Skončenie pracovného pomeru dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadne ukončenia pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľovi som dala písomný návrh na ukončenie prac. pomeru. Ústne mi ju prijal. Musím mať aj zmluvu o dohode o ukončení? Keď sa pôjdem registrovať na úrad práce stačí mi predložiť len môj návrh na ukončenie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dobrý deň. Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená predovšetkým v § 60 Zákonníka práce. V zmysle právnej úpravy by mala mať takáto dohoda písomnú formu. V záujme zachovania právnej istoty by bolo vhodné, aby ste disponovali písomným vyhotovením dohody o skončení pracovného pomeru. Samotný písomný návrh na ukončenie pracovného pomeru nemusí byť dostatočným dôkazom o tom, že došlo k skončeniu pracovného pomeru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Mojej žene dali hodinovú výpoveď, pod nátlakom a vyhrážkami ju v podstate donútili podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru bez nároku na odstupné. Vo firme pracovala 16 rokov. Dá sa táto dohoda nejak napadnúť alebo anulovť? Nechce sa už vrátiť do tejto firmy, ide v podstate, len aby jej vyplatili odstupné.
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2020)

Dobrý deň,
ak pracovný pomer bol ukončneý, ako uvádzate v otázke, potom riešením je podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

V otázke neuvádzate, kedy sa pracovný pomer skončil, ale žaloba musí byť na súde doručená v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď  sa mal pracovný pomer skončiť.

Podľa ust. § 76 ZP platí, že zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.

Možnosťou je obrátiť sa písomne dopor. listom na zamestnávateľa s tým, že nesúhlasí s formou skončenia PP dohodou, ktorá bola podpísaná pod nátlakom, aby došlo k úprave písomnej dohody o skončení prac. pomeru s nárokom na odstupné. V otázke neuvádzate, čo bolo v podstate skutočným dôvodom na skončenie prac. pomeru, resp. prečo bola zvolená táto forma nátlaku, aby následne nemuselo byť vyplatené odstupné. Ak skutočným dôvodom "dohody" boli org. zmeny u zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ ZP, tento dôvod musí byť v dohode o skončení prac. pomeru uvedený povinne - zo zákona v súlade s ust. § 60 ods. 2 ZP :
"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)."

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
dovoľujem sa na Vás obrátiť s otázkou rady ohľadom zmeny pracovnej pozície. Momentálne od 1.9.2020 mám prejsť na vyššiu pracovnú pozíciu v rámci našej organizácie. Som v organizácie cez 2 roky, zmluvu mám na dobu neurčitú. Chcú odo mňa, aby som túto zmluvu vypovedala (podpísala výpoveď) a následne podpísala novú zmluvu s novou pozíciou a znova absolvovala skúšobnú dobu a mala uzavretú najprv zmluvu na dobu určitú na rok.
Je to asi protizákonné, áno ? Ako by mali postupovať ? Podľa mňa podpisom Dohodou o zmene pracovnej pozície a stále mať pomer na dobu neurčitú. Ďakujem za ozrejmenie. Pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva určitý problém a zamestnávateľ chce, aby ste dali výpoveď s tým, že následne s Vami uzatvorí prac. zmluvu na dobu určitú vo vyššej pracovnej pozícii.

Nakoľko teraz máte uzatvorený prac. pomer na dobu neurčitú a má dôjsť k zmene prac. pozície, správne riešenie by malo byť to, ktoré predpokladá ust. § 54 ZP :

"Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."

Nie je právny dôvod, aby ste dali výpoveď z prac. pomeru, keďže z Vašej strany ako zamestnanca nie je dôvod prac. pomer ukončiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň
Môj zdravotný stav bol posúdený pos. lekárom na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 80%, a môj zamestnávateľ, pre ktorého robím 22 rokov chce so mnou ukončiť pracovný pomer dohodou(je to môj prvý zamestnávateľ). Mám nárok na odstupné a odchodné? (v akej výške a podľa akého paragrafu)? Ps:aký je rozdiel medzi ukončením pracovného pomeru paragrafom 60 a 63 ods. 1/písm. c ?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň,

ak by vo Vašom prípade malo dôjsť ku skončeniu PP výpoveďou zo strany zamestnávateľa, výpovedná doba je tri mesiace.

Otázka skončenia prac. pomeru dohodou je otázkou dohody ku ktorému dňu ukončíte prac. pomer podľa  § 60 ZP. Podľa cit. ust. § 60 ZP dohoda o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); t.j. : vo Vašom prípade vzhľadom na dôvody, ktoré uvádzate v otázke, v dohode o skončení pracovného pomeru musí byť povinne uvedený dôvod skončenia prac. pomeru. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Otázka odstupného :
1./ Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa v zmysle ust. § 76 ZP by ste mali nárok na odstupné vo výške 4-násobku priemerného mesačného zárobku.
2./ Pri dohode o skončení prac. pomeru by ste mali nárok na odstupné vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku.

V podstate z uvedeného vyplýva, že ak by ste sa dohodli na skončení prac. pomeru napr. k 28.2.2020, budete mať nárok na odstupné vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku; pri skončení prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa máte v podstate k dobru 3 mesiace vykonávania práce, teda nárok na mzdu ak prácu vôbec môžete vykonávať.

Otázku odchodného upravuje ust. § 76a ZP nasledovne :
"(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 

Nárok na odchodné by ste mali len v prípade skončenia prac. pomeru po vzniku nároku na dôchodok alebo invalidný dôchodok. O dôchodok musíte požiadať  pred skončením prac. pomeru alebo do 10 prac. dní po jeho skončení.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o odpoveď na otázku, či na Dohode o skončení pracovného pomeru musia byt podpisy zamestnávateľa aj zamestnanca originály, teda nie prefotené alebo naskenované. Nikde som sa to nedočítala. Stalo sa mi totiž, že moja manažérka ma vyhrážaním donútila podpísať túto Dohodu, ale podpis aj pečiatka zamestnávateľa sú prefotené, takže je možné, že môj zamestnávateľ-majiteľ firmy ani nevie, že ma moja manažérka donútila podpísať Dohodu o skončení pracovného pomeru. To vydieranie sa ťažko dokazuje, keďže na to nemám svedka. Teraz si čerpám dovolenku, ale, keď som prišla na predajňu, kde pracujem, tak ma dala manažérka vyhodiť SBS službou, hoci som ešte do konca mesiaca zamestnaná. Keďže robím ako predajca, tak sa nám s kolegami stáva, že klienti môžu prísť na predajňu v čase, keď zrovna nemám smenu, a, keďže sme platení od provízií za obchod, tak občas musíme pracovať aj mimo svojej smeny a nikomu to doteraz nevadilo, lebo dôležitý je obrat. V takom prípade si dohodneme s klientom, že sa stretneme v predajni, dohodneme si obchod a potom odchádzame, nie sme s tam celú smenu. Nemáme ani nikde v zmluve uvedené, že by som mala zákaz byt na predajni mimo svojej smeny, keď ide o uzatvorenie obchodu. Pri takomto spôsobe obchodovania sa môže stat, že nie každý predajca je poctivý a neukradne Vám zákazníka, aby mal províziu pre seba, preto si každý svojich klientov riešime sami. Chcela by som vedieť, či je takáto Dohoda potom platná a na koho sa mám obrátiť v tejto veci, alebo ako mám postupovať.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 
k položenej otázke zaujímame nasledovné stanovisko :
Podľa ust. Zákonníka práce platí :
"§ 9
(1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.
(2) Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.
(3) Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

§ 10
(1) Právne úkony štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov (§ 9 ods. 1 a 2) zaväzujú zamestnávateľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti.
(2) Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec prekročil právnym úkonom v pracovnoprávnych vzťahoch svoje oprávnenie, nezaväzujú tieto úkony zamestnávateľa, ak zamestnanec vedel alebo musel vedieť, že tento štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil. To isté platí, ak právny úkon urobil zamestnanec zamestnávateľa, ktorý na to nebol oprávnený zo svojej funkcie, ani tým nebol poverený."


Z otázky usudzujeme, že ste dohodu o skončení prac. pomeru Vy sama podpísali a s touto dohodou nesúhlasíte ako z dôvodu, že ste boli donútená ju podpísať, ako aj z dôvodu, že chcete zotrvať v pracovnom pomere.
Poznamenávame, že aj keby nejaký vnútroorganizačný predpis zamestnávateľa stanovoval resp. určoval, že podpis zamestnávateľa možno nahradiť okopírovaním jeho podpisu, teda nejedná sa o jeho pravý vlastnoručný podpis, toto nie je možné uznať z hľadiska zákona. 

Sme názoru, že dohoda o skončení prac. pomeru je neplatná a preto budete musieť podať návrh na súd podľa ust. § 77 Zákonníka práce v lehote do dvoch mesiacov  odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Súčasne odporúčame túto okolnosť oznámiť priamo zamestnávateľovi podľa zápisu z obchodného registra resp. živnostenského registra a oznámiť, že dohodu o skončení prac. pomeru považujete za neplatnú a trváte na prideľovaní práce. Ak by Vám následne bola predložená na podpis dohoda o skončení prac. pomeru s originálnym podpisom zamestnávateľa, túto nie ste povinná podpísať,

K otázke vyvedenia Vás ako zamestnanca z predajne aj keď počas dovolenky, odporúčame podať sťažnosť na zamestnanca SBS priamo jeho zamestnávateľovi.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci som dala výpoveď § 60, avšak šéfka mi to odmietla a žiada prerobiť na § 67. Beží mi výpovedná lehota, oficiálne končím 31. 8. 2019. Chcem si overiť, či je to ok, prípadne prečo je pre ňu lepší § 60. Ďakujem. S pozdravom G.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ v otázke uvádzate, že ste dali výpoveď podľa § 60 ZP, výpoveď z prac. pomeru nemohli dať podľa § 60 ZP, keďže ust. § 60 ZP pojednáva o dohode o skončení prac. pomeru, teda v podstate ste navrhli zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou, ak zo samotnej listiny nevyplýva niečo iné, teda že prvým dňom nasledujúceho mesiaca začína plynúť výpovedná doba podľa ZP.

Ust. § 67 ZP upravuje skončenie prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca /citujeme/ :

"Výpoveď daná zamestnancom
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

T.j. : V samotnej listine, ktorú ste doručili zaslali zamestnávateľovi, a ak ste v tejto uviedli § 60 ZP , je treba tento § za súhlasu zamestnávateľa opraviť z Vašej strany a uviesť, že ste opravu z § 60 ZP na § 67 ZP vykonali Vy.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas prac. pomeru od 1/2018-12/2018 som upozornila riaditeľa, manažérov, aj odbory vo firme na bossing zo strany šéfky a mobbing zo strany kolegyne. Ako odmena mi bola daná výpoveď k 18. decembru, teda dnes. Dala mi ju podpísať rýchlo a s nátlakom. Nikto okrem šéfovej a mňa tam nebol. Podpísala som to, ale chcem to dať na súd, ako postupovať? Podotýkam, že nikto nekonal a neriešil jej správanie.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Skončiť  pracovný pomer zamestnávateľ môže len z dôvodov uvedených v Zákonníka práce a to výpoveďou, okamžitým skončením prac. pomeru, skončením prac. pomeru v skúšobnej dobe, ako aj na základe dohody o skončení pracovného pomeru. 

V otázke nepíšete čo je uvedené v listine o skončení prac. pomeru, zrejme sa jedná o okamžité skončenie pracovného pomeru.

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ďalej platí ust. § 79 Zákonníka práce :

"(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov."

 

Vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke /bossing a mobing/, odporúčame podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Súd v konaní bude posudzovať podmienky a okolnosti skončenia prac. pomeru, nie je viazaný textom listiny, v ktorej  je uvedené skončenie prac. pomeru, právny názor si súd utvorí sám.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som podal žiadosť o skončení TPP dohodou, kde bolo uvede nech sa zamestnávateľ vyjadrí, či s tým súhlasí, ktoru som podpísal ja aj zamestnávateľ znamená to, že už je to neodvolateľne? Ak som si to rozmyslel dá sa to zvrátiť? Ešte som nedostala vyjadrenie. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2018)

Dobrý deň,

ak zamestnávateľ súhlasil len stým, že sa v nejakej určitej dobe vyjadrí, potom ešte nedošlo ku skončeniu pracovného pomeru dohodou. K tomu by došlo, ak by ste sa výslovne a bez akýchkoľvek pochýb dohodli na skončení pracovného pomeru a ku ktorému dňu. Pre uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru sa využijú aj ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Návrh na uzavretie zmluvy

§ 43a

(1) Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“), ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.

(2) Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Návrh, aj keď je neodvolateľný, môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení osobe, ktorej je určený, skôr alebo aspoň súčasne s návrhom.

(3) Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže byť návrh odvolaný, ak odvolanie dôjde osobe, ktorej je určené, skôr, než táto osoba odoslala prijatie návrhu.

(4) Návrh nemôže byť odvolaný

a) počas lehoty, ktorá je v ňom určená na prijatie, ibaže z jeho obsahu vyplýva právo ho odvolať aj pred uplynutím tejto lehoty, alebo

b) ak je v ňom vyjadrená neodvolateľnosť.

§ 43b

(1) Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká

a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,

b) uplynutím primeranej doby s prihliadnutím na povahu navrhovanej zmluvy a na rýchlosť prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil pre zaslanie návrhu, alebo

c) dôjdením prejavu o odmietnutí návrhu navrhovateľovi.

Ak ste si určili lehotu na vyjadrenie a v tej sa nevyjadrí, potom dôjde k zániku Vášho návrhu. Ak lehota určená nebola, môžete odvolať svoj návrh, avšak len do doby, kým druhá strana neodoslala prijatie návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku