POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti vnukovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

Dobrý deň, moja matka chce darovať nehnuteľnosť našim deťom - 4-ročnému synovi a 4-mesačnej dcére. Môžete nám prosím poradiť, ako postupovať?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

Dobrý deň, k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

Zastúpenie maloletého pri právnom úkone

 

Vymedzenie právnych úkonov, na ktoré je maloletý spôsobilý, upravuje § 9 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník"), podľa ktorého maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

Bez ohľadu na veľmi nízky vek maloletých v danom prípade (4,5 ročné a 4 mesačné dieťa) je nutné konštatovať, že v aplikačnej praxi je považovaný prevod nehnuteľnosti (či už ide o prevod titulom kúpnej zmluvy, darovej zmluvy, zámennej či inej obdobnej zmluvy) považovaný za právny úkon, na ktorý nie je maloleté dieťa spôsobilé - teda nemôže takýto právny úkon samostatne vykonať.

Občiansky zákonník v § 26 ustanovuje, že pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia.

Teda, ak má byť zmluvnou stranou zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti maloletý (teda fyzická osoba nespôsobilá pre nedostatok veku v plnom rozsahu na právne úkony), musí byť pri tomto právnom úkone zastúpený zákonným zástupcom.

Kto je zákonným zástupcom maloletého upravuje Občiansky zákonník v § 27 ods. 1 odkazom na zákon o rodine (ktorým je zákon č. 36/2005 Z. z. v účinnom znení, ďalej len "zákon o rodine").

Podľa § 31 ods. 1 zákona o rodine rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak chce stará matka darovať nehnuteľnosti maloletým vnúčatám, maloleté vnúčatá budú pri tomto právnom úkone zastúpené svojimi zákonnými zástupcami - rodičmi - a to obidvomi, keďže rodičovské práva a povinnosti prináležia obidvom rodičom a ide vzhľadom na to, o aký právny úkon pri zastupovaní dieťaťa ide, ide o podstatnú vec, na ktorej sa musia zhodnúť obaja rodičia. Teda aj na darovacej zmluve budú uvedení síce ako obdarovaní maloleté deti, no súčasne v zmluve bude pri každom maloletom dieťati uvedené, že je pri danom právnom úkone zastúpené a to obidvomi rodičmi. Zmluvu ako takú teda budú v zastúpení každého dieťaťa podpisovať obaja jeho rodičia.

 

Nad rámec vyššie uvedeného je potrebné upozorniť na skutočnosť, že ak by súčasťou darovacej zmluvy bola napr. aj zmluva o zriadení vecného bremena - práva doživotného bývania a užívania darovaných nehnuteľností v prospech rodičov maloletých detí, rodičia by už nemohli zastupovať svoje maloleté dieťa pri darovacej zmluve. 

Podľa § 31 ods. 2 zákona o rodine totiž žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").

V takomto prípade by rodičia museli pred uzavretím zmluvy podať na súd návrh, aby maloletým deťom ustanovil kolízneho opatrovníka, ktorý pri uzatváraní darovacej zmluvy, ktorej súčasťou bude aj napr. zmluva o zriadení vecného bremena - práva doživotného bývania a užívania darovaných nehnuteľností v prospech rodičov maloletých detí, bude maloleté deťi zastupovať.

 

Schválenie právneho úkonu súdom

 

Ak pôjde len o v otázke uvedený prípad - teda darovanie nehnuteľností starým rodičom maloletým vnúčatám, pri ktorom môžu byť maloleté deti zastúpené svojimi zákonnými zástupcami - rodičmi (nakoľko nedochádza ku kolízii záujmov medzi rodičmi a deťmi alebo deťmi zastúpenými tým istým rodičom), možno pristúpiť k uzatvoreniu darovacej zmluvy medzi starou matkou a maloletými vnúčatami. Jediným rozdielom medzi klasickou darovacou zmluvou uzavretou medzi dvomi osobami s plnou spôsobilosťou na právne úkony a týmto prípadom bude skutočnosť, že pri vymedzení zmluvných strán budú ako zákonní zástupcovia konajúci za každé dieťa uvedení obaja rodičia, ktorí následne zmluvu aj budú podpisovať.

 

Po takomto uzavretí zmluvy musia rodičia maloletých detí podať na súd návrh na schválenie právneho úkonu - darovacej zmluvy. Bez tohto dodatočného schválenia súdom nie je darovacia zmluva platným právnym úkonom. Uvedené vyplýva z § 28 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Súčasťou rodičovských práv a povinností je pritom podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o rodine aj povinnosť správy majetku maloletých.

 

Po schválení právneho úkonu súdom môžu maloleté deti (opäť konajúc v zastúpení svojimi rodičmi ako zákonnými zástupcami), resp. ich stará matka ako darca podať príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Neoddeliteľnou prílohou tohto návrhu nebude len darovacia zmluva, ale aj súdne rozhodnutie, ktorým súd schválil právny úkon, ktorý zákonní zástupcovia maloletých detí urobili v ich mene a na ich účet.

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti vnukovi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja matka chce darovať rodinný dom môjmu bratovi, ktorý je plnoletý. Z toho dôvodu ja pravdepodobne nebudem dediť. Máme proti tomu možnosť sa ohradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň, ohradiť sa voči tomu môžete, avšak nemáte nárok s tým niečo urobiť. Vlastnícke právo totiž v sebe zahŕňa aj právo disponovať s vecou a nakladať s ňou podľa svojej vôle a svojho uváženia. Preto, ak sa Vaša matka ako vlastníčka rozhodne rodinný dom darovať iba vášmu synovi, vy s tým nemôžete reálne nič urobiť a budete to musieť rešpektovať, nakoľko to je jej právo.

Následkom darovania ale bude, že darovaný dom sa už nestane predmetom dedenia po jej smrti. Vy ale dediť budete. Na toto darovanie nemá žiaden vplyv. Nebude však už dediť rodinný dom, keďže tento v čase smrti už nebude vo vlastníctve matky. Predmetom dedenia bude len to, čo bude v čase smrti matka reálne vlastniť. 

Čo by ste ale mohli urobiť je, že by ste matku poučili o následkoch, ktoré môžu nastať, ak sa rozhodne darovať rodinný dom vášmu synovi. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som požiadal o radu. Moja švagriná, ktorá je vo veku 73 rokov, má dcéru a vnuka. Rada by ešte za svojho života darovala svoj byt vnukovi. Má na to osobné dôvody, pretože nechce, aby byt po jej smrti pripadol jej dcére v rámci dedičstva. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako má postupovať, aby to po jej smrti nebolo právne napadnuteľné? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,

nepíšete, či vnuk je plnoletý, ale budeme predpokladať, že áno. Pretože až plnoletosťou vzniká fyzickej osobe spôsobilosť na právne úkony, a ak by nebol vnuk plnoletý konal by za neho jeho zákonný zástupca (rodič), ktorý by za neho podpisoval darovaciu zmluvu. V prípade, ak je vnuk plnoletý, je potrebné, aby vaša švagriná uzatvorila s vnukom v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka darovaciu zmluvu. Zákon v prípade darovania nehnuteľnosti predpisuje písomnú formu zmluvy, ktorá musí obsahovať podstatné náležitosti ako najmä záväzok darcu prenechať nehnuteľnosť obdarovanému, záväzok obdarovaného dar prijať, označenie nehnuteľnosti v súlade s katastrálnym zákonom. Nevyhnutnou prílohou je v prípade darovania bytu aj potvrdenie správcu bytového domu, že vlastník nemá na byte žiadne nedoplatky. Následne je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorého povolením sa stane vnuk vlastníkom bytu. V prípade potreby sa môže vaša švagriná obrátiť na advokáta, ktorý zaručí, že zmluva bude spísaná v súlade so zákonom a vie zabezpečiť aj vklad do katastra nehnuteľností. 

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné darovať nehnuteľnosť maloletému s tým, že s touto nehnuteľnosťou môže nakladať len jeho určený zákonný zástupca, avšak majetkom bude daná nehnuteľnosť stále maloletého?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň, 

otázkam prevodu nehnuteľnosti na maloletého sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré Vám môžu byť pomôckou pre riešenie mnohých situácií.

Na samotné nadobudnutie nehnuteľnosti maloletým, teda aj jej darovanie maloletému, je potrebný súhlas súdu. Uvedené platí rovnako aj následne, teda ak by maloletý mal následne nehnuteľnosť predať, darovať, vymeniť.

Podľa ust. § 119 Civil. mimosporového poriadku platí, že "právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."

 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti vnukovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o problematike dedenia. Po smrti môjho starého otca, jeho polovicu bytu dedili dvaja súrodenci. Momentálne naša stará mama žije a celú svoju polovicu prepísala na vnuka, syna svojej dcéry. Dcéra sa plánuje zriecť svojej štvrtiny v prospech svojho syna (spomínaného vnuka). Tým pádom je na tohto vnuka napísaná jedna štvrtina bytu a on žiada vyplatenie zo svojej časti. Je možné ešte nejakým spôsobom napadnúť to, že stará mama v podstate obišla svoje deti a prepísala predmet dedičského konania na vnuka?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, ako vlastník svojho spoluvlastníckeho podielu mohla stará mama nakladať ľubovoľne. Nakoľko svoj spoluvlastnícky podiel previedla na vnuka, ide o blízku osobu, a preto nedošlo ani k porušeniu predkupného práva. Ak tento prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu potvrdil kataster nehnuteľností, bolo po formálnej stránke všetko v poriadku. Jediná cesta k tomu, aby bolo možné napadnúť tento prevod je, že by  stará mama v čase podpisu zmluva trpela takou duševnou poruchou, ktorá ju robila nespôsobilou na predmetný právny úkon. V takom prípade by totiž išlo o absolútne neplatnú zmluvu. Stačilo by napadnúť platnosť zmluvy a vlastnícke vzťahy by sa vrátili do pôvodného stavu. V opačnom prípade ide o platný prevod vlastníckeho práva.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, do koľkých dní resp. či sa ešte dá stiahnuť darovacia zmluva, ak je už podpísaná? Nemám na mysli vrátenie daru po uplynutí určitej doby, ale skôr, či môže darca odstúpiť od zmluvy v istom časovom období ešte predtým, ako prejde katastrálnym úradom, alebo niečo podobné. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ túto možnosť máte uvedenú v darovacej zmluve - možnosť odstúpenia v nejakej lehote - nemáte uvedenú v darovacej zmluve, tak nie je možné odstúpenie od darovacej zmluvy.

Podľa ust. § 48 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.

(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že Vy ste podali návrh na katastrálny odbor, potom možnosťou je tento návrh zobrať späť, teda možnosťou je zobrať späť návrh z katastra a katastrálny odbor konanie zastaví ak ostatní účastníci so zastavením konania súhlasia. 

Možnosťou tiež je dohodnúť sa na zrušení darovacej zmluvy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Chceli by sme darovať náš byt v Bratislave vnukovi s podmienkou doživotného užívania pre obidvoch partnerov v manželstve. Je to možné?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň,

otázka darovanie nehnuteľnosti je veľmi častou otázkou v našej poradni. 
V otázke neuvádzate, či vnuk je maloletý, nakoľko v tomto prípade darovanie nehnuteľnosti maloletému podlieha schváleniu tohto právneho úkonu súdom. 

V prípad,e že vnuk je plnoletý, nepodlieha schválenie darovacej zmluvy súdom a je na Vás, či zriadite tzv. vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu. Výhodou spísania zmluvy advokátom je autorizácia zmluvy advokátom.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti vnukovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu odpoveď týkajúcu sa darovania nehnuteľnosti maloletému. Darovaciu zmluvu máme pripravenú podľa vašich odporúčaní, teda otec, ktorý je po rozvode manželstva výlučným spoluvlastníkom polovice bytu, daruje svoj podiel dcéram. Za maloletú dcéru zmluvu podpíše matka, ktorá je výlučným spoluvlastníkom druhej polovice bytu. Druhá dcéra je už plnoletá. Máme pripravenú aj ďalšiu darovaciu zmluvu, ktorá sa týka rodinného domu vo výlučnom spoluvlastníctve. Otec vlastní štvrtinu, matka rovnako štvrtinu a stará mama od strany otca polovicu. V tomto prípade daruje matka dcéram svoju štvrtinovú časť. Zmluvu za maloletú dcéru teda podpíše druhý zákonný zástupca, teda otec? Je potrebné k zmluve priložiť súhlas spoluvlastníka, v tomto prípade starej mamy (a otca?) s darovaním? Ďalšia otázka sa týka samotných zmlúv. Obidve nehnuteľnosti sa nachádzajú v jednom katastrálnom území. Bolo by možné zahrnúť ich do jednej darovacej zmluvy? Teda darca prvý, otec, daruje svoj podiel na byte a darca druhý, matka, daruje svoj podiel na rodinnom dome. Za maloletú dcéru by zmluvu podpísali obaja rodičia, ktorí sú zároveň aj darcami? V takom prípade by stačilo podať na súd len jeden návrh na schválenie právneho úkonu. Ďakujem za váš čas venovaný mojim otázkam.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Pokiaľ ide k druhú nehnuteľnosť, tak zmluvu bude podpisovať otec za maloletú dcéru, pretože podiel daruje matka. Súhlas ostatných spoluvlastníkov nie je potrebné predložiť. 

Nezahŕňajte to do jednej zmluvu, pretože maloletú dcéru zastupuje aj otec a aj matka pri rôznych úkonoch (zmluvách). Teoreticky  by to mohlo byť možné,  ale viem si živo predstaviť ako v tom niekto uvidí  problém a skomplikuje Vám to celý prevod. To isté platí aj pre konanie o schválení úkonu za maloletú dcéru - pridajte to osobitné.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu pri darovaní nehnuteľnosti maloletému človeku. Ak je darcom otec, podpisuje darovaciu zmluvu ako darca na jednej strane a tiež ako zákonný zástupca maloletého na druhej strane spolu s matkou? Alebo je v tomto prípade potrebné požiadať súd o ustanovenie opatrovníka? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, ak je otec výučným vlastníkom nehnuteľnosti, tak za dieťa bude podpisovať zmluvu matka, následne bude potrebné podať návrh na súd na schválenie úkonu za maloletého. Potom podáte návrh na vklad do katastra, pričom prílohou návrhu bude rozsudok s doložkou právoplatnosti. 

Ak by ste potrebovali pomôcť s niektorou časťou tohto procesu alebo so všetkým, dajte nám vedieť.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Moje dve deti - 14 ročná a 8 ročná - zdedili byt po starom otcovi. Dedičské konanie už prebehlo a sú výhradnými vlastníčkami bytu. Mám v pláne byt čo najrýchlejšie predať, kvôli nedostatku financií na jeho udržiavanie a platby nájomného. Som vdova a nemám peniaze na viac. Ako by som mala postupovať, aby bol byt čo najrýchlejšie predaný? Pravdepodobne už mám dvoch potenciálnych kupcov. Je mi jasné, že peniaze z predaja bytu pôjdu na účty detí. Môžem byt predať, aj keď to ešte neschválil súd?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

ak sú vlastníkmi nehnuteľnosti deti, potom ich pri hospodárení s ich majetkom zastupujete Vy, ako ich rodič. Avšak, ak ide o majetok vyššej hodnoty, je na platnosť právneho úkonu potrebné schválenie právneho úkonu maloletého súdom. Dovoľujem si odporučiť prečítať tento článok:

https://ficek.sk/malolety-ako-vlastnik-nehnutelnosti-ano-alebo-nie-102


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti vnukovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné prosím zriadiť vecné bremeno v práve doživotného užívania nehnuteľnosti pre maloleté dieťa? Toto vecné bremeno bude zriadené aj pre rodičov dieťaťa. Matka dieťaťa predáva nehnuteľnosť svojej dcére z prvého manželstva a chce si, spolu so svojím terajším manželom a ich spoločným synom, zriadiť vecné bremeno v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti vnukovi

(odpoveď odoslaná: 14.03.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

 

Zriadenie vecného bremena v prospech maloletého dieťaťa

Z právneho hľadiska neexistuje žiadna prekážka, pre ktorú by nemohlo byť zmluvnou stranou zmluvy o zriadení vecného bremena (prípadne spojenej v jednej listine so samotnou scudzovacou zmluvou - či už kúpnou, darovacou, zámennou alebo inou) aj maloleté dieťa. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúcemu v práve doživotného bývania a užívania scudzovanej nehnuteľnosti je teda možné zriadiť aj v prospech maloletého dieťaťa.

Samotný postup ako uvedené dosiahnuť je však v prípade, ak zmluvné strany uzatvárajú scudzovaciu zmluvu so zmluvou o zriadení vecného bremena jednou listinou (čo možno jednoznačne v záujme právnej ochrany predávajúceho, resp. darcu odporučiť, keďže v opačnom prípade je predávajúci vystavený riziku, že po prevode vlastníckeho práva už predávajúci už nebude mať kupujúci vôľu zriadiť v jeho prospech vecné bremeno a tak zaťžiť už svoju nehnuteľnosť) zložitejší.

 

Možná kolízia záujmov rodiča a maloletého dieťaťa

V danom prípade by predávajúcou a zároveň oprávnenou z vecného bremena bola matka maloletého dieťaťa - a to toho maloletého dieťaťa, ktoré by malo byť ďalším účastníkom zmluvy ako ďalšia osoba oprávnená z vecného bremena. Kupujúcou a povinnou z vecného bremena má byť dcéra predávajúcej z prvého manželstva. Za obyčajných okolností sú rodičia oprávnení zastupovať maloleté dieťa. Za obvyklých okolností by teda aj zmluvu, ktorej zmluvnou stranou je maloletí, mohol uzatvoriť jeho zákonný zástupca (s tým, že ak by sa zmluva netýkala nakladania s majetkom, nevyžadovalo by sa pre jej platnosť ani následné schválenie tohto právneho úkonu súdom). V tomto prípade však matka nemôže zastupovať maloleté dieťa, pretože sú obaja zmluvnými stranami daného právneho úkonu s odlišným postavením, a teda hrozí potenciálne kolízia ich záujmov.

Vzhľadom na uvedené zastaváme právny názor, že v danom súbore právnych úkonov, ktoré majú byť podľa vôle zmluvných strán od seba neoddeliteľné, môže dôjsť ku kolízii záujmov medzi predávajúcou a maloletým dieťaťom. 

 

Potreba ustanoviť kolízneho opatrovníka na uskutočnenie právneho úkonu

Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení (ďalej len "zákon o rodine"žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").

Vzhľadom na čo i len potenciálnu kolíziu záujmov medzi účastníkom právnych úkonov - matkou maloletého dieťaťa a iným účastníkom právnych úkonov - maloletým dieťaťom, je nutné ešte pred samotným uskutočnením právneho úkonu podať na súd návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka maloletému dieťaťu, ktorý bude maloleté dieťa pri tomto právnom úkone zastupovať (teda okrem iného bude zmluvu v mene maloletého dieťaťa podpisovať). Už v návrhu na ustanovenie kolízneho opatrovníka môže navrhovateľ uviesť napr. blízku osobu maloletého, ktorú do funkcie kolízneho opatrovníka maloletého na účely uzatvorenia daného právneho úkonu navrhuje.

 

Súdne konanie o ustanovenie kolízneho opatrovníka

Konanie o ustanovení kolízneho opatrovníka maloletému dieťaťu pre vykonaniu právneho úkonu je jedným z konaní vo veci starostlivosti súdu o maloletých. Vzhľadom na povahu právneho úkonu sa toto konanie začne na návrh účastníka. Účastníci konania budú všetci tí, o právach a povinnostiach ktorých sa má konať. Vo Vašom prípade ním bude navrhovateľ, maloleté dieťa, ďalej jeho rodičia (ak nie sú už navrhovateľmi), navrhovaný kolízny opatrovník.

 

Príslušnosť súdu na ustanovenie kolízneho opatrovníka

Na uvedené konanie je vecne príslušný okresný súd a miestne príslušný ten okresný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak sa už uskutočnilo čo i len jedno konanie vo veci starostlivosti súdu o dané maloleté dieťa (napr. konanie o určenie výživného, o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a pod.), je miestne príslušným ten okresný súd, ktorý rozhodoval už v tomto konaní.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti vnukovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.