Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň. Kamarátka je rozvedená od 8/2016. Súd prisúdil deti jej /7. Ročná a 24ročný VŠ/. Pred rozvodom sa s manželom ústne dohodli na vysporiadaní majetku-vyplatenie sumy za rodinný dom-v sume 50. Tis. Ešte počas manželstva kúpili tento dom na hypotekárny úver v sume 80tis. A zrekonštruovali ho. Teraz ma hodnotu okolo 180 tis. Väčšiu časť do rozpočtu priniesol on, ona sa starala o domácnosť, deti a poberala opatrovateľský príspevok na oboch jej rodičov. Opatrovanie rodičov, a následná smrť otca ju psychicky ničili, zo strany manžela zažila tiež psychické týranie, stratila schopnosť sama za seba rozhodovať, a bojovať. V čase manželstva si našiel milenku a ma s ňou dieťa, tezaz spolu bývajú v predmetnom dome. Kamarátka býva s deťmi v 4 izb. Byte, ktorý patrí jej bratovi. S ním sa dohodla, že jej byt predá za 50 tis, našťastie ju netlačí /zatiaľ / do vyplatenia, chápe, v akej je situácii. Jej exmanžel sa s ňou dohodol, že si vezme po rozvode novú hypotéku, na sumu 124 tis. Eur, od nej potreboval súhlas na založenie ich spoločného domu, ktorý mu dala. Sľúbil jej, že z tej sumy, dorovná prvú hypotéku a zo zvyšku, okolo tých 50 tis. Ju vyplatí. Bohužiaľ, celú sumu minul na rekonštrukciu interiéru. Najnovšie jej sľubuje, že ju vyplatí z bytu, ktorý predáva jeho milenka. Teraz chce riešiť BSM, /trochu ju do toho tlačíme/, problém je hlavne v tom, že ma minimálnu mzdu a boji sa súdnych poplatkov a aj vychýreného právnika jej exmanžela. Chcela by som jej pomôcť aspoň touto cestou. Za každú radu Vám budem vďačná.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, že Vaša kamarátka je rozvedená od augusta 2016 s tým, že doposiaľ nemá s bývalým manželom vyporiadané ich zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“). Pritom pôvodne sa na určitom spôsobe vyporiadania dohodli ústne, avšak zo strany bývalého manžela nebola táto ústna dohoda dodržaná.

 

Relevantná právna úprava

Podľa ustanovenia § 149 Občianskeho zákonníka platí, že:

„(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.“

Podľa ustanovenia § 149a Občianskeho zákonníka platí, že:

„Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.“

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka platí, že:

„Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

 

Právne posúdenie skutkového stavu

Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení možno skonštatovať, že ústna dohoda Vašej kamarátky a jej bývalého manžela, týkajúca sa spôsobu vyporiadania ich zaniknutého BSM bola neplatná. V rámci dohody o vypoiadaní BSM sa totiž malo riešiť aj vlastnícke právo k domu, t.j. k nehnuteľnosti, a preto sa pre platnosť dohody vyžadovala písomná forma a následný vklad do katastra nehnuteľností, k čom však nedošlo.

Vaša kamarátka má v zásade tri možnosti, a to:

1/ skúsiť sa s bývalým manželom písomne dohodnúť na vyporiadaní BSM alebo

2/ ak sa nedokážu dohodnúť, podať návrh na súd alebo

3/ počkať na uplatnenie zákonnej nevyvrátiteľnej domnienky upravenej v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Prvá možnosť je vždy najvýhodnejšia tak z hľadiska časového, ako aj z hľadiska finančného. V praxi sa však nie vždy dokážu bývalí manželia rozumne dohodnúť na spôsobe vyporiadania ich spoločného majetku patriaceho do zaniknutého BSM.

Pokiaľ nedôjde k dohode, je na mieste podanie návrhu na súd, pretože inak sa po troch rokoch od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov uplatní spomínaná nevyvrátiteľná domnienka, v dôsledku ktorej by spoločný dom Vašej kamarátky a jej bývalého manžela prešiel do ich podielového spoluvlastníctva, čo by situáciu prakticky neriešilo. Len namiesto vyporiadania BSM by sa museli dohadovať, prípadne súdiť ohľadom zrušenia a vyporiadania ich podielového spoluvlastníctva k domu.

 

Súdne konanie ohľadom vyporiadania BSM

V prípade, že sa Vaša kamarátka bude obávať súdneho konania, môže sa stať, že situácia uviazne na mŕtvom bode a z jej uhla pohľadu zostane v neistote, v ktorej žije dnes.

Vo vzťahu k obave zo súdnych poplatkov si dovoľujem poukázať na zákonnú možnosť priznania oslobodenia od platenia súdnych poplatkov.

Podľa ustanovenia § 254 Civilného sporového poriadku platí, že: „Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany.“

Pritom ak Vaša kamarátka zarába len minimálnu mzdu, zabezpečuje starostlivosť o maloleté dieťa, prípade sú na jej strane aj iné okolnosti, ktoré by odôvodňovali priznanie oslobodenia od súdneho poplatku, môže využiť citované zákonné ustanovenie a požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok. Len pre úplnosť si dovoľujem uviesť, že oslobodenie od súdneho poplatku sa môže priznať úplne alebo čiastočne.

Pokiaľ ide o strach z právnika, ktorého má jej bývalý manžel, ani toto nepovažujem za dôvod, ktorý by mal byť prekážkou podania žaloby o vyporiadanie BSM. Už z citovaného ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka vyplýva, že súd vychádza z toho, že podiely oboch manželov súd rovnaké, čo znamená, že v zásade by mal každý dostať 1/2 hodnoty spoločného majetku. Pritom odklon od zásady rovnosti (parity) podielov je skôr zriedkavý.

Samotná skutočnosť, že bývalý manžel Vašej kamarátky bol ekonomicky silnejší ešte neznamená, že by mal zo spoločného majetku dostať viac. Aj v spomínanom ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka sa uvádza, že sa prihliada okrem iného aj na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a tiež sa zohľadňuje zabezpečovanie starostlivosti o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Z Vami opísanej skutkovej situácie vyplýva, že tieto okolnosti sú skôr na strane Vašej kamarátky, a teda sú v jej prospech.

 

Záver

Záverom si dovoľujem uviesť, že pokiaľ sa Vaša kamarátka so svojim bývalým manželom nedohodne na vyporiadaním ich zaniknutého BSM, mala by situáciu riešiť podaním žaloby. Ak v nej prevládne strach zo súdnych poplatkov a vychýreného právnika, ktorého má jej bývalý manžel, neistotu, v ktorej v súčasnosti žije, nevyrieši.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či je možné po rozvode v dohode o vyporiadaní BSM dohodnúť sa na rozdelení nehnuteľnosti - domu v pomere 1/2 manžel a 1/2 manželka. Zavkladuje mi kataster takúto dohodu? Alebo je možné vyporiadanie len na jedného z manželov v pomere 1/1?
Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň, samozrejme, môžete sa v dohode dohodnúť na vyporiadaní aj takou formou, že nehnuteľnosť vám pripadne do podielového spoluvlastníctva, každému o veľkosti podielu 1/2. Kataster vám takúto dohodu zavkladuje, ak bude v písomnej forme a bude mať všetky zákonné náležitosti. 


Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň,
s manželom som sa rozviedla v roku 2016. Doteraz sme neriešili pozemok v záhradkárskej osade kde je postavená aj malá chatka. Bývalý manžel je toho času v domove dôchodcov so špecializovaným zariadením je po mozgovej príhode. Chcela by som túto nehnuteľnosť prepísať na seba. Viete mi prosím v tejto veci poradiť.
S pozdravom Marta

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.02.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade kdže k rozvodu došlo v roku 2016 a bezpodielové spoluvlastníctvo ohľadom nehnuteľnosti podľa otázky nebolo vyporiadané dohodu a ani nebol podaný návrh o vyporiadanie na súd, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

 

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak chatka s pozemkom patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a keďže nedošlo k jej vyporiadaniu či už dohodou alebo cestou súdu, chatka s pozemkom sú v podielovom spoluvlastníctva manželov a to v pomere 1/2 k celku.
 
Nepoznáme zdravotný stav Vášho manžela, či je schopný vnímať svoj stav, či je schopný urobiť právny úkon slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a či je schopný podpísať  kúpnu zmluvu, potom riešením by bolo  kontaktovať notára, keďže jeho podpis v kúpnej zmluve musí byť úradne overený. V prípade, že by tohto nebol schopný vzhľadom na jeho zdravotný stav, potom riešením je len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony podľa ust. CIvil. mimospor. poriadku. Je to však pomerne dlhý proces. Následne aj na predaj podielu manžela Vám by bol potrebný súhlas súdu.
Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.
 
 

Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať na situáciu, keď by po rozvode nastal problém s vyporiadaním spoločného majetku. Brali sme spolu úver na dom, takže po rozvode sa bude čiastka deliť. Ale čo so situáciou, keď nemám kam ísť z domu a aj tak úver platím len ja? Ďakujem. Vladimír

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.01.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva, potom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Otázka vyporiadania BSM po rozvode mlôže byť riešená dohodou v lehote do 3 rokov od rozvodu /napr.jeho predajom, vyporiadaním tým, že druhý manžel bude finančne vyporiadaný majnželom, ktorému dom zostane/ a v prípade, že by ste sa nedohodli, možnosťou je podať návrh na súd v rovnakej lehote v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka.
Ak by ste návrh na vyporiadanie na súd nepodali v lehote do 3 rokov od právopaltnosti rozsudku o rozvode manželstva, potom zo zákona platí, že nehnuteľnosť bude v podielovom spoluvlastníctva oboch bývalých manželov v podiele 1/2 k celku.

Nepoznáme konkrétne okolnosti, ale majetok, ktorý ste nadobudli počas trvania BSM, konkrétne tento dom, môžete riešiť aj pred rozvodom, napr.  jeho predajom.

Pokiaľ ide o Vašu otázku prípadného vysťahovania z domu po rozvode, tu uvádzame, že podmienkou vyporiadania BSM je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a manželka Vás nateraz z domu nemôže vyhodiť ani vysťahovať. To rovnako platí aj v prípade, že by ste sa rozviedli, že manželka Vás z domu nemôže vyhodiť, lebo BSM síce zanikne právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva, ale nie je vyporiadané.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Vyporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň,
S bývalým manželom sme sa rozviedli pred 2,5 r., pokúšala som sa dohodnúť u notára dohodou. Aj keď sľúbil, že príde, neprišiel. Mám spravený odhad domu, no so sumou k výplate nesúhlasí. Neviem ako postupovať, nechcem sa zadĺžiť súdnymi poplatkami, nakoľko pojednávania sú nákladné. Vedeli by ste poradiť. Ďakujem. J.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.12.2020)

Dobrý deň,

z otázky predpokladáme, že RD je v bezpodielovom spoluvlastníctve.
Ako je Vám určite známe, ak nedôjde k vyporiadaniu v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, a v uvedenej lehote ani nebude podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Nevieme, či bývalý manžel pred konaním u notára, bol oboznámený o obsahu znaleckého odhadu, či bol s predmetným posudkom aj riadne oboznámený, mohol si ho preštudovať a prípadne sa k nemu aj vyjadriť. Ak táto možnosť mu nebola poskytnutá, odporúčame vo veci, aby ste mu predmetný znalecký posudok poskytli a prípadne, ak s týmto nebude súhlasiť, aby si nechal vypracovať nový znal. posudok súdnym znalcom na vlastné náklady. Vzhľadom ne pomernú krátkosť času, ale možnosť stihnutia lehoty do 3 rokov, je možné ešte uzatvorenie dohody a nájdenie kompromisu pri vyporiadaní BSM pred uplynutím lehoty 3 rokov. Riešenie a vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov je možné stihnúť aj bez podania návrhu na súd.

Vo veci odporúčame kontaktovať vo veci vyporiadania BSM znalého advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Na ich účtoch bol uskutočnený výber peňazí na sumu, ktorú uvádzajú ako poskytnutie pužičky. Jeden z účelov je napr. kupa auta, pričom sa auto nekupilo. Vedeli by ste mi dať odpoveď aj na otázku, ktorú som sa pýtala ohľadom splátok úveru po rozvode do vysporiadania BSM. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.05.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Zaniknuté BSM sa vyporadúva podľa stavu ku dňu jeho zániku.

2./ Otázka pôžičky : Podľa staršej judikatúry predmetom bezpodielového spoluvlastníctva sú tiež peniaze získané pôžičkou  bez ohľadu na to, či zmluvu uzavreli obaja alebo len jeden z manželov (R 57/1970 ).  Uvedené však podľa nás nie je možné paušalizovať. Podľa ust.  § 145 Obč. zákonníka platí, že bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."  Pri určení toho, či určitá vec patrí do BSM alebo nepatrí, treba vychádzať z troch kritérií a to kedy sa určitá vec nadobudla, ako sa určitá vec manželmi nadobudla a  akým spôsobom sa určitá vec manželmi užíva /vec určená na spoločné užívanie  obom manželom alebo len jedným z nich/.

3./  Spochybňujte v celom rozsahu poskytnutie pôžičky Vášmu manželovi, ktoré ako vyplýva z textu otázky je skôr účelovým tvrdením. Naviac neboli v konaní /aspoň nám to tak vyplýva/  "požičané" peniaze použité na úhradu  veci patriacej do BSM. Máme zato, pokiaľ súd uznal poskytnutú pôžičku ako spoločný záväzok, toto  konštatovanie malo byť hodnoverne preukázané tak, aby to nevzbudzovalo žiadne  pochybnosti.  Citujem z rozhodnutia OS Nitra č. 10C/92/2012 z 10. 12. 2014 : "Súd poukazuje na to, že ak v konaní o vyporiadanie BSM niektorý z účastníkov niečo tvrdí, musí toto svoje tvrdenie preukázať hodnoverným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti. Dôkazné bremeno v tomto smere zaťažuje účastníka, ktorý tvrdí, že konkrétna vec alebo právo do vyporiadania nepatrí, alebo ak tvrdí, že na spoločný majetok sa vynaložilo niečo z jeho oddeleného majetok."

4./ Ohľadom pôžičky ako obranu pre odvolateľa poukazujeme na čl. 5 Civil. spor. poriadku :  Zjavné zneužitie práva nepožíva právnu ochranu. Súd môže v rozsahu ustanovenom v tomto zákone odmietnuť a sankcionovať procesné úkony, ktoré celkom zjavne slúžia na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vedú k nedôvodným prieťahom v konaní.  Citujeme tiež  z uzn.  NS SR sp. zn.  4 Cdo 13/2009  : Na nikom totiž nemožno spravodlivo žiadať, aby preukázal reálnu neexistenciu určitej právnej skutočnosti.

5./ Pokiaľ sa jedná o splátky úveru po rozvode, je pravdou, že bývalá manželka má nárok na polovicu uhradených splátok. Dôležité je tiež, aký sa bude v konaní hodnotiť to ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí /ust. §  150 odst. 1 tretia veta Obč. zák./.  Žiadajte preto ohodnotenie všetkých vecí v BSM ku dňu  jeho zániku, nakoľko je rozdiel medzi zostatkom úveru a hodnotou veci ku dňu zániku BSM. Tu odkazujeme aj na článok :   https://nanicmama.sme.sk/pravna-poradna-ficek-ficekova/vysporiadanie-bsm-a-spolocny-uver.

6./ Odporúčame konzultáciu s advokátom.

 

 


Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o právnu radu. Moja svokra má manžela, s ktorým je 13 rokov. Vlastníkom domu je len ona, kedže dom nadobudla ešte pred manželstvom. Počas manželstva sa dom prerobil. Väčšinu peňazí na prerábku a nábytok jej dala jej dcéra. Môže to na súde aj vydokladovať. Jej muž si našiel druhu priateľku a chce sa rozviezť. Aký má nárok na majetok?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že Vaša svokra je výlučným vlastníkom domu, jej manžel by po rozvode mohol v rámci vyporiadania ich zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) požadovať nahradiť to, čo sa z ich spoločného majetku vynaložilo na jej ostatný majetok (v tomto prípade to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na dom). Pokiaľ ide o prerábky, ktoré hradila dcéra Vašej svokry, tieto si v rámci vyporaidania BSM nemôže nárokovať.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa Vas opytat, ci vykonavate vysporiadanie BSM - dohodou, a či ste napomocni pri prepise nehnutelnosti na katastri a zaroven financnom vyporiadaní byvalych manzelov. Aka je u Vas casova dlzka vyporiadania a priblizna cena Vasho vykonu. Dakujem za odpoved. Prajem pekny zvysok dna.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.05.2016)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste neuviedli dôležitú skutočnosť, a to tú, či ste sa s bývalou manželkou dohodli na spôsobe vyporiadania BSM. Je totiž rozdiel vypracovať dohodu o vyporiadaní BSM a následne Vám poskytnúť právnu pomoc pred katastrom nehnuteľností alebo s protistranou viesť dialóg o spôsobe vyporiadania BSM. V prvom prípade je možné dohodu o vyporiadaní BSM po oznámení detailov vypracovať v krátkej dobe. V druhom prípade však uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM závisí aj na správaní protistrany, či bude ochotná uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, prípadne v akom znení. Preto pri tomto druhom prípade nie je možné vopred povedať ako dlho bude trvať uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Čo sa týka výšky odmeny za poskytnutie právnej služby závisí na konkrétnych okolnostiach, a najmä na tom, či budete chcieť vypracovať iba dohodu o vyporiadaní BSM alebo zastupovať v mimosúdnom vyporiadaní BSM. V prípade, ak máte záujem o poskytnutie právnej pomoci vo Vašej veci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke spolu s bližšími informáciami týkajúcimi sa Vašej veci.


Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako môžeme alebo máme ďalej postupovať, ak priateľ je už asi pol roka rozvedený, ale nie sú ešte s jeho bývalou ženou majetkovo vysporiadaní. On jej chcel nechať celý zariadený byt a on by si nechal auto a motorku, ale majú spolu aj úver v banke, ktorý chcel, aby sa prepísal na jeho bývalú ženu. On by tak už nemusel splácať polovicu hypotéky, keďže tam nebýva. My by sme chceli vlastný úver na byt, lenže jeho bývalá žena mu nechce podpísať BSM. My sa teraz nedokážeme ďalej pohnúť, lebo dva úvery v banke by mu nedali. Prosím Vás ako ďalej, čo máme robiť? Už sme z tohto zúfalí, stále čakáme a stojíme na jednom mieste. Za Vašu skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.10.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ sa bývalí manželia nedokážu dohodnúť na vyporiadaní ich zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), do úvahy pripadá žaloba na súd. Predmetom súdneho konania bude vyporiadanie BSM po rozvode, pričom rozsudok bude riešiť tak majetkové aktíva, ako aj pasíva. V súvislosti s uvedeným je však nutné zdôrazniť, že takéto typy konaní sú zvyčajne skutkovo a aj časovo náročné.


Podotázka: Vyporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa pýtať ako postupovať pri vyporiadaní BSM. S manželkou sme bývali v byte, vo vlastníctve jej matky. V roku 2009 sme si vzali spotrebný úver na 10 rokov vo výške 10.000 eur s mesačnou splátkou 150 eur, ktorého zostatok predstavuje momentálne 5300 eur. Z úveru sme si kúpili osobný automobil za 4500 eur, záhradkársku chatu za 1500 eur a zvyšných 4000 sme použili na zariadenie domácnosti a čiastočnú rekonštrukciu. Včera t.j. 16.10.2015 nás súd rozviedol.Chatku momentálne predávame za 2500 eur, s tým, že túto si rozdelíme na polovicu. Auto si chce ponechať manželka a mňa z neho vyplatiť (aktuálna trhová hodnota je cca 1800 eur). Z bytu si nechcem nič zobrať, takže celé zariadenie ponechám jej a dcérke. Úver momentálne splácam ja sám. Môj čistá mesačná mzda je 725 eur, manželka zarába 376 eur v čistom plus k tomu daňový bonus 21,41 eur a prídavky na našu 8,5 ročnú dcérku 23,52 t.j. má príjem 420 eur. Súd mi určil výživné 140 eur. Žiadne úspory nemáme. Ako doriešiť splácanie úveru? Akou sumou by sa mala manželka podieľať na jeho splácaní? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň

podľa § 150 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.” 

Okrem majetku patriaceho do BSM sa po zániku manželstva vyporadúvajú aj všetky záväzky. Pokiaľ je BSM vyporiadané dohodou, uplatní sa pri jej uzatváraní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov. To znamená, že sa môžte dohodnúť, či už niekto z Vás dlh preberie, alebo ho budete splácať po 1/2.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku