Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

Dobrý deň. S manželkou nežijeme spolu. Podal som návrh o rozvod dňa 31. 10. 2016. Termín pojednávania bol stanovený na apríl/2017. V rámci BSM sme brali úver na dom. Hlavný dlžník na úvere som ja. Teraz som navrhol manželke, že by som ju ešte pred rozvodom chcel vyplatiť z domu. Manželka súhlasí. A za peniaze by si kúpila vlastný byť. Chcem sa spýtať, či je možné sa takto vysporiadať ešte počas manželstva. Môžme medzi sebou spísať dohodu (resp čestné prehlásenie), že týmto je možné BSM považovať za vysporiadané? A nikto si už nič nebude nárokovať od nikoho?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

Dobrý deň. Vyporiadať BSM pred rozvodom manželstva , alebo počas rozvodového konania nie je možné. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká až rozvodom manželstva. Až po právoplatnom rozvode manželstva totiž môže dôjsť k podpísaniu dohody o BSM. Pokiaľ by ste ju uzavreli pred rozvodom mohla by byť neplatná. Ak ide o nehnuteľnosť táto sa zapisuje do katastra nehnuteľností, pričom prílohou dohody o vyporiadaní BSM je právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva, čiže ak ním nedisponujete nedošlo by ani k zápisu vlastníckeho práva. Ak by Vaša manželka kúpila byt počas Vášho manželstva, aj tento byt by stále patril do BSM. Môžete uzavrieť medzi sebou zmluvu o budúcej zmluve, kde si upravíte ako sa po rozvode manželstva vyporiadate. Ak sa však viete dohodnúť tento úkon je nadbytočný. 

Trápi vás "Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prekonávame s manželkou vážnu krízu a všetko smeruje k rozvodu. Snažíme sa o poslednú záchranu, ale hovoríme aj o tom, keby sme sa rozviedli ako vysporiadať BSM. A dohodnúť to a vyriešiť hneď teraz ešte pred podaním návrhu na rozvod. Predbežné sme dohodnutí, že jej by zostal nezaťažený byt na bývanie, ale chcem navrhnúť, aby môj podiel z BSM bol prepísaný na našich synov. Rozdelené manželka 1/2 a synovia po 1/4. Ona by ho užívala, ak by ho prenajala 1/2 nájomného by posielala synom na účet. Ona by zase "pustila" svoj podiel na dome v prospech mňa tak, aby som mal 1/1 podiel. Synovia by zostali bývať u mňa a ja by som pokračoval v starostlivosti a aj splácaní úveru na dom (ešte 22 rokov). Existuje spôsob ako to pred samotným rozvodom dopredu dohodnúť, aby po rozvode nedošlo k zmene názoru a zmene nárokov na vysporiadanie BSM? Manželka je SZČO. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na množstvo problémov, ktoré uvádzate v otázke, nateraz neodporúčam spisovať žiadnu zmluvu o budúcej zmluve ohľadom vyporiadania BSM, ktorá by nadobudla účinnosť dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Uvádzame, že účastníkmi tejto zmluvy nemôžu byť Vaši synovia a to z jednoduchého dôvodu, že ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

V otázke uvádzate, že manželstva je samostatne zárobkovo činná osoba a preto z dôvodu ochrany majetku patriaceho do BSM manželov odporúčam Vám podať návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148a/ods. 2 Obč. zákonníka :

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Následne po právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM z dôvodu podnikania manželky sa má vyporiadať toto BSM v lehote do 3 rokov dohodou alebo podaním návrhu na súd v rovnakej lehote.

Odporúčam Vám kontaktovať advokáta.

 

Odporpčam


Podotázka: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
máme nadobudnutý byt v BSM. Nechystáme sa rozvádzať, ale chceli by sme nehnuteľnosť previesť do spoluvlastníckeho podielu 1/2 manžel a 1/2 manželka. Je to možné vykonať jednoduchou zmluvou, aby to kataster prijal? Vopred ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň, uvedené je možné len prostredníctvom zrušenia BSM za trvania manželstva súdnym rozhodnutím. K tomuto však súd môže pristúpiť len ak nastane niektorý zo zákonných dôvodov. Takýmto je:

1/ prípad, ak jeden z manželov získa za trvania manželstva oprávnenie na podnikanie

2/ prípad, ak nastanú také závažné dôvody, pre ktoré by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (to je napr. prípad, ak jeden z manželov používa prostriedky BSM na gambling a pod.) 

V oboch vyššie uvedených prípadoch súd zruší BSM za trvania manželstva na návrh manžela. Ak však vo vašom prípade žiaden z vyššie uvedených zákonných dôvodov nenastal, BSM nie je možné len tak zrušiť a transformovať na podielové spoluvlastníctvo formou zmluvy uzavretej medzi manželmi. 

Uvedené by ste vedeli formou zmluvy urobiť len k nehnuteľnostiam, ktoré nadobudnete v budúcnosti, a to formou dohody o zúžení BSM, v ktorej by ste si s manželom dohodli, že nehnuteľnosť, ktorú nadobudnete nebude predmetom vášho BSM. Takúto dohodu je nutné uzavrieť formou notárskej zápisnice. 

Ľudia to robia najčastejšie dvomi spôsobmi, buď si jeden založí živnosť a druhy podá návrh na súd. Alebo prevedú nehnuteľnosť na tretiu osobu, ktorá ju potom prevedie späť v po dieloch, pričom budú mat zúžené BSM notárskou zápisnicou. Existuje však názor, ze takýto postup (aj keď to všetko prejde bez problémov katastrom) môže byť obchádzaním zákona. Ale! Ako platí pravidlo, že "kde niet sudcu, niet žalobcu", potom, ak to nikto nenapadne, bude to tak ako to chcete. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku