Návrh na vzdanie sa dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 4. 9. 2017

Otázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

Dobrý deň, mám otázku, ak otec neprejavuje záujem o malého už niekoľko rokov a neplatí na neho výživné a po ústnej komunikácii s ním sme sa zhodli, že bude lepšie, aby sa malého vzdal tak súhlasil. Je to možné? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

Dobrý deň,

 

právny poriadok Slovenskej republiky nepozná inštitút vzdanie sa dieťaťa alebo vzdanie sa otcovstva k dieťaťu. Za určitých okolností je možné zaprieť otcovstvo podľa ustanovení Zákona o rodine, avšak i táto možnosť je striktne upravená zákonnými ustanoveniami.

 

Je potrebné si uvedomiť, že určenie otcovstva a inštitút otcovstva nie je právom a povinnosťou iba otca dieťaťa, ale je veľmi dôležitým inštitútom aj z pohľadu samotného dieťaťa. Dieťa má právo poznať svojho otca, poznať svoju identitu, čo pomáha jeho zdravému všestrannému vývoju. Najmä pri chlapcoch je veľmi dôležité, aby si vo svojich otcoch hľadali mužský vzor, mali sa na koho obrátiť a poznali oboch svojich rodičov.

 

Vzhľadom na Vašu otázku predpokladám, že otcovstvo k maloletému dieťaťu bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matrikou alebo súdom. V takom prípade je možné v lehote troch rokov odo dňa určenia otcovstvo tzv. druhou domnienkou zaprieť otcovstvo. Pri zapretí otcovstva sú dôležité dve podmienky. Jednak musí byť dodržaná zákonná lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva. Na druhej strane musia existovať dôležité dôvody pre zapretie otcovstva. Zákon ich uvádza ako "ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa" (napr. ak by sa dodatočne zistilo, že otec dieťaťa je neplodný...). Takýmto zákonným dôvodom však nie je nezáujem otca o dieťa alebo čo býva ešte horšie, neochota platiť výživné.

 

Podľa ustanovenia § 93 ods. 1 Zákona o rodine

 

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

 

Nezáujem otca o dieťa alebo jeho neochota, neschopnosť platiť výživné nie sú zákonnými dôvodmi na zapretie otcovstva. Byť rodičom je nielen výsadou, ale sú s ním spojené i dôležité rodičovské povinnosti, zodpovednosti. Medzi najdôležitejšie patrí rodičovská zodpovedať zabezpečiť adekvátnu výživu svojmu dieťaťu. Nie je možné sa ho žiadnym spôsobom (okrem osvojenia dieťaťa iným mužom) vzdať takým spôsobom, ako to vyplýva z Vašej otázky.

 

V prípade, že po posúdení Vášho prípadu vzhľadom na vyššie uvedené zistíte, že nie je možné otcovstvo k dieťaťu zaprieť a nemáte rodičovské práva a povinnosti doteraz upravené súdnym rozhodnutím, odporúčam Vám čo najskôr ich upraviť v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 Zákona o rodine.

 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona o rodine

 

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

 

V rámci takéhoto súdneho konania súd upravuje rodičovské práva a povinností k maloletému dieťaťa komplexne. Tzn. že súd rozhodne o tom, ktorému rodičovi bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, v akej výške určí otcovi dieťaťa výživné a akým spôsobom (ak vôbec) upraví súd právo otca stretávať sa so svojim maloletým dieťaťom.

 

Vzhľadom na to, že je maloleté dieťa dlhodobo vo Vašej osobnej starostlivosti a otec nejaví žiadny záujem podieľať sa na jeho výchove je vysoko pravdepodobné, že dieťa bude zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Napriek tomuto faktickému stavu však bude súd zisťovať tzv. skutočný stav veci, a tiež to, či takáto forma starostlivosti o maloleté dieťa bude v jeho najlepšom záujme.

 

Pri určení styku môže súd rozhodnúť aj tak, že styk neurčí a v takom prípade sa bude môcť otec dieťaťa s dieťaťom stretávať po vašej predchádzajúcej dohode a iba s Vaším súhlasom. To, či bude otec toto svoje právo využívať bude výlučne na ňom.

 

Ako je však uvedené vyššie, zabezpečovať výživu pre svoje dieťa je základnou a prvoradou rodičovskou zodpovednosťou každého rodiča. To, že nejaví žiadny záujem o dieťa alebo sa s ním nechce stretávať, ho nezbavuje povinnosť prispievať podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Ak by Vám dobrovoľne neplatil výživné, môžete sa domáhať plnenia jeho povinnosti buď prostredníctvom súdneho exekútora alebo aj formou trestného oznámenia za zanedbanie povinnej výživy.

 

O všetkých týchto aspektoch úpravy výkonu rodičovských práv a povinností sa však v rámci súdneho konania môžete s otcom maloletého dieťaťa aj dohodnúť. Ak Vaša dohoda nebude odporovať zákonu a súd ju posúdi ako súladnú s najlepším záujmom maloletého dieťaťa, súd ho schváli rozsudkom. Bez schválenia súdom je takáto rodičovská dohoda nevykonateľná. Uzatvorením rodičovskej dohody urýchlite celé súdne konanie a je možné, že bude ukončené už na prvom pojednávaní.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
je možné, po dohode oboch rodičov, že otec nebude zapísaný do rodného listu, toto aj úradné potvrdiť ešte pred pôrodom? Existuje nejaký oficiálny dokument/forma ? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň, 
Vami uvedený postup, aby sa otec dieťaťa písomne vzdal otcovstva právny poriadok SR nepozná. Ak sa dieťa narodí, nie je povinnosťou matky uviesť do rodného listu otca dieťaťa.
Chceme súčasne uviesť, že tento postup neuvedenia otca dieťaťa v rodnom liste nie je dobrý ako pre matku, samotného otca a aj dieťa, lebo dieťa má právo poznať svojho otca.

Rovnako pre matku v súvislosti s nezapísaním otca dieťaťa vznikajú ťažkosti hlavne pokiaľ ide io výživné na maloleté dieťa, ako aj samotné nároky matky voči otcovi dieťaťa podľa § 74 zákona o rodine  (príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke).

Otázkou vzdania sa otcovstva sa tiež zaoberáme aj v osobitnom článku.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Píšem v mene môjho brata. Mal priateľku, s ktorou sa rozišiel v decembri 2019 a ona mu teraz oznámila, že je tehotná. Brat ani ju, ani to dieťa nechce a chce sa vzdať otcovstva. Ona s tým súhlasila, ale žiada od neho písomne vyjadrenie, že sa vzdáva ešte nenarodeného dieťaťa. Môže ona žiadať takéto vyhlásenie? Nehrozí, že by to mohla zneužiť? Myslím jeho osobne údaje. Ďakujem A.


.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, 
náš právny poriadok neupravuje a ani nepozná inštitút vzdania sa otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, právne to ani nie je možné. 
Za určitých okolností je možné zaprieť otcovstvo podľa ustanovení Zákona o rodine, avšak i táto možnosť je striktne upravená zákonnými ustanoveniami. Je potrebné si uvedomiť, že určenie otcovstva a inštitút otcovstva nie je právom a povinnosťou iba otca dieťaťa, ale je veľmi dôležitým inštitútom aj z pohľadu samotného dieťaťa. Dieťa má právo poznať svojho otca, poznať svoju identitu. 
Ak matka dieťaťa nechce, aby v rodnom liste nebolo uvedené meno otca dieťaťa, nemusí ho uviesť a nepotrebuje k tomu písomný súhlas otca dieťaťa. Naviac dieťa sa ešte nenarodilo a Váš brat ani otcom dieťaťa v zmysle zákona ani nemusí byť. 
Odkaz pre Vášho brata : Netreba podpisovať žiadne vyhlásenia o tom, že sa vzdáva dieťaťa. Takého vyhlásenie by bolo zo zákona neplatné.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk