'

Predaj domu v spoluvlastníctve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 9. 10. 2017

Otázka: Predaj domu v spoluvlastníctve

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, ako môžem predať rodinný dom, ktorej polovička patrí mne a druhá patrí môjmu ex priateľovi. Kupovali sme dom spoločne, nie sme zosobášení a všetky investície potrebné k rekonštrukcii domu som platila ja, len problém je v tom, že nemáme o tom doklad. Pred pár mesiacmi sme sa rozišli, a priateľ nechce predať dom, a nechce mi vyplatiť ani polovičku. Ale ja potrebujem svoj podiel z domu, aby som mohla začať od znova. Tak by som Vás poprosila o pomoc ako postupovať pri takej situácii. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Zuzana.

Odpoveď: Predaj domu v spoluvlastníctve

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Pokiaľ máte nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, o nakladaní s ňou rozhodujete obaja. V občianskom práve platí zásada, že nikoho nemožno držať v podielovom spoluvlastníctve proti jeho vôli. Ak ste sa rozhodli predať svoj podiel, či zrušiť spoluvlastníctvo, máte na to právo a nemôže Vám v tom nikto brániť.

V podstate máte dve možnosti. Prvou je, predať svoj spoluvlastnícky podiel. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. 

Podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. V zmysle tohto ustanovenia, ak chcete svoj podiel previesť na inú osobu a nepôjde o prevod blízkej osobe, musíte ho najskôr ponúknuť na predaj inému spoluvlastníkovi. Ak ten v určenej lehote podiel neodkúpi, potom môžete podiel predať aj tretej osobe. Ak by ste sa rozhodli postupovať takýmto spôsobom, odporúčam vykonávať tieto úkony písomne, aby ste mali preukázané splnenie povinností, ktoré v tejto situácii ukladá zákon. 

Dovolím si tiež uviesť, koho možno považovať za blízku osobu. Ustanovuje to § 116 Občianskeho zákonníka: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Druhou možnosťou je, zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. To môžete urobiť buď dohodou spoluvlastníkov, alebo žalobou na súde. Ak nedospejete k dohode, môžete podať žalobu na súd. 

§ 141 (1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

§ 142 (1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, ak by ste sa rozhodli pre zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, môžete podať žalobu a v tom Vám nemôže expriateľ brániť.

Pokiaľ ide o náklady na nehnuteľnosť, v prípade zániku podielového spoluvlastníctva môžete žiadať to, čo ste zo svojho vynaložili na spoločnú nehnuteľnosť. Dôvodom je, že odpadol právny dôvod Vašej investície a zánikom podielového spoluvlastníctva by išlo o bezdôvodné obohatenie. Podľa § 451 Občianskeho zákonníka 

§ 451

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk