Máte
otázku?

Okamžité skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné okamžite ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby, ak sme len dvaja zamestnanci. Musia si najskôr nájsť moju náhradu?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru je upravené v § 68 až 70 Zákonníka práce:

Okamžité skončenie pracovného pomeru

§ 68

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Podľa § 72 Zákonníka práce:

 

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Zákonník práce, a to potvrdzuje aj ustálená súdna prax, nevylučuje, aby počas trvania skúšobnej doby bol pracovný pomer skončený aj iným spôsobom skončenia pracovného pomeru, než skončením v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ tak s Vami mohol skončiť pracovný pomer počas trvania skúšobnej doby aj okamžitým skončením. Dôležité však je, že zamestnávateľ s Vami môže skončiť pracovný pomer okamžitým skončením len z vyššie uvedených dôvodov (zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo porušil závažne pracovnú disciplínu). 

Ak z oznámenia o skončení pracovného pomeru vyplýva, že úmyslom zamestnávateľa bolo s Vami skončiť pracovný pomer okamžitým spôsobom, avšak nebol naplnený niektorý z vyššie uvedených dôvod, jedná sa podľa všetkého o neplatné skončenie pracovného pomeru. Inak povedané, ak bolo skončenie pracovného pomeru formulované napr. tak že s Vami končí pracovný pomer okamžite, pre napr. závažné porušenie pracovnej disciplíny, potom ide o okamžité skončenie. Toto však nemusí byť ešte nutne platné. Ako som uvádzal, je potrebné skúmať, či došlo k naplneniu niektorého z dôvodov na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ak však zamestnávateľ oznámil, že s Vami končí pracovný pomer v skúšobnej dobe, potom sa jedná o platné skončenie pracovného pomeru, pretože pri skúšobnej dobe sa uvedenie dôvodu nevyžaduje.

Nie je povinnosťou zamestnávateľa nájsť si za Vás najskôr náhradu. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či si nájde alebo nenájde náhradu.

Ak sa domnievate, že s Vami zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne, môžete sa na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77  a nasl. Zákonníka práce:

§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5) V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ak chcete u zamestnávateľa aj naďalej pracovať, je potrebné mu oznámiť, že trváte, aby Vás aj naďalej zamestnával.

Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v ambulancii a som nespokojný/á, pretože mi pani doktorka nezvýšila plat. Od 1. decembra som našiel/našla inú prácu v zdravotníctve. Môžem podať okamžitú výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 16.11.2023)

Dobrý deň,
ak chcete skončiť terajší pracovný pomer a od začiatku decembra ísť pracovať k inému zamestnávateľovi, tak pracovný pomer môžete skúsiť ukončiť ku koncu novembra, "Dohodou bez uvedenia dôvodu, podľa § 60 Zákonníka práce".

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Z dôvodu krátkosti času, je dohoda Vaša jediná možnosť, nakoľko s výpoveďou je spojené plynutie výpovednej doby, ktorá je buď jeden mesiac alebo dva mesiace a počas ktorej, ste povinná/povinný zotrvať v aktuálnom zamestnaní a pre zamestnávateľa vykonávať prácu.

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 59 ods 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer možno skončiť a) dohodou, b) výpoveďou, c) okamžitým skončením, d) skončením v skúšobnej dobe."

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že pojem "okamžitá výpoveď" neexistuje, nakoľko okamžité skončenie pracovného pomeru je jeden spôsob a výpoveď je zase iný spôsob skončenia pracovného pomeru.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mi vypovedal pracovný pomer s okamžitou platnosťou. Dôvodmi boli opakované porušenie pracovnej disciplíny, neoprávnený odchod z pracoviska, neoprávnené používanie firemného auta, spôsobená škoda a ďalšie veci. Keďže si nie som vedomá týchto skutočností, výpoveď som neprijala. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,

ak ste odmietli prevziať písomnosť od zamestnávateľa, bude Vám ju doručovať doporučenou poštou na Vašu adresu, ktorá je mu známa. Ak by ste si poštu neprevzali v odbernej lehote, nastala by účinok doručenia. Poprípade, ak by ste priamo pred poštárkou odmietli prevziať poštu, rovnako by nastal účinok doručenia.

Podľa § 38 ods. 2 Zákonníka práce, "Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk". Zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní."

Podľa § 38 ods. 4 Zákonníka práce, "Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

V každom prípade, je lepšie výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru od zamestnávateľa prevziať, ak sa chcete voči nemu brániť. Vo Vašej otázke píšete, že si nie ste vedomá akéhokoľvek porušenia a preto sa máte možnosť brániť postupom podľa § 77 a nasledujúce Zákonníka práce.

Podľa § 77 ods. 1 Zákonníka práce, "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."

Skončenie pracovného pomeru môžete napadnúť neplatnosťou, a to žalobou na súd, podanou do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Dôvodov neplatnosti môže byť viac.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon, ktorý sa uplatňuje okamžitým doručením písomného vyhotovenia druhému účastníkovi, v tomto prípade zamestnancovi. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru neplatia výpovedné doby a môže byť uplatnené pri akomkoľvek pracovnom pomere bez ohľadu na to, akým spôsobom bol založený​​.

 

Čo sa týka vašej situácie, kde ste uviedli, že ste si nie vedomá porušenia pracovnej disciplíny a výpoveď ste neprevzali, je dôležité poznamenať, že zamestnávateľ musí dodržiavať určité lehoty a postupy. Ak zamestnávateľ zmešká prekluzívnu lehotu uvedenú v § 68 ods. 2 Zákonníka práce, potom je okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Táto lehota je stanovená tak, aby zamestnávateľ neotáľal a rýchlo konal po zistení dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru​​.

 

Navyše, existuje jednomesačná lehota, počas ktorej musí byť okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancovi doručené, aby bolo platné.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak mi zamestnávateľ neprepláca prácu vo sviatky, môžem to uviesť ako dôvod nevyplatenia mzdy v okamžitej výpovedi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 19.08.2023)

Dobrý deň, áno, môžete. Nepôjde však o okamžitú výpoveď ale okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.  

Príplatok za prácu vo sviatok je mzdové zvýhodnenie a považuje sa za mzdu, resp. jej časť. 

Podľa § 122 ods. 1 Zákonníka práce, "Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni."

Podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce, "Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení."

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti."

Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel."


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak mi zamestnávateľ nepodpíše výpoveď pre okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy za 3 mesiace, bude výpoveď platná, ak ju pošlem doporučene?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi skončením pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru.

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou platí, že túto môže dať zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Tiež tak musí urobiť písomne a výpoveď musí doručiť, inak nebude platná. Pracovný pomer sa však v takomto prípade nekončí okamžite, ale skončí sa až uplynutím posledného dňa mesiaca výpovednej doby. Táto začne plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi doručená. 

Podľa Zákonníka práce, zamestnanec môže pracovný pomer  skončiť okamžite, ak nastane niektorý zo zákonných dôvodov, t. j. aj vtedy, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Musí tak ale urobiť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, a to písomne, pričom v oznámení o okamžitom skončení PP musí vymedziť aj dôvod skončenia tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a súčasne toto oznámenie o okamžitom skončení PP sa musí zamestnávateľovi doručiť. 

Vzhľadom na uvedené, ak ste v lehote, môžete vás PP skončiť aj okamžite. Ak to pošlete doporučene, bude to samozrejme platiť, treba tak ale urobiť v zákonom ustanovenej lehote. Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju zamestnávateľ prevezme alebo len čo vám ju poštový podnik vráti ako nedoručiteľnú. Za doručenú sa považuje písomnosť aj v prípade, ak jej doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa alebo ak zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.  Dňom doručenia písomnosti sa pracovný pomer zamestnanca končí.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak chcem okamžite ukončiť pracovný pomer kvôli slabým platovým podmienkam a mám inú ponuku práce s nástupom ihneď, ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň, ako zamestnanec môžete skončiť pracovný pomer okamžite iba za predpokladu  naplnenia podmienok, ktoré zákon pre takýto spôsob skončenia pracovného pomeru vyžaduje. Uvedené upravuje ust. § 69 ods. 1 Zákonníka práce (ZP), a síce, že: "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."  V zmysle ust. § 69 ods. 4: "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel." Z iných ako vyššie uvedených dôvodov preto nemôžete skončiť váš pracovný pomer (PP) okamžite. Preto, ak vašim jediným dôvodom na skončenie PP sú slabé platové podmienky, okamžité skončenie PP neprichádza do úvahy a teda, môžete skončiť váš PP okamžite iba výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď však musí byť písomná a zamestnávateľovi doručená, v opačnom prípade by nebolo skončenie PP platné. V tomto prípade však váš PP skončí až posledným dňom uplynutia výpovednej doby.  Pre úplnosť však ešte uvediem, že, ak by ste predsa len naplnili niektorí z vyššie uvedených dôvodov pre okamžité skončenie PP, pracovný pomer môžete skončiť písomným oznámením adresovaným vášmu zamestnávateľovi. V tomto však treba vymedziť konkrétny dôvod okamžitého skončenia PP, a to tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Súčasne ho musíte vášmu zamestnávateľovi doručiť v lehote jedného mesiaca odkedy ste sa o existencii takéhoto dôvodu dozvedeli. Inak by bolo takéto oznámenie neplatné. Ak to zamestnávateľ nenapadne na súde, tak také skončenie pracovného pomeru sa bude považovať za platné. 

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval, či môžem podať okamžitú výpoveď v práci, keď som na pracovnej neschopnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň, 

inštitút okamžitej výpovede náš Zákonník práce nepozná. Pozná skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžite skončiť pracovný pomer môžete ako zamestnanec z nasledujúcich dôvodov, ak:

a) podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ vás nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre vás vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie. 

Okamžite skončiť pracovný pomer však ako zamestnanec môžete iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Okamžité skončenie pracovného pomeru sa musí urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musíte ho doručiť v ustanovenej lehote svojmu zamestnávateľovi, inak je považované za neplatné. Uvedený dôvod nemôžete dodatočne meniť. 

Čo sa týka výpovede, zamestnanec môže kedykoľvek skončiť pracovný pomer so svojím zamestnávateľom výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď však musí byť písomná a doručená, inak by bola neplatná. Pracovný pomer potom končí uplynutím posledného dňa výpovednej doby, ktorej dĺžka je závislá od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Vzhľadom na uvedené ako zamestnanec preto môžete dať výpoveď aj počas trvania pracovnej neschopnosti. Čo sa týka okamžitého skončenia pracovného pomeru, k tomuto môžete pristúpiť, ak na to existuje z vašej strany niektorý z vyššie uvedených dôvodov za predpokladu, že ste stále v jednomesačnej lehote odkedy ste sa o existencii tohto dôvodu dozvedeli. 


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže môj zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer so mnou podľa paragrafu 68, z dôvodu, že ma podozrieva z užívania alkoholu v práci, aj keď nemá o tom žiadny dôkaz - nedal mi fúkať. Užívam psycho lieky, preto som nebola plne funkčná a tvrdí, že som si plne nesplnila úlohy. Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,
domnienka na to, aby s Vami mohol skončiť pracovný pomer okamžite, nestačí. Ak nesúhlasíte, máte právo podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a pokiaľ napíšete zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnával, máte nárok na náhradu mzdy. Ak nemáte dôkaz o tom, že ste požili alkohol tak Vám nemôže dať okamžité skončenie. Aj keby ste neplnili úlohy riadne, tak je to maximálne na upozornenie na neuspokojivé plnenie prac. povinností a pokiaľ by ste porušili prac. disciplínu znova, tak až potom by Vám mohol dať výpoveď. 


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj otec je čiastočne invalidný. Lekár mu nariadil, že z dôvodu zhoršeného stavu už nemôže vykonávať svoju prácu. Následne otec poskytol svojmu zamestnávateľovi písomnú okamžitú výpoveď zamestnaneckej zmluvy zo zdravotných dôvodov. V tejto výpovedi však uviedol nesprávny paragraf, konkrétne číslo 63, ktorý sa týka výpovedi zo strany zamestnávateľa. Môj otec bol zamestnaný vo firme štyri roky. Otázky, ktoré mi však vznikli sú: Má právo na odstupné, ak nežiadal zamestnávateľa o preradenie do iného pracovného miesta do 15 dní, ale rovno po konzultácii s lekárom poslal výpoveď s textom: "Týmto dávam okamžitú výpoveď"? Ako je to v prípade, ak mu zamestnávateľ túto výpoveď akceptoval?

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.06.2022)

Dobrý deň,
podľa § 69 Zákonníka práce 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Ak toto nesplnil, tak okamžité skončenie pracovného pomeru platné nebude. Ak chce využiť okamžité skončenie, mal by predložiť lekársky posudok (nie správu), počkať či ho preradí a ak nie a môže to vážne ohroziť jeho zdravie, tak až potom môže skončiť okamžite. 

Pri okamžitom skončení nemá nárok na odstupné. Jedine na náhradu vo výške 2 mesačného priemerného zárobku.

V opačnom prípade môže dať výpoveď podľa § 67 ale tam nemá nárok na odstupné.

Na odstupné je nárok len ak sa končí pracovný pomer tak, ako je uvedené v § 76 zákonníka práce.


Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, po desiatich rokoch práce v jednej firme som dostal okamžitú výpoveď, pretože som sa nepohodol s majiteľom pri oznámení, že nastupujem na OCR. Počas trvania pracovného vzťahu mi nie sú známe žiadne závažné ani menej závažné porušenia pracovnej disciplíny. Mám v takomto prípade nárok na odstupné? Milan

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.11.2021)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu právnu ochranu v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce je treba podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru /citujeme/ :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ak Vám bolo oznámené okamžité skončenie pracovného pomeru, potom to môže byť len zo zákonných dôvodov v zmysle ust. § 68 Zákonníka práce /citujeme/ :

"(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)porušil závažne pracovnú disciplínu.
(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5. "
 
Ak došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru z dôvodov uvedených v otázke, nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce nevzniká.
 
Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, nedávno som dostal okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu absencie, spolu 11 dní. K dispozícii som mal zostatok dovolenky: 9 dní zo starého roka a 20 dní z nového roka. Pracovný pomer mi skončil 31. 07. 2021. Chcel by som sa opýtať, či mi zamestnávateľ môže krátiť dovolenku a akým spôsobom? Na poslednej výplatnej páske mi vynulovaná dovolenka úplne chýba. Nemali by mi krátiť len tú dovolenku, na ktorú mi vznikol nárok tento rok, keď k porušeniu pracovnej disciplíny došlo práve tento rok? Ďakujem za odpoveď, Ľubica

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce :

 

"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ za každú neospravedlnene zameškanú zmenu môže krátiť dovolenku o 1 až 2 dní. Vo Vami uvedenom prípade mal teda zamestnávateľ krátiť dovolenku max. o 22 dní dovolenky, teda mal vyplatiť min. 7 dní dovolenky.
Odporúčam kontaktovať zamestnávateľa s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenie a žiadať o preplatenie zostatku dovolenky, ktorú Vám zamestnávateľ nebol oprávnený krátiť. Predpokladáme, že zamestnávateľ využije toto zák. ustanovenie a bude krátiť dovolenku o 2 dní za každú jednu neospravedlnene zameškanú zmenu, teda spolu 22 dní dovolenky a musí Vám preplatiť 7 dní  dovolenky.


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Okamžité skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava