Súrne ukončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 2. 2018

Otázka: Súrne ukončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa poradiť. Dňa 5. 3. 2018 mi končí pracovná zmluva (prac. pomer na dobu určitú). Pracovala som v tejto firme necelých 6 mesiacov od 6. 9. 2017 ako call operátor. Keďže som skončila VŠ v odbore učiteľstvo, dostala som možnosť pracovať v škole, zmluva sa musí uzatvoriť 1. 3. 2018. Čo mám robiť, ak ma zamestnávateľka nechce pustiť ? Vyhovára sa, že dávam dobré výkony, pritom svoju kamarátku nemala problém prepustiť zo dňa na deň formou dohody.

 

Odpoveď: Súrne ukončenie pracovného pomeru

 


Dobrý deň
k otázke zaujímame nasledovný právny názor a načrtneme aj možnosti riešenia.

I./ Najprv kúsok právnej teórie :

Podľa ust. § 42 Zákonníka práce ("ZP") platí, že "pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
V zmysle ZP pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom."

Pre skončenie pracovného pomeru na dobu určitú platí, že sa skončí uplynutím dohodnutej doby. To ale neznamená, že aj prac. pomer na dobu určitú nemožno skončiť z dôvodov uvedených v ust. § 59 ZP : 

Pracovný pomer možno skončiť
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.

II./ Vzhľadom na krátkosť času kedy Váš prac. pomer skutočne skončí, nebudeme rozoberať problematiku výpovede. Treba však uviesť, že ešte stále môžete ukončiť pracovný pomer dohodou podľa ust. § 60 ZP :
"Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.


Predpokladáme, že okamžité skončenie pracovného pomeru z Vašej strany ako zamestnanca podľa § 69 ZP neprichádza do úvahy, avšak uvádzame : 
"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."

Upriamujeme Vašu pozornosť aj na to, že mohli by ste ešte vyčerpať prípadnú dovolenku. 

V súvislosti so skončením prac. pomeru podľa § 75 ZP zamestnávateľ je povinný Vám vydať pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania, avšak nie skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný  Vám vydať potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2),
f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

Ak by ste s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasili a zamestnávateľ na Vaše požiadanie tieto neupraví alebo nedoplní, môžete sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozviete, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. 

 

III./ Možnosti skočenia prac. pomeru podľa Vami uvedeného skutkového stavu sú nasledovné :

1./ Dohoda o skončení prac. pomeru 

2./ Využitie vyčerpania dovolenky, na ktorú Vám vznikol nárok.

3./ Prípadné prekážky v práci na strane zamestnanca posúdiť nemôžeme (§ 141 a nasl.).

 

IV./ Možností ako vyplýva z textu nie je veľa, avšak nakoľko otázka došla z Prešovského kraja, jarné prázdniny sú pre tento kraj určené od 26.2.2018 do 2.3.2018, teda v podstate u Vás sa jedná o dva pracovné dni, kedy sú prázdniny a jeden riadny pracovný deň. Pokiaľ by sa na Vás vzťahoval tento stupeň škôl, kedy v uvedenom čase budú jarné prázdniny, v skutočnosti by sa u Vás jednalo len o jeden deň školského vyučovania.

Podpísať pracovnú zmluvu môžete už aj 26.2.2018, aj 1.3.2018, avšak k vzniku pracovného pomeru dôjde až dňom nástupu do práce 6.3.2018, ktorý bude aj dňom nástupu do práce. Uvedené dojednanie by bolo v súlade s ust. § 46 ZP  (citujeme) : 
" Vznik pracovného pomeru : Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce."


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk