Rozvod - späťvzatie návrhu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 2. 2018

Otázka: Rozvod - späťvzatie návrhu ?

Dobrý deň, prajem nevedeli by ste mi poslať žiadosť, ako sa dá zrušiť žiadosť o rozvod Za kladnú odpoveď ďakujem alebo nejakú stránku kde sa to dá stiahnuť. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Rozvod - späťvzatie návrhu ?

 

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 92 a nasl. Civilného mimosporového poriadku platí (citujeme) :

§ 92 : Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 93 : Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

§ 94 : Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.

§ 95 (1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený."

 

 

Teda ak návrh chcete vziať späť je potrebné napísať doporučený list na súd, kde ste podali návrh na rozvod a oznámiť súdu, že návrh na rozvode beriete späť a podanie podpísať. Ak  nemáte číslo konania na súde, v späťvzatí treba uviesť dátum podania návrhu.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod - späťvzatie návrhu ? (Rozvod)

Dobrý deň, skoro pred rokom som sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti (môjho bytu), keďže s manželkou sme si dlhodobo nerozumeli a nechcel som, aby deti (11 a 14 r.) boli tomuto vystavené. Mám ich každý parný víkend, chodíme na akcie, som s nimi v kontakte. Teraz sme v rozvodom konaní, ale manželka absolútne odmieta striedavú starostlivosť, aj napriek mojim kompromisným návrhom. S deťmi mám dobrý vzťah, ale, keďže nie som stále pri nich, manželka ich úmyselne očkuje proti mne a zvlášť proti striedavej. Nemám žiadny problém sa o ne postarať, žiadne neresti (alkohol, násilie, drogy, dlhy) a pod. Mám ale obavu, čo povedia deti pri skúmaní, keďže sú ovplyvnené ich matkou. Nechcem robiť to, čo manželka, dostať deti medzi 2 mlynské kolesá a tlačiť na nich. Čo doporučujete? Aké sú možnosti brániť sa? Aké máte skúsenosti z praxe? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod - späťvzatie návrhu ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Aké sú podmienky striedavej starostlivosti sa venujeme v mnohých našich článkov a odpovediach v našej poradni.

Základom vo Vašom prípade je to, že podľa ust. § 24 zákona o rodine platí /citujeme/ :

"(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. 
 

(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. 


(3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. 
(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. 
(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."

V súdnom konaní resp. vo vyjadrení k návrhu na rozvod je potrebné z Vašej strany uviesť, že navrhujete striedavú starostlivosť, keďže z ust. ods.  platí, že "ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
- úroveň starostlivosti o dieťa,
- bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
 - názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,


Dôležité je aj to, či budete naďalej v jednom meste a či nedôjde k tomu, aby deti museli navštevovať dve základné školy v dvoch mestách, ako budú zabezpečené ich potreby /bývanie, starostlivosť, dochádzka do školy, atď./
Uvádzame súčasne, že Vaše dcéry sú vo veku keď sú už schopné vyjadriť svoj názor a preto súd ich prihliadne aj na ich názor. Vo veci môže byť tiež ustanovený znalec.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk