil 0,5-0,7 promile... Odobraty mi bol dopravakmi a neislo to na sud. 17.juna 2016 som im poslal žiadosť o odpustenie polovice trestu a vcera 19.jula 2016 mi prišla odpoved, ze sa žiadosť zamieta z dôvodu predčasného podania žiadosti. Polovica trestu mala byt 6. júla 2016. Mam nejaké možnosti? Ďakujem za odpoved

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň, vo Vašej otázke chýba viacero detailov, bez ktorých nie je možné spoľahlivo odpovedať na Vašu otázku. V zmysle zákona o cestnej premávke je potrebné rozlišovať zadržanie vodičského preukazu a odobratie vodičského oprávnenia. Ide o dva odlišné inštitúty, ktoré sa riadia inými pravidlami. Rovnako ste neuviedli akým spôsobom bolo ukončené trestné alebo správne konanie. Iba ste uviedli, že Vám bol odobratý vodičský preukaz a uložený trest vo výške 17 mesiacov. Vychádzajúc z Vašej otázky (ak uplynula polovica trestu dňa 06.07.2016) je možné konštatovať, že Vaša žiadosť zo dňa 17.06.2016 bola podaná predčasne. Rovnako považujem za dôležité uviesť, že na základe Vašej žiadosti nemusí príslušný orgán automaticky rozhodnúť o tom, že Vám bude vodičský preukaz vrátený. Na vrátenie vodičského preukazu po uplynutí polovice trestu nie je právny nárok. Vodičský preukaz Vám bude vrátený iba v tom prípade, ak svojím správaním a konaním preukážete, že nie je potrebný výkon zvyšku trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku