Máte
otázku?

Rozvod a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Rozvod a BSM

Dobrý deň! Rad by som sa sýtal na čo sa mám pripraviť. Som s manželkou v rozvodovom konaní a rad by som vedel čo je moje a na čo mám nárok s nášho majetku. Ešte pred uzavretím manželstva som kúpil 3 izbový družstevný byt za 500 000 sk. Po uzavretí manželstva sme tento byt odkúpili do osobného vlastníctva za cca 20 000 sk. Na liste vlastníctva sme už ako manželia obaja. Neskôr sme kúpili starší dom, na ktorý a na jeho rekonštrukciu sme si vzali úver 100 000 eur, na ktorý má banka záložné právo. Podľa znaleckého posudku má ten dom teraz hodnotu asi 140 000 eur. Nechcem byt ani zákerný voči manželke a ani voči mojim dvom synom. Manželka si vybrala, že chce ostať v dome, s čím nemám problém, len vlastne neviem, čo je vlastne moje a čo naše a ako s úverom. Viem, že je to trocha zamotané, ale aj tak Vás prosím o radu. Rad by som celý proces vyriešil s manželkou dohodou, ale chcel by som mať aj argumenty, čo vlastne ideme deliť!  Vopred ďakujem! S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod a BSM

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Pre Vás je dôležité vedieť, že základná právna úprava tejto problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ").  V zmysle ust. § 143 OZ platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

2./ Ak zanikne manželstvo /u Vás rozvodom/, v zmysle ust. OZ sa  vykoná vyporiadanie. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

3./ Ďalej platí, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Toto zrejme nebude Váš prípad, nakoľko sa chcete dohodnúť.

4./ Ohľadom družstevného bytu, ktorý ste odkúpili do osobného vlastníctva za sumu 20.000,- Sk už za trvania manželstva, túto sumu ste platili titulom zostatku na anuite, teda nejednalo sa o skutočnú hodnotu bytu. Hodnota bytu v prípade zániku BSM, ak sa nedohodnote, určí sa na základe znaleckého posudku ku dňu rozvodu. Náš názor v tejto veci, resp. ohľadom tohto pôvodne družst. bytu je ten, že aj súd v prípade súdneho konania prihliadne na to, že Vaša manželka sa nepričinila o nadobudnutie tohto bytu do BSM, nakoľko, zjednodušene povedané, Vy ste ten byt kúpili ešte  pred uzatvorením manželstva za sumu 500.000,- Sk aj keď ste ho následne odkúpili počas trvania manželstva za sumu 20.000,- Sk.

Poukazujeme aj na ust. § 150 Obč. zákonníka, ktoré nevylučuje, aby v prípade súdneho konania o vyporiadanie BSM, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, teda Vám, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku.

Tento náš názor podporujeme aj odôvodnením nálezu Ústavného súdu SR, sp.zn. I. ÚS 537/2012. Teda súdna prax za určitých okolností pripúšťa prikázanie spoločnej veci do výlučného vlastníctva jednému z bývalých manželov i bez toho, aby bol tento z manželov, teda Vy, by ste boli zaviazaný na vyplatenie vyrovnacieho podielu Vašej manželke. 

5./  Rodinný dom a úver : Ako rieši pán  JUDr. FICEK podobnú situáciu tej Vašej, uvádzame, že ak nastane situácia, že manželia nemajú zrušené alebo zúžené BSM počas trvania manželstva, tak potom platí, že ak hoci len jeden z manželov platí splátky úveru počas rozvodu sám, tak sa z právneho hľadiska má za to, že platia úver spoločne. Je tomu tak z dôvodu, že príjem manžela počas manželstva (teda aj rozvodového konania) je príjmom oboch. Nie je rozhodujúce, že druhý manžel nemal žiadny príjem alebo len veľmi nízky. 

Pokiaľ sa nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou a vec sa bude riešiť súdnou cestou, súd  na základe znaleckého posudku  cestou súdneho znalca určí cenu (trhovú) všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí  patriacich do BSM, ďalej zistí hodnotu zostatku úveru ku dňu rozvodu manželstva. Ak prisúdi jednému manželovi nehnuteľnosť a hnuteľné veci v ňom a zároveň aj zostatok úveru ku dňu rozvodu, zároveň určí, či tento manžel, v prípade Vašej otázky Vaša manželka, bude druhého manžela ešte vyplácať, teda Vás. Dôležitý  je preto rozdiel medzi hodnotou vecí a zostatkom úveru. Ak je hodnota vecí  podľa znal. posudku vyššia ako zostatok  neuhradeného úveru, potom súd rozhodne, že manžel,  ktorý veci /v tomto prípade rodinný dom/ vyplatí druhého manžela polovicou tohto rozdielu, teda manželka vyplatí Vás.

Záver : V prípade potreby odporúčame vec konzultovať s advokátom, ktorý urobí všetky potrebné právne kroky na vyporiadanie BSM dohodou bývalých manželov a vyhotoví aj všetky písomné zmluvy, vrátane podaní do katastra nehnuteľností.   Autorizácia zmlúv advokátom je zárukou právnej istoty, že zmluvy sú v súlade so zákonom.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu, ktorá sa týka syna: jeho manželka a dve mal. deti žijú v Írsku, syn na SK, lebo ho manželka vysťahovala z prenajatého domu. Teraz sa pripravuje rozvod.
Zaujíma ma, či BSM sa aj v Írsku vníma rovnako - syn, počas manželstva, nadobudol na SK chatu darovaním a jeho manželka si robí nároky.
S pozdravom a poďakovaním B.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak syn andobudol nehnuteľnosť na Slovensku na základe darovacej zmluvy, potom je jej výlučným vlastníkom a nehnuteľnosť nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.

Manželka vášho syna nemá právny nárok na uvedenú nehnuteľnosť a táto ani nebude predmetom vyporiadania BSM po rozvode manželstva.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
som zhruba necelý rok po rozvode a chcel by som sa majetkovo vysporiadať, ale bývalá žena sa nechce, svoj rodičovský byt som kedysi polovičným dielom na ňu prepísal a teraz býva so mnou 23 ročná dcéra, ktorej sa nemôžem zbaviť, lebo pije a hra automaty, vidím to len na predaj bytu, ale žena štrajkuje, keď sa jej pýtam, že koľko chce z môjho bytu tak nič, ďakujem za radu. Bohumil

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 19.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve, keďže polovicu byt ste darovali manželke počas trvania manželstva. V byte býva aj Vaša 23 ročná dcéra.

Uvádzame, že samotný rozvod neovplyvňuje právnu stránku vlastníctva bytu a byt je naďalej v podielovom spoluvlastníctve. Nevieme z otázky, či v byte aj naďalej bývate spolu s bývalou manželkou, alebo len Vy spolu s Vašou plnoletou dcérou.

Dcéra zrejme nie je hlavný problém, ale môžete ju požiadať, aby si našla vlastné bývanie, keďže predpokladáme, že pracuje resp. je schopná sa sama živiť. Môžete jej stanoviť lehotu na nájdenie bývania a následne ak nedôjde k jej odsťahovaniu podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.

V otázke uvádzate, že manželka nechce nič, potom riešením by bolo, aby Vám podiel na byte darovala. K tomu však nedôjde, potom riešením aj v závislosti aj od toho, či Vy sám chcete v byte bývať, podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Pre konkrétnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť aj viacej podrobností ohľadom vyporiadania majetku v BSM, resp. súvislosti s užívaním bytu v súčasnosti a jeho plánované užívanie a hlavne kým.

 

 

 


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
potreboval by som poradiť. Žijem z manželkou spolu z mojimi rodičmi v rodinnom dome. Rodičia sú už dosť starý (80 a 75 ). S manželkou nežijeme veľmi dobre. Chcem sa opýtať, že v prípade ak by som ja po smrti mojich rodičov zdedil dom, v ktorom žijeme a potom ona by sa so mnou rozviedla, či by tento dom spadal do vyrovnania bezpodielového vlastníctva manželov, jednoduchšie povedané, či by som sa s ňou musel o tento dom deliť.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 03.07.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že RD je v bezpodielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov.  Ak by došlo k dedeniu predmetného RD a Vy ste jediným zákonným dedičom, potom platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

" V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3"

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by ste zdedili RD, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva a v prípade rozvodu Vášho manželstva predmetný RD ani nebude predmetom vyporiadania BSM, teda nemuseli by ste sa o dom deliť.

 

 

 

 


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o právnu pomoc – stanovisko k nasledovnej majetko-právnej záležitosti :
Moji rodičia sa rozviedli a v roku 1982, kde mojej matke po vyporiadaní BSM pripadlo vlastníctvo bytu. V roku 1992 sa však moji rodičia rozhodli opäť uzavieť sobáš.
Moja otázka: Aké je vlastnícke právo manželov k predmetnému bytu v súčasnosti? Ruší sa pôvodné BSM ak sa uzavrie sobáš s tou istou osobou? Kto je vlastníkom bytu v súčasnosti ? Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.
S pozdravom Ivona

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ bolo vyporiadané BSM po rozvode v roku 1982 a byt pripadol v rámci vyporiadania BSM vašej mame, napriek tomu, že rodičia uzavreli znovu manželstvo v roku 1992, právna stránka vlastníctva bytu sa nemení - byt je naďalej vo vlastníctve vašej matky.

Ak by chcela mama darovať podiel na byte manželovi, nie je prekážka - treba len spísať darovaciu zmluvu.

Váš otec ako manžel vašej matky má pritom odvodené právo bývania v predmetnom byte, ktoré mu vyplýva zo zákona o rodine, kde je ustanovené, že manželia majú povinnosť žiť spolu /§18  zákona o rodine/.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, po siedmych rokoch sa s manželom rozvádzame. Mame dve deti, ktoré ostávajú v mojej opatere. Manžel bude prispievať výživným. Do manželstva prišiel s majetkom v hodnote asi 60000 €. Staval sa dom, kde dostal dar (teraz je to už dlh) od brata 45 000 € ; a brali sme úver vo výške 45 000 €. Ja som počas manželstva nadobudla darovaním pozemok od rodičov vo výške 40 000 €. Momentálne už nebývame v spoločnej domácnosti. Muž spláca úver, dom by mal ostať jemu a ja s deťmi sme odišli preč, s tým, že mi ostane auto v hodnote asi 14 000 € a vyplatí hodnotu pozemku. Mám ešte na niečo nárok, keďže deti ostávajú v mojej opatere a počas manželstva som sa starala o ne i o domácnosť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že momentálne ste zrejme podali návrh na rozvod manželstva, teda manželstvo nie je ; právoplatne rozvedené. V otázke uvádzate predbežnú ústnu dohodu s manželom ako sa vyporiadate po rozvode. K jednotlivým konštatovaniam uvedeným v otázke uvádzame nasledovné :

1./ Rozhodujúci stav pre vyporiadanie BSM je stav majetku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom predmetom vyporiadania má byť všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok, vrátane pasív /úver, pôžičky a pod./. Z hľadiska ocenenia je rozhodujúci stav v čase vyporiadania.

2./ Pozemok, ktorý ste nadobudli darom od svojich rodičov a ktorého ste jediným vlastníkom nepatrí do BSM a teda ani nemôže byť predmetom vyporiadania v rámci BSM. Usudzujeme súčasne, že ste na predmetnom Vám darovanom pozemku postavili RD (na ktorom viazne úver), počas trvania manželstva a preto uvádzate, že manžel Vám vyplatí za pozemok 40 000 €. Správne riešenie je také, že po právoplatnom skončení konania o rozvod manželstva manžel od Vás predmetný pozemok odkúpi za dohodnutú sumu 40 000 €.

3./ V otázke uvádzate, že máte úver vo výške 45 000 €, zrejme dlžníkmi voči banke ste obaja manželia. K tejto časti otázky uvádzame, že vyporiadanie BSM dohodou medzi manželmi prípadne súdnym rozvodnutím nemá vplyv na záväzky manželov voči banke, teda banka nie je povinná akceptovať to, že ste sa dohodli na prípadnom splácaní úveru manželom, ktorému zostane RD. Vzhľadom na okolnosť, že úver naďalej spláca a vrámci vyporiadania zostane manželovi, podľa jeho príjmových pomerov by nemal byť problém pri vyporiadaní úveru s bankou.

4./ V otázke neuvádzate vyporiadanie hnuteľného majetku okrem MV, ktoré by sa mali tiež vyporiadať po rozvode. V prípade, že sa na vyporiadaní hnuteľného majetku nedohodnete, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Možnosťou riešenia vzhľadom na okolnosť, že ešte nie je ukončené konanie o rozvod manželstva, spísať dohodu o uzatvorení budúcej zmluvy o vyporiadaní BSM po rozvode, prípadne ponechať spísanie dohody o vyporiadaní BSM až po právoplatnom skončení konania o rozvod manželstva.

Na spísanie dohôd odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň. Mám takú otázku, či, keď manžel mal záložný úver na nehnuteľnú vec (bývanie) na Slovensku pred svadbou a splatil ho už po svadbe, či je možné, že ide to bývanie do BSM ?
Lebo budeme sa rozvádzať. Posledné 4 roky sme bývali v Nórsku kde sme mali zmluvu na prenájom bývania. Manžel ma teraz podviedol, a keď bude súd a bude jeho vína tak mám nejaké právo do toho bývania ?

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

keďže manžel nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva pred uzatvorením manželstva, nehnuteľnosť nepatrí do BSM. Vy ako manželka v rámci vyporiadania BSM budete mať nárok na úhradu jednej polovice splátok úveru, ktoré boli hradené za trvania manželstva.

Pokiaľ ide o bývanie v nehnuteľnosti, manžel Vás nemôže z nehnuteľnosti vysťahovať. K vysťahovaniu môže dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by manžel podal návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti, kde súd by rozhodol aj o bytovej náhrade pre Vás, ktoré v prípade jeho priznania súdnym rozhodnutím by musel zabezpečiť manžel. Ak by ste nehnuteľnosť neopustili dobrovoľne, k vysťahovaniu z nehnuteľnosti môže dôjsť len na základe výkonu rozhodnutia v exekučnom konaní.

Treba uviesť, že Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom manžela a to z titulu uzatvorenia manželstva, následne právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva tento dôvod na užívanie bytu zaniká.

K uvedenej veci zaujal stanovisko aj NS SR v rozsudku 26 Cdo 1544/2005 :
"Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."
 


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na toto : Manželov právnik mi navrhol riešenie, že dom, ktorý vlastním aj s manželom môžme napísať na svokru, ktorá by prevzala aj dlh vlastne hypotéku, ktorým je dom viazaný ešte sme nemali rozvod, lebo jeho právnik, že najprv nech vyriešime dom a potom rozvod. Dom by sme pre písali na svokru, ktorá by hneď po jej smrti darovala celý dom našim deťom. Takto to predlžuje a mne rozvod stojí nemám toľko peňazí na právnikov ako môj manžel neviem čo by stalo ani spísanie rozvodu, keď oni na to peniaze majú. Domu sa nechcem vzdať, nakoľko neviem čo od nich môžem čakať, je tam hypotéka,  ale chcela som 50 tisíc z domu, to my povedal, že nemá z čoho. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň, 
otázkam  rozvodu sa venujeme v mnohých našich článkoch a odpovediach, ako aj tomu ako spísať návrh na rozvod.

Navrhované riešenie právnikom Vášho manžela neobstojí a to z dôvodu, že predpokladáme, že do je v BSM a naviac zaťažený hypotékou, teda záložným právom v prospech banky. 
Naviac ak by došlo k prepisu domu na svokru, banka by mohla zosplatniť úver a požadovať úhradu úveru aj predajom domu.

Nevieme z akého dôvodu Vám tvrdí právnik, že po prepise domu na svokru následne budú dedičmi Vaše deti. Poradie dedičov určuje Obč. zákonník /zákonné dedenie alebo závet, prípadne obidva spôsoby dedenia/ a samozrejme platí, že vlastník, teda teoreticky svokra, za svojho života by mohla dom prepísať na kohokoľvek a teda dedičom domu po jej smrti sa vôbec nemusia stať Vaše deti. Táto informácia zo strany právnika nie je správna. 

Predpokladáme, že dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve /BSM/ a nie ste povinná pristúpiť na predaj domu prípadne na jeho darovanie inej osobe. V prípade, že by došlo k rozvodu, ak sa s manželom nedohodnete na vyporiadaní BSM, rozhodne na návrh jedného z manželov súd, kde sa vyporiada celý majetok patriaci do BSM, ktorý návrh na súd je potrebné podať do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Takže nie najprv prepis domu na svorku a potom rozvod, ale presne naopak. Poznamenávame, že v rámci vyporiadania BSM po rozvode Vaša svokra nie je účastníkom vyporiadania BSM, ale len Vy a Váš potom už bývalý manžel.

V prípade potreby nás kontaktuje. 


 


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
O chvíľku nás čaká súdne konanie ohľadom vysporiadania BSM. Už dva týždne zháňam znalca, ktorý by bol ochotný vypracovať súdnoznalecký posudok potrebný k súdnemu konaniu. Avšak nikdy by ma ani nenapadlo, že to bude taký problém. Naši znalci odmietajú ohodnotiť byt, ktorý ma byt predmetom BSM. Nechcem nič iba, aby bol byt ohodnotený tak ako je jeho hodnota, no nenašiel sa žiaden súdny znalec, ktorý by bol ochotný (oháňajú sa tým, že potom budú predvolaní na súd a tomu sa chcú vyhnúť). Chcem sa teda informovať, aký bude postup na súde ak tak prídeme bez akéhokoľvek znaleckého posudku (môj právnik a právnik môjho exmanžela sa vraj emailom snažia dohodnúť na cene bytu, ktorý samozrejme ani jeden z nich nevidel a dohoda nie je možná). Vopred ďakujem za informácie.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 26.11.2019)

Dobrý deň, 
ak sa ako strany sporu neviete dohodnúť na cene bytu v rámci vyporiadania BSM, možnosťou je pozrieť aktuálnu ponuku resp. dopyt po obdobných bytoch v dotknutej lokalite a túto dohodu resp. návrh na určenie ceny bytu predostrieť druhej strane. Ak sa nedohodnete, potom požiadate súd v súdnom konaní, aby ustanovil znalca na ohodnotenie bytu.
Nevieme, či oslovený znalec Vám odmietnutie vykonania úkonu odmietol aj písomne resp. aspoň emailom.


Podľa ust. § 12 zákona č. 382/2004 Z.z. o znlacoch, tlmočníkoch a prekladateľoch platí :
"Odmietnutie výkonu činnosti
(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon, ak je ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak
a) je vylúčený podľa § 11 ods. 1,
b) nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,
c) mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,
d) mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a, prerušený výkon činnosti podľa § 7b alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b).
(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 7 alebo § 22 ods. 3.
(4) Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname povinný bezodkladne po tom, čo sa dozvie alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti sa mohol dozvedieť o skutočnostiach uvedených v odseku 2 alebo ak odmietne vykonanie úkonu podľa odseku 3, písomne oznámiť súdu alebo inému orgánu verejnej moci, že odmieta vykonať úkon spolu s odôvodnením.
(5) Dôvodnosť odmietnutia vykonania úkonu podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 posudzuje súd alebo iný orgán verejnej moci."

Zoznam znalcov na ohodnotenie nehnuteľnosti nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či, keď podám návrh na rozvod, či tam môžem naraz napísať o vysporiadanie majetku. Máme 4 ročnú dcérku, bývame v jednej domácnosti, ale nežijeme ako manželia, pretože môj manžel požíva viac alkoholu a dokonca raz sa stalo, že ma prefackal ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, v našom právnom poriadku nie je možné spojiť konanie o rozvod manželstva s konaním o vysporiadanie BSM. § 148 Občianskeho zákonníka: "Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.". BSM sa môže vysporiadať až po jeho zániku. Najskôr musí teda zaniknúť manželstvo - rozvodom manželstva, až potom sa môže vysporiadať (aj dohodou).


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, Ideme sa s manželom rozvádzať mame úver na bývanie vo výške 42 000 €, do zábezpeky sme dali manželov rodičovský dom, čiže dom jeho matky, lenže prerobili sme druhu nehnuteľnosť, ktorá nie je v našom osobnom vlastníctve. Manžel odo mňa žiada, aby som splácala celý úver sama, nakoľko môj príjem je 221e a výška úveru je 186e. Je možné, že mi súd pridelí platiť celú sumu úveru? Nemôžem sa ani zamestnať, nakoľko musím sa starať o dieťa, ktoré potrebuje špeciálnu starostlivosť a nie je vhodné ho umiestniť do školského zariadenia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 28.10.2018)

Dobrý  deň, Vami položená otázka obsahuje niekoľko právnych problémov :

1./Úver a investovanie do cudzej nehnuteľnosti :
Je potrebné rozlišovať samotnú úverovú zmluvu, ktorú ste uzatvorili s bankou zrejme obidvaja so záložným právom, a investovanie peňazí z úveru do cudzej nehnuteľnosti.

Spomínate v otázke, že úver, nevieme či v celosti alebo jeho časť, boli investované do nehnuteľnosti, ktorá nie je vo Vašom vlastníctva.
Ak sa jedná o investíciu do cudzej nehnuteľnosti, v podstate platí, že ak nemáte usporiadané právne vzťahy s vlastníkom tejto nehnuteľnosti, na strane vlastníka nehnuteľnosti sa jedná o bezdôvodné obohatenie. 
Sme názoru, že najprv je potrebné vyriešiť tento vzťah Vašich investícií k nehnuteľnosti s jej vlastníkom a až následne riešiť úver.

Dôvod je ten, že právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčuje podľa ust. § 107 Občianskeho zákonníka za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 

2./ Rozvod : V otázke uvádzate, že ste na rodičovskej dovolenke. Následne po rozvode v súlade s ust. § 72 zákona o rodine môžete voči manželovi uplatniť nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela /citujeme/ :
"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. 
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. 
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. 
§ 73  :  Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."


3./ Ak Váš manžel v súčasnosti neplatí výživné na dieťa aj teraz, v súlade s ust. zákona o rodine môžete podať návrh na súd na určenie výživného pre maloleté dieťa na čas do rozvodu.
Pokiaľ sa jedná o Vás ako manželku  tu platí ust. § 71 zákona o rodine/ 
"(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."

4./ Pokiaľ ide o vysporiadanie úver v banke po rozvode a ak nemáte iný majetok, ktorý by sa vyporiadaval spoločne s týmto úverom, súd môže rozhodnúť o tom, komu pripadne povinnosť splácať úver po rozvode aj naďalej a zároveň zaviaže protistranu na úhradu sumy na vyrovnanie podielov.

Často sa však stretávame s prípadmi, ak je predmetom vyporiadania iba úver, že súd rozhodne, že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom.

Je potrebné taktiež uviesť podstatnú okolnosť, a to, že nielen dohoda ale ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úveru, nie sú záväzné pre banku - veriteľa, ktorý s takýmto vysporiadaním nemusí súhlasiť. 

Podľa ust. § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Poznamenávame, že v rámci vyporiadania  BSM súd nebude riešiť vzťahy medzi Vami ako bývalými manželmi a vlastníkom cudzej nehnuteľnosti do ktorej ste investovali peniaze z úveru. Je to vec samostatného súdneho konania, ktoré budete musieť iniciovať, pokiaľ sa s vlastníkom nehnuteľnosti nedohodnete.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta za čelom vyporiadania investícií do cudzej nehnuteľnosti.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobry den, chcem sa spytat, ze ak sme rozvedeni a exmanzelka zostala byvat v spolocnom dome /ja nie/, ci po troch rokoch mi moze nejakym sposobom branit vstupu do spolocneho domu alebo sa znizi moj podiel na dome? Dom splacame spolocne ale bezpodielove spoluvlastnictvo sme este na sude neriesili. Zatial sa po rozvode nevykonali ziadne vacsie investicie. Dakujem.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Z uvedeného vyplýva, že po uplynutí stanovenej doby pripadne byt do podielového spoluvlastníctva, pričom obaja budete jeho spoluvlastníkmi v rovnakom podiely. Pre podielové spoluvlastníctvo platí, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. To znamená, že brániť Vám Vaša žena k vstupu a užívaní bytu nemôže. Ak sa však nebudete schopní na užívaní dohodnúť, výkon užívacieho práva môže upraviť súd na návrh. V takom prípade Vám však odporúčam zvážiť zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva súdom, ak nebude možná dohoda.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň. S manželom sa rozvadzame.

1./ Kúpili sme dom ešte počas trvania manželstva s tým, že som mu podpísala pred notárom doklad o tom, že si nebudem nadobúdať nárok na nehnuteľnosť získanú ešte počas manželstva. Vraj to aj banka potrebovala, aby mu schválili úver.

2./  Byt, v ktorom sme bývali nadobudol pred manželstvom tak viem, že nemám naň nárok. Ale, aby som videla, že sa o nás postará tak mi dal návrh vyplatiť mu 2/3 z bytu a byt je môj. Ide o sumu 17. 000 do tejto sumy zaratal aj zvyšok úveru za byt, ktorý urovnal, keď bral úver na dom.

Chcem vedieť, či mám nejaké iné možnosti. Nemal by prepísať byt na deti? Alebo nemala by som mu dať len polovičku z bytu? Ktorého hodnota je 25. 000. Mám na nárok z toho bytu alebo vôbec nič? Naozaj mám žiadať o hypotéku na byt, ktorého je vlastníkom manžel? A vôbec uspejem v nektorej banke. Ak mám 2 deti a príjem 450e? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 26.03.2017)

Dobrý deň, v otázke uvádzame niekoľko problémov, k úplne kvalifikovanej odpovedi by sme potrebovali vedieť ďalšie podrobnosti, ako aj vidieť príslušné doklady /doklad pre banku  na schválenie úveru, doklady o vlastníctve bytu/.

Na úvod poznamenávame, že v zmysle ust. § 143   Obč. zákonníka platí : V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Pri vyporiadaní platí hlavne ust.  § 150 Obč. zákonníka : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Odpoveď na Vašu otázku  sme rozdelili na dve časti :

1./  Dom nadobudnutý počas manželstva  : Píšete, že ste podpísala doklad pred notárom, že na uvedený dom si nebudete robiť žiadne nároky. V tejto časti uvádzam, že v zmysle ust. Obč. zákonníka /§ 574 odst. 2/ dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná. To platí aj o uvedenom rodinnom dome, kde ako píšete, manžel  si zobral  úvere na jeho kúpu a zrejme aj on výlučne platil splátky úveru.  Ale aj samotnú domácnosť  musel niekto financovať a viesť, a do BSM platí aj vyplatená mzda, ako Vaša, tak aj manželova.

2./ Byt nadobudnutý pred uzatvorením manželstva  : Tu platí ako je vyššie uvedené ust.  §  143 Obč. zákonníka.  Nie je celkom pravdou, že nemáte žiaden nárok na uvedený byt z hľadiska tohto, aby boli zabezpečené bytové potreby Vás a Vašich detí.  Tu poukazujeme na  rozsudok NS SR sp.zn. 3 Cdo 43/99  :  "Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

Poznamenávame, že vyporiadanie BSM je možné až po zániku manželstva /rozvod/, do tej doby by sa teoreticky dalo vec riešiť aj formou notárskej zápisnice, ktorá má však účinky až do budúcnosti. Do ukončenia konania o rozvod manželstva odporúčame nerobiť žiadne úkony, ktoré by mohli mať  pre Vás nepriaznivé následky z hľadiska majetkového vyporiadania po rozvode. Tu platí  okrem iných aj vyššie uvedené ust. § 150 Obč. zákonníka.


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na nasledujúcu vec. V roku 2016 september sme sa s bývalou manželkou rozviedli. Dohodli sme sa na všetkých bodoch bez problémov. Súd nás rozviedol taktiež bez problémov. Ostala po nás rozostavaná stavba, ktorú máme vo vlastníctve 1/2 - 1/2. Dohodli sme sa mimosúdnou cestou a všetko prebehlo tak ako sme sa dohodli. Dom aj hypotéku preberiem ja. Otázka spočíva v tom, že či nám kataster uzná darovaciu zmluvu, s ktorou mi daruje späť svoj podiel. Banka s tým súhlasí už som sa informoval, nakoľko mi to finančne všetko vychádza. Ďakujem

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že ak ste stavbu začali stavať počas trvania manželstva a rovnako ste si hypotéku vzali počas trvania manželstva, tak nie je možné hovoriť o tom, že by ste na stavbe mali podiel 1/2 a 1/2. Takáto nehnuteľnosť totiž patrí do BSM a z jeho základov vyplýva, že ide o bezpodielové spoluvlastníctvo majetku. V takom prípade nie je možné darovať svoj podiel druhému exmanželovi. Takéto situácie sa riešia tzv. mimosúdnou dohodou o vyporiadaní BSM. Na základe tejto dohody zapíše kataster zmeny na LV. Ak ste stavbu začali stavať pred uzavretím manželstva, tak sa vyporiadanie BSM nebude týkať tejto nehnuteľnosti. V takom prípade Vaše podiely naozaj predstavujú 1/2 a 1/2 a na zmeny na LV je postačujúca darovacia zmluva. Preto Vám pred podpisom konkrétnej zmluvy odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, aby posúdil právny stav Vašej stavby (t.j. či patrí do BSM alebo nie). Je to základ pre ďalší postup pri Vašom vyporiadaní BSM a ostatných majetkových pomerov.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobry den, chcela by som vediet ako to je s BSM po rozvode, nakolko nas byt je zalozeny hypotekou, ktoru platim iba ja. Dakujem

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je po rozvode manželstva potrebné určiť masu BSM, t.j. veci, ktoré patria do BSM. Ak ste byt nadobudli počas trvania manželstva spoločne na spoločnú hypotéku (na ktorej ste obaja uvedení ako dlžníci), tak byt aj hypotéka patria do BSM. Následne ak ste platili splátky hypotéky sám, napriek tomu, že ste k tomu zmluvou zaviazaní obaja, je možné tieto platby v rámci BSM zohľadniť. Vychádza sa totiž z toho, že manželia sú zo spoločných dlhov zaviazaní rovnakým pomerom, ak sa nedohodlo inak. Tzn. že by ste mali nárok na zohľadnenie 1/2 všetkých splátok, ktoré ste splatili. O túto sumu sa zníži alebo zvýši náhrada, ktorú budete musieť jeden druhému vyplatiť z titulu vyrovnania podielov.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobry deň,ak sa chcem rozviest so ženou a mame 6 ročne dieta a mame dom v spoluvlastnictve, je nutne vysporiadať tento majetok ešte pred podanim o rozvod? Ako dlho to trva od podania o rozvod do samotneho konania na sude?

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 17.07.2015)

Dobrý deň, nie je nutné vysporiadať BSM (dom) ešte pred podaním návrhu na rozvod. Majetok sa rieši až po rozvode.

Obyčajne rozvodové konanie trvá 3 mesiace. Ak máte aj deti, môže sa to predĺžiť. Predĺženie rozvodu môže spôsobiť aj nedostatočný návrh na súde alebo nesprávny postup na súde zo strany účastníkov.


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

S manželom sme sa po 25 rokoch manželstva dohodli na rozvode a radi by sme to spravili bez zbytocnych prietahov, taktiez sme dododnuti na rozdeleni BSM, potrebovali by sme vediet, ci ste nam ochotny pomoct a kolko by stali Vase služby.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 30.04.2015)

Dobrý deň, s rýchlym rozvodom Vám môžeme pomôcť, bude potrebné osobné stretnutie, na ktorom sa pozriem na to, ako by sa to cele dalo urýchliť a najmä na dôvody rozvratu manželstva. 

Pokiaľ ide o rozdelenie BSM, toto by sa riešilo až po rozvode, nakoľko rozvodový súd nerieši vysporiadanie BSM. S týmto Vám tiež vieme pomôcť. 

Navrhuje nasledovný postup, zavolajte mi, dohodneme si stretnutie, Vašu vec preberieme na osobnej konzultacii, ktorá je spoplatnená za každú polhodinu a potom sa prípadne dohodneme na ďalšom postupe.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, po rozvode sa neviem s manželkou dohodnúť na rozdelení majetku. Jedná sa hlavne o nehnuteľnosť - navrhoval som, že ju vyplatím, ale nesúhlasí. Chce svoj podiel prepísať na deti. V prípade, ak si podám žiadosť o vysporiadanie BSM súdnou cestou a v priebehu konania príde k zmene majiteľa, je týmto moja snaha o vysporiadanie znemožnená - čiže by som musel podať nový návrh a súdiť sa s vlastnými deťmi? 

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 30.03.2015)

Dobrý deň, ospravedlňujeme sa za neskoršiu odpoveď na Vašu otázku:

 V prípade, ak je nehnuteľnosť v BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), potom manželka nemôže previesť svoj podiel na deti, pretože BSM nemá podiely (nie je to podielové spoluvlastníctvo). Manželka sa bude musieť s  Vami vysporiadať, či chce alebo nie.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

dobry den. prosim o radu. chcem podat navrh na rozvod manzelstva a chcem sa opytat, ci je mozne do navrhu o rozvod pridat aj navrh na rozdelenie spolocneho majetku sucasne. Tymto by som sa rad vyhol zdlhavemu procesu po rozvode. Je to mozne? Za vasu skoru odpoved velmi dakujem

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 31.10.2014)

Dobrý deň. Konanie o rozvod manželstva a konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") sú dve samostatné konania, hoci sa týkajú tých istých účastníkov konania a môže sa zdať, že spolu skutkovo súvisia. Je potrebné uvedomiť si, že na to, aby sa mohlo BSM vyporiadať musí najskôr BSM zaniknúť. Pritom BSM spravidla zaniká až rozvodom, tzn. právoplatným rozsudkom súdu, ktorým sa manželstvo účastníkov konania rozviedlo. Pokiaľ s rozvodom súhlasia obaja manželia a chceli by ste celú vec urýchliť, pri vyhlásení rozsudku sa môžete vzdať odvolania. Týmto spôsobom sa zrýchli správoplatnenie rozsudku a následne si BSM môžete vyporiadať dohodou (pokiaľ ide o nehnuteľnosti, dohoda musí byť písomná).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku