Máte
otázku?

Okamžité skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné okamžite ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ak sme len dvaja zamestnanci? Musia si nájsť za mňa najskôr náhradu ?

 

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru je upravené v § 68 až 70 Zákonníka práce:

Okamžité skončenie pracovného pomeru

§ 68

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Podľa § 72 Zákonníka práce:

 

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Zákonník práce, a to potvrdzuje aj ustálená súdna prax, nevylučuje, aby počas trvania skúšobnej doby bol pracovný pomer skončený aj iným spôsobom skončenia pracovného pomeru, než skončením v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ tak s Vami mohol skončiť pracovný pomer počas trvania skúšobnej doby aj okamžitým skončením. Dôležité však je, že zamestnávateľ s Vami môže skončiť pracovný pomer okamžitým skončením len z vyššie uvedených dôvodov (zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo porušil závažne pracovnú disciplínu). 

Ak z oznámenia o skončení pracovného pomeru vyplýva, že úmyslom zamestnávateľa bolo s Vami skončiť pracovný pomer okamžitým spôsobom, avšak nebol naplnený niektorý z vyššie uvedených dôvod, jedná sa podľa všetkého o neplatné skončenie pracovného pomeru. Inak povedané, ak bolo skončenie pracovného pomeru formulované napr. tak že s Vami končí pracovný pomer okamžite, pre napr. závažné porušenie pracovnej disciplíny, potom ide o okamžité skončenie. Toto však nemusí byť ešte nutne platné. Ako som uvádzal, je potrebné skúmať, či došlo k naplneniu niektorého z dôvodov na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ak však zamestnávateľ oznámil, že s Vami končí pracovný pomer v skúšobnej dobe, potom sa jedná o platné skončenie pracovného pomeru, pretože pri skúšobnej dobe sa uvedenie dôvodu nevyžaduje.

Nie je povinnosťou zamestnávateľa nájsť si za Vás najskôr náhradu. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či si nájde alebo nenájde náhradu.

Ak sa domnievate, že s Vami zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne, môžete sa na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77  a nasl. Zákonníka práce:

§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5) V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ak chcete u zamestnávateľa aj naďalej pracovať, je potrebné mu oznámiť, že trváte, aby Vás aj naďalej zamestnával.

Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak mi zamestnávateľ nepodpíše výpoveď pre okamžité skončenie pracovného pomeru dôvodou nevyplatenia mzdy za 3 mesiace, bude výpoveď platiť, ak to pošlem doporučene? 

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi skončením pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru.

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou platí, že túto môže dať zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Tiež tak musí urobiť písomne a výpoveď musí doručiť, inak nebude platná. Pracovný pomer sa však v takomto prípade nekončí okamžite, ale skončí sa až uplynutím posledného dňa mesiaca výpovednej doby. Táto začne plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi doručená. 

Podľa Zákonníka práce, zamestnanec môže pracovný pomer  skončiť okamžite, ak nastane niektorý zo zákonných dôvodov, t. j. aj vtedy, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Musí tak ale urobiť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, a to písomne, pričom v oznámení o okamžitom skončení PP musí vymedziť aj dôvod skončenia tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a súčasne toto oznámenie o okamžitom skončení PP sa musí zamestnávateľovi doručiť. 

Vzhľadom na uvedené, ak ste v lehote, môžete vás PP skončiť aj okamžite. Ak to pošlete doporučene, bude to samozrejme platiť, treba tak ale urobiť v zákonom ustanovenej lehote. Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju zamestnávateľ prevezme alebo len čo vám ju poštový podnik vráti ako nedoručiteľnú. Za doručenú sa považuje písomnosť aj v prípade, ak jej doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa alebo ak zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.  Dňom doručenia písomnosti sa pracovný pomer zamestnanca končí.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak chcem ukončiť pracovný pomer okamžite z dôvodu slabých platových podmienok a črta sa mi iná práca s nástupom ihneď, čo robiť? 

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň, ako zamestnanec môžete skončiť pracovný pomer okamžite iba za predpokladu  naplnenia podmienok, ktoré zákon pre takýto spôsob skončenia pracovného pomeru vyžaduje. Uvedené upravuje ust. § 69 ods. 1 Zákonníka práce (ZP), a síce, že: "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."  V zmysle ust. § 69 ods. 4: "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel." Z iných ako vyššie uvedených dôvodov preto nemôžete skončiť váš pracovný pomer (PP) okamžite. Preto, ak vašim jediným dôvodom na skončenie PP sú slabé platové podmienky, okamžité skončenie PP neprichádza do úvahy a teda, môžete skončiť váš PP okamžite iba výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď však musí byť písomná a zamestnávateľovi doručená, v opačnom prípade by nebolo skončenie PP platné. V tomto prípade však váš PP skončí až posledným dňom uplynutia výpovednej doby.  Pre úplnosť však ešte uvediem, že, ak by ste predsa len naplnili niektorí z vyššie uvedených dôvodov pre okamžité skončenie PP, pracovný pomer môžete skončiť písomným oznámením adresovaným vášmu zamestnávateľovi. V tomto však treba vymedziť konkrétny dôvod okamžitého skončenia PP, a to tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Súčasne ho musíte vášmu zamestnávateľovi doručiť v lehote jedného mesiaca odkedy ste sa o existencii takéhoto dôvodu dozvedeli. Inak by bolo takéto oznámenie neplatné. Ak to zamestnávateľ nenapadne na súde, tak také skončenie pracovného pomeru sa bude považovať za platné. 

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Pekný deň. Chcem sa informovať, či môžem dať okamžitú výpoveď v práci, keď som na PN. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň, 

inštitút okamžitej výpovede náš Zákonník práce nepozná. Pozná skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžite skončiť pracovný pomer môžete ako zamestnanec z nasledujúcich dôvodov, ak:

a) podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ vás nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre vás vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie. 

Okamžite skončiť pracovný pomer však ako zamestnanec môžete iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Okamžité skončenie pracovného pomeru sa musí urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musíte ho doručiť v ustanovenej lehote svojmu zamestnávateľovi, inak je považované za neplatné. Uvedený dôvod nemôžete dodatočne meniť. 

Čo sa týka výpovede, zamestnanec môže kedykoľvek skončiť pracovný pomer so svojím zamestnávateľom výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď však musí byť písomná a doručená, inak by bola neplatná. Pracovný pomer potom končí uplynutím posledného dňa výpovednej doby, ktorej dĺžka je závislá od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Vzhľadom na uvedené ako zamestnanec preto môžete dať výpoveď aj počas trvania pracovnej neschopnosti. Čo sa týka okamžitého skončenia pracovného pomeru, k tomuto môžete pristúpiť, ak na to existuje z vašej strany niektorý z vyššie uvedených dôvodov za predpokladu, že ste stále v jednomesačnej lehote odkedy ste sa o existencii tohto dôvodu dozvedeli. 


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či môže ukončiť so mnou zamestnávateľ okamžite PP podľa paragrafu 68, z dôvodu, že ma podozrieval, že som užívala alkohol v práci, a pritom nemá o tom žiadny dôkaz (nedal mi fúkať) užívam totiž psycho lieky, a preto som nebola plne funkčná a tvrdil, že som si plne nesplnila úlohy? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,
domnienka na to, aby s Vami mohol skončiť pracovný pomer okamžite, nestačí. Ak nesúhlasíte, máte právo podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a pokiaľ napíšete zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnával, máte nárok na náhradu mzdy. Ak nemáte dôkaz o tom, že ste požili alkohol tak Vám nemôže dať okamžité skončenie. Aj keby ste neplnili úlohy riadne, tak je to maximálne na upozornenie na neuspokojivé plnenie prac. povinností a pokiaľ by ste porušili prac. disciplínu znova, tak až potom by Vám mohol dať výpoveď. 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Otec je čiastočne invalida. Lekár mu napísal, že už nemôže vykonávať prácu pre zhoršený stav. Otec sa poponáhľal a dal zamestnávateľovi písomne okamžitú výpoveď zo zdravotných dôvodov. Uviedol v nej však nesprávne paragraf, dal 63, čo je zo strany zamestnávateľa. Otec vo firme robil 4 roky, ma nárok na odstupné, keď nepožiadal zamestnávateľa o preradenie do 15 dni, ale rovno s vyrozumením lekára poslal jeho výpoveď formou: týmto dávam okamžitú výpoveď. Ak mu zamestnávateľ výpoveď akceptoval?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.06.2022)

Dobrý deň,
podľa § 69 Zákonníka práce 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Ak toto nesplnil, tak okamžité skončenie pracovného pomeru platné nebude. Ak chce využiť okamžité skončenie, mal by predložiť lekársky posudok (nie správu), počkať či ho preradí a ak nie a môže to vážne ohroziť jeho zdravie, tak až potom môže skončiť okamžite. 

Pri okamžitom skončení nemá nárok na odstupné. Jedine na náhradu vo výške 2 mesačného priemerného zárobku.

V opačnom prípade môže dať výpoveď podľa § 67 ale tam nemá nárok na odstupné.

Na odstupné je nárok len ak sa končí pracovný pomer tak, ako je uvedené v § 76 zákonníka práce.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Po 10 rokoch u jednej firmi som dostal okamžitú výpoveď nakoľko som sa nepohodol z majiteľom pri oznámení, že nastupujem na OCR. Počas trvania pracovného vzťahu mi nie sú známe žiadne záväžné ani menej záväzné porušenia pracovnej disciplíny. Mám v takomto prípade nárok na odstupné? Milan

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.11.2021)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu právnu ochranu v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce je treba podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru /citujeme/ :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ak Vám bolo oznámené okamžité skončenie pracovného pomeru, potom to môže byť len zo zákonných dôvodov v zmysle ust. § 68 Zákonníka práce /citujeme/ :

"(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)porušil závažne pracovnú disciplínu.
(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5. "
 
Ak došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru z dôvodov uvedených v otázke, nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce nevzniká.
 
Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
dostal som okamžite skončenie pracovného pomeru. / pre absenciu- spolu 11 dni/.  Mal som zostatok dovolenky 9 dni starej a 20 dni novej. Pracovný pomer skončil 31. 07. 2021. Otázka znie, môže my zamestnávateľ krátiť dovolenku a akým spôsobom?
Na poslednej páske mám nula, čiže celú mi ju vynulovali. Nemali by krátiť len tú, na ktorú mi vznikol nárok tento rok, keď k porušeniu pracovnej disciplíny došlo tento rok? Ľubica

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce :

 

"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ za každú neospravedlnene zameškanú zmenu môže krátiť dovolenku o 1 až 2 dní. Vo Vami uvedenom prípade mal teda zamestnávateľ krátiť dovolenku max. o 22 dní dovolenky, teda mal vyplatiť min. 7 dní dovolenky.
Odporúčam kontaktovať zamestnávateľa s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenie a žiadať o preplatenie zostatku dovolenky, ktorú Vám zamestnávateľ nebol oprávnený krátiť. Predpokladáme, že zamestnávateľ využije toto zák. ustanovenie a bude krátiť dovolenku o 2 dní za každú jednu neospravedlnene zameškanú zmenu, teda spolu 22 dní dovolenky a musí Vám preplatiť 7 dní  dovolenky.

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či je možné podať okamžitú výpoveď prípadne dohodu o skončenie práce po cca 2 rokoch z rodinných alebo osobných dôvodov? Napríklad starostlivosť o ťažko chorého rodinného príslušníka alebo sťahovanie sa. Bude zamestnávateľ pýtať aj v tomto prípade nejaké potvrdenie? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 08.06.2021)

Dobrý deň,

v zmysle Zákonníka práce možno pracovný pomer skončiť: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, a skončením v skúšobnej dobe.

Ak by ste chceli pracovný pomer skončiť výpoveďou, môžete tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ od Vás nemôže žiadať žiadne potvrdenie. Zamestnávateľovi však musíte výpoveď doručiť, a to písomne, inak je výpoveď neplatná. Pracovný pomer by sa však v tomto prípade skončil až uplynutím výpovednej doby. Ak ste pracovali u zamestnávateľa dva roky, výpovedná doba by bola dvojmesačná a skončila by uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Rovnako môžete pracovný pomer bez uvedenia dôvodu skončiť dohodou, a to k dohodnutému dňu. Dohodu o skončení pracovného pomeru Vám odporúčam uzavrieť písomne, hoci aj ústne uzavretá dohoda je platná.

Čo sa však týka okamžitého skončenia pracovného pomeru, takýmto spôsobom možno skončiť pracovný pomer okamžite iba z dôvodov výslovne uvedených v ust. § 69 ods. 1 písm. a), b) a c) Zákonníka práce, v opačnom prípade by skončenie bolo neplatné.Odporúčam Vám pokúsiť sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Ak by sa s Vami nechcel dohodnúť, môžete postupovať podľa § 67 Zákonníka práce, a skončiť pracovný pomer výpoveďou.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
tento mesiac som dostala výpoveď o zamestnávateľa, z dôvodu upravenia otváracej doby prevádzky a prechodu z dvoch na jedného zamestanca na danej prevádzke. Čo všetko mi musí zamestnávateľ vyplatiť? Pracujem tu skoro 3 roky na dobu neurčitú, a mám ešte aj nevyčerpanú dovolenku z minulého roka.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
ak ste výpoveď dostali z tzv. nadbytočnosti (ustanovenie § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce) máte nárok na odstupné vo výške 1 mesačného zárobku. Rovnako ak nebolo možné vyčerpať "starú" dovolenku, máte nárok na jej vyplatenie.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracujem ako kontrolór kvality takmer 5 rokov v jednej firme. Nedávno nám prišla reklamácia za nezhodné výrobky, dostal som upozornenie pre nedbanlivosť počas výkonu práce s možnosťou okamžitej výpovede. Chcem sa spýtať, či pri opakovanom zanedbaní povinnosti môže byt som nou za toto okamžite rozviazaný pracovný pomer ? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.11.2020)

Dobrý deň,

uvádzate, že pracujete ako kontrolór kvality. Zrejme systém kontroly a určenie, ktorý z výrobkov nebol podľa prísl. noriem, máte vo firme veľmi precízne a sofistikovane prepracovaný, teda vie sa zistiť a určiť, kedy presne bol ktorý výrobok vyrobený, teda v prac. dobe konkrétneho kontrolóra. Toto naše konštatovanie je dôležité z hľadiska toho, či zamestnávateľ vie konkrétne preukázať, že Vy ste za predmetný "nepodarok" zodpovedný, či nie je zodpovedný aj iný kontrolór kvality v rovnakej smene (nevieme koľko kontrolórov kvality pracuje na konkrétnej smene, či došlo k nepodarku výlučne Vašou vinou, či takého nepodarky" sú aj na iných smenách atď.) a či konkrétny "nepodarok" je vôbec porušením prac. disciplíny. "Nepodarok" mohol vzniknúť aj chybou na strane zamestnávateľa napr. vadnými surovinami, vadnými súčiastkami "nepodarku".

Ak by Vám v budúcnosti bolo doručené okamžité skončenie prac. pomeru, toto môže byť len v zmysle ust. § 68 a § 70 Zákonníka práce.

Ak by s Vami zamestnávateľ skončil prac. pomer okamžite, možnosťou je podanie žaloby na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru podľa ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Uvádzame, že dôvod okamžitého skončenia prac. pomeru musí byť v listine o okamžitom skončení prac. pomeru presne uvedený; pre konajúci súd však hodnotenie porušenia prac. disciplíny zamestnávateľom nie je určujúce a právny názor na to, či a v akom rozsahu došlo v konkrétnom prípade k porušeniu prac. disciplíny ako dôvodu na okamžité skončenie prac. pomeru, si súd urobí sám. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)Áno, dobre sa pýtate. Sme vo firme dvaja a je preukázateľné, že výrobok sme kontrolovali obaja. Ale papier som dostal iba ja.... Dá sa voči tomu nejak brániť ?


Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.11.2020)

Dobrý deň,
uvedená okolnosť, ktorú uvádzate v doplnení otázky, bude dôkazom, že zamestnávateľ zrejme postupoval zaujato.

Môžete síce na uvedený list zo strany zamestnávateľa reagovať, že s ním napr. nesúhlasíte, že ste na kontrolu kvality dvaja atď., ale zamestnávateľ nie je povinný na tento list nijako reagovať, t.j. odpovedať Vám. Rovnako nie je možné súdnou cestou sa domáhať, aby predmetný list zamestnávateľ zrušil a teda, že ste sa nedopustili porušenia prac. disciplíny.

Uvádzame súčasne, že ak by Vám zamestnávateľ predložil dohodu o skončení prac. pomeru, nemusíte s ňou súhlasiť a teda ju podpísať.

V prípade, že by Vám bola doručená výpoveď alebo okamžité skončenie PP, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám pomohli.

 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadom skončenia PP. Do firmy som nastúpil 16.3.2020 ako obch. Manažér. No denne som bol psychicky terorizovaný a pod. 16.9.2020 som chcel dať výpoveď dohodou no zamestnávateľ s tým nesúhlasil, 17.9.2020 som nastúpil do nového zamestnania. U obvodnej lekárky som sa zdôveril s ťažkosťami a napísala mi potvrdenie, že môžem dať okamžitú výpoveď zo zdr. dôvodov. Toto som poslal býv. zamestnávateľovi poštou (už sa s ním nechcem nikdy stretnúť), na to opísal mail, že táto okamžitá výpoveď je neplatná lebo, že on má iného firemného zmluvného lekára, a že iba on môže toto potvrdenie vydať. Ale ja sa nechcem zdôverovať niekomu koho nepoznám. Na moju lekárku chce poslať kontrolu za vydanie neoprávneného potvrdenia.
Ďalej som zistil, že podľa pracovnej zmluvy som mal mať príplatok 150e za neprítomnosť skladníka, ktorí nastúpil 10. 8. 2020. No v siedmom mesiaci som tento príplatok nemal vyplatený. Na Vašej stránke som sa dočítal, že aj toto môže byt dôvod k okamžitej výpovedi.
Do práce chodím len do nového zamestnania a v tom starom zamestnaní to nemám ukončené a neviem ako to mám ukončiť.
Chcem mať s ním už svätý pokoj len neviem ako. Osobne sa s ním už nechcem nikdy stretnúť mám z neho strach, už viac 3 mesiace riadne nespím, psychicky som na tom dosť zle, a neviem čo sa môže stat, keď som tam stále ako zamestnanec. Verím, že mi poradíte a ja sa dočkám pokoja.
R.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
úvodom musíme uviesť, že obvodný lekár nemal oprávnenie vydať potvrdenie o tom, že môžete dať okamžitú výpoveď /ZP pojem okamžitá výpoveď nepozná/.

Z otázky vyplýva, že pracujete už u nového zamestnávateľa, predch. prac. pomer nie je ukončený.

Nevieme z otázky usúdiť, či ste zamestnávateľovi poslali len lekárske potvrdenie, alebo súčasne s týmto potvrdením ste zamestnávateľovi poslali aj okamžité skončenie alebo výpoveď dohodou. 

Podľa § 69 a § 70 Zákonníka práce platí :

" § 69
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 70 : Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

V otázke síce uvádzate, že zamestnávateľ reagoval emailom a oznámil, že okamžitá výpoveď je neplatná. Uvádzame, že ZP nepozná pojem okamžitá výpoveď. Pre posúdenie dokladu "okamžitá výpoveď" by sme museli vidieť list, ktorý ste zaslali zamestnávateľovi. Teoreticky ak vychádzame z toho, že list spĺňa podmienky dané ZP, posúdenie toho, či PP bol ukončený neplatne, je oprávnený rozhodnúť súd. Zamestnávateľ teda by sa musel obrátiť na súd so žalobou o neplatnosť okamžitého skončenia PP zo strany zamestnanca a to v lehote do 2 mesiacov, odo dňa keď sa mal PP skončiť.
Ak by zamestnávateľ napriek tomu, čo uviedol do emailu, by nepodal žalobu na súd v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal prac. pomer skončiť, platí zo zákona, že PP je skončený vo Vašom prípade platne.

Možnosťou z Vašej strany, ak by sme neposúdili ; Vaše doklady, je dať výpoveď z prac. pomeru s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu, pričom vo Vašom prípade platí jednomesačná výpovedná doba, ktorá bude plynúť od 1.11.2020, ak by ste ju doručili zamestnávateľovi do konca októbra 2020. Výpovedná doba potom uplynie dňom 30.11.2020 :

Citujeme ust. § 67 ZP :
"Výpoveď daná zamestnancom
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Pokiaľ ide o nároky býv. zamestnávateľa, keďže nechodíte do pôvodnej práce, môže Vám krátiť dovolenku. Ďalej môže, ak to máte dojednané v prac. zmluve, požadovať peňažnú náhradu podľa § 62 ods. 8 ZP :

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.

 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné dať zamestnancovi okamžitú výpoveď po druhom menej závažnom porušení prac. disciplíny ? Po prvom porušení bol zamestnanec písomne upozornený, že pri opätovnom porušení prac. disciplíny môže byť s ním ukončený pracovný pomer buď výpoveďou - § 63 ods. 1 písm e) alebo okamžite v súlade s § 68 ZP, upozornenie podpísal. Ďakujem za právnu radu.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 23.09.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamneávame, že zákonník práce nepozná pojem okamžitá výpoveď; ZP rozoznáva len výpoveĎ alebo okamžité skončenie prac. pomeru.

Podľa ust. § 63 ods. 1 písm. e/ ZP platí, že zamestnávateľ môže dať výpoveď z prac. pomeru, "ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Súčasne platí, že pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

 

Podľa ust. § 68 ZP platí, že zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Prac. pomer môže zamestnávateľ okamžite skončiť iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Chceme uviesť, že zamestnanec  sa nemusí stotožniť s vyhodnotením porušenia prac. disciplíny ako dôvodu na skončenie prac. pomeru a môže v súlade s ust. § 77 ZP podať na súd žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do 2 mesiacov, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Uvádzame súčasne, že v prípade podania žaloby konajúci súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa pokiaľ ide o hodnotenie porušenia prac. disciplíny ako dôvodu na skončenie prac. pomeru či už výpoveďou alebo okamžitým skončením PP, ale právny názor na porušenie prac. disciplíny si urobí sám, pre súd teda nie je záväzné stanovisko zamestnávateľa.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako vodič nákladného auta od septembra 2019. Často začínam prácu v skorých ranných hodinách. Minulý týždeň som si dal stiahnuť a vyhodnotiť kartu vodiča na nočnú prácu. Zistil som, že mám od septembra do teraz odpracovaných viac ako 200hod nočnej práce. Na výplatných páskach nemám túto nočnú prácu zahrnutú do hrubej mzdy, tým pádom nebola vyplatená. Môžem dať podľa §69 okamžite skončenie pracovného pomeru pre nevyplatenie časti mzdy od septembra, keďže som sa o nevyplácaní nočných príplatkov dozvedel až teraz? Nejedná sa aj o trestný čin neodvedenia dane a poistného, lebo mal zamesnavatel povinnosť vyplatiť nočné príplatky a odviesť preddavky na daň a poistné?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona, pokiaľ Vám nie je vyplatená mzda, či jej časť do 15 dní od splatnosti (tá je väčinou dohodnutá v zmluve, inak je to posledný deň mesiaca), vzniká právo na okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak tam pracovať nechcete, potom môžete pracovný pomer okamžite skončiť. Ak ale chcete ďalej pracovať, potom by som ich najskôr vyzval na doplatenie. Tak či tak na to máte nárok a ak na Vašu výzvu nevyplatia dané položky, máte právo ich žalovať, či podať trestné oznámenie. To, či odvádzali alebo neodvádzali dane, ťažko povedať.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať ako mám postupovať, keď mi dnes zamestnávateľ telefonicky oznámil, že u neho končím, že na výpovedi sa dohodneme. Pracoval som u neho viac ako 4 roky. Neporušil som žiadny paragraf, niesom ani odsúdený. Niesom si vedomý žiadneho prehrešku voči nemu. Zrejme ide o okamžite ukončenie pracovného pomeru. Ako by som mal postupovať. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň prajem,

okamžité skončenie, aj výpoveď musia byť písomné a môžu byť dané, len zo zákonného dôvodu. Ak takýto dôvod neexistuje a zamestnávateľ by Vám aj tak dal výpoveď, či okamžité skončenie pracovného pomeru, tak by nebolo platné. Ak by chcel skončiť pracovný pomer dohodou, nemusíte s ňou súhlasiť, ak nechcete. Je to ale na Vás, či by ste akceptovali aj takúto neplatnú výpoveď, či okamžité skončenie alebo nie. Ak by Vám totiž bola daná hoci aj neplatne a Vy by ste nepodali voči tejto výpovedi, či okamžitému skončeniu žalobu do 2 mesiacov, tak v takom prípade by sa pracovný pomer považoval za platne skončený.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom okamžitého ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Môže sa použiť na okamžite ukončenie pracovného pomeru §69 ods. 1 písmeno c (ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie) nakoľko došlo k fyzickému útoku na pracovisku s následným ublížením na zdraví zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi. Voči zamestnávateľovi bolo vznesené obvinie a je trestne stíhaný za ublíženie na zdraví. Jedna sa môjho brata a teraz mu bude po roku končiť PN a samozrejme, že sa už nechce nastúpiť do práce, pretože hrozí, že by sa to mohlo zopakovať. Bolo by možné takýmto spôsobom okamžite ukončiť pracovný pomer bez výpovednej doby alebo ako by sme to mohli ukončiť?
Vopred ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že Váš brat je dlhodobo PN z dôvodu napadnutia zo strany zamestnávateľa. Postup skončenia prac. pomeru okamžitým skončením z jeho strany z tohto dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1 písm. c/ ZP nie je možný, kedže ako uvádzate v otázke, brat je na PN skoro jeden rok; ZP viaže skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca okamžitým skončením prac.pomeru na lehotu do jedného mesiaca, odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec dozvedel. Táto lehota  v zmysle uvedeného zák. ustanovenia ZP uplynula.

Možnosťou je skončiť prac. pomer výpoveďou s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu podľa §  67 ZP : " Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Iniciatíva by mala byť na strane zamestnávateľa a dohodnúť sa na skončení prac. pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov na strane Vášho brata aby mal nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ZP ods. 1 a 2 ZP.
 


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či aj meškajúce stravné lístky (v mojom prípade za dva odpracované mesiace) sú dostatočným dôvodom na okamžite ukončenie pracovného pomeru? Existuje nejaký konkrétny termín v mesiaci pre zamestnávateľa, do ktorého musí stravné lístky zamestnancovi odovzdať, tak ako je to v prípade vyplatenia mzdy? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 28.05.2019)

Dobrý deň,

ak máte na mysli dôvod okamžitého skončenia prac. pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, v zmysle ktorého 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Z doslovného znenia tohto ustanovenia vyplýva, že v prípade stravných lístkov uvedené neplatí a nemôžete skončiť pracovný pomer okamžite, nakoľko táto možnosť nie je uvedená v danom výpočte. 

Zamestnávateľ by podľa zákona mal stravné lístky odovzdať zamestnancovi na začiatku daného mesiaca. Ak by počas daného mesiaca mal zamestnanec napr. dovolenku, tak v nasledujúcom mesiaci (znova na začiatku pri odovzdávaní lístkov) sa od počtu, ktoré máte na daný mesiac dostať odráta počet dní, za ktoré ste v minulom mesiaci nemali nárok na stravný lístok.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

28. 2.2019 som bola podmienečne odsúdené za spreneveru. Prokurátor mi v súdnom rozhodnutí dal aj zákaz na 24 mesiacov pracovať s hotovosťou alebo bezhotovostnými prevodmi. Po vynesení rozsudku si vyžiadali moju pracovnú zmluvu a následne znenie rozsudku odoslali môjmu zamestnávatelovi. Samozrejme som dostala výpoveď. Teraz som sa zamestnala opäť toto rozhodnutie  poslali aj tomuto zamestnávatelovi, môžem súd požiadať, aby ho neposielali ? Ďakujem Káčerová

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 436 Trestného poriadku platí :

"Výkon trestu zákazu činnosti

§ 436 :

(1) Len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda senátu na zabezpečenie výkonu trestu zákazu činnosti rovnopis výroku rozsudku

a) zamestnávateľovi, u ktorého je odsúdený v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu,

b) ministerstvu spravodlivosti, ak ide o znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,

c) príslušnému štátnemu orgánu podľa bydliska odsúdeného, ak ide o oprávnenie na vedenie motorového vozidla,

d) príslušnému útvaru Policajného zboru podľa bydliska odsúdeného, ak ide o oprávnenie na držanie a nosenie strelnej zbrane,

e) registrovému súdu, živnostenskému úradu a profesijnej komore, ak bol uložený trest zákazu podnikateľskej činnosti.

(2) Ak bol uložený trest zákazu činnosti na čas dlhší ako jeden rok, predseda senátu spravidla raz ročne požiada organizáciu alebo orgán, ktorý je uvedený v odseku 1 písm. c), d) a e), o oznámenie, či odsúdený porušil súdom uložený zákaz."

 

Záver : Za uvedeného právneho stavu sa nemôže dovolávať toho, aby súd zakázal informovať zamestnávateľa.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Obec prehrala súd o nepravo platnosti výpovede so zamestnankyňou. Výpoveď jej dal ešte bývalý starosta. Pracovníčka nastúpila do práce, kde žiadala prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy. V prvý deň nástupu som jej dal priepustku na platené voľno stým, že na druhý deň ma prísť do práce. Na druhý deň som jej prikázal, aby mi písomnou formou predložila ako si predstavuje vykonávanie práce, ktorú som jej chcel prideliť podľa pracovnej zmluvy. Napísala nejaký neurčitý text a na druhý deň už neprišla do práce. Nedoručila žiadne ospravedlnenie a trvá to 9 dni. Ako postupovať s takou zamestnankyňou nakoľko mame veľmi zle skúsenosti zo súdmi SR. Ďakujem za skorú odpoveď. S úctou starosta obce Tatrami.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, 
pokiaľ súdom bola určené, že výpoveď je neplatná, v zmysle ust. ZP zamestnávateľ bol povinný prideľovať prácu podľa prac. zmluvy v prípade, že sa so zamestnancom nedohodne inak.
Neprítomnosť zamestnanca bez ospravedlnenia je možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny a možným následným postihom je výpoveď z prac. pomeru alebo okamžité skončenie prac. pomeru podľa ust. Zákonníka práce (citujeme) : 

Podľa § 63 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak /okrem iných/ aj z dôvodu, 

"e/ sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

"§ 68 okamžité skončenie pracovného pomeru 
(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec 
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, 
b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 
(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5. 
(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou."

V otázke  uvádzate, že svoju neprítomnosť nijako neospravedlnila a stav trvá 9 dní. Skutočný dôvod, ktorým môže byť napr. hospitalizácia v nemocnici, o ktorej nemusíte vedieť, odporúčame, aby ste zamestnancovi zaslali doporučeným podaním upozornenie na závažné  porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu absencie na pracovisku a žiadate o uvedenie dôvodov vrátane ich zdokladovania.

Môžete tiež upozorniť na tú skutočnosť, že podľa ust. zákona o sociálnom poistení oznámite sociálnej poisťovni prerušenie poistenia a že bude braná za toto obdobie absencie ako samoplatiteľ (viď § 26 zákona o sociálnom poistení), vrátane krátenia dovolenky.

V prípade, že nedôjde k oznámeniu relevantných dôvodov a predloženiu dokladov o dôvode neprítomnosti zamestnanca  a absencia bude pokračovať aj naďalej, sme názoru, že môžete okamžite skončiť pracovný pomer.

Dôvod prečo odporúčame tento postup je ten, že v prípade súdneho sporu o neplatnosť skončenia prac. pomeru súd môže neprítomnosť v práci hoc aj dlhšiu dobu zhodnotiť resp. posúdiť aj inakšie než ako dôvod na okamžité skončenie prac. pomeru.
Citujeme z rozsudku KS Košice,sp.zn. :6Co Pr/4/2016 :
"Neospravedlnená absencia zamestnanca v prácimôže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny závažným spôsobom a aj dôvodom výpovede v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. e/Zák. práce. Skutočnosti, ktoré sú podstatou tohto dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru,resp. podstatou tohto výpovedného dôvodu nenastávajú obvykle v dôsledku jednorazového konania,ale spravidla ide o opakované konanie zamestnanca niekedy v kratšej, inokedy v dlhšej dobe."

Je samozrejmé, že prac. pomer môžete ukončiť aj dohodou.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi zamestnávateľ môže za absenciu krátiť dovolenku a zároveň dať okamžitú výpoveď ( dvojitý trest ) a ako sa proti tomu brániť. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku odpovedáme :
V otázke uvádzate, že pracovný pomer skončil okamžitou výpoveďou. 
Podľa ust. § 59 a nasl. ZP pracovný pomer môže skončiť buď výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru.
V prípade výpovede dôvodom zo strany zamestnávateľa podľa ust. § 63 ZP sú okolnosti na strane zamestnanca, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
Okamžité skončenie prac. pomeru podľa § 68 ZP Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zákonník práce nestanovuje resp. neklasifikuje čo je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny
Je vecou súdu, aby posúdil, či sa zamestnanec dopustil zavineného porušenia pracovnej disciplíny a v prípade kladného záveru rozhodol, o aký stupeň porušenia pracovnej disciplíny v danom prípade ide. Pri týchto úvahách nie je súd obmedzovaný žiadnymi konkrétnymi hľadiskami, či hranicami, ale berie v úvahu iba špecifiká prejednávanej veci a podporne i platnú judikatúru.

Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní stupňa intenzity porušenia pracovnej disciplíny nie je súd viazaný tým, ako zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku alebo v internom predpise hodnotí určité konanie svojho zamestnanca.
T.j. : Súd v konaní bude sám posudzovať o aké porušenie pracovnej disciplíny sa jedná a nie je viazaný názorom zamestnávateľa uvedenom v listine o skončení prac. pomeru /výpoveď alebo okamžité skončenie prac. pomeru/. 

Krátenie dovolenky upravuje ust. § 109 ods. 3 ZP /citujeme/ :
"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."
T.j. : Nejedná sa o dvojitý postih zamestnanca, ale zrejme zamestnávateľ si túto možnosť krátenia dovolenky vysvetlil nesprávne.

ZP dáva možnosť zamestnávateľovi krátiť dovolenku pri absencii, ale pri neprítomnosti v práci v častých intervaloch resp. dlhšiu dobu dáva možnosť zamestnancovi dať výpopveď alebo okamžite s ním skončiť prac. pomer. 
Príklad : Za jeden deň absencie zamestnávateľ kráti dovolenku 2 dni, ďalšie nasledujúce 3 dni absencie  posúdi ako závažné porušenie prac. disciplíny a okamžite skončí prac. pomer so zamestnancom.
Je samozrejmé, že neodpracované dni sa nezarátavajú do odprac. dní, za tieto dni nie je ani nárok na mzdu.


Možnosti Vaše sú v tom, že môžete podať na súd žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77  ZP a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.


Môžete nás kontaktovať za účelom spracovania žaloby.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa len spýtať. Mojej zamestnávateľke som ústne oznámila, že by som chcela skončiť pracovný pomer. Po chvíľke rozhovoru, mi povedala, aby som si zbalila veci a opustila pracovisko. Tak som aj vykonala, s tým, že som jej odovzdala pípak na dochádzku a kľúčik od skrinky. Potom mi napísala sms, aby som došla na druhý deň pre doklady, len som nestíhala, tak som ju poprosila, či by mi to nemohla poslať poštou. Nakoniec mi poslala list, že ma vyzýva, aby som nastúpila do práce, keď nie tak mám hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Poslala som jej aj dva listy. Jeden vôbec neprevzala a druhý esta čakám.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň, takýto postup zamestnávateľa nie je úplne v súlade s právom a morálkou. Tým, že Vás poslala preč a následne Vás vyzývala, aby ste nastúpili späť do práce (hoci to ani jedna zmluvná strana nechcela), sa snaží vytvoriť zákonné podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru (práve z dôvodu, že ste hrubo porušili pracovnú disciplínu). Ďalší postup závisí od Vašej vôle a úmyslu vo vzťahu k tomuto pracovnému pomeru. Ukončiť pracovný pomer okamžite takýmto spôsobom môže byť na jednej strane pre Vás výhodou, ak už máte dohodnuté iné zamestnanie a chceli naozaj okamžite skončiť v práci. Na druhej strane ak si až teraz budete hľadať nové zamestnanie a tento nový zamestnávateľ si vypýta na Vás referencie od bývalého zamestnávateľa, bude tam uvedené, že ste skončili pracovný pomer okamžite z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny. Môže to spôsobiť, že Vás tento zamestnávateľ nezamestná. V prípade, že s týmto postupom zamestnávateľa nesúhlasíte, budete sa môcť po doručení okamžitého skončenia pracovného pomeru brániť podľa ustanovenia § 77 a nasl. Zákonníka práce.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem dať okamžitú výpoveď z dôvodu ohrozenia života mňa a života iných. Pracujem ako vodič a zamestnávateľ ma nútil ísť na 12 tímové auto, ktoré nieje vhodné na cesty. Nesvietili svetlá, vôľa v riadení, nešla zaradiť rýchlosť, hlásilo poruchu motora, a unikal vzduch. Ja som na takom aute odmietol jazdu a zamestnávateľ mi povedal, že mi dá Áčko. Je to dôvod dať zamestnávateľovi výpoveď z dôvodu bezprostredného ohrozenia života mňa alebo iných? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

Vami popisovaná situácia by podľa môjho právneho názoru mohla spĺňať podmienky na okamžité skončenie prac. pomeru podľa § 69 ods. 1 c) Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 

Zastávam názor, že zamestnávateľ nemal dôvod dať Vám absenciu, pretože pokiaľ je naozaj ohrozený život, alebo zdravie zamestnanca a ten odmietne vykonávať prácu, neposudzuje sa to, ako porušenie prac. disciplíny. 

Ak chcete skončiť pracovný pomer okamžite, musíte to urobiť písomne a uviesť jednak zákonný dôvod a jednak opísať aj dôvod, prečo pracovný pomer končíte. Zamestnávateľovi doručte tento list osobne (oproti podpisu) alebo doporučene.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Vnuk potrebuje okamžitú výpoveď nakoľko si nešiel nové lepšie platené miesto ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

pracovný pomer môže skončiť rôznymi spôsobmi. Výpoveďou, dohodou, okamžitým skončením, či v skúšobnej dobe. Ak je v skúšobnej dobe, je to najľahší spôsob, pretože môže skončiť takpovediac zo dňa na deň. Ak však už nie je v skúšobnej dobe, je dobré snažiť sa so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Ak však zamestnávateľ nebude súhlasiť, bude musieť podať výpoveď sám vnuk, od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po podaní výpovede začne plynúť výpovedná doba a pracovný pomer skončí jej uplynutím. Ak by nechodil počas toho do práce, mohol (ale nemusel) by ho za to zamestnávateľ sankcionovať, napr. okamžitým skončením pracovného pomeru, krátením dovolenky, prípadne, ak by spôsobil škodu aj žiadosťou, aby ju nahradil. Okrem toho, ak v pracovnej zmluve mali dohodnuté, že zamestnávateľ má právo na náhradu, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby na svojom mieste, mohol by od neho zamestnávateľ žiadať náhradu vo výške súčinu priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby. Je potrebné pozrieť si pracovnú zmluvu a podľa toho sa rozhodnúť.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem skončiť pracovný pomer k 31. 05. 2018 ak by som mala potvrdenie od lekára, že vzhľadom na svoj zdravotný stav následkom pracovného úrazu nemôžem vykonávať doterajšiu prácu. Mám možnosť od 01. 06. 2018 nastúpiť do inej firmy a neviem, či nemusím mať nejakú lehotu na ukončenie prac. pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 69 a § 70 Zákonníka práce platí :

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť."

2./ Pojem lekár. posudku Zákonník práce nedefinuje. Podľa § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti  lekársky posudok na účely cit. zákona je výsledok posúdenia okrem iných aj zdravotnej spôsobilosti na prácu, zdrav. stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. 

V praxi súdov sme sa stretli aj potvrdením od ošetrujúceho lekára,  ktorý bol vydaný na základe potvrdení, vyjadrení a vyšetrení lekárov - špecialistov.

 

3./ Postup je teda ten, že najprv predložíte zamestnávateľovi lekársky posudok, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný Vás preradiť  na inú pre Vás vhodnú prácu. Až následne ak sa tak nestane, máte oprávnenie okamžite skončiť prac. pomer. Vzhľadom na dátum, zrejme túto lehotu už nestihnete, resp. resp. pre zamestnávateľa bude plynúť lehota 15 dní, a Vy chcete od 6/2018 nastúpiť inde do prac. pomeru, odporúčame preto /nevieme o akú prácu sa jedná/ dohodnúť sa so zamestnávateľom priamo na skončení prac. pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Včera so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer okamžitým skončením prac. pomeru z dôvodu "vraj" hrubého porušenia prac. disciplíny. Čoho ja som si nie vedomý. Počas mojej dva a pol mesačnej PN, si jeden z mojich podriadených požičal z práce notebook. Na druhý deň ho doniesol a mne to ráno oznámil, že ho mal požičaný. Zároveň mi oznámil, že mu notebook nejde. Následne notebook bol preverený a technik ho prehlásil za nefunkčný. Včera, keď mi bolo oznámené okamžite skončenie pracovného pomeru, riaditeľ spoločnosti tvrdil, že toto bolo hrubé porušenie prac. disciplíny, pretože v notebooku boli údaje klienta, čo vôbec nie je pravda. Bolo mi povedané, že mám podpísať okamžite skončenie prac. pomeru s čím som ja nesúhlasil a ani som to nepodpísal. Chcem sa teda spýtať, ma zamestnávateľ na takéto niečo právo, aby okamžite skončila pracovný pomer, keď dovtedy som si plnil vzorne pracovné povinnosti? A ako môžem postupovať ďalej? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň, to, čo ste uviedli ako dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru, nie je vôbec dôvodom na to, aby s Vami zamestnávateľ okamžite skončil pracovný pomer.

Pokiaľ ste dostali skončenie pracovného pomeru písomne, máte možnosť v dvojmesačnej lehote napadnúť to na súde.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Nafúkal som v prací zostatkový alkohol. Mňa idú prepustit za to, že som porušil zákon. Je prípad, o ktorom viem, že dotyčná osoba nafúkala a počas prace pila a jeho neprepustili a dali mu druhu šancu. Prečo to tak nie je aj v mojom prípade. Veď zákon by mal platiť rovnako, tak ako pre mňa, tak aj pre ineho. Mozem sa branit?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, predpokladám, že s Vami zamestnávateľ ukončil pracovný pomer okamžite a to z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. V prípade porušenia pracovnej disciplíny hrubým spôsobom, zamestnávateľovi vzniká len možnosť, nie povinnosť s Vami ukončiť pracovný pomer. Uvedené rozhodnutie je tak na jeho zvážení. Povinnosťou zamestnávateľa je dodržať písomnú formu okamžitého skončenia, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí Vám ho v ustanovenej lehote doručiť, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Okamžite skončiť pracovný pomer možno iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie zamestnávateľ dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobry den, v decembri sa v praci vyskytol problem, ktory som riesila. Vedela som o co ide, vsetko sa vsak vyriesilo. Nebolo to prvy krat, co nastal taky problem. Rozpravala som sa aj s nadriadenim a vsetko vyzeralo byt v pohode. V decembri sa to uz neriesilo, v januari som zamarodila a bola som na pn do 14.3.2015. Ked som nastupila v ten den do prace, zavolal si ma nadriadeny do kancelarie a dal mi podpisat porusenie pracovnej discipliny a zaroven hodinovu vypoved. Nechcela som ju podpisat ale nakoniec som sa rozhodla ju podpisat. Mali pravo takto postupovat alebo to mali riesit v decembri. Za odpoved vam dakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku vôbec nekonkretizujete problém, ktorý ste v práci riešili a z ktorého Váš zamestnávateľ vychádzal pri skončení pracovného pomeru. Nedokážem sa preto vyjadriť, či šlo o porušenie pracovnej disciplíny podstatným alebo nepodstatným spôsobom. Napriek tomu je potrebné upozorniť na ustanovenie § 68 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 

Taktiež platí, že zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. Vzhľadom na uplynutie času viac ako dvoch mesiacov od zistenia zamestnávateľa o dôvode (probléme, ktorý ste riešili), neboli dodržané zákonné podmienky na ukončenie pracovného pomeru touto formou. Taktiež vo svojej otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi podpisovali určitý dokument, čo môže byť rozhodujúca skutočnosť. Mohli ste sa sa dostať do nepriaznivej dôkaznej situácie, ak listina, ktorú ste podpisovali, bola dohoda o skončení pracovného pomeru.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, 16. 03. 2017 som predložil zamestnávateľovi vyúčtovanie cestovných výdavkov. Vo firme kde pracujem sa pracuje 4 dni a to ( po, ut, st, st). Zamestnávateľ ma do 10 pracovných dni vyplatiť túto náhradu (čo sú v mojom prípade pracovné dni? - iba po, ut, st, st? Alebo je to aj piatok? ) Zaujíma ma dátum kedy najskôr môžem dať výpoveď - okamžite skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia cestovných náhrad.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.04.2017)

Dobrý deň, pracovnými dňami sa tradične rozumejú dni mimo víkendov a sviatkov (dni pracovného pokoja), teda spravidla pondelok až piatok. Dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru je aj omeškanie zamestnávateľa s vyplatením cestovných náhrad, a to do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Okamžite skončiť pracovný pomer môžete iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Okamžité skončenie pracovného pomeru musíte urobiť písomne, musíte v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musíte ho v ustanovenej lehote doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. V prípade platného skončenia pracovného pomeru touto formou, máte nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Môžem dostať okamžite skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa aj v prípade, ak na tento deň mám potvrdenie o práceneschopnosti, tzv. paragraf od ošetrujúceho lekára? Dôvodom bola daná absencia v tento deň. Bolo to už po skončení skúšobnej doby, čiže môj pracovný pomer trval už viac ako 3 mesiace.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň. Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite len výnimočne, a to z dvoch zákonných dôvodov: a) ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo b) ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu.
Zákonník práce ďalej v § 68 ods. 2  upravuje lehotu, v ktorej môže zamestnávateľ so zamestnancom skončiť pracovný pomer. Podľa spomenutého ustanovenia platí: „Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5.“
Nad rámec Vašej otázky si dovoľujem poukázať na § 141 ods. 2 písm. a) číslo 1. Zákonníka práce, podľa ktorého: „Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení: pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.“


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, naskytla sa mi príležitosť na novú prácu, len problém bol s nastupon. U terajšieho zamestnávateľa pracujem viac ako rok, takže mám 2m výpovednú dobu, potrebovala som teda skončiť prac. pomer dohodou, čo však môj zamestnávateľ nebol nadšený, dala som vopred vedieť, takže majú čas si nájsť novú náhradu - iba ústne, ALE meškali nám výplaty za feb. Výplatný deň máme 15-ty deň v mesiaci a len 31. zadali iba platbu. Podľa zákona môžem podať okamžitú výpoveď v lehote 1 m, ak teda meškajú výplaty 15 dní. Moja otázka, novú prácu začínam až v polke apríla, mám podať okamžitú výpoveď už teraz? Naša personálna ma naháňa na výpoveď, lenže ja chcem okamžitú dať, to zatiaľ ona nevie. Alebo ju mám podať až v posledný deň v terajšej práci? Môžem ju podať, aj keď už bola mzda vyplatená ale meškala viac ako15 dni? Mám nárok aj na 2m odstupné, treba vyzvať zamestnávateľa na to? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dibrý deň, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnost.

Pokiaľ zamestnávateľ už nie je v omeškaní, potom nemôžete okamžite skončiť pracovný pomer.

Premárnili ste svoju šancu na okamžité skončenie pracovného pomeru. Mohli ste mať tiež nárok na 2 mesačnú náhradu mzdy.

 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Poprosím o odpoveď na otázku, na ktorý súd adresovať žalobu pre neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, kde miesto výkonu práce bol Dolný Kubín, no sídlo zamestnávateľa je Brezno. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.03.2017)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 23 písm. f) Civilného sporového poriadku je súdom kauzálne príslušným na rozhodovanie sporov vyplývajúcich z pracovného práva pre Banskobystrický kraj Okresný súd Zvolen. Žalobu musíte podať na súd podľa miesto sídla Vášho zamestnávateľa. Vzhľadom na to, že Váš zamestnávateľ má sídlo v Brezne, ktorý je Banskobystrickom kraji, budete musieť žalobu podať na Okresný súd Zvolen podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia. 


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som zamestanana na dobu neurčitú ako čašníčka a už 4 mesiace som na PN s chrbticou. Chcela by som dať výpoveď, keďže sa necítim na to, aby som túto prácu vykonávala naďalej. Mám problém pri dlhšom statí, alebo pri nosení ťažších bremien. AKo mám postupovať, ak sa nechcem už do danej firmy vrátiť, resp. Chcela by som dať výpoveď, aby mohla výpovedná lehota, ktorá je 2 mesiace plynuť počas PN, resp. môžem dať výpoveď s okamžitou platnosťou zo zdravotných dôvodov? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, odporúčam Vám najskôr pokúsiť sa s Vašim zamestnávateľom dohodnúť. V zmysle § 60 Zákonníka práce, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. Predpokladám, že ak svojmu zamestnávateľovi opíšete svoju situáciu, bude skončenie pomeru akceptovať k Vami požadovanému dňu. V opačnom prípade môžete ako zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnanec urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí ho v ustanovenej lehote doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mi chce dať okamžitú výpoveď, kedže mu nepodpíšem dohodu o ukončení pracovného pomeru, bojím sa, že bude chcieť použiť nejaké porušenie pracovnej disciplíny. Nie som si vedomá žiadneho porušenia pracovnej disciplíny, ako sa môžem brániť pokiaľ ma "obviní" z porušenia neoprávnene, teda niečím, čo som neurobila príp. nezavinila? 

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň. Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite iba z dvoch zákonných dôvodov, a to ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu. Pokiaľ dané dôvody neexistujú, pričom zamestnávateľ s Vami okamžite skončí pracovný pomer, môžete sa na súde domáhať neplatného skončenia pracovného pomeru. V takýto prípadoch je dôležité, aby ste zamestnávateľovi po neplatnom skončení pracovného pomeru oznámili, že trváte na pokračovaní pracovného pomeru. Pokiaľ ide o dohodu o ukončení pracovného pomeru, k jej uzavretiu Vás zamestnávateľ nemôže nútiť. 

 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dodrý deň,chcel by som sa spýtať ako mám postupovať v prípade, kedy zamestnávatel nevyplaca mzdu vo výplatnom termíne ktorý je posledný deň v mesiaci. Necelá polovica mzdy my bola vyplatena 17.11.2015 a doteraz nebola doplatená .A vyše roka nám nezabespečuje pracovné oblečenie.Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, ak Vám mešká s vyplatením viac ako 15 dní, môžete okamžite skončiť praocovný pomer, a na druhý deň nenastúpiť do práce.


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Manžel už tri mesiace nedostáva stravné lístky, ani príspevok od zamestnávateľa, výplata za apríl 2015 ešte nie je a od februára 2013 nedostáva a ani nevidel výplatné pásky. Žiadal to aj od šéfa, ale žiadna reakcia, len toľko, že netreba jesť! Sú len 4 robotníci a ide to dole vodou. Môže podať okamžitú výpoveď? Vopred Vám ďakujem a želám krásny deň.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 09.07.2015)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnanca, ktoré je upravené v ustanoveniach §§ 69 a 70 Zákonníka práce. V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je jedným zo zákonných dôvodov na uplatnenie tohto inštitútu skutočnosť, že zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Lehota 15 dní sa počíta od nasledujúceho dňa po dni splatnosti mzdy s tým, že podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel (tzn. vo Vašom prípade v lehote jedného mesiaca po uplynutí 15 dní odo dňa, kedy mu nebola vyplatená mzda alebo jej časť). Z formálneho hľadiska musí byť v okamžitom skončení pracovného pomeru skutkovo vymedzený dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, musí byť v ustanovenej lehote doručené druhému účastníkovi (vo Vašom prípade zamestnávateľovi) a musí mať písomnú formu. Pri nesplnení čo i jednej z uvedených náležitostí pôjde o neplatný právny úkon, a teda aj o neplatne skončený pracovný pomer.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku