Máte
otázku?

Rozvod a vyporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava

Otázka: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod. Môj manžel s rozvodom súhlasí. Môžem podať jeho vyjadrenie spolu s návrhom ako prílohu? Chceme tiež napísať dohodu o vysporiadaní spoločného majetku manželov s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude rozvod manželstva. Je potrebné overiť našim podpisy? Ako početná musí byť táto zmluva pri jej podaní? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, ak Váš manžel s rozvodom súhlasí je možné podať jeho vyjadrenie skôr než ho na to vyzve súd. Vyjadrenie Vám však neodporúčam podať ako prílohu Vášho návrhu na rozvod manželstva. Vyjadrenie musí byť samostatným podaním Vášho manžela, ním podpísaným. Bežne sa v takýchto prípadoch (keď sú manželia dohodnutí na rozvode) postupuje tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod manželstva a druhý manžel približne po 2-3 dňoch podá svoje vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. Tým sa docieli urýchlenie celého konania, nakoľko ho súd nebude musieť vyzvať na vyjadrenie a hneď môže nariadiť pojednávanie. Počet rovnopisov dohody o vyporiadaní BSM je potrebné prispôsobiť k tomu, čo všetko je predmetom dohody o vyporiadaní BSM. Ak ide o iba o hnuteľné veci, postačuje, aby bola dohoda podpísaná vo dvoch vyhotoveniach. Ak je predmetom aj nehnuteľnosť, dve dohody budú potrebné aj pre Okresný úrad, katastrálny odbor na vykonanie zmeny v zápise vlastníckych práv. V prípade, že máte i úver alebo hypotéku bude potrebné ďalšie vyhotovenie pre banku... Z pohľadu právnej istoty Vám odporúčam vo všetkých prípadoch mať úradne overené podpisy na dohodách. Ak však bude predmetom dohody aj nehnuteľnosť, podpisy musia byť úradne overené (vyžaduje to katastrálny zákon).

Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, rozviedli sme sa v januári 2023. Dohodli sme sa tak, že rodinný dom zostáva exmanželovi a mne dal peniaze, ktoré som do domu investovala. Právne sme sa teda vysporiadali. Máme spolu jedno dieťa, 7-ročné. Teraz som však zistila, že v marci 2024 zriadil vecné bremeno, spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti pre jeho matku a brata. Dosť ma to nahnevalo, lebo som rátala, že raz by ten dom mohol patriť nášmu synovi. Po exmanželovej smrti však s ním nebude môcť robiť, čo chce. Preto by som sa chcela spýtať, či je nejaká možnosť napadnúť túto zmenu. Aj keď si myslím, že asi nie, chcela by som vašu radu, či by sa s tým niečo nedalo spraviť. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom, [Vaše meno]

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 31.05.2024)

Dobrý deň, ak došlo po rozvode k vyporiadaniu BSM a jediným vlastníkom domu je váš bývalý manžel, je na jeho rozhodnutí, či na nehnuteľnosti bude viaznúť vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania pre jeho matku a brata. Uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtu uvedených osôb, vecné bremeno zaniká ich smrťou a nie je predmetom dedenia po nich. V prípade, že by manžel zomrel skôr ako jeho matka a brat,  rovnako aj tu platí, že smrťou vlastníka nehnuteľnosti toto vecné bremeno nezaniká a predchádza na nového vlastníka nehnuteľnosti na základe dedičského uznesenia.  Vecné bremeno neznamená, že uvedené osoby /matka a brat/ sú vlastníkmi nehnuteľnosti. Vy ako matka Vášho spoločného potomka túto zmenu na LV napadnúť nemôžete.

Chápame Vaše rozčarovanie z tohto prístupu bývalého manžela, ale manžel nepotrebuje Váš súhlas k zriadeniu vecního bremena. Bývalý manžel môže s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia a nehnuteľnosť aj napr. predať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, mám dotaz týkající se majetkového vyrovnání po rozvodu. Můj manžel prodal nemovitost, kterou získal darem, a pár měsíců poté jsme se rozvedli. Ráda bych se dozvěděla, jak je to s dělením majetku v situaci, kdy již nevlastníme nic kromě peněz z prodeje nemovitosti. Jsou tyto peníze rozdělitelné, nebo ne? Děkuji za vaši odpověď.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 15.04.2024)

Dobrý deň, ak manžel predaj nehnuteľnosť, ktorú nadobudol na základe darovacej zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, potom príjem z predaja predmetnej nehnuteľnosti nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a predmetná finančná suma nie je ani predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Otázkou je /v otázke to neuvádzate/, či ste do predmetnej nehnuteľnosti vo vlastníctve manžela, počas trvania manželstva investovali nejaké finančné prostriedky, ktoré  patrili do BSM /vyplatená mzda/. Ak by odpoveď bola kladná, potom v prípade rozvodu by ste mali nárok na vrátenie jednej polovice investovaných finančných prostriedkov do nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom bol manžel. Z vašej strany by išlo v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti napriek tomu, že ste boli manželia. Podstatné je to, že ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve manžela. Uvedené vyplýva z ust. § 150 Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, som rozvedená a obdržala som výzvu na vyjadrenie sa k žalobe týkajúcej sa vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), napriek tomu, že k predmetnému domu z BSM už bola uzavretá predkupná zmluva. Chcela by som vedieť, ako by som mala správne reagovať na túto výzvu. Malá by som podať sťažnosť, pretože nesúhlasím so žalobou, keďže je v nej uvádzané, že som sa odmietla dohodnúť, čo nie je pravda. Skutočnosť je taká, že jedna strana chce nehnuteľnosť predaj predať ihneď a nechce počkať ani pár mesiacov, zatiaľ čo druhá strana, ktorá v dome zároveň podniká, potrebuje viac času. Bolo by dostatočné, ak by som k výzve priložila sken predkupnej zmluvy a očakávala, že súd na základe toho žalobu zamietne? Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, v reakcii na doručenú výzvu k vyjadreniu sa k žalobe pre vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dôležité vychádzať z princípu, že v konaní o vyporiadanie BSM máte ako žalovaný právo sa k žalobe vyjadriť a predložiť dôkazy podporujúce vaše tvrdenia alebo objasňujúce situáciu. Predkupná zmluva o nehnuteľnosti, ktorá spadala do BSM, môže byť relevantným dôkazom, ak sa týka predmetu konania. Ak už predmet nehnuteľnosti predmetom konania byť nemôže, je dôležité na tento fakt súd upozorniť a priložiť príslušné dôkazné prostriedky, ako je napríklad kópia predkupnej zmluvy.

Je však dôležité pripomenúť, že samotné predloženie predkupnej zmluvy nemusí automaticky viesť k stiahnutiu žaloby. Súd preskúma všetky okolnosti prípadu vrátane toho, či sa predmetom žaloby stále niečo stáva, či existujú nejaké nevyrovnané pohľadávky alebo iné záväzky, ktoré by mali byť v rámci vyporiadania BSM riešené. Váš postup by mal teda zahŕňať podanie písomného vyjadrenia k žalobe, v ktorom detailne vysvetlíte situáciu, odmietnete nesprávne tvrdenia a predložíte všetky relevantné dôkazné prostriedky vrátane spomínanej predkupnej zmluvy. Ak existuje diskrépancia v tvrdeniach medzi vami a žalobcom, je dôležité ju adresovať a podložiť svoje tvrdenia dôkazmi. 


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, od bývalého manžela som sa odsťahovala v januári 2023 a rozvod sme finalizovali 12. júla 2023. Keďže bývalý manžel auto uzamkol, bola som nútená kúpiť si nové v februári 2023. Na kúpu som použila peniaze, ktoré mi boli darované. Patrí toto auto do bezpodielového spoluvlastníctva majetku (BSM)? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 11.02.2024)

Dobrý deň,vami kúpené autu nemôže patriť do bezpodielovho spoluvlastníctva manželov, lebo ste ho nadobudli po rozvode manželstva a naviac bolo kúpené z finančných prostriedkov vašich rodičov. Uvedené vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka a pri vyporiadaní bezdpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže byť preto ani predmetom jeho vyporiadania.


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o nasledovnej veci. Môj známy vlastnil rodinný dom takmer 20 rokov. Pred približne štyrmi rokmi si našiel partnerku, oženil sa a spolu s manželkou si kúpili nový spoločný dom. Teraz by rád predal dom, ktorý vlastnil pred manželstvom. Má obavy, že ak ho predá počas manželstva a v prípade rozvodu, môže sa stať, že bude musieť vyplatiť svojej manželke podiel z výnosu z predaja. Ja si myslím, že to tak byť nemusí, keďže dom nadobudol ešte pred manželstvom. Na druhej strane, on sa obáva, že podľa práva sa to môže považovať za príjem získaný počas manželstva, a teda by jeho manželka pri rozvode mohla mať nárok na časť výnosu. Je to tak? Tento dom mu patril dlho pred manželstvom a jeho manželka sa na ňom finančne nepodieľala. Aká je teda právna situácia v takomto prípade?

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň, vami uvedený predpoklad je správny.
Ak je váš známy vlastníkom domu nadobudnutého pred manželstvom, potom v prípade jeho predaja aj kúpna cena patrí výlučne jemu, a nie aj jeho manželke. Manželka nemá právny nárok na uvedené peniaze a to ani v prípade rozvodu. Dom nepatrí do BSM a preto ani príjem z jeho predaja nepatrí do BSM.

Kúpnu cenu odporúčam nechať uhradiť na osobitný bankový účet vášho známeho, ktorého on je výlučným majiteľom /teda bez disponenta alebo spolumajiteľa bankového účtu/.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, súd rozhodol o nášom rozvode. Máme byt v spoločnom vlastníctve a deti boli zverené matke. Chcem sa opýtať, či má matka právo užívať tento byt spolu s deťmi bez bývalého manžela? A je tiež povinná vyplatiť mu polovicu z predajnej ceny bytu?

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ide o byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov /"BSM"/.

Uvádzame, že napriek skutočnosti, že došlo k rozvodu manželstva, kedy zo zákona zaniká bezpodielového spoluvlastníctvo manželov, to ešte neznamená, aby manžel- manželka nemohli byt užívať a v ňom bývať spolu s deťmi a to bez ohľadu na to, či jeden z bývalých manželov byt v BSM opustí.

Vo veci je potrebné vyporiadať BSM dohodou v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, prípadne v uvedenej lehote do 3 rokov podať návrh na súd o vyporiadanie BSM. Uvádzame súčasne, že dohoda o vyporiadaní BSM pokiaľ ide o nehnuteľností v BSM, musí byť písomná a podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností.

Ohľadom vyporiadanie BSM odporúčam kontaktovať adovkáta.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, pred uzatvorením manželstva som vlastnila vlastný byt. Tento byt sme ako manželia neskôr predali a za získané prostriedky kúpili väčší. Ako by to prosím bolo v prípade rozvodu? Mal by manžel nárok na podiel na byte? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 03.08.2023)

Dobrý deň, z položenej otázky vyplýva, že ste pred uzatvorením manželstva boli výlučným vlastníkom bytu, ktorý ste počas trvania manželstva predali a následne už spolu s manželom kúpili iný väčší byt. Uvádzame, že tento byt, ktorý ste kúpili počas trvania manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvádzame tiež, že samotná skutočnosť, že váš byt ste predávali počas trvania manželstva, nemá vplyv na to, aby mal manžel nárok na podiel na predajnej cene vášho bytu, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva. Čas predaja toho bytu nie je preto podstatný.

Ak je náš predpoklad správny, potom v prípade rozvodu a pri následnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom v súlade s ust. § 150 Obč. zákonníka by ste mali nárok na väčší podiel na byte alebo pri jeho predaji na väčší podiel na predajnej cene za byt, keďže bol kupovaný aj z výlučne finančných prostriedkov. Citujeme ust. § 150 Obč.  zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je pri podaní návrhu na rozvod potrebné žiadať aj o vysporiadanie BSM, alebo sa BSM automaticky ruší rozvodom? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 15.07.2023)

Dobrý deň, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) sa nerieši priamo s rozvodom. BSM sa automaticky nevysporiadava rozvodom, takže ak máte záujem o jeho vysporiadanie, je potrebné to urobiť samostatným konaním alebo dohodou po rozvode, v prípade, že sa dokážete s bývalým partnerom dohodnúť, môže to prebiehať mimo súdneho konania.

Rozvodom iba zaniká BSM a až po zániku môže dôjsť k jeho vysporiadaniu. Inak BSM môže zaniknúť aj počas manželstva jeho zrušením súdom. 


Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, zdedila som garáž a záhradu po otcovi, ktoré sú zapísané iba na moje meno. Pri rozvode sa musím o tento majetok deliť aj s manželom? Tento majetok som zdedila počas manželstva.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň, Vami zdedený majetok nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka a tento majetok nebude ani predmetom  vyporiadania po rozvode /citujeme/:

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Záver : Žiadne delenie s manželom.


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, Rozviedla som sa s manželom, keď naše deti mali 6 a 8 rokov. Počas manželstva sme bývali v rodinnom dome, ktorý manžel dostal do daru od svojej babičky. Dom sme renorovali zo spoločných financií a spoločnej hypotéky. Po rozvode nás manžel, teda otec detí, vyhodil z domu. Moja otázka znie: nevznikla mu právna povinnosť nájsť náhradné bývanie pre svoje maloleté deti? Druhá otázka je týkajúca sa domu, ktorý je v súčasnosti na predaj. Žiadne majetkové vyrovnanie zatiaľ neprebehlo. Majú deti nejaký nárok na finančnú čiastku z predaja domu? Manžel trvá na tom, že všetko je jeho a mne nepatrí nič. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak dom nadobudol bývalý manžel na základe darovacej zmluvy, tento dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak ste dom manžela počas trvania manželstva rekonštruovali a spoločne splácali hypotéku, potom Vy ako manželka máte nárok na vrátenie jednej polovice investícií do domu počas trvania manželstva, keďže išlo o výlučný majetok teraz už bývalého manžela, čo vyplýva z ust.§ 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, ale pokiaľ medzi Vami nedôjde k písomnej dohode, v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva treba podať návrh na vyporiadanie na súd. Právny nárok detí na vyporiadanie z prípadného predaja domu Vaše spoločné deti nemajú, lebo nie sú jeho ani spoluvlastníkmi a do domu nič neinvestovali.

Pokiaľ ide o samotné bývanie resp. zabezpečenie náhradného bývania pre deti, tu treba uviesť, že nebolo Vašou právnou povinnosťou Vás ako manželky a aj detí sa z domu vysťahovať a manžel ani po rozvode nebol oprávnený Vás z domu vyhodiť. Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v dome manžela a to na základe ust. zákona o rodine, v zmysle ktorého platí, že je povinnosťou manželov žiť spolu.

Na vyporiadanie investícií do domu odporúčam kontaktovať advokáta.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.