POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

Dobrý deň, momentálne máme v nájme priestor, v ktorom prevádzkam kozmetické služby. Plánujem však z tohto nájmu odísť. V priestore som so súhlasom majiteľa postavil dve priečky a vymaľoval steny. V nájomnej zmluve je uvedené, že po skončení nájmu mám priestor vrátiť do pôvodného stavu. Majiteľ odo mňa však žiada, aby som zbúral priečky a vrátil steny na pôvodnú farbu. V zmluve ani v preberacom protokole nie je uvedené, ako vyzeral pôvodný stav priestoru. Má majiteľ právo od mňa tieto veci žiadať? Ďakujem.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

 

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko, ktoré  vyjadruje právny názor advokátskej kancelárie :


Právna úprava rešenia predmetnej problematiky je upravená v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") a ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení ("zákon o nájme").  V odpovedi budeme vychádzať z predpokladu, že Vy ste podnikateľ - nájomca a prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov v súlade so zákonom a že sa nejedná o majetok štátu, ktorý je predmetom nájmu.


I./ Základná právna úprava nájmu nehnuteľností je upravená v ust. OZ, ktorý v ust. § 720 OZ odkazuje na zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, pričom platí : 

Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou  o nájme. ktorá musí mať písomnú formu, musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Ak zmluva neobsahuje predmetné náležitosti, je neplatná.
Zo zákona o nájme platí, že ak v zmluve nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.
Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve a je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním, pričom je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

 

Podľa zákona o nájme nájom dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný. Vy ako nájomca nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas aj pred uplynutím dojednaného času, ak
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal;
b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1( t.j. : prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.)

 

Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak
a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou;
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom;
c) nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať na úhradu nájomného určité služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas;
d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok;
e) užívanie nebytového priestoru je viazané na užívanie bytu a nájomcovi bola uložená povinnosť byt vypratať;
f) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor;
g) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.
h) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa zák. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, príp. ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi podľa zák. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

 

V otázke nepíšete na akú dobu je zmluva o nájme.

Pre prípad, že zmluva je uzavretá na neurčitý čas, prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak. Výpovedná lehota podľa § 12 zákona o nájme je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

 

 

II./ Otázka zmeny nebytových priestorov 

V otázke uvádzate, že prenajímateľ vyžaduje, aby ste 2 priečky postavené s jeho súhlasom odstránili a vymaľovali priestory. Z ust. § 13 zákona o nájme platí :
"Ak nebolo dohodnuté inak, je v prípade skončenia nájmu nájomca povinný vrátiť nebytový priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."


Zákon o nájme nerieši otázku zmien  resp. úprav nebytových priestorov, preto platí ust. § 667 OZ :
"(1) Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.
(2) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy."

Pre Vaše vysvetlenie :
V otázke uvádzate, že priečky boli postavené so súhlasom prenajímateľa, nepíšete formu súhlasu, teda či bol daný ústne, písomne, konkludentne (t.j.:  videl, že staviate priečky v nebyt. priestoroch a bol s touto premenou priestorov uzrozumený a nevyslovil nesúhlas/. Súhlas je možné dať pred aj po vykonaní  zmien resp. úprav. Späťvzatie súhlasu zo strany prenajímateľa po vykonaní úprav nie je podstatné. 

Z ust. OZ vyplýva, že zmeny v priestoroch ste boli oprávnený vykonať len na základe súhlasu prenajímateľa.

Druhá vec sú náklady na predmetné zmeny. Pokiaľ prenajímateľ sa nezaviazal k úhrade predmetných, teda Vašich nákladov, v prípade skončenia nájmu - Váš prípad, môžete požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci - prenajatých priestorov.

Pokiaľ Vám ako nájomcovi bol daný súhlas zo strany prenajímateľa  na vybudovanie priečok v nebytových priestoroch, v prípade skončenia nájmu nie ste povinný tieto zbúrať, čo vyplýva aj z ust. § 13 zákona o nájme :

"§ 13  : Ak nebolo dohodnuté inak, je v prípade skončenia nájmu nájomca povinný vrátiť nebytový priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."

Svoj názor podporujeme aj ust. § 667 ods. 2 OZ , z ktorého vyplýva, že "ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy."

Teda ak by nájomca musel vrátiť priestory vždy v pôvodnom stave, v akom ich prevzal, bez ohľadu na to, či bol alebo nebol daný súhlas prenajímateľa, potom by súhlas prenajímateľa bol viac-menej bezpredmetný, lebo stále by nájomca musel vrátiť priestory v pôvodnom stave. 

Pokiaľ sa jedná o vymaľovanie stien tu treba vychádzať zo stavu pri prevzatí priestorov a terajšieho stavu s prihliadnutím obvyklé opotrebenie. Zmenu farby z bielej napr. na tmavo modrú nemožno považovať za obvyklé opotrebenie, preto s premaľovaním na pôvodnú farbu by ste mali súhlasiť.  

 

©
 

 

Trápi vás "Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, po smrti otca sme zdedili dom, ktorý prenajímame. Dali sme výpoveď jednému z prenajímateľov, pretože sme zistili, že priestor prenajíma ďalej za oveľa vyššiu sumu. Ide o kaviareň v centre mesta. Tento prenajímateľ sa nám vyhráža právnikmi a tvrdí, že výpovednú dobu troch mesiacov, ktorá je stanovená v zmluve, si predĺži na čo najdlhšiu dobu. Chceli by sme vedieť, na čo sa máme pripraviť. Ako môže predlžovať výpovednú dobu a ako môžeme tomuto postupu zabrániť?

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 10.09.2020)

Dobrý deň,
nepoznáme text Vašej zmluvy, či je uzatvorená na dobu určitú alebo neurčitú.

Podľa ust. § 9 zákona o nájme a podnájme nebyt. priestorov platí, že prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak /okrem iných/ nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.

Podľa ust. § 12 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov platí, že "výpovedná lehota je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že je treba dať nájomcovi - podnikateľovi, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu o nájme nebyt. priestorov, výpoveď z nájmu priestorov - doporučene, najlepšie s doručenkou prípadne osobne proti podpisu.

Odporúčame kontaktovať advokáta aj so zmluvou o nájme nebyt. priestorv, aby túto posúdil, vrátane konkrétnych okolností prevádzky kaviarne.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, Je možné využívať nebytový priestor v bytovom dome na krátkodobý prenájom pre komerčné účely? Ďakujem.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 20.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 14b zákona o vlastníctve bytov a nebyt. pristorov platí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú okrem iných aj o nájmea výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.

T.j. : Na prenájom nebyt. priestorov budete potrebovať súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov.

Otázkou je či predmetné priestory spĺňajú kritéria na plánovaný komerčný účel aj napr. po prípadnej prestavbe. V tejto časti odporúčame kontaktovať reg. úrad verejného zdravotníctva  v súlade s ust. § 13 ods. 4 zákona o  ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorého platí, že úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva okrem iných rozhoduje aj o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.


 


Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, priateľke prišla faktúra - daňový doklad - vyúčtovanie iných služieb - spoločne merateľné náklady (podľa prílohy, ktorú sme však nedostali) za rok 2016. Problém je v tom, že posledná platba bola za rok 2017 a vtedy bola ukončená aj zmluva o prenájme priestorov. Napriek tomu nám dnes, 16.8.2019, prišla uvedená faktúra. Na faktúre je uvedená celková suma za nasledujúce položky, avšak nie je uvedený podiel v percentách: - zrážková voda - elektrika pre spoločné priestory - vykurovanie. Rovnako sa na faktúre nachádza iba pečiatka, bez originálneho podpisu. Jedná sa o spoločnosť Billa s.r.o a potrebovali by sme sa poradiť, keďže táto spoločnosť si v minulosti účtovala značné čiastky za náklady na údržbu, rekonštrukciu a iné služby. Ďakujem.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že ide o nebytové priestory a že zmluva bola uzatvorená podľa ust. zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Z.z.
Podľa § 3 ods. 3 zákona o nájme a podnájme nebyt. priestorov platí :
"Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. "
Podľa § 5 cit. zákona platí :
"Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
(1) Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.
(2) Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve.
(3) Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním.
(4) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla."

Predpokladáme, že v zmluve máte uvedenú výšku nájomného a spôsob výpočtu ostatných poplatkov spojených s nebyt. priestormi buď v % v pomere k celkovej ploche, alebo skutočné výdavky (odpočet meračov), otázkou je či pri prevzatí a následne odovzdaní priestorov bol vykonaný odpočet médií ak majú samostatné merače (voda, el., plyn). 
Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti sme názoru, že prenajímateľ nie je oprávnený Vám účtovať, keďže nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádzajú nebyt. priestory, nie je vo Vašom vlastníctve,  náklady určite s Vami neboli vopred odsúhlasené, jednalo by sa z Vašej strany o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a naviac táto okolnosť - rekonštrukcia nehnuteľnosti - je skôr okolnosťou na dohodu o zvýšení nájmu.

Ak predchádzajúce platby (nepíšete roky), je treba aj tieto podrobiť preskúmaniu, či zodpovedajú zmluve a skutočnosti.

Len poznamenávame, že keďže ide medzi podnikateľmi ohľadom predmetných poplatkov, pre lehoty na vymáhanie poplatkov spojených s nebyt. priestormi platia ust. Obchod. zákonníka (všeobecná premlčacia doba je 4 roky). Uvádzame to z dôvodu, že v otázke spomínate aj vysoké účtované vysoké sumy za predch. obdobia.
Ak zo strany prenajímateľa Vám neboli predložené žiadne podklady k faktúre, faktúra nezodpovedá ust. zákona a požiadajte ho, aby Vám  predložil podklady k faktúre v písomnej forme na Vami prenajaté priestory v súlade so zmluvou o nájme; bez písomných podkladov nič neuhradzujte.

V prípade problémov nás kontaktujte, vrátane preverenia predchádzajúcich faktúr.

 


Trápi vás "Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Vlstníme s manželkou nehnuteľný majetok. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom nebytového priestoru na prízemí v obytnom dome s počtom šesť poschodí. V zmluve nie je spomenuté žiadne parkovacie miesto. V ďalšom bode zmluvy, nájomca má povinnosť platiť za spotrebu kúrenia, studenej a teplej úžitkovej vody, letnej a zimnej údržby chodníka a parkoviska a spoločného osvetlenia. Má nájomca právo na užívanie vonkajšieho parkovacieho státia vrátane diaľkového ovládania rampy, ktoré síce k nehnuteľnosti prislúcha, ale to v predmete zmluvy nie je uvdené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, ak je parkovacie miesto vedené samostatne na liste vlastníctva (dokonca niekedy vedené ako nebytový priestor a pri popise nehnuteľnosti uvedené "parkovacie miesto") nehnuteľnosti a nie je súčasťou tohto nebytového priestoru, tak je aj samostatným predmetom spôsobilým na prenájom. Ak ste nájomnou zmluvou prenechali nájomcovi na dočasné užívanie iba nebytový priestor bez definovania parkovacieho miesta, tak je predmetom tejto zmluvy iba tento nebytový priestor a nie aj parkovacie miesto. V takom prípade má právo na užívanie iba nebytového priestoru. Ak chce nájomca do užívania vziať aj parkovacie miesto je to možné spraviť buď dodatkom k pôvodnej nájomnej zmluve alebo novou nájomnou zmluvou, ktorej predmetom by bolo iba výlučne toto parkovacie miesto a ovládač od rampy. 


Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, pracoval som vo firme, kde ma šéf firmy ustne poveril hľadaním nových priestorov pre našu firmu. Tak sa stalo a nájomnú zmluvu som sprostredkoval. V zmluve o nájme moje meno nefiguruje a ani zmluvy som nepodpisoval, no bol som pri preberaní priestorov, nakoľko šéf nemohol prísť a prevziať ich sám. Pri podpise preberacieho protokolu som prevzal kľúče. Priestory sa celú tú dobu nepoužívali od prevzatia a momentálne beží výpovedná lehota. Z práce som odišiel a naďalej mám v držaní kľúče od týchto priestorov. Pri pokuse o odovzdanie ich majiteľovi priestorov som neuspel, pretože beží výpovedná lehota. Ako by som mal teda ďalej postupovať? Mám ich vrátiť môjmu bývalému šéfovi v práci? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň, nájomcom nebytového priestoru je firma - Váš bývalý zamestnávateľ. Vy ako zamestnanec ste boli len poverený určitou činnosťou, v tomto prípade vyhľadať vhodný nebytový priestor a protokolárne ho v mene svojho zamestnávateľa prevziať. Všetky veci, ktoré Vám v súvislosti s touto činnosťou boli odovzdané alebo ktoré ste prebrali, ste boli povinní odovzdať svojmu zamestnávateľovi, ktorého ste zastupovali. Odporúčam Vám preto kľúče od nebytového priestoru odovzdať vášmu bývalému zamestnávateľovi.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Prenajímam si obchodný priestor v budove, ktorej vlastníkom je DK. Prístup do prenajatého priestoru je možný z parkoviska, teda nie z interiéru DK. Vlastník mi naistoľuje otázku poskytnutia náhradných kľúčov na úschovu pre eventualitu nepredvídaných udalostí (oheň, voda atď). Aj keď nie som vlastníkom tohto priestoru, rád by som sa opýtal, či má vlastník nárok na tieto kľúče a na základe čoho mu ich mám odovzdať. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2016)

Dobrý deň, pri prenajímaní či už bytových alebo nebytových priestoroch je bežné, že si prenajímateľ ponecháva v úschove jeden zväzok kľúčov od nehnuteľnosti. Je to najmä z dôvodu, ktorý Vám uviedol Váš prenajímateľ, aby v prípadoch nepredvídateľných okolností mal k nehnuteľnosti prístup. Ak Vám pri prevzatí nehnuteľnosti do prenájmu odovzdal na základe preberacieho protokolu x kľúčov od nehnuteľnosti a v súčasnosti od Vás žiada jeden kľúč vrátiť do úschovy, odporúčam Vám o odovzdaní kľúčov spísať preberací protokol. Neskôr by mohol vzniknúť problém, že ste na základe pôvodného preberacieho protokolu prevzali 4 kľúče, jeden mu bez dokladu vrátili a po ukončení nájmu bude od Vás požadovať vrátiť 4 kľúče. Z toho dôvodu je potrebné, aby ste mali doklad o tom, že ste mu jeden kľúč vrátili. Čo sa týka toho, že bude mať prístup do prenajatých priestorov, k tomu si Vám dovoľujem uviesť, že možnosti jeho vstupu do nehnuteľnosti bývajú upravené priamo v zmluve o prenájme. Tzn. že v zmluve býva ustanovenie, ktoré upravuje, kedy je prenajímateľ oprávnený vstúpiť do nehnuteľnosti, či už vo Vašej prítomnosti alebo bez Vašej prítomnosti. Pozrite sa vo Vašej nájomnej zmluve, či obsahuje takéto ustanovenie.


Trápi vás "Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

"Dobrý deň. Ako budúci nájomca nebytových priestorov by som sa rád spýtal, či je ustanovenie v zmluve, podľa ktorého ak v prípade skončenia zmluvného vzťahu neodstránim včas svoje veci nachádzajúce sa v predmete nájmu, vlastník celej stavby (prenajímateľ) sa stáva zaplatením sumy 50 € vlastníkom týchto mojich vecí, ktoré nebudú odstránené? Ďakujem za Vašu odpoveď."

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň. Len ťažko možno vykladať jedno zmluvné ustanovenie, ak nie je k dispozícii celá zmluva. Bez ohľadu na uvedené možno skonštatovať, že ide o neštandardné ustanovenie, ktoré Vás v prípade komplikácii súvisiacich s ukončením nájmu môže postaviť do značne nevýhodnej pozície. Otázna je tiež platnosť takéhoto ustanovenia. S budúcim prenajímateľom sa preto môžete pokúsiť dohodnúť na vypustení spomenutého ustanovenia zo zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 


Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Dobrý deň, s bývalou manželkou sme sa majetkovo vyrovnali písomnou dohodou o vysporiadani BSM, pri čom som sa stal výlučným vlastníkom bytu v bytovom dome. Vklad na katastri prebehol bez problémov, no v dohode o vysporiadani BSM sme opomenuli, že v bytovom dome sú aj nebytové priestory. Stalo sa tak, že bývalá manželka stále figuruje ako spoluvlastník nebytových priestorov. Plánujem tento rok predať byt. Bývalá manželka síce nie je spoluvlastníkom bytu, ale je spoluvlastníkom nebytových priestorov v dome. Nevem, aký to bude mať vplyv pri predaji bytu a aké kroky je potrebné spraviť, aby bývalá manželka už nefigurovala ako spoluvlastník nebytových priestorov, ktorými sme sa stali automaticky ako vlastníci bytu pri odpredaji štátnych bytov ešte v minulom storočí. Trojročná doba na vysporiadanie už uplynula, takže predpokladám, že už nie je možné k zmluve o vysporiadani BSM pridať žiadne dodatky. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 13.01.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o nebytové priestory, pokiaľ tieto neboli predmetom zmluvy, tak sa nevysporiadali a ak už aj uplynula 3 ročná lehota, potom je potrebné uzatvoriť zmluvu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nebytovým priestorom. Tieto priestory totiž po uplynutí 3 rokov prešli do podielového spoluvlastníctva.

Potom môžete tieto nebytové priestory predať. 

Ak by manželka (bývalá) nesúhlasila, potom môžete vec riešiť súdnou cestou, avšak môže požadovať vyplatiť z týchto nebytových prietorov. Chyba bola v zle spracovanej zmluve. 


Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Prosím o radu. Sme vlastníkmi bytov a vypovedali sme nájom v nebytových priestoroch v našom bytovom dome. Pani, ktorá mala tieto nebytové priestory v prenájme, sa k 31.12.2013 vysťahovala, tak ako sme to písomne požadovali. Zajtra, teda 3.1.2014, má nám protokolárne odovzdať priestory náš správca bytového domu. Prítomný bude aj domovník za vlastníkov bytov. Problém však spočíva v tom, že na nebytových priestoroch je nedoplatok 261 eur, ktorý k 3.1.2014 nebude vyplatený. Ak podpíšeme protokol, pravdepodobne sa už k vyplateniu nedoplatku nedopracujeme. Ako by sme mali v našom prípade postupovať? Ďakujem, Šillerová.

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2014)

Dobrý deň,

protokolárne odovzdanie nebytového priestoru nemá nič spoločné s povinnosťou nájomníčky respektíve užívateľky nebytového priestoru zaplatiť za služby spojené s týmto nájmom. Odporúčam vám teda podpísať preberací protokol, v ktorom môžete uviesť, že v súvislosti s užívaním nebytového priestoru vznikol nedoplatok vo vami uvedenej výške a zároveň sa môžete dohodnúť na tom, kedy nájomníčka tento nedoplatok vyrovná. Preberací protokol môže byť formulovaný aj ako uznanie dlhu.


Trápi vás "Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som Vás poprosil o radu. Som členom hudobnej skupiny, ktorá nemá právnu formu a máme štyroch členov. Čelíme problému, s ktorým si neviem dať rady. Ako skupina máme prenajatý nebytový priestor, ktorý bol prenajatý na moje meno. Jeden z členov, ktorý bol poverený platením nájmu za skúšobňu, nájom platil len sporadicky, takže pri priebežnej kontrole vedel ukázať ústrižok a všetko ostalo bez povšimnutia. Tým vznikol vysoký dlh na moje meno, napriek tomu, že sme mu pravidelne dávali peniaze na nájom. Nemá žiadne prostriedky na zaplatenie dlhu. Existuje nejaký spôsob, ako sa brániť? Mám k dispozícii troch svedkov. Má tento prípad šancu uspieť na súde?

Odpoveď: Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2013)

Dobrý deň.

Na nájom ma podnájom nebytových priestorov sa vzťahuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Pokiaľ ste zmluvu uzatvorili vo Vašom mene, ako nájomca, ste povinný plniť všetky zmluvne dohodnuté povinnosti (najmä platiť nájomné); vždy je však rozhodujúce znenie zmluvy a pokiaľ v nej nemáte uvedené niečo iné, platí  to, že Vy ako zmluvná strana musíte plniť všetky povinnosti z daného záväzkového vzťahu.

Zo stručného skutkového opisu vyplýva, že ste splnomocnili (hoci ústne) jedného člena Vášho zoskupenia na platenie nájomného. Tento však svoje povinnosti neplnil a na peniaze na nájomné ste sa skladali s ostatnými členmi kapely. Najvhodnejšie by bolo, pokiaľ by ste mali všetko zmluvne dohodnuté a teda každú úhradu, čo ste poukázali povedenému členovi kapely by ste tak vedeli preukázať. Predpokladám však, že tomu tak nie je. V tom prípade Vám odporúčam požiadať povereného člena kapely o uznanie dlhu a následne sa s ním dohodnúť na splátkovom kalendári. Pokiaľ na to nepristúpi, môžete si od neho nárokovať dlžnú čiastku na súde z titulu bezdôvodného obohatenia (v praxi to bude tvrdenie jedného proti tvrdeniu troch resp. štyroch svedkov). Dlh sa teda od nepoctivého člena kapely vymáhať dá.

Zmluvné povinnosti z nájomného vzťahu (a teda aj dlžné nájomné a príslušenstvo) však v každom prípade zaťažujú Vás. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebytové priestory a ich uvedenie do pôv. stavu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.