Výživné na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné na maloleté dieťa

Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať na dve otázky. V novembri roku 2015 som si podala žiadosť na rozvod, prvé pojednávanie sme mali v máji, druhé v júni a tretie v júli. 22.7.2016 nás konečne rozviedli a manželovi určili platiť výžívné vo výške 400,- € do 15-teho v mesiaci. Tento mesiac ešte neposlal nič a ja neviem odkedy má začať platiť. Rozsudok nám domov ešte do dnešnej doby doručený nebol tak neviem, či má zaplatiť už do 15.8. alebo až vtedy keď nám domov bude doručené rozhodnutie súdu o rozvode a výške výživného... Moja druhá otázka sa týka tiež výžívného, keďže som na internete čítala, že výživné na maloleté dieťa sa automaticky určuje od podania žiadosti na rozvod a nám sudca nič také nespomenul. Myslela som si, že manžel bude výžívné platiť od decembra 2015, kedže návrh som podávala už v novembri 2015, ale asi som sa mýlila. A tak nám manžel neplatí do dnešnej dobe nič. Ja som na PN-ke bez príjmu a v situácii, že so synom nemáme z čoho žiť... Dá sa podať nejaká žiadosť o doplatenie výžívného od podania žiadosti alebo keď sudca nič nespomínal tak platiť začne manžel až? Sama neviem kedy... Ďakujem za radu

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Dobrý deň, rozsudky týkajúce sa výživného sú tzv. predbežne vykonateľné, ale táto predbežná vykonateľnosť rozsudkov vzniká až ich doručením. Až dňom doručenia rozsudku vzniká otcovi dieťaťa povinnosť platiť výživné. Čo sa týka zročného výživného odo dňa podania návrhu na rozvod manželstva, súd má o ňom rozhodnúť priamo vo výroku rozsudku. Závisí to však na tom, či ste si výživné uplatnili odo dňa podania návrhu na rozvod manželstva alebo až od iného dňa (napr. odo dňa rozhodnutia vo veci, právoplatnosti rozhodnutia...). Ak ste si výživné vo svojom návrhu na rozvod manželstva uplatnili odo dňa podania návrhu a súd o zročnom výživnom nerozhodol, po doručení rozsudku Vám odporúčam podať návrh na doplnenie rozsudku. Návrh na doplnenie rozsudku je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozsudku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať ako je nastavený systém, keď mám v starostlivosti syna a jeho otec platí výživné určené súdom. Syna si berie 1 deň v týždni, každý druhý víkend a potom ešte na celé 2 týždne väčšinou cez prázdniny. Výživné však platí celé, aj keď ho má 2 týždne u seba, a teda má náklady na syna celé 2 týždne. Je nejaká šanca, že tie peniaze mu budem musieť vrátiť alebo ma právo platiť mi potom iba 1/2 výživného v mesiaci kedy ma syna u seba ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
ak je výživné stanovené súdnym rozhodnutím, potom nie je právny dôvod, aby ste časť výživného z dôvodov, ako uvádzate v otázke, vracali.

Podľa ust. § 78 Zákona o rodine platí :

"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Čo sa týka výživného. Manželka sa vydala. Platím na dve deti výživné. Ako otec sa deťom vnucovať nebudem. Ani deti nejavia o mňa záujem. Nepýtajú sa na mňa. Na sociálnych sieťach si pomenili priezviska. Ak nejavia oni o mňa záujem neberie sa do úvahy i ich postoj? Pri určovaní výživného bolo exmanželke prikázané ma informovať o ich zdravotnom stave. No syna zrazilo auto a dozvedel som sa to od cudzích ľudí. Vysvedčenia? Ani mi nedala vedieť aké mali. Neberie sa do úvahy i postoj maloletých, či manželky? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2020)

Dobrý deň,
vzájomný vzťah rodičov a detí pri určení vyživ. povinnosti nie je tým dôvodom, aby súd výživné pre maloleté dieťa nepriznal alebo ho z toho dôvodu znížil z dôvodu nie najlepších vzťahov, resp. z dôvodu nezáujmu na strane detí alebo rodiča.

Odporúčame matku detí vyzvať, aby Vás pravidelne informovala o deťoch (zdravie, škola, záujmy, mimoškolské aktivity, prázdniny a pod.) napr. k posledné dňu príslušného kalendárneho mesiaca a to formou písomnou formou, prípadne Ak k náprave nedôjde, budete musieť podať návrh na súd. Zrejme aj tieto okolnosti, možno povedať nezáujmu aj zo strany detí k otcovi, sú výsledkom toho, že ani rodičia sa vzájomne neinformujú o deťoch.

Podľa ust. § 24 ods. 5 Zákona o rodine platí :

"Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Ak platím výživné na účet matky mimo súdu, som tým nejako chránený? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, 

v podstate problém je tu skôr na strane matky maloletého dieťaťa.

Pokiaľ by ste prestali platiť výživné, na ktorom ste sa dohodli bez účasti súdu, matka maloletého dieťaťa ani nemôže podať návrh na exekučné konanie, keďže vo veci nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie.

Matka maloletého dieťaťa teoreticky môže podať  návrh na súd a žiadať výživné aj spätne tri roky.

Podľa ust. § 77 Zákona o rodine platí, že "právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Dôvody hodné osobitného zreteľa by musela riadne preukázať a v súdnom konaní by ich posudzoval súd, nie sú však nimi nedostatok času, neznalosť zákona, to, že nemá právnické vzdelanie, nedostatok času pre starostlivosť o dieťa.

Z opatrnosti je treba uviesť, aby pri platení výživného prevodom na účet matky ste uviedli účel platby - výživné pre maloleté dieťa.

Vo veci odporúčame spísať dohodu o výživnom na maloleté dieťa a túto dieťa a túto dať na schválenie na súd, toto súdne konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrí deň, dnes my súd zvýšil výživné. Od kedy ho mám platiť stačí počkať na papiere zo súdu ?

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, rozsudky o výživnom podľa ust. Civilného mimosporového poriadku sú vykonateľné doručením.

Počkajte na doručenie rozsudku. 

Podľa § 42 cit. zákona vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa rozsudok vyhotoví a odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Prosím Vás ešte o jednu, odpoveď:, keď som odišiel od "svokrovcov", lebo odvtedy čo ma vyhnala nedokážem sa zatiaľ povzniesť nad určitými vecami, nekomunikuje, aj, keď som bol lebo jej otec sa so mnou chcel zhovárať, prednejšia jej bola kamarátka v obývačke ako ja, no k veci, spýtam sa je pre mňa lepšie, počkať, aby ma dala ona prvá na súd, alebo ja, v koho prospech to bude nahrávať? Vďaka pán Ficek !

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2018)

Dobrý deň, 

odporúčame Vám postupovať podľa našej predchádzajúcej odpovede, vyzvite matku dieťaťa a predložte jej návrh dohody o výživnom na maloleté dieťa s uvedením výšky výživného, ktorú dáte následne na schválenie na súd.

Návrh na súd podáva rodič, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti a on musí návrh zdôvodniť.

Konanie o určenie výživného nie je sporovým konaním, teda nejde tu o to kto vyhrá, je tu len záujem dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Zdravím Vás, ja mám taký problém, moja ešte nezákonitá polovička po nezhodách ma už opakovane vyhnala od "svokrovcov" mame spolu syna 4 mesačného chcem vedieť ako správne právne postupovať, aby so mnou ako sa na východe hovorí nevybabrali, lepšie povedané chcem sa vyhnúť zbytočným starostiam, či už na súde a pod. Chcem platiť na malého no odporučili mi prv touto cestou sa poradiť, že vraj lepšie ako jej bez toho posielať na účet peniaze malého, že vraj potom by to nebolo opodstatnené. A ešte jedna vec, urobil som tam komplet spálňu z masívu, keďže som stolár a mám obavy, že keď si preto pôjdem, že budú robiť problémy, že je to. Ich, čo s tým, keďže by nastalo také niečo (fotky mám z výroby) ďakujem Vám. Vopred za odpoveď Lukáš.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2018)

Dobrý deň, 
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Z otázky vyplýva, že nie ste manželia a bývate u "svokrovcov".
Uvádzame, že matka Vášho dieťaťa nie je oprávnená Vás z bytu vyhodiť pokiaľ nie je tento v jej vlastníctve, k tomuto je oprávnený jedine vlastník nehnuteľnosti. V prípade, že by nedošlo k Vášmu dobrovoľnému odchodu z bytu, museli by podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.

Pokiaľ sa jedná o výživné, odporúčame vec riešiť na základe písomnej dohody o výživnom na maloleté dieťa s tým, že túto dáte následne na schválenie na súd.
Až na základe súdneho rozhodnutia, ktorým vysloví súhlas s predmetnou dohodou, budete platiť výživné podľa dohody schválenej súdom.
Bez súdneho rozhodnutia nie ste povinný výživné platiť.

Podla ust. Zákona o rodine platí :
"§ 77 : 
(1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 
(2) Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú. 
§ 78 :
(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."

Ak k vráteniu spálne z masívu nedôjde dobrovoľne, budete sa musieť obrátiť na súd. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom výživného na 2. Ročne dieťa nakoľko neviem ako mám postupovať. Som slobodná matka, mám 2. Ročného syna, otec dieťaťa je zapísaný v rodnom liste. Nežijeme spolu, na dieťa nič neplatí, občas mu kúpi nejaké oblečenie a hračky ale z toho nevyžijeme. Chcem vedieť ako mám postupovať vo veci, aby platil výživné? Na Súd som ešte nepodala, lebo neviem, či najprv sa musí podať o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo dá sa rovno o výživné? A ešte by ma zaujímalo ak to pôjde pred súd ako to bude s právnikom, kto ma bude zastupovať ako slobodnú matku a kto to všetko zaplatí? Nie som vôbec znala v týchto veciach, preto potrebujem odbornú pomoc, a preto som ešte túto vec neriešila. Vopred veľmi pekne Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vo veci máte z hľadiska podania samotného návrhu na súd možnosti. Môžete sa s otcom Vášho dieťaťa  písomne dohodnúť  na výživnom pre maloleté dieťa a následne dať túto dohodu na schválenie súdom. Poznamenávame, že v zmysle §  74 zákona  o rodine máte nárok  aj na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, ktoré sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.

Prípadne môžete pre návrh na súd vychádzať aj z tlačiva zverejneného na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Konania o určenie výživného sú v zmysle zákona oslobodené od platenia súdnych poplatkov. Otázka platenia právneho zastupovania advokátom je vecou dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Mám 15 mesačného syna, ktorého otec žije v Nemecku. Chvíľu som tam žila aj ja, keď som bola otehotnela. Boli sme tam podpísať otcovstvo, lenže ja som sa musela vrátiť na SK kde som aj porodila nakoľko on neprišiel na matriku moje dieťa má otca neuvedeneho. Otázka znie môžem od neho žiadať výživné z Nemecka? Ďakujem za odpoved

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň, v zmysle príslušných nariadení EU má v takýchto prípadoch právomoc o výživnom a ostatných právach a povinnostiach rodičov k maloletým dieťaťom má právomoc rozhodovať súd členskej krajiny, kde má maloleté dieťa obvyklý pobyt. Vo Vašom prípade je to Slovenská republika, nakoľko bol maloletý v Nemecku iba veľmi krátko a v súčasnosti už dlhodobo žije na Slovensku. Ak teda otec nechce určiť otcovstvo pred matrikou súhlasným vyhlásením, odporúčam Vám čo najskôr podať návrh na určenie otcovstva súdom. Súd bude zisťovať podmienky určenia otcovstva a ak určí, že je otcom maloletého dieťaťa Váš partner, bude zároveň rozhodovať aj o výške výživného pre maloleté dieťa. Vo Vašom prípade bude tiež dôležité, či je príjem otca v Nemecku preukázateľný. Ak má totiž otec dieťaťa neoficiálny príjem v Nemecku, bude veľmi ťažké preukázať jeho reálny príjem.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, kamarátka by potrebovala vedieť akú sumu by asi vysúdila na výživné pre svoje 20 mesačné dieťa ak jej bývalý priateľ pracuje na živnosť a plat má asi 1000€/mes. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2016)

Dobrý deň,

predovšetkým je potrebné uviesť, že nie je možné paušálne stanoviť, aké výživné by bolo určené v takomto prípade. Pri určení výživného súd zohľadňuje viaceré skutočnosti, ako najmä príjem a výdavky matky, príjem a výdavky otca, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, jeho vek a podobne. Po posúdení všetkých skutočností súd ustáli, aká suma výživného je primeraná. K Vášmu dotazu tiež musíme uviesť, že pokiaľ je otec podnikateľom, do úvahy sa berú údaje o zisku vyplývajúce z daňového priznania, pretože ako podnikateľ nemá "plat" a pri jeho príjme musia byť zohľadnené aj výdavky.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, syn je v mojej starostlivosti od 16.4.2016 na žiadosť matky (musela sa vysťahovať z podnájmu  som súhlasil a hneď 19.4.2016 som si podal návrh na okresnoms sude na zverenie maloletého do mojej osobnej starostlivosti a návrh zaviazať matku platiť výživne na malolet. sumou 150 eur. Z okresného sudu sa nikto neozýval. Podal som predbežne opatrenie kde jej od septembra určil súd platiť 30 eur. Súdne konanie prebehlo až 14.11.2016 kde matke určil prispievať na výživu sumou 60 eur. MATKA OD 16.4.2016 DO 15.11.2016 NEPRISPELA ŽIADNOU SUMOU. Nemala určene koľko má platiť. Ani sudca nebral do úvahy, že maloletý býval u mňa od apríla a matka do novembra neprispela žiadnou sumou! Chcel by som sa teda spýtať ako môžem žiadať "spätné" výživne za obdobie 16.4. až do novembra kým boli súdy nečinné! Nemôžem sa odvolať na dôvody hodne osobitného zretela, pretože ja som návrh podal hneď v ten mesiac to len sudy boli nečinné. Ako mám postupovať ? Aký návrh si mám podať, akou formou ? Alebo sa mám odvolať na to, že sudca nebral do úvahy toto obdobie? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2016)

Dobrý deň

podľa § 77 ods 1 zák. č. 36/2005 o rodine: “1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.” 

 

Z predchádzajúceho je zrejmé, že výživné možno priznať odo dňa začatia súdneho konania. Je dôležité ako súd odôvodnil nepriznanie výživného. Pokiaľ nie ste spokojný s rozsudkom, podajte odvolanie voči nemu s tým, že ho dostatočne odôvodníte.

 

Pravdepodobne ste neuviedli odkedy má súd priznať výživné a preto súd určil výživné od právoplatnosti rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou priateľku mám 8r. syna, ktorý do apríla tohto roku býval u nej v podnájme, z ktorého sa musela vysťahovať a tak ma teda požiadala, či môže syn bývať u mňa. Samozrejme som neodmietol, lebo syna mám rád a pravidelne som s ním bol v styku. Hneď ako sa syn ku mne presťahoval, som podal návrh na súd na zverenie maloletého do mojej osobnej starostlivosti (podané 19.4. 2016), zároveň som napísal predbežne opatrenie, že do právoplatnosti rozhodnutia súdu nebudem jej prispievať výživným na maloletého (ktoré mi bolo stanovene v sume 150 eur ), keďže syn býva v mojej domácnosti, ktoré mi podpísala dňa 19.4.2016. Predbežným opatrením už súd rozhodol, že maloletého dočasne zveruje do mojej starostlivosti a jej určil výživne v sume 30% zo životného minima na maloleté nezaopatrené dieťa (27,13 eur), dňa 5.9.2016. Hlavné pojednávanie v tejto veci bude 14.11.2016. Ak sa tam rozhodne o povinnosti matky platiť výživne, chcem sa teda spýtať, či jej súd prikáže vyplatiť mi aj spätne nejaké výživne za to obdobie od 19.4.2016 do tohto rozhodnutia alebo si o to musím požiadať a či mám nárok o to žiadať, keďže nemala určené súdom. Ďakujem za odpoveď 

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2016)

Dobrý deň

podľa § 77 ods. 1 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine:

 

“1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania.

 

Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.” 

 

Jemožné sa domáhať aj spätného určenia výživného, čo treba uviesť v návrhu, avšak ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, čo znamená dôvody, ktoré odôvodňujú oprávnenosť tejto žiadosti. 

 

Pokiaľ to požiadate súd vám prizná výživné minimálne od podania návrhu. Musíte ale o to požiadať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den,mam dieta ma 1.5 od februara s nami nezije priatel. je nezamestnany a ja na rodicovskom prispevku.Neplati nic a o dieta sa nezaujima.Byva s rodicmi.Ja zijem v podnajme.Ak poziadam o vyzivne je nemozne dostat na vyzivu maloleteho 20eur?

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2016)

Dobrý deň, 

vyživovacia povinnosť je jednou zo základných rodičovských povinností. Neuvádzate, či má priateľ súdom určené výživné. Ak by mal súdom uloženú povinnosť platiť na dieťa výživné a túto povinnosť si neplní, môžete vymáhať túto sumu exekučne. Pokiaľ sa o dieťa nezaujíma a neplní si svoju vyživovaciu povinnosť odporúčam Vám podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súd bude skúmať možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov a odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Do návrhu uveďte všetky náklady na dieťa, ako aj Vaše mesačné náklady a príjem. To, že je nezamestnaný neznamená, že nemusí plniť vyživovaciu povinnosť. Súd skúma aj aké má možnosti, dosiahnuté vzdelanie a zisťuje aké sú v danom regióne pracovné príležitosti. Pokiaľ ide o sumu výživného, v právnom poriadku SR existuje tzv. minimálne výživné vo výške 30 % sumy životného minima, ktoré je rodič povinný platiť za každých okolností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mala by som otázku ešte pred rozvodom musim povolit s mojim maloletym synom styk s otcom? Vobec ani neprispieva na syna a ked ho pustim k nemu tak v byte u otca sa pije mám to odfotené. Lebo my so synom sme sa odstahovali, nakolko sme už to nezvládli čo robí. dakujem

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň, otec dieťaťa má zo zákona právo na styk s dieťaťom. Ak vzhľadom na vzniknutú situáciu nepovažujete styk otca s dieťaťa za vhodný, nemusíte tento styk umožniť. V takom prípade však má otec právo domáhať sa styku prostredníctvom súdu. Môže podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu, prípade môže požiadať aj o nariadenie predbežného opatrenia. V rámci rozvodu manželstva sa bude rozhodovať aj o styku dieťaťa s otcom a v konaní budete musieť súdu poukázať na skutočnosť, že styk dieťaťa s otcom nie je v jeho záujme (najmä z dôvodu alkoholu v domácnosti otca).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som slobodná matka s otcom dieťaťa nežijem a nemáme spolu nadobudnutý žiadny majetok. Po narodení dieťaťa chcem podať o výživné. Výšku výživného si môžem určiť sama alebo to určí súd? Potrebujem podložiť a nejaký doklad o jeho príjme? Chcela by som ešte či súd vyhovie aj tomu, že by sa otec maloletého stýkal so synom len v mojej prítomnosti? Nakoľko sa mu ho bojím zveriť.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2016)

Dobrý deň, v návrhu na určenie výživného (resp. v návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností) môžete určiť výšku, ktorú by ste chceli od otca dieťaťa dostávať. Súd však v týchto konaniach nie je viazaný návrhom a môže rozhodnúť aj inak. Súd pri určení výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletého a tiež zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Preto je v konaní potrebné kvalifikovane preukázať výdavky na Vaše dieťa a tiež súdu poukázať na príjem otca dieťaťa (nemusí presne uviesť koľko zarába, stačí poukázať na to, že kde robí a vzhľadom na svoje schopnosti by mohol byť zamestnaný aj na lepšej pozícii, v niektorých prípadoch sa dokonca snažia svoje zamestnanie a príjem zatajiť). V návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností môžete navrhnúť, aby súd vzhľadom na vek dieťaťa a jeho potreby povolil styk s otcom len za Vašej prítomnosti. Vzhľadom na vek dieťaťa by tejto Vašej žiadosti mal súd vyhovieť. V prípade, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na svoju výživu a úhradu Vašich nákladov súvisiacich s tehotenstvom, môžete súd požiadať aj o určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých výdavkov nevydatej matke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som dat navrh na vyzivne, kedze s otcom dietata uz dlhsie nezijeme v spolocnej domacnosti. Doteraz mam len cestne prehlasenie od otca ze prispieva na maloletu dceru 70 eur mesacne. Kedze nam dcerka rastie a ktomu pribudlo aj onkologicke ochorenie je 70eur velmi malo. Dohodnut sa snim normalne asi nepojde. Ja som momentalne bez prace a s dcerkou musim byt stale doma, takze potrebujem pomoct s navrhom a ako mam postupovat. dakujem velmi pekne za skoru odpoved.

Odpoveď: Výživné na maloleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň,

odporúčam Vám podať na Okresný súd (podľa bydliska maloletej) návrh na určenie vyživovacej povinnosti otca k maloletému dieťaťu. V návrhu je potrebné podrobne rozpísať všetky náklady na život maloletej (bývanie, strava, oblečenie, školské pomôcky, náklady na záujmy a rôzne výlety, ako aj náklady na zdravotnú starotlivosť, ktoré vzhľadom na Vašu nepriaznivú situáciu zrejme nie sú nízke.) Zdôraznite v návrhu skutočnosť, že dcéra má vážne ochorenie, ktoré si vyždauje komplikovanú liečbu. Rovnako uveďte, že ste momentálne bez práce, pretože sa musíte osobne starať o vážne chorú dcéru. Návrh je potrebené podať na súd v troch vyhotoveniach (jeden súdu, jeden otcovi a jeden kolíznemu opatrovníkovi, všetky ale zašlite spolu na súd). Na podporu Vašich tvrdení priložte k návrhu aj doklady, napr. od kúpy liekov, či oblečenia alebo od kúpy iných potrieb, atď.

Je vhodné podať spolu s týmto návrhom aj návrh na vydanie predbežného opatrenia, v ktorom uvediete opis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia a podmienky dôvodnosti potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa. Predbežným opatrením sa len dočasne upravia pomery (ak Vám súd vyhovie), a to do času kým sa nevydá rozhodnutie vo veci samej. Súd Váš návrh posúdi, pričom zohľadňuje schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, ako aj odôvodnené potreby maloletej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku