Budem musieť uhradiť trovy konania?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Dobrý deň, prajem, podala som žalobu na Okresný súd. Zaujímalo by ma, či ak by som bola v tomto konaní neúspešná, musím okrem súdnych trov konania zaplatiť aj advokáta žalovanej strany? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku, Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Odpoveďou teda je, že v prípade, ak súd Vašej žalobe nevyhovie a bude úspešná protistrana, budete zaviazaná na náhradu trov konania, teda všetkých, ňou účelne vynaložených nákladov na súdne konanie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bolo mi doručené Uznesenie OS _zaplatenie 100% trovy právneho zastúpenia. Kontaktovala som advokáta, aby mi oznámil c.účtu, na ktoré je potrebné trovy uhradiť a žiadosť o splátkový kalendár, na mail nereaguje, doporučený list nereaguje, list na doručenku zrejme neprevezme, pretože bol odoslaný pred tromi týždňami, telefón nedvíha ani jedno číslo. Čo prosím Vás v tomto prípade môžem ešte urobiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,

 

rozhodnutie o povinnosti nahradiť 100 % trov je rozhodnutím len o samotnom nároku na náhradu trov. V ňom však zrejme ešte nie je vyčíslená konkrétna suma trov konania. Tá sa vyčísľuje až po právoplatnosti, a to v samostatnom uznesení. V ňom bude uvedená konkrétna suma a ak tam nebudú platobné údaje, môžete to zaplatiť napr. aj poštovou poukážkou.

 

Pre úplnosť dodávam, že advokáti sú povinní zabezpečiť preberanie zásielok v sídle advokátskej kancelárie, a preto predpokladám, že Vaša zásielka bola/bude prevzatá.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,

 

aj uznesenie je istá forma rozhodnutia. Ak sa uznesením napr. zastavilo konanie a priznal sa nárok na náhradu trov, tak potom by malo byť vydané ďalšie uznesenie, kde sa vyčísli aj konkrétna suma trov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, nemám zaplatené súdne trovy ako sa dá zistiť kde ich mám zaplatiť. Na súde my povedali, že to poslali na justičný úrad.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
údaje zistíte na Krajskom súde v Bratislave - justičná pokladnica - link : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Mám dlžoby za komunálny odpad. S mestom som sa dohodla na splátkach. Každý mesiac to poctivo splácam po 100 e. Ku dnešnému dňu mám dlh len 212 e. Dnes mi prišiel papier zo súdu, že mám do troch dni uhradiť súdne trovy 16,50 e. Aby mohli odo mňa vymôcť pohľadávku 511 e. Na šeku je napísané, že vystavené pre súdneho exekútora a dátum 16. 10. 2019. V decembri 2019 som bola na mestskom úrade, či je všetko v poriadku, či ma nedajú na exekúciu. Povedali, že vidíme, že si to platíte. Nebojte sa nedáme Vás na exekúciu. A dnes mi toto dali v robote.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, v takomto prípade môžete spraviť dve veci. Nahliadnuť do súdneho spisu, aby ste zistili, či naozaj podali návrh na vykonanie exekúcie alebo je tento poplatok za iné konanie, ktoré nesúvisí s odpadmi. Rovnako Vám odporúčam navštíviť mestský úrad a vyžiadať od nich vyjadrenie, či podali alebo nepodali návrh na vykonanie exekúcie. Nakoľko od Vás žiadajú zaplatiť súdny poplatok, znamená to, že predtým Vám už muselo byť doručené upovedomenie o začatí exekúcie a ďalšie dokumenty súvisiace s exekúciou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať nasledovne : Ak neuhradím ako žalobca náhradu trov konania žalovanému na účet jeho právneho zástupcu v lehote do 3 dni od právoplatnosti rozhodnutia súdu, ma protistrana právo požadovať odo mňa následne úroky z omeškania z oneskorene uhradenej náhrady trov konania, napriek tomu, že výrok o náhrade trov konania neobsahuje formuláciu : "spolu s úrokom z omeškania až do dna zaplatenia"?

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade nie je možné žiadať exekučne hneď aj úroky z omeškania z trov konania. Protistrana môže použiť rozsudok o trovách ako exekučný titul a vymáhať splnenie povinnosti prostredníctvom súdneho exekútora iba z trov konania. Nárok na úroky z omeškania vzniknú až keď nezaplatíte náhradu trov včas. Museli by však opätovne podať návrh na súd a žiadať priznať úroky z omeškania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Ja musím iba platiť trovy. A ešte mám doplňujúcu otázku. Keď som sa dohodla s protistranou na splátkach, musím aj tak dať vedieť súdu? Ďakujem A samozrejme, že napíšem aj pochvalu a odozvu.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobý deň,

pokiaľ ste sa s advokátom dohodli na splátkach jeho odmeny v súdnom konaní, nemusíte túto okolnosť dávať vedieť súdu, že ste  sa dohodli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, Ako mám postupovať, keď musím zaplatiť súdne trovy a chcem to na splátky?

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2019)

Dobrý deň, 
ak nemôžete uhradiť trovy konania v lehote uvedenej v rozhodnutí súdu, treba tak učiniť aspoň v časti ako Vám to umožňuje situácia.
Súčasne podľa ust. § 4 ods. 11 zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok "justičná pokladnica môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade platenia. V dohode o splátkach alebo o odklade platenia sa povinný zaviaže zaplatiť súdnu pohľadávku naraz vtedy, ak nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery."

Správu a vymáhanie súdnych pohľadávok zabezpečuje  Krajský súd v  Bratislave, kam treba smerovať Vašu žiadosť o povolenie splátok.

Link na KS Bratislava : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101

V  otázke neuvádzate, či trovy konania predstavuje aj odmena advokáta v súdnom konaní. Ak by sa jednalo o odmenu advokáta, ku ktorej ste boli prípadne boli zaviazaná, je to vec dohody s príslušným advokátom.
V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Dostal som od súdu za jazdu pod vplyvom alkoholu pokutu 400 eur a súdne trovy vo výške 190 eur. Pokutu som zaplatil v 100 eurových splátkach a súdne trovy som zaplatil len cca 70 eur. Otázka znie kde zistím koľko ešte mám doplatí, a či nie sú k tomu úroky? Od vydania rozsudku už prešiel takmer rok. Ďakujem.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste boli zaviazaný k úhrade pokuty 400 € a trov konania 190 €, z ktorých súm ste uhradili 400 € a 70 €, k úhrade zostáva 120 €.

Podľa ustanovení zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok platí, že ak súdna pohľadávka nebola zaplatená v ustanovenej lehote, zašle súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, výkaz Krajskému súdu v Bratislave, ktorý vykonáva funkciu justičnej pokladnice.

Podľa cit. zákona ak to justičná pokladnica považuje za účelné, písomne vyzve povinného, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy ste súdnu pohľadávku uhradili. Úroky justičná pokladnica neráta. 

Odporúčame uhrádzať aspoň v splátkach.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, včera mi prišiel dopis od Intrum Justitia Slovakia s.r.o, že sú novým vlastníkom pohľadávky a dlžím čiastku 108, 09 Eur za nezaplatené účty za telefón za 03. A04. -roku 2005. Už od roku 2002 žijem v českej republike a niesom si vedomá toho, že by som niečo také dlžila. Chcú, aby som zaplatila najneskôr 7. 7. 2017 Majú na to právo nie je ta doba už premlčaná. Ďakujem za odpoveď s pozdravom.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ svoj nárok neuplatnili na súde, bude podľa všetkého ich pohľadávka premlčaná. Premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať či musím uhradiť nadhodnotenú sumu za vysávač vo výške 1549 e, ak som mailom kontaktovala advokáta firmy, že si chcem uplatniť reklamáciu a vrátiť ho a dodnes sa mi neozvali. Je to firma Emde z Topoľčian. Bolo to v roku 2014 a podali predzalobnu výzvu pre neplatenie. Pričom som ich niekoľkokrát kontaktovala telefonicky aj mailom a aj ich právnika. Ten ma odporučil len na firmu. S výrobkom som nebola spokojná a moje spotrebiteľské práva boli porušené z ich strany. Ďakujem. Zuzana.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, ak boli porušené Vaše spotrebiteľske práva, mali ste sa brániť, nie až na základe výzvy advokáta. Súd ich po takom dlhom časease nemusí uznať. Práva je potrebné uplatniť si vcas. Od roku 2014 uplynuli už viac ako 2 roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa právne poradiť nakoľko sme kúpili byť, potreboval čiastočne prerobenie, tz: elektrika, ktorá sa robila v kuchyni a maľovanie bytu, ktory má rozmer 34m. Susedia nám ponukli pomoc ale na finančnej čiastke sme sa nedohodli. V našich nákladoch bol materiál a pracovné pomôcky. Vyplatené im bolo 400 euro. Prišiel nám list od advokátskej kancelárie na výzvu úhrady dlžnej sumy, na ktorej sme sa podľa ich slov dohodli, a to chcela by som poprosiť o radu ako postupovať.

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, ak ste sa nedohodli na sume, ktorú žiadajú, potom nemajú na ňu nárok. 

Stačí, ak na tento list odpíšete, že ste sa na žiadnej sume nedohodli.

Potom majú oni nárok na náhradu v sume vo výške, koľko by stala taká práca bezne. Neviem odhadnúť koľko stojí taká práca, preto Vám neviem povedať, či 400 eur je dostatočna suma, ale javí sa mi ta suma vyššia ako je bežné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem musieť uhradiť trovy konania? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Ručím v banke vzdialeným známym, ktorý svoj záväzok nesplácajú. Včera mi prišlo poštou rozhodnutie, respektíve príkaz na úhradu dlhu vo výške cca 9000,- do 15 dní. Mám tento záväzok uhradiť? Aké sú moje práva, ako ručiteľa, ktorý splatí dlh? Známy, ktorý mali pôžičku splácať sú obaja zamestnaní a jeden z nich vlastní dom aj s pozemkom, ktorý je založený v inej banke. Koľko by ma to vyšlo ak by som využil vaše služby? Teda ak rátame aj vzniknuté problémy, čiže exekúciu a podobne? Ďakujem

Odpoveď: Budem musieť uhradiť trovy konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka ručiteľ po splatení dlhu za dlžníka (dlžníkov) zo zákona vstupuje do práv veriteľa a môže od dlžníka požadovať náhradu za poskytnuté plnenie. Tzn. že ak za dlžníkov uhradíte 9.000,- € budete po úhrade môcť od nich Vy vymáhať tento dlh. Buď súdnou alebo mimosúdnou cestou. Voľba spôsobu vymáhania závisí na Vás a tiež na dlžníkoch. Ak totiž dlžníci majú skúsenosti s veriteľmi a mimosúdnymi vymáhaniami pohľadávok, je šanca na vymoženie pohľadávky mimosúdnou cestou nižšia. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke. Odmena za poskytnutie právnej pomoci sa vypočítava podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku