Máte
otázku?

Predaj domu v spoluvlastníctve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Predaj domu v spoluvlastníctve

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom predaja domu v spoluvlastníctve. Problém sa týka domu a pozemku, ktoré patrili mojej starej mame a otcovi. Otec zomrel a teda domom s polovičným podielom vlastní moja stará mama. Zostávajúcu polovicu dedičstva (po otcovi) vlastnia deti, rozdelenú na 10 častí. Z nich je jedna desatina ďalej rozdelená ešte na štyri časti pre vnukov. Moja stará mama v tomto dome bývala spolu so svojimi tromi synmi, súčasnými spoluvlastníkmi, z ktorých dvaja tam majú aj trvalý pobyt. Synovia sa pritom do domu nasťahovali bez jej súhlasu a neplatením účtov ju vystavili finančným nárokom. Stará mama už v dome nežije a momentálne býva u nás. Rozhodla sa, že chce dom predať. Všetci ostatní spoluvlastníci sú s predajom domu súhlasia, až na jedného, ktorý v dome stále býva. Moja otázka teda znie: Je možné dom predať aj keď jeden spoluvlastník nesúhlasí a v prípade že je to možné, ako v takom prípade postupovať? Ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

Dobrý deň,

pokiaľ ide o predaj domu v spoluvlastníctve, nie je možné uplatniť väčšinový princím a dom predať. Pokiaľ máte záujem predať dom, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov je potrebné mať súhlas úpne všetkých spoluvlastníkov. Ak by chýbal čo i len jeden podpis spoluvlastníka (bez ohľadu na výšku jeho podielu), dom ako celok nie je možné predať.

 

V tomto prípade Vám nezostane nič iné, ako sa obrátiť na súd a žiadať, aby súd zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo. Súd rozhodne, komu nehnuteľnosť zverí a koho teda zaviaže, aby vyplatil ostatných spoluvlastníkov. AK žiaden zo spolulvastníkov nehnuteľnosť nebude chcieť súd môže nariadiť predaj domu v spoluvlastníctve na dražbe. Pokiaľ by niektorý zo spoluvlastníkov prejavil súhlas s odkúpením podielov, súd môže tento podiel prisúdiť tomuto účastníkov. Pri vyplácaní podielov sa bude vychádzať z ceny nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku, ktorým znalec určil trhovú cenu.

 

Ten spoluvlastník, ktorý sa nechcel dohodnúť bude musieť znášať náhradu trov konania, ak ho súd k tomu na žiadosť žalobcu zaviaže.

 

Predaj domu v spoluvlastníctve bez súhlasu všetkých nie je možný.

Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Môže ma bývalý partner donútiť predať nehnuteľnosť, aj keď s tým nesúhlasím? Máme polovičné podiely na byte, pričom úver za nehnuteľnosť platím ja sama. V dokumentoch sa nijako nespomína, že by mi prispieval na platby úveru. V byte momentálne bývam ja s našou maloletou dcérou.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že neexistuje dohoda o predaji spoločného bytu, bývalý partner nemôže nútiť k predaju bytu bez súhlasu druhého partnera. Ak sa vlastníctvo bytu delí na polovicu, každý z partnerov má právo na svoju časť bytu a nemôže byť nútený ju predať. Môže podať návrh na zrušenie spoluvlastníctva. Súd môže prisúdiť byt jednému alebo druhému partnerovi s povinnosťou výplaty toho druhého. 


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môžem predať svoj 2/3 podiel bytu tretej osobe? A potom vyplatiť tretiemu spoluvlastníkovi vopred dohodnutú sumu?

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate či môžete predať svoj podiel na byte cudzej osobe a potom vyplatiť podielovému spoluvlastníkovi v podiele 1/3  jeho podiel vo vopred dohodnutej sume.

Zrejme je v otázke chyba, lebo ak predáte svoj  spoluvlastnícky podiel 2/3 nie je právny dôvod, aby ste vyplácali druhého spoluvlastníka, ak už nebudete podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti ako takej.

K samotnej podstate otázky uvádzame, že ak ste podiel. spoluvlastníkom  2/3 nehnuteľnosti a chcete svoj podiel predať cudzej osobe, všetko závisí od toho či tretia osoba je Vám blízkou osobou v zmysle  ust. § 140 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."   Z uvedeného zák.ustanovenia vyplýva, že ak tretia osoba je osobou v zmysle ust. § 116 Obč.zákonníka  /citujeme : "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."/, potom môžete tejto osobe svoj podiel predať bez ponuky predkupného práva druhému spoluvlastníkovi v podiele 1/3.    

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu: Môj syn je spoluvlastníkom 1/4 rodinného domu, ktorý zdedil po matke. Poslal mi ponuku na výkon predkupného práva, avšak nemám k dispozícii 38 000 €. Domnievam sa, že ma vydiera, pretože predal stavebný pozemok, ktorý dostal ako dar od rodičov - aj keď som ho prosil, aby ho nepredával - a teraz požaduje ďalšie peniaze. So synom sa momentálne nebavím. Vyhráža sa mi, že to preda nejakému rómovi, ktorý sa nasťahuje k nám. Mám 74 rokov. Prosim o radu, ako sa mám brániť? S úctou, E.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 02.03.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho syna, ktorý je podiel. spoluvlastníkom v podiele 1/4 k celku. Syn poslal ponuku na výkon predkupného práva na sumu 38000 €. Nevieme aká je trhová hodnota domu.
Obávate sa, že svoj podiel na dome predá spoluobčanom.

Uvádzame, že ak by ste ponuku na odkúpenie podielu na sumu 38000 € neprijali a syn by predal svoj podiel spoluobčanom, muselo by sa tak stať za rovnakú sumu, akú žiada od Vás, teda sumu 38000 €.  Ak by sa tak nestalo, mohli by ste podať žalobu na súd o neplatnosť kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 40a/ Obč. zákonníka. Dovoľujeme si vysloviť tiež pochybnosť, aby niekto odkúpil len podiel na dome v podiele 1/4 k celku.

Riešením pre syna je podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. §  142 Obč. zákonníka, kde však platí aj jeho odstavec 2. citovaného zák. ustanovenia /citujeme/ :

"Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

V tejto súvislosti citujeme z rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2010, sp. zn. 1 Cdo 84/2009), ktoré uvádza práve dôvody hodné osobitného zreteľa :

" Vo všeobecnosti na prospech žalovaného sú najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možnosti uspokojovať svoje potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť, či už povahy nemateriálnej (napr. citové vyplývajúce z dĺžky času, po ktorý vec užíval, alebo dané osobou, od ktorej vec nadobudol, či s ktorou ju užíval) alebo materiálnej (napr. zárobkové, podnikateľské, ďalej dané výškou finančných prostriedkov vynaložených na jej získanie alebo zveľadenie)."

 

Odporúčam kontaktovať advokáta a sledovať katasterportal či došlo k predaju podielu na dome.


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti, ak moje dve sestry zdedili po jednej osmine, ale nechcú súhlasiť s predajom, pokiaľ im nepripíšem ešte jednu osminu z môjho podielu. Táto situácia by bola pre mňa nevýhodná, pretože by mi potom nezostalo dostatok na slušné bývanie.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, ak vlastníte nehnuteľnosť so svojimi sestrami, t.j. túto máte v podielovom spoluvlastníctve, pričom vaše sestry vám svoje spoluvlastnícke podiely na nej nechcú predať, ale vy viac v podielovom spoluvlastníctve nechcete zotrvať, jedinou cestou je zrušiť a vyporiadať takéto podielové spoluvlastníctvo. 

Vzhľadom na uvedené, vyzvite sestry písomnou formou, že máte záujem o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, a to takým spôsobom, že by ste od nich odkúpili ich spoluvlastnícke podiely za cenu, na ktorej sa dohodnete, s tým, že ak s navrhovaným postupom nesúhlasia, tak nebudete mať inú možnosť než riešiť vec súdnou cestou. Nikoho nemožno totiž nútiť, aby zotrvával v podielom spoluvlastníctve proti svojej vôli. AJ toto im môžete v liste uviesť. Ak by sa vám s nimi nepodarilo dohodnúť, nebudete mať inú možnosť ako vec riešiť podaním žaloby na súd. Súd bude však pri vyporiadaný viazaný zákonným poradím spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva. To znamená, že najprv bude skúmať, či je vec deliteľná. Pozemky sú spravidla deliteľné. Pokiaľ ide o dom, tento nemusí byť hneď deliteľný na bytové jednotky. To závisí od toho, ako je dom postavený a či reálne prichádza do úvahy jeho rozdelenie. Ak súd dospeje k záveru o nemožnosti delenia vyporiadavanej nehnuteľnosti, rozhodne o prikázaní nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatných.  Ak by ani uvedený spôsob neprichádzal do úvahy, t. j. nikto zo spoluvlastníkov by nehnuteľnosť nechcel nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, potom súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.  


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedila som dom po rodičoch, ale tiež môj nesvojprávny brat, ktorého opatrujem. Chcela by som tento dom predať, ale nie som si istá, či môžem za neho podpísať súhlas, keďže je tiež jeho majiteľom. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 02.09.2022)

Dobrý deň,
keďže váš brat bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony a vy ste jeho opatrovníkom, samotná táto okolnosť nezakladá vaše právo predať dom a tým aj podiel brata na dome. Na uvedené - uzatvorenie kúpnej zmluvy budete potrebovať súhlas príslušného súdu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby celý proces ohľadom súdneho konania a spísania kúpnej zmluvy zrealizoval.


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jeden problém. Spolu s bývalým priateľom predávame nehnuteľnosť, ku ktorej patrí aj niekoľko vecí (chladnička, posteľ, skriňa atď.), ktoré mi náležia. Keď sčítať hodnotu týchto vecí, dostane sa na celkom slušnú sumu. Vďaka nim bude aj cena nehnuteľnosti vyššia. Ráda by som vedela, ako požiadať bývalého priateľa o vyplatenie týchto vecí. Po predaji nehnuteľnosti nám z nej zostane určitá suma peňazí, ktorú si máme rozdeliť napoly. Okrem toho by mi mal bývalý priateľ vyplatiť aj peniaze za tieto veci. Ako to mám spraviť, aby ma neoklamal a naozaj mi peniaze dal?

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 25.08.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

V samotnej kúpnej zmluve musí byť uvedené, aká suma bude vyplatená vám a na aký bankový účet. V žiadnom prípade nesúhlaste s tým, a teda nepodpisujte také znenie zmluvy, že peniaze podľa kúpnej zmluvy budú vyplatené na bankový účet priateľa a následne on vám vyplatí váš podiel v nejakej lehote. Samotné zariadenie domu ako vyplýva z otázky treba tiež v zmluve špecifikovať, lebo ide o zariadenie nehnuteľnosti. Prípadne ohľadom hnuteľných vecí, ktoré patria vám spíšte s kupujúcim samostatnú kúpnu zmluvu, kde predávajúcim budete výlučne vy a úhrada kúpnej ceny pôjde na váš bankový účet.

Samotné zmluvy si nechajte skontrolovať advokátom, aby boli právne perfektné a aby na vašej strane došlo k žiadnej ujme. Nie ste povinná podpísať kúpnu zmluvu, ktorá vám bude predložená vašim už zrejme bývalým priateľom.

Môžete vo veci kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či môžem predať rodinný dom, keď majiteľ nie je zo Slovenska a neviem ho nájsť. Aký je postup? Mám kupca a neviem sa pohnúť. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
ak dom vlastníte v podielovom spoluvlastníctve, predať ho viete iba spolu. Sama by ste vedeli predať iba Váš spoluvlastnícky podiel na dome, ale nie celý dom. K takému predaju budete potrebovať súčinnosť druhého vlastníka.

Ak by ste predávali iba Váš podiel, je nutné pamätať na predkupné právo druhého spoluvlastníka na Váš spoluvlastnícky podiel na dome.

Jednou z možností je zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctva, vyplatiť druhého spoluvlastníka z nehnuteľnosti a následne pristúpiť k predaju nehnuteľnosti ako celku.


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja mama je jedným z troch dedičov rodičovského domu. Keďže ani jeden z nich nedisponuje finančnými prostriedkami, aby vyplatil ostatných dvoch, rozhodli sa dom predať. Mama sa o predaji a predajnej cene dozvedela z inzerátu realitnej kancelárie. Po určitom čase bola predajná cena znížená a moja mama o tom opäť nebola informovaná. Môže sa proti tomu nejakým spôsobom brániť? Janka

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že zrejme spoluvlastníci sa obrátili na RK, aby nehnuteľnosť ponúkla na predaj. Vaša mama s RK nepodpísala žiadnu zmluvu.

Treba uviesť, že ak Vaša mama s RK nepodpísala žiadnu zmluvu, nie je zmluvou s RK, ktorú  podpísali spoluvlastníci nehnuteľnosti - RD, nijako viazaná.

V položenej otázke uvádzate, že nikto zo spoluvlastníkov nemá dostatok finančných prostriedkov, aby vyplatil ostatných podielových spoluvlastníkov a zrejme preto sa spoluvlastníci obrátili na RK. Ak by malo dôjsť k predaju nehnuteľnosti prostredníctvom RK, Vaša mama nie je povinná zmluvu podpísať, naviac ak s cenou nesúhlasí.

V prípade, že by Vašu mamu kontaktovala RK s podpísaním kúpnej zmluvy, uvádzame, že túto nie je povinná podpísať. Vaša mama svoj podiel na nehnuteľnosti môže predať za inú cenu.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako postupovať v prípade, keď menšinový vlastník nechce predať svoju časť domu, ale zároveň nechce ani prispievať na opravy domu, ktoré sú nevyhnutné.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň,
ak by ste chceli odkúpiť jeho podiel a on nesúhlasí, jediná možnosť je podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tam by potom súd rozhodol o tom, komu nehnuteľnosť prikáže do vlastníctva. Ak sa o ňu staráte Vy a on nie, tak by ste mali podľa môjho názoru vyššiu šancu na to, aby celú nehnuteľnosť prikázal súd Vám a Vy by ste mali povinnosť vyplatiť ho v trhovej hodnote jeho podielu.

Druhá možnosť je, že ak nechce prispievať, môžete ho žalovať. Ak napr. nevyhnutná oprava stojí 2.000 a jeho podiel je 1/2, tak máte právo žiadať 1000 eur. Je potrebné ale rozlišovať či sú opravy vhodné alebo nutné. Ak sú len vhodné, tak počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu nemôžete požadovať náhradu. Ak by boli nutné, tak áno.

 

Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, otec vlastní 3/4 domu a jeho teta 1/4. Otec by chcel predať svoju časť cudzej osobe, no najprv musí svoju časť ponúknuť jej. Chcem sa opýtať, či existuje nejaký vzor pre predkupnú zmluvu, alebo ako sa dokladuje to, že svoju časť ponúkol najprv jej?

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
správne ste uviedli, že v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu Vášho otca má má teta predkupné právo. Predkupné právo tety by však nenastúpilo, ak by Váš otec chcel svoj spoluvlastnícky podiel previesť na blízku osobu. Kto je blízka osoba vyplýva z § 116 Občianskeho zákonníka.

Čo sa týka konkrétneho spôsobu realizácie predkupného práva, je treba vychádzať z ust. § 605 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa predmetného ustanovenia si povinný z predkupného práva (teda Váš otec) svoju povinnosť splní tým, že urobí ponuku voči Vašej tete, ktorá musí byť v prípade nehnuteľnosti písomná a obsahovať všetky podmienky, za ktorých spoluvlastník ponúka svoj podiel na predaj, čo znamená oznámenie nielen podstatných náležitostí kúpnej zmluvy (t.j. predmet kúpy a kúpna cena), ale aj všetkých ostatných podmienok, za ktorých má dojsť k prevodu (ako splatnosť kúpnej ceny, prípadne zriadenie vecného bremena a pod.)

Riadnou je pritom len taká ponuka, v ktorej je stanovená lehota na prijatie ponuky, ktorá je pri nehnuteľnosti najmenej dva mesiace. Tiež platí, že budúcemu záujemcovi (kupujúcemu) nemôže byť spoluvlastnícky podiel neskôr prenechaný za výhodnejších podmienok, než ktoré boli ponúknuté podielovým spoluvlastníkom.

Pritom na prijatie ponuky urobenej v rámci predkupného práva nestačí len vyhlásenie oprávneného spoluvlastníka o tom, že prijíma ponuku, ale v lehote určenej v ponuke je povinný požadovanú kúpnu cenu aj zaplatiť. Splnenie tejto povinnosti však ešte nemá za následok prevod vlastníckeho práva k prevádzanému spoluvlastníckemu podielu, k tomu dochádza až riadnym uzatvorením scudzovacej zmluvy. 

Samotný vzor ponuky zákon neobsahuje, je však možné, že vzor nájdete aj na internete. Treba si však dať pozor na to, aby ponuka obsahovala všetky náležitosti, v opačnom prípade by nemuselo dôjsť k platnej realizácii predkupného práva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava