POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Rozvod a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Rozvod a BSM

Dobrý deň! Rád by som sa informoval o tom, ako sa mám pripraviť. S manželkou sa nachádzame v rozvodovom konaní a chcel by som vedieť, čo je moje a na čo mám nárok z nášho spoločného majetku. Ešte pred uzavretím manželstva som kúpil 3-izbový družstevný byt za 500 000 Sk. Po uzavretí manželstva sme tento byt odkúpili do osobného vlastníctva za približne 20 000 Sk. Na liste vlastníctva sme už ako manželia obaja. Neskôr sme kúpili starší dom, na ktorý a na jeho rekonštrukciu sme si vzali úver 100 000 Eur, na ktorý má banka záložné právo. Podľa znaleckého posudku má ten dom teraz hodnotu približne 140 000 Eur. Nechcem byť zákerný voči manželke ani voči mojim dvom synom. Manželka si vybrala, že chce zostať v dome, s čím nemám problém. Vlastne však neviem, čo je moje, čo naše a ako to je s úverom. Viem, že je to trocha zložité, ale aj tak prosím o radu. Rád by som celý proces riešil s manželkou dohodou, ale chcel by som vlastniť aj argumenty na to, čo vlastne ideme deliť! Vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod a BSM

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Pre Vás je dôležité vedieť, že základná právna úprava tejto problematiky je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ").  V zmysle ust. § 143 OZ platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

2./ Ak zanikne manželstvo /u Vás rozvodom/, v zmysle ust. OZ sa  vykoná vyporiadanie. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

3./ Ďalej platí, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Toto zrejme nebude Váš prípad, nakoľko sa chcete dohodnúť.

4./ Ohľadom družstevného bytu, ktorý ste odkúpili do osobného vlastníctva za sumu 20.000,- Sk už za trvania manželstva, túto sumu ste platili titulom zostatku na anuite, teda nejednalo sa o skutočnú hodnotu bytu. Hodnota bytu v prípade zániku BSM, ak sa nedohodnote, určí sa na základe znaleckého posudku ku dňu rozvodu. Náš názor v tejto veci, resp. ohľadom tohto pôvodne družst. bytu je ten, že aj súd v prípade súdneho konania prihliadne na to, že Vaša manželka sa nepričinila o nadobudnutie tohto bytu do BSM, nakoľko, zjednodušene povedané, Vy ste ten byt kúpili ešte  pred uzatvorením manželstva za sumu 500.000,- Sk aj keď ste ho následne odkúpili počas trvania manželstva za sumu 20.000,- Sk.

Poukazujeme aj na ust. § 150 Obč. zákonníka, ktoré nevylučuje, aby v prípade súdneho konania o vyporiadanie BSM, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, teda Vám, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku.

Tento náš názor podporujeme aj odôvodnením nálezu Ústavného súdu SR, sp.zn. I. ÚS 537/2012. Teda súdna prax za určitých okolností pripúšťa prikázanie spoločnej veci do výlučného vlastníctva jednému z bývalých manželov i bez toho, aby bol tento z manželov, teda Vy, by ste boli zaviazaný na vyplatenie vyrovnacieho podielu Vašej manželke. 

5./  Rodinný dom a úver : Ako rieši pán  JUDr. FICEK podobnú situáciu tej Vašej, uvádzame, že ak nastane situácia, že manželia nemajú zrušené alebo zúžené BSM počas trvania manželstva, tak potom platí, že ak hoci len jeden z manželov platí splátky úveru počas rozvodu sám, tak sa z právneho hľadiska má za to, že platia úver spoločne. Je tomu tak z dôvodu, že príjem manžela počas manželstva (teda aj rozvodového konania) je príjmom oboch. Nie je rozhodujúce, že druhý manžel nemal žiadny príjem alebo len veľmi nízky. 

Pokiaľ sa nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou a vec sa bude riešiť súdnou cestou, súd  na základe znaleckého posudku  cestou súdneho znalca určí cenu (trhovú) všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí  patriacich do BSM, ďalej zistí hodnotu zostatku úveru ku dňu rozvodu manželstva. Ak prisúdi jednému manželovi nehnuteľnosť a hnuteľné veci v ňom a zároveň aj zostatok úveru ku dňu rozvodu, zároveň určí, či tento manžel, v prípade Vašej otázky Vaša manželka, bude druhého manžela ešte vyplácať, teda Vás. Dôležitý  je preto rozdiel medzi hodnotou vecí a zostatkom úveru. Ak je hodnota vecí  podľa znal. posudku vyššia ako zostatok  neuhradeného úveru, potom súd rozhodne, že manžel,  ktorý veci /v tomto prípade rodinný dom/ vyplatí druhého manžela polovicou tohto rozdielu, teda manželka vyplatí Vás.

Záver : V prípade potreby odporúčame vec konzultovať s advokátom, ktorý urobí všetky potrebné právne kroky na vyporiadanie BSM dohodou bývalých manželov a vyhotoví aj všetky písomné zmluvy, vrátane podaní do katastra nehnuteľností.   Autorizácia zmlúv advokátom je zárukou právnej istoty, že zmluvy sú v súlade so zákonom.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám v žiadosti o rozvod uvádzať aj to, že sme sa s manželom ústne dohodli o vysporiadaní majetku po rozvode. Ďakujem za odpoveď a zostávam s pozdravom, T.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 14.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že súčasťou konania o rozvod manželstva nie je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a to z jednoduchého dôvodu, že toto bezpodielové spoluvlastníctva trvá. K zániku BSM dochádza až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Samotný súd vášmu návrhu na rozvod manželstva nemusí vyhovieť.

Pokiaľ ide o samotnú dohodu o vyporiadaní, táto musí byť písomná ak ide o nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, čo vyplýva z ust. § 149a/ Občianskeho zákonníka a účinnosť nadobudne až vkladom do katastra nehnuteľností.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, prajem. Kvôli tomu, že môj manžel nepracoval, nemohli sme si kúpiť auto. Kúpila som auto na úver. Tým pádom bolo auto zapísané na moje meno. Po krátkom čase mi manžel vyčítal, že nemá nič vo vlastníctve a cíti sa menejcenný. Preto som mu vyhovela a vzala som si ďalší úver, aby som auto preplatila a prepísala na jeho meno. Úver je stále na mojom mene a manžel mi vyhlásil, že ma chce opustiť. Prosím, poraďte. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 03.07.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že auto bolo kúpené počas trvania manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade rozvodu, ak manžel nepracuje a ani nepracoval, treba následne žiadať o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a to s tým, aby auto bolo prisúdené vám.

Citujeme Ústavný súd SR, III. ÚS 343/2014 :

"Znenie §150 OZ nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku. Zákon explicitne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania, a disparita môže byť tak vyjadrená nie iba percentom či zlomkom, ale aj prikázaním veci jednému z manželov bez toho, aby bol zaviazaní finančne sa s druhým manželom, pokiaľ ide o túto vec, vyporiadať."

 


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu, ktorá sa týka môjho syna. Jeho manželka a dve malé deti žijú v Írsku, zatiaľčo môj syn sa vrátil na Slovensko, keďže ho jeho manželka vyhnala z prenajatého domu. Teraz sa pripravujú na rozvod. Zaujíma ma, či sa manželský majetok delí rovnako aj v Írsku. Počas manželstva môj syn nadobudol na Slovensku chatu darovaním a jeho manželka si na ňu teraz robí nároky. S pozdravom a vďakou, B.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak syn andobudol nehnuteľnosť na Slovensku na základe darovacej zmluvy, potom je jej výlučným vlastníkom a nehnuteľnosť nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.

Manželka vášho syna nemá právny nárok na uvedenú nehnuteľnosť a táto ani nebude predmetom vyporiadania BSM po rozvode manželstva.


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, som približne rok po rozvode a rád by som sa majetkovo vysporiadal, ale moja bývalá manželka nesúhlasí. Svoj rodičovský byt som kedysi prepísal na ňu ako polovičný podiel a teraz u mňa býva 23-ročná dcéra. S tou sa však nemôžem popasovať, keďže sa zaoberá pitím a hraním na automatmi. Mňa napadá len predaj bytu, ale moja bývalá manželka sa mi postavila na odpor. Keď sa jej spýtam, koľko si nárokuje z môjho bytu, neodpovedá. Ďakujem vám za radu. S pozdravom, Bohumil

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 19.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve, keďže polovicu byt ste darovali manželke počas trvania manželstva. V byte býva aj Vaša 23 ročná dcéra.

Uvádzame, že samotný rozvod neovplyvňuje právnu stránku vlastníctva bytu a byt je naďalej v podielovom spoluvlastníctve. Nevieme z otázky, či v byte aj naďalej bývate spolu s bývalou manželkou, alebo len Vy spolu s Vašou plnoletou dcérou.

Dcéra zrejme nie je hlavný problém, ale môžete ju požiadať, aby si našla vlastné bývanie, keďže predpokladáme, že pracuje resp. je schopná sa sama živiť. Môžete jej stanoviť lehotu na nájdenie bývania a následne ak nedôjde k jej odsťahovaniu podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.

V otázke uvádzate, že manželka nechce nič, potom riešením by bolo, aby Vám podiel na byte darovala. K tomu však nedôjde, potom riešením aj v závislosti aj od toho, či Vy sám chcete v byte bývať, podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Pre konkrétnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť aj viacej podrobností ohľadom vyporiadania majetku v BSM, resp. súvislosti s užívaním bytu v súčasnosti a jeho plánované užívanie a hlavne kým.

 

 

 


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, Potreboval by som poradiť. Žijem so svojou manželkou a svojimi rodičmi v rodinnom dome. Rodičia sú už dosť starí (80 a 75 rokov). S manželkou máme problémy vo vzťahu. Chcel by som sa opýtať, či by v prípade, že po smrti mojich rodičov by som zdedil dom, v ktorom momentálne žijeme a potom by sa moja manželka rozviedla so mnou, tento dom spadal do vyrovnania bezpodielového vlastníctva manželov. Inými slovami, či by som sa musel o tento dom deliť s ňou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 03.07.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že RD je v bezpodielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov.  Ak by došlo k dedeniu predmetného RD a Vy ste jediným zákonným dedičom, potom platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

" V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3"

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by ste zdedili RD, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva a v prípade rozvodu Vášho manželstva predmetný RD ani nebude predmetom vyporiadania BSM, teda nemuseli by ste sa o dom deliť.

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o právnu pomoc – stanovisko k nasledujúcej majetkovo-právnej záležitosti: Moji rodičia sa rozviedli a v roku 1982, kedy mojej matke po vyporiadaní BSM pripadlo vlastníctvo bytu. V roku 1992 sa však moji rodičia rozhodli opäť uzavrieť sobáš. Moja otázka: Aké je vlastnícke právo manželov k predmetnému bytu v súčasnosti? Ruší sa pôvodné BSM pri opätovnom uzavretí sobáša s tou istou osobou? Kto je v súčasnosti vlastníkom bytu? Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, Ivona

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ bolo vyporiadané BSM po rozvode v roku 1982 a byt pripadol v rámci vyporiadania BSM vašej mame, napriek tomu, že rodičia uzavreli znovu manželstvo v roku 1992, právna stránka vlastníctva bytu sa nemení - byt je naďalej vo vlastníctve vašej matky.

Ak by chcela mama darovať podiel na byte manželovi, nie je prekážka - treba len spísať darovaciu zmluvu.

Váš otec ako manžel vašej matky má pritom odvodené právo bývania v predmetnom byte, ktoré mu vyplýva zo zákona o rodine, kde je ustanovené, že manželia majú povinnosť žiť spolu /§18  zákona o rodine/.


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, po siedmich rokoch sa s manželom rozvádzame. Máme dve deti, ktoré zostávajú v mojej opatere. Manžel bude prispievať výživným. Do manželstva prišiel s majetkom v hodnote približne 60 000 €. Budoval si dom, na čo dostal dar (teraz je to už dlh) od brata vo výške 45 000 € a tiež sme si vzali úver vo výške 45 000 €. Počas manželstva som nadobudla pozemok darovaný od rodičov vo výške 40 000 €. Momentálne už nebývame v spoločnej domácnosti. Manžel spláca úver, dom by mal ostať jemu. Ja som s deťmi odišla, s tým, že mi ponechá auto v hodnote približne 14 000 € a vyplatí hodnotu pozemku. Mám ešte na niečo nárok, keďže deti zostávajú v mojej opatere a počas manželstva som sa starala o ne i o domácnosť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že momentálne ste zrejme podali návrh na rozvod manželstva, teda manželstvo nie je ; právoplatne rozvedené. V otázke uvádzate predbežnú ústnu dohodu s manželom ako sa vyporiadate po rozvode. K jednotlivým konštatovaniam uvedeným v otázke uvádzame nasledovné :

1./ Rozhodujúci stav pre vyporiadanie BSM je stav majetku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom predmetom vyporiadania má byť všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok, vrátane pasív /úver, pôžičky a pod./. Z hľadiska ocenenia je rozhodujúci stav v čase vyporiadania.

2./ Pozemok, ktorý ste nadobudli darom od svojich rodičov a ktorého ste jediným vlastníkom nepatrí do BSM a teda ani nemôže byť predmetom vyporiadania v rámci BSM. Usudzujeme súčasne, že ste na predmetnom Vám darovanom pozemku postavili RD (na ktorom viazne úver), počas trvania manželstva a preto uvádzate, že manžel Vám vyplatí za pozemok 40 000 €. Správne riešenie je také, že po právoplatnom skončení konania o rozvod manželstva manžel od Vás predmetný pozemok odkúpi za dohodnutú sumu 40 000 €.

3./ V otázke uvádzate, že máte úver vo výške 45 000 €, zrejme dlžníkmi voči banke ste obaja manželia. K tejto časti otázky uvádzame, že vyporiadanie BSM dohodou medzi manželmi prípadne súdnym rozvodnutím nemá vplyv na záväzky manželov voči banke, teda banka nie je povinná akceptovať to, že ste sa dohodli na prípadnom splácaní úveru manželom, ktorému zostane RD. Vzhľadom na okolnosť, že úver naďalej spláca a vrámci vyporiadania zostane manželovi, podľa jeho príjmových pomerov by nemal byť problém pri vyporiadaní úveru s bankou.

4./ V otázke neuvádzate vyporiadanie hnuteľného majetku okrem MV, ktoré by sa mali tiež vyporiadať po rozvode. V prípade, že sa na vyporiadaní hnuteľného majetku nedohodnete, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Možnosťou riešenia vzhľadom na okolnosť, že ešte nie je ukončené konanie o rozvod manželstva, spísať dohodu o uzatvorení budúcej zmluvy o vyporiadaní BSM po rozvode, prípadne ponechať spísanie dohody o vyporiadaní BSM až po právoplatnom skončení konania o rozvod manželstva.

Na spísanie dohôd odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň. Mám otázku. Ak môj manžel mal pred svadbou záložný úver na nehnuteľnosť (bývanie) na Slovensku a splatil ho až po svadbe, je možné, že táto nehnuteľnosť prejde do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Rozvádzať sa totiž chystáme. Posledné štyri roky sme žili v Nórsku, kde sme mali prenajaté bývanie. Manžel ma podviedol a zajímalo by ma, či mám v prípade, že súd určí jeho vinu, nejaké právo na túto nehnuteľnosť.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

keďže manžel nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva pred uzatvorením manželstva, nehnuteľnosť nepatrí do BSM. Vy ako manželka v rámci vyporiadania BSM budete mať nárok na úhradu jednej polovice splátok úveru, ktoré boli hradené za trvania manželstva.

Pokiaľ ide o bývanie v nehnuteľnosti, manžel Vás nemôže z nehnuteľnosti vysťahovať. K vysťahovaniu môže dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by manžel podal návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti, kde súd by rozhodol aj o bytovej náhrade pre Vás, ktoré v prípade jeho priznania súdnym rozhodnutím by musel zabezpečiť manžel. Ak by ste nehnuteľnosť neopustili dobrovoľne, k vysťahovaniu z nehnuteľnosti môže dôjsť len na základe výkonu rozhodnutia v exekučnom konaní.

Treba uviesť, že Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom manžela a to z titulu uzatvorenia manželstva, následne právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva tento dôvod na užívanie bytu zaniká.

K uvedenej veci zaujal stanovisko aj NS SR v rozsudku 26 Cdo 1544/2005 :
"Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."
 


Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na nasledovné: Môj manželov právnik mi navrhol riešenie, že dom, ktorý vlastním spoločne s manželom, môžeme napísať na svokru. Ona by zároveň prevzala aj dlh, respektíve hypotéku, na ktorú je dom viazaný. S manželom sme sa ešte nerozviedli, jeho právnik navrhuje, aby sme najprv vyriešili otázku domu a potom až rozvod. Návrh spočíva v prenose vlastníctva domu na svokru, ktorá by potom, po svojej smrti, darovala celý dom našim deťom. Tento postup mi pripadá zdlhavý a rozvod ma stojí veľa peňazí. Nemám taký finančný obnos na právnikov ako môj manžel. Neviem si predstaviť, ako by prebiehalo spísanie rozvodu, keď na to oni majú peniaze. Od domu sa nechcem vzdať, nakoľko neviem, čo môžem od nich očakávať, najmä keď tam na pozadí existuje hypotéka. Chcela by som však získať zo speňaženia domu 50 tisíc, na čo mi manžel odpovedal, že nemá z čoho. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň, 
otázkam  rozvodu sa venujeme v mnohých našich článkoch a odpovediach, ako aj tomu ako spísať návrh na rozvod.

Navrhované riešenie právnikom Vášho manžela neobstojí a to z dôvodu, že predpokladáme, že do je v BSM a naviac zaťažený hypotékou, teda záložným právom v prospech banky. 
Naviac ak by došlo k prepisu domu na svokru, banka by mohla zosplatniť úver a požadovať úhradu úveru aj predajom domu.

Nevieme z akého dôvodu Vám tvrdí právnik, že po prepise domu na svokru následne budú dedičmi Vaše deti. Poradie dedičov určuje Obč. zákonník /zákonné dedenie alebo závet, prípadne obidva spôsoby dedenia/ a samozrejme platí, že vlastník, teda teoreticky svokra, za svojho života by mohla dom prepísať na kohokoľvek a teda dedičom domu po jej smrti sa vôbec nemusia stať Vaše deti. Táto informácia zo strany právnika nie je správna. 

Predpokladáme, že dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve /BSM/ a nie ste povinná pristúpiť na predaj domu prípadne na jeho darovanie inej osobe. V prípade, že by došlo k rozvodu, ak sa s manželom nedohodnete na vyporiadaní BSM, rozhodne na návrh jedného z manželov súd, kde sa vyporiada celý majetok patriaci do BSM, ktorý návrh na súd je potrebné podať do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Takže nie najprv prepis domu na svorku a potom rozvod, ale presne naopak. Poznamenávame, že v rámci vyporiadania BSM po rozvode Vaša svokra nie je účastníkom vyporiadania BSM, ale len Vy a Váš potom už bývalý manžel.

V prípade potreby nás kontaktuje. 


 


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a BSM (Rozvod)

Dobrý deň, O chvíľu nás čaká súdne konanie v súvislosti s vysporiadaním BSM. Už dva týždne hľadám znalca, ktorý by bol ochotný vypracovať súdnoznalecký posudok potrebný pre súdne konanie. Nemyslel som si však, že to bude taký problém. Naši znalci odmietajú ohodnotiť byt, ktorý je predmetom BSM. Mojím jediným želaním je, aby bol byt ohodnotený podľa jeho skutočnej hodnoty. Napriek tomu som nenašiel žiadneho súdneho znalca, ktorý by bol ochotný to urobiť. Dôvodom je, že obávajú predvolanie na súd. Rád by som sa informoval o tom, aký postup sa uplatní na súde, ak tam prídeme bez akéhokoľvek znaleckého posudku. Môj právnik a právnik môjho exmanžela sa údajne emailom pokúšajú dohodnúť na cene bytu, ktorý žiadny z nich nevidel a dohoda nie je možná. Vopred ďakujem za informácie.

Odpoveď: Rozvod a BSM

(odpoveď odoslaná: 26.11.2019)

Dobrý deň, 
ak sa ako strany sporu neviete dohodnúť na cene bytu v rámci vyporiadania BSM, možnosťou je pozrieť aktuálnu ponuku resp. dopyt po obdobných bytoch v dotknutej lokalite a túto dohodu resp. návrh na určenie ceny bytu predostrieť druhej strane. Ak sa nedohodnete, potom požiadate súd v súdnom konaní, aby ustanovil znalca na ohodnotenie bytu.
Nevieme, či oslovený znalec Vám odmietnutie vykonania úkonu odmietol aj písomne resp. aspoň emailom.


Podľa ust. § 12 zákona č. 382/2004 Z.z. o znlacoch, tlmočníkoch a prekladateľoch platí :
"Odmietnutie výkonu činnosti
(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon, ak je ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak
a) je vylúčený podľa § 11 ods. 1,
b) nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,
c) mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,
d) mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a, prerušený výkon činnosti podľa § 7b alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b).
(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 7 alebo § 22 ods. 3.
(4) Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname povinný bezodkladne po tom, čo sa dozvie alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti sa mohol dozvedieť o skutočnostiach uvedených v odseku 2 alebo ak odmietne vykonanie úkonu podľa odseku 3, písomne oznámiť súdu alebo inému orgánu verejnej moci, že odmieta vykonať úkon spolu s odôvodnením.
(5) Dôvodnosť odmietnutia vykonania úkonu podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 posudzuje súd alebo iný orgán verejnej moci."

Zoznam znalcov na ohodnotenie nehnuteľnosti nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.