Skončenie pracovného pomeru dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 27. 2. 2017

Otázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadne ukončenia pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľovi som dala písomný návrh na ukončenie prac. pomeru. Ústne mi ju prijal. Musím mať aj zmluvu o dohode o ukončení? Keď sa pôjdem registrovať na úrad práce stačí mi predložiť len môj návrh na ukončenie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň. Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená predovšetkým v § 60 Zákonníka práce. V zmysle právnej úpravy by mala mať takáto dohoda písomnú formu. V záujme zachovania právnej istoty by bolo vhodné, aby ste disponovali písomným vyhotovením dohody o skončení pracovného pomeru. Samotný písomný návrh na ukončenie pracovného pomeru nemusí byť dostatočným dôkazom o tom, že došlo k skončeniu pracovného pomeru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň
Môj zdravotný stav bol posúdený pos. lekárom na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 80%, a môj zamestnávateľ, pre ktorého robím 22 rokov chce so mnou ukončiť pracovný pomer dohodou(je to môj prvý zamestnávateľ). Mám nárok na odstupné a odchodné? (v akej výške a podľa akého paragrafu)? Ps:aký je rozdiel medzi ukončením pracovného pomeru paragrafom 60 a 63 ods. 1/písm. c ?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň,

ak by vo Vašom prípade malo dôjsť ku skončeniu PP výpoveďou zo strany zamestnávateľa, výpovedná doba je tri mesiace.

Otázka skončenia prac. pomeru dohodou je otázkou dohody ku ktorému dňu ukončíte prac. pomer podľa  § 60 ZP. Podľa cit. ust. § 60 ZP dohoda o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); t.j. : vo Vašom prípade vzhľadom na dôvody, ktoré uvádzate v otázke, v dohode o skončení pracovného pomeru musí byť povinne uvedený dôvod skončenia prac. pomeru. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Otázka odstupného :
1./ Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa v zmysle ust. § 76 ZP by ste mali nárok na odstupné vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku.
2./ Pri dohode o skončení prac. pomeru by ste mali nárok na odstupné vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku.

V podstate z uvedeného vyplýva, že ak by ste sa dohodli na skončení prac. pomeru napr. k 28.2.2020, budete mať nárok na odstupné vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku; pri skončení prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa máte v podstate k dobru 3 mesiace vykonávania práce, teda nárok na mzdu ak prácu vôbec môžete vykonávať.

Otázku odchodného upravuje ust. § 76a ZP nasledovne :
"(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 

Nárok na odchodné by ste mali len v prípade skončenia prac. pomeru po vzniku nároku na dôchodok alebo invalidný dôchodok. O dôchodok musíte požiadať  pred skončením prac. pomeru alebo do 10 prac. dní po jeho skončení.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci som dala výpoveď § 60, avšak šéfka mi to odmietla a žiada prerobiť na § 67. Beží mi výpovedná lehota, oficiálne končím 31. 8. 2019. Chcem si overiť, či je to ok, prípadne prečo je pre ňu lepší § 60. Ďakujem. S pozdravom G.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ v otázke uvádzate, že ste dali výpoveď podľa § 60 ZP, výpoveď z prac. pomeru nemohli dať podľa § 60 ZP, keďže ust. § 60 ZP pojednáva o dohode o skončení prac. pomeru, teda v podstate ste navrhli zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou, ak zo samotnej listiny nevyplýva niečo iné, teda že prvým dňom nasledujúceho mesiaca začína plynúť výpovedná doba podľa ZP.

Ust. § 67 ZP upravuje skončenie prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca /citujeme/ :

"Výpoveď daná zamestnancom
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

T.j. : V samotnej listine, ktorú ste doručili zaslali zamestnávateľovi, a ak ste v tejto uviedli § 60 ZP , je treba tento § za súhlasu zamestnávateľa opraviť z Vašej strany a uviesť, že ste opravu z § 60 ZP na § 67 ZP vykonali Vy.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas prac. pomeru od 1/2018-12/2018 som upozornila riaditeľa, manažérov, aj odbory vo firme na bossing zo strany šéfky a mobbing zo strany kolegyne. Ako odmena mi bola daná výpoveď k 18. decembru, teda dnes. Dala mi ju podpísať rýchlo a s nátlakom. Nikto okrem šéfovej a mňa tam nebol. Podpísala som to, ale chcem to dať na súd, ako postupovať? Podotýkam, že nikto nekonal a neriešil jej správanie.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Skončiť  pracovný pomer zamestnávateľ môže len z dôvodov uvedených v Zákonníka práce a to výpoveďou, okamžitým skončením prac. pomeru, skončením prac. pomeru v skúšobnej dobe, ako aj na základe dohody o skončení pracovného pomeru. 

V otázke nepíšete čo je uvedené v listine o skončení prac. pomeru, zrejme sa jedná o okamžité skončenie pracovného pomeru.

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ďalej platí ust. § 79 Zákonníka práce :

"(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov."

 

Vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke /bossing a mobing/, odporúčame podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Súd v konaní bude posudzovať podmienky a okolnosti skončenia prac. pomeru, nie je viazaný textom listiny, v ktorej  je uvedené skončenie prac. pomeru, právny názor si súd utvorí sám.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk