Máte
otázku?

Právo otca na styk s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Právo otca na styk s dieťaťom

Prosím, aké mám práva a akým spôsobom sa ich môžem dovolať, ak moja expriateľka, slobodná matka s ktorou máme takmer trojročného syna (28.06.2013), mi odopiera možnosť svojho syna vidieť. Syna som až doposiaľ navštevoval priemerne raz za týždeň, okrem toho sme spolu trávili dovolenky aj občasné víkendy na chate a podobne. Nie sme zosobášení, pretože ja som ženatý s inou ženou a žijem s ňou na opačnom konci republiky. Otcovstvo chlapca som uznal ešte pred jeho narodením, po dohode s jeho matkou dostal aj moje priezvisko. Pravidelne jej každý mesiac posielam na účet výživné. Toto bolo tiež po našej vzájomnej dohode, takže o tom nie je žiadne súdne rozhodnutie. Až doposiaľ nebol žiadny problém sa dohodnúť, no teraz jediný spôsob komunikácie, ktorý moja bývalá priateľka akceptuje, je súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

Dobrý deň, 

dieťa má právo na styk s oboma rodičmi. Vyplýva to z § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi

Ak Vám matka dieťaťa odopiera styk s dieťaťom a zlyhala aj možnosť dohody s ňou, bude zrejme najlepším riešením podať na súd návrh na úpravu styku s dieťaťom. V návrhu popíšete okolnosti, vzťah k dieťaťu a Vašu túžbu sa s ním stretávať častejšie. Odporúčam tiež uviesť, že si riadnym spôsobom plníte svoje rodičovské povinnosti. Rovnako bude vhodné uviesť, že doposiaľ ste sa s dieťaťom stretávali, no matka Vám začala v styku brániť.

Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, ako postupovať, ak matka zákaze otcovi, teda môjmu synovi, styk s deťmi. Bývajú oddelene, nevesta odišla k svojej mame pred tromi mesiacmi, no žiadosť na rozvod zatiaľ nepodala. Syn jej platí 180 eur stanovených súdom, no svoje deti nevidí. Matka zrušila číslo, mail a celkový kontakt. Dvere neotvára. Doposiaľ umožňovala styk, no pred dvoma týždňami koniec. Syn mal deti často doposiaľ a teraz nám veľmi chýbajú. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň, matka v žiadnom prípade nemá právo brániť otcovi maloletých sa s nimi stýkať. Rodič, ktorý dieťa nemá v osobnej starostlivosti, má zo zákona právo na styk s deťmi. Obmedzenie styku, prípadne jeho zákaz prichádza do úvahy iba za predpokladu naplnenia zákonných podmienok. Tieto by sa však museli preukázať v konaní pred súdom. V opačnom prípade sa má za to, že rodič má právo na styk so svojimi mal. deťmi.   Zákon o rodine výslovne ustanovuje, že rodičia sa môžu o úprave styku s maloletým dohodnúť. Ak sa nedohodnú, o jej úprave rozhodne súd na návrh niektorého z rodičov. Zákon súčasne výslovne hovorí, že v prípade, ak jeden z rodičov bráni bezdôvodne druhému stýkať sa s deťmi alebo zámerne mu styk s deťmi neumožňuje, súd môže na návrh niektorého z rodičov rozhodnúť o zmene rozhodnutia o osobnej starostlivosti, t.j. môže rozhodnúť, že deti budú zverené druhému rodičovi. Ak teda už bolo rozhodnuté o styku, súd môže toto rozhodnutie zmeniť.  V opačnom prípade, ak o styku ešte súdom rozhodnuté nebolo prichádza do úvahy nasledovný postup. Ak matka bude naďalej vášmu synovi brániť v styku s deťmi, odporúčame nech sa tento obráti na súd so svojím návrhom. Ak doposiaľ styk prebiehal pravidelne, avšak momentálne to už tak nie je, bolo by dobré podať rovno návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti úpravy styku s maloletými deťmi. V tomto je ale nevyhnutné odôvodniť, že tu existuje potreba bezodkladne upraviť pomery. Preto by v ňom bolo dobré poukázať na to, že otec má s deťmi vytvorené veľmi úzke väzby, že doposiaľ styk prebiehal riadne, ale vzhľadom na to, že matka začala otcovi v styku brániť, hrozí, že tieto väzby a vytvorené vzťahy sa narušia, čo bude mať za následok odcudzenie otca s mal. deťmi. Z tohto dôvodu tu existuje potreba bezodkladnej úpravy pomerov. Súd na základe takéhoto návrhu môže upraviť styk aj nastálo bez ďalšej potreby podávať ďalší návrh vo veci. Môže sa však ale stať, že súd nariadi neodkladné opatrenie na určitý čas a súčasne v tomto rozhodnutí odkáže otca na podanie návrhu na úpravu práv a povinností rodičov k mal. deťom. 

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj manžel má s expriateľkou 10-ročného syna, riadne platí aj si ho bráva každý druhý víkend, majú to určené súdom. Moja otázka sa týka Vianoc. To neni v súdnom rozhodnutí, že, či je možné upraviť to tak, aby s ním mohol tráviť čas aj cez Vianoce. Lebo tým, že to v súdnom rozhodnutí nie je tak vtedy mu ho nechce dávať. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň, pokiaľ váš manžel nemá upravený súdom styk aj počas vianočných prázdnin, tak sa ide podľa bežného styku, teda ako to pripadne na otca v čase Vianoc. Ak by mali upravené Vianoce, tak sa ide podľa súdneho rozhodnutia.

Ak to teda nie je upravené a váš manžel by aj cez Vianoce chcel tráviť čas so svojím synom, potom je nevyhnutné podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti úpravy styku a navrhnúť osobitnú úpravu styku s mal. synom aj o styk počas vianočných prázdnin, prípadne iných prázdnin, ak tento taktiež nie je doposiaľ upravený. Spravidla sa to upravuje tak, že každý párny rok bude mať počas vianočných sviatkov maloleté dieťa jeden z rodičov, zatiaľ čo druhý z rodičov bude mať dieťa až po sviatkoch, čiže ešte počas vianočných prázdnin. Druhý z rodičov ho zasa bude mať počas vianočných sviatkov každý nepárny rok a naopak. Súd by mal takémuto návrhu vyhovieť, nakoľko je v najlepšom záujme mal. dieťaťa, aby trávilo rovnako veľa času s každým zo svojich rodičov. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám súdom určený styk s dcérou vždy parný týždeň od piatku do nedele. A dcéra (bude mať šestnásť), že už ku mne chodiť nebude, že má toho dosť v škole atď. Čo robiť, myslím, že za tým všetkým je jej matka (ublížené jej nebolo).

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,
chápem Vašu situáciu, avšak pri rozhodovaní vo veciach maloletých, teda aj pri úprave styku s dieťaťom je najdôležitejší záujem maloletého dieťaťa. Tento záujem je niekedy ťažké zistiť pri malých deťoch, ktoré sú ešte vo veľkej miere ovplyvnené svojimi rodičmi, avšak so stúpajúcim vekom sú už schopné vyjadriť svoj vlastný názor vo väčšej miere. Vaša dcéra síce ešte nie je plnoletá, avšak vzhľadom na jej vek, teda takmer 16 rokov, je pravdepodobne schopná dostatočne vyjadriť svoj názor, na ktorý by súd pri rozhodovaní o styku prihliadal. Súd jej v zásade už v tomto veku nemôže prikázať, aby s Vami trávila čas, chodíme na súdy často a tam sudcovia sami hovoria, že takému dieťaťu už ťažko niečo prikážete. Nerobte to násilím, bude to ešte horšie. Musíte sa s ňou skôr pokúsiť dohovoriť a vyriešiť danú vec bez zásahu súdu. Po právnej stránke máte na to právo ale dá sa to veľmi jednoducho rozhodnutím súdu zmeniť. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som v 3. mesiaci tehotenstva. Otec dieťaťa sa mi vyhráža, že keď sa dieťa narodí mi ho zoberie. Nemá naňho ani podmienky doma ani nič. Je to človek, ktorý si nevie krotiť svoje nervy a je agresívny často požíva alkohol. Musím ho pri pôrode ako otca dieťaťa zapísať? Môže sa stat, že by mi dieťa mohol zobrať?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
otcovstvo sa určuje na základe troch domnienok, pričom ak nie je možné otcovstvo určiť na základe prvej domnienky, tak nastupuje druhá atď.

Za otca dieťaťa sa v prvom rade považuje manžel matky. V takomto prípade nie je potrebné žiadne ďalšie vyhlásenie.

Ak otcovstvo nie je určené týmto spôsobom, tak potom sa určuje na základe druhej podmienky, a to súhlasného vyhlásenia oboch rodičov urobeného pred matričným úradom alebo súdom. 

Tretím spôsobom je určenie otcovstva rozhodnutím súdu. Návrh na takéto určenie môže podať matka, dieťa alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom. Podmienkou, ktorú súd vyhodnocuje je v zmysle § 94 ods. 2 Zákona o rodine:

Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. 

Otca dieťaťa teda pri pôrode určiť nemusíte. Otec však môže následne iniciovať spomínané súdne konanie, pričom ak bude úspešný a súd ho určí ako otca, potom bude disponovať rodičovskými právami a povinnosťami. Pri ich výkone sa uprednostňuje dohoda, pričom v prípade, že by ste sa dohodnúť nevedeli, tak rozhodne záväzným spôsobom súd, tak aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa, pričom rozhodne komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne môže rozhodnúť, že bude v najlepšom záujme dieťaťa, aby bolo zverené do striedavej starostlivosti a rozhodne tiež o ďalších právach a povinnostiach. Otec Vám dieťa určite nemôže vziať len tak svojvoľne. 

Ak by aj došlo k tomu, že by podal otec návrh na určenie otcovstva a bol by úspešný a rozhodovalo by sa o úprave rodičovských práv k maloletému dieťaťu, tak potom by vlastnosti otca, ktoré opisujete, teda agresivita a sklon k častému požívaniu alkoholických nápojov hrali v jeho neprospech a súd by ich zohľadnil pri rozhodovaní o tom komu dieťa zverí a k akej forme starostlivosti o dieťa pristúpi. Samozrejme tieto tvrdenie by bolo nutné preukázať.

Ak by ste mali dôkaz, že sa Vám vyhrážal, že Vám dieťa zoberie, tak odporúčam hneď po narodení podať návrh na súd na úpravu zverenia, nech dieťa zveria Vám a zároveň mu určia povinnosť platiť výživné


Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
áno, uvedené správy by ako dôkaz mali postačovať. Taktiež je dobré, že viete dokázať aj problém otca s alkoholom, ktorý vedia dosvedčiť Vaši známi. Najlepšie teda vo Vašom prípade bude, ak po narodení dieťaťa podáte návrh na súd, nech dieťa zveria Vám a otcovi určia výživné.

Aby sa nestalo, ze mu dieťa dáte na chvíľu a on Vám ho nebude chcieť vrátiť.

Ak by ste s tým chceli neskôr, keď sa narodí pomôcť, napíšte nám. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím o odpoveď : mám právoplatné súdne rozhodnutie, otec má každý 2. víkend brať si syna. Je tam slovo oprávnenie, nie povinnosť. Takže on tvrdí, že nemusí, a tak aj koná, neberie si ho. Potom nechápe načo je zákon o rodine, § 36 obidvaja rodičia majú rovnaké práva a povinnosti voči maloletému, smeje sa mi, že nič nemôžem robiť. Rada by som bola, keby mi konečne niekto ten zákon vysvetlil a hlavne aplikované do života, lebo aj kuratela ma sfúkla vraj silím niečo, čo nejde. Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom Katarína

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v tomto smere má otec dieťaťa pravdu. Vy ho nemôžete donútiť, aby si si syna zobral na víkend, teda v čase, keď v zmysle súdneho rozhodnutia má určený styk s maloletým. Vy ho k tomu nemôžete donútiť ani právnou cestou.
V tomto však platí, že ak by došlo k opačnej situácii, a teda bránili by ste mu v styku s maloletým, potom otec dieťaťa by mohol v zmysle ust. § 370 a nasl. Civilného mimisporového poriadku podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môjho manžela bývala exmanželke nekomunikuje ani mu nedáva syna už 3 roky, riadne na neho platí. Ako máme postupovať ? Už sa jedná o 16 ročného chlapca. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem, uvádzate ale, že mal. syn má už 16 rokov. V takomto prípade by sa mohol ex-manžel skúsiť skontaktovať priamo so svojím synom. V prípade, ak Vášmu manželovi bráni v styku so synom matka maloletého (jeho ex-manželka) a tohto negatívne vo vzťahu k nemu ovplyvňuje, dôsledkom čoho nie je možné styk realizovať dobrovoľne, potom sa môže váš manžel obrátiť priamo na súd s návrhom na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti úpravy styku. V návrhu nech popíše, že styk sa nerealizuje, nakoľko mu matka maloletého v stretávaní bráni.

Taktiež, že má záujem sa mal. stretávať a nechce, aby sa ich vzťah naštrbil. Súd však bude v konaní skúmať aj to, či sa styk nerealizuje z dôvodu, že s otcom sa nechce stretávať mal. syn.

Súd môže nariadiť psychologické vyšetrenie, vypočuť maloletého a na základe takto vykonaného dokazovania rozhodnúť o úprave styku. Určite by však súd návrh na styk nezamietol a styk by upravil aspoň v minimálnom rozsahu, ak otec mal. o styk má záujem a nepredstavuje pre maloletého žiadnu hrozbu. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Máme s bývalou expartnerkou 7ročného syna. Dnes som zistil a vlastne tak som sa s ňou dohodol, že po rozchode budem prispievať na malého sumu 80e, ale nakoľko som zistil, že moja ex dáva ešte svojej matke z tých peňazí čo dávam na malého, tak som to stopol. Teraz sa mi vyhráža, že syna budem vidieť každý druhý týždeň, nakoľko som ja porušil ústnu dohodu, nezrobil by som to pokiaľ by nespravila to čo spravila, tak Vás chcem veľmi pekne poprosiť ako mám ďalej postupovať, lebo v nedeľu mi ho ma odovzdať. Mám to potom riešiť s políciou? Prosím Vás o odpoveď, ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
chápem Vašu situáciu. Je pravdou, že ako otec máte vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k Vašej dcére, avšak Vaša bývalá priateľka nemá právo dávať časť z týchto finančných prostriedkov svojej mame. Povedzte jej, že o tom viete a v prípade, že bude pokračovať a vyhrážať sa obmedzením Vášho styku s dieťaťom, tak sa obrátite na súd.

Zákon o rodine upravuje situáciu, ak sa rodičia nevedia dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v takom prípade súd upraví výkon týchto práv, pričom bude vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa.

Súd rozhodne záväzným spôsobom, a ak by toto rozhodnutie súdu Vaša bývalá priateľka nerešpektovala, súd môže potom takéto rozhodnutie zmeniť a zveriť dieťa aj iba výlučne do Vašej osobnej starostlivosti. Dokonca, ak by takéto obmedzovanie, resp. porušovanie rozhodnutia súdu nabralo vyššiu intenzitu, potom by mohlo ísť aj o trestný čin, a prichádzalo by do úvahy podanie trestného oznámenia, avšak nateraz to s políciou neriešte. Je to zdĺhavejší postup.

Skúste sa s ňou najprv dohovoriť a povedzte jej, že by ste najradšej vyriešili celú vec mimosúdne, avšak ak nato nepristúpi a naďalej sa Vám bude vyhrážať, tak potom nebudete mať inú možnosť a obrátite sa na súd.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám 17 ročnú dcéru, ktorá sa chce presťahovať k svojmu otcovi no ja s tým nesúhlasím. Nemá na to žiadny dôvod. Po rozvode boli obe dcéry zverené otcovi no po 3 rokoch sa presťahovali ku mne- vysúdila som si ich. Môjmu exmanželovi však ide len o peniaze. Tešil sa totiž, že nebude na ňu platiť výživné, keď dovŕši 18 rokov. Ani výživné neplatí na čas, len po mojom vyzvaní. Chcem sa spýtať teda môže mu ju súd zveriť, aj keď nemá dôvod na presťahovanie a ja s tým nesúhlasím?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 25.07.2022)

Dobrý deň,
s ohľadom na vek dcéry áno. Museli by však súdne konanie stihnúť do doby, kedy nadobudne plnoletosť. Následne totiž už súd nebude rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Ak dcéra nadobudne plnoletosť, bude sa môcť sama rozhodnúť s kým bude bývať. Tzn. že sa bude môcť odsťahovať k otcovi aj bez toho, aby ste mali o tom súdne rozhodnutie.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som som sa opýtať, ak otec ma súdom určené, kedy má mať dieťa a mal by ho mať na víkend od piatku do nedele, ale nie je mu to umožnené, môže to spraviť tak, že keď má malého vo štvrtok tak by jej len napísal teda, že si ho nechá až do nedele. Čo by sa mohlo stať vieme, že ona by to len tak nenechala. Nerešpektuje súdne nariadenie, proste malého mu na víkend nedáva, tak proste by jej len napísal a nechal si ho už od štvrtku.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň, rozumiem vašej situácií. Uvedený postup by predstavoval nerešpektovanie súdneho rozhodnutia zo strany otca mal. dieťaťa. Otec tak môže urobiť, avšak musí rátať s tým, že matka mal. dieťaťa uvedené môže ísť oznámiť na políciu, resp. môže si prísť po dieťa aj sama, a otec jej ho bude povinný odovzdať. 

Zákonný postup by bol taký, že otec by mal v takomto prípade podať návrh na výkon rozhodnutia, v ktorom by opísal, že rozhodnutím súdu určený styk matka mal. dieťaťa nerešpektuje a dieťa mu na víkendy odmieta dávať, dôsledkom čoho sa styk nerealizuje. V konaní o výkon rozhodnutia potom súd môže matke maloletého, ktorá súdne rozhodnutie nerešpektuje, uložiť viaceré sankcie, a to pokutu až do výšky 1000 eur aj opakovane alebo môže jej byť zastavená výplata rodičovského príspevku, prídavku na dieťa či príplatku k prídavku na dieťa. Ak by matka ani napriek tomu dieťa otcovi nechcela na víkend dobrovoľne dať, súd pristúpi ku skutočnému výkonu súdneho rozhodnutia, dieťa odoberie a odovzdá otcovi v časoch, kedy má právo realizovať styk. Je však potrebné uviesť, že pri výkone rozhodnutia sa vždy zisťuje existencia ospravedlniteľných dôvodov pre ktoré sa stretnutia nerealizujú a zohľadňuje sa správanie a názor maloletého dieťaťa.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa Vás opýtať pre dvoma dňami ma manžel vyhodil z bytu o to by nešlo len vzala som aj deti mame ich 5 jedno jedno už plnoleté, druhé bude mať za týždeň 18, ale chodí do školy, tretia je dcéra ta ma 14 rokov, syn 11 rokov a najmladšia ma jeden rok on chce len ju. Ja som už druhý deň u rodičov je to v tej istej obci. Už dva dni mi robí zo života peklo, volá mi chodí tu stále na aute deti sú už na nervy. Čo môžem robiť. Musím mu dať najmladšiu dcéru bojím sa o ňu. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
kým súd nerozhodne, tak sa o styku detí s otcom musíte s otcom dohodnúť. Staršie deti sa už vedia vyjadriť a dať najavo kedy a či chcú otca vidieť. Pri mladšej najlepšie poznáte situáciu Vy. Viete, či sa o ňu vie postarať, či ho dieťa dostatočne pozná, aby sa nebálo s ním samo... Ak máte akékoľvek pochybnosti, trvajte na styku u Vašich rodičov alebo inde, ale za Vašej prítomnosti. Ide o dosť útly vek dieťaťa, aby bola Vaša prítomnosť na stretnutiach odôvodnená.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Súd mi určil v septembri stretávanie sa so synom vtedy mal 10mes. Bez prítomnosti matky, keďže malého som si pred tým bral bez jej prítomnosti bez problémov aj na pol dna. Po súde som si našiel priateľku, s ktorou žijeme v jednej domácnosti a ex partnerka mi po dvoch mesiacoch odmietala dávať malého začala si vymýšľať, že malý zle znáša jej odlúčenie, že má separačnú úzkosť, a že po stretnutiach so mnou vracia a je nesvoj. Pritom malý bol vždy so mnou vysmiaty a tešil sa. Keď som s ním trávil čas bola pri nás aj moja priateľka, ktorá sa tiež s nami hrala a malý si ju obľúbil. Matka sa to dozvedela a prestala mi úplne dávať malého. Podmienila stretnutia iba jej prítomnosťou a bez cudzích osôb. 3x som mal stretnutie iba s ňou a s malým a ona stále pred malým vyvolávala konflikty a kričala po mne malý bol vždy nesvoj. Teraz sme mali ďalší súd a sudca uznal, že malý ma nepozná, a teda musia byť stretnutia iba v jej prítomnosti. Vôbec nebral do úvahy to, že na malého to zle vplýva, keď ona ma vulgárne oslovuje, vyvoláva konflikty a stále tvrdí, že malý ma nepozná. Aj napriek tomu, že malý vie presne kto som. Ako mám postupovať, aby boli stretnutia s ním bez jej prítomnosti, a aby som si teda mohol malého brať ku sebe domov? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
neviem, či už vo veci rozhodol súd alebo ešte nie, ale určite odporúčam súdu navrhnúť, aby pripojil predchádzajúci spis, z ktorého vyplýva, že dieťa Vás pozná a nie je potrebná prítomnosť matky. Ak to potvrdili v septembri aj pracovníčky UPSVaR-u, nie je v súčasnosti dôvod, aby súd rozhodoval takto. Je vylúčené, aby dieťa na Vás "zabudlo". Ak súd ignoroval tieto zistenia zo septembra a hlavne ak je problémové správanie matky možné spojiť s Vašou novou známosťou, je zrejmé, že sa jedná iba o účelové konanie. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý by podrobne posúdil Vašu vec. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
keď som otec maloletého dieťaťa a matka mi bráni v styku pritom ešte nemáme cez súd nič určené, len ústna dohoda medzi nami. Ma právo si ho odomňa zobrať, keď s ním chcem byť viac dní a keď jej ho nedám?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 17.06.2022)

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Ak sa na ich výkone s matkou neviete dohodnúť, prípadne, ak ako tvrdíte vy, vašu ústnu dohodu nerešpektuje, môžete sa obrátiť na súd a podať návrh na začatie konania v zmysle civilného mimosporového poriadku. Konkrétne ide o konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a súd vaše rodičovské práva a povinnosti upraví záväzným spôsobom.

O tom s kým bude dieťa nerozhoduje len jeden rodič. Mali by ste sa o tom dohodnúť. Viem si ale predstaviť, že vám matka môže chcieť brániť v tom, kedy a kde budete s dieťaťom. Na to sú práve tzv. neodkladné opatrenia. Súd na návrh jedného z rodičov rozhodne v skrátenej lehote. 

Ideálna situácia je, ak konkrétne dni máte priamo upravené v súdnom rozhodnutí, potom Vám matka nemôže povedať, že si dieťa nezoberiete.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
neviem už na koho sa mám obrátiť, bývala partnerka mi odopiera malého syna. Môj synček bude mať zachvíľu 2 roky. Súd určil každý druhý víkend stretávať sa za prítomnosti matky, keď je u nás zakazuje mi s ním ísť von, chce,  aby som s ním sedel len u nás. Mimo súdom určeného termínu som svojho synčeka videl asi 3 krát. Doslova ma ničí. Pravidelne posielam výživné a aj kupujem malému oblečenie. Rád by som s ním trávil viac času a nie len zavretý u mojej starkej, som už z toho na dne s malým máme super vzťah veľmi ho ľúbim. Moja otázka znie, keď môj syn dosiahne hranicu 2 rokov je možné, aby mi súd dovolil styk každý víkend poprípade každý druhý víkend bez prítomnosti matky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň, ako prvé uvediem, že právo na styk je Vašim právom ako rodiča, ktorému dieťa nie je  zverené do osobnej starostlivosti. Preto, ak ho aj máte súdom stanovený tak, že sa koná za prítomnosti matky, vy rozhodujete o tom, kde (na ktorom mieste) s dieťaťom budete tráviť Váš spoločný čas. Matka si nemôže diktovať, že budete s ním iba vnútri, pokiaľ je vonku vhodné počasie a viete s mal. synom využiť čas lepšie tam.  O tomto treba matku poučiť. Ak to nerešpektuje môžete dať návrh na výkon rozhodnutia, tiež zapojiť do toho sociálku. Pokiaľ ide o styk nad rámec rozsudkom súdu stanoveného styku, na tento nárok nemáte. Je na dobrej vôli matky, že Vám so synom umožnila styk aj mimo súdom určeného času. To, ako často by sa mal rodič, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti stretávať s dieťaťom a či by to malo byť za prítomnosti matky alebo bez jej prítomnosti, je potrebné posudzovať pri každom prípade individuálne. Závisí to vždy od okolností prípadu, t.j. najmä od vzťahu takéhoto rodiča s mal. dieťaťom ako aj od povahy dieťaťa. Rozhodujúci v rodinnom práve je však vždy najlepší záujem dieťaťa, do ktorého patrí aj právo dieťaťa na to, aby malo vytvorený vzťah k obom svojim rodičom. Preto ak je to možné, mal by sa zabezpečiť styk s dieťaťom tak, aby bol čo najviac v prospech dieťaťa. V tejto chvíli Vám preto neviem dať jednoznačnú odpoveď, či po dosiahnutí veku dvoch rokov by Vám súd umožnil stýkať sa s mal. synom bez prítomnosti matky, avšak nie je to vylúčené. Závisí to na tom, ako je syn na Vás zvyknutý. Určite, ak si s mal. pravidelne budujete vzťah a viete sa o neho sám postarať, poznáte jeho denný režim a jeho potreby a súd rozhodne tak, že umožní stýkať sa s ním aj viackrát týždenne aj bez prítomnosti matky. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať. Keď mame s bývalím priateľom 4 mesačného syna a on sa domáha toho, aby ho od pol roka mal každý druhý víkend, aké ma na to právo? V styku mu brániť nechcem ale len v takom, že buď bude s malým v mojej prítomnosti alebo sám ale maximálne na 3 hodiny. Ide mi o to, aby mi ho nezobral na celý víkend, keďže dieťa je ešte maličké. Od akého veku by mal právo mať malého každý druhý víkend? ( Malý už nieje kojeny aké na umelom mlieku )
Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
pri takom malom dieťati je nereálne, aby si ho brával na celý víkend. A to aj s prihliadnutím na tú skutočnosť, že nie je kojené. Pri tak malých deťoch býva zo začiatku bežné, že sa styk upravuje na niekoľko hodín počas dňa (v závislosti od denného režimu dieťaťa) a iba za prítomnosti matky. Dôležité je posudzovať aj to, či otec doteraz vykonával celodennú starostlivosť o dieťa. Ak sa totiž o dieťa nikdy nestaral a nepomáhal Vám po pôrode, je vylúčené, aby si mohol dieťa na celý deň vziať, ak nepozná ani jeho denný režim, potreby...

Právo na celý víkend nie je možné stanoviť od veku. Často to nie je ani pri 3-5 ročných deťoch. Závisí to od vzťahu otca s dieťaťom, schopnosťami otca vykonávať celodennú starostlivosť a ďalších reálnych okolností a pomerov v konkrétnej rodine.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať s expriateľkou mame 1 a pol ročnú dcéru a sme sa rozišli a chcem sa opýtať ako často ma otec nárok na to, aby si zobral dieťa na víkend, mám voľno každý druhý víkend, mám všetko, byt auto dobrý plat aj izbu ma mala všetko umná ma len matka hovorí, že muž ma nárok tak raz za mesiac, ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.03.2022)

Dobrý deň,
iba na základe týchto skutočností sa to povedať nedá. Závisí to najmä od toho aký má otec s dieťaťom vzťah, aké sú potreby dieťaťa. Často sú aj deti v tomto veku kojené ešte. Ak sa to dá nahradiť napríklad umelou stravou, nie je to prekážka.

Ak sú splnené všetky podmienky, dieťa otca pozná a otec sa vie o dieťa plnohodnotne postarať, nevidím prekážku v tom, aby bol otec s dieťaťom každý druhý víkend a v ďalšom týždni 1-2 dni počas pracovného týždňa na niekoľko hodín.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať, či mi môže priateľka brániť v styku s maloletým synom 2 mesačným. Snažil som sa s ňou dohodnúť, že si vezmem malého na 4 hodinky, ale nechce mi ho dať. Súdom nemáme nič stanovené, no dieťa mi nechce dať. Aké mám práva na styk s dieťaťom? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
nakoľko nemáte súdne rozhodnutie, v súčasnosti sa môžete s dieťaťom stretnúť až po súhlase (dohode) s matkou. Ak Vám však v styku bráni a vymýšľa si napríklad dôvody prečo nie, môžete sa styku domáhať na súde, v tomto prípade aj neodkladným opatrením. Súd by síce v menšom rozsahu, než je bežné, ale upravil dočasne styk, do rozhodnutia vo veci samej.

Dôležité je však vedieť, že sa tohto práva môžete domáhať, ak ste určený ako otec dieťaťa v jeho rodnom liste. Ak nie ste zapísaný v rodnom liste dieťaťa, musíte podať návrh na určenie otcovstva.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mmoja expriateľka mi odopiera nášho 10-mesačného syna. Nemali sme žiaden súd ani nič, ale vidím ho raz do týždňa v jej prítomnosti. Aké mám právo s ním tráviť čas? Ako dlho?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,

ak Vám Vaša bývalá priateľka bráni v stretávaní sa so synom, a styk ste doposiaľ nemali súdom upravený, odporúčam Vám podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Žiaľ, ak sa neviete na frekvencii stretávania so synom s matkou dohodnúť, potom inej cesty niet. V návrhu poukážte na to, že Vaša bývalá priateľka Vám v stretávaní bráni, popíšte to skutkovými okolnosťami. Súdu predostrite konkrétnu úpravu styku, aká by Vám vyhovovala. Treba však zohľadniť naozaj nízky vek dieťaťa, preto ak matka bude žiadať byť prítomná pri styku, súd jej s veľkou pravdepodobnosťou vyhovie. Obávať sa však nemusíte, dieťa bude rásť a aj Vaše právo styku s ním sa môže ďalej rozširovať. Dôležité je začať budovať si vzťah hneď od malička, preto je dobré, že sa svojho práva domáhate. Pripraviť sa treba aj na to, že matka bude chcieť žiadať upraviť aj výživné. Ak ste si vyživovaciu povinnosť riadne a včas splnili zatiaľ v dohodnutej výške (no aspoň v minimálnom zákonnom rozsahu), poukážte na to vo svojom vyjadrení, prípadne na súdnom pojednávaní. Ak sa budete s matkou vedieť aj počas súdneho konania dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, súd môže schváliť Vašu dohodu rozhodnutím.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás moc o radu, už naozaj neviem na koho sa mám obrátiť. Dňa 11. 11. 2021 sa mi narodila dcéra, bohužiaľ s matkou sme sa rozišli 8. 7. 2021 a odvtedy so mnou nekomunikuje píšem jej viackrátkrát ,ale doteraz žiadnej odpovede som sa nedočkal. Bol som aj u nich doma, chcel som sa dohodnúť, danú situáciu vyriešiť najlepšou cestou. Matka sa zatajila, ku bráne prišla iba jej mama, babka dieťaťa, a povedala mi, že nech zabudnem na dieťa. Vraj nepotrebuje otca, vraj oni nič nepotrebujú. A že otec bude matkin brat. Moc ma to mrzí a je ťažké to povedať aj mojim rodičom, ktorý sa veľmi tiež tešia na vnučku. Veľmi by som chcel poznať svoju dcéru, vidieť ju ako vyrastá. Ale bohužiaľ zo strany matky to nebude jednoduché. Prosím Vás o radu, ako mám pokračovať. Už som zúfalý. Prosím aké kroky mám podniknúť? Treba to nahlásiť na detskú kuratelu?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 07.12.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ je Vám bránené vídavať svoju dcéru, a dohoda s matkou nie je možná, najlepšie bude ak podáte návrh na úpravu styku s Vašou dcérou. V tomto návrhu opíšte po skutkovej stránke všetky okolnosti, najmä že Vám je bezdôvodne odopierané právo stretávania s dcérou. Uveďte súdu, ako veľmi túžite byť s Vašou dcérkou, vidieť ju ako rastie, byť jej v živote nápomocný, a že si chcete riadne plniť svoje rodičovské práva a povinnosti. Súd dbá na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany oboch jeho rodičov a aby bolo rešpektované jeho právo na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Súčasne môžete podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, v takom prípade rozhodne súd do mesiaca, avšak ide len o dočasné rozhodnutie, pokým sa neskončí samotné konanie vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej. Takto však na základe neodkladného opatrenia by ste sa mohli s dcérkou stretávať. Vzhľadom však na nízky vek maloletej, je zrejmé, že styk sa bude realizovať za prítomnosti matky. Časom však budete môcť aj to upraviť a styk realizovať postupne aj bez jej prítomnosti. Dôležité však je budovať vzťah s dcérkou od začiatku, aby Vás neskôr vplyvom matky nezačala odmietať.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mame súdom stanovené stretávanie sa otca so synom čo sa aj dodržiava mimo toho mi bývalý manžel začal vykrikovať, že si ho môže brávať aj mimo stanovených termínov a to hlavne v čase školy vraj má na to nárok, pracuje v anglicku a chodí si na dovolenky cez školský rok a ja musím uvoľňovať dieťa zo školy, aby šiel s otcom na kúpaliska, prosím o radu, či ma naozaj nato právo.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
nie, nemá na to právo. Ak je súdom pevne stanovený styk, tým sa treba riadiť. Všetko navyše podlieha dohode rodičov. Nemôže si sám stanoviť, že keď je doma, bude s ním takmer stále. To je jednak v rozpore so súdnym rozhodnutím a jednak mu na to chýba Váš súhlas, resp. vaša vzájomná dohoda.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, s manželkou nás čaká rozvod, deti môžem vídať za jej prítomnosti po dohode. Môže mi zakázať vidieť deti, ak prídem na stretnutie s novou priateľkou, s, ktorou si plánujem budúcnosť? Nikde v papieroch nebolo písané, že musím prísť sám a ona dieťa vzala, že mi ho nedá, keď nebudem sám. Má na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
nie, ak nie sú súdnym rozhodnutím nastavené pravidlá styku, je iba na Vás ako a s kým strávite čas, ktorý môžete stráviť s maloletými deťmi. Rovnako by ste mohli (a aj mali) priviesť napríklad aj Vašich rodičov, nech vidia starých rodičov. Kým táto osoba (nová partnerka) žiadnym spôsobom deti neohrozuje a nie je pre nebezpečnou osobou, nie je dôvod, aby matka takto konala.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, keď matku dieťaťa kontroluje socialka, je možné, že by súd pridelil dieťa do výchovy otcovi? Nie sú manželia a otec sa vzorne stará a platí na dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
neviem v akom slova zmysle ste mysleli kontroluje. Súd rozhoduje o osobnej starostlivosti dieťaťa tak, aby bola starostlivosť v prvom rade v záujme dieťaťa. Ak napríklad matka žije v nevhodnom výchovnom prostredí, kde je to pre dieťa nebezpečné, nie je vylúčené, že starostlivosť u otca by bola pre dieťa lepšou alternatívou. Rozhodnutie súdu však nezávisí iba na tom, či je matka kontrolovaná alebo nie.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
aké mám práva na styk s maloletým, má iba 4- mesiace a matka maloletého mi chce dovoliť styk iba raz za mesiac a to na 2-hodiny denne. Ja by som ho chcel vydať aspoň raz za 2 týždne. Aké mám vlastne práva, na aké časové styky s maloletým? Môže byť so mnou aj dlhšie ako 2 hodiny a častejšie ako raz za mesiac? (Matka už nekojí).

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 28.08.2021)

Dobrý deň,

rodičovské práva oboch rodičov, teda matky aj otca, sú v zásade rovnaké a patria obom rodičom. Medzi inými k nim patrí aj právo na styk rodiča so svojím dieťaťom, resp. právo rodiča a dieťaťa na vzájomný styk. Zasiahnuť do tohto práva rodičov možno len v takom prípade, ak by bol styk v rozpore so záujmom dieťaťa. Zákon o rodine časovo neupravuje rozsah styku rodiča s dieťaťom, hovorí len o pravidelnosti tohto styku. Zákon však predpokladá, že rodičia sa dohodnú na tom ako často sa bude s maloletým dieťaťom stýkať rodič, ktorý ho nemá vo svojej osobnej starostlivosti. Dieťa má totiž rovnako právo na pravidelný, rovnocenný a rovnoprávny osobný styk s oboma svojimi rodičmi. 

Nakoľko Vaše dieťa je veľmi malé, preto by bolo vhodné, aby ste sa s ním stýkali častejšie, tak ako to sám uvádzate, aby si aj na Vás zvykalo ako na jeho blízku osobu. Pokúste sa preto uvedené vysvetliť aj matke a dohodnúť sa s ňou na častejšom styku s maloletým. V prípade, že sa s matkou nedohodnete, resp. ak matka s častejším stykom ako raz mesačne nebude súhlasiť, riešením bude obrátiť sa na súd s návrhom, aby upravil Váš styk s maloletým dieťaťom. V návrhu je potrebné uviesť, že sa chcete s dieťaťom stretávať častejšie, nakoľko už od mala si s ním chcete budovať blízky vzťah. Rovnako uveďte, že si riadne plníte svoje ostatné rodičovské povinnosti. Súd dbá na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany oboch jeho rodičov a aby bolo rešpektované jeho právo na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Ak by ste to riešili cez neodkladné opatrenie, tak Vám to súd upraví najneskôr do mesiaca. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem poprosiť o radu. Dieťa bolo zverené mne ako matke a ma súdne stretávať sa s otcom každý druhý víkend od soboty do nedele. Chlapec bude mať na budúci rok 2022 15 rokov a bude držiteľom občianskeho preukazu. Chlapec odmieta chodiť k otcovi a je plne rozhodnutý v deň nadobudnutia 15 rokov odmietnuť stretanie sa otcom. Ako sa takáto situácia rieši, polícia na silu vezme dieťa v kazajke? Veľmi ďakujem za radu.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
určite nie. Polícia dieťa nevezme k otcovi. Ak dieťa bude odmietať styk s otcom, skôr či neskôr (ak sa s tým otec nezmieri) podá otec návrh na výkon súdneho rozhodnutia o starostlivosti o maloleté dieťa. V tomto konaní bude súd skúmať prečo dieťa odmieta styk s otcom, či ho k tomu nenúti alebo nevediete Vy. Je potrebné si uvedomiť, že hoci ide o maloleté dieťa, je blízko veku dospelosti, kedy už má svoje vlastné záujmy a záľuby a vtedy sa často stáva, že sa nestretávajú deti s otcami presne podľa súdneho rozhodnutia. Toto je  však aj o porozumení zo strany otca.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtam, švagriná sa rozvádza. Ešte nemajú určenú starostlivosť ani stretávanie s maloletým dieťaťom. Môže dať mužovi fúkať (alkohol), keď si chce zobrať malého na prechádzku?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 21.05.2021)

Dobrý deň, môžete, ale otec dieťaťa nie je povinný sa tomuto podrobiť. V prípade, že máte dôvodné pochybnosti o stave otca dieťaťa a teda vykazuje viditeľné známky opilosti, dieťa mu odporúčame nedať.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako postupovať pri úprave stretávania sa s dieťaťom, keďže matka mi dcérku nechce dať. Dohodnúť som sa skúšal.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

ak ste nemali súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností, odporúčam Vám podať návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom. V návrhu je potrebné označiť súd (príslušný podľa bydliska maloletého), ďalej Vaše údaje ako navrhovateľa, údaje dieťaťa a matky dieťaťa, a to v rozsahu meno priezvisko, dátum narodenia a bydlisko. V návrhu je potrebné opísať rozhodujúce skutočnosti, teda že sa neviete s matkou dohodnúť na úprave styku, že Vám styk neumožňuje a máte záujem sa s maloletým dieťaťom stýkať. Uveďte ako by Vám styk vyhovoval. Ak bude úprava styku v záujme maloletého dieťaťa, súd ju určí a uvedie rozsah.

 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako sa dá postupovať, ak matka odopiera otcovi akúkoľvek komunikáciu s deťmi. Matka ma štátnu príslušnosť slovensku, otec je občanom Spojeného kráľovstva. Deti sa narodili v Spojenom kráľovstve, potom sa rodina presťahovala na Slovensko, matka sa s otcom rozišla a on sa následne odsťahoval naspäť. Odvtedy matka odmieta, aby deti s otcom komunikovali, telefonovali a vyhráža sa mu, že ak sa vráti na Slovensko a bude sa chcieť s nimi stretnúť, zavolá na neho policajtov.
Deti boli zverené do starostlivosti matke, otec však vôbec nehovorí po slovenský, takže podpísal, čo mu dali a nevie, aké sú pravidlá styku. Ako môže postupovať? Na koho by sa mal obrátiť?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné zistiť aké bolo pôvodné súdne rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, aby bolo možné posúdiť ako by mal otec postupovať. Často pri takýchto cezhraničných rodinách sa upravuje priamo v rozhodnutí aj to, že raz za týždeň/mesiac je matka povinná umožniť napríklad 30 minútový videohovor s dieťaťom. Ak má styk s deťmi upravený, matka mu v tom nemôže brániť a volať políciu. Predpokladám však, že styk zostal neupravený, čo zrejme nie je v záujme otca a detí ak mu matka bráni v styku. V takom prípade bude potrebné jeho styk opätovne súdne upraviť, pevným režimom.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či má matka právo zamedziť styk s 18 ročnou školo-povinnou dcérou s otcom kôli strachu s covidu? Pritom s priateľkou sme v piatok absolvovali neg test na covid. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,
ak je dieťa plnoleté, rozhodnutie o  výkone rodičovských práv a povinností už neplatí. Dieťa je plnoleté a samo má rozhodovať o tom, či a kedy sa chce stretávať s otcom. Ak ste mali úpravu výkonu rodičovských práv a povinností súdnym rozhodnutím, toto rozhodnutie stráca účinnosť, okrem časti výživného. Ak teda 18 ročné dieťa k Vám chce ísť, matka mu v tom nemôže brániť. Dokonca si dieťa môže povedať aj to, že chce stráviť u Vás celý týždeň, prípadne byť natrvalo vo Vašej starostlivosti (bývať u Vás).


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer, pred 2 mesiacmi nás rozviedli? Súd určil stretávať dcérou každú párnu sobotu? Každú párnu nedeľu 4 hod? Prídem na stretnutie dcéra nechce ísť a matka ju ovplyvňuje, aby tiež neišla so mnou? 2 stretnutia bolo v pohode a zas robí problémy. Nadáva mi aj dcéra aj matka? Nebýva doma keď prídem na stretnutie? Vyhovára sa? Bol som aj sociálne úrady oznámiť? Nič sa nekoná? Ako mám pokračovať, ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa styk nevykonáva tak, ako je určené v súdnom rozhodnutí, môžete podať na miestne príslušný súd návrh na výkon rozhodnutia vo veci maloletého dieťaťa. Súd sa postará o to, aby rozhodnutie bolo dodržiavané a rovnako, ak dieťa bude odmietať styk, bude súd skúmať z akého dôvodu k tomu dochádza. Tzn. súd bude zisťovať, či dieťa nechce samé od seba íst k Vám alebo je pod negatívnym vplyvom matky. Súd sa totiž podľa rozhodnutia NS SR nemôže uspokojiť obyčajným zistením toho, že dieťa nechce ísť k otcovi.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň
Veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o radu. Manžel ma z predošlého manželstva 8 ročnú dcéru. Jej matka otcovi bráni v styku s malou, aj napriek tomu, že súdom bolo rozhodnuté sa stretávať s dcérou každý druhý víkend. Keď ma prísť mala k nám, vždy si jej matka nájde nejakú výhovorku, aby k nám nešla. Momentálne si zasa jej matka zamyslela, že môže k nám ísť, ale manžel si ma ísť pre dcéru za hranice konkrétne do Českej republiky, cca 60 km od miesta bydliska. Je toto jej konanie v poriadku z právneho hľadiska?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.09.2020)

Dobrý deň,
ak má súdom určený styk tak sa väčšinou určuje tak, že si má vyzdvihnúť dieťa v mieste bydliska dieťaťa. Ak matka takto marí styk, potom je potrebné podať na súd návrh na zmenu zverenia dieťaťa, prípadne na úpravu styku. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Musím 2 ročného syna dávať do striedavej starostlivosti jeho otcovi, ktorý často kričí, rád sa s niekým háda a veľmi rád nadáva? Už s ním nežijem. Starší syn (z prvého vzťahu) mi už neraz povedal, že ho nemá rád, lebo kričí. Neraz moje deti nazval panghartmi a neraz sa mu ušlo "krásne" slovno na nich, že sú je*nutí. Dosť často trávy čas na mobile a ako rodine sa veľmi málo venoval. Prosím o radu, či ho musí mať aj on alebo nie :( ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
právo na styk a kontakt medzi maloletým dieťaťom a otcom musíte posudzovať z pohľadu oboch. Tzn. že tak ako otec má právo vidieť svojho syna, aj Váš syn má právo poznať svojho, stretávať sa s ním a udržiavať s ním svoj vzťah.

Vzhľadom na vek dieťaťa je však možné vyhlásiť, že takmer určito nie je vhodná striedavá osobná starostlivosť. Rovnako s prihliadnutím na správanie otca dieťaťa je potrebné skúmať to, aký čas, ktorý strávi syn s otcom je v jeho záujme, a či ich vzájomným kontaktom nemôže byť ohrozený zdravý všestranný vývoj dieťaťa. Tieto skutočnosti by v prípadnom súdnom konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností zisťoval súd prostredníctvom UPSVAR a tiež znalca.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj manžel ma z prvého manželstva 12 ročnú dcéru. Súdom ma zverené stretávať sa s dcérkou každý druhý víkend od piatku do nedele, súd rozhodol, keď mala dcérka 2 roky odvtedy sa to neriešilo nakoľko sme chceli striedavú starostlivosť ale vtedy sudkyňa držala s matkou a striedavú odmietla. Dcérka je zo strany matky vydieraná, že ak bude dlhšie u otca niečo si spraví a podobne. Keď je dieťa u nás vyvoláva jej, a keď chce dcérka u nás dlhšie ostať, nakoľko sa u nás cíti dobre ma tu aj nevlastnú sestričku, tak jej matka nedovolí. Chcem sa opýtať ako postupovať, od akého veku si môže dieťa povedať, že chce u otca ostať dlhšie, aj keď jej matka nedovolí.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,

 

súd je povinný na názor dieťaťa prihliadať a teda ho aj v konaní riadne zisťovať. Súd by pritom mal zisťovať názor dieťaťa priamo (na súdoch sú na tento účel vyhradené špeciálne miestnosti, kde sa koná výsluch dieťaťa bez prítomnosti rodičov). zákon priamo neurčuje vekové hranice detí, ktoré vedia vyjadriť svoj názor, ale vo všeobecnosti si dovolím konštatovať, že 12 ročné dieťa už dokáže svoj názor jasne formulovať a komunikovať svoje potreby a predstavy súdu. Som preto presvedčený, že je na mieste podať návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. Vopred ale odporúčam takýto zámer komunikovať aj priamo s dieťaťom.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať mám syna zvereného do starostlivosti a styk s otcom máme upravený len dohodou, nie presne stanovený. Moja otázka je, keď je syn u mňa, ako často som povinná informovať otca o dieťati ak sa nič mimoriadne nedeje. Pýtam sa preto, že otec vyžaduje veľmi časté telefonáty napr. Aj 5x za deň buď so mnou alebo so synom. Syn má 7 rokov. Priemerný telefonát trvá cca pol hodinu. A vyžaduje sa rozprávať si synom i, keď on odmietne, musím syna donútiť sa s ním rozprávať. Tieto telefonáty vyžaduje napr. i keď sme niekde na návšteve alebo výlete. Som povinná takéto správanie strpieť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, rozsah práva na informácie Zákon o rodine neupravuje. Otec maloletého by však mal mať toľko informácií, aby bol informovaný o všetkých dôležitých veciach súvisiacich so synom. Telefonát 5x denne je príliš veľa a vychádzajúc z Vašej otázky aj neprimerane zaťažujúce. Ak sa nič vážne nedeje, syn v škole prospieva, je zdravý... podľa nášho názoru postačuje informovať otca aj jeden/dvakrát za týždeň. Treba pritom prihliadnuť aj na rozsah a intenzitu ich styku. Ak sa otec stretáva s dieťaťom v priebehu týždňa 2-3 a navyše každý druhý víkend, je potrebné naozaj posudzovať intenzitu jeho telefonátov ako neprimeranú. Ak by však dieťa mal iba jeden víkend v mesiaci je logické, že sa bude častejšie telefonicky alebo e-mailom informovať o záležitostiach syna.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či otec dieťaťa, keď príde za maloletým v dohodnutý deň a trávi s ním čas v mojej prítomnosti si môže určiť, že každú nedeľu chce s maloletým chodiť k jeho rodičom? Rozišli sme sa, neboli sme zosobášený a nebývame spolu. Máme medzi sebou podpísanú rodičovskú dohodu, kde si určil on výšku výživného, syn je v mojej starostlivosti a dohodli sme sa na dňoch styku otca s maloletým. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 08.09.2019)

Dobrý deň, 
ak máte spísanú dohodu o zverení maloletého do Vašej starostlivosti, dohody o výživnom na maloleté dieťa a o úprave styku s maloletým, túto je potrebné dať na schválenie na súd.
V prípade, že otec dieťaťa by Vám neplatil výživné, na základe predmetnej dohody nemôžete podať ani návrh na exekučné konanie, keďže takáto dohoda bez schválenia súdom nie je exekučným titulom a ani by ste nemohli žiadať náhradné výživné.

Ak máte dohodu, že sa môže stretávať s maloletým aj bez Vašej prítomnosti, je v právomoci otca určiť kde s maloletým bude tráviť vymedzený čas.

Pokiaľ ide o úpravu styku maloletého výlučne s blízkymi osobami, teda len so starými rodičmi, tu platí, že tento návrh na určenie styku by museli podať tieto osoby. 

Podľa ust. § 25 ods. 5  zákona o rodine platí :
"Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami." 


 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa môžem domáhať súdne na právo, aby mi exmanželka zdvíhala mobil a podávala informácie o deťoch, keď volám?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ vám exmanželka zamedzuje styk a nepodáva informácie o dieťati, je to dôvod podania návrhu na súd. Po rozvode ste pravdepodobne mali styk s dieťaťom upravený a rozhodnutie o styku s dieťaťom musí vaša bývalá manželka rešpektovať rovnako tak ako vy. Ak však styk s dieťaťom nebol doposiaľ upravený, mali by ste ho prostredníctvom návrhu na súd upraviť. 

Dieťa má právo na styk s oboma rodičmi. Vyplýva to z § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi

Ak vám matka dieťaťa odopiera styk s dieťaťom a zlyhala aj možnosť dohody s ňou, bude zrejme najlepším riešením podať na súd návrh na úpravu styku s dieťaťom. V návrhu popíšete okolnosti, vzťah k dieťaťu a vašu túžbu sa s ním stretávať častejšie. Odporúčam tiež uviesť, že si riadnym spôsobom plníte svoje rodičovské povinnosti. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dieťa bolo neodkladným rozhodnutím zverené otcovi do skončenia rozvodu. Otec si vymedzuje právo a sám mi určil koľko krát do týždňa sa môžem stretnúť s malým. Má na to právo, chcem sa stretávať viac.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň, 

ak sa otec dieťaťa obrátil na súd s tým, aby vydal neodkladné opatrenie o zverení maloletého do svojej starostlivosti, potom súd mohol rozhodnúť len podľa podaného návrhu. Jedná sa o dočasné rozhodnutie na čas do právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva a teda nejedná sa o konečné rozhodnutie.

Je v právomoci otca, aby  nateraz určil, kedy sa budete s maloletým stretávať. 

Proti uzneseniu súdu máte možnosť podať odvolanie prípadne podať návrh na súd na začatie konania o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu manželstva.

 

 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Zdravím. Mám 17 rokov a som otcom. Chcem vedieť, aké mám právo na dieťa v neplnoletosti pokiaľ matkini rodičia mi bránia v kontakte s dieťaťom a aj s priateľkou? Je možnosť, že by som súdnou cestou v neplnoletosti mohol nadobudnúť kontakt s dieťaťom. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

Rodičovské práva a povinnosti vykonávajú k maloletému dieťaťu vždy obaja rodičia. Nakoľko však nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vykonáva rodičovské práva k Vášmu spoločnému dieťaťu matka dieťaťa.

V zmysle osobitných právnych predpisov môže súd priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi.

Na súde však budete musieť preukázať, že výkon predmetných práv vo vzťahu k maloletému dieťaťu budete vykonávať v jeho najlepšom záujme. Budete musieť preukázať schopnosť zabezpečiť riadnu starostlivosť o maloleté dieťa.   


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja priateľka aj so svojimi deťmi žije so mnou v Anglicku, ale ešte stále ich súd nerozviedol a ani nikomu deti nezveril ma právo deti ich otec o deportáciu na SVK?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, otec sa môže domáhať vrátenia detí na Slovensko v prípade, že sa vysťahovala do zahraničia bez jeho súhlasu a od tohto vysťahovania ešte neuplynul jeden rok. V takom prípade sa môže otec domáhať navrátenia detí na Slovensko, avšak návrh musí podať na súde aktuálneho pobytu detí v zahraničí. Tzn. že by návrh na nariadenie návratu detí musel podať v Anglicku. Na túto skutočnosť nemá vplyv to, či už boli deti niektorému z manželov zverené do osobnej starostlivosti, nakoľko toto právo vzniká všetkým rodičom tým, že došlo k vysťahovaniu bez jeho súhlasu.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Manžel ma trvali pobyt v Rumunsku. Nikdy sme nebývali z maloletým všetci traja na jednej adrese, ja a syn na Slovensku a manžel v zahraničí 3 roky pracoval a momentálne je v Rumunsku na trvalej adrese, momentálne tam aj pracuje. Poprosím Vás o pomoc ešte poradiť ak by som odišla so Slovenská zo synom do Rumunska a potom by sme sa chceli vrátiť naspäť domov na Slovensko môžem bez problémov alebo potrebujem súhlas od manžela alebo ako to je. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň, uvádzame pre Vás nasledovnú odpoveď :
Ak vychádzame z predpokladu, že na území SR máte svoje bývanie, zamestnanie, synovi je zabezpečená starostlivosť, máte tu rodinné zázemie, je možné toto miesto považovať za Váš obvyklý pobyt, ktorý pojem sa nerovná pojmu trvalý pobyt.

Z otázky vyplýva, že chcete ísť na návštevu do Rumunska k Vášmu manželovi a zrejme len na kratšiu dobu, teda nie za účelom trvalého presťahovania sa do Rumunska.
Sme názoru, že pokiaľ by ste sa chceli vrátiť späť na SR, prinajmenšom manžel by mal o uvedenej okolnosti vedieť. 

Podmienky pobytu v zahraničí odporúčame overiť na stránke Min. zahr. vecí a európskych záležitosti SR.

Odporúčame z dôvodu právnej istoty, ako aj nepoznajúc Vaše vzájomné vzťahy a ich okolnosti, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že ste spolu nebývali na jednej adrese, podať návrh na súd v SR o zverenie maloletého do Vašej osobnej starostlivosti teraz. Mali by ste  tak súdne rozhodnutie o uvedenej skutočnosti v prípade problémov, ktoré môžu vzniknúť v Rumunsku v čase, kedy by ste sa chceli vrátiť späť na Slovensko.

Ďalšou možnosťou je spísať dohodu o zverení maloletého do Vašej osobnej starostlivosti s Vašim manželom a túto dať na schválenie na príslušný okresný súd v SR /miesto Vášho trval. pobytu/.

Až po absolvovaní predmetných krokov by ste mali vycestovať do Rumunska.

 

 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, poradiť. Sme z manželom už 10 rokov s toho 3 a pol roka manželia. Mame 3 a pol ročného syna. A chceli by sme sa rozviesť. Svadbu sme mali v Rumunsku ale mame všetky papiere preložené a zaevidované na matrike aj na SLOVENSKU. Ja a syn bývame na Slovensku a tuná mame aj trvalé adresy, v Rumunsku nemáme vôbec nič. Chcem sa spýtať komu bude zverené dieťa po rozvode, a či je vhodné alebo ako riešiť striedavú starostlivosť keď žijeme z dieťaťom na Sk kde ma všetko potrebné a nechcela by som narušiť jeho cyklus a všetko pre neho potrebné čo ma vytvorené doma na Sk, keď súd rozhodne o striedavej starostlivosti jeden krát Rumunsko a potom Slovensko môže to súd takto určiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ V otázke uvádzate, že žijete na Slovensku so svojim synom a manželstvo bolo uzatvorené v Rumunsku. Nepíšete kde má trvalý pobyt Váš manžel, zrejme naďalej v Rumunsku.
Ak by sme vychádzali z tohto predpokladu, potom príslušným na rozvod manželstva bude okresný súd  v mieste Vášho obvyklého pobytu na Slovensku avšak za podmienky, že tam bývate najmenej  6 mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu na rozvod. 
Z hľadiska rozvodu by bolo najlepšie, keby manžel s rozvodom súhlasil, ako aj súhlasil so zverením dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti, čo by uľahčilo situáciu.

O  procese rozvodu píšeme v mnohých článkoch na našej stránke (rýchly rozvod krok za krokom).
Na starostlivosti o syna sa môžete tiež písomne dohodnúť. Dohoda však podlieha schváleniu súdom, inakšie by bola nevykonateľná.

2./ Vo vzťahu k úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode je dôležité uviesť a vedieť, že súdy členských štátov majú právomoc rozhodovať vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu podľa obvyklého pobytu v čase začatia konania. 
Podľa § 100 zákona o rodine platí, že "s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode."
Podľa  § 24 zákona o rodine platí : 
"(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
(3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."

Vzhľadom na vek dieťaťa a Vašu starostlivosť oň, vytvorenie životných podmienok, súd nemá dôvod, aby dieťa bolo zverené do výlučnej starostlivosti otca. Preto v samotnom návrhu na rozvod odporúčame uviesť všetky okolnosti dôležité pre posúdenie tejto otázky  (výlučná starostlivosť o dieťa od narodenia, zabezpečenie bývania, predškolského zariadenia, zdrav. starostlivosti, rodinného zázemie, Vaše zamestnanie, a pod.). 

Vzhľadom na vek dieťaťa, jeho naviazanosť na Vás a na prostredie, kde v súčasnosti žije, nepredpokladáme, že by súd svojim rozhodnutím rozhodol o striedavej starostlivosti, rovnako aj z dôvodu, že súd nemá možnosť zisťovať podmienky v Rumunsku u otca.

V uvedenej veci môžete kontaktovať našu kanceláriu.  
 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme rozvedení už niekoľko rokov. Mame upravený styk ohľadne deti. On docestuje každý parný víkend na miesto trvalého pobytu deti a ma ich v starostlivosti. Niekedy (2-3x do roka) sa stane, že sa vyskytne rodinná oslava alebo iná príležitosť, ktorá prípadne na parný víkend. Vtedy mu oznámim, že mame s deťmi program, teda nech necestuje a dám mu hneď náhradný termín za ten parný víkend. On za každým nesúhlasí, tiež nesúhlasí s tým, ak sú deti preukázateľne choré ( papier od lekára stále mám) a žiada, aby som deti prenášala v teplotách k nemu. Ak sa budem vydávať a úrad mi dá termín pripadajúci na parný víkend, mám ho žiadať o dohodu? Bez dohody rodičov sa nemôžem napr. vydať, alebo ísť na oslavu? Otec deti sa neustále vyhráža súdmi. Vôbec nerešpektuje nariadenie lekára o domácom liečení na lôžku. Rozčuľuje sa, lebo on zbytočné cestoval a vraj som mu nedala vedieť. Stále ho dopredu mailom informujem, dávam mu náhradný termín, ale on nikdy nesúhlasí. A robí naprieky. Ako sa brániť? Musím mať nejakú dohodu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Je potrebné vychádzať zo samotného súdneho rozhodnutia.

Váš bývalý manžel môže podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia v zmysle ust. civilného mimosporového poriadku.

Sme názoru, že je v prípade chorôb prípadne rodinných osláv na Vašej strane je to len vec vzájomnej komunikácie, treba brať ohľad predovšetkým na záujem maloletých detí a právo obidvoch rodičov podieľať sa na výchove maloletých detí.

Predpokladáme, že stretnutia v rodine sa plánujú aspoň pár dní vopred, rovnako ochorenie detí je možné oznámiť aj iným spôsobom ako emailom.

Oznámenie o nemožnosti realizácie stretnutia Vášmu bývalému manželovi napr. večer pred stretnutím, nie je správne, keďže informácia sa nemusí načas dostať k jej adresátovi - Vášmu bývalému manželovi, nie vždy musí byť na internete a tiež je potrebné rešpektovať aj jeho právo na zariaďovanie si svojho času podľa svojich záujmov a potrieb.

 

 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, som v manželstve 2 roky. Manžel je Českej národnosti ale žije tu na Slovensku. Od začiatku to neklape, lebo moji rodičia sa nás snažila rozdeliť. Mám 13 ročnú dcéru a 8 mes. syna s manželom. Manžel si dcéru osvojil, no aj tak to neklape. My dve ne k sebe cestu. Stále ju to ťahá k mojim rodičom kde sme predtým žili. Manžel chce podať žiadosť o rozvod. Stalo sa, že som zbila manžela aj dcéru po hádke. Môže súd zveriť syna jemu? Navštevujem psychológa a beriem aj antidepresíva. Aj dcéra navštevuje detského psychológa. ČO MÁM UROBIŤ, ABY SYNA NEDOSTAL DO OPATERY?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.08.2018)

Dobrý deň, v každom súdnom konaní týkajúcom sa maloletých detí súd zisťuje skutočný stav veci a záujem maloletých detí. Súd bude jednak zisťovať to, akým spôsobom sa v súčasnosti o deti staráte, v akom zdravotnom stave sú deti, a to po fyzickej i duševnej stránke, rovnako bude súd zisťovať, či takáto forma starostlivosti akú máte v súčasnosti vyhovuje maloletým deťom... Rovnako súd skúma, či majú obaja rodičia vhodné výchovné prostredie, kde chcú vychovávať deti, či sú rodičia schopní starať sa osobne o maloleté deti... Súd musí komplexne zistiť tieto skutočnosti, aby mohol v súlade so Zákonom o rodine rozhodnúť o tom, komu budú maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti. Po vykonaní potrebného dokazovania, aj prostredníctvom kolízneho opatrovníka súd pristúpi k rozhodovaniu. Pri tak malom dieťati ako je Váš je veľmi výnimočným, aby súd rozhodol o jeho zverení do osobnej starostlivosti otca. Myslím si, že by tak súd postupoval iba v prípade ak by zistil, že Vy ako matka nemáte vhodné podmienky na výchovu dieťaťa, prípadne že Vaša starostlivosť o syna nie je vhodná alebo dostatočná. V takýchto prípadoch neexistuje zaručený postup na to, čo musíte spraviť preto aby dieťa nebolo zverené otcovi. Rozhodnutie súdu totiž vychádza z tak komplexného posúdenia veci, že by taký postup ani nebol možný.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň! Som rozvedená, mám dve deti z prvého manželstva a jedno dieťa zo súčasného vzťahu. Žijeme spoločne s partnerom a s troma deťmi už viac ako rok v zahraničí v EU. Všetci sme slovenskí občania. Môj exmanžel rok pred vycestovaním dal súhlas pred advokátom na dlhodobé vycestovanie s deťmi do Anglicka. Pri rozvode sme sa dohodli o návšteve detí podľa dohody rodičov, čiže nie sú stanované presné dni a hodiny na návštevu otca. Tento rok podal návrh o úpravu styku s deťmi na slovenský súd, lebo tvrdil, že chce sa s nimi stretávať viac. Súd to odmietol z dôvodu, že to patrí na miestny anglický súd. Viem, že Anglicko je ďaleko, ale som mu povedal, že hocikedy za ním môže prísť, zabezpečím mu nocľah ak treba, môže s deťmi stráviť čas. On mi povedal, že bojí sa lietania, takže na lietadlo nesadne. Exmanžel od februára vedel presný dátum kedy budem s deťmi na Slovensku v lete, boli sme tam 4 týždne, jasne som mu povedal, že nech si vezme deti hoci aj na tri týždne k sebe, ale on mi povedal, že nemá na to peniaze ani čas, lebo pracuje. Vzal si ich na 3 víkendy. Keď to viem skoršie, tak neplánujem si takúto dlhu dovolenku, len kvôli exmanželovi sme išli na 4 týždne. Viem, že deti aj ich biologický otec majú právo na stretávanie, snažím sa v tom nebrániť, podľa možností. Deťom veľmi nechýba, že sa nestretávajú, nehovoria o otcovi. Dajte mi radu prosím Vás, trochu som zúfalá, nechcem totiž konať protiprávne, že nenesiem deti na Slovensko za otcom, ale povedzte mi, je to moja povinnosť niesť ich za otcom? Bolo by to finančne, a hlavne deťom psychicky a fyzicky náročné, podľa jeho predstavy každý druhý víkend, a po tejto skúsenosti s letom, úplne mám pocit, že to beriem vážnejšie ako sám otec. Ďakujem vopred za radu!

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 23.08.2018)

Dobrý deň, kým neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o pevnom režime styku (čoho sa chcel domôcť podaním návrhu na súd) je realizovanie styku otca s deťmi na dohode rodičov. Je pochopiteľné, že pri takej veľkej vzdialenosti nie je možné realizovať styk tak, ako keby ste bývali vo vedľajšom okrese. V takýchto prípadoch sa stretávame skôr s tým, že je styk upravený napríklad každý párny mesiac v roku prvý víkend (t.j. 6 víkendov do roka), prípadne sa styk kompenzuje dlhším obdobím počas letných prázdnin. Keď sa styk takýmto spôsobom upravuje súdnym rozhodnutím zároveň súdy zvyknú riešiť aj otázku cestovných nákladov detí, a to s prihliadnutím na to, aby obaja rodičia približne rovnako znášali tieto náklady. Z ničoho nevyplýva, že by povinnosť znášať tieto náklady mala iba matka, ktorá má deti vo svojej osobnej starostlivosti.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. S priateľom máme 7 mesačné dieťa. Žili sme spolu v jednej domácnosti u jeho rodičov, ale odsťahovala som sa od nich. Dieťa mám pri sebe. Podala som aj žiadosť na súd o výživné, keďže sa s ním nedá dohodnúť. Ako často sa môže alebo by sa mal s malým stretávať? Môže sa s ním stretávať za mojej prítomnosti? Aké má právo na dieťa, keď sme neboli manželia, len priznal otcovstvo? Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý deň. Rodičovské práva a povinnosti oboch rodičov (tzn. matky aj otca dieťaťa) sú v zásade rovnaké a patria obom rodičom. Nie je pritom relevantné, či sú alebo boli rodičia dieťaťa manželmi. Rozhodujúce je samotné rodičovstvo.

Pritom ak sa rodičia nevedia dohodnúť ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu, je potrebné podať na súd návrh tak, ako ste to urobili. Do rodičovských práv a povinností však nepatrí len vyživovacia povinnosť, ale aj právo na styk s dieťaťom, právo na zastupovanie dieťaťa a správu jeho majetku, právo na výchovu a pod.

To, ako často by sa mal otec dieťaťa stretávať s dieťaťom a či by to malo byť za prítomnosti matky alebo bez jej prítomnosti, sa nedá určiť vo všeobecnosti, nakoľko je potrebné každý konkrétny prípad posudzovať individuálne. Rozhodujúci je však vždy najlepší záujem dieťaťa, do ktorého patrí aj právo dieťaťa na to, aby malo vytvorený vzťah k obom svojim rodičom. Preto ak je to možné, mal by sa zabezpečiť styk s dieťaťom tak, aby bol čo najviac v prospech dieťaťa. Nastavte si styk otca s dieťaťom tak, ako Vám to najviac vyhovuje a ak bude otec protestovať, tak to upravte až do takej miery, ktorá je ešte pre Vás prijateľná. Niektorí sudcovia sa pozerajú na právo otca stretávať sa s dieťaťom v rozsahu 50% voľného času dieťaťa.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako postupovať o nedlho ma čaká súd o zmene styku a mám taký pocit, že ide o úplne prerušenie styku preto, že moje dieťa je v dočasnej starostlivosti u rodinej známej a už mám súdne určený čas, kedy sa môžme stýkať. Neviem, aké sú moje možnosti proti tomu niečo robiť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, neviem, čo sa vo Vašom prípade stalo, ale ak ste rodič, vždy sa dá dosiahnuť, že deti Vám budú zverené, je však potrebné urobiť to, čo vyžaduje zákon, pre dieťa musíte vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom bude mať šancu sa zdravo vyvíjať. Musíte to samozrejme chcieť.

Preto si určite cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a prejdite si celý postup s advokátom, ktorý sa zaoberá rodinným právom. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, sme zobratí manželia matka mi začala brániť v styku z deťmi z 6 ročnou dcérou a 2 r. Synom bývali sme spolu 7 r. Už jej rodičov. Robili na mňa nátlak, vyhrážali sa mi, až som to nevydržal a odsťahoval som sa od nich preč. Pred odchodom mi povedala, že ak odídem tak sa postará o to, že deti už neuvidím. Až kým súd nerozhodne. Nechce počuť o žiadnych dohodách. Vyhrážala sa, že podá žiadosť o výživné, že som sa o ne nestaral. Tri mesiace som trpel urážky a nadávky bol som tam hlavne kvôli deťom. Podotýkam nie sme rozvedený, trvalú adresu mám stále ako ona. Nechcel som to riešiť políciou, ani súdmi. Deti sú na mňa veľmi naviazané a ja na ne. Neviem čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.07.2017)

Dobrý deň. 

Odporúčam podať na súd návrh na vydanie bezodkladného opatrenia, ktorým súd predbežne upraví Váš styk s maloletými deťmi. V prípade, že deťom neubližujete (napr. fyzicky im neubližujete, netýrate ich a pod.), nemusíte sa obávať, že by Vám súd styk s deťmi zakázal. Zároveň zvážte aj podanie návrhu na rozvod manželstva. Pokiaľ ide o určenie výživného, tak matka detí musí preukázať, že ste na deti neprispievali a nezabezpečili im výživné. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Môj ex priateľ si po 2 rokoch dal na súd, že si chce brávať nášho dva a pol ročného syna domov na víkend. Dva roky sa okrem toho, že na neho platil 50 EUR inak nezaujímal. Dva roky ho nevidel, nezavolal, neopýtal sa na neho, narodeniny, meniny, vianoce nič nekúpil neposlal vôbec neprejavoval o neho žiaden záujem. No v mojom záujme bolo, aby ho poznal. Veľa krát som mu skúšala dovolať no zmenil si číslo. Písala som na sociálnych sieťach, no nereagoval. Posielala som mu malého fotky, aby videl akého krásneho syna má. Nikdy sa nespýtal čo malý je, čo pije, či vôbec žije. Nič ho nezaujímalo. Keď mi syn ochorel a ocitol sa v nemocnici dala som mu vedieť, že sme tam v tedy prvý krát prišiel za ním po dvoch rokoch. A domáha sa svojich rodičovských práv, ktoré doteraz nevyužíval a zanedbával. No aj napriek tomu mu v styku nebránim, je to jeho otec ale pokiaľ ešte nie je stanovená presná diagnóza nášho syna nesúhlasím s tým, aby si ho zo dna na deň po dvoch rokoch vzal, ako keby sa nič nestalo. Ako to bude vplývať na jeho psychiku a jeho vývoj nakoľko je ešte malý a svojho otca nepozná ani nevie kto je. Chcem sa s ním dohodnúť na stretávaní za mojej prítomnosti. Je to možné, aby mi súd v tomto vyhovel? Hlavne pre dobro malého?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň. Počas súdneho konania by som Vám odporúčala navštíviť mediátora, alebo aj advokáta. Dohoda s otcom maloletého je to najlepšie čo obaja môžete urobiť. Pokiaľ maloletý otca vôbec nepozná, je málo pravdepodobné, že súd stanoví styk tak ako požaduje otec dieťaťa. Dieťa si na otca musí zvyknúť a spoznať ho a taktiež aj otec musí spoznať dieťa a toto musí ísť postupne. Je veľmi pravdepodobné, že styk bude upravený najprv na niekoľko hodín a za Vašej prítomnosti a až po čase je možné styk rozšíriť aj na iné dni, prípadne na víkendy. Pokiaľ sa nedohodnete v súdnom konaní sa k úprave styku bude vyjadrovať aj znalec a taktiež aj kolízny opatrovník, ktorý bude dieťa zastupovať. Znalec odporúčí úpravu styku. Pokiaľ sa s otcom maloletého nedohodnete odporúčam Vám navštíviť mediátora, alebo advokáta, ktorí Vám pomôžu uzavrieť buď dohodu s otcom dieťaťa, alebo Vás bude sprevádzať celým súdnym konaním. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky máte právo obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, poskytuje právne služby bezplatne po splnení podmienok. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné pri právoplatnom súdnom rozhodnutí ohľadom styku s maloletým dieťaťom žiadať preplatenie cestovných nákladov ak dieťa matka v daný deň (nedeľu), aj keď je povinná nedá otcovi. Ide o vzdialenosť Bratislava-Partizánske.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste mali rozhodnutie súdu, v ktorom bolo uvedené, kedy sa máte právo stýkať s dieťaťom a v konkrétny deň ste prišli do miesta bydliska matky a matka Vám neodovzdá dieťa, napriek tomu, že nebolo tak vážne choré, že nemohlo ísť s Vami, tak potom je matka povinná uhradiť náklady cestovného.

Náklady cestovného môžete vymáhať podaním osobitného návrhu na súd. 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den, moj byvaly druh sa so mnou sudil o styk s dietatom. Sud mu urcil, kedy si malu moze bravat ale nepresiel ani tyzden a zavreli ho do basy (uz po 4 krat). Medzitym bol lieceny na protialkoholickom aj psychtiatrickom oddelení. Stretaval s malou medzitym tak, ze si ju kupoval sladkostiami. Mala ma 6 rokov. Na sude som mala pocit, ze sudca bol zaujaty, nenechal ma dopovedat a ani vysvetlit, preco malu nechcem davat otcovi na vykendy. Poradite mi prosim, ake kroky by som mala podniknut, aby som mohla malu ochranit pred byvalim druhom? Dakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, akým spôsobom má Váš bývalý priateľ negatívne vplývať na Vaše dieťa pri osobnom stretávaní. Napriek okolnostiam uväznenia a liečenia otca, v konkrétnom prípade tieto osobné pomery nemusia nevhodne pôsobiť na dcéru. Pri osobných stretnutiach, môže byť napriek všetkému, milujúcim a starostlivým rodičom a rozvíjanie citových vzťahov aj s druhým rodičom tak bude v záujme Vašej dcéry. Ak stretávanie pôsobí na Vašu dcéru negatívne, upozornite súd na tieto skutočnosti, prípadne aj v odvolacom konaní. Navrhovať dôkazy na preukázanie Vašich argumentov závisia od konkrétnych negatívnych vplyvov, ktoré sa Vášho dieťaťa majú dotýkať.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Mali sme prvý súd ohľadne výšky výživného a zverenia dieťaťa do mojej starostlivosti a stretávania sa s dieťaťom on si teraz podal odvolanie. Jemu zamestnávateľ potvrdil, že zarába 40emesačne nerobí na zmluvu iba na dohodu a pred súdom mi posielal 100e na malého na súde povedal, že mame dáva 60e. Pritom zarába na 600e mesačne. Ešte by som chcela vedieť, či mu musím dávať dieťa, keď si dal odvolanie a rozsudok teda nenabudol právoplatnosť, a či sa dá dáko dokázať, že zarába viac ako tých 40e. On dostáva výplatu na ruku. Ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň,

otec maloletého dieťaťa má rovnaké rodičovské práva a povinnosti ako Vy - súčasťou týchto oprávnení je aj stretávať sa s maloletým dieťaťom. Z tohto dôvodu ste povinná umožniť otcovi styk s dieťaťom aj do času nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol upravený styk. Jediný rozdiel v danom prípade je, že sa nemusíte striktne držať tej úpravy styku, ako určil súd, ale je možná dohoda aj na iných časoch a pod. 

Ak by ste neumožnili styk otcovi s dieťaťom a tým protiprávne zasiahli do jeho rodičovských práv a povinností, podľa rozhodovacej činnosti súdov je takéto konanie matky dôvodom na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností v prospech toho rodiča, ktorého rodičovské práva a povinností druhý rodič porušuje.

Čo sa týka dokazovania, vyšší skutočný príjem otca by bolo možné dokázať napr. výsluchom svedkov, ktorým sú známe pomery v danej spoločnosti a vedia, že v skutočnosti dostáva na ruku vyšší príjem ako je deklarovaný v písomnom potvrdení a pod.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Mali sme pojednávania ohľadne zverenia dieťaťa do mojej starostlivosti a styku dieťaťa z otcom a výške výživného. Otec povedal, že zarába 40e mesačne to mu potvrdil aj zamestnávateľ nakoľko robí na dohodu ale pritom zarába aj vyše 600e. A teraz pdodal o odvolanie, súd mu určil 80e výživné.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

súd pri rozhodovaní o výške vyživovacej povinnosti rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti vychádza zo stavu, ktorý zistil v rámci dokazovania. 

Ak už bolo o výške výživného právoplatne rozhodnuté, zmenu tohto rozhodnutia podaním nového návrhu by bolo možné dosiahnuť len vtedy, ak by sa podarilo preukázať skutočnú výšku príjmov otca dieťaťa - nie tú výšku, aká bola preukázaná v tomto konaní.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Poprosím Vás o radu pre syna. Manželka od neho odišla lebo nesúhlasil, aby išla na kurz, ktorý ju stojí cca 250 eur a v tom čase je syn nezamestnaný, pracuje iba na dohodu a manželka je na materskej so 17-mesačnou dcérou a k tomu študuje na VŠ, takže peňazí nemajú navyše. Volal jej, že chce, aby mu dala dceru ale ona s tým nesúhlasí. Jej rodičia sa vyhrážajú, že môj syn bude mať problémy, ak ju zoberie, lebo on na ňu do 3 rokov vraj nemá právo. Chcela som sa spýtať, či si po ňu môže ísť a ako to ma riešiť, ak mu ju matka nechce dať. Ma ísť na UPSVaR a požiadať ich, aby s ním išli za ňou alebo ako to ma riešiť, keď zatiaľ to nechce riešiť cez súdy? Ani nevie s kým mala bude lebo ona chodí do školy a začala chodiť aj na kurz. Ma o ňu strach, aby sa jej niečo nestalo, keby ju manželka nechala so svojou starou mamou, ktorá bola liečena na psychiatrii. V sobotu bol u manželky a dcéru iba videl ale v žiadnom prípade mu ju nechceli dať, iba na neho útočili. Mal volať políciu? Prosím Vás poraďte. Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, úvodom si Vás dovoľujem informovať, že nikto nie je povinný znášať vyhrážky alebo fyzické útoky na svoju osobu. V takom prípade Vám odporúčam privolať políciu, trvať na zdokumentovaní skutku, prípadne podať trestné oznámenie. Vo veci bránenia styku s maloletou dcérou zo strany matky, mám za to, že Váš syn sa nevyhne súdnemu konaniu, ak chce mať zabezpečené právo stretávania sa so svojim dieťaťom. V zmysle § 36 ods. 1 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Matka dieťaťa odmieta akúkoľvek dohodu a existuje u nej predpoklad, že aj napriek prípadnému dohovoru zo strany sociálnych pracovníčok, naďalej bude otcovi brániť v styku s dieťaťom. Odporúčam Vám preto domáhať sa práva styku prostredníctvom návrhu na začatie konania adresovaného súdu.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den, žil som s ex priatelkou 10 rokov v jednej domacnosti. Mame syna, 8 ročného. Kedže sme sa rozišli a ja mam uz inu priatelku, ona sa odstahovala k svojim starym rodičom. Priatelka mi dala podpisat pisomnu dohodu, že za vymenu penazi mi bude davat syna. Ja jej prispievam na syna sumou 100 eur, platim poctivo, lenže priatelka a jej rodičia navadzaju syna proti mne a priatelka mi ho nechce davat. Vzdy je to iba 15 minut, nemoze zostat ani u mn prespat. Priatelka je zavisla na tabletkach, ktore jej predpisuju na psychiatrickej ambulancii, plus berie lieky na spanie. Sovialne pracovnicka hovori, že je v prave. Momentalne planuje odist do zahraničia pracovat ako opatrovatelka s tym, že maloletého necha samého doma so starymi rodičmi. Nakolko už su nevladni, pochybujem, že ho zvladnu. Jej otec pije a hraje automaty. Pred synom na mna stale kriči, vulgarne nadava a stale volaju na mna policiu, že vraj ja ich obtažujem, pričom to nie je pravda, lebo chcem sa slušne dohodnut, aby mi davala syna. Dakujem vopred za vašu radu.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 29.12.2016)

Dobrý deň, v prípade, že sa s matkou Vášho syna nedokážete dohodnúť na úprave styku s Vašim dieťaťom, podajte návrh, aby Vám toto právo priznal súd vo svojom rozhodnutí. Uvedené platí v každom prípade, v ktorom sa rodičia dieťaťa nedokážu dohodnúť na výkone rodičovských práv a povinností. Ak máte za to, že matka dieťaťa nezvláda výchovu alebo nie je schopná adekvátne zabezpečovať starostlivosť o Vášho syna alebo prostredie, v ktorom vyrastá je nevhodné, nedostatočne alebo mravne ohrozujúce, požiadajte súd o zverenie dieťaťa do vašej osobnej starostlivosti.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Som rozvedeny a dieta je pridelene mne, nakolko sa ho matka 2 krat vzdala na sude. Dieta je u mojich rodicov, kde aj vyrastalo od malicka. Jeho matka ho ma kazdy druhy tyzden a to v sobotu  a nedelu (9:00-18:00) tak, ako urcil sud. Teraz nastali problemy, ked som si nasiel pracu v zahranici, ze matka si ho nechava aj cez noc, nakolko syn tam nechce ostavat, ale boji sa jej to povedat. Viem to nejak riesit ziadaným navrhom docasnej starostlivosti o syna starymi rodicmi lebo jeho matka neakceptuje mojich rodicov a ani ju nezaujima nazor syna. Taktiez potrebujem, aby ma mohli zastupovat v skole a u lekara. Alebo mam ukoncit prac. pomer a hladat pracu na Slovensku? Dakujem.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.11.2016)

Dobrý deň, matka dieťaťa je povinná dodržiavať súdom určenú dobu na stretávanie sa so synom, v opačnom prípade jej hrozia sankcie, ktoré je môže uložiť súd resp. je to dôvod na zmenu súdneho rozhodnutia v jej neprospech. Je zjavné, že matka dieťaťa využíva vašu dlhodobú neprítomnosť v mieste bydliska a to tak, že proti nerešpektovaniu súdneho rozhodnutia z jej strany nedokážete zasiahnuť. Zastupovať maloleté dieťa sú prioritne oprávnený obaja rodičia, ak súdnym rozhodnutím nebolo do tohto rodičovského práva zasiahnuté. Ak ste boli súdnym rozhodnutím určený ako jediný zástupca Vášho syna, je na zváženie, či nie je v záujme dieťaťa, aby ho bola oprávnená zastupovať aj jeho matka a to z dôvodu Vašej pracovnej pozície v zahraničí.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry vecer. Vychovaval som viac ako 10 rokov dieta. Pred nedavnom mi oznamila manzelka, ze niesom biologicky otec. V rodnom liste som uvedeny, ako otec dietata ja. Ma pravo biologicky otec stykat sa s dietatom, ak s tym ja nesuhlasim? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 17.11.2016)

Dobry den, ked ste ako otec zapisany v rodnom liste dietata, potom Vy rozhodujete o tom ako zakonnny zastupca, s kym sa bude dieta stykat. 

Ak matka porusuje Vase zelanie a neviete sa na tom dohodnut, potom sa mozete obratit na sud.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry vecer prajem, chcela by som sa opytat na radu ako postupovat v tejto situácii. Mám 22 mesačnú dcérku, ktorá pri narodení nemala uvedeného otca na matrike, nakolko sme nespravili spolocne vyhlasenie ani pred narodením ani v porodnici. Nikdy sme neboli zosobaseni. Rodný list bol na matrike s mojim menom asi mesiac, bez udania otca, nakolko bez jeho pritomnosti sa to nedalo zrealizovat. Po mesiaci sme isli na matriku a urobili spolocne vyhlasenie otcovstva. ked mala moja dcera 8 mesiacov, s otcom dietata sme sa rozisli . Su na neho podane 3 priestupkove konania na policii za priestupok proti OS, nakolko ma opakovane fyzicky napadala a vyhrazal sa mi zabitim. Tiez sa spraval hrubo a nasilne voci dietatu a mame podozrenie zo zneuzivania dietata. Pracoval 2-3 tyzdne z mesiaca v zahranici, o dieta sa nestaral a nemali sme spolocnu domacnost (teda nesplnala atributy SD). Dnes sa sa sudime vo veci Upravy prav a povinnosti k dietatu. Navrhovatel je otec, ktory celu nasu rodinu vcitane dietata psychicky vydiera a terorizuje, vyzaduje si prilis caste stretavanie 8-10 krat do mesiaca. Vyzivne sa sam rozhodol, ze bude davat 150 eur a nechce o zvyseni vobec bavit . Dieta je za poslednych 7 mesiacov neustale chore, trpi virusovymi a bakterialnymi infekciami (sposobene otcom). Tiez chodime k psychologovi, pretoze dieta vnoci nespava a po stretnutiach s otcom je excitovane a nechce jest a ma naruseny cely denny aj nocny rezim. Mame psychologicke spravy aj lekarske spravy. Tiez som si dala vypracovat na svoju ziadost sudnoznalecky posudok na mna a na dieta. Otec sa nedostavil aj napriek pozvanou sudneho znalca. Zaver sudnozunaleckeho posudku: Znalec neodporuca styk otca s dietatom, kym sa nepreskuma jeho psychicky a zdravotny stav. Tiez je u neho podozrenie, ze siri infekcne ochorenie. Sudny znalec mi doporucil podat na neho trestne oznamenie. Momentalne nam ma UPSVAR zaplatit mediatora. Mediacie sa vraj nemusim zucastnit, nakolko som bola obetou domaceho nasilia (dokladom su policajne spravy). Chcela by som sa opytat, ci je mozne napadnut otcovstvo, ked bol uvedeny otec az mesiac po narodeni, nie pri narodeni dietata alebo pred nim, resp. ci je mozne zrusit uvedenie otca v RL? Ked tak za akych okolnosti? A ako postupovat v tomto pripade ked dohoda s otcom dietata nieje mozna a dieta a cela rodina ma z neho zdravotne problemy. Co doporucujete , snazit sa o dohodu s OD (ked tak o aku) alebo sa sudit roky a s neurcitym vysledkom a vysokou financnou ivesticiou s dopadom na psychicke a fyzicke zdravie dietala a celej rodiny?! Velmi pekne dakujem za odpoved

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň,

je možné podať na súd návrh na zapretie otcovstva podľa § 93 Zákona o rodine:

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

Otcovstvo nemožno zaprieť len dohodou rodičov a musí o tom rozhodnúť súd. Sťažené je to tým, že ak podáte návrh musíte preukázať, že je vylúčené, že je otcom (napr. preukázať, že v čase kedy malo dôjsť k počatiu bol odcestovaný alebo neplodný a pod.). Pokiaľ je však skutočne otcom, tak súd otcovstvo nezruší.

Ak má dieťa zo stretnutí traumu a existuje aj podozrenie z nakazenia chorobou, či zo zneužívania, bolo by pre dieťa najlepším riešením, ak by bol styk otcovi zakázaný. Do úvahy prichádza aj návrh na pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Chcem sa informovat ohladom dcery. Je 11 rokov rozvedena a ma s byvalym manzelom syna, ktory jej bol zvereny po rozvode do vychovy. Po celych 11 rokov sa o dieta nezaujimal. Teraz si nasiel priatelku a ta obtazuje moju dceru, ze byvaly manzel mojej dceri ma narok vziat si syna k sebe kedykolvek chce, ze na to nepotrebuje sud ani nic ine, ze staci len zazvonit u dveri a chlapca si vziat. Ak ho neda, tak moze na nu zavolat policiu. Mozete mi poradit, co v tejto veci robit? Malolety chlapec otca vobec nepozna a nema k nemu ani ziadny vztah.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň, obsahom rozsudku o rozvode manželstva je aj výrok o práve otca na stretávanie sa so svojim synom. Stretávanie sa môže byť upravené konkrétne na určitý deň a hodinu alebo neurčito tak, že čas stretávania sa s dieťaťom je ponechaná na dohode rodičov. V žiadnom prípade nemôže preto otec dieťaťa jednostranne určovať čas stretávania sa s dieťaťom. Vo vašom prípade je navyše potrebné zohľadňovať fakt, že maloletý považuje otca dieťaťa za cudzieho človeka a teda je pre neho pravdepodobne nepríjemné nútiť ho zrazu tráviť dlhodobo čas s osobou, s ktorou nemá vytvorený žiadny citový vzťah. V takýchto prípadoch sa postupuje obzvlášť opatrne a primerane, napr. umožniť stretávanie s dieťaťom za prítomnosti matky alebo inej dieťaťu blízkej osoby, počas ktorých sa s otcom dieťaťa postupne zoznamuje. Príslušníci PZ SR nie sú vykonávateľmi súdnych rozhodnutí vo veciach výchovy maloletých, nemajú preto oprávnenie donútiť matku dieťaťa, aby umožnila styk otca so synom.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer pán doktor. Prosili by sme Vás o právnu radu. OS Kežmarok rozhodol rozsudkom o styku otca s dcérkou, rozsudok je právoplatný. Prve stretnutie prebehlo v poriadku a stravili sme spolocne s otcom a dietatom pekny cas. Matka potom zjavne nebola v pohode a zacala vyčítat otcovi nesplnene sluby, že ničí dcéru a že bude takto cez dieťa útočiť na otca (a aj na moju osobuAko). Otec dieťaťa nie je naklonený k tomu, aby zase riešil veci cez políciu - trestné oznámenia. Je aj iná možnosť? Ďakujem pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 13.05.2016)

Dobrý deň, z Vášho príspevku je zrejmé, že matka dieťaťa sa nedokáže zmieriť s rozsudkom súdu, ktorým upravil styk otca so svojim dieťaťom. Každý rodič by mal zodpovedne pristupovať v rámci výchovy dieťaťa k tomu, aby rozvíjal a spolupodieľal sa na upevňovaní citových vzťahov s druhým rodičom resp. jeho príbuznými, nakoľko je v záujme dieťaťa udržiavať všetky rodinné vzťahy. Pokiaľ matka dieťaťa tieto citové väzby úmyselne narúša a psychologicky pôsobí na dieťa, aby tento záujem o druhého rodiča nemalo, stráca spôsobilosť a predpoklady k tomu, aby dokázala pre dieťa vytvárať zdravé a prospešné výchovné prostredie. V prípade, že tieto útoky resp. negatívne vplyvy matky na dieťa neprestanú, odporúčam Vám podať na súd návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti maloletého dieťaťa. 


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Moja partnerka odisla zo spol. domacnosti aj s nasim 3 roc. synom. Brani mi v styku s maloletym. Sud vydal uznesenie, ze dieta sa zveruje do opatery matky, ale mne prava neupravil tak ako som to ziadal v predbeznom opatreni. Mam nejaku sancu byt so svojim synom skor ako zasadne sud?

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň,  v prvom rade je potrebné uviesť, že i v prípade predbežných opatrení platí zásada, že ak podáte opätovný návrh na nariadenie predbežného opatrenia za rovnakých okolností ako bol podaný prvý návrh, súd druhý návrh zamietne z dôvodu už rozhodnutej veci (prekážka rei iudicatae). Proti uzneseniu o zamietnutí Vášho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je však možné v lehote 15 dní odo dňa doručenia podať odvolanie. V odvolaní je potrebné uviesť v čom vidíte nesprávnosť súdneho rozhodnutia, prípadne môžete uviesť aj nové skutočnosti, ktoré sa týkajú predmetného konania. Ak Vám súd ani napriek Vášmu odvolaniu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nevyhovie, nezostáva Vám nič iné, len počkať na rozhodnutie súdu vo veci samej (o návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností). Nakoľko súd zveril maloletého predbežným opatrením do starostlivosti matky, môžete sa s ním stretnúť len po dohode s matkou. Bez dohody s matkou stretnutie s Vaším synom nebude možné realizovať.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, nakoľko neviem čo urobiť a už som bezradná, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Mám takmer 5 ročnú dcérku. S exmanželom sme rozvedení 4 roky. Vždy mu ju dávam podľa sudn.rozhodnutia, nič mu neodopieram. Avšak pred rokom som si našla nového partnera a ex začal dcérku huckať proti mne, hovorí jej aká som zlá, ako klamem atd. Okrem toho jej neustále vymýva mozog, vydiera ju psychicky, že ak neurobí to a to tak bude smutný, bude ho bolieť srdce a nebude sa s ňou hrať, ... Takisto ju hucká proti môjmu priateľovi, ktorého má ona rada a on ju tiež. Keď príde po víkende od neho máva nočné mory, budí sa s plačom, že čo jej ocko na mňa nahovoril atd. Teraz poslal na mna sociálku, vraj malú bijem a zatváram do tmy a mnoho ďalších bludov, ktoré sa nepotvrdili a za ktoré plánujem podať trestné oznámenie. Šetrením sa ale zistilo, že malú trápi to, čo jej otec na mňa hovorí, lenže to nie je ešte na konci. Nakoľko som mu prestala cez týždeň dvíhať tel. keď chcel volať s malou, no tá už pri zazvonení kričala, že s ním volať nechce, začal mi vyvolávať do neskorých nočných hodín a od skorého rána opäť zo súkr. čísla a dodnes dokonca aj mojej mamine. Malá sa ho bojí a včera keď prišiel pre ňu, ani ísť nechcela a bola bledá ako stena. Rovnako som podávala na exekuciu výživné, pretože neposiela ho v plnej sume k 15.dňu v mesiaci, ale si ho rozdeluje na 2x ako sa mu páči. Preto Vás veľmi prosím o radu, ako postupovať, aby bolo predb.opatrenie na zúženie styku akceptované a netrpelo tým dieťa a jeho krehká duša. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň 

v takomto prípade môžete dať návrh na zmenu úpravy styku s maloletým dieťaťom. Pred nárvhom na zmenu styku alebo súčasťou tohto návrhu môže byť návrh na predbežné opatrenie, ktorým budete žiadať, aby bol obmedzený styk maloleté dieťaťa s exmanželom, prípadne aby mu bol styk zakázaný. Ide o veľmi veľký zásah do rodičovských práv a preto je potrebné, aby ste svoje tvrdenia niečím podložili. Hovoríte o nejakom šetrení maloletej, avšak neviem čo pod tým myslíte (psychológ, psychiater). Taktiež by bolo dobré upozorniť na správanie exmanžela Úrad práce, soc. vecí a rodiny a taktiež na zmenu správania maloletej pri odovzávaní, pretože aj pracovník bude prítomný na súdnom pojednávaní. 

 

 


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa dať rozviesť, ale máme ročnú dcéru. Tak sa chcem spýtať ako často a aký čas a kde s ňou môže stráviť dokedy nás nerozvedú. Ziadost som ešte nepodala, pretože som s ňou sama a nebývame spolu a nemám čas. Dakujem

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 14.02.2016)

Dobrý deň, kým Vás súd nerozvedie, tak sa o výkone rodičovských práv a povinností musíte s manželom v prvom rade dohodnúť. V prípade, že sa dohodnúť nedokážete, môžete podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu (návrh na úpravu styku). Čo by však bolo ďalšie konanie, ktoré je najmä z časového hľadiska náročné. Preto by som Vám odporúčal čo najskôr podať žiadosť o rozvod manželstva a s manželom sa pokúsiť do rozvodu dohodnúť o stretávaní sa s dcérou. So súdnym konaním o rozvode manželstva je zo zákona spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v rámci ktorého súd rozhodne o úprave styku otca s maloletou dcérou.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den. Chcel by som sa opytat ci ma byvala manzelka pravo po rozvode, ked bolo dieta zverene do jej starstlivosti obmedzovat moj styk s maloletym 8-rocnym synom? V rozsudku mam neobmedzeny styk s dietatom. Dieta chcelo u mna prespat cez tyzden a rano by ho do skoly zaviedla druzka, s ktorou zijem v spolocnej domacnosti , lebo ja uz som v tom case v praci. Malolety syn ma s nou vybudovany citovy vztah. Exmanzelka odmietla s argumentom, ze dieta ma zverene ona a teda je za neho zodpovedna a nenecha ho cudzej zene. Malolety syn plakal, lebo chcel u mna prespat. Mozno toto povazovat za porusenie rodicovskej dohody, ktoru sme uzavreli pri rozvode? Ako mozem postupovat a na koho sa mozem obratit? Dohoda je, ze dieta je zverene do jej starostlivosti, styk s dietatom nemam obmedzeny a spravovat majetok mozeme obaja. Prosim poradte mi.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o obmedzenie styku s dieťaťom, tak to pri určení tzv. "neobmedzeného styku" hrozí vždy. "Neobmedzený styk" znamená, že to, kedy dieťa uvidíte určuje matka. Na to, aby ste mohli vynútiť styk s dieťaťom, musíte ho mať presne určený (konkrétnymi dňami a hodinami), inak sa k dieťaťu nemusíte dostať vôbec.

Postupovať môžete tak, že podáte návrh na nariadenie predbežného opatrenia, priložíte k nemu mailovú komunikáciu, v ktorej Vám bývalá manželka prikazuje, ako sa stýkať/nestýkať so synom. A zároveň podáte riadny návrh na úpravu styku. 

Budete teda žiadať konkrétny styk s dieťaťom, tak aby to bolo vykonateľné.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Poprosím o radu ako postupovať. Môj syn mal krátku známosť obaja si užívali, syn mal problém aj s alkoholom. Splodili dieťa, syn tesne pred narodením malej sám dobrovoľne nastúpil na liečenie, ked sme chceli urobiť čestné vyhlásenie, aby po pôrode ho mohla zapísat ako otca odmietla a tak malá nema na rodnom liste uvedeného otca. Po návrate s liečenia nastúpil do práce v blizkosti bydliska kde žije priatelka s malou, aby mohol dieta navštevovať. Žiaľ po par mesiacoch aj ked jej poslal peniaze, nepije, matka dieťaťa ho odmieta. Nechce mu povolit navštevu už ani v prítomnosti jej rodičov. Syn je z toho nešťastný pretože si uvedomuje, že prichádza o možnost vidiet malú ako rastie, nemá možnosť rozumne sa s ňou dohodnút... Poprosím o info aké ma práva alebo čo môže podniknúť. Ja už mám aj pochybnosti či to dieťa je synovo ked sa matka tak správa. Rada by som mu pomohla, ved niekto ho musí podržať. Ďakujem

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 36 zákona o rodine sa môžu rodičia dieťaťa, ktorí spolu nežijú dohodnúť o výkone rodičovských práv a povinností. Ak sa nevedie dohodnúť, môže hociktorý rodič podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Súd v tomto konaní rozhoduje o osobnej starostlivosti dieťaťa, správe jeho majetku, zastupovaní, určení výživného a tiež úpravy styku s maloletým dieťaťom.

V prípade Vášho syna je však problém, že Váš syn nie je "oficiálne" jeho otcom. Uviedli ste, že v rodnom liste maloletého dieťaťa nie je zapísaný ako otec nikto. Vzhľadom na to, že neprišlo k určeniu otcovstva 1. ani 2. zákonnou domnienkou, prichádza do úvahy postup podľa 3. zákonnej domnienky (upravená v § 94 a 95 zákona o rodine). Je potrebné zo strany Vášho syna podať na súd návrh na určenie otcovstva. Súd bude v tomto konaní zisťovať skutkový stav veci, pričom sa uskutoční výsluch matky dieťaťa i domnelého otca (Vášho syna). Na základe takto vykonaných dôkazov, prípadne i ďalších (napr. DNA test) súd rozhodne o tom kto je otcom dieťaťa. Ak súd rozhodne, že otcom dieťaťa je Váš syn, bude zapísaný v rodnom liste maloletého dieťaťa ako otec. Konanie o určenie otcovstva je spojené s konaním o výchove dieťaťa, tzn. Váš syn nebude musieť podať ďalší návrh na súd v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 36 zákona o rodine.


Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a s bývalým manželom mám 7 ročného syna. Súd určil bývalému manželovi právo stýkať sa so synom 4 krát do mesiaca. Môj bývalý sa chce so synom stretávať čoraz častejšie, no mne to prekáža, nakoľko sa obávam toho, že manžel začne syna nejakým spôsobom navádzať proti mne. Môže otec žiadať to, aby sa mohol so synom stretávať častejšie? Stále ma napáda a žiada častejší styk, robí mi naprieky. Už podal aj návrh na súd na zmenu rozhodnutia o styku. Zohľadní súd toto jeho správanie voči mne? Ďakujem, Petra.

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 16.10.2014)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o častejší styk otca s dieťaťom je dôležité povedať, že ako rodičia maloletého syna máte obaja rovnaké práva a povinnosti voči synovi, nakoľko stále ste obaja jeho rodičia. Toto tvrdenie potvrdzuje aj Nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 238/05. Otec má teda právo žiadať o častejší styk na príslušnom súde. Súd po preskúmaní návrhu zváži či je to možné alebo nie. Čo sa týka "navádzania syna proti Vám" to je už druhá vec. Takéto tvrdenia musia byť pred súdom dokázané a opodstatnené.

Pokiaľ sa otec domáha častejšieho styku s dieťaťom a robí to primeraným spôsobom, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi, potom súd takéto správanie nemôže zhodnotiť v jeho neprospech. To, či mu súd vyhovie závisí aj od toho, či nastala zmena pomerov od posledného určenia styku a v akom rozsahu. Svoj návrh na zmenu rozhodnutia musí riadne odôvodniť.

 

Nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 238/05

Snaha otca o čo možno najširší styk s maloletým synom nemôže byť použitá proti nemu. Je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi.


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo otca na styk s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den , chcem sa informovat ohladom dietata, ci ma stara mama,pokial nezijem s otcom dietata v spolocnej domacnosti ,ani niesme v partnerskom zvazku,bravat si dieta k sebe domov,bez pritmnosti mna ..otec nema o dieta extra zaujem ..Nemam problem s navstevami,v pritomnosti mna .Maly ma momentalne 3 mesiace.Nevychadzame prave najlepsie , snazim sa diplomaticky vsetko poriesit,lenze nakolko je pani troska labilna, ze jeden den ziada testy dna ,na dalsi je uplne vymenena a podobne, myslim ze by to nebolo vhodne a malo by to dopad na vyvoj dietata.Podala v tejto dobe aj navrh na sud.Otec je uvedeny v rodnom liste, ale taktiez ziada testy dna. Moze prebehnut sud ,pokial ziadaju este len o testy dna a zaroven podala takyto navrh ? A v pripade ak uz budu mat vysledky testov, zveria jej ho trebars na 24 al. 48 hod . do domacnosti ? Dakujem

Odpoveď: Právo otca na styk s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 05.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o styk dieťaťa s matkou partnera (to je so starým rodičom) zákon o rodine takýto styk upravuje, avšak iba v obmedzenom rozsahu. Vo Vašom prípade sa určite bude prihliadať na vek dieťaťa.  3 mesiace je skutočne veľmi nízky vek a takomto veku dieťa obyčajne potrebuje matku 24 hodín denne. Pokiaľ by podali návrh na súd na úpravu styku s dieťaťom, súd by mohol rozhodnúť o styku so starým rodičom maximálne v rozsahu 1-krát v mesiaci a to na niekoľko hodín (3 a 4 hodiny) a samozrejme za prítomnosti matky. Takže sa nemusíte obávať, že by ho mala matka Vášho partnera na niekoľko dlhých hodín a bez Vás.

 

V konaní o určenie otcovstva sa rozhoduje aj o úprave práv a povinností k dieťaťu. To znamená aj o povinnosti platiť výživné, ako aj o úprave styku otca s dieťaťom. Opakujem, že nakoľko je dieťa veľmi malé súd by s vysokou pravdepodobnosťou upravil aj styk otca za prítomnosti matky.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo otca na styk s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku