Máte
otázku?

Výpovedná doba a doba určitá


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpovedná doba a doba určitá

Dobrý večer, chcem sa opýtať na nasledujúce. Mám novú prácu, ale v súčasnej práci mám pracovnú zmluvu na dobu určitú a pracujem tam už viac ako rok. Môj súčasný zamestnávateľ mi oznámil, že mi dáva dvojmesačnú výpovednú lehotu. Môže to urobiť, ak táto lehota presahuje dobu platnosti mojej pracovnej zmluvy? Poslala som mu písomnú žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou, ale on na to nepristúpil. Chcela by som sa tiež opýtať, či by mi pri neprítomnosti počas výpovednej lehoty bol zaznamenaný neospravedlnený absencie a ak áno, kde sa takéto absencie evidujú?

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

Dobrý deň,

výpoveď musí byť podľa Zákonníka práce písomná a doručená inak je neplatná. Ak Vám zamestnávateľ oznámil, že s Vami končí pracovný pomer výpoveďou len ústne, potom nejde o platné skončenie pracovného pomeru. Ak máte dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, tento sa končí uplynutím doby, na ktorý bol dohodnutý. To, že výpovedná doba presahuje deň, kedy má skončiť pracovný pomer v určitej dobe, nie je v tomto prípade právne významná, nakoľko, ako som uviedol, pracovný pomer Vám skončí uplynutím doby.

Ak počas výpovednej doby nezotrváte v práci, môže od Vás zamestnávateľ žiadať, aby ste mu nahradili sumu vo výške Vášho priemerného mesačného zárobku násobeného počtom mesiacov výpovednej doby. Podľa § 68 ods. 8 Zákonníka práce Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Trápi vás "Výpovedná doba a doba určitá" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja pracovná zmluva je na dobu určitú, trvajúca od 1. decembra 2023 do 31. mája tohto roka. Našla som novú prácu s nástupným dátumom 1. mája tohto roka. Existuje v mojom prípade nejaká výpovedná lehota? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 19.04.2024)

Dobrý deň,
ak máte pracovný pomer na dobu určitú, tak tento Vám skončí uplynutím tejto doby, koncom mája. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

V prípade, že chcete od začiatku mája nastúpiť k novému zamestnávateľovi, tak musíte Vy ukončiť terajší pracovný pomer skôr, najneskôr k poslednému dňu v mesiaci apríl. 

Pracovný pomer môžete skončiť dohodou k 30.4., ale bud musieť Váš zamestnávateľ súhlasiť. Ak by súhlasil, tak Vám pripraví dohodu o skončení pracovného pomeru on alebo Vám povie, aby ste si dohodu pripravili Vy.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Ak by Váš terajší zamestnávateľ nesúhlasil s ukončením Vášho pracovného pomeru dohodou k 30.4, tak môžete podať Vy výpoveď bez uvedenia dôvodu (§ 67 ZP), ale s jednomesačnou výpovednou lehotou nestihnete nastúpiť k novému zamestnávateľovi od začiatku mája. Je to preto, že výpovedná doba vždy začína plynúť od 1. dňa v mesiaci a končí sa posledným dňom mesiaca. Ak doručíte teraz, počas apríla výpoveď, tak od 1.5. do 31.5 Vám bude plynúť výpovedná doba a nastúpiť k novému zamestnávateľovi môžete až od 1. júna. Môžete skúsiť požiadať nového zamestnávateľa aby na Vás počkal a Váš nástup posunul na 1. júna.

Existujú teda tieto dve možnosti ukončenia starého pracovného pomeru a následného nástupu do nového zamestnania, ktorým sú dohoda alebo Vaša výpoveď s jednomesačnou výpovednou dobou.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce, "Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, a to od 1.5.2023 do 30.4.2024. Nechcem v tomto pracovnom pomere pokračovať. Je potrebné podať zamestnávateľovi písomnú výpoveď? Zamestnávateľ by si pritom prial, aby som u neho pracoval aj naďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 07.03.2024)

Dobrý deň,
pracovná zmluva na dobu určitú by Vám mala skončiť koncom apríla. Ak nechete pokračovať ale zamestnávate Vám predloží dodatok k pracovnej zmluve, alebo novú pracovnú zmluvu, tak ju proste nepodpíšete.

Samozrejme, čo najskôr oboznámte svojho zamestnávateľa o tom, že nemáte záujem o predĺžení pracovného pomeru. Samotnú výpoveď nemusíte podávať, keďže pracovný pomer sa Vám skončí automaticky ku koncu aprílu.

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 38 ods. 1 Zákonníka práce, "Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku."


Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostala som výpoveď ku dňu 19.9.2023, teda k dňu, na ktorý bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú. Momentálne som však praceneschopná a môj stav pokračuje. Môže zamestnávateľ v takej situácii poskytnúť výpoveď? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 19.09.2023)

Dobrý deň, nie, nemôže.

Váš pracovný pomer Vám skončil dňa 19.09.2023 a preto Vám už zamestnávateľ nemusí dávať výpoveď.

Pokračovanie PN po 19.09.2023 neznamená, že Váš pracovný pomer pokračuje. 

Po dátume 19.09.2023 budete ako nezamestnaná a ste na PN a teda PN bude vyplácaná podľa predpisov o sociálnom poistení. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Prípad, ktorý opisujete, alebo ktorý ste mysleli Vašou otázkou je, ak by ste neboli PN a chodili by ste so súhlasom zamestnávateľa naďalej (aj po dátume 19.09.2023) do práce. Tak by sa Vám automaticky Váš pracovný pomer premenil na pracovný pomer na neurčitý čas. To však nie je Váš prípad.


Trápi vás "Výpovedná doba a doba určitá" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aká je výpovedná doba pre zamestnanca so zmluvou na určitú dobu. Vo firme som zamestnaný od 03/2022, kedy mi bola vystavená zmluva na dobu určitú na jeden rok. V marci 2023 mi zamestnávateľ zmluvu predĺžil na dobu určitú opäťovne na jeden rok. Je teda moja výpovedná doba 2 mesiace, ako stanovuje Zákonník práce? Alebo platí 1-mesačná výpovedná doba pre zamestnancov so zmluvou na určitú dobu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 24.08.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade vzhľadom na skutočnosť, že váš pracovný pomer k dnešnému dňu trvá viac ako jeden rok, potom v súlade s ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce je výpovedná doba dva mesiace :

"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."


Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na dobu určitú, konkrétne na jeden mesiac. Nedávno som ochorela. Môže mi zamestnávateľ počas pracovnej neschopnosti dať výpoveď a zrušiť pracovnú zmluvu? Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 16.08.2023)

Dobrý deň,
ak nie ste počas PN v skúšobnej dobe, tak Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď, pretože ste v ochrannej dobe. 

Podľa § 64 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Pracovnú zmluvu nie je možné zrušiť. Pracovný pomer sa ukončuje spôsobmi, podľa Zákonníka práce. A to, dohodou, skončením v skúšobnej dobe, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. 

Podľa § 59 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer možno skončiť

a) dohodou, b) výpoveďou, c) okamžitým skončením, d) skončením v skúšobnej dobe."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja zmluva na dobu určitú končí 31. mája a už nepočítam so svojím pokračovaním v zamestnaní. Zo strany zamestnávateľa neprišiel žiadny podnet na komunikáciu o predĺžení pracovnej zmluvy ani 30 dní pred ukončením dohodnutej doby. Výpoveď som nepodala, pretože mám v pláne pracovať až do dátumu stanoveného v zmluve. Obávam sa však, že zamestnávateľ uplatní jednomesačnú výpovednú lehotu, a to nechcem. Pokiaľ tomu správne rozumiem, zmluva zaniká dňom, ktorý sa v nej uvádza ako dátum ukončenia. Má zamestnávateľ právny nárok nútiť ma odpracovať ešte jednomesačnú výpovednú lehotu? Doteraz sa neprejavil žiadny záujem situáciu riešiť, preto mám dojem, že nepočíta s jej predĺžením a už som začala svoju situáciu riešiť inak. Môže ma zamestnávateľ nútiť, alebo pevne stojím na svojom práve a nie som povinná odpracovať žiadnu dodatočnú výpovednú lehotu? Veľmi pekne vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 02.05.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte uzavretý pracovný pomer na dobu určitú do 31.5.2023 a v pracovnom pomere nechcete naďalej pokračovať.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 71 ods. 1 zákonníka práce platí :

"Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. "

Uvádzame, že zamestnávateľ Vám ani nemôže dať výpoveď z pracovného pomeru, lebo výpovedná doba začína vždy plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, čo znamená, že vo Vašom prípade by plynula od mesiaca jún 2023, kedy Vy však zamestnancom nebudete.

Odporúčam vo veci zamestnávateľa písomne požiadať vzhľadom na okolnosť, že Váš pracovný pomer končí 31.5.2023 o pripravenie potvrdenia o zamestnaní, prípadne aj pracovné hodnotenie podľa § 75 ods. 1 a 2 Zákonníka práce :

" Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä a) dobu trvania pracovného pomeru, b) druh vykonávaných prác, c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."
Trápi vás "Výpovedná doba a doba určitá" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na dobu určitú do 11/2023. Chcel by som dať výpoveď a 03.05.2023 to bude rok, čo pracujem pre danú firmu. Ak podám výpoveď pred týmto dátumom, mám výpovednú lehotu jedného mesiaca? Čo ak by som chcel skončiť pracovný pomer okamžite, musím k tomu niečo dokladovať? Zdravotne to už nezvládam, aj napriek tomu, že podľa môjho lekára by som ešte mohol. Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 19.04.2023)

Dobrý deň, zamestnanec môže dať výpoveď bez uvedenia dôvodu. 

Ak by ste dali výpoveď pred uplynutím jedného roka trvania pomeru, tak výpovedná doba by bola 1 mesiac. Uvedené, je možné vyvodiť z ustanovenia  § 62 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, podľa ktorého, ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 

Okamžite skončiť pracovný pomer by ste z dôvodov, ktoré uvádzate, nemohli, keďže nemáte v tomto znení lekárske potvrdenie. Najmä pre dôvod (nezvládanie práce zo zdravotných dôvodov bez lekárskeho potvrdenia). Zároveň je potrebné posudzovať, či by bolo okamžité skončenie urobené v zákonnej lehote jedného mesiaca. Tá sa počíta, odkedy ste sa dozvedeli o dôvode na okamžité skončenie pomeru.  

Okamžite skončiť pracovný pomer môžete len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce, ktoré keď nespĺňate, tak musíte zvoliť iný spôsob ukončenia pracovného pomeru, ako je okamžité skončenie. 

Podľa § 69 ods.1 Zákonníka práce,

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.   Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.    


Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím vás, mám uzavretý pracovný pomer na dobu určitú, a to do konca mája budúceho roka. U súčasného zamestnávateľa pracujem už päť mesiacov. Chcem podať výpoveď z dôvodu iného zamestnania. Mám teda nárok na jednomesačnú výpovednú dobu? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň,
áno, výpovedná doba bude 1 mesiac. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonník práce upravuje inak:  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Keďže Váš pomer trval 5 mesiacov, výpovedná doba je 1 mesiac.

Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na moju pracovnú situáciu. Aktuálne som zamestnaná na dobu určitú a moja zmluva končí 7.1.2023. Môj zamestnávateľ mi dnes oznámil, že už mi nebude môcť predĺžiť zmluvu. Našla som si novú prácu, na ktorú musím nastúpiť o mesiac, inak o ňu prídem. Je možné z mojej strany skôr ukončiť pracovnú zmluvu, a to aj bez dohody zo strany zamestnávateľa?

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
skôr viete pracovnú zmluvu ukončiť bez dohody so zamestnávateľom iba výpoveďou. V závislosti od toho ako dlho u neho pracujete bude výpovedná doba 1 mesiac (ak pracujete menej ako 1 rok) alebo 2 mesiace (ak pracujete u neho viac ako 1 rok). Iným spôsobom, bez dohody s ním, neviete skôr ukončiť pracovný pomer.


Trápi vás "Výpovedná doba a doba určitá" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpovedná doba a doba určitá (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať: manželka mala zmluvu na dobu určitú, ale zamestnávateľ povedal, že jej ju už nepredĺži. Akú časovú lehotu má zamestnávateľ na to, aby pripravil potrebné papiere pre moju manželku, konkrétne výpoveď, aby sa mohla prihlásiť na úrad práce? Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná doba a doba určitá

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch jej nemusí zamestnávateľ dávať výpoveď. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, uplynutím tejto doby zanikne pracovnoprávny vzťah. Po uplynutí tejto doby je nutné do 8 dní sa prihlásiť na úrade práce a preukázať im, že mala pracovnú zmluvu, ale uplynula doba a nedošlo k predĺženiu zmluvy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpovedná doba a doba určitá" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.