'

Vysporiadanie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 7. 2017

Otázka: Vysporiadanie majetku po rozvode

Prosím Vás, chcela by som som sa spýtať, ako mám postupovať s vysporiadaním majetku po rozvode.

 

Bývam stále v spoločnej domácnosti s bývalým manželom a plnoletým synom. Manžel nechce byt predať. Ja psychicky nezvládam spoločné bývanie a neviem ako postupovať.

 

Dohodnúť sa s ním nedá, lebo nepristúpil na návrh byt predať a z predaja si každý zaobstará nové - skromnejšie bývanie.

 

Byt, v ktorom momentálne bývame je nadobudnutý počas manželstva a ako majitelia sme v zmluve uvedení obaja. Byt je trojizbový. Ex manžel ešte pred rozvodom sám užíval a aj doteraz užíva bývalú spálňu, čiže má samostatnú izbu-súkromie. Ja spávam na gauči v obývacej izbe..  Občas idem k rodičom prespať, lebo začínam mať zdravotné problémy s chrbticou.

 

Prosím Vás poraďte mi, ako postupovať, ak chcem riešiť daný problém súdnou cestou. Ako je to s vysporiadaním majetku. A ak Vás môžem poprosiť ešte o jednu radu..

Pred rozvodom sme si nadobudli spoločne nie malé úspory, ktoré ex manžel pred rozvodom vybral z účtu, lebo si bol vedomý, že by som mala nárok na spoločné úspory.

 

Takže zo spoločného finančného majetku mi nebolo nič prisúdené a ex manžel chce aj tento byt len pre seba aj so zariadením, o ktorom mi tvrdí, že je iba jeho... Viem, že nemá pravdu, ale nemám veľkú rodinu , neviem kto by mi rozumne poradil...Neviem ako a kde začať. Prosím Vás, skúste mi poradiť. Bola by som Vám nesmierne vďačná. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň,

vysporiadanie majetku po rozvode sa rieši súdnou cestou, pokiaľ nie je možná dohoda. Z toho, čo ste napísali je zrejmé, že manžel sa nemá zájem vysporiadať s majetkom po rozvode mimosúdne.

 

Najskôr by ste mali exmanželovi poslať list (výzvu na vysporiadanie majetku (BSM) po rozvode). Viem, že bývate v spoločnej domácnosti a zdá sa Vám to neprirodzené, aby ste mu písali list. Je to však nevyhnutné pre súdne konanie. Prípadne, ak chcete, môžete splnomocniť advokáta na zastupovanie. 


Advokát v súdnom konaní Vám môže pomôcť nielen v tom, že prinúti exmanžela k vysporiadaniu majetku po rozvode ale aj bude požadovať, aby odmenu za zastupovanie zaplatil práve on, ako náhradu trov konania. Na to, aby súd priznal náhradu trov zastupovania advokátom, je práve dôležitá výzva na vysporiadanie majetku po rozvode. Z nej totiž súd pri určovaní náhrady trovy vychádza a pozerá sa na úspech v konaní.

 

Vo výzve je potrebné exmanžela vyzvať na vysporiadanie majetku po rozvode a navrhnúť mu spôsob vysporiadania majetku. Je potrebné si uvedomiť, že v súdnom konaní o vysporiadanie majetku (BSM) nie je možné, aby súd nariadil predaj majetku. Súd rozhodne len o tom, ze zverí nehnuteľnosť jednému alebo druhému účastníkovi alebo rozhodne, že nehnuteľnosť prejde do podielového spoluvlastníctva. Často sa stáva, že súdne konanie donúti druhého manžela súhlasiť s predajom nehnuteľnosti tretej osobe, následne by sa podal návrh na zastavenie konania. 

 

Pokiaľ ide o spoločné úspory, ktoré ste mali ešte pred manželstvom, tak tieto by sa neriešili v rámci konania o vysporiadanie BSM ale v osobitnom konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Je potrebné preukázať, že peniaze boli spoločné. Pre úplnosť dodávam, že pokiaľ ste peniaze investovali alebo mali na termínovaných vkladoch, tak úroky z nich patria do BSM a budú sa vysporiadavať v konaní o vysporiadaní majetku po rozvode (BSM).

