Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň, rada by som sa informovala o ukončení pracovného pomeru dohodou. Predložila som zamestnávateľovi písomný návrh na ukončenie pracovného pomeru, ktorý ústne prijal. Je nevyhnutné mať aj zmluvu o dohode o ukončení? Pri registrácii na úrade práce, stačí mi predložiť len môj návrh na ukončenie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň. Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená predovšetkým v § 60 Zákonníka práce. V zmysle právnej úpravy by mala mať takáto dohoda písomnú formu. V záujme zachovania právnej istoty by bolo vhodné, aby ste disponovali písomným vyhotovením dohody o skončení pracovného pomeru. Samotný písomný návrh na ukončenie pracovného pomeru nemusí byť dostatočným dôkazom o tom, že došlo k skončeniu pracovného pomeru.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať pri skončení pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca. Zamestnanec si napíše dohodu o skončení pracovného pomeru dohodou, uvedie dátum, ku ktorému chce pomer skončiť, a podpíše sa. Môže potom túto dohodu zaslať poštou zamestnávateľovi? Je povinný sa zamestnávateľ vyjadriť, keď dohodu obdrží? Alebo to len tým, že ju nepodpíše, znamená, že pracovný pomer beží ďalej a zamestnanec musí podať výpoveď, ak sa na dohode o skončení nevedia dohodnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 09.06.2024)

Dobrý deň,

postup by mal byť taký, že zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodne najskôr ústne.

Ústne si zamestnanec so zamestnávateľ dohodnú:

a) skončenie pracovného pomeru dohodou,

b) dátum skončenia,

c) kto pripraví dohodu (či zamestnávateľ alebo zamestnanec). Po správnosti by mal dohodu pripraviť zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca. 

Týmto, vyššie uvedeným postupom sa predíde zbytočnému kroku ako je príprava dohody, k podpisu ktorej nemusí vôbec prísť. 

Ďalším možným postupom môže byť len písomná žiadosť zamestnanca, ktorou zamestnanec požiada zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodu, s uvedením plánovaného dátumu skončenia. Potom počká na vyjadrenie zamestnávateľa.

Nie je dobré usudzovať, že ak sa zamestnávateľ nevyadrí k dohode poslanej poštou, znamená to jeho nesúhlas. Najlepšie je preto komunikovať priamo a osobne. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Upozorňujeme, že zamestnanec ako aj zamestnávatľ sú povinní písomnosti týkajúce sa pracovného pomeru, doručovať priamo na pracovisku. 

Podľa § 38 ods. 3 Zákonníka práce, "Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, v decembri 2023 som bola prijatá do práce na plný úväzok na dobu neurčitú s jednomesačnou skúšobnou dobou. Pracovala som na administratíve a spracovávaní faktúr. Túto pozíciu až do októbra 2023 vykonávala osoba z tretej krajiny (z Ruska), ktorá sa po vypršaní platnosti víz vrátila späť do Ruska. Dlhšie sa jej nedarilo získať víza, a preto bola prijatá ja. Nastala situácia, keď táto osoba z Ruska získala víza na 5 rokov a v februári 2024 sa vrátila do firmy. Prevzala mi všetky pracovné kompetencie a v marci 2024 mi zamestnávateľ oznámil, že si mám hľadať novú prácu, no výpoveď a odstupné mi poskytnúť nechce. Ráda by som vedela, aké možnosti mám v tejto situácii. Je vôbec legálne, aby zamestnávateľ uprednostnil osobu z tretej krajiny? Chcela by som upozorniť, že pani z Ruska je jeho priateľkou, čo sa domnievam, že je hlavným dôvodom jej priazne. Už sa na pracovisku necítim žiadaná ani príjemne a mrzí ma, že som bola z firmy vytlačená takýmto spôsobom, zatiaľ čo osoba z Ruska si jednoducho zaujala pozíciu niekoho, kto sa v tejto krajine narodil a vyrástol. Ďakujem za vašu radu.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 22.04.2024)

Dobrý deň,
konanie a prístup Vášho zamestnávateľa by bol správny, keby ste mali pracovnú zmluvu na zastupovanie bývalej zamestnankyne. Tým pádom, by trvanie Vášho pracovného pomeru bolo ohraničené návratom bývalej zamestnankyne. 

Keďže máte pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zamestnávateľ bude musieť platne ukončiť Váš pracovný pomer. Zamestnávateľ bude musieť postupovať v zmysle ustanovení Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru. V opačnom prípade, môžete na súde napadnúť platnosť skončenia Vášho pracovného pomeru. Ak súd určí, že skončenie je neplatné, zamestnávateľ Vám bude musieť vyplatiť mzdu, na ktorú by ste mali nárok počas trvania súdneho konania. 

Zákonné spôsoby skončenia pracovného pomeru sú nasledovné: Skončenie dohodou, výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca, okamžité skončenie pracovného pomeru. Všetky spôsoby okrem dohody, sú podmienené splnením všetkých zákonných podmienok, čo sa týka dôvodov, formálnych náležitostí a zároveň aj lehôt. 

Nakoľko taký dôvod, že zamestnávateľ Vás chce nahradiť svojou priateľkou, nie je dôvodom ani na výpoveď ani na okamžité skončenie pracovného pomeru, vo Vašom prípade, by prichádzala do úvahy iba Dohoda o skončení pracovného pomeru, kde sa so zamestnávateľom dohodnete na skončení ku konkrétnemu dátumu. V tom prípade Vám ale nevznikne nárok na odstupné.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o tom, ako mám postupovať ďalej. Pracovala som v jednej firme 7 rokov, a v minulom roku ju odkúpil nový majiteľ. Všetci sme zostali v práci, avšak po viac ako dvoch mesiacoch som zamestnanie ukončila výpoveďou dohodou, takže som odišla prakticky zo dňa na deň. Mojou otázkou je, ako mám postupovať, keďže mi zamestnávateľ ešte nevyplatil mzdu za celý mesiac, ktorý som odpracovala, a navyše mám nárok ešte na niekoľko dní dovolenky, ktoré by mi mal preplatiť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 22.03.2024)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že máte so zamestnávateľom uzatvorenp dohodu o skončení rpacovného pomeru v písomnej forme. Ak je to tak a pracovný pomer už skončil, pričom uplynula aj splatnosť mzdy podľa pracovnej zmluvy, potom je potrebné písomne vyzvať zamestnávateľa k úhrade nevyplatenej mzdy, a súčasne aj k preplateniu nevyčerpanej dovolenky. Ak k úhrade nedôjde v primeranej lehote, potom budete musieť podať žalobu na súd.

Pokiaľ ide o preplatenie nevyčerpanej dovolenky, tu platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, dohodol som sa so zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Zamestnávateľ požaduje, aby som vyčerpal zostávajúcich 10 dní dovolenky. Chcel by som sa opýtať, vzhľadom na moje zdravotné problémy, či je možné prerušiť dovolenku v prípade nástupu na práceneschopnosť (PN) a ísť na ňu až do dátumu skončenia pracovného pomeru, pričom by mi nebola vyčerpaná dovolenka neskôr preplatená. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 09.03.2024)

Dobrý deň, vo veci vami položenej otázky uvádzame, že aj vami uvedený spôsob konania je možnosťou ako sa dostať k tomu, aby nevyčerpaná dovolenka vám bola preplatená, len zamestnávateľovi musíte preukázať práceneschopnosť.

Následne platí ust. § 114 a ust. § 116 Zákonníka práce :

§ 114 :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo na otcovskú dovolenku."

§ 116 ods. 3 :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som s mojím zamestnávateľom podpísal výpoveď dohodou, na ktorej sa obaja zhodneme a obaja sme ju aj podpísali, existuje možnosť, že zamestnávateľ ju s odstupom času zruší? Dohoda bola uzavretá s jednomesačnou výpovednou lehotou. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 23.12.2023)

Dobrý deň,
výpovedná doba vždy začína plynúť prvého dňa v mesiaci a skončí uplynutím posledným dňom v mesiaci. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, teda jej posledným dňom.

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Ak u zamestnávateľa pracujete aj po uplynutí 1 mesačnej výpovednej doby, tak je možné Vašu výpoveď zrušiť. Počas plynutia výpovednej doby mohli nastať u zamestnávateľa zmeny, mohlo sa uvoľniť u zamestnávateľa miesto a zamestnávateľ si to s Vaším skončením rozmyslel. Skontrolujete si na Vašom personálnom oddelení, že Vaša výpoveď je oficiálne zneplatnená, a že Vy naozaj v pracovnom pomere pokračujete. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce počas pretrvávajúcej pracovnej neschopnosti zamestnanca? Zamestnanec je na PN (pracovnej neschopnosti) už 10 mesiacov nepretržite, požiadal o dôchodok a nemá záujem sa vrátiť do práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 15.11.2023)

Dobrý deň,
skutočnosť tá, že zamestnanec je práceneschopný, nie je dôvodom, aby sa nemohol dohodnúť so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľovi bola poštou a e-mailom odoslaná Dohoda o ukončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ si ešte neprevzal listovú zásielku. Na e-mail odpovedal, že sa k Dohode čoskoro vyjadrí. Existuje nejaká zákonom stanovená lehota, do ktorej sa musí zamestnávateľ k tejto Dohode vyjadriť? Je možné uzatvoriť novú pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom, pokiaľ aktuálny zamestnávateľ neprejavil postoj k danej Dohode? Môže zamestnávateľ vymáhať nejakú náhradu škody, pokiaľ zamestnanec už do práce nenastúpi? Ak terajší zamestnávateľ bude aj naďalej ignorovať Dohodu o ukončení pracovného pomeru, je potrebné pracovný pomer ukončiť výpoveďou s plynutím výpovednej doby? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 26.10.2023)

Dobrý deň, zákon neustanovuje žiadnu lehotu, v ktorej by sa mal zamestnávateľ vyjadriť k návrhu na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru. Dokonca sa k nej vyjadriť ani nemusí, totiž vyjadriť sa k návrhu na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru nie je jeho zákonná povinnosť. 
Môžete uzatvoriť aj novú pracovnú zmluvu, náš zákonník práce nevylučuje mať uzatvorených aj viacero pracovných pomerov popri sebe.

Ak by ste však už do práce nenastúpili, samozrejme, že zamestnávateľ s vami môže okamžite ukončiť pracovný pomer, nakoľko v prípade neospravedlnenej absencii v práci sa jedná o hrubé porušenie pracovnej disciplíny, ktoré je možné sankcionovať okamžitým skončením pracovného pomeru. Súčasne má zamestnávateľ právo aj na náhradu škody, ktorú mu tým spôsobíte (napr. náklady na zabezpečenia náhradného plnenia úloh, ktoré mal splniť zamestnanec). Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s výškou škody a pokiaľ ju tento neuzná a nenahradí dobrovoľne, môže zamestnávateľ vymáhať škodu  súdnou cestou. 

V prípade, že zamestnávateľ na dohodu nepristúpi, nemá zamestnanec inú možnosť, ak chce pracovný pomer ukončiť než dať výpoveď z pracovného pomeru. Samozrejme v tomto prípade je skončenie pracovného pomeru naviazané na uplynutie výpovednej doby. 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám uzatvorenú zmluvu so zamestnávateľom na jeden rok od 16. 1. 23. Chcem podať výpoveď po piatich mesiacoch, ku dňu 30. 6. 23. Môžem podať výpoveď dohodou dňa 12. 6. 23? Bude to stačiť na vybavenie mojej žiadosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru neexistuje.

Odporúčam kontaktovať zamestnávateľa a predostrieť mu písomne návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou k dohodnutému dňu. Ak by zamestnávateľ nesúhlasil s uvedeným spôsobom skončenia pracovného pomeru, budete musieť podať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov /je to na Vašom rozhodnutí/.

Výpovedná doba vzhľadom na okolnosť, že pracovný pomer trvá menej ako jeden rok, je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzavretý 0,5 úväzok, ktorý mi chce zamestnávateľ ukončiť podľa § 60 ZP. Situáciu som zistila až ex post facto. Chcem sa informovať, či mám nárok požiadať o dôvod ukončenia, nakoľko som bola postavená pred hotovú vec. Rovnako sa chcem informovať, či mám nárok na odstupné a ako by som mala postupovať s podpísaním tejto výpovede. Ďakujem s úctou, D.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ust. § 60 Zákonníka práce pojednáva o skončení pracovného pomeru dohodou, nie výpoveďou /citujeme/ :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia platí, že ak pracovný pomer má skončiť dohodou z dôvodu organizačných zmien na strane zamestnávateľa, potom tento dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť povinne zo zákona uvedený v dohode o skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný ho tam uviesť.

Neviem ako dlho trvá Váš pracovný pomer hoci na skrátený úväzok, ale v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa Vám patrí odstupné v zmysle ust. § 76  ods. 2 Zákonníka práce vo výške priemerného mesačného zárobku až do výšky 5 násobku priemerného mesačného zárobku, všetko závisí od dĺžky trvania Vášho pracovného pomeru.

Záverom uvádzame, že ak pracovný pomer nechcete ukončiť dohodou, nie ste povinná dohodu podpísať. Otázkou je okolnosť, prečo chce zamestnávateľ s Vami pracovný pomer skončiť a čo je pre Vás lepšie.

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorú zamestnávateľ akceptoval. Rada by som podala výpoveď dohodou, aby skončila o mesiac skôr ako pôvodná výpovedná lehota, keďže sa mi naskytla iná práca. S vedúcim výroby som sa už dohodla a on súhlasí s mojim návrhom. Chcela by som sa opýtať, či sa výpoveď s výpovednou lehotou zruší novou výpoveďou na dohodu. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. Zákonníka práce neexistuje.
Ak ste podali výpoveď z pracovného pomeru a plynie Vám výpovedná doba, pričom chcete ukončiť pracovný pomer dohodou k určitému dátumu, kontaktujte zamestnávateľa a je samozrejmé, že ak s Vašom návrhom bude súhlasiť, je možné skončiť pracovný pomer dohodou k dohodnutému dátumu dohodou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.