Máte
otázku?

Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

Dobrý deň, chcem sa opýtať sme 4 spolumajitelia rod. domu po rodičoch. Jeden z bratov tam býva, ale dom zadlžuje, neudržiava atď. Poslali sme mu doporučený list - výzvu na uplatnenie predkupného práva. To isté sme poslali aj druhému bratovi. Čo máme urobiť, ak sa v stanovenej lehote dvoch mesiacov nevyjadria a dvaja spolumajitelia chceme tento dom predať. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka realizácie práv podielových spoluvlastníkov, a síce možnosti predať predmet spoluvlastníckeho práva.

 

Všeobecne k spoluvlastníctvu

Spoluvlastníctvo môže byť podielové a bezpodielové, avšak bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi (§ 136 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a preto sa ďalší výklad bude týkať len podielového spoluvlastníctva.

Spoluvlastníctvo možno jednoducho charakterizovať ako spoločné vlastníctvo dvoch a viacerých subjektov k jednej a tej istej (spoločnej) veci. Pre spoluvlastníctvo je teda typická pluralita subjektov – spoluvlastníkov.

Vychádzajúc z uvedenej plurality subjektov – spoluvlastníkov možno rozčleniť vzťahy vznikajúce v rámci spoluvlastníctva na vzťahy:

1/ vnútorné – vznikajúce medzi samotnými spoluvlastníkmi navzájom a

2/ vzťahy vonkajšie – založené vzťahom spoluvlastníkov a tretím osobám.

Právna úprava občianskeho zákonníka pritom vychádza z vymedzenia podielového spoluvlastníctva ako spoluvlastníctva ideálneho, nakoľko výška spoluvlastníckeho podielu toho ktorého spoluvlastníka nezodpovedá konkrétnej reálnej časti spoločnej veci, ale miere, akou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak teda hovoríme o spoluvlastníckom podiele, rozumie sa tým tzv. ideálny podiel. Uvedenému zodpovedá aj konštantná rozhodovacia prac súdov.

 

Spoluvlastnícky podiel

Podľa ustanovenia § 137 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. (2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.“

Z citovanej právnej normy vyplýva, že spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Spoluvlastnícky podiel pritom možno vnímať v dvoch rovinách:

1/ ako vyjadrenie vlastníckeho vzťahu k spoločnej veci a

2/ ako vyjadrenie miery účasti spoluvlastníka na spoluvlastníckom vzťahu k spoločnej veci.

Ako už bolo uvedené, spoluvlastnícky podiel má charakter tzv. ideálneho podielu, čo znamená, že spoluvlastník nie je výlučným vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci. Z tohto dôvodu nemôže spoluvlastník previesť na iného určitú reálnu časť spoločnej veci.

 

Prevod spoluvlastníckeho podielu

Napriek tomu, že spoluvlastník nemôže na iného previesť reálnu časť spoločnej veci, neznamená to, že by so spoluvlastníckym podielom nebolo možné disponovať. Napr. v rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 26 Cdo 2864/2000 bol vyslovený nasledujúci právny názor: „Ideální podíl na spoluvlastnictví nemovitosti má charakter samostatné věci; bylo-li smlouvou převáděno více spoluvlastnických podílů, posuzuje se právní osud jednotlivých podílů samostatně.“

Ideálny spoluvlastnícky podiel má teda takpovediac charakter „veci“, a preto môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov (okrem iného môže byť zmluvou prevedený na tretiu osobu). Prevod spoluvlastníckeho podielu na iného je však do určitej mieri limitovaný ustanovením § 140 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Vychádzajúc zo zadanej otázky vyplýva, že citované ustanovenie ste rešpektovali a ostatným spoluvlastníkom ste zaslali výzvu na uplatnenie ich predkupného práva. Z otázky je ďalej zrejmé, že máte vedomosť aj o ustanovení § 605 Občianskeho zákonníka, ktoré určuje, že: „Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

Rešpektujúc spomenuté zákonné ustanovenie, ak uplynie lehota dvoch mesiacov od ponuky na realizáciu predkupného práva, môžete s Vašim spoluvlastníckym podielom voľne nakladať a previesť ho na tretiu osobu.

V danej súvislosti je však nutné zdôrazniť, že previesť môžete len Váš spoluvlastnícky podiel na dome a nie dom ako taký. Ak sú dvaja spoluvlastníci za predaj spoločnej veci a dvaja proti, tak dom ako celok zrejme nepredáte, pretože v zásade niekoho nemôžete nútiť k tomu, aby uzavrel určitú zmluvu.

 

Záver

Riešením Vašej situácie môže byť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. K zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva pritom môžete dospieť dohodou, ktorá však musí byť písomná, alebo, ak dohoda nebude možná, súdnou cestou.

Podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Citované zákonné ustanovenie pritom predstavuje základný právny rámec, na základe ktorého je možné zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. V súdnom konaní má teda súd v zásade tri možnosti, ako zrušiť a vyporaidať podielové spoluvlastníctvo, a to:

1/ reálnym rozdelením spoločnej veci,

2/ prikázaním veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu alebo

3/ predajom spoločnej veci a rozdelením výťažku.

Pre úplnosť je však nutné poznamenať, že pre súd je záväzné aj poradie jednotlivých spôsobov vyporiadania, a preto k predaju veci môže dôjsť len vtedy, ak spoločná vec nie je deliteľná a ak sa spoločná vec neprikazuje jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu.

Trápi vás "Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám byt vo vlastníctve spolu so sestrou. Predávame ho už od minulého roka. Ja by som cenu znížila, pretože byt myslím nemá hodnotu, ktorú sestra pýta. Sestra ale nechce už to má 3. realitka. Tu, ktorú som mala ja, zrušila po 3 mesiacoch odvtedy dáva ona realitky, ktoré myslím neurobili pre predaj ani toľko čo tá moja prvá. Byt ale tiež treba platiť, ale to ju nejak nezaujíma. A keďže to všetko je na mojich pleciach a rada by som už byt predala chcem sa spýtať, či sa nedá predať nejak môj podiel teda polovica lebo takto sa k ničomu nedostaneme. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 10.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že realitná kancelária bez Vášho písomného súhlasu vyjadreného v písomnom splnomocnení s úradne overeným podpisom nemôže predať Váš podiel na byte, keďže predpokladáme, že zmluvu s realitnou kanceláriou podpísala iba  Vaša sestra.

Ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, potom môžete Vašej sestre ponúknuť na predaj Váš podiel v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka za Vami uvedenú cenu s tým, že ak sumu nevyplatí v lehote do 2 mesiacov od ponuky, môžete Váš podiel predať cudzej tretej osobe /napr. aj realitnej kancelárii/.

Citujeme ust. § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
ak jeden z manželov nadobudol počas manželstva do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť na základe notárskej zápisnice, ako sa prihliada za trvania manželstva na príjem z predaja takejto nehnuteľnosti? V prípade prenájmu výnos z prenájmu vstupuje do BSM. Ale ako je to, ak nehnuteľnosť jeden z manželov, ktorý ju ma vo výlučnom vlastníctve predá? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade by sa jednalo len o transformáciu majetku, to znamená, že peniaze, ktoré by ste za kúpu nadobudli by sa stali vaším výlučným vlastníctvom a neboli by predmetom BSM. Ak by ste za tieto následne kúpili inú nehnuteľnosť aj táto by sa stala Vašim výlučným vlastníctvom za predpokladu, že by ste sa s manželom nedohodli, že ju nadobudnete do vášho BSM. Pokiaľ by ste však na kúpu novej nehnuteľnosti použili čo aj len v malej časti aj spoločné finančné prostriedky, nehnuteľnosť by sa už stala predmetom BSM. Potom by ste až pri vyporiadaní BSM mohli žiadať, aby sa Vám vrátilo to, čo ste zo svojho výlučného majetku vynaložili na spoločný majetok. 


Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Kúpili sme s bývalým priateľom byt. On teraz býva u mamy a chce ho predať. Ja bývam v tom byte v PV. Otázka znie môže ho predať, aj keď ja s tým nesúhlasím? Na liste vlastníctva sme písaní obaja, každý máme polovicu. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 11.10.2022)

Dobrý deň,

byt bez Vášho súhlasu predať nemôže. V prípade hospodárenia so spoločnou vecou platí väčšinová zásada podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
 
V prípade, že disponujete podielmi v rovnakej veľkosti a neviete sa dohodnúť, tak by mal na návrh niektorého z Vás rozhodnúť súd. Vy však návrh nepodávajte nakoľko Vám súčasný stav vyhovuje, nech to rieši druhý spoluvlastník. Prípadne sa s ním môžete dohodnúť na odkúpení jeho podielu, aby celý byt patril Vám, ak to prichádza do úvahy alebo sa môžete tiež dohodnúť na platení nájomného, ktoré bude zodpovedať hodnote 1/2 podielu bytu Vášho bývalého priateľa.

Trápi vás "Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem Vás požiadať o radu ako postupovať pri predaji domu v spoluvlastníctve.
Sme 3 súrodenci. Ja vlastním 4 /6 podielu a bratia po 1 /6. Doposiaľ
o údržbu domu sa starám ja a taktiež aj všetky účty za dom platím ja. Zo zdravotných dôvodov nie som schopná sa ďalej o dom starať.
S mladším bratom sme sa dohodli na predaji domu. Starší brat sa zatajuje a nereaguje na telefonáty a a ani na SMS. Takže nevieme aké je jeho stanovisko ohľadom predaja domu.
Môžte mi poradiť ako postupovať.
Ak sa to bude riešiť súdnou cestou., kto bude platiť súdne konanie?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
určite odporúčam vec najprv vyriešiť mimosúdne. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a hlavne lacnejšie. Súdne konanie v týchto veciach je "drahé", lebo sa platí súdny poplatok vo výške 6% z hodnoty požadovaného podielu. Pri niektorých nehnuteľnostiach sa jedná o tisíce eur.

Rovnako, ak by o predaji rozhodol súd, postupuje sa cez dobrovoľné dražby, kde sa málokedy dosiahne trhová hodnota nehnuteľnosti. Preto je z ekonomického hľadiska lepšie predávať nehnuteľnosť klasickým spôsobom.

Trovy súdneho konania znáša ten, kto súdny spor prehral. V tomto smere sa však začína objavovať právny názor, najmä v ČR, že ani jednu stranu nie je možné označiť za toho kto prehral a preto súdy ani jednej strane nepriznávajú náhradu trov a všetci si znášajú svoje trovy sami.


Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedili sme nehnuteľnosť 2 bratia, 1 ju chce predať a 2 nie, aké sú scenáre?

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
možnosti sú viaceré. Ak ten, kto nechce predať nehnuteľnosť môže odkúpiť podiel toho druhého. Tým zabráni predaju, druhý získa hodnotu svojho podielu v peniazoch. Ak to nie je možné napríklad pre nedostatok financií, tak to zrejme skončí s tým, že ten z bratov, ktorý nehnuteľnosť chce predať podá na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní totiž súd môže nariadiť predaj nehnuteľnosti, aj keď s tým druhý vlastník nesúhlasí (no žiaľ tento vlastník nemá peniaze na vyplatenie ustupujúceho). Tu si však treba uvedomiť, že pri predaji skrz súd (dobrovoľnú dražbu) sa zrejme nikdy nedosiahne taká kúpna cena, ako by sa mohla dosiahnuť, keby sa bratia dohodnú a predajú to klasickým spôsobom.


Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Predávame dom a sme dvaja majitelia. Jeden majiteľ si najal na predaj realitnú kanceláriu a podpísal s ňou zmluvu o exkluzivite. Na základe akého paragrafu je možné túto zmluvu vyhlásiť za neplatnú ? Ďakujem.
 

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť  je v podielovom spoluvlastníctve a že jeden zo spoluvlastníkov podpísal dohodu s RK o sprostredkovaní predaja svojho podielu.
Poznamenávame, že bez ohľadu na obsah zmluvy s realitnou kanceláriou platí ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že aj pokiaľ by RK chcela predať podiel spoluvlastníka, svojho klienta, tretej osobe, musí ho Vám ponúknuť na predaj. 

V otázke sa pýtate ako namietať neplatnosť zmluvy o sprostredkovaní.

Právna úprava zmluvy o sprostredkovaní je uvedená v ust. § § 774 až 777 Obč. zákonníka a musí  zodpovedať ust. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Exkluzivita všeobecne znamená, že predávajúci sa v určenej konkrétnej dobe zaväzuje, že vo veci predaja svojho podielu sa neobráti na inú RK.
V závislosti od tohto kde bola zmluva s RK uzatvorená či priamo v priestoroch RK alebo mimo jej priestorov napr. pri obhliadke nehnuteľnsoti, zmluva musí spĺňať stanovené náležitosti.
Ak zmluva bola uzatvorená mimo prev priestorov RK, RK bola povinná odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom nosiči jednak vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy, ako aj potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa cit. zákona, že RK môže začať s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený resp. vyžiadať od spotrebiteľa predmetný súhlas s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Otázkou teda je či súhlas spoluvlastníka s poskytovaním služieb  realiztnou kanceláriou bol daný písomne.

Ak súhlas s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nebol daný, potom spoluvlastník ako klient môže od zmluvy s RK odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od podpísania zmluvy.
Samotná zmluva s RK musí spĺňať zákonné náležitosti a mnoho poučení pre spotrebiteľa ako klienta RK (cca 20). 

Preto ohľadom Vašej zmluvy nemôžeme uviesť viacej, základom však je to, či zmluva s RK  obsahuje povinné náležitosti vrátane poučení pre klienta podľa zákona o ochrane o ochrane spotrebiteľa.
Zmluvu nám môžete poslať na kontrolu, aby sme Vám vedeli presne poradiť podľa obsahu Vašej zmluvy.


 


Trápi vás "Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať na sestrinu situáciu. Byt nadobudli s manželom pred manželstvom, každý vlastní 1/2 bytu. Teraz prebieha rozvod. Ak súd manželstvo rozvedie, byt do BSM nepôjde. Akým spôsobom prichádza do úvahy vysporiadanie tohto bytu, pokiaľ sestra byt predať nechce ale jej muž trvá na predaji bytu? Môže súd rozhodnúť na návrh muža a nútiť sestru k predaju bytu? Resp. môže súd sestre nariadiť vyplatiť muža za jeho 1/2? Sú aj nejaké iné možnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, ak chce manžel byt predať, Vaša sestra má zákonné predkupné právo. To znamená, že manžel musí najskôr ponúknuť svoj podiel jej, ak ona nebude reagovať na ponuku do 2 mesiacov a nezaplatí kúpnu cenu, manžel môže predať svoj podiel inému kupujúcemu. 

Ak ale Vaša sestra nechce byt predať ani vyplatiť podiel jej manželovi, môže sa manžel obrátiť na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nakoľko nikto nemôže iného nútiť aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. 

Ešte predtým je však potrebné, aby zaslal Vašej sestre písomnú doporučenú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo výzve by mal uviesť jeho návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a konkrétnu sumu, ktorú by chcel, aby mu Vaša sestra vyplatila za jeho podiel. Ak Vaša sestra nebude súhlasiť s jeho ponukou, alebo sa nedohodnú na inej alternatíve, súd by Vašu sestru zaviazal na úhradu sumy vo výške trhovej ceny nehnuteľnosti (jej podielu). Súd bude v prvom kroku zisťovať, či je byt deliteľný. Byty obyčajne nie sú deliteľné.  V tom prípade potom bude posudzovať, či byt pripadne jednému alebo druhému zo spoluvlastníkov. Ak ho žiaden nebude chcieť, pristúpi k dražbe bytu.


Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som prekonzultovala proces a právne riziko postupu kúpy domu. O dom je súdny spor (nevedia sa dohodnúť 2 strany na spoločnom predaji), pričom menšinový vlastník (žalovaný) s trvalým pobytom v ňom, je súdom uznaný za predkupcu. Je súdom ako podmienka stanovené, že vyplatenie predkupcom môže byt len formou notárskej zábezpeky. Je takáto forma zábezpeky rizikom pre nás - tretiu stranu a naše peniaze, ktoré predkupcovi teoreticky poskytneme (nemá na vyplatenie) na jeho meno? Prípadne aké veľké je riziko? Obávame sa tiež, že sa spor bude naďalej naťahovať - Koľko krát sa žalobca môže ešte odvolávať na súde (naposledy sa žalobca 2x nedostavil na pojednávanie, teraz bude tretie pojednávanie)?

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň, určite je to riziko, ale dá sa minimalizovať správnym nastavením notárskej úschovy. Peniaze budete poskytovať osobe oprávnenej z predkupného práva na základe zmluvy (predpokladám že zmluvy o pôžičke), prípadne, ak plánujete inú zmluvua, mali by byť stanovené podmienky za akých budú peniaze poskytnuté a aké bude proti plnenie (ak vôbec nejaké bude). Peniaze budú vložené do notárskej úschovy. Notársku úschovu môžete nadefinovať tak, že pokiaľ do určitého času nedôjde k vyplateniu peňazí (napríklad do troch mesiacov), notárska úschova zanikne a peniaze sa vrátia späť na váš účet). Pokiaľ dôjde k prevodu, peniaze budú prevedené na účet predávajúceho. Podmienky, za akých budú peniaze prepustené predávajúcemu, budú v notárskej zápisnici presne stanovené.


Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať: Manžel z jednej príbuzenskej strany a ďalší z druhej strany zdedili dom po strýkovi. Sú dvaja vlastníci už 12 rokov. Dom chátra. Nikto v ňom nebýva. Cigáni porozbijali už všetko. Manžel je za predaj, ten druhý nie. Nechce s manželom sa na ničom dohodnúť. Zatajuje sa. Žije aj na Slovensku aj v Nemecku. Odmieta komunikovať, keď sa mu dovoláme, hneď zloží. Je právnik. Je možné, že chce nejakým spôsobom sa dostať k manželovej polovici domu? Existuje niečo ako premlčacia doba? Existuje-Vy právnici to viete-nejaká škulinka kedy môže si privlastniť manželovu polovicu domu? Viem, že sa to možno dá súdnou cestou, ale on je právnik. My toľko peňazí nemáme, aby sme súd platili. Ďakujem za odpoveď Bola by som velmi rada keby ste nám poradili. 

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 28.04.2018)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ K obave, že chce sa druhý spoluvlastník dostať k polovici domu Vášho manžela uvádzame, že vlastnícke právo sa nepremlčuje. Vlastnícke právo by mohol nadobudnúť kúpnou alebo darovacou zmluvou, prípadne na základe dedenia, čo vo Vašom prípade zrejme nehrozí.

2./ Ako vec riešiť : Pokiaľ Váš manžel má kupca, ktorý nie je blízkou osobou podľa Obč. zákonníka, napriek tomu, že dom chátra, odporúčame, aby bratovi napísal doporučený list  a oznámil mu svoj úmysel svoj podiel na nehnuteľnosti predať a súčasne uviedol cenu za svoj podiel, za ktorú bude predmetný podiel predaný. Zo zákona platí, že ak brat Vášho manžela  v lehote do 2 mesiacov  neuhradí ponúkanú cenu, Váš manžel môže svoj podiel predať. 

Ak by chcel Váš manžel svoj podiel na nehnuteľnosti predať blízkej osobe /vnuk, deti, rodičia atď. podľa § 116 a 117 Obč. zákonníka/, nepotrebuje súhlas druhého spoluvlastníka.

Vec môže Váš manžel riešiť aj tak, že svoj podiel na nehnuteľnosti predá bez toho, aby predmetnú skutočnosť oznámil bratovi. Tu je však riziko, že  brat Vášho manželasa môže žiadať predaj podielu od nového vlastníka alebo mu zostane naďalej predkupné právo.

3./ Upriamujeme pozornosť aj na ust. stavebného poriadku, kde je ustanovené, že  "stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie okrem iných aj v prípade závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť.

 

 

Odporúčame preto kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Tú vedomosť ohľadne Občianskeho zákonníka mi dal syn. Je čerstvo vyštudovaný právnik a pracuje Bratislave na vymáhaní pohľadávok. Len je nováčik a nechcel som ho ešte zaťažovať s týmito vecami. Chcem sa opýtať, či by sme sa mohli potom, ak to pôjde k súdu, obrátiť na právnu radu vo Vašej kancelárii. Ešte raz. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 26.01.2018)

Dobrý deň. V prípade potreby sa na nás môžete opätovne obrátiť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj domu v podielovom spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku