Máte
otázku?

Návrh na vzdanie sa dieťaťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

Dobrý deň, mám otázku. Ak otec už niekoľko rokov neprejavuje záujem o svoje dieťa a neposkytuje mu výživné, po ústnej komunikácii s ním sme dospeli k záveru, že by bolo lepšie, ak by se dieťaťa vzdal, s čím súhlasil. Je to možné? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

Dobrý deň,

 

právny poriadok Slovenskej republiky nepozná inštitút vzdanie sa dieťaťa alebo vzdanie sa otcovstva k dieťaťu. Za určitých okolností je možné zaprieť otcovstvo podľa ustanovení Zákona o rodine, avšak i táto možnosť je striktne upravená zákonnými ustanoveniami.

 

Je potrebné si uvedomiť, že určenie otcovstva a inštitút otcovstva nie je právom a povinnosťou iba otca dieťaťa, ale je veľmi dôležitým inštitútom aj z pohľadu samotného dieťaťa. Dieťa má právo poznať svojho otca, poznať svoju identitu, čo pomáha jeho zdravému všestrannému vývoju. Najmä pri chlapcoch je veľmi dôležité, aby si vo svojich otcoch hľadali mužský vzor, mali sa na koho obrátiť a poznali oboch svojich rodičov.

 

Vzhľadom na Vašu otázku predpokladám, že otcovstvo k maloletému dieťaťu bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matrikou alebo súdom. V takom prípade je možné v lehote troch rokov odo dňa určenia otcovstvo tzv. druhou domnienkou zaprieť otcovstvo. Pri zapretí otcovstva sú dôležité dve podmienky. Jednak musí byť dodržaná zákonná lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva. Na druhej strane musia existovať dôležité dôvody pre zapretie otcovstva. Zákon ich uvádza ako "ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa" (napr. ak by sa dodatočne zistilo, že otec dieťaťa je neplodný...). Takýmto zákonným dôvodom však nie je nezáujem otca o dieťa alebo čo býva ešte horšie, neochota platiť výživné.

 

Podľa ustanovenia § 93 ods. 1 Zákona o rodine

 

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

 

Nezáujem otca o dieťa alebo jeho neochota, neschopnosť platiť výživné nie sú zákonnými dôvodmi na zapretie otcovstva. Byť rodičom je nielen výsadou, ale sú s ním spojené i dôležité rodičovské povinnosti, zodpovednosti. Medzi najdôležitejšie patrí rodičovská zodpovedať zabezpečiť adekvátnu výživu svojmu dieťaťu. Nie je možné sa ho žiadnym spôsobom (okrem osvojenia dieťaťa iným mužom) vzdať takým spôsobom, ako to vyplýva z Vašej otázky.

 

V prípade, že po posúdení Vášho prípadu vzhľadom na vyššie uvedené zistíte, že nie je možné otcovstvo k dieťaťu zaprieť a nemáte rodičovské práva a povinnosti doteraz upravené súdnym rozhodnutím, odporúčam Vám čo najskôr ich upraviť v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 Zákona o rodine.

 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona o rodine

 

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

 

V rámci takéhoto súdneho konania súd upravuje rodičovské práva a povinností k maloletému dieťaťa komplexne. Tzn. že súd rozhodne o tom, ktorému rodičovi bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, v akej výške určí otcovi dieťaťa výživné a akým spôsobom (ak vôbec) upraví súd právo otca stretávať sa so svojim maloletým dieťaťom.

 

Vzhľadom na to, že je maloleté dieťa dlhodobo vo Vašej osobnej starostlivosti a otec nejaví žiadny záujem podieľať sa na jeho výchove je vysoko pravdepodobné, že dieťa bude zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Napriek tomuto faktickému stavu však bude súd zisťovať tzv. skutočný stav veci, a tiež to, či takáto forma starostlivosti o maloleté dieťa bude v jeho najlepšom záujme.

 

Pri určení styku môže súd rozhodnúť aj tak, že styk neurčí a v takom prípade sa bude môcť otec dieťaťa s dieťaťom stretávať po vašej predchádzajúcej dohode a iba s Vaším súhlasom. To, či bude otec toto svoje právo využívať bude výlučne na ňom.

 

Ako je však uvedené vyššie, zabezpečovať výživu pre svoje dieťa je základnou a prvoradou rodičovskou zodpovednosťou každého rodiča. To, že nejaví žiadny záujem o dieťa alebo sa s ním nechce stretávať, ho nezbavuje povinnosť prispievať podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Ak by Vám dobrovoľne neplatil výživné, môžete sa domáhať plnenia jeho povinnosti buď prostredníctvom súdneho exekútora alebo aj formou trestného oznámenia za zanedbanie povinnej výživy.

 

O všetkých týchto aspektoch úpravy výkonu rodičovských práv a povinností sa však v rámci súdneho konania môžete s otcom maloletého dieťaťa aj dohodnúť. Ak Vaša dohoda nebude odporovať zákonu a súd ju posúdi ako súladnú s najlepším záujmom maloletého dieťaťa, súd ho schváli rozsudkom. Bez schválenia súdom je takáto rodičovská dohoda nevykonateľná. Uzatvorením rodičovskej dohody urýchlite celé súdne konanie a je možné, že bude ukončené už na prvom pojednávaní.

Trápi vás "Návrh na vzdanie sa dieťaťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vzdať otcovstva. Môžete mi, prosím, poskytnúť príslušné dokumenty, alebo mi poradiť, kde ich môžem nájsť?

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 25.04.2024)

Dobrý deň, vzdať sa otcovstva nie je v našich právnych podmienkach možné. Ak vám svedčí otcovstvo, t.j. ak ste biologickým otcom dieťaťa, otcovstva sa nemôžete vzdať. Ak ním nie ste, potom môžete otcovstvo zaprieť. Lehota na zapretie otcovstva sa odvíja od spôsobu akým bolo otcovstvo určené. Ak ste sa stali otcom z dôvodu existencie manželstva na základe prvej domnienky, že ste boli manželom matky, potom môžete otcovstvo zaprieť do 3 rokov odo dňa, čo ste sa dozvedeli o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich , že ste otcom dieťaťa. Naopak, ak bolo vaše otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike alebo na súde, potom tak môžete urobiť do troch rokov od takéhoto určenia. Ak vám lehota uplynula, otcovstvo zaprieť nemôžete. V takomto prípade môže otcovstvo zaprieť už len dieťa, vo vzťahu ku ktorému vám bolo otcovstvo určené, a to v súlade s ust. § 96 Zákona o rodine. 

Pokiaľ ide o návrh na zapretie otcovstva, my vzorom nedisponujeme. Dokumenty vždy vypracúvame individuálne s ohľadom na skutočnosti konkrétneho prípadu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala o možnosti vzdať sa rodičovstva. Je to dieťa, ktorého som nemala v úmysle mať a jeho otcom je môj bývalý partner. Od narodenia som k nemu nevybudovala žiadny vzťah a nevidela som ho už skoro pol roka, keďže väčšinu času strávil u mojej bývalej svokry. S bývalým partnerom sme sa rozišli, pretože náš vzťah neviedol k ničomu konštruktívnemu a súd rozhodol, že dieťa ostane v jeho starostlivosti. Nemám však k dieťaťu žiaden citový vzťah. Je možné, aby som sa ako matka vzdala svojho rodičovstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,

v zmysle zákona o rodine platí, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, pričom rodičovské práva a povinností majú obaja rodičia. Zákon možnosť vzdania sa dieťaťa matkou nepozná, a nie je to teda ani možné. Jedinou možnosťou by bolo osvojenie, ktorým zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom (Vašim dieťaťom) a pôvodnou rodinou (Vami). Inštitút osvojenia je však možný len za splnenia podmienky uvedenej v § 100 ods. 1: "Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve". To znamená, že Váš bývalý partner by musel mať novú manželku, ktorá by si osvojila Vaše spoločné dieťa. 


Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, pár rokov dozadu moja dcéra prijala priezvisko terajšieho manžela mojej ex-partnerky. Prečo daný pán ju teda neadoptoval, keď jej dal svoje priezvisko? Moja dcéra totiž po súde ukončila so mnou komunikáciu, čo počas súdneho procesu a návštev psychologičky nevyzeralo pravdepodobné. Taktiež sa mi neozýva ani moja bývalá partnerka, ktorej sudkyňa nariadila informovať ma o zdravotnom stave a školskej situácii našej dcéry. Žiaľ, od nej nemám žiadne informácie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 31.05.2022)

Dobrý deň, pokiaľ Vám je bránené v styku s maloletou, môžete podať návrh na výkon rozhodnutia, ktorým súd rozhodol o Vašom styku s maloletou. Pokiaľ ste si však styk s maloletou v súdnom rozhodnutí neupravili, t.j. súd vo výroku rozsudku uviedol, že styk sa neupravuje alebo je neobmedzený, bolo by potrebné, ak oň máte záujem, podať na súd návrh na zmenu styku s maloletou. To znamená, že budete žiadať, aby súd stanovil presné časy, kedy budete oprávnený sa s maloletou stýkať. Súčasne súd môže do výroku svojho rozhodnutia poňať aj povinnosť informovania vás zo strany vašej exmanželky o zdravotnom stave maloletej a plnení si školských povinností v pravidelných intervaloch, napr. 1x mesačne. Dokiaľ si priateľ vašej exmanželky vašu maloletú dcéru neosvojí, ste vy jej otcom, a preto máte vo vzťahu k nej všetky práva a povinnosti, t.j. máte právo na styk s maloletou, nakoľko nie je vo vašej osobnej starostlivosti, ďalej ste jej zákonným zástupcom a správcom majetku, a ste povinný na ňu platiť výživné. 


Trápi vás "Návrh na vzdanie sa dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám takýto problém s bývalou priateľkou: sú vnúčka si spolu máme šesťročného syna, ktorého sme nevideli už dva roky. Bývalá priateľka si našla iného muža a ja jej mesačne platím výživné. Nepoznám však svojho syna a on už ani mňa nepozná. Založila si novú rodinu a už nie sme v kontakte. Keď som prišiel za synom, neboli sme na adrese bydliska. Nikdy mi nezavolá, ani nenapíše, ako sa synovi darí. Po dvoch rokoch mi napísala, že chce doplatiť peniaze, hoci jej každý mesiac posielam šek. Nič sme nemali stanovené súdne, len dohodu medzi nami. Viete mi poradiť, čo mám urobiť? Jaroslav.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že s matkou maloletého máte zrejme len ústnu dohodu o tom, koľko jej budete posielať výživné na maloletého, prípadne písomnú dohodu, ktorá nebola podaná na schválenie na súd.

Podľa ust. § 24 ods. 3 zákona o rodine platí :

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."

Z uvedeného zák. ustanovenia, ako sme už vyššie uviedli, ak písomná dohoda medzi Vami ako rodičmi maloletého nebola podaná na súd na jej schválenie, potom matka maloletého sa nemôže domáhať na jej základe platenia výživného. Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré uvádzate v otázke /maloletého ste nevideli dlhú dobu atď./, potom riešením nateraz je oznámiť matke maloletého, že vo veci je potrebné spísať dohodu o zverení maloletého do jej starostlivosti, určiť podmienky styku s maloletým a o výške výživného a túto dať na schválenie na súd.

Nevieme koľko uhradzujete "výživné", /predpokladáme, že na pošt. poukážke uvádzate, že ide o výživné na maloletého vrátane mesiaca/, napriek tomu odporúčam, aby ste vec riešili písomnou dohodou a len na základe jej schválenia súdom platili výživné, a súčasne tak dosiahnete aj úpravu styku s maloletým.

K dobrovoľne platenému "výživnému" citujeme z rozs. NS SR , sp. zn. : 7 Sžso15/2012 z 24.4.2013 :

"Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že výživné nemožno plniť dobrovoľne bez súdneho rozhodnutia, a že prijatie dobrovoľne poskytnutého výživného nie je uplatnením zákonného nároku. V usporiadaných rodinných pomeroch sa vyživovacia povinnosť nevníma ako zákonná, aj keď ňou zostáva a pravidlom je dobrovoľné plnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu  v potrebnom rozsahu (pozri: Edmund Horváth a Erik Varga „Komentár k Zákonu o rodine  č. 36/2005“). Len v prípade, pokiaľ to tak z rôznych dôvodov nie je, je potrebné súdne rozhodnutie, ktoré je z uvedeného dôvodu deklaratórne. Vo väčšine prípadov dochádza k plneniu vyživovacej povinnosti k maloletým deťom dobrovoľne a súd rozhoduje len v prípade, ak sú vzťahy medzi rodičmi navzájom, alebo medzi rodičmi a deťmi narušené tak, že rodič dobrovoľne svoju vyživovaciu povinnosť neplní. Preukázať, že rodič dobrovoľne svoju vyživovaciu povinnosť plní, možno aj inými spôsobmi (napr. vzájomnou dohodou rodičov o výške výživného, výpisom z účtu povinného, dokladmi o zaplatení výživného a pod.), ktoré môžu mať dokonca väčšiu dôkaznú hodnotu ako prípadné potvrdenie o prebiehajúcom súdnom spore o výživnom. "

 

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa opýtala v mene môjho brata. Má syna s bývalou priateľkou, za ktorého platí výživné. Dieťa je staré 6 rokov. Matka dieťaťa podala žiadosť o zvýšenie výživného. Brat k svojmu synovi, Riškovi, nejaví absolútne žiadny záujem, čo je smutné, no preňho sa to nezdá byť problémom. Vždy keď sa vidíme, alebo je u našich rodičov, brat odíde z domu a potom sa s nami dlho nerozpráva. Bol obdobie, keď mal Riška rád. Neviem, čo sa medzi ním a Riškovou matkou udialo, no opustila ho, keď bola tehotná. Riškova matka, Janka, je teraz vydatá a má usporiadanú rodinu - Riško má polobratra. Jej manžel si Riška osvojil a ten po ňom teraz nosí priezvisko. Chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká možnosť, ako by brat nemusel namiesto zvýšenia výživného platiť vôbec. Riško je šťastný chlapec a nič mu nechýba. Janka so svojím novým manželom stavia dom, takže mi to celé príde trošku ako vypočítavosť. Všetkých ich máme rady. S Jankou sa stretávame a naše deti sa berú ako bratranci a sesternice - dokonca aj druhý chlapček, Artúrko, je pre mňa ako moje dieťa. Môj brat však nie je ochotný svoj postoj zmeniť a jeho deti nemôže ani cítiť. Existuje preňho nejaké východisko?

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 28.10.2021)

Dobrý deň,
ak bol Riško osvojený (adoptovaný) iným mužom, v zmysle Zákona o rodine vznikajú nové rodinné a príbuzenské vzťahy s týmto mužom a zanikajú pôvodné (biologické) vzťahy. V rodnom liste jeden muž nahradí druhého muža. Ak osvojenie bolo naozaj oficiálne a nepoužili ste toto slovo iba na pomenovanie toho, že sa o Riška stará jej nový manžel, tak v takom prípade Váš už nie je otcom Riška a už nemusí platiť žiadne výživné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám obrovské problémy s dcérou, ktorá žije u jej otca. Odmieta ma, ohovára, nadáva mi a podobne. Moje srdce už to nezvláda. Existuje spôsob, ako sa definitívne vymazať z jej rodného listu? Môžem sa jej vzdať? Dcére je 17 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 19.03.2021)

Dobrý deň,

v rámci slovenského právneho poriadku neexistuje možnosť výmazu matky z rodného listu. V zmysle § 82 ods. 1 zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. Nie je teda právne možné, aby ste sa vymazali z rodného listu dcéry.

 

Jediná možnosť by bola, ak by dcérin otec bol váš exmanžel a mal uzavreté druhé manželstvo. Vtedy by jeho nová manželka mohla v zmysle § 100 zákona o rodine iniciovať konanie o osvojenie maloletého dieťaťa a s vašim súhlasom si osvojiť vašu dcéru. Osvojiť možno len maloleté dieťa, teda len dieťa do 18. roku veku života. Právoplatnosťou rozsudku súdu o osvojení zanikajú rodinnoprávne vzťahy s pôvodným rodičom dieťaťa a vzniká rodinnoprávny vzťah s osvojiteľom, ktorý sa zapíše aj do rodného listu dieťaťa.


Trápi vás "Návrh na vzdanie sa dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako postupovať. Rozvedená som od novembra 2020, ale s bývalým manželom už nežijem od apríla 2020. Mám priateľa a spolu čakáme bábätko. Chcela by som vedieť, ako postupovať pri určení otcovstva, keďže od rozvodu do narodenia dieťaťa pravdepodobne neuplynú 300 dní. Stačí vyhlásenie bývalého manžela, že dieťa nie je jeho? Je to možné vyradiť aj mimosúdne? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
ak sa už dieťa narodilo a neuplynulo 300 dní, v zmysle zákona bude do RL dieťaťa zapísaný Váš exmanžel. V tomto prípade bude potrebné na súde zaprieť otcovstvo. Otcovstvo nie je možné zaprieť mimosúdne.

Ak sa ešte dieťa nenarodilo, tak riešením je uzatvorenie nového manželstva s biologickým otcom dieťaťa. V zmysle Zákona o rodine, bude ako otec dieťaťa vedený v RL nový manžel (aj keď neuplynulo 300 dní od rozvodu).


Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné po dohode oboch rodičov, že otec nebude zapísaný do rodného listu? Je to možné úradne potvrdiť ešte pred pôrodom? Existuje nejaký oficiálny dokument/formulár? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň, 
Vami uvedený postup, aby sa otec dieťaťa písomne vzdal otcovstva právny poriadok SR nepozná. Ak sa dieťa narodí, nie je povinnosťou matky uviesť do rodného listu otca dieťaťa.
Chceme súčasne uviesť, že tento postup neuvedenia otca dieťaťa v rodnom liste nie je dobrý ako pre matku, samotného otca a aj dieťa, lebo dieťa má právo poznať svojho otca.

Rovnako pre matku v súvislosti s nezapísaním otca dieťaťa vznikajú ťažkosti hlavne pokiaľ ide io výživné na maloleté dieťa, ako aj samotné nároky matky voči otcovi dieťaťa podľa § 74 zákona o rodine  (príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke).

Otázkou vzdania sa otcovstva sa tiež zaoberáme aj v osobitnom článku.
 


Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, píšem v mene môjho brata. Rozišiel sa s priateľkou v decembri 2019 a teraz mu oznámila, že je tehotná. Brat nechce ani ju, ani to dieťa a chce sa vzdať otcovstva. S tým súhlasila, ale požaduje od neho písomné vyjadrenie, že sa vzdať ešte nenarodeného dieťa. Máme obavu, či môže požadovať takéto vyhlásenie a či neexistuje riziko, že by mohla zneužiť jeho osobné údaje. Ďakujeme. A.

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, 
náš právny poriadok neupravuje a ani nepozná inštitút vzdania sa otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, právne to ani nie je možné. 
Za určitých okolností je možné zaprieť otcovstvo podľa ustanovení Zákona o rodine, avšak i táto možnosť je striktne upravená zákonnými ustanoveniami. Je potrebné si uvedomiť, že určenie otcovstva a inštitút otcovstva nie je právom a povinnosťou iba otca dieťaťa, ale je veľmi dôležitým inštitútom aj z pohľadu samotného dieťaťa. Dieťa má právo poznať svojho otca, poznať svoju identitu. 
Ak matka dieťaťa nechce, aby v rodnom liste nebolo uvedené meno otca dieťaťa, nemusí ho uviesť a nepotrebuje k tomu písomný súhlas otca dieťaťa. Naviac dieťa sa ešte nenarodilo a Váš brat ani otcom dieťaťa v zmysle zákona ani nemusí byť. 
Odkaz pre Vášho brata : Netreba podpisovať žiadne vyhlásenia o tom, že sa vzdáva dieťaťa. Takého vyhlásenie by bolo zo zákona neplatné.
 


Trápi vás "Návrh na vzdanie sa dieťaťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na vzdanie sa dieťaťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu nakoľko som už vyčerpala všetky možnosti ako situáciu vyriešiť. Mám 21 rokov a v 18. Som sa odsťahovala od matky a jej manžela (s mojim biologickým otcom je rozvedená od môjho narodenia) kvôli zlým vzťahom a nasťahovala som sa k svokrovcom kde žijem doteraz. V podstate ma živí snúbenec, matka mi posiela mesačne (ona to volá vreckové) 150 eur, nepýtala som ich od nej, posiela to na základe jej odôvodnenia-, aby som ju nemohla žalovať za neplnenie si rodičovskej povinnosti. Študujem na VŠ odbor právo druhý rok a je to dosť nákladné nakoľko do školy denné dochádzam. Dostávam však aj sirotský dôchodok -môj biologický otec zomrel pred dvomi rokmi- vo výške 139 eur a k tomu si brigádnicky niečo privyrobím ale nie je to veľa. Toľko k súčasnej situácii, teraz ale potrebujem vyplatiť dlh sociálnej poisťovni -kvôli vlastnej nevedomosti bohužiaľ, tak som matku poprosila, či by mi išla ručiť na študentskú pôžičku a síce súhlasila ale podpis zmluvy o pôžičke odďaľuje a odkladá už tretí týždeň a takto je to so všetkým kde potrebujem jej súhlas/ podpis. Tiež nemám nárok na štipendium, pretože sa posudzuje jej plat spolu s otčimovým platom- hoci on na mňa nikdy nezaplatil ani cent, a tak mi nárok zaniká hoci mám aj zmenený trvali pobyt -som prehlásená ku svokrovcom. Chcem sa teda opýtať ako sa "oslobodiť" spod zákonného zástupcu pokým ešte nepracujem? Existuje niečo ako vyhlásenie rodiča, že sa vzdáva plnoletého dieťaťa? Chcela by som prerušiť akékoľvek právne spojivo s ňou. Ako je možné, že nikde nezaváži to, že nemám trvalý pobyt v mieste bydliska matky? Vopred ďakujem za každú radu. S pozdravom, Andrea (ospravedlňujem sa za gramatické chyby ale používam starší notebook a nefungujú nám všetky klávesy).

Odpoveď: Návrh na vzdanie sa dieťaťa

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň,

vami popisované "vyhlásenie rodiča" naša právna úprava nepozná. Rodič nemôže preto s právnymi účinkami vyhlásiť, že sa Vás vzdáva. Matka už nie je Vaším zákonným zástupcom, nakoľko ste dosiahli plnoletosť. Výživné je Vám však povinná posielať až do času, kým nebudete schopná sama sa živiť, vo Vašom prípade minimálne do konca štúdia. Pokiaľ ide o ručenie, matku nemôžete prinútiť, aby Vám išla ručiť, pokiaľ to odďaľuje, bolo by vhodné pouvažovať o inom ručiteľovi. Čo sa týka štipendia, odporúčam Vám vysvetliť príslušnému orgánu skutočnosť, že s matkou už niekoľko rokov nežijete, a preto nie je na mieste posudzovať ich príjem. Podmienky prideľovania štipendia by mala upravovať škola vo svojich predpisoch.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na vzdanie sa dieťaťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.