POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň. Rád by som sa informoval, ako postupovať pri vysporiadaní BSM po rozvode manželstva. Naše manželstvo bolo rozvedené 17. 2. 2017 a čakáme na doručenie písomného rozsudku. Oba sme sa vzdali možnosti odvolania. Manželka nemá záujem dohodnúť sa o vysporiadaní BSM a uprednostňuje súdne riešenie. Toto vysporiadanie vidí len v rámci obdobia, počas ktorého sme spoločne žili v domácnosti mojich rodičov až do roku 2012. V tomto období sme si zaobstarali ojazdené auto, v roku 2008 sme vymenili plastové okná v dome a zariadili byt nábytkom. V tejto dobe som nemal podiel na tomto dome. Môj podiel na dome mi vznikol až v roku 2016 po smrti mojej matky. V roku 2012 sa manželka odsťahovala z našej spoločnej domácnosti k svojim rodičom do inej obce, kde po smrti jej matky jej dom zariadila nábytkom, spotrebičmi, vymenila plastové okná a kúpila staršie auto. Po jej odchode som sa staral o nášho mladšieho syna až do jeho osamostatnenia. Rád by som sa informoval, či po doručení rozsudku o rozvode manželstva mám aj ja podať žiadosť, resp. žalobu o vysporiadanie BSM súdnou cestou? Keby ste mi mohli poradiť, ako formulovať takúto žiadosť, bol by som veľmi vďačný. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň,

v prípade, ak sa neviete dohodnúť na vyporiadaní Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniklo rozvodom Vášho manželstva, môže podať ktorýkoľvek z Vás podať na súd žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Stačí, ak podá žalobu jeden z Vás. Z hľadiska ďalšieho konania nie je významné, či žalobu podá Vaša bývalá manželka alebo Vy.

Čo sa týka samotného rozsahu BSM, Váš spoluvlastnícky podiel na dome v ktorom bývate, nebude súčasťou BSM, pretože ste ho nadobudli dedením a veci nadobudnuté dedením nepatria do BSM. Investícia do domu Vašich rodičov (teda v čase, keď ste neboli vlastníkom ani spoluvlastníkom tohto dobu) - napr. výmena plastových okien a pod. nebude súčasťou vyporiadania BSM, pretože z právneho hľadiska išlo o investíciu do cudzieho majetku. Ostatný majetok, ktorý ste nadobudli Vy alebo Vaša manželka počas manželstva bude predmetom vyporiadania.

V prípade podania žaloby postačuje podať jednoduchú žalobu nazvanú ako žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, v ktorej uvediete, že ste boli manželmi a manželstvo zaniklo rozvodom (vhodné je pripojiť rozsudok o rozvode aj sobášny list) a že nakoľko ste sa nedohodli na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, žiadate o jeho vyporiadanie súdom. Súčasne je potrebné v žalobe uviesť, aký majetok je vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve - teda ktorý bude vyporiadavaný a ako navrhujete jeho vyporiadanie uskutočniť - t. j. ktoré veci majú byť prikázané do koho vlastníctva, prípadne kto má komu ako veľký vyporiadací podiel vyplatiť (to v prípade, ak jeden z manželov nadobudne do výlučného vlastníctva veci vo vyššej hodnote, ako je výška jeho podielu).

Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželkou sme sa rozviedli a ona sa vzdáva spoločne nadobudnutého majetku. Ako to môžeme urobiť, aby to bolo oficiálne? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň, ak sa Vaša manželka rozhodla vzdať sa spoločne nadobudnutého majetku, mali by ste uzavrieť dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obsahom takto dohody je vymedzenie rozsahu majetku, ktorý je predmetom vyporiadania a dohoda o jeho rozdelení, čiže o tom, čo z majetku pripadne do výlučného vlastníctva jedného manžela a čo druhému manželovi. Je možné sa dohodnúť aj na finančnom vyrovnaní alebo inom spôsobe, ktorým jeden manžel vyrovná hodnotový rozdiel druhému, aby podiely boli rovnaké alebo zodpovedali dohodnutému pomeru. Zákon nevylučuje možnosť, že manžel sa vzdá práva na finančné vyrovnanie, hoci by naň mal nárok. Pri dohode platí dispozitívna voľnosť účastníkov, teda na základe vzájomnej dohody sa môžete od zásad vyporiadania obsiahnutých v zákone odchýliť. Dohoda má prednosť a musí rešpektovať vôľu strán.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na BSM. Už sme rozvedení. Máme spoločný rodinný dom, v ktorom už býva bývalý manžel s priateľkou a jej dvoma deťmi, pričom nie je ich otcom. Máme spoločnú desaťročnú dcérku, o ktorú sa starám sama už štyri roky. Rozvod nám trval štyri roky. Pri kúpe rodinného domu som investovala viac ako 31 000 €. Boli sme už manželia, keď sme dom kúpili. Ako mám postupovať? Bývalý manžel ma odmieta vyplatiť a nedarí sa mi s ním dohodnúť. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň, z otázky len usudzujeme, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 4 rokmi, keďže uvádzate, že o dcéru sa staráte sama viac ako 4 roky. To však len usudzujeme, lebo nepíšete kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
Ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi, a nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a ani nedošlo k dohode o jeho vyporiadaní, potom zo zákona platí, že dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov. V tomto prípade môžete sa buď s bývalým manželom dohodnúť na vyporiadaní, alebo podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s tým, že budete žiadať aj vyplatenie resp. doplatenie sumy 31000 €.

V prípade, že od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynuli viac ako 3 roky, môžete podať návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na vyporiadanie nehnuteľnosti, prípadne aj podanie žaloby na súd. Uvádzame tiež, že vy ako spoluvlastník domu môžete žiadať od terajšej manželky vášho bývalého manžela, aby vám platila nájomné za užívanie domu v rozsahu vášho podielu. Keďže však nie je podpísaná nájomná zmluva, môžete žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré je v podstate z hľadiska finančného rovnaké ako nájomné. Tu však platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a teda môžete žiadať toto právo aj spätne.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ktorý dátum sa berie do úvahy pri majetku v BSM: dátum pojednávania o rozvode, alebo dátum už právoplatného rozhodnutia? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.09.2021)

Dobrý deň,

BSM vzniká dňom uzavretia manželstva a k jeho zániku dochádza okamihom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode. Takže rozhodujúci je deň rozvodu (právoplatnosti). Ak by sa však niečo dialo s majetkom počas manželstva, je možné na to prihliadať pri vysporiadaní. To by som Vám ale potom odporúčal sa porozprávať s advokátom.

Pokiaľ ide o návrh na vyporiadanie BSM, ten je potrebné podať v lehote 3 rokov od právoplatnosti tohto rozsudku, inak sa bývalí manželia stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. 

 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Som vydatá rok a pol. Moja mama chce darovacou zmluvou preniesť na mňa vlastníctvo domu, v ktorom momentálne bývame a kde obaja s manželom splácame dlhy, ktoré na ňom ostali po dedičskom konaní (po mojom dedkovi). Mám otázku: Ak by sme sa s manželom rozviedli, mali by moje manžel akýkoľvek nárok na dom? Prípadne, mohol by si nárokovať náhradu peňazí, ktoré do domu investoval? Simona

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.07.2021)

Dobrý deň,
z ptázky vyplýva, že mama Vám chce darovať RD, pričom s manželom nateraz splácate dlhy, ktoré Vaša mama zdedila v dedič. konaní po dedkovi.

Uvádzame, že ak by mama Vám darovala RD, tento bude vo Vašom výlučnom vlastníctve, nebude teda patriť do bezpodielového spoluvlastníctva /BSM/. V prípade rozvodu Váš manžel nemá nárok na podiel na predmetnom darovanom RD. Ak by ste v čase manželstva do domu investovali spoločné finančné prostriedky patriace do BSM, v prípade rozvodu by mal manžel nárok na vrátenie jednej polovice vložených fin. prostriedkov, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: moja exmanželka odmieta sa so mnou dohodnúť ohľadom spoločného majetku - rodinného domu v hodnote približne 250 000 eur. Rozvod nadobudol právoplatnosť pred 6 mesiacmi. Mám podať návrh na súd ohľadom delenia spoločného majetku? Aká bude výška poplatkov v tomto prípade? Ako dlho asi bude trvať súdny proces? Moja exmanželka má v starostlivosti naše maloleté deti, na ktoré platím riadne výživné vo výške 330 eur. Vyhráža sa mi, že sa so mnou nebude deliť o majetok, pokiaľ budú deti - 8 a 12 rokov staré - školopovinné. Odmieta všetky moje návrhy a nemôžem si dovoliť mediátora. Poslednú dobu deti osočuje na mňa, aby sa so mnou vôbec nestýkali. Takto mi vzniká finančná škoda, nakoľko v dome nežijem a obývajú ho len ona s deťmi.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
ak sa s ňou neviete dohodnúť a odmieta aj akúkoľvek snahu o mediáciu alebo inú formu hľadania kompromisu, nezostane Vám nič iné ako podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM. Na začiatku sa platí poplatok vo výške 66,- €. Následne sa dopláca súdny poplatok na konci súdneho konania buď vo výške 3 % alebo 1 % (ak sa uzatvorí zmier v súdnom konaní) z ceny všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

Čo sa samotnej dĺžky súdneho konania týka, to sa nedá ani odhadnúť. Závisieť to bude najmä od prístupu bývalej manželky a toho, čo bude v súdnom konaní požadovať. Ak sa však strany sporu sporia v konaniach o vyporiadanie BSM, súdne konanie trvá aj 4-7 rokov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rok po rozvode a chcela som svojho exmanžela vyplatiť z nášho spoločného bytu, ktorého cena je 40 000 €. On mi však povedal, že vyplatí mňa, ale z pôvodnej ceny, teda z ceny v čase nášho rozvodu - 26 000 €. Tvrdí, že to podporuje nejaký paragraf. Má pravdu?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.02.2020)

Dobrý deň, 
v  otázke uvádzate, že pred cca rokom došlo k rozvodu manželstva a BSM zatiaľ nebolo vyporiadané dohodou resp. nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM.
Pre dohodu o vyporiadaní BSM , teda bez účasti súdu, platí ako základ ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Poznamenávame, že pri vyporiadaní BSM nejde len o vyplatenie podielu vo finančnom vyjadrení, ale keďže ide o nehnuteľnosť, dohoda o vyporiadaní musí byť dohoda písomná v súlade s  ust. § 149a/ Obč. zákonníka :
"Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Pre určenie ceny majetku v BSM je rozhodujúci stav v čase jeho vyporiadania. 


Citujeme z uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 4. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 343/2014 :

"Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa tohto ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri určení ich ceny sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny vecí v čase vyporiadania BSM. Uvedené platí tak pre určenie ceny hnuteľných vecí, ako aj pri určení ceny nehnuteľností.  Zásada, podľa ktorej pri oceňovaní vecí patriacich do vyporiadavaného BSM sa vychádza z ich ceny v čase vyporiadania (viď R 42/1972), sa uplatňuje aj v konaní o vyporiadanie BSM, účastníkmi ktorého sú manželia – bývalí spoloční nájomcovia družstevného bytu a spoloční členovia SBD. Na podstate tejto zásady je potrebné trvať bez ohľadu na dĺžku konania o vyporiadanie BSM. Ani v prejednávanej veci nebol dôvod odchýliť sa od záverov zaujatých už v rozhodnutiach najvyššieho súdu sp. zn. 5 Cdo 29/2000, 3 Cdo 105/2007, 3 Cdo 56/2008, 3 Cdo 88/2010, v zmysle ktorých všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase (vyporiadania BSM) nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne (viď tiež R 40/2002)."

 

Odporúčame BSM po rozvode vyporiadať dohodou všetok majetok, hnuteľný aj nehnuteľný.

Dohodu o vyporiadaní odporúčame nechať vypracovať advokátovi.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

S manželom spoločne vlastníme byt. Ak sa rozhodnem od neho odísť skôr ako ktokoľvek z nás podá žiadosť o rozvod, stratím nárok na vysporiadanie majetku po prípadnom rozvode?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň,

samotný odchod zo spoločnej domácnosti neznamená, že dôjde k zániku BSM prípadne, že by ste stratili právny nárok na vyporiadanie BSM.
V otázke neuvádzate, dôvod odchodu, ale možnosťou je aj zrušenie BSM za trvania manželstva v zmysle ust. § 148 ods 2 Obč. zákonníka :
"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Ak by dôvodom odchodu z domácnosti malo byť násilie fyzické alebo psychické,  možnosťou je tiež obrátiť sa na súd podľa § 146 ods. 2 Obč. zákonníka :
"Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť."
 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Majetkové vysporiadanie po rozvode, právoplatnosť rozvodu 15. 12. 2008

Dobrý deň, keďže s mojím bývalým partnerom nie je možná žiadna dohoda, momentálne on obýva náš spoločný 2-izbový byt (vlastnícky podiel 1/1). Ja sa nachádzam v prenájme, keďže mi odmietol poskytnúť prístup do bytu a zdržiava mi kľúče. Moja snaha sa teraz ohraničuje na vypracovanie majetkového vyrovnanie po rozvode a podanie návrhu na súd. Nie som si však istá, či sú moje finančné prostriedky dostatočné, preto by som rada vedela o všetkých poplatkoch.

Je potrebné spomenúť, že náš byt bol založený 07. 05. 2008 jeho kamarátovi, ktorý plánoval rekonštrukciu svojho vlastného bytu, ktorý v tom čase ešte nevlastnil. Tento úver ešte nebol vyplatený a záloha na byt v prospech jeho úveru nebol zrušený. Rada by som vedela, ako toto zahrnúť do majetkového vysporiadania.

Moje záujmy sa týkajú len nášho bytu, všetky hnuteľné veci v ňom moje ex používa a budú jeho. Ostatné veci užívam ja, avšak tie som si nadobudla až po rozvode, takže nepatria do spoločného majetku. V podstate môj bývalý partner nemá nič, iba obýva náš byt od momentu, keď sme sa rozviedli a bez jeho súhlasu sa do neho nedostanem. Vzhľadom na moju nedávnu ťažkú operáciu toto riešim až teraz.

Jeho neochota predať byt a moje nepriaznivé finančné podmienky mi neumožňujú dohodu. Mesačné náklady, ktoré vynakladám na prenájom sú 470 Eur, zatiaľ čo on platí približne 150 Eur za náš byt, ktorý už roky obýva a ja sa do neho nemôžem dostať.

Veľmi pekne ďakujem vopred za Vašu pomoc.

S pozdravom, Bubáková.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že "ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

T.j. : Ak je byt vedený na LV v 1/1, platí, keďže ste nepodali návrh na súd o vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov od  jeho zániku, že byt je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho bývalého manžela.

Za tejto situácie následne platí, že pokiaľ sa s bývalým manželom nedohodnete na zrušení a vyporiadaní tohto podielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd. Takže odporúčame poslať bývalému manželovi návrh na vyporiadanie, resp. vyplatenie Vášho podielu na byte vo Vami určenej lehote. Pokiaľ k dohode nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k predmetnému bytu.

Pokiaľ ide o ručiteľský záväzok, tu platí ust. § 547 Občianskeho zákonníka a síce, že "veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky."

Súdne vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva bude potrebné oznámiť banke.

Súdny poplatok za zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva  je 6 % z hodnoty spoluvlastníckeho podielu. Súčasne v prípade podania návrhu na súd z Vašej strany by ste mohli požiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku z dôvodu príjmu a dôvodu, že z Vašej strany nejde o svojvoľné uplatňovanie práva.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Sme rok po rozvode a snažíme sa dohodnúť na rozdelení spoločného majetku. Mám otázku. Rodičia môjho manžela darovali počas nášho manželstva rodinný dom môjmu manželovi. Viem, že nemám nárok na tento dom, keďže ho darovali iba jemu. Ale spoločne sme ho prerábali dva roky a investovali sme do neho 120 tisíc eur, išlo o kompletnú rekonštrukciu. Manžel tvrdí, že väčšina financií bola od jeho otca a preto sa so mnou o túto sumu nebude deliť. Rekonštrukciu sme financovali čiastočne z príspevku mojich rodičov, čiastočne z príspevku jeho rodičov a z našich úspor. Po rozvode zostal manžel bývať v dome, ja som sa s dvoma deťmi odsťahovala a myslím si, že túto investíciu, ktorá vznikla počas manželstva, by mi mal manžel vyplatiť aspoň v polovičnej výške. Je to tak? Vopred ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, podľa § 150 Občianskeho zákonníka platí, že: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.". Vo Vašom prípade, boli vynaložené prostriedky na rodinný dom vo výlučnom vlastníctve manžela. Ak Vám Vaši rodičia darovali peniaze na prerábku bytu, máte nárok, aby Vám boli nahradené, nakoľko to boli Vaše výlučné zdroje do jeho majetku (toto však nie je nárok z BSM). Peniaze, ktoré darovali manželovi na prerábku jeho rodičia, nebudú predmetom vysporiadania, nakoľko to boli jeho výlučné zdroje. Zo spoločných úspor, ktoré boli použité na prerábku domu máte nárok na 1/2. Teda manžel Vám musí nahradiť, čo bolo zo spoločného vynaložené na jeho ostatný majetok. Dôležité je vedieť preukázať čo sa prerábalo a odkiaľ boli zdroje na prerábku.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako je to pri rozvode s vysporiadaním dvoch nehnuteľností, ktoré boli nadobudnuté počas manželstva? Konkrétne ide o dva 3-izbové byty, medzi ktorými je rozdiel v trhovej hodnote napríklad vo výške približne 100 tisíc eur. Som povinný vyplatiť manželke, ktorá odišla do lacnejšieho bytu, celú sumu predstavujúcu trhový rozdiel medzi nehnuteľnosťami, alebo len 50 %? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nepíšete v otázke kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. 

V zásade platí, že pokiaľ sa s bývalou manželkou nedohodnete v lehote do 3 rokov, môžete podať návrh na súd lehote do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, kedy súd v zásade vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Poznamenávame, že pokiaľ by ste sa dohodli na vyporiadaní BSM bez súdneho konania, vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o nehnuteľnosti, dohoda musí byť písomná a nadobúda účinnosť vkladom do katastra; nie je dostatočným riešením  pre vyporiadanie nehnuteľného majetku v BSM, a vôbec celého BSM to, že by ste manželke vyplatili 50 % hodnoty rozdielu z drahšieho bytu.

Na spísanie dohody odporúčame kontaktovať advokáta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.