Máte
otázku?

Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť ohľadom otčianskych práv. Otec dieťaťa nie je uvedený v jeho rodnom liste, nežijeme spolu a nikdy sme spolu nežili. Môžem s dieťaťom odísť žiť do zahraničia? Aký bude postup, ak sa bude domáhať svojich práv? Koľká je pravdepodobnosť, že ma úrady donútia vrátiť sa na Slovensko, len aby sa otec mohol s dieťaťom stretnúť niekoľkokrát do mesiaca? Navyše, ak podá niektorú z nás na súd, musím cestovať na Slovensko na každé pojednávanie? Zohráva nejakú úlohu, ako dlho som s dieťaťom mimo Slovenska? A akým spôsobom budú upravené práva? Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?

Dobrý deň,

Rodičovské práva a povinnosti

Ak v rodnom liste otec dieťaťa nie je uvedený, otcovstvo k maloletému dieťaťu nebolo určené žiadnym zo spôsobov predpokladných zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení.V dôsledku tejto skutočnosti otcovi dieťaťa právne nevznikli rodičovské práva a povinnosti voči Vášmu dieťaťu.

 

Súčasťou rodičovských práv sa v súlade s ust. § 28 ods. 1 rozumejú

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

 

V súlade s ust. § 28 ods. 3 platí, že rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

 

Z toho vyplýva, že otec dieťaťa zatiaľ nie je jeho zákonným zástupcom, a teda jeho súhlas sa na Vaše vycestovanie do zahraničia nevyžaduje.

 

Určenie otcovstva

Ak by mal otec Vášho dieťaťa záujem domôcť sa svojich rodičovských práv a povinností voči dieťaťu, bude musieť v prvom rade vyriešiť otázku určenia otcovstva.

 

Zákon o rodine rozoznáva tri domnienky otcovstva:

  1. Otcovstvo manžela matky,
  2. Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov,
  3. Určenie otcvostva rozhodnutím súdu.

Vo Vašom prípade prichádza do úvahy stále možnosť určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov, avšak, vychádzajúc z Vašej žiadosti predpokladáme, že o túto alternatívu Vy nemáte záujem.

 

Otec dieťaťa má v tomto prípade možnosť siahnuť po poslednej možnosti a síce obrátiť sa vo veci určenia otcovstva na súd.

 

Určenie otcovstva rozhodnutím súdu

O určenie otcovstva môže v súlade s ust. § 94 ods. 1 Zákona o rodine požiadať matka ako aj otec dieťaťa.

 

Za otca sa pre tento prípad podľa ust. § 94 ods. 2 Zákona o rodine považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

 

Účastníkmi konania o určenie otcovstva sú v súlade s § 108 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z., Civilného mimosporového poriadku navrhovateľ, dieťa, matka a muž, ktoré otcovstvo má byť určené.

 

Čo sa týka Vašich obáv z vycestovania, v súlade s ust. § 106 Civilného mimosporového poriadku platí, že na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

 

Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté.

 

Dokazovanie

Rozhodujúcu úlohu v konaní má dokazovanie znaleckým posudkom.

 

Súd nariadi vypracovanie znaleckého posudku, a to najčastejšie z odboru hematológie (tzv. krvné skúšky), gynekológie (porovnanie termínu súlože a pôrodu), sexuológie (zisťovanie schopnosti muža splodiť dieťa), genetiky, vrátane DNA diagnostiky. V súčasnosti je schopnosť vylúčiť alebo určiť otcovstvo mimoriadne vysoká a vierohodnosť dosahuje takmer 100 percent.

 

Na základe rozhodnutia súdu sa dieťaťu vydá nový rodný list.

 

Spojené konanie

Zároveň je dôležité doplniť, že ust. § 110 Civilného mimosporového poriadku stanovuje, že s konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého.

 

Pri úprave rodičovských práv a povinností súd v vždy prihliada v prvom rade na záujem maloletého dieťaťa.

 

V súlade s čl. 5 Zákona o rodine sa pri posudzovaní a určovaní záujmu maloletého zohľadňuje najmä:

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Súd najmä rozhodne, komu dieťa zverí do výchovy, kto bude spravovať jeho majetok a ako má druhý z rodičov prispievať na jeho výživu. Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa, ako aj na schopnosti a možnosti povinného rodiča.

 

Dĺžka pobytu v čase súdneho pojednávania môže mať vplyv na rozhodnutie súdu, nakoľko, ako sme vyššie uviedli, ten vždy prihliada v prvom rade na záujem maloletého dieťaťa a teda, pokiaľ sa už na danom mieste budete zdržiavať dlhšiu dobu a s dieťaťom si tam vytvoríte zázemie, napr. dieťa tam už bude chodiť do školky, bude tam mať kamarátov, Vy prácu, súd to pri úprave rodičovských práv a povinností bude musieť zohľadniť.

 

Vždy máte právo zvoliť si zástupcu z radov advokátov, euroadvokátov a nechať sa  súdnom konaní zastúpiť, vtedy Vaša účasť nie je nutná, ak to súd nebude výlučne požadovať. 

 

V prípade trvalého vycestovania do zahraničia doporúčame odhlásiť maloletého z pobytu na území SR pred začatím vyššie uvedených súdnych konaní.

 

Kým nie su otcovi priznané rodičovské práva a povinnoti, nevyžaduje sa ani jeho súhlas na odhlásenie dieťaťa z trvalého pobytu na území SR.

 

Podrobnosti o odhlásení dieťaťa do 18 rokov nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Trápi vás "Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Má biologický otec, ktorý nie je zapísaný v rodnom liste, právo zverejňovať fotky mojej dcéry, aj keď s tým nesúhlasím?

Odpoveď: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
v podstate platí : nezapísaný otec v rodnom liste = žiadny otec.

"Otec" nie je oprávnený zverejniť fotku dieťaťa.

Podľa ust. § 12 Obč. zákonníka platí :

"(1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením."

V zmysle zákona o rodine Vy ako matka dieťaťa svoje dieťa zastupujete.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám na vás otázku týkajúcu sa prípadu tehotnej ženy, ktorá nevie, kto je biologickým otcom jej dieťaťa. Počas tehotenstva si našla priateľa a chce, aby bol oficiálne uznaný za otca jej dieťaťa (samozrejme, so súhlasom tohto muža). Je dostatočné, ak ho jednoducho zapíše do rodného listu ako otca? Ak áno, nadobudne tým rovnaké práva, aké by mal biologický otec?

Odpoveď: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

uvedenie nebiologického otca do rodného listu dieťaťa je možné súhlasným vyhlásením na matrike.

Nebiologického otca matrika zapíše ako otca ak to obaja súhlasne vyhlásite na matrike. Ak by sa neskôr domáhal potenciálny biologický otec otcovstva, mohol by to urobiť, ale je to málo pravdepodobné. Zvyčajne sa to v praxi nedeje, pretože najskôr by sa musel dozvedieť o dieťati a potom by musel chcieť byť zapísaný ako otec.

Otec, ktorý bude zapísaný do rodného listu dieťaťa bude vykonávať práva a povinnosti k maloletému dieťaťu rovnako tak, ako by ich vykonával biologický otec. 


Podotázka: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám s mužom syna, ktorý sa o dieťa nezačal zaujímať už od doby, kedy som otehotnela a prerušil so mnou všetky kontakty. Náš syn má už pol roka a jeho biologický otec sa o neho doteraz nezaujímal, neplatil výživné a dokonca ho ani nevidel. Momentálne mám priateľa, ktorý by rád stal sa skutočným otcom môjho syna, keďže spolu žijeme. Ako by sme mali v tejto situácii postupovať? Je potrebné podať návrh na súd? Alebo by stačilo ísť spolu na matriku? Ako by sme mali postupovať, keby sa po zapísaní môjho priateľa ako otca do rodného listu môjho syna jeho biologický otec domáhal určenia otcovstva? Ďakujem.

Odpoveď: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?

(odpoveď odoslaná: 06.01.2017)

Dobrý deň, uvedenie nebiologického otca do rodného listu dieťaťa je možné súhlasným vyhlásením na matrike.

Nebiologického otca matrika zapíše ako otca ak to obaja vyhlásite na matrike. Ak by sa neskôr domáhal biologický otec otcovstva, mohol by to urobiť, ale je to málo pravdepodobné. Obyčajne sa to nedeje.

 


Trápi vás "Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné vymazať otca z rodného listu. Mám 30 rokov a otec sa o mňa nikdy nezaujímal. Preto k nemu cítim odpor a nechcem ho tam mať zverejneného. Nemyslím si, že má na to právo. Hlavne nechcem, aby figuroval v rodnom liste môjho dieťaťa. Ak existuje možnosť vymazania, aký je postup? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň 

zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine hovorí len o zapretí otcovstva. Zákon ustanovuje lehotu na zapretie pre manžela matky, príp. muža. ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlasením, ktorá je 3 roky. Taktiež umožňuje zapretie otcovstva na návrh dieťaťa. Kedže ste plnoletá, vymazanie z rodného listu biologického otca nie je možné. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká práva má otec ak nie je v rodnom liste?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.