Okamžite skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 1. 12. 2017

Otázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné okamžite ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ak sme len dvaja zamestnanci? Musia si nájsť za mňa najskôr náhradu ?

 

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru je upravené v § 68 až 70 Zákonníka práce:

Okamžité skončenie pracovného pomeru

§ 68

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Podľa § 72 Zákonníka práce:

 

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Zákonník práce, a to potvrdzuje aj ustálená súdna prax, nevylučuje, aby počas trvania skúšobnej doby bol pracovný pomer skončený aj iným spôsobom skončenia pracovného pomeru, než skončením v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ tak s Vami mohol skončiť pracovný pomer počas trvania skúšobnej doby aj okamžitým skončením. Dôležité však je, že zamestnávateľ s Vami môže skončiť pracovný pomer okamžitým skončením len z vyššie uvedených dôvodov (zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo porušil závažne pracovnú disciplínu). 

Ak z oznámenia o skončení pracovného pomeru vyplýva, že úmyslom zamestnávateľa bolo s Vami skončiť pracovný pomer okamžitým spôsobom, avšak nebol naplnený niektorý z vyššie uvedených dôvod, jedná sa podľa všetkého o neplatné skončenie pracovného pomeru. Inak povedané, ak bolo skončenie pracovného pomeru formulované napr. tak že s Vami končí pracovný pomer okamžite, pre napr. závažné porušenie pracovnej disciplíny, potom ide o okamžité skončenie. Toto však nemusí byť ešte nutne platné. Ako som uvádzal, je potrebné skúmať, či došlo k naplneniu niektorého z dôvodov na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ak však zamestnávateľ oznámil, že s Vami končí pracovný pomer v skúšobnej dobe, potom sa jedná o platné skončenie pracovného pomeru, pretože pri skúšobnej dobe sa uvedenie dôvodu nevyžaduje.

Nie je povinnosťou zamestnávateľa nájsť si za Vás najskôr náhradu. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či si nájde alebo nenájde náhradu.

Ak sa domnievate, že s Vami zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne, môžete sa na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77  a nasl. Zákonníka práce:

§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5) V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ak chcete u zamestnávateľa aj naďalej pracovať, je potrebné mu oznámiť, že trváte, aby Vás aj naďalej zamestnával.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať ako mám postupovať, keď mi dnes zamestnávateľ telefonicky oznámil, že u neho končím, že na výpovedi sa dohodneme. Pracoval som u neho viac ako 4 roky. Neporušil som žiadny paragraf, niesom ani odsúdený. Niesom si vedomý žiadneho prehrešku voči nemu. Zrejme ide o okamžite ukončenie pracovného pomeru. Ako by som mal postupovať. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň prajem,

okamžité skončenie, aj výpoveď musia byť písomné a môžu byť dané, len zo zákonného dôvodu. Ak takýto dôvod neexistuje a zamestnávateľ by Vám aj tak dal výpoveď, či okamžité skončenie pracovného pomeru, tak by nebolo platné. Ak by chcel skončiť pracovný pomer dohodou, nemusíte s ňou súhlasiť, ak nechcete. Je to ale na Vás, či by ste akceptovali aj takúto neplatnú výpoveď, či okamžité skončenie alebo nie. Ak by Vám totiž bola daná hoci aj neplatne a Vy by ste nepodali voči tejto výpovedi, či okamžitému skončeniu žalobu do 2 mesiacov, tak v takom prípade by sa pracovný pomer považoval za platne skončený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom okamžitého ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Môže sa použiť na okamžite ukončenie pracovného pomeru §69 ods. 1 písmeno c (ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie) nakoľko došlo k fyzickému útoku na pracovisku s následným ublížením na zdraví zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi. Voči zamestnávateľovi bolo vznesené obvinie a je trestne stíhaný za ublíženie na zdraví. Jedna sa môjho brata a teraz mu bude po roku končiť PN a samozrejme, že sa už nechce nastúpiť do práce, pretože hrozí, že by sa to mohlo zopakovať. Bolo by možné takýmto spôsobom okamžite ukončiť pracovný pomer bez výpovednej doby alebo ako by sme to mohli ukončiť?
Vopred ďakujem.

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že Váš brat je dlhodobo PN z dôvodu napadnutia zo strany zamestnávateľa. Postup skončenia prac. pomeru okamžitým skončením z jeho strany z tohto dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1 písm. c/ ZP nie je možný, kedže ako uvádzate v otázke, brat je na PN skoro jeden rok; ZP viaže skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca okamžitým skončením prac.pomeru na lehotu do jedného mesiaca, odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec dozvedel. Táto lehota  v zmysle uvedeného zák. ustanovenia ZP uplynula.

Možnosťou je skončiť prac. pomer výpoveďou s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu podľa §  67 ZP : " Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Iniciatíva by mala byť na strane zamestnávateľa a dohodnúť sa na skončení prac. pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov na strane Vášho brata aby mal nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ZP ods. 1 a 2 ZP.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

28. 2.2019 som bola podmienečne odsúdené za spreneveru. Prokurátor mi v súdnom rozhodnutí dal aj zákaz na 24 mesiacov pracovať s hotovosťou alebo bezhotovostnými prevodmi. Po vynesení rozsudku si vyžiadali moju pracovnú zmluvu a následne znenie rozsudku odoslali môjmu zamestnávatelovi. Samozrejme som dostala výpoveď. Teraz som sa zamestnala opäť toto rozhodnutie  poslali aj tomuto zamestnávatelovi, môžem súd požiadať, aby ho neposielali ? Ďakujem Káčerová

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 436 Trestného poriadku platí :

"Výkon trestu zákazu činnosti

§ 436 :

(1) Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda senátu na zabezpečenie výkonu trestu zákazu činnosti rovnopis výroku rozsudku

a) zamestnávateľovi, u ktorého je odsúdený v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu,

b) ministerstvu spravodlivosti, ak ide o znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,

c) príslušnému štátnemu orgánu podľa bydliska odsúdeného, ak ide o oprávnenie na vedenie motorového vozidla,

d) príslušnému útvaru Policajného zboru podľa bydliska odsúdeného, ak ide o oprávnenie na držanie a nosenie strelnej zbrane,

e) registrovému súdu, živnostenskému úradu a profesijnej komore, ak bol uložený trest zákazu podnikateľskej činnosti.

(2) Ak bol uložený trest zákazu činnosti na čas dlhší ako jeden rok, predseda senátu spravidla raz ročne požiada organizáciu alebo orgán, ktorý je uvedený v odseku 1 písm. c), d) a e), o oznámenie, či odsúdený porušil súdom uložený zákaz."

 

Záver : Za uvedeného právneho stavu sa nemôže dovolávať toho, aby súd zakázal informovať zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Obec prehrala súd o nepravo platnosti výpovede so zamestnankyňou. Výpoveď jej dal ešte bývalý starosta. Pracovníčka nastúpila do práce, kde žiadala prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy. V prvý deň nástupu som jej dal priepustku na platené voľno stým, že na druhý deň ma prísť do práce. Na druhý deň som jej prikázal, aby mi písomnou formou predložila ako si predstavuje vykonávanie práce, ktorú som jej chcel prideliť podľa pracovnej zmluvy. Napísala nejaký neurčitý text a na druhý deň už neprišla do práce. Nedoručila žiadne ospravedlnenie a trvá to 9 dni. Ako postupovať s takou zamestnankyňou nakoľko mame veľmi zle skúsenosti zo súdmi SR. Ďakujem za skorú odpoveď. S úctou starosta obce Tatrami.

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, 
pokiaľ súdom bola určené, že výpoveď je neplatná, v zmysle ust. ZP zamestnávateľ bol povinný prideľovať prácu podľa prac. zmluvy v prípade, že sa so zamestnancom nedohodne inak.
Neprítomnosť zamestnanca bez ospravedlnenia je možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny a možným následným postihom je výpoveď z prac. pomeru alebo okamžité skončenie prac. pomeru podľa ust. Zákonníka práce (citujeme) : 

Podľa § 63 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak /okrem iných/ aj z dôvodu, 

"e/ sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

"§ 68 okamžité skončenie pracovného pomeru 
(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec 
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, 
b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 
(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5. 
(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou."

V otázke  uvádzate, že svoju neprítomnosť nijako neospravedlnila a stav trvá 9 dní. Skutočný dôvod, ktorým môže byť napr. hospitalizácia v nemocnici, o ktorej nemusíte vedieť, odporúčame, aby ste zamestnancovi zaslali doporučeným podaním upozornenie na závažné  porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu absencie na pracovisku a žiadate o uvedenie dôvodov vrátane ich zdokladovania.

Môžete tiež upozorniť na tú skutočnosť, že podľa ust. zákona o sociálnom poistení oznámite sociálnej poisťovni prerušenie poistenia a že bude braná za toto obdobie absencie ako samoplatiteľ (viď § 26 zákona o sociálnom poistení), vrátane krátenia dovolenky.

V prípade, že nedôjde k oznámeniu relevantných dôvodov a predloženiu dokladov o dôvode neprítomnosti zamestnanca  a absencia bude pokračovať aj naďalej, sme názoru, že môžete okamžite skončiť pracovný pomer.

Dôvod prečo odporúčame tento postup je ten, že v prípade súdneho sporu o neplatnosť skončenia prac. pomeru súd môže neprítomnosť v práci hoc aj dlhšiu dobu zhodnotiť resp. posúdiť aj inakšie než ako dôvod na okamžité skončenie prac. pomeru.
Citujeme z rozsudku KS Košice,sp.zn. :6Co Pr/4/2016 :
"Neospravedlnená absencia zamestnanca v prácimôže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny závažným spôsobom a aj dôvodom výpovede v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. e/Zák. práce. Skutočnosti, ktoré sú podstatou tohto dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru,resp. podstatou tohto výpovedného dôvodu nenastávajú obvykle v dôsledku jednorazového konania,ale spravidla ide o opakované konanie zamestnanca niekedy v kratšej, inokedy v dlhšej dobe."

Je samozrejmé, že prac. pomer môžete ukončiť aj dohodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem dať okamžitú výpoveď z dôvodu ohrozenia života mňa a života iných. Pracujem ako vodič a zamestnávateľ ma nútil ísť na 12 tímové auto, ktoré nieje vhodné na cesty. Nesvietili svetlá, vôľa v riadení, nešla zaradiť rýchlosť, hlásilo poruchu motora, a unikal vzduch. Ja som na takom aute odmietol jazdu a zamestnávateľ mi povedal, že mi dá Áčko. Je to dôvod dať zamestnávateľovi výpoveď z dôvodu bezprostredného ohrozenia života mňa alebo iných? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

Vami popisovaná situácia by podľa môjho právneho názoru mohla spĺňať podmienky na okamžité skončenie prac. pomeru podľa § 69 ods. 1 c) Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 

Zastávam názor, že zamestnávateľ nemal dôvod dať Vám absenciu, pretože pokiaľ je naozaj ohrozený život, alebo zdravie zamestnanca a ten odmietne vykonávať prácu, neposudzuje sa to, ako porušenie prac. disciplíny. 

Ak chcete skončiť pracovný pomer okamžite, musíte to urobiť písomne a uviesť jednak zákonný dôvod a jednak opísať aj dôvod, prečo pracovný pomer končíte. Zamestnávateľovi doručte tento list osobne (oproti podpisu) alebo doporučene.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Vnuk potrebuje okamžitú výpoveď nakoľko si nešiel nové lepšie platené miesto ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

pracovný pomer môže skončiť rôznymi spôsobmi. Výpoveďou, dohodou, okamžitým skončením, či v skúšobnej dobe. Ak je v skúšobnej dobe, je to najľahší spôsob, pretože môže skončiť takpovediac zo dňa na deň. Ak však už nie je v skúšobnej dobe, je dobré snažiť sa so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Ak však zamestnávateľ nebude súhlasiť, bude musieť podať výpoveď sám vnuk, od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po podaní výpovede začne plynúť výpovedná doba a pracovný pomer skončí jej uplynutím. Ak by nechodil počas toho do práce, mohol (ale nemusel) by ho za to zamestnávateľ sankcionovať, napr. okamžitým skončením pracovného pomeru, krátením dovolenky, prípadne, ak by spôsobil škodu aj žiadosťou, aby ju nahradil. Okrem toho, ak v pracovnej zmluve mali dohodnuté, že zamestnávateľ má právo na náhradu, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby na svojom mieste, mohol by od neho zamestnávateľ žiadať náhradu vo výške súčinu priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby. Je potrebné pozrieť si pracovnú zmluvu a podľa toho sa rozhodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžite skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem skončiť pracovný pomer k 31. 05. 2018 ak by som mala potvrdenie od lekára, že vzhľadom na svoj zdravotný stav následkom pracovného úrazu nemôžem vykonávať doterajšiu prácu. Mám možnosť od 01. 06. 2018 nastúpiť do inej firmy a neviem, či nemusím mať nejakú lehotu na ukončenie prac. pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Okamžite skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 69 a § 70 Zákonníka práce platí :

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

2./ Pojem lekár. posudku Zákonník práce nedefinuje. Podľa § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti  lekársky posudok na účely cit. zákona je výsledok posúdenia okrem iných aj zdravotnej spôsobilosti na prácu, zdrav. stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. 

V praxi súdov sme sa stretli aj potvrdením od ošetrujúceho lekára,  ktorý bol vydaný na základe potvrdení, vyjadrení a vyšetrení lekárov - špecialistov.

 

3./ Postup je teda ten, že najprv predložíte zamestnávateľovi lekársky posudok, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný Vás preradiť  na inú pre Vás vhodnú prácu. Až následne ak sa tak nestane, máte oprávnenie okamžite skončiť prac. pomer. Vzhľadom na dátum, zrejme túto lehotu už nestihnete, resp. resp. pre zamestnávateľa bude plynúť lehota 15 dní, a Vy chcete od 6/2018 nastúpiť inde do prac. pomeru, odporúčame preto /nevieme o akú prácu sa jedná/ dohodnúť sa so zamestnávateľom priamo na skončení prac. pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk