Máte
otázku?

Predaj domu v spoluvlastníctve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Predaj domu v spoluvlastníctve

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom predaja domu v spoluvlastníctve. Problém sa týka domu a pozemku, ktoré patrili mojej starej mame a otcovi. Otec zomrel a teda domom s polovičným podielom vlastní moja stará mama. Zostávajúcu polovicu dedičstva (po otcovi) vlastnia deti, rozdelenú na 10 častí. Z nich je jedna desatina ďalej rozdelená ešte na štyri časti pre vnukov. Moja stará mama v tomto dome bývala spolu so svojimi tromi synmi, súčasnými spoluvlastníkmi, z ktorých dvaja tam majú aj trvalý pobyt. Synovia sa pritom do domu nasťahovali bez jej súhlasu a neplatením účtov ju vystavili finančným nárokom. Stará mama už v dome nežije a momentálne býva u nás. Rozhodla sa, že chce dom predať. Všetci ostatní spoluvlastníci sú s predajom domu súhlasia, až na jedného, ktorý v dome stále býva. Moja otázka teda znie: Je možné dom predať aj keď jeden spoluvlastník nesúhlasí a v prípade že je to možné, ako v takom prípade postupovať? Ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

Dobrý deň,

pokiaľ ide o predaj domu v spoluvlastníctve, nie je možné uplatniť väčšinový princím a dom predať. Pokiaľ máte záujem predať dom, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov je potrebné mať súhlas úpne všetkých spoluvlastníkov. Ak by chýbal čo i len jeden podpis spoluvlastníka (bez ohľadu na výšku jeho podielu), dom ako celok nie je možné predať.

 

V tomto prípade Vám nezostane nič iné, ako sa obrátiť na súd a žiadať, aby súd zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo. Súd rozhodne, komu nehnuteľnosť zverí a koho teda zaviaže, aby vyplatil ostatných spoluvlastníkov. AK žiaden zo spolulvastníkov nehnuteľnosť nebude chcieť súd môže nariadiť predaj domu v spoluvlastníctve na dražbe. Pokiaľ by niektorý zo spoluvlastníkov prejavil súhlas s odkúpením podielov, súd môže tento podiel prisúdiť tomuto účastníkov. Pri vyplácaní podielov sa bude vychádzať z ceny nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku, ktorým znalec určil trhovú cenu.

 

Ten spoluvlastník, ktorý sa nechcel dohodnúť bude musieť znášať náhradu trov konania, ak ho súd k tomu na žiadosť žalobcu zaviaže.

 

Predaj domu v spoluvlastníctve bez súhlasu všetkých nie je možný.

Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, aké potvrdenia musí doložiť nesvojprávny spoluvlastník pozemku pri jeho predaji? Je umiestnený v sociálnom zariadení. Ďakujem pekne, Matúšová

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 26.05.2024)

Dobrý deň,

Pri predaji majetku nesvojprávneho spoluvlastníka, ktorý je umiestnený v sociálnom zariadení, je potrebné zabezpečiť súhlas súdu. Tento súhlas súd poskytne len v prípade, ak konanie je v najlepšom záujme nesvojprávneho spoluvlastníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka je nevyhnutné, aby bola urobená právna dohoda, ktorú musí schváliť súd. Potvrdenia a dokumenty, ktoré sú potrebné, zahŕňajú:
1. Lekársky posudok o stave nesvojprávneho spoluvlastníka.
2. Návrh na schválenie právneho úkonu zo strany opatrovníka, ktorý zastupuje nesvojprávneho.

Je potrebné myslieť aj na predkupné právo, ak je predmetom predaja podiel. 

Súd posúdi, či predaj nehnuteľnosti je v súlade s najlepšími záujmami nesvojprávneho a tým poskytne alebo odmietne súhlas na realizáciu predaja.

Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám alebo si dohodnite konzultáciu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som vlastníkom troch štvrtín domu a pozemku, zvyšnú štvrtinu vlastní môj strýko. Spoločne bývame v tom istom dome. Chcel by som sa osamostatniť, predať nehnuteľnosť a vyplatiť strýkove podiely, no on má neustále výhrady, a to napriek tomu, že tu nemá doživotné užívanie. Keďže som väčšinový vlastník, rád by som vedel, aké mám možnosti. Ďakujem vám za radu.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, v prípade, že ste väčšinovým vlastníkom nehnuteľnosti a chcete ju predať, ale druhý spoluvlastník má námietky, existujú právne mechanizmy, ako riešiť túto situáciu. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, môžete požiadať súd, aby namietanú nehnuteľnosť rozdelil v naturálnej podobe, pokiaľ je to možné, alebo ak to nie je vhodné, aby nariadil jej predaj a následné rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkmi podľa ich podielov, ak ju žiaden nechce. To je založené na princípe spravodlivého rozdelenia hodnoty nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov, pričom súd bude zohľadňovať príslušné právne predpisy týkajúce sa spoluvlastníctva nehnuteľností na Slovensku.

Napriek tomu, že ste väčšinovým vlastníkom, neznamená to automaticky, že môžete rozhodovať o predaji celého majetku bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. Každý spoluvlastník má právo na ochranu svojich práv a záujmov. V prípade, že interná dohoda medzi Vami a Vašim strýkom nie je možná, odporúča sa obrátiť na právneho zástupcu, ktorý Vám pomôže pri riešení situácie prostredníctvom súdnych postupov.

Pre podrobnejšie konzultácie a preskúmanie všetkých možných alternatív sa odporúča obrátiť na advokátov z našej advokátskej kancelárie Ficek & Partners, kde Vám poskytneme odbornú pomoc. Konzultáciu si môžete objednať cez webovú stránku www.ficek.sk.


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Môže ma bývalý partner donútiť predať nehnuteľnosť, aj keď s tým nesúhlasím? Máme polovičné podiely na byte, pričom úver za nehnuteľnosť platím ja sama. V dokumentoch sa nijako nespomína, že by mi prispieval na platby úveru. V byte momentálne bývam ja s našou maloletou dcérou.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že neexistuje dohoda o predaji spoločného bytu, bývalý partner nemôže nútiť k predaju bytu bez súhlasu druhého partnera. Ak sa vlastníctvo bytu delí na polovicu, každý z partnerov má právo na svoju časť bytu a nemôže byť nútený ju predať. Môže podať návrh na zrušenie spoluvlastníctva. Súd môže prisúdiť byt jednému alebo druhému partnerovi s povinnosťou výplaty toho druhého. 


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môžem predať svoj 2/3 podiel bytu tretej osobe? A potom vyplatiť tretiemu spoluvlastníkovi vopred dohodnutú sumu?

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate či môžete predať svoj podiel na byte cudzej osobe a potom vyplatiť podielovému spoluvlastníkovi v podiele 1/3  jeho podiel vo vopred dohodnutej sume.

Zrejme je v otázke chyba, lebo ak predáte svoj  spoluvlastnícky podiel 2/3 nie je právny dôvod, aby ste vyplácali druhého spoluvlastníka, ak už nebudete podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti ako takej.

K samotnej podstate otázky uvádzame, že ak ste podiel. spoluvlastníkom  2/3 nehnuteľnosti a chcete svoj podiel predať cudzej osobe, všetko závisí od toho či tretia osoba je Vám blízkou osobou v zmysle  ust. § 140 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."   Z uvedeného zák.ustanovenia vyplýva, že ak tretia osoba je osobou v zmysle ust. § 116 Obč.zákonníka  /citujeme : "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."/, potom môžete tejto osobe svoj podiel predať bez ponuky predkupného práva druhému spoluvlastníkovi v podiele 1/3.    

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu: Môj syn je spoluvlastníkom 1/4 rodinného domu, ktorý zdedil po matke. Poslal mi ponuku na výkon predkupného práva, avšak nemám k dispozícii 38 000 €. Domnievam sa, že ma vydiera, pretože predal stavebný pozemok, ktorý dostal ako dar od rodičov - aj keď som ho prosil, aby ho nepredával - a teraz požaduje ďalšie peniaze. So synom sa momentálne nebavím. Vyhráža sa mi, že to preda nejakému rómovi, ktorý sa nasťahuje k nám. Mám 74 rokov. Prosim o radu, ako sa mám brániť? S úctou, E.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 02.03.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho syna, ktorý je podiel. spoluvlastníkom v podiele 1/4 k celku. Syn poslal ponuku na výkon predkupného práva na sumu 38000 €. Nevieme aká je trhová hodnota domu.
Obávate sa, že svoj podiel na dome predá spoluobčanom.

Uvádzame, že ak by ste ponuku na odkúpenie podielu na sumu 38000 € neprijali a syn by predal svoj podiel spoluobčanom, muselo by sa tak stať za rovnakú sumu, akú žiada od Vás, teda sumu 38000 €.  Ak by sa tak nestalo, mohli by ste podať žalobu na súd o neplatnosť kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 40a/ Obč. zákonníka. Dovoľujeme si vysloviť tiež pochybnosť, aby niekto odkúpil len podiel na dome v podiele 1/4 k celku.

Riešením pre syna je podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. §  142 Obč. zákonníka, kde však platí aj jeho odstavec 2. citovaného zák. ustanovenia /citujeme/ :

"Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

V tejto súvislosti citujeme z rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2010, sp. zn. 1 Cdo 84/2009), ktoré uvádza práve dôvody hodné osobitného zreteľa :

" Vo všeobecnosti na prospech žalovaného sú najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možnosti uspokojovať svoje potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť, či už povahy nemateriálnej (napr. citové vyplývajúce z dĺžky času, po ktorý vec užíval, alebo dané osobou, od ktorej vec nadobudol, či s ktorou ju užíval) alebo materiálnej (napr. zárobkové, podnikateľské, ďalej dané výškou finančných prostriedkov vynaložených na jej získanie alebo zveľadenie)."

 

Odporúčam kontaktovať advokáta a sledovať katasterportal či došlo k predaju podielu na dome.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti, ak moje dve sestry zdedili po jednej osmine, ale nechcú súhlasiť s predajom, pokiaľ im nepripíšem ešte jednu osminu z môjho podielu. Táto situácia by bola pre mňa nevýhodná, pretože by mi potom nezostalo dostatok na slušné bývanie.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, ak vlastníte nehnuteľnosť so svojimi sestrami, t.j. túto máte v podielovom spoluvlastníctve, pričom vaše sestry vám svoje spoluvlastnícke podiely na nej nechcú predať, ale vy viac v podielovom spoluvlastníctve nechcete zotrvať, jedinou cestou je zrušiť a vyporiadať takéto podielové spoluvlastníctvo. 

Vzhľadom na uvedené, vyzvite sestry písomnou formou, že máte záujem o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, a to takým spôsobom, že by ste od nich odkúpili ich spoluvlastnícke podiely za cenu, na ktorej sa dohodnete, s tým, že ak s navrhovaným postupom nesúhlasia, tak nebudete mať inú možnosť než riešiť vec súdnou cestou. Nikoho nemožno totiž nútiť, aby zotrvával v podielom spoluvlastníctve proti svojej vôli. AJ toto im môžete v liste uviesť. Ak by sa vám s nimi nepodarilo dohodnúť, nebudete mať inú možnosť ako vec riešiť podaním žaloby na súd. Súd bude však pri vyporiadaný viazaný zákonným poradím spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva. To znamená, že najprv bude skúmať, či je vec deliteľná. Pozemky sú spravidla deliteľné. Pokiaľ ide o dom, tento nemusí byť hneď deliteľný na bytové jednotky. To závisí od toho, ako je dom postavený a či reálne prichádza do úvahy jeho rozdelenie. Ak súd dospeje k záveru o nemožnosti delenia vyporiadavanej nehnuteľnosti, rozhodne o prikázaní nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatných.  Ak by ani uvedený spôsob neprichádzal do úvahy, t. j. nikto zo spoluvlastníkov by nehnuteľnosť nechcel nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, potom súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.  


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedila som dom po rodičoch, ale tiež môj nesvojprávny brat, ktorého opatrujem. Chcela by som tento dom predať, ale nie som si istá, či môžem za neho podpísať súhlas, keďže je tiež jeho majiteľom. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 02.09.2022)

Dobrý deň,
keďže váš brat bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony a vy ste jeho opatrovníkom, samotná táto okolnosť nezakladá vaše právo predať dom a tým aj podiel brata na dome. Na uvedené - uzatvorenie kúpnej zmluvy budete potrebovať súhlas príslušného súdu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby celý proces ohľadom súdneho konania a spísania kúpnej zmluvy zrealizoval.


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jeden problém. Spolu s bývalým priateľom predávame nehnuteľnosť, ku ktorej patrí aj niekoľko vecí (chladnička, posteľ, skriňa atď.), ktoré mi náležia. Keď sčítať hodnotu týchto vecí, dostane sa na celkom slušnú sumu. Vďaka nim bude aj cena nehnuteľnosti vyššia. Ráda by som vedela, ako požiadať bývalého priateľa o vyplatenie týchto vecí. Po predaji nehnuteľnosti nám z nej zostane určitá suma peňazí, ktorú si máme rozdeliť napoly. Okrem toho by mi mal bývalý priateľ vyplatiť aj peniaze za tieto veci. Ako to mám spraviť, aby ma neoklamal a naozaj mi peniaze dal?

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 25.08.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

V samotnej kúpnej zmluve musí byť uvedené, aká suma bude vyplatená vám a na aký bankový účet. V žiadnom prípade nesúhlaste s tým, a teda nepodpisujte také znenie zmluvy, že peniaze podľa kúpnej zmluvy budú vyplatené na bankový účet priateľa a následne on vám vyplatí váš podiel v nejakej lehote. Samotné zariadenie domu ako vyplýva z otázky treba tiež v zmluve špecifikovať, lebo ide o zariadenie nehnuteľnosti. Prípadne ohľadom hnuteľných vecí, ktoré patria vám spíšte s kupujúcim samostatnú kúpnu zmluvu, kde predávajúcim budete výlučne vy a úhrada kúpnej ceny pôjde na váš bankový účet.

Samotné zmluvy si nechajte skontrolovať advokátom, aby boli právne perfektné a aby na vašej strane došlo k žiadnej ujme. Nie ste povinná podpísať kúpnu zmluvu, ktorá vám bude predložená vašim už zrejme bývalým priateľom.

Môžete vo veci kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či môžem predať rodinný dom, keď majiteľ nie je zo Slovenska a neviem ho nájsť. Aký je postup? Mám kupca a neviem sa pohnúť. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
ak dom vlastníte v podielovom spoluvlastníctve, predať ho viete iba spolu. Sama by ste vedeli predať iba Váš spoluvlastnícky podiel na dome, ale nie celý dom. K takému predaju budete potrebovať súčinnosť druhého vlastníka.

Ak by ste predávali iba Váš podiel, je nutné pamätať na predkupné právo druhého spoluvlastníka na Váš spoluvlastnícky podiel na dome.

Jednou z možností je zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctva, vyplatiť druhého spoluvlastníka z nehnuteľnosti a následne pristúpiť k predaju nehnuteľnosti ako celku.


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj domu v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja mama je jedným z troch dedičov rodičovského domu. Keďže ani jeden z nich nedisponuje finančnými prostriedkami, aby vyplatil ostatných dvoch, rozhodli sa dom predať. Mama sa o predaji a predajnej cene dozvedela z inzerátu realitnej kancelárie. Po určitom čase bola predajná cena znížená a moja mama o tom opäť nebola informovaná. Môže sa proti tomu nejakým spôsobom brániť? Janka

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že zrejme spoluvlastníci sa obrátili na RK, aby nehnuteľnosť ponúkla na predaj. Vaša mama s RK nepodpísala žiadnu zmluvu.

Treba uviesť, že ak Vaša mama s RK nepodpísala žiadnu zmluvu, nie je zmluvou s RK, ktorú  podpísali spoluvlastníci nehnuteľnosti - RD, nijako viazaná.

V položenej otázke uvádzate, že nikto zo spoluvlastníkov nemá dostatok finančných prostriedkov, aby vyplatil ostatných podielových spoluvlastníkov a zrejme preto sa spoluvlastníci obrátili na RK. Ak by malo dôjsť k predaju nehnuteľnosti prostredníctvom RK, Vaša mama nie je povinná zmluvu podpísať, naviac ak s cenou nesúhlasí.

V prípade, že by Vašu mamu kontaktovala RK s podpísaním kúpnej zmluvy, uvádzame, že túto nie je povinná podpísať. Vaša mama svoj podiel na nehnuteľnosti môže predať za inú cenu.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj domu v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.