Máte
otázku?

Rozvod a vyporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod, manžel s rozvodom súhlasí. Môžem podať ja jeho vyjadrenie spolu s návrhom, ako prílohu? Chceme napísať vysporiadanie BSM s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou bude rozvod manželstva, treba dať podpisy overiť a zmluva pri podaní musí byť v akom počte vyhotovená? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, ak Váš manžel s rozvodom súhlasí je možné podať jeho vyjadrenie skôr než ho na to vyzve súd. Vyjadrenie Vám však neodporúčam podať ako prílohu Vášho návrhu na rozvod manželstva. Vyjadrenie musí byť samostatným podaním Vášho manžela, ním podpísaným. Bežne sa v takýchto prípadoch (keď sú manželia dohodnutí na rozvode) postupuje tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod manželstva a druhý manžel približne po 2-3 dňoch podá svoje vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. Tým sa docieli urýchlenie celého konania, nakoľko ho súd nebude musieť vyzvať na vyjadrenie a hneď môže nariadiť pojednávanie. Počet rovnopisov dohody o vyporiadaní BSM je potrebné prispôsobiť k tomu, čo všetko je predmetom dohody o vyporiadaní BSM. Ak ide o iba o hnuteľné veci, postačuje, aby bola dohoda podpísaná vo dvoch vyhotoveniach. Ak je predmetom aj nehnuteľnosť, dve dohody budú potrebné aj pre Okresný úrad, katastrálny odbor na vykonanie zmeny v zápise vlastníckych práv. V prípade, že máte i úver alebo hypotéku bude potrebné ďalšie vyhotovenie pre banku... Z pohľadu právnej istoty Vám odporúčam vo všetkých prípadoch mať úradne overené podpisy na dohodách. Ak však bude predmetom dohody aj nehnuteľnosť, podpisy musia byť úradne overené (vyžaduje to katastrálny zákon).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
ak mi chce babka darovať byt, ale som vydatá a nechcem, aby ak náhodou sa rozvediem s manželom, aby mal právo na polovicu bytu, dalo by sa to nejako obísť ? Alebo bolo by riešenie, ak by darovala byt na moju maloletú dcéru, teda jej pravnučku ?
Ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň, ak By Vám stará mama darovala byt, byt bude vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Vzhľadom na okolnosť, že byt nebude v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v prípade rozvode tento Vám darovaný byt ani nebude predmetom vyporiadania BSM po rozvode.

Uvádzame aj iný príklad :

Ak by ste náhodou zomreli skôr ako manžel a v čase trvania manželstva, potom bude tento byt predmetom dedenia a manžel by nadobudol jednu polovicu domu a Vaša dcéra/syn tiež polovicu. Riešením pre prípad úmrtia je, aby ste spísali závet a určili ako závetného dediča výlučne Vášho potomka /dcéra/syn/. Manžel by tento závet z toho dôvodu, že nie je závetným dedičom by nemohol napadnúť, lebo ide o Vaše výlučné vlastníctvo.

Z uvedneého teextu anšej odpovede vyplýva, že nemusíte vec riešiť spôsobom, že stará mama daruje byt vnučke.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mám nárok po rozvode na dom, ktorý sme s manželom kúpili počas manželstva, ale z peňazí, ktoré sme získali tým, že manžel počas manželstva nadobudol byt, ktorý zdedil. Ďakujem za odpoveď. Anna

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste počas manželstva kúpili rodinný dom, na kúpu ktorého boli použité finančné prostriedky z predaja bytu, ktorý manžel nadobudol dedením.

Ak je situácia taká, ako uvádzame vyššie, rodinný dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, potom v prípade rozvodu platí ust.§ 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že manžel ako vlastník zdedeného bytu bude mať v prípade vyporiadania BSM -  rodinného domu, ak sa nedohodnete inak, na vrátenie sumy, ktorú vložil do kúpi rodinného domu. Otázkou je, či na kúpu rodinného domu boli použité výlučne len fin. prostriedky z predaja zdedeného bytu ako postačujúce na kúpu rodinného domu, alebo aj prostriedky patriace do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či mám po rozvode nejaký nárok na rodinný dom. Manžel zdedil dom ešte pred uzavretím manželstva a je napísaný iba na neho. Ďakujem. Silvia

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2021)

Dobrý deň,
dom, ktorý zdedil manžel pred manželstvom nepatrí do bezdpodielového spoluvlastníctva, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."
 
Otázkou je, či ste v predmetnom rodinnom dome aj spoločne žili a investovali do jeho rekonštrukcie. Ak je odpoveď kladná, potom v prípade rozvodu máte nárok, aby Vám bola vrátená jedna polovica vložených fin. prostriedkov počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
ako mame postupovať prosím v nasledovnom prípade. S manželkou sme sa rozviedli a ani jeden si nemienime nárokovať na nič, čo užíva ten druhý a bolo nadobudnuté počas manželstva. Ale chceme podpísať nejakú dohodu o tom.
Ďakujem za odpoveď. Pavol

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade je potrebné spísať dohodu o vyporiadaní BSM v zmysle ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 149
(1)Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
 (2)Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.
 
§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
som ženatý a odišiel som z domu. Hypotéku brala manželka, lebo robí v banke a ja som spoludlžník. Splácali sme ju spoločne. Tým, že neuživam náš rodinný dom tak neprispievam k splácaniu hypo. Rozvodové papiere ešte nie sú podané. Čo sa môže stat pri rozvode a pri vysporiadaní majetku ? Dom a pozemok je písaný na mňa. Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste odišli z domu, na ktorý bola braná hypotéka, pričom RD je písaný na liste vlastníctva len na Vaše meno.

Z otázky usudzujeme, že dom ste nadobudli počas trvania manželstva a teda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/.

Ak ste z domu odišli a manželka spláca hypotéku v celosti, na právnom stave vlastníctva k nehnuteľnosti sa nič nemení. V prípade rozvodu a následného vyporiadania BSM platí, že ak sa v lehote do 3 rokov od rozvodu nedohodnete na vyporiadaní BSM prípadne v uvedenej lehote nepodáte návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom bude platiť ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Uvádzame, že pri rozvode sa BSM nevyporadúva, ale až následne po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. V prípade spísania dohody o vyporiadení BSM bude potrebné ešte kontaktovať banku a vyporiadať aj hypotéku priamo s bankou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Sme z manželom v rozvodovom konaní a máme spoločnú nehnuteľnosť na hypotéku, v ktorej on teraz asi 5 mesiacov býva a aj platí hypotekárny úver. Je možné, aby nehnuteľnosť predal bez môjho súhlasu, či podpisu? Ďakujem. Dagmar

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, manžel bez Vášho súhlasu nehnuteľnosť predať nemôže, pričom poukazujeme na ust. § 145 Obč. zákonníka :

"(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

V otázke uvádzate, že manžel v nehnuteľnosti býva, Vy ste sa zrejme odsťahovali. AK je to tak, uvádzame, že aj keď ste v rozvodovom konaní, neboli ste povinná sa z domu odsťahovať a manžel Vás z domu ani nemôže vyhodiť, lebo dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve a BSM trvá.

V prípade problémov resp. záujmu ohľadom rád pri rozvode, pri vyporiadaní BSM, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som vedieť ak sa manželia po rozvode dohodnú, že naďalej budú užívať spoločne majetok tak ako to bolo počas manželstva potrebujem to niekde oznámiť ? Yveta

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva a čo by bolo predmetom vyporiadania BSM.

To, že zatiaľ nebudete vyporiadavať BSM či už na základe písomnej dohody, alebo cestou súdu, nemusíte nikomu oznamovať, teda nie žiadnemu súdu prípadne úradu.

Podľa ust. § 149 ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva sa nedohodnete písomne, prípadne nepodáte návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom zo zákona platí, že nehnuteľnosti patriace do zaniknutého BSM budú v podielovom spoluvlastníctve oboch bývalých manželov. Pokiaľ ide o hnuteľné veci, tieto budú vo vlastníctve toho z manželov, ktorý ich pre svoju potrebu a potrebu svojej rodiny užíva ako ich vlastník.

V prípade záujmu o vyporiadanie BSM kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
rada by som sa niečo opýtala. Po rozvode z manželom sme uzavreli BSM u právnika na dobu 2 roky, avšak s bývalým manželom sme opäť našlo cestu k sebe a žijeme spolu. Následne tak majetok nechceme deliť a budeme ho naďalej užívať spolu. Chcem sa spýtať je nutné nejako BSM zrušiť ? Norika

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sa s manželom rozviedli, avšak naďalej žijete spolu. V otázke uvádzate, že máte spísanú dohodu o vyporiadaní BSM na dobu dvoch rokov /nevieme, či z Vašej strany pri písaní otázky nedošlo k preklepu, lebo uvádzate, že dohodu o vyporiadaní BSM ste uzatvorili na dva roky/. Nepíšete v otázke čo bolo predmetom dohody o vyporiadaní BSM, či len hnuteľné veci, alebo aj nehnuteľnosti.

Ako odpoveď na Vami uvedenú otázku musíme uviesť, že to že ste sa rozviedli, zo zákona zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. To, že nateraz žijete spolu neznamená, že bezpodielové spoluvlastníctvo sa obnovilo, keďže BSM môže vzniknúť len v prípade uzatvorenia manželstva a spoločným žitím s bývalým manželom sa BSM zo zákona neobnoví. Dôvod je prostý, a to ten, že nie ste manželia.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať som po rozvode už tretí týždeň dostal som už aj papier právoplatnosti, máme spoločný majetok s bývalou a nevieme sa rozhodnúť. Ja by som chcel vzdať moju časť synovi, ktorý už v auguste bude mať 18 rokov, či sa to dá. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň, pokiaľ chete vyporiadať BSM po rozvode, je možná aj dohoda o vyporiadaní BSM, ktorá v prípade nehnuteľností musí byť písomná a účinnosť nadobpda vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka.

Ak sa chcete dohdonúť na celkovom vyporiadaní aj ohľadom hnuteľných aj nehnuteľných vecí, odporúčame vždy len písomnú dohodu. V dohode o vyporiadaní BSM nemôžete BSM vyporiadať tým spôsobom, že svoj podiel na BSM ponecháte resp. sa vzdáte v propech syna a to ani po dosiahnutí plnoletosti a to z dôvodu, že on nie je účastníkom právneho vzťahu pri vyporiadaní BSM. Účastníkmi dohody sú manželia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
prosím o odpoveď, či by manžel mal nárok na auto, ktoré si chcem kúpiť, pri rozvode, aj keď už tri roky máme každý svoj účet a auto si chcem kúpiť z mojich peňazí.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že aj keď máte ako manželia samostatné bankové účty počas trvania manželstva, pričom BSM za trvania manželstva nebolo zrušené, v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka platí, že príjem nadobudnutý za trvania manželstva patrí do BSM a teda aj MV bude patriť do BSM. To, že máte samostatné bankové účty nie je podstatné.

CItujeme ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Iné by to bolo v prípade, že peniaze na kúpu auta by ste získali napr. darovaním a z týchto darovaných peňazí by ste si kúpili MV. V tomto prípade by MV už do BSM nepatrilo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, sme v rozvodovom konaní. Manžel podpísal rodičovskú dohodu s konkrétnou výškou výživného a stykom a musela som tam napísať vyrovnanie BSM (peniaze na kúpu bytu pre mňa a dcéru), ale zrazu nič neplatí z jeho strany. Povedal, že s BSM nedostanem nič, že už všetko previedol inam. Všetky akcie cenné papiere dividendy. Moja otázka znie dá sa to dohľadať a dokázať, že to spravil účelovo, aby ma nemusel vyplatiť? Ďakujem za odpoveď. Zuza

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste v rozvodovom konaní, teda nie je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

Je spísaná rodič. dohoda ohľadom maloletého dieťaťa, ktorú ste zrejme už aj odstúpili na súd a to s tým dodatkom, že rodič. dohoda sa považuje aj za vyporiadanie BSM.

Podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 149
(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Vzhľadom na okolnosť, že Vaše manželstvo nie je právoplatne rozvedené, dohoda je neplatná, keďže v čase jej podpísania - pred rozvodom - nie je známy rozsah majetku, ktorý bude predmetom vyporiadania, a v konečnom dôsledku k rozvodu ani nemusí dôjsť.

Nepoznáme obsah Vašej rodič. dohody s obsahom aj o vyporiadaní BSM.

V zmysle zákona je síce možné uzatvorenie dohody o budúcom vyporiadaní BSM, v ktorej by ste si dohodli odklad účinnosti zmluvy ku dňu právoplatnosti rozvodu manželstva; túto formu ; zmluvy však v otázke neuvádzate.

Odporúčame vec konzultovať s advokátom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, Vám prajem.
Otec (65) sa rozviedol s mojou nevlastnou matkou (51). Rozviedli sa po 28 rokoch.
Nevlastná matka chce vyplatiť otca so sumou 15000 € a nech odíde preč. Vyjadrila sa, že otec si viac nezaslúži /osem rokov nepracoval/. Ale dôvod prečo otec nepracoval je ten, že dostal mozgovú porážku a po porážke sa mu pridružili ešte rôzne iné choroby a už nebol schopný chodiť do práce. Otec počas ich manželstva podnikal a zarábal peniaze čo je približne 20 rokov. Majetok nadobudli počas manželstva.
Pred dvomi rokmi si zobrali pôžičku vo výške 10000 € na novú strechu, aby mohli dostať pôžičku museli dať ohodnotiť dom, ktorý v tej dobe mal hodnotu 77000 eur. Približne pred rokom si jeho nevlastná manželka ešte zobrala pôžičku na auto vo výške 10 tisíc eur. Všetko sa platilo z jej účtu, na ktorý jej chodila výplata. Plus len ona disponovala s ID otca, nakoľko otec po porážke sa v tom nevyzná.
A teraz nastáva moja otázka: Na čo ma v takomto prípade môj otec nárok. Manželka mu povedala, že mu dá 15000 €, a keď s tým nebude súhlasiť, súd mu ani toto neprizná.
Vopred Vám pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. Predpokladáme však, že pred menej ako 3 rokmi. Ak by však rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi a nebol podaný návrh na súd na vyporiadanie BSM, potom zo zákona platí, že RD je v podielovom spoluvlastníctve.

Ak to tak nie je, potom riešením je spísanie dohody o vyporiadaní BSM. Predpokaldáme, že RD je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, vrátane pozemku. Poznamenávame, že Váš otec nie je povinný sa z RD vysťahovať a ani jeho už bývalá manželka ho z RD nemôže vyhodiť a vysťahovať.

V otázke uvádzate, že RD pred dvoma rokmi mal podľa znal. posudku hodnotu 77000 €, z čoho jedna polovica je 38500 €, čo je podiel Vášho otca pri vyporiadaní v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

T.j. : Pri vyporiadaní cestou súdu, súd vychádza z uvedeného zák. ustanovenia.

Riešením /nepoznáme stavebnú dispozíciu domu/ je aj rozdelenie domu dve samostatné bytové jednotky.

To, že sa výdavky spojené s bývaním resp. splátky pôžičiek platili z jej účtu v banke, teda bankový účet je vedený na meno býv. manželky, nie je v tomto prípade podstatné a to z dôvodu, že príjem zo zamestnania resp. aj ID Vášho otca, patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Poznamenávame, že predmetom vyporiadania BSM je aj hnuteľný majetok.

Vo veci ID odporúčame kontaktovať soc. poisťovňu, aby ID poberal otec priamo.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som rozvedená 2 roky a teraz sa chcem s exmanželom dohodnúť na vyporiadaní BSM, ale on nemá záujem takže to chcem dať na súd. Ale počas manželstva som dostala od žijúcej matky dedičstvo. Neprebehlo však platné dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či by sa to počas súdu dalo preukázať len svedkami alebo treba na to notársky overené potvrdenie, že som to prijala ako dedičstvo od matky. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň. Ak došlo k prevodu majetku počas života Vašej matky, určite nešlo o dedičstvo v pravom zmysle slova. K dedeniu totiž môže dôjsť jedine v prípade smrti (lat. mortis causa). Domnievam sa preto, že medzi Vami a matkou došlo k bezodplatnému prevodu majetku. Ak je tomu tak, po právnej stránke išlo o darovanie. Pritom veci získané počas trvania jedným z manželom na základe darovania sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak je tomu tak, malo by ísť o Váš výlučný majetok. V rámci súdneho konania môžete takéto darovanie preukázať najmä listinnými dôkazmi - darovacou zmluvou, príp. svedeckými výpoveďami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď a ešte by som mala dve otázky. Vyporiadanie BSM môžem podať v deň, keď podávam návrh na rozvod? Vyjadrenie sa návrhu na rozvod musí byt tiež tri krát vyhotovený, ako návrh na rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň, ak máte maloleté deti, tak sa vyjadrenie Vášho manžela k návrhu na rozvod manželstva podáva v troch vyhotoveniach. Ak máte bezdetné manželstvo, resp. deti sú už dospelé, vyjadrenie sa podáva vo dvoch vyhotoveniach. Žalobu o vyporiadanie BSM však nemôžete podať zároveň s návrhom na rozvod manželstva, nakoľko BSM zanikne až právoplatnosťou rozsudku o rozvode. Rovnako ak sa s manželom viete dohodnúť na vyporiadaní BSM nie je potrebné do toho zainteresovať súd. Stačí spísať dohodu o vyporiadaní BSM, ktorá bude mať všetky zákonom vyžadované náležitosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku