Máte
otázku?

Obmedzenie rodičovskej starostlivosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Obmedzenie rodičovskej starostlivosti

Dobrý deň, S manželom si chceme podať žiadosť o adopciu, nakoľko nemáme možnosť mať vlastne deti. Manžel ma syna, s ktorým sa ale nestýka nakoľko si to nepraje jeho mama, ma iného partnera a pred 3 mesiacmi si ho osvojil. V rozsudku nie je nič písané o tom, či tým boli môjmu manželovi obmedzené rodičovské práva alebo nie. Považuje sa to za obmedzenie? Vieme, že ak by to tak bolo, tak do zoznamu žiadateľov nás nezaradia. Ďakujem za zodpovedanie otázky.

Odpoveď: Obmedzenie rodičovskej starostlivosti

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Adopcia, alebo osvojenie je upravené v ustanovení § 97 a nasl. Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Na Vašu otázku podáva odpoveď ustanovenie § 106 Zákona o rodine:

§ 106

(1) Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom.

(2) Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované.

(3) Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môžu sprostredkovať prístup k informáciám o jeho rodičoch alebo poskytnúť informácie, ktorými disponujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Podľa § 108 Zákona o rodine 

Osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu.

Právoplatným rozhodnutím súdu o osvojení dochádza k zániku pôvodného rodičovského vzťahu medzi biologickými rodičmi, resp. rodičom a dieťaťom a vzniká vzťah nový. Ide o tzv. právne rodičovstvo, ktoré však plne nahrádza to biologické. Osvojiteľovi vznikajú osvojením voči osvojencovi všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa zákona rodič voči dieťaťu. Na druhej strane biologickému rodičovi práva a povinnosti voči dieťaťu zanikajú.

Zásahy do výkonu rodičovských práv a povinností upravuje § 38 a 39 Zákona o rodine:

Zásahy do rodičovských práv a povinností

§ 38

(1) Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností.

(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak

a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,

b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo

c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

(3) V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv podľa odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje.

(4) Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv.

§ 39

(1) Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, vykonáva rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu druhý rodič.

(2) Ak rodičovské práva a povinnosti nemôže vykonávať ani jeden z rodičov alebo ak súd rozhodol podľa § 38 ods. 1 alebo 4 vo vzťahu k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu poručníka.

(3) Ak súd rozhodol o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k obidvom rodičom alebo k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu opatrovníka podľa § 60.

(4) Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká.

Podľa môjho právneho názoru nemožno stotožňovať obmedzenie výkonu práv a povinností rodiča voči dieťaťu podľa § 38 a 39 Zákona o rodine so zánikom práv a povinností rodiča k dieťaťu na základe osvojenia.

Podľa § 98 Zákona o rodine Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.

Žiadatelia sa vždy posudzujú individuálne a pokiaľ spĺňajú podmienky na osvojenie a osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa, potom by ho mal súd povoliť.

Dovolím si uviesť aj rozhodnutie súdov, ktoré sa vyjadrili, na čo klásť pri skúmaní vhodnosti osvojenia dôraz:

ESĽP vo veci Schwizgebel proti Švajčiarsku

Štát musí bdieť nad tým, aby za osvojiteľov boli vybraté osoby, ktoré môžu vo všetkých smeroch poskytnúť najpriaznivejšie podmienky na prijatie osvojovaného dieťaťa. Súd v tejto súvislosti pripomína svoju judikatúru, podľa ktorej platí, že pokiaľ je medzi osvojiteľom a osvojovaným dieťaťom vytvorené rodinné puto, „musí sa prihliadnuť na čo najlepší záujem dieťaťa, ktorý podľa povahy a závažnosti môže mať prednosť nad záujmom rodičov“ (E.P. proti Taliansku - § 62, ako ja Johnasen proti Nórsku - § 78).

R 69/1967

Pri rozhodovaní o osvojení nemožno prospech dieťaťa posudzovať len z hľadiska hmotných podmienok a predpokladov, ale predovšetkým z hľadiska záruk všestranného rozvoja dieťaťa, a to aj rozvoja duševného a citového.

 

Trápi vás "Obmedzenie rodičovskej starostlivosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Obmedzenie rodičovskej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 13 ročnú dcéru, ktorá sa nechce odsťahovať s nami do nového bydliska. Chce zostať u mojich rodičov. Ja s tým súhlasím, ma tu školu, kamarátov za chvíľku ide na strednú atď. Na druhej strane sa však bojím, že ak sa niečo stane budem za ňu zodpovedná ja hoci budem na druhom konci Slovenska. Moja otázka znie dá sa nejako právne ošetriť, aby na ten čas čo bude dcéra bývať s mojimi rodičmi boli za ňu zodpovední oni? Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie rodičovskej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 13.02.2020)

Dobrý deň prajem,

rodičovských práv a povinností sa zbaviť nemôžete. Z pohľadu trestného práva, ak bude o ňu riadne postarané, budete jej posielať výživné, bude si plniť školské povinnosti a pod., tak sa nemáte čoho obávať. Ak by sa náhodou niečo stalo, za maloleté dieťa zodpovedá osoba, ktorej bola zverená. Teda starí rodičia. Môžete napr. spísať splnomocnenie na niektoré úkony, najmä školské povinnosti. Je to však istá forma rizika. Kým nie je plnoletá, rozhodujete za ňu Vy. Môžete preniesť časť zodpovednosti a povinností na starých rodičov, ale v prípade, ak sa niečo stane, by sa na to súd nemusel pozerať prívetivo. Záležalo by aj na tom, prečo ste sa odsťahovali.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obmedzenie rodičovskej starostlivosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku