Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

Dobrý deň. Momentálne so svojou manželkou nežijeme spolu. Návrh o rozvod som podal dňa 31. 10. 2016 a termín pojednávania bol stanovený na apríl 2017. V rámci BSM sme si požičiavali na nákup domu, pričom som ja hlavným dlžníkom. Teraz by som chcel manželku ešte pred rozvodom vyplatiť z domu, na čo súhlasila. Za získané peniaze by si následne kúpila vlastný byt. Chcem sa opýtať, či je možné sa takto vysporiadať ešte počas trvania manželstva. Môžeme medzi sebou spísať dohodu, alebo čestné prehlásenie, ktorým by sa naše bývalé spoločné majetkové spoločenstvo manželov (BSM) považovalo za vysporiadané a nikto by si už nárokoval nič od druhého?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

Dobrý deň. Vyporiadať BSM pred rozvodom manželstva , alebo počas rozvodového konania nie je možné. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká až rozvodom manželstva. Až po právoplatnom rozvode manželstva totiž môže dôjsť k podpísaniu dohody o BSM. Pokiaľ by ste ju uzavreli pred rozvodom mohla by byť neplatná. Ak ide o nehnuteľnosť táto sa zapisuje do katastra nehnuteľností, pričom prílohou dohody o vyporiadaní BSM je právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva, čiže ak ním nedisponujete nedošlo by ani k zápisu vlastníckeho práva. Ak by Vaša manželka kúpila byt počas Vášho manželstva, aj tento byt by stále patril do BSM. Môžete uzavrieť medzi sebou zmluvu o budúcej zmluve, kde si upravíte ako sa po rozvode manželstva vyporiadate. Ak sa však viete dohodnúť tento úkon je nadbytočný. 

Trápi vás "Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželkou prekonávame vážnu krízu a všetko nasvedčuje možnému rozvodu. Snažíme sa o poslednú záchranu, ale zároveň hovoríme o tom, ako by sme si v prípade rozvodu vysporiadali spoločný majetok. Chceme to dohodnúť a vyriešiť už teraz, ešte pred podaním návrhu na rozvod. Predbežne sme sa dohodli tak, že jej by zostal nezaťažený byt na bývanie. Avšak, chcem navrhnúť, aby môj podiel z bytu bol prepísaný na našich synov. To by znamenalo, že manželka bude mať polovicu a synovia po štvrtine. Ona by ho ďalej užívala, ale v prípade prenájmu by polovicu nájomného posielala synom na účet. Manželka by zase "pustila" svoj podiel na dome v prospech mňa tak, aby som mal celý podiel na ňom. Synovia by zostali bývať so mnou a ja by som pokračoval v starostlivosti a splácaní úveru na dom (ešte 22 rokov). Existuje nejaký spôsob, ako to pred samotným rozvodom dopredu dohodnúť, aby po rozvode nedošlo k zmene názoru a teda aj k zmene nárokov na vysporiadanie spoločného majetku? Manželka je samozamestnaná. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na množstvo problémov, ktoré uvádzate v otázke, nateraz neodporúčam spisovať žiadnu zmluvu o budúcej zmluve ohľadom vyporiadania BSM, ktorá by nadobudla účinnosť dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Uvádzame, že účastníkmi tejto zmluvy nemôžu byť Vaši synovia a to z jednoduchého dôvodu, že ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

V otázke uvádzate, že manželstva je samostatne zárobkovo činná osoba a preto z dôvodu ochrany majetku patriaceho do BSM manželov odporúčam Vám podať návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148a/ods. 2 Obč. zákonníka :

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Následne po právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM z dôvodu podnikania manželky sa má vyporiadať toto BSM v lehote do 3 rokov dohodou alebo podaním návrhu na súd v rovnakej lehote.

Odporúčam Vám kontaktovať advokáta.

 

Odporpčam


Podotázka: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastníme byt v BSM. Nemáme v pláne rozvádzať sa, ale chceli by sme nehnuteľnosť previesť do spoluvlastníckeho podielu 1/2 manžel a 1/2 manželka. Je možné to vykonať prostredníctvom jednoduchej zmluvy tak, aby to kataster akceptoval? Vopred ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň, uvedené je možné len prostredníctvom zrušenia BSM za trvania manželstva súdnym rozhodnutím. K tomuto však súd môže pristúpiť len ak nastane niektorý zo zákonných dôvodov. Takýmto je:

1/ prípad, ak jeden z manželov získa za trvania manželstva oprávnenie na podnikanie

2/ prípad, ak nastanú také závažné dôvody, pre ktoré by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (to je napr. prípad, ak jeden z manželov používa prostriedky BSM na gambling a pod.) 

V oboch vyššie uvedených prípadoch súd zruší BSM za trvania manželstva na návrh manžela. Ak však vo vašom prípade žiaden z vyššie uvedených zákonných dôvodov nenastal, BSM nie je možné len tak zrušiť a transformovať na podielové spoluvlastníctvo formou zmluvy uzavretej medzi manželmi. 

Uvedené by ste vedeli formou zmluvy urobiť len k nehnuteľnostiam, ktoré nadobudnete v budúcnosti, a to formou dohody o zúžení BSM, v ktorej by ste si s manželom dohodli, že nehnuteľnosť, ktorú nadobudnete nebude predmetom vášho BSM. Takúto dohodu je nutné uzavrieť formou notárskej zápisnice. 

Ľudia to robia najčastejšie dvomi spôsobmi, buď si jeden založí živnosť a druhy podá návrh na súd. Alebo prevedú nehnuteľnosť na tretiu osobu, ktorá ju potom prevedie späť v po dieloch, pričom budú mat zúžené BSM notárskou zápisnicou. Existuje však názor, ze takýto postup (aj keď to všetko prejde bez problémov katastrom) môže byť obchádzaním zákona. Ale! Ako platí pravidlo, že "kde niet sudcu, niet žalobcu", potom, ak to nikto nenapadne, bude to tak ako to chcete. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM pred rozvodom manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava