Máte
otázku?

Podnikanie manžela a zrušenie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Podnikanie manžela a zrušenie BSM

Manžel, teraz už dôchodca, podnikal ako živnostník. Toto podnikanie má teraz pozastavené. Koncom minulého roku si založil vlastnú s.r.o. a je aj konateľom. Okrem toho podniká v rámci stavbárčiny aj v iných oblastiach. Náš byt je už 3 roky rozrobený pre rekonštrukciu, a je v žalostnom stave. Bývame ako v nejakom sklade alebo na stavbe. Vôbec sa o byt nestará, pomaly je neobývateľný lebo všade má  poukladané podnikateľské veci.
Zistila som, že na svoje podnikanie si popožičiaval bez môjho vedomia v rôznych bankách peniaze. Neprispieva mi na nič a nič okrem poistiek na naše auto neplatí. Cítim sa jeho podnikaním ohrozená okrem toho aj preto, že si našiel priateľku, ktorá ho podporuje v podnikani. Dopočula som sa, že takto priviedla na mizinu  už nejedného chlapa.  Z jeho podnikania som dosiaľ nevidela ani cent. Na podnikanie a splácanie tých svojich pôžičiek používa dôchodok.

Chcela by som preto vedieť či uvedené podnikanie manžela v sro-cke je podnikateľskou činnosťou pre účely zrušenia BSM súdom, na môj návrh?

Odpoveď: Podnikanie manžela a zrušenie BSM

Dobrý deň,

podľa 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

 

(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Výkon povolania je aj podnikanie jedného z manželov ako fyzickej osoby. Podnikanie, definované v § 2 ods. OBZ, „ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“, je jedným z možných spôsobov ekonomického zaistenia manželov. V porovnaní s pracovným pomerom je podnikanie zárobkovým spôsobom rizikovejším, a to už len preto, že podnikateľ musí popri svojej práci vynaložiť aj materiálne a iné náklady. Pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) má podnikanie manžela významný ekonomický dopad nielen ako jeho zdroj, ale ovplyvňuje tiež jeho rozsah: veci slúžiace výkonu povolania resp. podnikania manžela sú jeho oddeleným majetkom a tiež neúspešné podnikanie môže mať vplyv na rozsah BSM . Podľa § 147 OZ pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nie je podnikanie fyzickej osoby podľa zákona, preto či by bol manžel ako spoločník alebo konateľ SRO, nezakladalo by to Vaše právo podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva.

Pokiaľ ide podnikanie v stavbárčine, je otázka, ako vykonáva túto činnosť, predpokladám, že to je na uvedenú spoločnosť, v ktorej má predmet podnikania na vykonávanie tejto činnosti, teda SRO má na túto činnosť živnostenské oprávnenie. Ak je to tak, tak tiež to nezakladá právo podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva.

 

Nakoľko má však manžel živnosť (hoci pozastavenú) je možné podať z tohto dôvodu návrh na zrušenie BSM počas manželstva. Nie je pritom rozhodujúce, že má pozastavanú živnosť alebo fungujúcu. Takýto návrh súdy akceptujú, je potrebné však pripojiť aj nižšie uvedený judikát. Tento problém vyriešil Najvyšší súd v ČR (úprava je rovnaká aj v SR), keď budete podávať návrh použite nižšie uvedený judikát v texte návrhu:

 

(rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 174/1998)

Podnikateľskou činnosťou je aj činnosť vykonávaná na základe živnostenského oprávnenia (pozri § 2 OBZ). Predpokladom zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov podľa § 148a ods. 2 OZ – získané oprávnenie žalovaného na podnikateľskú činnosť, zanikne až vtedy, ak dôjde k zániku živnostenského oprávnenia, nie však samým pozastavením prevádzkovania živnosti podľa § 58 Živnostenského zákona.

Trápi vás "Podnikanie manžela a zrušenie BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podnikanie manžela a zrušenie BSM (Rodinné právo)

Dobrý deň,
manžel je SZČO od r. 1997. Teraz sa dostal do finančných ťažkosti a reálne hrozí, že pohľadávky veriteľa budú vymáhané formou exekúcie. Všetok majetok máme v BSM. V prípade, že by sa zrušilo BSM a nehnuteľný majetok (rodinný dom) by sa previedol z polovice na syna a druhá polovica by zostala v mojom vlastníctve, bol by náš majetok ochránený pred exekúciou?
Vopred ďakujem za odpoveď. Lenka

Odpoveď: Podnikanie manžela a zrušenie BSM

(odpoveď odoslaná: 22.10.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame :

Vami uvedený problém a teda ochrana majetku v BSM jeho zrušením počas trvania manželstva úplným riešením nie je. Nevieme, z akého dôvodu, ste nepodali návrh na súd na zrušenie BSM z dôvodu podnikania manžela ako SZČO keďže túto možnosť ponúka samotný Občiansky zákonník v § 148a/ ods. 2 /citujeme/ :

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Predmetný návrh na zrušenie BSM môžete podať aj teraz. Následne po rozhodnutí súdu o zrušení BSM bude potrebné vyporiadať zaniknuté BSM dohodou v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka. Uvádzame, že riešenie také, aby časť majetku bola prepísaná na syna, nie je riešením problému /dlhov manžela ako SZČO/ a to z dôvodu, že Vy sama ako manželka máte vedomosti o dlhoch manžela ako SZČO a v prípade súdneho konania o dlhoch manžela, kde by tieto vymáhali jeho veritelia, následne v exek. konaní by veritelia mohli napadnúť predmetné prevody v zmysle ust. § 42a/ Obč. zákonníka :

"/1) Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.

(2) Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.
(3) Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a
a) osobou jemu blízkou (§ 116 a 117),
b) právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
c) právnickou osobou, v ktorej je dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom,
d) právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene c) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,
alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d); to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa."
 
Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta aj vo veci dlhov manžela ako SZČO.

 

 


Podotázka: Podnikanie manžela a zrušenie BSM (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Mám pridelené DIC. Ideme sa teraz so snúbenicou uzatvoriť manželstvo kde vznikne BSM. Dá sa BSM ihneď zrušiť, a tak neohroziť majetok budúcej manželky svojim podnikaním s nehnuteľnosťami? Stanislav

Odpoveď: Podnikanie manžela a zrušenie BSM

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej otázky ponúka ust. § 148a/ Obč. zákonníka :

"(1)Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.
(2) Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.
(3) Ak podnikateľskú činnosť po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou; ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že až po uzatvorení manželstva môžete podať návrh na súd na zrušenie BSM z dôvodu podnikania. Je to tak preto, že podmienkou možnosti podania návrhu aby bolo zrušené BSM je uzatvorenie manželstva.

Podotázka: Podnikanie manžela a zrušenie BSM (Rodinné právo)

Dobry den, mozem prosim odoslat na sud, este v priebehu augusta 2016, navrh na zrusenie BSM z dovodu podnikat.cinnosti manzela, ktora vznika dnom 1.9.2016? Osvedcenie o opravneni uz vydane ma. Alebo je potrebne pockat do daneho datumu t.j. navrh sa odosle az po 1.9.2016? Vdaka za radu

Odpoveď: Podnikanie manžela a zrušenie BSM

(odpoveď odoslaná: 02.09.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka súd na návrh manžela, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, zruší BSM manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Gramatickým výkladom tohto ustanovenia dospejeme k tomu, že je možné návrh na zrušenie BSM podať už odo dňa kedy Váš manžel získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť a nielen odo dňa, kedy reálne začne vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak teda Váš manžel už má vydané oprávnenie o živnostenskom oprávnení, ale ešte reálne činnosť nevykonáva (napr. z dôvodu, že si hľadá vhodné priestory alebo inak zabezpečuje svoje budúce podnikanie) môžete podať návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podnikanie manžela a zrušenie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku