Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň. Prosím Vás, ako mám postupovať pri vysporiadaní BSM po rozvode manželstva. Naše manželstvo bolo rozvedené 17. 2. 2017 a čakáme na písomne doručenie rozsudku. Obidvaja sme sa vzdali odvolania. Manželka o vysporiadanie BSM dohodou nemá záujem a chce to riešiť súdnou cestou. Vysporiadanie BSM vidí len po dobu čo sme spoločne bývalí v jednej domácnosti v dome mojich rodičov do roku 2012, kde sme si za ten čas kúpili ojazdené auto, v roku 2008 vymenili plastové okná na poschodí tohto domu a zariadili byt nábytkom. V tom čase som nemal podiel v tomto dome. Ten mi vznikol až v roku 2016, po smrti mojej matky. V roku 2012 sa manželka odsťahovala z našej spoločnej domácnosti ku svojim rodičom do inej obce, kde po smrti jej matky si tento dom nanovo zariadila nábytkom, spotrebičmi a tiež si vymenila plastové okná a kúpila staršie auto. Po jej odchode z našej spoločnej domácnosti som sa o nášho mladšieho syna staral a vychovával ja až kým sa vyučil, zamestnal a osamostatnil sa. Chcem sa ešte spýtať, či po doručení rozsudku o rozvode manželstva mám aj ja podať žiadosť, žalobu o vysporiadanie BSM súdnou cestou? A ako ju formulovať? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň,

v prípade, ak sa neviete dohodnúť na vyporiadaní Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniklo rozvodom Vášho manželstva, môže podať ktorýkoľvek z Vás podať na súd žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Stačí, ak podá žalobu jeden z Vás. Z hľadiska ďalšieho konania nie je významné, či žalobu podá Vaša bývalá manželka alebo Vy.

Čo sa týka samotného rozsahu BSM, Váš spoluvlastnícky podiel na dome v ktorom bývate, nebude súčasťou BSM, pretože ste ho nadobudli dedením a veci nadobudnuté dedením nepatria do BSM. Investícia do domu Vašich rodičov (teda v čase, keď ste neboli vlastníkom ani spoluvlastníkom tohto dobu) - napr. výmena plastových okien a pod. nebude súčasťou vyporiadania BSM, pretože z právneho hľadiska išlo o investíciu do cudzieho majetku. Ostatný majetok, ktorý ste nadobudli Vy alebo Vaša manželka počas manželstva bude predmetom vyporiadania.

V prípade podania žaloby postačuje podať jednoduchú žalobu nazvanú ako žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, v ktorej uvediete, že ste boli manželmi a manželstvo zaniklo rozvodom (vhodné je pripojiť rozsudok o rozvode aj sobášny list) a že nakoľko ste sa nedohodli na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, žiadate o jeho vyporiadanie súdom. Súčasne je potrebné v žalobe uviesť, aký majetok je vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve - teda ktorý bude vyporiadavaný a ako navrhujete jeho vyporiadanie uskutočniť - t. j. ktoré veci majú byť prikázané do koho vlastníctva, prípadne kto má komu ako veľký vyporiadací podiel vyplatiť (to v prípade, ak jeden z manželov nadobudne do výlučného vlastníctva veci vo vyššej hodnote, ako je výška jeho podielu).

Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať na BSM. Sme už rozvedený. Máme spoločný rodinný dom, v ktorom býva už manžel s priateľkou a jej dvoma deťmi, nie je ich otcom.  Máme spoločnú dcérku 10. ročnú, o ktorú sa starám ja sama už 4. rok. Toľko nám trval rozvod. Pri kúpe rodinného domu som investovala pri kúpe viac než 31000 €. Boli sme už manželia keď sme dom kúpili. Ako mám postupovať ? Bývalý manžel ma odmieta vyplatiť a nedá sa sním ani dohodnúť. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň, z otázky len usudzujeme, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 4 rokmi, keďže uvádzate, že o dcéru sa staráte sama viac ako 4 roky. To však len usudzujeme, lebo nepíšete kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
Ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi, a nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a ani nedošlo k dohode o jeho vyporiadaní, potom zo zákona platí, že dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov. V tomto prípade môžete sa buď s bývalým manželom dohodnúť na vyporiadaní, alebo podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s tým, že budete žiadať aj vyplatenie resp. doplatenie sumy 31000 €.

V prípade, že od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynuli viac ako 3 roky, môžete podať návrh na súd o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na vyporiadanie nehnuteľnosti, prípadne aj podanie žaloby na súd. Uvádzame tiež, že vy ako spoluvlastník domu môžete žiadať od terajšej manželky vášho bývalého manžela, aby vám platila nájomné za užívanie domu v rozsahu vášho podielu. Keďže však nie je podpísaná nájomná zmluva, môžete žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré je v podstate z hľadiska finančného rovnaké ako nájomné. Tu však platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a teda môžete žiadať toto právo aj spätne.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, ku akému dátumu sa prihliada na majetok v BSM, dátum pojednávanie na rozvod, alebo dátum už právoplatného rozhodnutia, Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.09.2021)

Dobrý deň,

BSM vzniká dňom uzavretia manželstva a k jeho zániku dochádza okamihom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode. Takže rozhodujúci je deň rozvodu (právoplatnosti). Ak by sa však niečo dialo s majetkom počas manželstva, je možné na to prihliadať pri vysporiadaní. To by som Vám ale potom odporúčal sa porozprávať s advokátom.

Pokiaľ ide o návrh na vyporiadanie BSM, ten je potrebné podať v lehote 3 rokov od právoplatnosti tohto rozsudku, inak sa bývalí manželia stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. 

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S manželom sme manželia rok a pol.
Moja mama chce na mňa prepísať dom darovacou zmluvou, v ktorom bývame momentálne a obaja s manželom platíme dlhy, ktoré boli na dome po dedičskom konaní ( po mojom dedkovi). Chcem sa spýtať ak by sme sa s manželom rozviedli, má manžel nejaký nárok na dom? Alebo na vyplatenie peňazí, ktoré do domu investoval? Simona

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.07.2021)

Dobrý deň,
z ptázky vyplýva, že mama Vám chce darovať RD, pričom s manželom nateraz splácate dlhy, ktoré Vaša mama zdedila v dedič. konaní po dedkovi.

Uvádzame, že ak by mama Vám darovala RD, tento bude vo Vašom výlučnom vlastníctve, nebude teda patriť do bezpodielového spoluvlastníctva /BSM/. V prípade rozvodu Váš manžel nemá nárok na podiel na predmetnom darovanom RD. Ak by ste v čase manželstva do domu investovali spoločné finančné prostriedky patriace do BSM, v prípade rozvodu by mal manžel nárok na vrátenie jednej polovice vložených fin. prostriedkov, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, exmanželka odmieta dohodnúť sa ohľadne spoločného majetku - rodinný dom v hodnote cca 250000 eur., rozvod nadobudol právoplatnosť 6 mesiacov. Mám podať návrh na súd ohľadom BSM? Aká bude výška poplatkov v tomto prípade? Ako dlho bude asi trvať súd? Exmanželka ma v starostlivosti naše maloleté deti, na ktoré platím riadne výživné vo výške 330, - eur, vyhráža sa mi že sa so mnou deliť nebude pokiaľ budú deti / 8, 12 / školopovinné. Odmieta všetky návrhy, mediátora si nemôžem dovoliť, poslednú dobu deti predomnou očierňuje aby so mnou vôbec neboli. Mne takto vzniká finančná škoda, nakoľko v dome nebývam a obýva ho len ona s deťmi.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
ak sa s ňou neviete dohodnúť a odmieta aj akúkoľvek snahu o mediáciu alebo inú formu hľadania kompromisu, nezostane Vám nič iné ako podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM. Na začiatku sa platí poplatok vo výške 66,- €. Následne sa dopláca súdny poplatok na konci súdneho konania buď vo výške 3 % alebo 1 % (ak sa uzatvorí zmier v súdnom konaní) z ceny všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

Čo sa samotnej dĺžky súdneho konania týka, to sa nedá ani odhadnúť. Závisieť to bude najmä od prístupu bývalej manželky a toho, čo bude v súdnom konaní požadovať. Ak sa však strany sporu sporia v konaniach o vyporiadanie BSM, súdne konanie trvá aj 4-7 rokov.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som jeden rok po rozvode a chcela som exmanžela vyplatiť z nášho spoločného bytu (cena je 40 000 € ). Na to mi on povedal, že vyplatí mňa, ale z pôvodnej ceny, t.j. : v čase nášho rozvodu ( 26 000 €), že je na to paragraf, má pravdu ?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.02.2020)

Dobrý deň, 
v  otázke uvádzate, že pred cca rokom došlo k rozvodu manželstva a BSM zatiaľ nebolo vyporiadané dohodou resp. nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM.
Pre dohodu o vyporiadaní BSM , teda bez účasti súdu, platí ako základ ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Poznamenávame, že pri vyporiadaní BSM nejde len o vyplatenie podielu vo finančnom vyjadrení, ale keďže ide o nehnuteľnosť, dohoda o vyporiadaní musí byť dohoda písomná v súlade s  ust. § 149a/ Obč. zákonníka :
"Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."

Pre určenie ceny majetku v BSM je rozhodujúci stav v čase jeho vyporiadania. 


Citujeme z uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 4. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 343/2014 :

"Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa tohto ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri určení ich ceny sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny vecí v čase vyporiadania BSM. Uvedené platí tak pre určenie ceny hnuteľných vecí, ako aj pri určení ceny nehnuteľností.  Zásada, podľa ktorej pri oceňovaní vecí patriacich do vyporiadavaného BSM sa vychádza z ich ceny v čase vyporiadania (viď R 42/1972), sa uplatňuje aj v konaní o vyporiadanie BSM, účastníkmi ktorého sú manželia – bývalí spoloční nájomcovia družstevného bytu a spoloční členovia SBD. Na podstate tejto zásady je potrebné trvať bez ohľadu na dĺžku konania o vyporiadanie BSM. Ani v prejednávanej veci nebol dôvod odchýliť sa od záverov zaujatých už v rozhodnutiach najvyššieho súdu sp. zn. 5 Cdo 29/2000, 3 Cdo 105/2007, 3 Cdo 56/2008, 3 Cdo 88/2010, v zmysle ktorých všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase (vyporiadania BSM) nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne (viď tiež R 40/2002)."

 

Odporúčame BSM po rozvode vyporiadať dohodou všetok majetok, hnuteľný aj nehnuteľný.

Dohodu o vyporiadaní odporúčame nechať vypracovať advokátovi.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

S manželom vlastníme spoločne byt. Keď sa rozhodnem od neho odísť skôr ako ktokoľvek z nás podá žiadosť o rozvod, stratím nárok na vysporiadanie BSM po prípadnom rozvode ?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň,

samotný odchod zo spoločnej domácnosti neznamená, že dôjde k zániku BSM prípadne, že by ste stratili právny nárok na vyporiadanie BSM.
V otázke neuvádzate, dôvod odchodu, ale možnosťou je aj zrušenie BSM za trvania manželstva v zmysle ust. § 148 ods 2 Obč. zákonníka :
"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Ak by dôvodom odchodu z domácnosti malo byť násilie fyzické alebo psychické,  možnosťou je tiež obrátiť sa na súd podľa § 146 ods. 2 Obč. zákonníka :
"Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť."
 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Majetkové vysporiadanie po rozvode, právoplatnosť rozvodu 15. 12. 2008 Dobrý deň, , keďže s ex nie je možná dohoda, on býva v našom 2 izbvom byte (spoluvlastnícky podiel 1/1) a ja som v nájme a nechce mi ani sprístupniť byt, odmietol mi dať kľúče, chcem ho vyzvať a spísať majetkové vyrovnanie po rozvode a podať návrh na súd. Neviem, či to finančne utiahnem, preto potrebujem vedieť, aké sú aj všetky poplatky. Predpokladám, že pred návrhom by mala byt nejaká výzva. Mame byt, ktorý sme založili 07. 05. 2008 jeho kamarátovi, lebo chcel rekonštruovať svoj, ale ešte ho nemal vo vlastníctve. Ešte úver nevyplatil. Takže byt je založený v prospech jeho úveru a taktiež nám to nechce zrušiť. Ako to mám zahrnúť do vyporiadania. Jedna sa mi len o byt a všetky hnuteľné veci, ktoré užíva ex v tom byte budú jeho. Ostatné veci užívam ja, ale tie som si kúpila až po rozvode, takže nespadajú do spoločného majetku. V podstate ex nič nemá, len užíva od rozvodu nás byt a ja sa do neho nemôžem dostať. Som po ťažkej operácií, preto to riešim až teraz, nakoľko ex byt nechce predať a nechce ma ani vyplatiť, čiže dohoda nie je možná. Moje náklady s nájmom sú 470 Eur mesačne a on platí cca 150 Eur za náš byt, ktorý roky užíva a ja sa do neho nemôžem dostať. Veľmi pekne ďakujem za pomoc. S pozdravom Bubáková.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že "ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

T.j. : Ak je byt vedený na LV v 1/1, platí, keďže ste nepodali návrh na súd o vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov od  jeho zániku, že byt je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho bývalého manžela.

Za tejto situácie následne platí, že pokiaľ sa s bývalým manželom nedohodnete na zrušení a vyporiadaní tohto podielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd. Takže odporúčame poslať bývalému manželovi návrh na vyporiadanie, resp. vyplatenie Vášho podielu na byte vo Vami určenej lehote. Pokiaľ k dohode nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k predmetnému bytu.

Pokiaľ ide o ručiteľský záväzok, tu platí ust. § 547 Občianskeho zákonníka a síce, že "veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky."

Súdne vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva bude potrebné oznámiť banke.

Súdny poplatok za zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva  je 6 % z hodnoty spoluvlastníckeho podielu. Súčasne v prípade podania návrhu na súd z Vašej strany by ste mohli požiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku z dôvodu príjmu a dôvodu, že z Vašej strany nejde o svojvoľné uplatňovanie práva.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Sme rok po rozvode manželstva a snažíme sa dohodnúť ba rozdelení BSM. Mám otázku. Rodiča môjho manžela darovali počas nášho manželstva rodinný dom môjmu manželovi. Viem, že nemám nárok na tento dom, keďže ho darovali iba jemu. Ale spoločne sme ho prerábali 2 roky a investovali do neho 120 tisíc eur bola to kompletná prerábka. Manžel tvrdí, že väčšina financií bola od jeho otca, a preto sa so mnou o to deliť nebude. Prerábku sme financovali časťou príspevku mojich rodičov, časťou jeho rodičia, časťou našich úspor. Manžel po rozvode zostal bývať v dome, ja som sa s dvomi deťmi odsťahovala a myslím si, že túto investíciu, ktorá vznikla počas manželstva by mi mal v časti jednej polovice manžel vyplatiť. Je to tak? Vopred ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, podľa § 150 Občianskeho zákonníka platí, že: "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.". Vo Vašom prípade, boli vynaložené prostriedky na rodinný dom vo výlučnom vlastníctve manžela. Ak Vám Vaši rodičia darovali peniaze na prerábku bytu, máte nárok, aby Vám boli nahradené, nakoľko to boli Vaše výlučné zdroje do jeho majetku (toto však nie je nárok z BSM). Peniaze, ktoré darovali manželovi na prerábku jeho rodičia, nebudú predmetom vysporiadania, nakoľko to boli jeho výlučné zdroje. Zo spoločných úspor, ktoré boli použité na prerábku domu máte nárok na 1/2. Teda manžel Vám musí nahradiť, čo bolo zo spoločného vynaložené na jeho ostatný majetok. Dôležité je vedieť preukázať čo sa prerábalo a odkiaľ boli zdroje na prerábku.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal, ako je to pri rozvode s vysporiadaním dvoch nehnuteľnosti nadobudnutých počas spoločného manželstva? Konkrétne sa jedna o dva 3-izbové byty, medzi ktorými je trhová hodnota rozdielna napríklad vo výške cca 100 tisíc euro. Som manželke, ktorá odišla do lacnejšieho bytu, povinný vyplatiť celú sumu, ktorá predstavuje trhový rozdiel medzi nehnuteľnosťami, alebo len 50%? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nepíšete v otázke kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva. 

V zásade platí, že pokiaľ sa s bývalou manželkou nedohodnete v lehote do 3 rokov, môžete podať návrh na súd lehote do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, kedy súd v zásade vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Poznamenávame, že pokiaľ by ste sa dohodli na vyporiadaní BSM bez súdneho konania, vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o nehnuteľnosti, dohoda musí byť písomná a nadobúda účinnosť vkladom do katastra; nie je dostatočným riešením  pre vyporiadanie nehnuteľného majetku v BSM, a vôbec celého BSM to, že by ste manželke vyplatili 50 % hodnoty rozdielu z drahšieho bytu.

Na spísanie dohody odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Som od 29. 6. 2009 rozvedená. Nedala som rozdelenie majetku po rozvode pre to, že môj bývlý manžel dostal mozgovú cievnu príhodu v marci 2010 a ochrnul na polovicu tela. No teraz som sa dozvedela, že naďalej pije aj napriek svojej chorobeMáme spolu tri deti, ktorým vôbec nepomáha. Ja som musela z domu ujsť s maloletým synom s dvoma igelitkami a školskou kapsou. Psychicky aj fyzicky ma týral a syna psychicky, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici r. 2009 asi 5-krát. Napadol ma, keď zistil kde som ušla. Polícia to do dnes rieši a vždy to odročí kôli jeho zdravotnému stavu, aj to bol dôvod pre čo som to nedala na súd no ja som musela všetko počas manželstva za neho splatiť pre to, že ho v roku 1991 prepustili pre absencie. Novomanželskú pôžičku, byt, ktorý ON podpísal, že odrobí 10 rokov u zamestnávateľa a veľa iných veci. Dá sa ešte niečo robiť. S pozdravom B.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobý deň, pokiaľ bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo vyporiadané dohodou alebo nebol v lehote do 3 rokov podaný návrh na súd, potom podľa ust. § 149 ods. 4  Obč. zákonníka platí /citujeme/ :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Pokiaľ ste splatili splátky za manžela máte oprávnenie od neho požadovať polovicu splátok.
Tu však platí premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 107 Obč. zákonníka
"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s ex manželom mame úver 30 000 € v PSS bezúčelový úver bral sa počas manželstva. Po rozvode ho splácam iba ja a teraz v apríli 2019 budú 3 roky od rozvodu. Ex manžel sa nechce dohodnúť a neplatí a neprispieva na splátky. Ak sa nedohodneme do tejto lehoty tak sa úver automaticky rozdelí na polovicu? A po uplynutí lehoty ako mám ďalej postupovať, keď nebude platiť banka to bude žiadať aj od exmanžela? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Ak nedošlo k dohode o vyporiadaní BSM alebo k podaniu návrhu na súd v lehote do 3 rokov od rozvodu, pripomíname, že podľa ust. § 149 ods. 4  Občianskeho  zákonníka sa na vyporiadaní BSM môžete dohodnúť v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva prípadne v tejto lehote podať návrh na súd.
Podľa ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

2./ Pokiaľ bezúčelový úver bol poskytnutý za trvania manželstva, ste dlžníkmi obaja.  Vyporiadanie úveru v rámci vyporiadania BSM nemá vplyv na rozdelenie úveru v PSS.

3./ Pre presnejšie zodpovedanie otázky a spísanie dohody o vyporiadaní BSM  by sme potrebovali vedieť kto je vlastníkom vecí kúpených z bezúčelového úveru PSS, prepočítať uhradené splátky počas manželstva a po rozvode, ktoré hradíte Vy a na základe toho vo veci sa dohodnúť, aby táto bola spravodlivá voči obom manželom, lebo sme názoru, že len tak dospejete k nejakej dohode.

Bez ohľadu na to či sa dohodnete alebo nedohodnete na vyporiadaní BSM, nemá to vplyv na záväzky z úverovej zmluvy, nakoľko tieto záväzky zo zmluvy s PSS musíte riešiť so samotnou PSS; alebo inakšie : uplynutie lehoty troch rokov od rozvodu nemá za následok to, že úver PSS sa delí zo zákona na polovicu.

 


 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mala by som na Vás jednu otázku. S manželom sme sa rozviedli, rozsudok je už právoplatný a vykonateľný. Chceme spísať dohodu o vyporiadaní BSM (nehnuteľnosť - rodinný dom). Bývalý manžel chce ostať bývať v dome, a chce ma vyplatiť (30. 000 EUR), v dohode bude uvedené, že ma vyplatí v lehote 1 roka od podpísania dohody. Viem, že dohodu o vyporiadaní BSM musíme podpísať pred notárom, mojou otázkou však je, či takúto dohodu, z ktorej som ešte nebola vyplatená (a teda mám byt vyplatená do roka), je treba dať na kataster? Resp. ak sa dá na kataster, a zápise sa výlučne vlastnícke právo bývalého manžela k domu, dá sa to ešte napadnúť, keby som do roka predsa len nebola vyplatená? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné dohodu o vyporiadaní BSM nastaviť viacerými spôsobmi:

1/ návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra sa podá až po zaplatení vyrovnacieho podielu (tzn. že by sa výlučným vlastníkom nehnuteľnosti Váš bývalý manžel stal až po vyplatení celého vyrovnacieho podielu. Boli by ste chránená tým, že budete spoluvlastníčkou nehnuteľnosti až do vyplatenia vyrovnacieho podielu),

2/ v dohode o vyporiadaní BSM sa upraví Vaše právo odstúpiť od dohody, ak Vám nebude vyplatený vyrovnací podiel do určenej lehoty (v tomto prípade by sa síce Váš bývalý manžel stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ale ak by Vám nezaplatil vyrovnací podiel, odstúpili by ste od dohody. Odstúpenie by spôsobilo, že sa dohoda zruší od počiatku a obnoví sa zápis vlastníckeho práva v katastri spred vkladu na základe tejto dohody).

Z Vášho pohľadu je lepší prvý postup, nakoľko až do zaplatenia vyrovnacieho podielu budete i Vy spoluvlastníkom nehnuteľnosti. V druhom prípade sa totiž budete musieť svojho vlastníckeho práva domáhať spätne, čo je z určitého hľadiska náročnejšie. Rovnako je možné hľadať aj iný kompromis ako zabezpečiť ochranu práv oboch účastníkov dohody.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. S exmanželom sme rozvedení skoro tri roky. Bývame v rod.dome. Ktorý sme nadobudli počas manželstva. Nechce sa dohodnúť o rozdelenie majetku. Momentálne je nezamestnaný a je odsúdený za neplatenie výživného na deti. Na dom máme úver, ktorý budeme splácať ešte 20r. Žiadateľkou som bola ja, exmanžel spoludlžník. Chcela by som podať návrh na súd o rozdelenie Bsm. Uvažovala som aj nad mediáciou. Ale to si nemôžem z fin. hľadiska dovoliť. A myslím, že exmanžel by s tým nesúhlasil. Prosím o radu. Čo mám podniknúť ako prvé. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, mediácia pri BSM nie je vôbec dobré riešenie, pretože mediátor nie je advokát a videl som už niekoľko mediačných dohôd o BSM, všetky boli zlé.

V prvom rade, ešte Vám neuplynuli 3 roky, preto by som Vám odporúčal kontaktovať advokáta, ktorý sa pozrie na to, či je lepšie počkať na uplynutie 3 rokov alebo radšej podať návrh na vysporiadanie BSM.  

Mali sme klientov, ktorí chceli riešiť BSM ale po preskúmaní ich veci sme zistili, že je výhodnejšie počkať pár mesiacov, kým to prejde do podielového spoluvlastníctva, jeden klient tak ušetril 50 tisíc eur (za radu, ktorá stála len pár desiatok eur). 

Nie je dobré za každú cenu ísť do vysporiadania BSM. Váš prípad však môže byť opačný a bude lepšie podať návrh pred uplynutím lehoty 3 rokov. To musí zhodnotiť advokát. Choďte za dobrým advokátom, ktorý sa vyzná v BSM. To je prvý krok. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Veľmi pekne Vám ďakujem za predošlú odpoveď. Chcem sa spýtať, či by nebolo lepšie počkať na podanie žaloby o vysporiadanie BSM bývalou manželkou, aby som vedel o čo všetko ma záujem vo vysporiadaní BSM? Ďalej sa chcem spýtať, čo mám robiť, keď bývalá manželka do žaloby uvedie len požiadavky týkajúce sa nášho spoločného spolužitia do roku 2012, alebo po tomto dátume si bude nárokovať požiadavky na BSM len z mojej strany, teda na moje investície, keď sme už žili oddelené až do rozvodu a neuvedie do žaloby na vysporiadanie BSM svoje investície do rodičovskej chalupy, kde po smrti svojej (jej) matky, keď získala podiel v tomto dome, si taktiež vymenila plastové okná, zariadila dom nábytkom, spotrebičmi a kúpila staršie auto, zatiaľ čo som sa ja staral, vychovával a financoval nášho mladšieho syna, kým sa vyučil, zamestnala osamostatnil sa. Ďalej sa chcem spýtať, ako sa posudzuje vo vysporiadaní o BSM nábytok, spotrebiče, alebo auto zakúpené počas nášho spolužitia, no používaním má nulovú, alebo minimálnu zostatkovú hodnotu. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

V BSM sa vysporiada všetko, čo urobíte predmetom vysporiadania a to či už Vy alebo ona. Ak ona urobí predmetom vysporiadania iba Vaše veci, Vy môžete žiadať vysporiadať aj jej veci a vklady do svojho majetku.

Vy by ste mali najskôr zistiť, či sa Vám oplatí podať návrh na vysporiadanie BSM. To zistíte po konzultácii s advokátom, ktorý sa vyzná v BSM. 

Hnuteľné veci sa vysporiadaju tak, že sa určí ich hodnota. Žiadna vec nemá úplne nulovú hodnotu. Aj lyžička môže mať hodnotu 0,01 eur. Takže, ak sa nedohodnete na cene, bude ju určovať znalec aj pri takých veciach ako sú lyžičky. Znalecký posudok môže stať niekoľko násobne viac ako vec, ktorú ohodnocuje.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli. Do mojej starostlivosti súd zveril naše dve maloleté deti. Sme obaja vlastníci bytu a auta. To je náš jediný spoločný majetok. Ešte bývame v spoločnej domácnosti. Ex manžel zadlžuje bývanie, rad si vypije. Chcela by som zostať bývať aj s deťmi v tomto byte. Nemám kam ísť bývať s deťmi. Som za to, aby súd vysporiadal naše bývanie. Čo môžem očakávať od súdu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.06.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ podáte na súd žalobu o vyporiadanie BSM, môžete navrhnúť, akým spôsobom chcete, aby súd rozhodol, avšak súd nie je v tomto prípade viazaný Vašim návrhom a bude brať do úvahy aj iné faktory uvedené v § 150 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Priamo z tohto ustanovenia vyplýva, že súd  bude brať do úvahy potreby maloletých detí, to, ako sa kto z Vás pričinil o nadobudnutie majetku, kto sa ako staral o domácnosť a podobne. Výsledok však nie je možné úplne predvídať, pretože záleží od množstva okolností, ktoré budú predmetom dokazovania.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel sa súdil s bývalou manželkou na vysporiadaní spoločného bytu, na ktorý mali spolu hypotéku. Po rozvode manželstva platila hypotéku ona a súd sa po rozvode ťahal 5 rokov. Hypotéku chcela splácať ona a taktiež chcela byt do svojho vlastníctva. Za celý čas ešte pred rozvodom manžel do bytu nechodil a všetko výlučne užívala ona sama. Teraz po vynesení rozsudku jej súd priznal polovicu zaplatených splátok od rozvodu do vynesenia rozsudku. Je to správne, aby jej manžel platil po rozvode do vynesenia rozsudku polovicu splátok úveru? Veď takto súdny systém okráda všetkých, pretože umelo naťahujú vysporiadanie BSM, keďže pojednávanie dajú raz za rok. Druhá strana robila to isté, stále prišla s niečim iným, aby umelo natiahla súdy. Ďalej ona uviedla, že počas manželstva im jej rodina napožičiavala peniaze. Ide o vymyslené pôžičky. Jej sestry vypovedali na súde, že im požičali určitú sumu peňazí a odovzadli pri stole v kychyni. Nie je žiaden doklad o uzavretí zmluvy, alebo prevode peňazí na manželov účet. Sudkyňa tieto vymyslené pôžičky uznala, bez toho, aby manžel niečo podpísal alebo mu boli peniaze priprisane na účet v banke. Preukázali sa výpisom z účtu, že mali toľko peňazí na účte, tak, že mali teda z čoho požičať.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Zrejme vo veci už Vám bolo doručené písomné vyhotovenie rozhodnutia.   V poučení v písomnom vyhotovení rozsudku je uvedené, že vo veci môže podať odvolanie.

2./ Z textu otázky per nás vyplýva, že  je možné podľa nás napadnúť samotnú okolnosť poskytnutia pôžičky, ktoré zrejme on popiera. To že mali dostatok peňazí na účet ešte podľa nás neznamená, že peniaze aj skutočne požičali. Treba, aby súd sa zaoberal tým /uviesť ako dôvod v odvolaní/  kedy presne boli peniaze požičané a to s tým, aby druhá strana predložila doklad o tom, že tomu zodpovedá aj úbytok na uvedenom účte v konkrétnom  čase požičania peňazí. Ďalej aby bolo uvedený zo strany svedkov účel požičania peňazí. Pokiaľ sa jedná o samotných svedkov úkonu tu treba namietať ich nestrannosť, resp. účelovosť ich výpovedi. Je potrebné, aby súd vyžiadal aj výpisy o úhrade splátok úveru, čo bude svedčiť o tom, že žiadna pôžička jednak nebola a nebola ani potrebná.

3./ Nevieme o akú sumu sa jedná, ale podľa zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zákon  zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu až 10.000,- €.

4./ Poznamenávame, že samotné súdne rozhodnutie nie je právne záväzným podkladom pre banku, aby zmenila úverovú zmluvu.

5./ V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte, aby vo veci bolo spísané riadne odôvodnené odvolanie.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za oodpoved. Takže môžem tomu rozumieť tak, že nárok na vyplatenie čiastky domu nemám. Ani na to zariadenie domu a iné veci, ktoré sme nadobudli spoločne? Ďakujem za informáciu s pozdravom.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň. Za predpokladu, že dom bol platne prevedený na Vášho syna ešte pred rozvodom manželstva znamená to, že dom nemôže byť predmetom vyporiadania BSM, nakoľko v čase vyporiadania BSM nepatril do masy BSM.
V rámci vyporiadania BSM však môžete vyporiadať všetky ostatné veci (hnuteľné, nehnuteľné aj finančné prostriedky), ktoré existujú a patria do BSM. Ak zariadenie domu nebolo prevedené na iné osoby a patrí do Vášho BSM, tento hnuteľný majetok si v rámci BSM môžete vyporiadať.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku: S manželkou sme po rozvode. Už rok pred rozvodom bol dom prepísaný na syna. Mám nárok na nejaké finančné vysporiadanie. Či hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň. Rozvodom zaniklo nielen Vaše manželstvo, ale aj Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“). Teraz by teda malo nasledovať vyporiadanie Vášho BSM. V BSM je pritom všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva (či už hnuteľné, alebo nehnuteľné veci). Výnimku z BSM tvoria len veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a tiež veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Pokiaľ ide o dom, vzhľadom na to, že tento bol prevedený na syna ešte pred rozvodom manželstva, dom ako taký by nemal byť predmetom vyporaidania Vášho zaniknutého BSM.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s exmanželkou vlastníme rodinný dom, po rozvode v ňom ostala bývať, a ja som sa presťahoval do podnájmu. Zmluva podnájmu sa mi ukončila a ja by som sa chcel nasťahovať späť do r. domu, ale exmanželka mi v tom bráni, pomenila zámky a zakazuje mi vstup. Niesme majetkovo vysporiadaný a nevieme sa dohodnúť. Ako to môžem riešiť a aké mám právo. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň. 

Vlastník nehnuteľnosti má právo v medziach zákona predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Pritom zákon poskytuje rovnakú právnu ochranu všetkým vlastníkom a všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti.

Vy ako bezpodielový spoluvlastník máte právo na ochranu proti každému, ktorý do vášho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Konanie Vašej bývalej manželky nie je v súlade so zákonom, keďže ste boli z jej strany vylúčený z práva disponovať a slobodne nakladať s predmetom vášho vlastníctva. Mohli by ste zavolať políciu, ktorá však v praxi aktívne zasahuje len v prípadoch, kde je ohrozený život alebo zdravie občanov, pokiaľ však k ide o vlastnícke alebo spoluvlastnícke spory, tie sú ponechávané na súdnu moc.

Máte právo podať na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by ste sa domáhali, aby súd zaviazal Vašu bývalú manželku strpieť vašu prítomnosť v dome a poskytnúť vám kľúče. Samotnou žalobou by ste sa už mali domáhať súdneho určenia, že vaše právo spoluvlastníka bolo porušené.

Konanie Vašej bývalej manželky môže zakladať dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu (môže tu isť o trestný čin obmedzovania slobody pobytu, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru), čo však musia preukázať a posúdiť orgány činné v trestnom konaní. Máte právo podať trestné oznámenie či už na policajnom orgáne alebo na príslušnej okresnej prokuratúre s opísaním všetkých rozhodujúcich skutočností.

Poukazujem aj na to, že bezpodielové spoluvlastníctvo je potrebné vyporiadať do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak nebol podaný do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva návrh na súd na jeho vyporiadanie, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Súd naše manželstvo rozviedol 17. 2. 2017, teda pred pár dňami a čakáme na rozsudok písomnou formou. Obaja sme sa vzdali odvolania proti rozsudku. Manželka o návrh vysporiadania BSM po rozvode dohodou nemá záujem, len naznačila, že to chce riešiť súdnou cestou. Vysporiadanie o BSM vidí len za čas čo sme žili v spoločnej domácnosti do roku 2012. Do toho roku sme spoločne bývali na poschodí v dome mojich rodičov. Spoločný majetok nemáme. Za ten čas sme na poschodí domu mojich rodičov vymenili okná v roku 2008, kúpili nábytok, spotrebiče a ojazdené auto. V roku 2012 sa odsťahovala ku svojim rodičom do inej obce, kde si po smrti jej matky nanovo zariadila dom nábytkom, spotrebičmi, vymenila okná a kúpila auto, zatiaľ čo som sa ja staral a vychovával nášho mladšieho syna, kým sa vyučil, zamestnal a osamostatnil sa. Ostal pri mne dobrovoľne na jeho želanie. Starší už bol samostatný. Neviem čo mám podniknúť a ako reagovať, či mám po doručení rozsudku o rozvode tiež žiadať o vysporiadanie BSM súdnou cestou tak, aby tam bolo celé obdobie až do rozvodu, alebo počkať na kroky aké podnikne bývalá manželka?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, súdne konanie o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva nie je možné časovo obmedziť. Súdne konanie sa týka všetkého majetku patriaceho do BSM bez ohľadu na to, či to bolo za času spolužitia v spoločnej domácnosti alebo za čas, kedy ste už spoločnú domácnosť netvorili. Môže sa však stať, že v žalobe, ktorú podá Vaša manželka neuvedie všetky skutočnosti dôležité pre vyporiadanie BSM. Napr. jednotlivé vnosy do BSM alebo investície zo spoločného majetku do výlučného vlastníctva toho ktorého manžela. Vzhľadom na svojsky postoj Vašej manželky k vyporiadaniu BSM iba za určitý časový úsek by bolo z Vášho pohľadu možno vhodnejšie počkať na jej žalobu, ku ktorej budete mať právo sa v súdom určenej lehote vyjadriť. Odporúčam Vám však vopred si pripraviť všetky potrebné doklady, aby ste svoje tvrdenia vedeli súdu preukázať.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa poradiť. S manželom sme sa rozviedli máme spoločný dom 1/1, na ktorom je ťarcha 43 000 nesplatený úver. Chcem ho vyplatiť a dom si nechať. Chcem si len overiť, či môj postup je správny. Musíme si dať vypracovať nový znalecký posudok na dom, zo sumy, na ktorú bude ohodnotený odpočítam 43 000 a zo zvyšnej sumy mu vyplatím polovicu. Čiže, keď dom bude ohodnotený na 110 000 mínus 43 000 je 33 500. Ďakujem za Vašu pomoc.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň, Vami opísaný postup je v celku správny. Dovoľujem si Vás však upozorniť na niekoľko maličkostí spojených s mimosúdnym vyporiadaním BSM. V prvom rade považujem za potrebné upozorniť na skutočnosť, že dohodu o vyporiadaní BSM je možné uzatvoriť iba do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Na ohodnotenie predmetného bytu nie je nutné vypracovať znalecký posudok, ak sa s bývalým manželom viete na hodnote bytu dohodnúť. Tým by ste si ušetrili značné náklady v súvislosti s vypracovaním znaleckého posudku. Vo vzťahu k spoločnej hypotéke si Vám dovoľujem uviesť, že v zmysle relevantnej judikatúry nestačí vziať do úvahy zostatok hypotéky, ale je potrebné zohľadniť aj úroky, ktoré sa v budúcnosti vyplatia. V konečnom zúčtovaní totiž banke zaplatíte viac než je zostatok úveru k dnešnému dňu (zostatok predstavuje istinu úveru, ku ktorému sa pripočítajú úroky). Rovnako zohľadnenie úrokov splatných v budúcnosti je postup vo Váš prospech, nakoľko tým budete musieť bývalému manželovi vyplatiť menší vyrovnací podiel.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím vás, potrebujem poradiť: S manželom sme sa rozviedli po 35 rokoch manželstva v auguste 2016. Žili sme vyše 10 rokov oddelene, každý s iným partnerom. Bývalý manžel ma presviedča, že pre seba nechce nič. Plánuje v rámci BSM náš spoločný nehnuteľný majetok nadobudnutý počas trvania manželstva - byt a chalupu, darovať dospelému synovi. Existuje takáto možnosť darovacej zmluvy? Nebudú s tým problémy? Prípadne ako mám postupovať ja? Nemám urobiť presne to isté, len s tým, že by som v darovacej zmluve zadala podmienku - "ťarchu", čiže možnosť užívať nehnuteľnosť počas môjho života? Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň,

Vami uvádzané riešenie je pomerne časté v prípadoch, ak sa rozvedený manželia vedia dohodnúť na vyporiadaní spoločného majetku. Vami uvádzaný postup je v súlade s právnym poriadkom, môžete teda spolu s Vaším bývalým manželom darovať majetok, ktorý bol súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva Vášmu synovi.

Rovnako je možné darovať tento majetok Vášmu synovi s tým, že súčasťou darovacej zmluvy bude aj zriadenie vecného bremena vo Váš prospech, spočívajúceho v práve doživotného užívania prevádzanej nehnuteľnosti.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, p. advokat. Neviem, či sme si rozumeli, ale my sme neboli manželia, iba sme spolu 16 rokov žili spolu mali financie, hospodarili spolu a moja vyplata isla tiež na chod domacnosti na zariadovanie interieru a este som sa aj starala o jeho matku, ktorá v septembri t.r. zomrela. Po tomto sa zacal ku mne chovat ako k najposlednejsiemu cloveku, a preto som sa rozhodla tento vztah ukoncit, ale nechce sa dohodnut so mnou mimosudne. Viete pracujem ako archivarka moj pplat je 420 € a nechcela by som zostat uplne na dne a neviem ako by sa na mna pozerali v zamestnaní. Momentalne som po operacii bajpasu som na PN-ke a vobec mi tato situacia nepridava na zlepsení mojho zdravotneho stavu. Takže som chcela iba podotknut že neboli sme manželia a či mam na nieco narok. Este raz vam velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Každopádne vo Vašej situácii by mohlo prichádzať do úvahy uplatnenie inštitútu bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v zhodnotení domu Vášho bývalého partnera investíciami, ktoré boli financované z Vašich prostriedkov. V takom prípade by ste mohli žiadať vydanie tohto bezdôvodného obohatenia. V prípadnom súdnom konaní by však bolo pre úspech vo veci rozhodujúce to, ako súd posúdi moment vzniku bezdôvodného obohatenia. Táto otázka má význam predovšetkým pri prípadnom uplatnení námietky premlčania zo strany Vášho bývalého partnera. Existuje však súdne rozhodnutie, ktoré je vo Váš prospech a dalo by sa v prípadnom súdnom konaní využiť. Podstata tohto rozhodnutia je taká, že ak ste investovali do nehnuteľnosti, ktorú ste oprávnene užívali (právny dôvod užívania v tomto smere nie je rozhodujúci), potom moment vzniku bezdôvodného obohatenia nastane až vtedy, kedy predmetnú nehnuteľnosť prestanete užívať, resp. kedy k nej stratíte užívacie právo.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Mam 56 rokov a po 16 ročnom vstahu prislo k rozchodu. Zila som u partnera v jeho dome, upravoval sa interier a kupoval a zariadoval sa interier. Hospodarii sme spoločne, teraz nemam nic. Mozem si podat navrh na sud, aby mi nieco vyplatil za tych 16 rokov? Dakujem

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.10.2016)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že ste bývali v dome Vášho manžela, v rámci prípadného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) máte nárok na vyplatenie toho, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok (vo vašom prípade na jeho dom). Pokiaľ sa s bývalým manželom nedokážete na vyporiadaní BSM dohodnúť, svoje nároky si môžete uplatniť žalobou na súde.

 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ideme sa s manželkou rozvádzať. Byt v ktorom bývame mi rodičia darovali ešte pred uzavretím manželstva, takže vlastníkom som ja, mám aj darovaciu zmluvu. Má manželka po rozvode nejaký nárok na byt? ďakujem

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria len tie veci, ktoré nadobudol jeden z manželov počas manželstva, byt, ktorý ste nadobudli pred manželstvom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Naviac, vo Vašom prípade, vzhľadom na to, že ste byt nadobudli darovacou zmluvou, tento byt by nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva ani vtedy, ak by ste ho nadobudli počas manželstva, keďže do bezpodielového spoluvlastníctva nepatria ani veci, ktoré síce nadobudol jeden z manželov počas manželstva, avšak darom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Váš byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a preto nebude ani predmetom vyporiadania BSM po rozvode.

Ak by boli ale do bytu investované spoločné prostriedky (patriace do BSM), Vaša manželka by mala nárok na náhradu polovice prostriedkov, ktoré boli vynaložené zo spoločných prostriedkov ako investície do Vášho bytu.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Vážená advokátska kancelária, Veľmi Vás prosím o radu, nakoľko som v zúfalej situácii. S manželom sme sa rozviedli v oktobri 2013. Máme v BSM byt, ktorý sme si kúpili na hypotekárny úver počas trvania manželstva. Ešte pred rozvodom som sa z nášho bytu spoločne s naším 11 ročným synom odsťahovala k mojej mame, v byte zostal bývať exmanžel. Onedlho si do nášho bytu nasťahoval novú priateľku aj s jej 2 deťmi a pred rokom sa môjmu exmanželovi a jeho priateľke narodilo spoločné dieťa. Exmanžel je viac nezamestnaný ako zamestnaný. Výživné na syna mi už viac ako rok neplatí, podala som na neho kvôli tomu trestné oznámenie, ale ešte nebolo pojednávanie. Splátky hypotéky na náš spoločný byt platím zväčša ja, sem - tam on, keď odniekadiaľ zoženie peniaze. Navrhla som mu, aby sme byt spoločne predali, že splatíme z toho hypotéku a zvyšok si rozdelíme, ale o predaji bytu nechce ani počuť. Jednak preto, že vraj nemá kam s priateľkou a 3 maloletými deťmi ísť (z toho 1 dieťa je exmanželovo) a jednak preto, lebo z hypotéky sme zatiaľ ledva niečo splatili a keď vyplatíme po predaji bytu banku vlastne nám nezostane nič čo by sme si mohli rozdeliť. Takže môj exmanžel si vlastne užíva 3 izbový byt, platí iba za energie, ktorú minú s priateľkou a deťmi, kým ja platím splátky hypotéky (niekedy pár splátok zaplatí aj exmanžel) a ja so synom sa tlačíme v byte u mojej mamy aj s mojou sestrou. Podotýkam, že z ekonomického hľadiska som na tom o niečo lepšie ako exmanžel, keby mi súd prisúdil byt dokázala by som splácať hypotéku (pýtala som sa na to v banke a povedali mi, že keby som mala sestru za spoludlžníčku, že mi banka dá súhlas na prevzatie hypotéky) aj by som zrejme vedela vyplatiť exmanželovu polovicu z bytu. Exmanžel by na splátky hypotéky nemal, ani by moju polovicu z bytu nevedel vyplatiť. Na druhej strane exmanžel nýva v byte s 3 maloletými deťmi, ja v byte nebývam. Bývam so synom u mojej matky, kde býva aj moja sestra...Ešte na záver doplním, že exmanžel narobil dlhy počas nášho manželstva, bez môjho vedomia (to vlastne aj bola príčina prečo som podala návrh na rozvod) a na našom byte sú teraz zriadené 2 exekučné záložné práva... Cítim sa v patovej situácii, prosím poraďte mi čo mám robiť???? Ak podám na súd žalobu o vyporiadanie BSM mám šancu, že byt bude prisúdený mne aj keď tam nebývam a býva tam exmanžel s 3 maloletými deťmi??? Alebo mám to celé nechať tak, aby uplynula 3 ročná lehota od rozvodu a budeme mať byt v podielovom spoluvlastníctve, ale čo potom??? ďakujem za odpoveď, E.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.10.2016)

Dobrý deň,

bolo by vhodné podať na súd návrh na vyporiadanie BSM, kde si môžete uplatniť aj to, čo ste zo svojho majetku vynaložili na spoločný majetok, teda Vami zaplatené splátky. Pretože BSM síce zaniklo, no majetok, pokiaľ nie je vyporiadaný sa stále považuje za spoločný. Okrem toho, by ste museli navštíviť banku a požiadať ju o to, aby bol dlžníkom už len Váš bývalý manžel. Tým by ste sa zbavili povinnosti splácať hypotéku za niečo, čo reálne užívať nemôžete. Ak by ste čakali do uplynutia 3 ročnej doby (zákonné vyporiadani), mali by ste byt síce v podielovom spoluvlastníctve, no stále by Vám ostala povinnosť podieľať sa na splácaní hypotéky a navyše by bolo možné od Vás prípadné dlhy týkajúce sa nehnuteľnosti vymáhať.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň S manželkou sme sa rozviedli a máme rod. dom v bezp.spoluvlastníctve. Dom na nás oboch prepísali moji rodičia kupnopr.zmluvou s podmienkou,že ich riadne dochováme,čo samozrejme nie je spomenuté v zmluve. V LV je vecné bremeno a právo doživotného užívania všetkých nehnutelností do ich smrti. Ex požaduje vyplatenie polovice domu + polovicu majetku hoci sa vôbec finančne nepodielala na obnove ,prestavbe domu. Čo mám urobiť,aby som neohrozil a nevystavil stresu a psych.ujme mojich rodičov ,ktorý sa celý život na tom dome nadreli. Je môžné,že v prípade ,že sa nedohodneme ,nariadi súd predaj domu a rozdelenie majetku,hoci je tam vecné bremeno? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.08.2016)

Dobrý deň,

podľa § 150 Občianskeho zákonníka sa Pri vyporiadaní vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Skutočnosť, že ste vykonávali úpravy domu počas manželstva znamená, že ste zhodnocovali spoločnú vec a na to ste použili spoločné finančné prostriedky, pretože do BSM patrí všetko, čo niektorý z manželov nadobudol počas manželstva (aj mzda jedného z manželov a pod.) Ak ste však na opravy domu použili vlastné prostriedky, ktoré neboli súčasťou BSM, potom môžete využiť vyššie uvedené ustanovenie a požadovať, aby Vám manželka nahradila, čo ste z výlučného majetku použili na spoločný majetok. 

Pokiaľ ste rodičom zriadili doživotné právo užívania a zapísali ste ho aj do LV, potom ide o vecné právo in rem, čo znamená, že nezaniká zmenou vlastníka, ale viaže sa na danú nehnuteľnosť. Inak povedané, prípadnou zmenou vlastníka nehnuteľnosti, by bol vlastník viazaný rešpektovať toto vecné bremeno a umožniť im aj naďalej bývať v dome.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Som majitelkou ½ bytu, ktoru na mna manzel previedol darovacou zmluvou. Som riadne zapisana na vypise z LV v katastri nehnutelnosti, od zaciatku platim polovicu nakladov na byt a hypoteku. Chcem sa opytat v pripade rozvodu, moze mi manzel tuto polovicu bytu vziat? Alebo mam na nu narok? Ako sa mozem proti tomu branit?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň,

riešenie Vašej situácie závisí v prvom rade o ktorú z dvoch nasledujúcich situácií vo Vašom prípade ide: (1) či je podielovým spoluvlastníkom bytu vo veľkosti podielu 1/2 Váš manžel a či Vy ste podielovou spoluvlastníčkou druhej polovice bytu alebo (2) či je polovica bytu vo Vašom podielovom spoluvlastníctve a druhá polovica je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak ide o situáciu v prvom prípade - teda ak vy ste podielovou spoluvlastníčkou bytu vo veľkosti 1/2 a Váš manžel je podielovým spoluvlastníkom bytu vo veľkosti 1/2, byt nebude patriť do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a preto ani zánik manželstva nebude mať žiadny vplyv na Váš spoluvlastnícky podiel k bytu, či na spoluvlastnícky podiel Vášho manžela k bytu. Keďže byt v danom prípade nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, nebol by ani predmetom vyporiadania majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov po zániku manželstva.

Ak by išlo o druhú situáciu - teda ak ste Vy sama podielovou spoluvlastníčkou o veľkosti podielu 1/2 k tomuto bytu, ale podielovým spoluvlastníkom druhej polovice bytu by nebol Váš manžel samostatne, ale patril by do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rozvod ani prípadné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva sa nijako nedotkne Vášho spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2. V takomto prípade by ale druhá polovica bytu patrila do bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá by sa vyporiadavala po skončení konania o rozvod manželstva v samostatnom ďalšom konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva (samozrejme za predpokladu, že by ste sa s manželom na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva sama nedohodla).


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu v oblasti rozvodu a rozdelenia majetku. Žijeme s manželom už 30 rokov a v poslednej dobe manžel veľa pije. Máme jedno neplnoleté dieťa, na ktoré vôbec neprispieva. Žijeme v spoločnom rodinnom dome, ktorý sme stavali počas manželstva, ale ešte nie je dom skolaudovaný čiže je stále vedený ako novostavba. Chcela by som sa dať rozviesť, ale potrebujem pomoc v oblasti rozdelenia majetku resp. rodinného domu. Keďže dom je postavený na pozemku manžela, ktorý dostal darom ešte pred manželstvom a dom ešte nie je dostavaný resp. skolaudovaný je možne ho po rozvode rozdeliť alebo by zostal majetkom manžela, keďže je na jeho pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobrý deň. V právnom poriadku SR neplatí zásada, podľa ktorej by bola stavba postavená na pozemku jeho súčasťou. Z tohto dôvodu je možné, aby mal pozemok iného vlastníka než stavba na ňom postavená. Ak teda uvedené aplikujeme na Vašu situáciu, tak pozemok, môže byť vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela a stavba postavená na tomto pozemku môže byť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Po zániku manželstva preto pozemok nebude predmetom vyporiadania, ale stavba, ktorú ste na tomto pozemku postavili počas trvania manželstva, sa bude vyporiadavať ako predmet patriaci do BSM. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať ako sa dá vyporiadať BSM po rozvode v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, keď podiel bývalých manželov je v záložnom práve. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ podiel máte zapísaný v 1/1 vyporiada sa v rámci BSM. Pokiaľ máte každý svoj podiel, bude sa vyporiadať v rámci zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, pokiaľ v tomto nechcete zotrvať. Podľa §  149 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. 

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.” 

 

Pokiaľ niekto z vás má záujem o daný podiel, môžete prepísať daný podiel na jedného z Vás s tým, že tento preberie aj záväzok, za protihodnotu (či už dohodou alebo pred súdom).

 

 


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcela by som sa spytat, ak sa slovenska obcanka rozvedie s cudzincom po dvoch rokoch, (maju spolocne deti) moze manzel (cudzinec ) poziadat o slovenske obcianstvo, alebo sa musi vratit spät do jeho krajiny.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.04.2016)

Dobrý deň, podmienky udelenia štátneho občianstva upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. V prípade, že Váš manžel podmienky pre udelenie štátneho občianstva spĺňa môže požiadať o udelenie štátneho občianstva. Samotný rozvod automaticky neznamená, že sa Váš manžel bude musieť po rozvode vrátiť do svojej krajiny. Táto skutočnosť závisí na konkrétnych okolnostiach prípadu. Cudzí štátny príslušník môže na Slovenku požiadať o trvalý, prechodný alebo dlhodobý pobyt v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. Výber medzi týmito možnosťami závisí na konkrétnych okolnostiach jeho doterajšieho pobytu na území Slovenskej republiky, a preto nie je možné na Vašu otázku detailnejšie odpovedať.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, som rozvedená. Po rozvode sme začali s bývalým manželom znova spolu žiť. Bývame spolu v rodinom dome, ktorý vlastní jeho matka, on vlastní iba jednu tretinu. Ak budem mať trvalý pobyt v tomto dome a náhodou sa znova rozídeme, je povinný bývalý manžel zabezpečiť mi náhradné bývanie?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.03.2016)

Dobrý deň,

trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nevzniká ním užívacie právo k nehnuteľnosti. Toto právo vzniká  napr. nájomnou zmluvou. Povinnosť bytovej náhrady vzniká len v prípadoch ustanovených zákonom (napr. § 712 a nasl. Občianskeho zákonníka). Pokiaľ teda nemáte užívacie právo k nehnuteľnosti, napr. na základe nájomnej zmluvy a nie ste už ani manželia, nevzniká Vášmu bývalému manželovi nájsť Vám bytovú náhradu.


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj priateľ sa pred 2 rokmi rozviedol, s ex majú 19ročného syna, vlastnia dom. Chcú sa vysporiadať. Jeho ex chce od neho polovicu z ceny domu (30 000Eur). On však navrhuje, že on prepíše svoju polovicu domu na syna a chce tam s ním ostať bývať. Jeho exmanželka o tom nechce ani počuť, chce len tie peniaze. Poraďte prosím, ako by mal postupovať alebo aké sú možnosti ak sa nechce zadĺžiť vysokou hypotékou a nechce aby sa BSM riešilo cez súd. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.02.2016)

Dobrý deň

BSM sa samozrejme môže vyporiadať aj dohodu, avšak na tú musia byť dvaja. Pokiaľ sa nevedia dohodnúť, je tu možnosť len vyporiadania prostredníctvom súdu. Pokiaľ priateľ nemá záujem o nehnuteľnosť, môže navrhnúť jej predaj a následné rozdelenie výťažku z predaja. Pokiaľ si však nevyporiadajú BSM do troch rokov, nehnuteľnosť prejde do podielu podľa § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Rozviedla som sa s manželom. Počas manželstva sme postavili trojpodlažný dom. Bývalý manžel na základe nájomnej zmluvy prenajímal časť priestorov domu vlastnej firme - s.r.o., kde bol on konateľom. Ja som písomne súhlasila s prenájmom časti týchto priestorov. Manžel do týchto prenajatých priestorov investoval finančne prostriedky z firmy na ich úpravu. Môj súhlas s týmto investovaním manžel odo mňa nemá v písomnej forme, ale o uvedenom som vedela a niektoré materiály na úpravu priestorov, ktoré prišli na firmu som osobne prevzala. Jeho firma je platcom DPH a materiály si dal do odpočtu DPH firmy. Otázka: Budú sa tieto investované firemné finančné prostriedky použité na zakúpenie rôzneho materiálu / dlažba, svietidlá, parkety / zarátavať do BSM?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.02.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o investície do domu zo strany firmy manžela, tak najskôr je potrebné vedieť, či išlo o investície na základe nejakého právneho dôvodu alebo nie (to znamená, či existovala nejaká zmluva o týchto investíciách). Manžel si samozrejme môže vyfabrikovať takúto zmluvu aj dodatočne. Avšak ak nešlo o bežné investovanie, musel mať Váš súhlas, hoci aj ústny. Ak by nemal Váš súhlas, potom by bola zmluva o tomto investovaní neplatná. Neplatnosť zmluvy môžete napadnúť v lehote do 3 rokov od jej uzatvorenia.

 

Zo zmluvy o investovaní do domu môže vyplývať záväzok niečo nahradiť späť manželovej firme (s.r.o.). 

 

Ak by žiadna dohoda o týchto investíciách neexistovala, potom by mohlo vzniknúť zo strany manželovej firmy bezdôvodné obohatenie. Bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v 2 ročnej premlčacej lehote.

 

Vyššie uvedené platí o zabudovaných veciach. 

 

Pokiaľ by šlo o nezabudovane hnuteľné veci, tak tie patria sro-cke, ak nebolo dohodnuté inak.

 

Podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Majetok z podnikania druhého z manželov (nadobudnuté aktíva a pasíva v dôsledku podnikateľskej činnosti) sa taktiež zahrňujú do BSM, avšak za určitých okolností (napr. či bola firma založená za trvania manželstva zo spoločného majetku a pod.). 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás,viete mi poradiť ako spísať o rozdeleni majetku s bývalým manzelom? Totiž sme sa verbalne dohodli ,ale to nam nestaci Na katastrálnom inf.ze si to mam dat spísať u notara, ak ja to neviem ako. Vopred Vam ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.08.2015)

Dobrý deň, dohodu môžete spísať u notára (ten však vychádza z ceny nehnuteľností a preto Vás takáto zmluva u notára môže vyjsť na niekoľko stoviek eur). Druhá možnosť je spísať dohodu u advokáta. Dohoda musí obsahovať podstatné náležitosti, inak Vám ju kataster nezapíše a budete ju musieť dopĺňať. Napíšte nám, ako ste sa dohodli a my Vám napíšeme, koľko by stálo vypracovanie takejto dohody. 


Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry podvecer. Potrebujem poradit ako napisat zmluvu s byvalou manzelkou s ktorou sme sa asi cca pred mesiacom rozviedli a ona zostala byvat v nasom dome a ja som sa odstahoval do podnajmu. ona niekde na internete nasla neaku darovaciu zmluvu v ktorej je vraj zahrnute aj to ze na seba prebera tarchu teda uver ktory sme brali na prerabku domu a ostava este spotrebny uver ktory bol brany z banky na moj ucet,kde figuruje aj ona ako spoludlznik,odkial je aj mesacne strhavany no plati si ho taktiez ona. chcem to ale neako podlozit pre ISTOTU na papier pretoze aj ked si ho teraz plati ona a dala mi prislub ze ked si zoberie na seba ten dom s uverom ze si chce vybavit konsolidaciu s navysenim uveru a ze vyplati ten spotrebny uver v banke. no potrebujem napisat neaku zmluvu o tom ze ten spotrebny uver si preberie na seba ked sa prepise na nu dom s uverom. Viete mi prosim Vas neako poradit ako by sa to dalo osetrit na papier. Za skoru odpoved Vam vopred Dakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.06.2014)

Dobrý deň, vo vašom prípade nemôžete uzatvoriť darovaciu zmluvu ale zmluvu o vyporiadaní BSM po rozvode. V prípade zmluvy s bývalou manželkou po rozvode je dôležité, aby ste boli chránený. Ak by ste podpísali zmluvu o vyporiadaní BSM po rozvode s tým, že by ste sa dohodli na to, že si preberie okrem nehnuteľnosti aj úver, ešte to neznamená, že ste zbavený povinnosti vrátiť úver banke práve Vy, ak by ho ona nesplácala. Veľa bývalých manželov si neuvedomuje, že dohoda o vysporiadaní BSM medzi bývalými manželmi nie je pre banku (veriteľa) záväzná. 

Podstatné je, aby ste boli vyňatý z povinnosti platiť úver priamo v banke, teda aby ste mali súhlas banky s tým, že prestávate byť dlžníkom.

V zmluve s bývalou manželkou po rozvode si musíte ošetriť prípad, ak by nedošlo k tomu, že zostanete po podpise dohody stále dlžníkom na úvere. 

Odporúčam Vám túto zmluvu si nechať skontrolovať resp. vypracovať advokátom, ktorý Vám presne poradí, na čo si máte dávať pozor. Takouto prevenciou ušetríte oveľa viac peňazí, ako keby ste to mali riešiť následne, ak by nastal problém.


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň prajem, s manželkou sme sa dohodli, že podám žiadosť o rozvod. Spoločne sme postavili dom na spoločne kúpenom pozemku. Na dom sme brali hypotéku. Ja sa do rozvodu plánujem odsťahovať. Dohodli sme sa, že pokiaľ bude možné, manželka s 20 ročným synom ostanú bývať v dome s tým, že ale je predpoklad, že sa časom budú musieť presťahovať do bytu. Po predaji domu sme dohodnutí na rozdelení peňazí. Ako riešiť tento stav v rámci rozvodu, resp. ako zabezpečiť (zmluvou ?) to, aby sa nemohlo stať, že jeden z nás by sa rozhodol po rozvode nesúhlasiť s predajom alebo dohodnutým rozdelením peňazí z predaja. Ako zabezpečím vysporiadanie BSM po rozvode?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.12.2013)

Dobrý deň,

zabezpečenie vysporiadania BSM po rozvode (BSM=bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) vo Vašom prípade je možné zmluvou o budúcej zmluve. 

S manželkou sa dohodnete o tom, ako vysporiadate BSM po rozvode už teraz, keď ste manželia. 

Pokiaľ by ktorýkoľvek z Vás potom túto dohodu neakceptoval, je možné sa obrátiť na súd a žiadať nahradiť prejav vôle druhého manžela.

 

Odporúčam Vám však zmluvu o budúcej zmluve o vysporiadaní BSM po rozvode spísať u advokáta, aby ste predišli chybám v zmluve resp. prípadnej neplatnosti zmluvy o budúcom vysporiadaní BSM po rozvode.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku