Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň, rada by som sa informovala o ukončení pracovného pomeru dohodou. Predložila som zamestnávateľovi písomný návrh na ukončenie pracovného pomeru, ktorý ústne prijal. Je nevyhnutné mať aj zmluvu o dohode o ukončení? Pri registrácii na úrade práce, stačí mi predložiť len môj návrh na ukončenie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň. Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená predovšetkým v § 60 Zákonníka práce. V zmysle právnej úpravy by mala mať takáto dohoda písomnú formu. V záujme zachovania právnej istoty by bolo vhodné, aby ste disponovali písomným vyhotovením dohody o skončení pracovného pomeru. Samotný písomný návrh na ukončenie pracovného pomeru nemusí byť dostatočným dôkazom o tom, že došlo k skončeniu pracovného pomeru.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som s mojím zamestnávateľom podpísal výpoveď dohodou, na ktorej sa obaja zhodneme a obaja sme ju aj podpísali, existuje možnosť, že zamestnávateľ ju s odstupom času zruší? Dohoda bola uzavretá s jednomesačnou výpovednou lehotou. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 23.12.2023)

Dobrý deň,
výpovedná doba vždy začína plynúť prvého dňa v mesiaci a skončí uplynutím posledným dňom v mesiaci. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, teda jej posledným dňom.

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Ak u zamestnávateľa pracujete aj po uplynutí 1 mesačnej výpovednej doby, tak je možné Vašu výpoveď zrušiť. Počas plynutia výpovednej doby mohli nastať u zamestnávateľa zmeny, mohlo sa uvoľniť u zamestnávateľa miesto a zamestnávateľ si to s Vaším skončením rozmyslel. Skontrolujete si na Vašom personálnom oddelení, že Vaša výpoveď je oficiálne zneplatnená, a že Vy naozaj v pracovnom pomere pokračujete. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce počas pretrvávajúcej pracovnej neschopnosti zamestnanca? Zamestnanec je na PN (pracovnej neschopnosti) už 10 mesiacov nepretržite, požiadal o dôchodok a nemá záujem sa vrátiť do práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 15.11.2023)

Dobrý deň,
skutočnosť tá, že zamestnanec je práceneschopný, nie je dôvodom, aby sa nemohol dohodnúť so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľovi bola poštou a e-mailom odoslaná Dohoda o ukončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ si ešte neprevzal listovú zásielku. Na e-mail odpovedal, že sa k Dohode čoskoro vyjadrí. Existuje nejaká zákonom stanovená lehota, do ktorej sa musí zamestnávateľ k tejto Dohode vyjadriť? Je možné uzatvoriť novú pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom, pokiaľ aktuálny zamestnávateľ neprejavil postoj k danej Dohode? Môže zamestnávateľ vymáhať nejakú náhradu škody, pokiaľ zamestnanec už do práce nenastúpi? Ak terajší zamestnávateľ bude aj naďalej ignorovať Dohodu o ukončení pracovného pomeru, je potrebné pracovný pomer ukončiť výpoveďou s plynutím výpovednej doby? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 26.10.2023)

Dobrý deň, zákon neustanovuje žiadnu lehotu, v ktorej by sa mal zamestnávateľ vyjadriť k návrhu na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru. Dokonca sa k nej vyjadriť ani nemusí, totiž vyjadriť sa k návrhu na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru nie je jeho zákonná povinnosť. 
Môžete uzatvoriť aj novú pracovnú zmluvu, náš zákonník práce nevylučuje mať uzatvorených aj viacero pracovných pomerov popri sebe.

Ak by ste však už do práce nenastúpili, samozrejme, že zamestnávateľ s vami môže okamžite ukončiť pracovný pomer, nakoľko v prípade neospravedlnenej absencii v práci sa jedná o hrubé porušenie pracovnej disciplíny, ktoré je možné sankcionovať okamžitým skončením pracovného pomeru. Súčasne má zamestnávateľ právo aj na náhradu škody, ktorú mu tým spôsobíte (napr. náklady na zabezpečenia náhradného plnenia úloh, ktoré mal splniť zamestnanec). Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s výškou škody a pokiaľ ju tento neuzná a nenahradí dobrovoľne, môže zamestnávateľ vymáhať škodu  súdnou cestou. 

V prípade, že zamestnávateľ na dohodu nepristúpi, nemá zamestnanec inú možnosť, ak chce pracovný pomer ukončiť než dať výpoveď z pracovného pomeru. Samozrejme v tomto prípade je skončenie pracovného pomeru naviazané na uplynutie výpovednej doby. 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám uzatvorenú zmluvu so zamestnávateľom na jeden rok od 16. 1. 23. Chcem podať výpoveď po piatich mesiacoch, ku dňu 30. 6. 23. Môžem podať výpoveď dohodou dňa 12. 6. 23? Bude to stačiť na vybavenie mojej žiadosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru neexistuje.

Odporúčam kontaktovať zamestnávateľa a predostrieť mu písomne návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou k dohodnutému dňu. Ak by zamestnávateľ nesúhlasil s uvedeným spôsobom skončenia pracovného pomeru, budete musieť podať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov /je to na Vašom rozhodnutí/.

Výpovedná doba vzhľadom na okolnosť, že pracovný pomer trvá menej ako jeden rok, je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzavretý 0,5 úväzok, ktorý mi chce zamestnávateľ ukončiť podľa § 60 ZP. Situáciu som zistila až ex post facto. Chcem sa informovať, či mám nárok požiadať o dôvod ukončenia, nakoľko som bola postavená pred hotovú vec. Rovnako sa chcem informovať, či mám nárok na odstupné a ako by som mala postupovať s podpísaním tejto výpovede. Ďakujem s úctou, D.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ust. § 60 Zákonníka práce pojednáva o skončení pracovného pomeru dohodou, nie výpoveďou /citujeme/ :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia platí, že ak pracovný pomer má skončiť dohodou z dôvodu organizačných zmien na strane zamestnávateľa, potom tento dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť povinne zo zákona uvedený v dohode o skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný ho tam uviesť.

Neviem ako dlho trvá Váš pracovný pomer hoci na skrátený úväzok, ale v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa Vám patrí odstupné v zmysle ust. § 76  ods. 2 Zákonníka práce vo výške priemerného mesačného zárobku až do výšky 5 násobku priemerného mesačného zárobku, všetko závisí od dĺžky trvania Vášho pracovného pomeru.

Záverom uvádzame, že ak pracovný pomer nechcete ukončiť dohodou, nie ste povinná dohodu podpísať. Otázkou je okolnosť, prečo chce zamestnávateľ s Vami pracovný pomer skončiť a čo je pre Vás lepšie.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorú zamestnávateľ akceptoval. Rada by som podala výpoveď dohodou, aby skončila o mesiac skôr ako pôvodná výpovedná lehota, keďže sa mi naskytla iná práca. S vedúcim výroby som sa už dohodla a on súhlasí s mojim návrhom. Chcela by som sa opýtať, či sa výpoveď s výpovednou lehotou zruší novou výpoveďou na dohodu. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. Zákonníka práce neexistuje.
Ak ste podali výpoveď z pracovného pomeru a plynie Vám výpovedná doba, pričom chcete ukončiť pracovný pomer dohodou k určitému dátumu, kontaktujte zamestnávateľa a je samozrejmé, že ak s Vašom návrhom bude súhlasiť, je možné skončiť pracovný pomer dohodou k dohodnutému dátumu dohodou.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či v dohode o ukončení pracovného pomeru musí byť uvedený dôvod. Je takáto dohoda platná aj bez jeho uvedenia? Ak je v dohode dôvod ukončenia uvedený, mám nárok na odstupné alebo preplatenie zostávajúcej dovolenky? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň,
v dohode o skončení pracovného pomeru nemusí byť uvedený dôvod. Jedine, že by ste to Vy požadovali, aby tam bol uvedený.

Podľa § 60 Zákonníka práce, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Čo sa týka nároku na odstupné, to závisí od dôvodu skončenia Vášho pracovného pomeru. Ak je dôvod skončenia na strane zamestnávateľa, napríklad, že zamestnávateľ sa zrušuje alebo priemiestňuje alebo sa zamestnanec stane z organizačných dôvodov nadbytočný, tak máte nárok na odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. 

Podľa § 76 ods. 2 ZP, zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) (zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje alebo pre nadbytočnosť zamestnanca) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Čo sa týka preplatenia zvyšnej dovolenky, to zamestnávatelia riešia skôr tým, že Vám nariadia si ju vyčerpať posledné dni trvania pracovného pomeru, teda tesne pred skončením. Jedine, že by ste to nestihli (že máte viac dní nevyčerpanej dovolenky ako Vám zostáva do skončenia pomeru), tak potom máte nárok na jej preplatenie. 

Podľa § 116  ods. 3 ZP, za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

 

Ak by ste tam neuviedli dôvod, tak by ste mohli prísť o vyššie uvedené nároky. 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na PN a počas tohto obdobia som si našla novú prácu. Zúčastnila som sa online pohovoru, kde mi bola práca prisľúbená. PN budem ukončovať 28. 2. 2023. V terajšom zamestnaní by som chcela skončiť pracovný pomer dohodou k 1. 3. 2023. Rada by som vedela, či môžem k tomuto dátumu ukončiť pracovný pomer, aj keď som ešte na PN. Alebo k akému dátumu by bolo najlepšie skončiť pracovný pomer? Do nového zamestnania môžem nastúpiť ihneď po skončení terajšieho pracovného pomeru. Je dôležité podotknúť, že terajší zamestnávateľ nám nerobí problémy pri skončení pracovného pomeru.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 26.02.2023)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že ste práceneschopná, nie je skutočnosťou, aby ste nemohli ukončiť pracovný pomer.

Vzhľadom na blízkosť dátumu, kedy chcete nastúpiť do nového zamestnania, najlepšou formou bude písomná dohoda o skončení pracovného pomeru k dohodnutému dátumu bez alebo aj s uvedením dôvodu skončenia pracovného pomeru. Ak máte už podpísanú novú pracovnú zmluvu s nástupom od 1.3.2023, treba terajší pracovný pomer skončiť dohodou dňom 28.2.2023.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je ešte možné stiahnuť výpoveď, ktorú som podala s dvojmesačnou výpovednou dobou začínajúcou od 1. 2. 2023. Môžem namiesto toho podať výpoveď dohodou?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že forma skončenia pracovného pomeru "výpoveď dohodou" v zmysle Zákonníka práce neexistuje.

Na späťvzatie výpovede budete potrebovať písomný súhlas zamestnávateľa.

Z otázky usudzujeme, že chcete skončiť pracovný pomer skôr, teda v čase plynutia výpovednej doby, ktorá Vám začne plynúť dňom 1.2.2023.Preto odporúčam kontaktovať zamestnávateľa priamo osobne a dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru dohodou k inému dátumu.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na pracovnej neschopnosti a v stredu 9. januára 2023 by som ju chcela ukončiť. Mám informácie, že moje pracovné miesto môže byť už zrušené, avšak nie som si tým istá. Rada by som po 14 rokoch dostala odstupné. Môžete mi prosím odporučiť, aký postup je najlepší, keďže už 16. januára 2023 potrebujem nastúpiť na nové pracovné miesto? Viem, že ak podám výpoveď dohodou, na ktorú čakám, odstupné nedostanem. Ak by to v deň ukončenia pracovnej neschopnosti riaditeľka sama nepovedala, nemám inú možnosť, než ukončiť pracovný pomer dohodou, aby som kvôli riaditeľke nemusela v práci stráviť ani jeden deň. Chcem však bezproblémovo nastúpiť na nové miesto. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru neexistuje, Zákonník práce takýto pojem nepozná.

Pokiaľ máte vedomosť o tom, že Vaše pracovné miesto je zrušené, potom odporúčam sa priamo so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru dohodou podľa ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru (1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ  zamestnancovi."   Aby Vám vznikol nárok na odstupné, v samotnej dohode o skončení pracovného pomeru musí byť uvedené, že pracovný pomer sa končí z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ Zákonníka práce /org. dôvody na strane zamestnávateľa. Výška odstupného sa potom spravuje ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce a to podľa dĺžky trvania pracovného pomeru.    

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru dohodou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.