 

Pokiaľ ide o hnuteľné veci v nehnuteľnosti, pokiaľ boli nadobudnuté počas manželstva, tak potom patria do BSM a budú sa vysporiadavať po rozvode.

 

Obyčajne máme skúsenosti, že po podaní návrhu na súd si druhý manžel, ktorý sa nechce dohodnúť, uvedomí, že predaj nehnuteľnosti bude jediné riešenie. Nikto Vás nemôže nútiť, aby ste zotrvali s exmanželom po rozvode v jednej domácnosti. Odporúčam Vám konzultáciu s advokátom vo Vašom okolí, ktorý sa zaoberá vysporiadaním majetku po rozvode.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pán Judr. Ficek Smiem sa spýtať. Rozviedli sme sa s manželkou. Mali sme však spoločne úspory na účte na jej meno, kde sme spolu vkladali peniaze. Ona ho spravovavala a mala prístup. Nechce mi však teraz nič dať ani povedať stav na účte. Všetko vzniklo počas manželstva. O 2 deti sa bude starať hlavne ona, keďže sme sa nerozišli v dobrom. Mám na časť nárok? Dohoda s ňou je ťažká, nechce komunikovať. Ďakujem za radu Martin.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. 
Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka platí :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

T.j. : Do BSM patrí aj vyplatená mzda oboch manželov, ako aj úspory na predmetnom účte.

Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí :

" Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.
§ 150 : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Ak bývalá manželka nie je ochotná uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, vec budete musieť riešiť cestou súdu. 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania celého BSM.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa informovať, či v prípade rozvodu patria do majetku, ktorý sa bude deliť aj peniaze na mojom súkromnom účte (čiže nie spoločnom). Ako viem dokázať, ktoré peniaze som mala ušetrené ešte pred uzavretím manželstva? Je napríklad doklad o peniazoch, ktoré na môj účet previedli rodičia zo stavebného sporenia kde mi celý život pred svadbou šetrili dôkazom, že tie peniaze patria mne? A sú všetky peniaze, ktoré zarobím počas trvania manželstva a ostanú nepoužité (ušetrené) na mojom súkromnom účte predmetom delenia počas rozvodu? Ďakujem S pozdravom, Lenka.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Podľa ust. §  143 Občianskeho zákonníka platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného vyplýva okrem iných aj to, že pokiaľ mzda bola vyplatená za trvania manželstva, táto patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Nie je podstatné to, že máte účet v banke vedený len na Vaše meno. Teda napr. veci zakúpené za tieto finančné prostriedky patria do BSM.

Pri rozvode je rozhodujúci stav majetku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Pokiaľ sa jedná o peniaze, ktoré previedli Vaši rodičia na Vás pred uzatvorením manželstva, tieto peniaze do BSM nepatria ak tam ešte sú v stave v akom boli vložené od dátumu vkladu.

Ak by tieto peniaze boli prevedené na Váš účet pred uzatvorením manželstva alebo za trvania BSM, následne veci nadobudnuté z týchto fin. prostriedkov patria do BSM a v prípade rozvodu bude mať právo požadovať, aby sa Vám uhradilo to, čo išlo na spoločný majetok.

Podľa ust. § 150 Obč. zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, z manželom sme už pravopalatne rozvedení. Bývalý manžel ma ma vyplatiť z domu ale v banke mu vraj úver nedajú pokiaľ nie je sám vlastníkom domu. Keď mu podpíšem tento prevod na katastri akú mám záruku, že ma vyplatí? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, toto určite nerobte, že by ste mu previedli dom a potom by vás vyplatil. Môžete tak prísť o všetko.

Spolu s ním môžete najskôr spísať zmluvu o budúcej zmluve, na základe ktorej si on začne vybavovať úver.

Banka mu schváli úver a potom podpíšete riadnu zmluvu o prevode vlastníctva, v ktorej bude uvedené vaše číslo účtu, kam pôjdu peniaze priamo z úveru. 

Takto sa to robí takmer vždy.

hypotekárny úver je viazaný na nadobudnutie nehnuteľnosti a preto nie je pravda, že sa on najskôr musí stať vlastníkom a až potom mu banka dá peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Chcem Vás poprosiť o radu. Som dva roky rozvedená. Môj exmanžel ma odmieta vyplatiť z polovice domu, v ktorom sme spoločne bývali. Núti ma, aby som prepísala svoju polovicu na dcéru, že on dá druhu polovicu synovi, ktorý po rozvode býva spolu s ním. Že ja nedostane ani cent. Exmanžel je nedôveryhodný. Môžte mi prosím poradiť, ako mám postupovať, vypísať návrh na vyplatenie majetku po rozvode? Ako mám postupovať ďalej? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň, 
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď : 

Podľa ust. § 149 Občianskeho zákonníka platí, že ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo ("BSM") vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka,

Vo veci vyporiadania BSM máte v podstate 3 možnosti :

1./ Vyporiadanie BSM na základe písomnej dohody. 

2./ Ak sa nedohodnete môžete podať návrh na súd na vyporiadanie v lehote do 3 rokov od zániku BSM, teda od rozvodu. Súd pri vyporiadaní vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka tak, že pri vyporiadaní vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

3./ Nedohodnete sa ani nepodáte návrh na súd v lehote do 3 rokov, a potom platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

T. j. : Dom bude v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho bývalého manžela v rovnakých podieloch po 1/2 k celku.

Vašou možnosťou je dohodnúť sa s manželom na vyporiadaní, pričom účastníkmi dohody ste Vy ako manželia, a nie Vaše deti. Bývalý manžel Vás nemôže donútiť k tomu, aby Váš podiel na dome bol vyporiadaný podľa jeho návrhu.

Uvádzame súčasne, že pri vyporiadaní BSM je potrebné vyporiadať všetok majetok /aktíva/, ako aj pasíva /dlhy/ ku dňu zániku BSM.

V otázke neuvádzate, prečo ste sa z domu vysťahovali resp. nepíšete bližšie okolnosti odchodu z domu, ale neboli ste povinná vysťahovať sa z domu napriek tomu, že ste sa rozviedli. Vysťahovať by ste sa museli len na základe súdneho rozhodnutia, čo nie je jednoduché súdne konanie, ktoré môže trvať pomerne dlhú domu.

Bez konzultácie s advokátom nepodpisujte žiadnu dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Popis situácie : V 1999, počas trvania manželstva, sme kúpili nehnuteľnosť, kt. sme boli spoluvlatnikmi v pomere 1:1. V 2004 bolo manželstvo rozvedené a v 2005 ex podala na súd žalobu na vyporiadanie BSM. Nehnuteľnosť bola súčasťou delenia majetku a žalobou navrhovaná, aby bola nehnuteľnosť súdom pridelená do vlastníctva mne. Jej cena bola stanovená znalec posudkom, bola započítaná do celkového majetku, po jeho sčítaní, delení a odpočítaní boli stanovené podiely na majetku (pomer 1;1) a v právoplatnom rozsudku súdu (2018) mi bola daná do výlučného vlastníctva a povinnosť vyrovnať navrhovatelke jej podiel. Po prevode vlastníckych práv na katastri a zápisu na LV som zistil, že v časti ťarchy na LV boli zapísané 3 exekučné tituly (2 z nich obsahovali exek titul s formou dražby nehnuteľnosti), kde povinnou bola moja ex. Boli pripísané v 2016 ako dôsledok konania mojej ex v dobe po rozvode. Túto skutočnosť, aj keď si jej bola vedomá, neoznámila ju v konaní o BSM a súd rozhodol bez tohto vedomia. Ani ja som nepredpokladal, že v takejto skutočnosti mohlo dôjsť. To bolo príčinou, v dôsledku, kt došlo k obmedzeniu moji vlastníckych práv, vznikla škoda, ujma na mojom majetku t.j. nemohol som slobodné nakladať so svojim majetkom. Po tomto zistení (po termíne právoplatnosti rozsudku) som písomne kontaktoval ex a žiadal o nápravu toho stavu. Odpoveď ex bola : je to irelevantná požiadavka. V dobe súdu o BSM moja ex vedľa o tarchach a neoznámila to súdu, súd začlenil nehnuteľnosť, v určitej sume, do majetku a to v stave “čistý” - bez tiarch, ktorý následne rozdelil majetok BSMa z kt vyčíslil moju povinnosť vyplatiť navrhovatelke rozdiel v podieloch oboch manželov. Možno tak povedať, že sa ex obohatila sa na úkor tzv.“čistej” nehnuteľnosti. A to nasledovne “Čistá” nehnuteľnosť sa stala podkladom na výpočet podielov manželov v rámci BSM. Otázka : Dá sa kvalifikovať konanie mojej ex ako podvod? Rozporom medzi predstavou a realitou vznikol omyl. A v tomto omyle súd rozhodoval, nemohol zobrať do úvahy existenciu tiarch, t.j. moju ujmu, škodu na vlastníckych právach, a tak vyniesol rozsudok. Ďakujem za možnosť tejto poradne a taktiež za Vašu odpoveď. R. 

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, 

súd pri vyporiadaní vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, teda k dátumu právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Stav nehnuteľnosti si mohol osvojiť súd k uvedenému dátumu, avšak aj Vy ako účastník konania viete zistiť či na nehnuteľnosti neviaznu nejaké ťarchy. 
Pokiaľ máte podľa rozsudku bývalej manželke niečo vyplácať, riešením bude spočítať pohľadávky v exek. konaní a sumu, ktorú jej máte vyplatiť a uhradíte jej len rozdiel, s tým, že zároveň uhradíte exekúcie.

Chcelo by to vidieť všetky doklady (rozsudok o vyporiadaní BSM, exekučné konania).

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželom sme sa rozviedli zhruba pred mesiacom. Chcem sa spýtať na vyrovnanie BSM. S ex manželom sme sa dohodli, že hypotéku, ktorú sme brali počas manželstva bude splácať on aj jemu zostane dom plus mne vyplatí časť peňazí cca 20 000 eur. Ukázal mi aj dohodu o vysporiadaní BSM. Zisťovala som si ako to funguje, vraj pokiaľ sa manželia dohodnú nemusia ísť na súd a riešiť BSM tam. Stačí spísať zmluvu pred notárom a on zariadi aj vklad na kataster. Takže BSM by bolo týmto vysporiadané. No ex manžel to chce ťahať na súd. Vraj mu to poradila jeho právnička. Ja žiaľ právnika nemám, pretože mi to finančná situácia nedovoľuje. Na súd to chce dať preto, že keď by sa dohoda o vysporiadaní BSM spísala pred notárom, je to vraj napadnuteľné, ale ak to rozhodne súd nie. A jediný orgán, ktorý môže zrušiť BSM je súd. No čítala som články o tom, ak sa manželia dohodnú, nemusia ísť na súd a riešiť to tam. Tak teraz neviem o čo mu vlastne ide. Vraj na súd podá spomínanú dohodu, ktorú podpíšeme obaja (mimochodom na tej dohode nie je napísané akým spôsobom ma vyplatí, ani lehota do kedy; to neviem, či je tiež správne) a potom to pošle na súd, ktorý vraj rozhodne, pokiaľ teda nebude nikto z nás na pojednávaní proti, že ma vyplatí a aj akým spôsobom. Moja otázka teda znie: je pravda, že nemusíme ísť na súd, keď sme sa dohodli a vieme dohodu spísať pred notárom, tak, aby bola nenapadnuteľná resp. platná. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. V dôsledku rozvodu zaniklo aj Vaše BSM, preto o zániku BSM už súd nerozhoduje (je pravda, že o zániku BSM počas manželstva rozhoduje  súd, ale to nie je Váš prípad). Právoplatnosťou rozsudku o rozvode zaniklo Vaše BSM a teraz je na mieste len jeho vyporiadanie (nie zrušenie a vyporiadanie).

Pritom platí, že manželia sa môžu na vyporiadaní BSM aj dohodnúť, takže súdne konanie nie je nevyhnutné. Práve naopak, ak ste dohodnutí na vyporiadaní, je nehospodárne podávať na súd žalobu o vyporiadanie BSM, nakoľko sa Vám tým zbytočne zvýšia náklady - najmä vznikne povinnosť uhradiť súdny poplatok.

Ak bude zmluva o vyporiadaní BSM pripravená riadne a nebude trpieť žiadnymi vadami, nebude napadnuteľná. Pokiaľ bude túto zmluvu pripravovať notár - kvalifikovaná osoba s právnickým vzdelaním, mala by byť pripravená tak, aby netrpela vadami a teda nebola v budúcnosti ani napadnuteľná.

Pre úplnosť ešte dodávam, že ak budete uzatvárať zmluvu o vyporiadaní BSM, určite trvajte na tom, aby bol v zmluve riadne definovaný spôsob a termín úhrady sumy, ktorá Vám má byť zo strany bývalého manžela vyplatená titulom vyporiadania BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v októbri 2018 budú 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti rozvodu. V rodinnom dome žijeme spolu so slobodným synom a dcéra býva u priateľa. Na dom máme hypotéku, ktorá ešte nie je splatená. Môže sa v dohode o vysporiadaní BSM uviesť aj podmienka o tom, že pokiaľ budeme spoločne užívať dom, ani jeden z nás si tam nedovedie nového partnera? Je potrebné dohodu urobiť písomne? Ak by po nejakom čase nastala situácia, že sa nedá spoločne žiť v dome a rozhodneme sa dom predať, alebo jeden z nás odíde a bude treba ho vyplatiť, bude to možné bez nejakých komplikácií vzhľadom k predchádzajúcej dohode o spoločnom užívaní? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň, ak sa do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedohodnete na vyporiadaní BSM alebo ani jeden z Vás nepodá na súd žalobu o vyporiadanie BSM, uplatní sa zákonná nevyvrátiteľná domnienka vyporiadania BSM. Podľa nej vo vzťahu k nehnuteľnostiam platí, že ju vlastníte v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 a 1/2. Preto nie je nutné podpísať žiadnu dohodu o spoločnom užívaní. Spoločné užívanie nehnuteľnosti Vám totiž vyplýva priamo zo zákona, ako podielovým spoluvlastníkom. Rovnako priamo zo zákona vyplýva, že o hospodárení so spoločnou vecou (čo predstavuje podľa súdnej praxe aj prenájom nehnuteľností) sa majú podieloví spoluvlastníci dohodnúť alebo hlasovať podľa výšky ich podielov. Tzn. že bez vedomia a súhlasu druhého podielového spoluvlastníka nemôže ani jeden z Vás do nehnuteľnosti nasťahovať inú (akúkoľvek) osobu. Pre posilnenie Vašej právnej istoty sa však môžete písomne dohodnúť napríklad na rozsahu užívania nehnuteľnosti. T.j. určiť si, ktoré priestory sa budú považovať za "spoločné" a v ktorých priestoroch budete mať každý samostatne svoj súkromný priestor. Rovnako môžete do dohody uviesť i to, že nikto nie je oprávnený do nehnuteľnosti kohokoľvek "nasťahovať". V prípade, že by ste v budúcnosti chceli niektorí z vás nehnuteľnosť opustiť a prenechať do vlastníckeho práva iba druhého spoluvlastníka, budete sa musieť navzájom z podielov vyplatiť. Spôsob užívania nehnuteľnosti totiž žiadnym spôsobom neobmedzuje nárok podielového spoluvlastníka na vyplatenie svojho podielu z nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás ak sa chcem rozviesť a s manželom máme rod.dom v spoločnom vlastníctve+hypot. a spotreb. úver a ide to z jeho účtu, tak ako sa to rieši? Za nehnuteľnosť sme dali 80000 eur a hypotéka je 70000 a spotrebný úver 30000. Problém je v tom, že ja teraz opatrujem jeho matku, takže hneď financie na nejaké vyplácanie nebudem mať. Musím mať stály príjem.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, kým budete manželmi a manžel bude sám platiť splátky hypotéky, má sa za to, že zo spoločného majetku platí spoločný záväzok a nebude si môcť uplatniť od Vás náhradu vo výške 1/2 každej jednej splátky. Ak by však splátky úverov platil sám aj po rozvode manželstva, bude sa na to hľadieť, že zo svojho výlučného majetku platí spoločný záväzok, čo si od Vás už bude môcť nárokovať. V takýchto prípadoch sa väčšinou postupuje tak, že ten z manželov, ktorý si chce nechať dom zároveň vezme na seba hypotéky (s tým musí vzhľadom na bonitu súhlasiť aj banka) a pokračuje v splácaní hypoték sám. To, či by ste mu museli niečo nad rámec toho vyplácať závisí od toho, či je hodnota nehnuteľnosti vyššia ako zostatky úverov alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Momentálne som v rozvodovom konaní. Máme rodinný dom, z ktorého som sa musela vysťahovať z dôvodu psychického teroru. Prenajala som si 1-izbový byt, manžel býva v dome sám, dohodnúť sa s ním nedá. Ako mám postupovať pri BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) môžete začať riešiť až po tom, ako BSM zanikne. BSM pritom spravidla zaniká právoplatnosťou rozsudku o rozvode. Z uvedeného dôvodu môžete BSM začať riešiť až po tom, ako budete právoplatne rozvedená.

Ak sa s Vašim manželom nebude dať rozume dohodnúť na vysporiadaní spoločného majetku patriaceho do BSM, potom sa zrejme budete musieť obrátiť na súd a podať žalobu na vyporiadanie BSM.

Pre úplnosť Vám ešte dávam do pozornosti ustanovenie § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Z manželom sme sa rozišli. Predali sme dom, vyplatili manželove dlhy. Ja som si z deťmi kúpila byt, ktorý je na meno mojich rodičov, keďže ešte nie sme rozvedený a bojím sa, že narobí dlhy na môj byt. Máme si to nejak potvrdiť ako sme sa vysporiadali? Môžem po rozvode dať prepísať byt na seba ? Nebudem mať problémy, že ho niečo napadne ak bude bez peňazí. Manžel podniká, začal stavať a ten dom dal na podnikanie. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Musíme uviesť, že aj keď ste sa s manželom rozišli, to že ste predali dom a uhradili dlhy manžela, neznamená, že je vyporiadané bezdpodielové spoluvlastníctvo /"BSM"/. Keďže ste nepodali návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania manžela počas trvania manželstva, k zániku BSM dôjde až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva.
Predaj nehnuteľnosti a dúfame, že úplná úhrad všetkých dlhov je Vašim oprávnením vyplývajúcim z vlastníctva a dispozičného práva nakladať s nehnuteľnosťou ako vlastníci. 

Pokiaľ sa jedná o prevod bytu na Vás po rozvode, nakoľko tento kúpili rodičia, odporúčame opatrnosť a to z dôvodu, že v prípade, ak by za trvania manželstva došlo k vzniku ďalších dlhov na strane manžela, v prípade exekúcie môže dôjsť k napadnutiu tohoto prevodu podľa ust. § 42a/ Obč. zákonníka.

Dlhy na byt Vašich rodičov za súčasného stavu Váš manžel urobiť nemôže, keďže vlastníkom bytu sú Vaši rodičia.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ako aj pre riešenie vlastníckeho práva k bytu vo vzťahu k celému majetku v BSM a podnikaniu manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk