Máte
otázku?

Rozvod a vyporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod, manžel s rozvodom súhlasí. Môžem podať ja jeho vyjadrenie spolu s návrhom, ako prílohu? Chceme napísať vysporiadanie BSM s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou bude rozvod manželstva, treba dať podpisy overiť a zmluva pri podaní musí byť v akom počte vyhotovená? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, ak Váš manžel s rozvodom súhlasí je možné podať jeho vyjadrenie skôr než ho na to vyzve súd. Vyjadrenie Vám však neodporúčam podať ako prílohu Vášho návrhu na rozvod manželstva. Vyjadrenie musí byť samostatným podaním Vášho manžela, ním podpísaným. Bežne sa v takýchto prípadoch (keď sú manželia dohodnutí na rozvode) postupuje tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod manželstva a druhý manžel približne po 2-3 dňoch podá svoje vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. Tým sa docieli urýchlenie celého konania, nakoľko ho súd nebude musieť vyzvať na vyjadrenie a hneď môže nariadiť pojednávanie. Počet rovnopisov dohody o vyporiadaní BSM je potrebné prispôsobiť k tomu, čo všetko je predmetom dohody o vyporiadaní BSM. Ak ide o iba o hnuteľné veci, postačuje, aby bola dohoda podpísaná vo dvoch vyhotoveniach. Ak je predmetom aj nehnuteľnosť, dve dohody budú potrebné aj pre Okresný úrad, katastrálny odbor na vykonanie zmeny v zápise vlastníckych práv. V prípade, že máte i úver alebo hypotéku bude potrebné ďalšie vyhotovenie pre banku... Z pohľadu právnej istoty Vám odporúčam vo všetkých prípadoch mať úradne overené podpisy na dohodách. Ak však bude predmetom dohody aj nehnuteľnosť, podpisy musia byť úradne overené (vyžaduje to katastrálny zákon).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať som po rozvode už tretí týždeň dostal som už aj papier právoplatnosti, máme spoločný majetok s bývalou a nevieme sa rozhodnúť. Ja by som chcel vzdať moju časť synovi, ktorý už v auguste bude mať 18 rokov, či sa to dá. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň, pokiaľ chete vyporiadať BSM po rozvode, je možná aj dohoda o vyporiadaní BSM, ktorá v prípade nehnuteľností musí byť písomná a účinnosť nadobpda vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka.

Ak sa chcete dohdonúť na celkovom vyporiadaní aj ohľadom hnuteľných aj nehnuteľných vecí, odporúčame vždy len písomnú dohodu. V dohode o vyporiadaní BSM nemôžete BSM vyporiadať tým spôsobom, že svoj podiel na BSM ponecháte resp. sa vzdáte v propech syna a to ani po dosiahnutí plnoletosti a to z dôvodu, že on nie je účastníkom právneho vzťahu pri vyporiadaní BSM. Účastníkmi dohody sú manželia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň,
prosím o odpoveď, či by manžel mal nárok na auto, ktoré si chcem kúpiť, pri rozvode, aj keď už tri roky máme každý svoj účet a auto si chcem kúpiť z mojich peňazí.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že aj keď máte ako manželia samostatné bankové účty počas trvania manželstva, pričom BSM za trvania manželstva nebolo zrušené, v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka platí, že príjem nadobudnutý za trvania manželstva patrí do BSM a teda aj MV bude patriť do BSM. To, že máte samostatné bankové účty nie je podstatné.

CItujeme ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Iné by to bolo v prípade, že peniaze na kúpu auta by ste získali napr. darovaním a z týchto darovaných peňazí by ste si kúpili MV. V tomto prípade by MV už do BSM nepatrilo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, sme v rozvodovom konaní. Manžel podpísal rodičovskú dohodu s konkrétnou výškou výživného a stykom a musela som tam napísať vyrovnanie BSM (peniaze na kúpu bytu pre mňa a dcéru), ale zrazu nič neplatí z jeho strany. Povedal, že s BSM nedostanem nič, že už všetko previedol inam. Všetky akcie cenné papiere dividendy. Moja otázka znie dá sa to dohľadať a dokázať, že to spravil účelovo, aby ma nemusel vyplatiť? Ďakujem za odpoveď. Zuza

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste v rozvodovom konaní, teda nie je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

Je spísaná rodič. dohoda ohľadom maloletého dieťaťa, ktorú ste zrejme už aj odstúpili na súd a to s tým dodatkom, že rodič. dohoda sa považuje aj za vyporiadanie BSM.

Podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 149
(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Vzhľadom na okolnosť, že Vaše manželstvo nie je právoplatne rozvedené, dohoda je neplatná, keďže v čase jej podpísania - pred rozvodom - nie je známy rozsah majetku, ktorý bude predmetom vyporiadania, a v konečnom dôsledku k rozvodu ani nemusí dôjsť.

Nepoznáme obsah Vašej rodič. dohody s obsahom aj o vyporiadaní BSM.

V zmysle zákona je síce možné uzatvorenie dohody o budúcom vyporiadaní BSM, v ktorej by ste si dohodli odklad účinnosti zmluvy ku dňu právoplatnosti rozvodu manželstva; túto formu ; zmluvy však v otázke neuvádzate.

Odporúčame vec konzultovať s advokátom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, Vám prajem.
Otec (65) sa rozviedol s mojou nevlastnou matkou (51). Rozviedli sa po 28 rokoch.
Nevlastná matka chce vyplatiť otca so sumou 15000 € a nech odíde preč. Vyjadrila sa, že otec si viac nezaslúži /osem rokov nepracoval/. Ale dôvod prečo otec nepracoval je ten, že dostal mozgovú porážku a po porážke sa mu pridružili ešte rôzne iné choroby a už nebol schopný chodiť do práce. Otec počas ich manželstva podnikal a zarábal peniaze čo je približne 20 rokov. Majetok nadobudli počas manželstva.
Pred dvomi rokmi si zobrali pôžičku vo výške 10000 € na novú strechu, aby mohli dostať pôžičku museli dať ohodnotiť dom, ktorý v tej dobe mal hodnotu 77000 eur. Približne pred rokom si jeho nevlastná manželka ešte zobrala pôžičku na auto vo výške 10 tisíc eur. Všetko sa platilo z jej účtu, na ktorý jej chodila výplata. Plus len ona disponovala s ID otca, nakoľko otec po porážke sa v tom nevyzná.
A teraz nastáva moja otázka: Na čo ma v takomto prípade môj otec nárok. Manželka mu povedala, že mu dá 15000 €, a keď s tým nebude súhlasiť, súd mu ani toto neprizná.
Vopred Vám pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. Predpokladáme však, že pred menej ako 3 rokmi. Ak by však rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi a nebol podaný návrh na súd na vyporiadanie BSM, potom zo zákona platí, že RD je v podielovom spoluvlastníctve.

Ak to tak nie je, potom riešením je spísanie dohody o vyporiadaní BSM. Predpokaldáme, že RD je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, vrátane pozemku. Poznamenávame, že Váš otec nie je povinný sa z RD vysťahovať a ani jeho už bývalá manželka ho z RD nemôže vyhodiť a vysťahovať.

V otázke uvádzate, že RD pred dvoma rokmi mal podľa znal. posudku hodnotu 77000 €, z čoho jedna polovica je 38500 €, čo je podiel Vášho otca pri vyporiadaní v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

T.j. : Pri vyporiadaní cestou súdu, súd vychádza z uvedeného zák. ustanovenia.

Riešením /nepoznáme stavebnú dispozíciu domu/ je aj rozdelenie domu dve samostatné bytové jednotky.

To, že sa výdavky spojené s bývaním resp. splátky pôžičiek platili z jej účtu v banke, teda bankový účet je vedený na meno býv. manželky, nie je v tomto prípade podstatné a to z dôvodu, že príjem zo zamestnania resp. aj ID Vášho otca, patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Poznamenávame, že predmetom vyporiadania BSM je aj hnuteľný majetok.

Vo veci ID odporúčame kontaktovať soc. poisťovňu, aby ID poberal otec priamo.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som rozvedená 2 roky a teraz sa chcem s exmanželom dohodnúť na vyporiadaní BSM, ale on nemá záujem takže to chcem dať na súd. Ale počas manželstva som dostala od žijúcej matky dedičstvo. Neprebehlo však platné dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či by sa to počas súdu dalo preukázať len svedkami alebo treba na to notársky overené potvrdenie, že som to prijala ako dedičstvo od matky. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň. Ak došlo k prevodu majetku počas života Vašej matky, určite nešlo o dedičstvo v pravom zmysle slova. K dedeniu totiž môže dôjsť jedine v prípade smrti (lat. mortis causa). Domnievam sa preto, že medzi Vami a matkou došlo k bezodplatnému prevodu majetku. Ak je tomu tak, po právnej stránke išlo o darovanie. Pritom veci získané počas trvania jedným z manželom na základe darovania sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak je tomu tak, malo by ísť o Váš výlučný majetok. V rámci súdneho konania môžete takéto darovanie preukázať najmä listinnými dôkazmi - darovacou zmluvou, príp. svedeckými výpoveďami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vyporiadanie BSM (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď a ešte by som mala dve otázky. Vyporiadanie BSM môžem podať v deň, keď podávam návrh na rozvod? Vyjadrenie sa návrhu na rozvod musí byt tiež tri krát vyhotovený, ako návrh na rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vyporiadanie BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň, ak máte maloleté deti, tak sa vyjadrenie Vášho manžela k návrhu na rozvod manželstva podáva v troch vyhotoveniach. Ak máte bezdetné manželstvo, resp. deti sú už dospelé, vyjadrenie sa podáva vo dvoch vyhotoveniach. Žalobu o vyporiadanie BSM však nemôžete podať zároveň s návrhom na rozvod manželstva, nakoľko BSM zanikne až právoplatnosťou rozsudku o rozvode. Rovnako ak sa s manželom viete dohodnúť na vyporiadaní BSM nie je potrebné do toho zainteresovať súd. Stačí spísať dohodu o vyporiadaní BSM, ktorá bude mať všetky zákonom vyžadované náležitosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku