Máte
otázku?

Návrh na zrušenie otcovstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Návrh na zrušenie otcovstva

Dobrý deň mám menší problém mám dieťa no v rodnom liste maleho je nepravy otec dieťaťa malý ma 8mesiace no rada by som podala navrh na zrušenie ocovstva no neviem či môžem po toľkých mesiacoch to podať kedze nepravy otec je vo väzení a či potom môžem podať aj navrh na určenie ocovstva praveho oca maloleteho vopred Vám za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

Dobrý deň, vo svojej otázke nepíšete, ako bolo určené otcovstvo. Nižšie uvádzame ustanovenia o zapretí otcovstva zo Zákona o rodine:

 

Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.

 § 88 

(1) Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane.

§ 89

Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.

§ 93 

 Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

 

Predpokladám (ako to býva najčastejšie), že došlo k vyhláseniu oboch rodičov na matrike o tom, kto je otcom dieťaťa. V tom prípade sa uplatní ustanovenie § 93. Lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva je 3 roky.

Súd môžete požiadať aj o určenie otcovstva, v návrhu označíte skutočného otca dieťaťa. 

S návrhmi Vám môžeme pomôcť, budete ich mať vypracovane správne a úplne.

Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem chcela by som sa opýtať, mám 2-ročnú dcéru a chcela by som zrušiť a zmeniť priezvisko otca na moje. Dalo by sa to? Ak áno ako? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň, zmeniť priezvisko maloletému dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov je možné za súhlasu oboch rodičov dieťaťa. Títo sú povinný podať spoločne žiadosť o zmenu priezviska maloletého. Ak by ste chceli podať žiadosť sama, potom je nevyhnutné k tejto priložiť:

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané. 

Ak je vaše dieťa staršie ako 15 rokov, potom sa na zmenu priezviska v zmysle zákona vyžaduje aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom.  


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s manželom mám 2 synov. Jeden má 13 a druhý 4. Dá sa zrušil otcovstvo nakoľko otec zatiaľ stále ešte manžel nemá záujem o synov ? Nechce mať na nich čas, vôbec ho nezaujímajú a najradšej by bol keby sa nás zbavil. Samozrejme striedavú starostlivosť keby príde k rozvodu nechce. Že radšej zaplatí almužnu. Na staršieho nemá pekne slovo je preňho len sprostý prežratí debil čo nič nevie. A mladšieho ani nechcel. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,   zrušiť otcovstvo sa nedá, dá sa len v zákonoch určených prípadoch zaprieť otcovstvo. Dôvodom na takýto postup však nie je nezáujem, resp. zlé vzťahy rodiča k deťom.   Ak by ste chceli zrušiť po právnej stránke rodičovských vzťah otca k deťom, museli by byť osvojení (adoptovaní). Vtedy by sa pôvodná biologická rodičovská väzba nahradila na základe rozhodnutia o osvojení novou rodičovskou väzbou k osvojiteľovi.

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: keď má dieťa už priezvisko po novom manželovi bývalej partnerke musí sa ešte podať zrušenie otcovstva nakoľko sa s dieťaťom od mala nestretáva biologický otec a zmenila dieťaťu aj priezvisko dieťaťa na terajšieho manžela.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 31.07.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že ak došlo k zmene priezviska maloletého na priezvisko nového manžela matky dieťaťa, táto skutočnosť nemá vplyv na to, že biologický otec dieťaťa zmenou priezviska prestal byť otcom dieťaťa. To znamená, že z tohto dôvodu ani nemôžete vy ako matka maloletého podať návrh na súd o zrušenie otcovstva.

Biologický otec dieťaťa napriek tomu, že jeho dieťa má už iné priezvisko je naďalej povinný platiť výživné na maloletého v zmysle ust. zákona o rodine, keďže vyživovacia povinnosť trvá až dokiaľ dieťa nebude schopné sa samé živiť.

 

 


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať do rodného listu mojej malej bol zapísaný ako otec môj bývalý priateľ, ale v skutočnosti nie je otcom s touto skutočnosťou bol oboznámený ešte pred narodením dieťaťa a chcela by som dať zrušiť otcovstvo. Tak by som sa chcela informovať ako pri tom postupovať a akú žiadosť na súd treba podať. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
na súd je potrebné podať návrh na zapretie otcovstva. Treba však podrobne posúdiť Vašu vec, či neuplynula lehota na zapretie otcovstva. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta alebo požiadať o vyjadrenie a pomoc sociálnu kuratelu.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako a či môžem podať návrh na zrušenie otcovstva. Chcela by som odstrániť a legálne sa dištancovať od otca menovaného na mojom rodnom liste, ktorý nie je mojim biologickým otcom. Mám obavy, že po ňom zdedim jeho dlhy, keďže som legálne jeho dcéra, aj keď on nie je môj biologický otec. Viete mi poradiť?

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 30.06.2022)

Dobrý deň, podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každé dieťa právo poznať svojich rodičov - (biologického) otca a matku. V zmysle ust. § 96 ods. 1 zákona o rodine "Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom."

Z uvedeného vyplýva, že dieťa má právo sa domáhať určenia otcovstva aj po uplynutí zákonných lehôt jeho právnych rodičov. Predmetné konanie je však dvojfázové. Najskôr súd musí rozhodovať o prípustnosti zapretia otcovstva, t.j. či je zapretie v záujme dieťaťa. To, či by súd zapretie pripustil by záviselo od konkrétnych okolností vášho prípadu, nakoľko samotným zapretím dochádza k narušeniu doterajšieho sociálneho statusu dieťaťa. Až následne, ak by súd mal za to, že je to vo vašom záujme, po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia by ste mohli podať návrh na zapretie otcovstva.  Vzhľadom na uvedené, ak máte záujem vec riešiť, ako prvé podajte na súd návrh na pripustenie zapretia otcovstva dieťaťom. V tomto súdu uveďte dôvody, ktoré vás vedú k zapretiu otcovstva. Najmä poukážte na to, prečo je zapretie otcovstva vo vašom najlepšom záujme. 

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môžem sa spýtať, tento rok budem mať 17 a na budúci rok 18 a chcela by som si zrušiť otcovstvo, lebo môj otec sa o mňa ani nezaujíma, ani nevie, že existujem. Neplatí mi vôbec výživné a v živote sa ani o mňa nezaujímal. Môžem sa spýtať, je to možné podať už aj v 17 alebo musím to podať až v 18 ? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 31.03.2022)

Dobrý deň, bez ohľadu na váš vek, zaprieť otcovstvo je možné iba v prípade, ak je zrejmé, že otec dieťaťa zapísaný v rodnom liste nie je jeho biologickým otcom. Pokiaľ je tomu tak, potom môžete podať návrh aj teraz, avšak nakoľko nie ste plnoletá, je nevyhnutné, aby ste boli zastúpená kolíznym opatrovníkom. Takéto konanie je však dvojfázové. Najprv súd rozhoduje o prípustnosti zapretia otcovstva, t.j. či by to bolo vo vašom záujme. Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým by súd skonštatoval, že zapretie je vo vašom záujme, môžete podať návrh na zapretie otcovstva. Pri podaní návrhu musíte byť zastúpená opatrovníkom, nakoľko ste podľa zákona ešte stále maloletá. 

Ak by však váš otec bol aj vašim skutočným biologickým otcom, návrh na zapretie otcovstva nie je namieste. Totiž, iba z dôvodu nezáujmu biologického otca o jeho dieťa ešte nevzniká právo domáhať sa zrušenia otcovstva.  Čo by však v takomto prípade prichádzalo do úvahy by bola možnosť obmedziť vášho otca na výkone jeho rodičovských práv a povinností. Toto sa však nejaví byť veľmi účelné, nakoľko by to prinieslo stav, ktorý v súčasnosti vzhľadom na to čo píšete už  de facto existuje.

Otec je však povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči vám ako jeho dieťaťu. V prípade, že si ju neplní, môžete sa tohto práva domáhať aj prostredníctvom súdu. Ak dosiahnete plnoletosť môžete podať návrh na určenie výživného aj sama, za predpokladu, že doposiaľ nebolo súdom o ňom rozhodované. Ak už bolo o výživnom súdom rozhodované, môžete hneď podať návrh na výkon exekúcie na súd prostredníctvom vášho zákonného zástupcu. Návrh sa podáva elektronicky, môžete osloviť ktoréhokoľvek súdneho exekútora. 

 


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem podať žiadosť o zrušenie otcovstva aj keď sme neboli manželia? Mám podozrenie, že to dieťa nie je moje no dal som mu svoje priezvisko a vôbec spolu nežijeme.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň,
možnosť podať návrhu na zapretie otcovstva nie je viazaná len na existenciu manželstva. Môžete ho preto podať v prípade, ak ste v rodnom liste dieťaťa evidovaný ako jeho otec, avšak ste zistili skutočnosti, ktoré vylučujú, že ste jeho skutočným biologickým otcom. Otcovstvo môžete zaprieť do troch rokov od do dňa určenia, že ste otcom dieťaťa. V prípade, že Vaše otcovstvo bolo určené ešte pred narodením dieťaťa, táto lehota skončí až uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. V prípade, že Vám lehota už uplynula, zaprieť otcovstvo je možné len na návrh dieťaťa. Aj to sa dá urobiť, len je to komplikovanejšie. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prepáčte, že Vás otravujem mám taký problém, že by som rad zrušil otcovstvo voči maloletému dieťaťu, ktoré nie je moje žiaľ som sa to dozvedel zhruba pred 3 rokmi dieťa má teraz 5rokov. Rád by som zrušil všetko, čo sa týka otcovstva. Dá sa stým niečo urobiť? Za každú radu Vám ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 12.01.2022)

Dobrý deň,

Zákon o rodine ustanovuje dva prípady možného zapretia otcovstva.

Pokiaľ ste manželom matky, máte právo zaprieť otcovstvo do troch rokov potom, ako ste sa dozvedeli skutočnosti dôvodne spochybňujúcej, že ste otcom dieťaťa. Pokiaľ však nie ste manželom matky a Vaše otcovstvo k mal. dieťaťu bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, v takomto prípade by ste mohli zaprieť otcovstvo v rovnakej lehote troch rokov, ktorá však plynie odo dňa určenia otcovstva k mal. dieťaťu. Táto lehota sa však neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa (v prípade, že by súhlasné vyhlásenie bolo urobené pred narodením dieťaťa).

Vzhľadom na uvedené, pokiaľ spĺňate tieto podmienky, môžete otcovstvo zaprieť sám na súde a to podaním návrhu na zapretie otcovstva. Pokiaľ by Vám však lehota na zapretie otcovstva už uplynula, zaprieť otcovstvo je možné už len na návrh dieťaťa. Takéto konanie je však dvojfázové a pokiaľ ide o maloleté dieťa, toto musí byť v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom. Súd najprv musí rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva, t.j. či je zapretie v záujme dieťaťa. Ak súd zapretie pripustí, po právoplatnosti takéhoto jeho rozhodnutia je maloleté dieťa oprávnené podať návrh na zapretie otcovstva prostredníctvom zastúpeného opatrovníka.

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, viac než 1 rok sme spolu s mojou partnerkou, no ona ma jedného syna. Ja som podpísal otcovstvo no nie je to môj syn, dieťa medzi nami robí problémy, chcel by som vedieť aký navrh mám dať na zrušenie otcovstva? Alebo je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň,
áno v tomto prípade je možné podať návrh na zapretie otcovstva. Treba si však sledovať lehotu, lebo lehota na podanie takého návrhu Vám uplynie po 3 rokoch od určenia otcovstva. Tým, že viete, že nie ste biologickým otcom, a teda je vylúčené aby ste ním boli, súd by najneskôr po vykonaní DNA testov mal rozhodnúť o zapretí otcovstva. Ak matka bude súhlasiť so zapretím otcovstva, nebude potrebný ani DNA test.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či je možné na Slovensku podať žiadosť o zapretie otcovstva po uplynutí zapieracej lehoty 3 rokov. Pred 3 rokmi se narodila dcéra, avšak minulý rok sa objavili skutočnosti, a tak pochybujem o tom, že som biologický otec dcéry. Ďakujem. 

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň,

podľa slovenského Zákona o rodine je možné zaprieť otcovstvo manželom matky alebo otcom dieťaťa, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, v lehote troch rokov od narodenia dieťaťa. Pokiaľ ako píšete, že Vám lehota na zapretie otcovstva už uplynula, zaprieť otcovstvo je možné len na návrh dieťaťa. Takéto konanie je však dvojfázové a pokiaľ ide o maloleté dieťa, toto musí byť v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom. Totiž najprv súd rozhoduje o prípustnosti zapretia otcovstva, t.j. či je zapretie v záujme dieťaťa. V tomto konaní by záviselo od konkrétnych okolností Vášho prípadu, či by súd zapretie pripustil, nakoľko samotným zapretím dochádza k narušeniu doterajšieho sociálneho statusu dieťaťa. Mohlo sa stať, že v dôsledku plynutia času došlo zo strany maloletého dieťaťa k naviazaniu sociálneho puta s Vami ako určeným otcom v takej miere, že súd by zapretie vyhodnotil tak, že toto nie je v súlade s najlepším záujmom mal. dieťaťa. Preto súd  v tomto konaní dôsledne skúma aké by mohlo mať zapretie otcovstva následky vo vzťahu k mal. dieťaťu. Ak súd rozhodne, že zapretie otcovstva je v záujme mal. dieťaťa, po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia súdu je maloleté dieťa zastúpené opatrovníkom oprávnené podať návrh na zapretie otcovstva. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť, manžel dal návrh na zapretie otcovstva po našej vzájomnej dohode a ja mám poslať súhlasne vyjadrenie k tomuto návrhu, neviem ako to mám napísať, nepomohli by ste mi nejakým vzorom? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň,
najpodstatnejšie pri takom podaní je označiť kto ho podáva a ktorému súdu je adresované. Zároveň tam uveďte spisovú značku konania, aby súd vedel Vaše podanie priradiť ku konkrétnemu spisu. Samotný obsah podania postačuje 1-2 vetami uviesť, že s návrhom otca na zapretie otcovstva súhlasíte. Môžete to odôvodniť tým, že biologickým otcom dieťaťa je iná osoba. Následne stačí dopísať miesto a deň podpisu a vlastnoručne podanie podpísať. Podanie môžete podať osobne na podateľni alebo poštou.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa dá v rodnom liste súdom zmeniť otec. Má tam otca, čo si ho osvojil a chceme tam biologického otca.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu.

Ak táto doba uplynula, osvojenie nie je možné zrušiť.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať mám syna, ktorý bude mať koncom augusta 6 rokov. Otec, ktorý je na papieri tak s ním sa nestretávam, ani nechcem. Mám priateľa, s ktorým žijeme už skoro 5 a pol roka. Otca, ktorý je v rodnom liste, nestretávame sa, nekontaktujeme sa, nevieme o sebe nič, ako keby neexistoval. Ale nejde o to, nám to tak vyhovuje, lebo pre syna je otec, ktorý a nami žije od malička a ma aj súrodencov moje ďalšie, teda naše ďalšie, 2 deti. Chcela by som vedieť ako to riešiť v prípade, že zrušenie otcovstva poprípade rodný list bez neho. Syn má moje priezvisko, nie jeho. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
ak je naozaj biologickým otcom dieťaťa, tak zapretie (zrušenie) otcovstva neprichádza do úvahy, lebo je otcom dieťaťa. S ohľadom na to, ako sa k Vám a dieťaťu správu, je však možné uvažovať o osvojení (adopcií). Váš súčasný partner by si ho mohol osvojiť a byť aj jeho právnym (nielen faktickým) otcom. Najlepšie by bolo postupovať tak, keby ste sa vzali, nakoľko podľa zákona je inak upravené osvojenie dieťaťa manželom matky. Na osvojenie dieťaťa však budete potrebovať súhlas biologického otca (tento súhlas zabezpečí súd - ak vôbec bude súhlasiť). Tým by ste dosiahli to, že biologický otec už nebude v rodnom liste dieťaťa zapísaný ako otec. Bude tam zapísaný Váš aktuálny partner.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať mám 5 ročného syna v rodnom liste nemá biologického otca, ale môjho bývalého priateľa, ktorý nie je jeho biologický otec. Teraz momentálne žijem 2,5 roka s biologickým otcom môjho syna a chcela by som bývalému priateľovi zmeniť otcovstvo v rodnom liste na biologického otca. Ako mám prosím Vás postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašej otázke predpokladáme, že otcovstvo k dieťaťu bolo určené súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

Ak chcete vykonať zmeny v rodnom liste v osobe otca dieťaťa, je potrebné najprv vždy zaprieť otcovstvo zapísanej osoby. Toto je však možné podľa Zákona o rodine iba do 3 rokov odo dňa určenia otcovstva súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Táto lehota Vám zrejme už uplynula.

Preto prichádza do úvahy iba výnimočné zapretie otcovstva na základe návrhu maloletého dieťaťa. Súd najprv bude posudzovať, či konanie nad rámec zákonných lehôt bude v záujme dieťaťa, a či vôbec pripustí konanie o zapretie otcovstva.

Vzhľadom na právnu zložitosť Vašej situácie Vám odporúčam kontaktovať advokáta. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mám 8 roč. dcéru. S jej otcom nežijeme spolu. Otec o ňu nejaví žiadny záujem, ale výživné platí. Môj manžel by si chcel dcéru osvojiť je to možné.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
áno, osvojenie manželom matky dieťaťa je možné, ale musí s tým súhlasiť biologický otec dieťaťa. Vzhľadom na to, že o ňu nejaví žiadny záujem, hoci výživné platí, je možné predpokladať, že bude súhlasiť s osvojením dieťaťa.

Je potrebné zo strany Vášho manžela podať návrh na osvojenie maloletého dieťaťa manželom matky. Návrh musí byť napísaný spôsobom, aby bolo zrejmé, že osvojenie maloletého dieťaťa je aj v jeho záujme.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať môj ex priateľ sa nezaujíma o nášho dva a pol ročného syna. Nie sme v kontakte, bol za malým dvakrát, malý vrieskal nechcel byt s ním. K tomu je narkoman a má sklony k násiliu. Už viac krát sa pokúšal mi vziať malého. Týmto by som sa chcela opýtať, či by sa dalo zrušiť otcovstvo.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
Vami uvedené skutočnosti neodôvodňujú zapretie (zrušenie) otcovstva. Napriek jeho správaniu je biologickým otcom dieťaťa.

Vami uvedené skutočnosti skôr odôvodňujú podanie návrhu na obmedzenie, resp. zákaz styku dieťaťa s otcom. Ak žije trvalo neusporiadaným životom, súd ho môže dokonca obmedziť na výkone rodičovských práv a povinností. Vzhľadom na to, že takéto situácie nie je vhodné podceňovať, odporúčame Vám návštevu UPSVaR-u alebo advokáta vo Vašom okolí, aby Vám podrobnejšie pomohli s ohľadom na podrobnú znalosť skutkového stavu veci.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,
pred 4 rokmi sa mi narodilo dieťa v Rusku a nie som zapísaný v rodnom liste. Družka dáva súhlas, že som jej otec ako najrýchlejšie môžem vydokladovať, že je to moja dcéra? Momentálne sa nachádzam pracovne v Mexicu a moja družka je v Rusku.
Čo k tomu všetko potrebujeme, aby sme zapísali moju dcéru do rodného listu?
Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň,

v danej problematike nepoznáme zahraničnú právnu úpravu určenia otcovstva (ak by sa určenie otcovstva spravovalo zahraničnou právnou úpravou), avšak podľa slovenskej právnej úpravy sa otcovstvo určuje na základe domnienok otcovstva uvedených v zákone o rodine. Vo vašom prípade je možné určiť otcovstvo na základe druhej domnienky, a to súhlasného vyhlásenia rodičov (matka a otec) pred matričným úradom alebo súdom.

Podľa § 91 ods. 1 a 2 zákona o rodine: „Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Rozviedla som sa cca pred 3 rokmi pred 2 týždňami som sa vydala. Exmanžel sa to teraz dozvedel a vyhráža sa, že sa vzdá deti. Že už nieje ich otec. Môže to spraviť. Súd mu určil po dohode, že sa a deťmi ma stretávať každý parný týždeň ( čo teraz odmieta aj po tom čo som ochotná mu ich doniesť nakoľko sme sa presťahovali) a mesačne na oboch spoločne platí alimenty 100 €.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň, 

vzdať sa otcovstva v tom zmysle, že bude vymazaný z rodného listu detí nie je možné.

Riešením by bolo, aby si Vaše deti osvojil Váš terajší manžel, k čomu by ste potrebovali súhlas otca detí, ako aj terajšieho manžela.

O návrhu na osvojenie rozhoduje súd.

Otázkam osvojenia sa venujeme v mnohých našich odpovediach.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. S bývalým priateľom mame 9 ročnú dcéru. Nenavštevuje ju, niesme v kontakte. Súdom určené ma platiť výživné 40e., no posledných 6 mesiacov neplatil nič. S terajším priateľom mame na budúci rok svadbu. Chcem sa opýtať, či sa dá otca dieťaťa vymazať z rodného listu, či by si ju mohol osvojiť terajší priateľ, budúci manžel. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň, pokiaľ sa jedná o výživné, treba podať návrh na vykonanie exekúcie a následne po 3 mesiacoch od začatia exekúcie požiadať prísl. úrad práce o náhradné výživné.
Vymazať otca dieťaťa z rodného listu nemôžete.
Podmienky osvojenia stanovuje zákon o rodine nasledovne :

" § 101

(1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.

(2) Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia.

(3) Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

§ 102

(1) Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom."

Osvojenie teda bude prichádzať do úvahy až po uzatvorení manželstva.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, Narodil sa mi syn, má 5 mesiacov s jeho otcom nežijeme spolu, ani nie sme zobratí. Žili sme spolu cca 3 mesiace, ale bývalý partner bol stávkar. Ja som sa mu snažila pomôcť, platila som jeho dlhy + zobrala som si aj pôžičku no on to urobil zasa. Teraz chodí na sedenia a moja otázka je, ak by sme šli k súdu je možné žiadať o úplnú starostlivosť syna? Nechcem, aby s ním bol sám už viackrát. Vyhrážal sa mi smrťou.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, vzhľadom na útly vek dieťaťa a predpoklad, že svoje rodičovské práva a povinnosti si riadne plníte je veľmi málo pravdepodobné (až vylúčené), aby súd rozhodol o tom, že dieťa bude zverené do starostlivosti jemu, prípadne do striedavej starostlivosti. Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy, že je právom otca, ale aj dieťaťa, mať vytvorené také podmienky, aby mohlo dieťa svoje vzťahy rozvíjať plnohodnotne s oboma rodičmi. Každé obmedzenie alebo zákaz styku dieťaťa s otcom musí byť riadne odôvodnený. Iba na základe obáv matky alebo strachu matky z otca dieťaťa súd nemusí automaticky zakázať styk otca s dieťaťom. Ak však samotné správanie otca, jeho spôsob vedenia života... môžu ohroziť zdravý všestranný vývoj dieťaťa, súd musí prihliadnuť na záujmy dieťaťa a chrániť ho pred takýmito vplyvmi, hrozbami.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 6 týždňového synčeka a potrebujem poradiť ohľadom zrušenie otcovstva. Je to psychicky nevyrovnaný človek so sklonom k násiliu a nechcem, aby bol v živote môjho syna ako mám postupovať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, pokiaľ je tento muž a jeho skutočnými biologickým otcom, nie je možné v súdnom konaní žiadať zrušenie otcovstva. Odporúčal by som Vám ale podať návrh na úpravu práv a povinností k dieťaťu, požiadať súd, aby rozhodol o tom, že dieťa bude zverené Vám a zakázať otcovi styk s dieťaťom.

Zákaz styku rodiča s dieťaťom je vážnym zásahom do práv dieťa, a preto v súdnom konaní budete musieť vedieť preukázať, že styk otca s dieťaťom by bolo pre dieťa skutočným ohrozením. Musí ísť o objektívne zhodnotenie celej situácie a v takýchto prípadoch súdy ustanovujú znalcov, ktorí preskúmajú aj psychicky stav otca.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Zdravím, Chcel by som sa opýtať. Rodičia sú rozvedení už X rokov, otec sa nikdy nestaral a nemáme ani žiadny kontakt, tak som dospel k záveru, že ho chcem aj právnou formou vylúčiť zo svojho života. Je toto možné ak áno ako vďaka.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, ak je z vašim otcom, nemôžete ho len tak vymazať z rodného listu. V budúcnosti sa môže stať, že nebude schopný sa o seba postarať a bude žiadať od vás výživné. Takéto prípady sme už mali. Nakoľko je to váš najbližší príbuzný, podľa zákona rodine sa nedá tejto povinnosti. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu. Som ženatý už viac ako 25 rokov. Mimo manželstva som mal vzťah s rozvedenou ženou. Narodilo sa dieťa, ktorému sme súhlasne na matrike spolu uznali moje otcovstvo. Malý bude mať v júli tri roky. Môj problém je, že nie som si istý, či som otcom dieťaťa. Môže byt ním iný muž, s ktorým sa matka dieťaťa stýkala v rovnakom čase ako ja. Dieťa navštevujem pravidelne každý mesiac aj pravidelne platím na jeho výchovu, aj keď je to len na základe ústneho dohovoru. Ako môžem postupovať pri návrhu na zrušenie otcovstva, resp. jeho prešetrenia. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 20.03.2018)

 

 

Dobrý večer, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 90 a nasl.  zákona  o rodine platí :

"Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

§ 90 Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91

(1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

(3) Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.

§ 93

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov."

 

Podľa civil. mimosporového poriadku  na uvedené konanie - zapretie otcovstva  je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.

Vo veci si môžete zabezpečiť vyhotovenie testu DNA. 

Ak by ste podali návrh na súd, bude súdom určený znalec z odboru genetika,odvetvia analýzy DNA.

 

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta. 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 

 

 

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Žijem už niekoľko rokov v Rakúsku a do včerajška som bola vydatá. Pred mesiacom sa mi v Rakúsku narodil syn. Problém však nastal v tom, že môj už teraz exmanžel (macedónčan) nie je biologickým otcom môjho syna. V rodnom liste ma však syn zapísaného ako otca môjho exmanžela. Exmanžel je upovedomený a stotožnený s tým, že otcom nieje. Do rodného listu ho zapísali na základe toho, že v čase narodenia syna bol ešte stále mojim zákonitým manželom. Otcom môjho dieťaťa je môj terajší priateľ (Čech ) samozrejme chce byt uvedený ako otec aj v rodnom liste nášho syna. Ako mám teraz postupovať? Na aký úrad sa mám obrátiť, keďže žijeme v Rakúsku? Syn ma rakúsky rodný list a ja by som už pri vystavení slovenského rodného listu chcela dať zároveň zmeniť otca, dá sa to vôbec naraz? Vopred ďakujem, že odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 02.12.2017)

Dobrý deň, pokiaľ dieťa žije na území Rakúska, tak právomoc rozhodovať majú rakúske súdy. Návrh musíte podať teda v Rakúsku.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 39 rokov a chcem si dať vymazať z rodného listu svojho biologického otca. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 18.10.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na Váš vek je možné uviesť, že obom Vaším rodičom uplynula lehota na možnosť zapretia otcovstva. V takom prípade ustanovenie § 96 Zákona o rodine umožňuje, aby dieťa (či už maloleté alebo plnoleté) podalo návrh na zapretie otcovstva. Súd v prvom rade rozhoduje o tom, či je v záujme dieťaťa, aby bolo otcovstvo zapreté. Ak posúdi túto otázku kladne, povolí podanie návrhu na zapretie otcovstva. V ďalšej fáze by sa následne rozhodovalo o zapretí otcovstva. Veľmi dôležité je posúdiť skutočnosť, ktorá Vás viedla k tomu, že chcete zaprieť otcovstvo k osobe uvedenej vo Vašom rodnom liste. Otcovstvo je totiž možné zaprieť iba v tom prípade, ak je vylúčené, aby táto osoba bola Vaším otcom. Ak Vás k myšlienke zapretia otcovstva viedli iné skutočnosti (napr. správanie otca voči Vám a Vašej rodine...) je nepravdepodobné predpokladať, že by bol návrh na zapretie otcovstva úspešný. Sama ste uviedla, že osoba zapísaná v RL je Vaším biologickým otcom.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať ako ma postupovať známy pri zistení, že dieťa nie je jeho. Dieťa bude mať o pár mesiacov 3 roky. Nie sú s priateľkou zobratí. Nedávno si dal spraviť anonymne otcovské testy, ktoré jasne vylúčili otcovstvo. S priateľkou už nežijú, ale stále ho naťahuje a predlžuje, akože ich vzťah. Nechce s ním žiť, iba mu volá, keď niečo potrebuje. Pýta si aj na malú peniaze (priateľka). Povedal, že dieťa nie je jeho a nebude jej dávať veľa peňazí, pretože sám musí teraz žiť a platiť nájmy. Kamarát je veľký dobrák, tak sa obávam, že nestihne vyriešiť tieto skutočnosti, že nie je otcom dieťaťa a dieťa bude mať o 2, 5 mesiaca už 3 roky a potom si bude žiadať bývalá priateľka o výživné. Dá sa aj potom podať návrh na zapretie otcovstva súdom, či už bude po lehote. Neviem, či sa to počíta od narodenia dieťaťa 3 roky, alebo od dátumu kedy zistil (nedávno), že dieťa nie je jeho formou anonymných testov DNA. Predpokladám, že otcovstvo bolo určené na matrike. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 12.09.2017)

Dobrý deň, lehotu na možnosť podania návrhu na zapretie otcovstva pri dieťati, ktorému bolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike upravuje ustanovenie § 93 ods. 1 Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenie sa Vami spomínaná trojročná lehota počíta odo dňa určenia otcovstva na matrike. Nakoľko sa dá otcovstvo určiť aj k nenarodenému dieťaťu, táto lehota neuplynie skôr než pred dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa. Z pohľadu právnej istoty Vášho kamaráta by bolo najvhodnejšie, aby podal návrh na zapretie otcovstva do tretieho roku veku dieťaťa. Tým predíde tomu, aby bol návrh zamietnutý z dôvodu, že bol podaný po lehote. Základným dôkazom v jeho prípade bude spomínaný DNA test, avšak nie je vylúčené, aby súd nariadil vykonať ďalší DNA test aj v rámci súdneho konania. Po vykonaní potrebného dokazovania súd rozhodne o zapretí otcovstva Vášho kamaráta.

 

Podľa ustanovenia § 93 ods. 1 Zákona o rodine

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať s manželom nežijeme už 2 a pol roka našla som si priateľa a otehotnela som. Keď sa malá narodila tak nastal problém, na matrike priateľ si ju chcel napísať na seba ale tým, že som vydatá nedalo sa a musel manžel podpísať s tým, že mám podať na súd o zrušenie otcovsta a on to podpíše. Manžel vie, že malá neni jeho a ani nechce, aby mala jeho priezvisko. Pred notárom aj potvrdil čestné prehlásenie, že neni jeho, mysleli sme, že to bude stačiť, ale nestačilo a treba podať na súd. Chcem sa opýtať, ako mám podať a do koľkých dní bude súd a koľko ma to bude stáť a aké doklady musím mať.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 26.08.2017)

Dobrý deň, tomto prípade nejde o návrh na zrušenie otcovstva ale návrh na zapretie otcovstva. Tento návrh môžete podať Vy alebo Váš manžel. Takéto súdne konanie môže trvať približne štyri-päť mesiacov. V súdnom konaní bude potrebné preukázať, že otcom dieťaťa nie je manžel ale Vás priateľ. Toto sa robí DNA testami. K návrhu na zapretie otcovstva preložte rodný list dieťaťa, sobášny list a zároveň uveďte, že navrhujete vykonať znalecké dokazovanie. Pokiaľ ste to ešte nerobili a chcete to rýchlo, obráťte sa na advokáta vo svojom okolí.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dá sa zrušiť otcovstvo, keď nie som otcom dieťa. V čase narodenia dieťaťa som mal len 13 rokov. Manželku som spoznal, keď dieťa malo 9 rokov a podpísal som pred matričným úradom otcovstvo len z toho dôvodu, aby dieťa malo rovnaké priezvisko. Doba 3 rokov na podanie už uplynula. S manželkou sme rozvedený. Dieťa ma 20 rokov a študuje. Jej biologického otca pár krát navštívila. Som ochotný sa podrobiť aj testom dna.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 17.08.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Otcovstvo sa v podmienkach slovenského právneho systému nadobúda prostredníctvom tzv. domnienok otcovstva, ktoré upravuje Zákon o rodine. Zákon rozoznáva 3 domnienky otcovstva. Prvou domnienkou je, že otcom dieťaťa je manžel matky. Druhá domnienka spočíva v tom, že za otca sa považuje muž, ktorý spoločne s matkou vyhlási (na matrike alebo súde), že je otcom dieťaťa. Poslednou treťou podmienkou nadobudne otcovstvo muž, ktorého určil súd (na základe preukázania toho, že matkou súložil v čase rozhodujúcom pre počatie).

Prvá domnienku upravuje § 85 a nasl. Zákona o rodine:

§ 85

(1) Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.

(2) Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.

(3) Pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci na určenie otcovstva, sa predpokladá, že manželstvo toho, kto bol vyhlásený za mŕtveho, zaniklo dňom, ktorý bol v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho určený ako deň smrti.

Druhú domnienku upravuje § 90 a nasl. Zákona o rodine:

§ 90

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91

(1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.

(3) Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.

(4) Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

§ 92

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

Tretia domnienka otcovstva je upravená v § 94 a nasl. Zákona o rodine:

§ 94

(1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd.

(2) Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

K zapretiu otcovstva

Uvádzate, že ste pred matrikou "podpísali" otcovstvo. Predpokladám, že vo Vašom prípade došlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov. V takom prípade je možné otcovstvo zaprieť podľa § 93 Zákona o rodine, ktorý ustanovuje:

§ 93

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(3) Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa použijú primerane.

Vo Vašej otázke uvádzate, že lehota 3 rokov už uplynula. V takom prípade už nemôžete podať návrh na zapretie otcovstva. Do úvahy však ešte prichádza zapretie otcovstva na návrh dieťaťa podľa § 96 Zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia: 

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

§ 96

(1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.

(2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

(3) Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

 

Ako vyplýva z tohto ustanovenia, návrh môže podať len dieťa, pričom musia byť splnené dve základné podmienky. Prvou je, že tento návrh, teda zapretie musí byť v záujme dieťaťa. Druhou podmienkou je, že rodičom uplynula lehota na zapretie otcovstva. Nakoľko bolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením, matke aj otcovi už uplynula lehota na zapretie otcovstva. 

V prípade zapretia otcovstva na návrh dieťaťa ide o dve konania. V prvom konaní sa skúma prípustnosť podania návrhu, teda splnenie podmienok podľa ods. 1. Ak súd určí, že podmienky boli splnené, tak následne môže dieťa podať samotný návrh na zapretie, kde bude prebiehať riadne dokazovanie, kde sa preukáže, či daný muž je otcom alebo nie, a teda či súd otcovstvo zaprie.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mladá mamička sa pred pôrodom pohádala s otcom dieťaťa. Z trucu ho neudala do rodného listu ani sa nekontaktovala s ním. Neboli manželia. V osmom mesiaci veku dieťaťa otec zomrel. Chlapec ma 5 rokov, predškolák. Mama epileptička, v hmotnej núdzi. Dá sa zvrátiť tento stav, v prípade nároku na sirotské alebo nejakú inú finančnú podporu, ak by sa otec udal? Mladícka nerozvážnosť neskôr zamrzi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že otec dieťaťa nie je v rodnom liste uvedený, z právneho hľadiska ako keby neexistoval. Všetky nároky z toho vyplývajúce preto závisia od určenia otcovstva. V zmysle § 94 a 95 zákona o rodine, ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Ak domnelý otec nežije, návrh na určenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil súd. Na podanie návrhu na určenie otcovstva je preto aktívne legitimovaná aj matka dieťaťa.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, syn je slobodný a má syna, ktorý v júni bude mať 3 roky. Výživné platí, ale stretáva sa s ním sporadicky, nakoľko pracuje v Rakúsku. Matka sa v septembri vydáva a jej budúci manžel si chce malého osvojiť, a preto matka chce, aby podpísal zrušenie otcovstva. Stačí doklady podpísať na matrike, či musí byť súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o osvojenie maloletého dieťaťa, tak orgánom, ktorý je oprávnený rozhodnúť o osvojení dieťaťa, je súd. Vypláva to priamo z ustanovenia § 97 ods. 2 zákona o rodine, podľa ktorého: „O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.“


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý de. Mám malú 3 mesačnú dcérku. Bývalý ma zbil a povedal nech skapem ja aj moje dieťa, keď som bola v prvom mesiaci tehotenstva a nepodala som trestné oznámenie. Teraz bývam u svojich rodičov a mala má moje priezvisko, taktiež v rodnom liste nie je uvedený a začína si na ňu nárokovať. Aké šance mám na súde, aby mu nepriznali otcovstvo, a aby mala bola iba moja? A v dosť veľkej miere navštevuje krčmy. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je on skutočne otcom dieťaťa a podal by návrh na súd na určenie otcovstva, potom súd určí, že je otcom. Tomu sa nedá vyhnúť. Súd zároveň určí, že je povinný prispievať na výživu maloletého dieťaťa.

Pokiaľ navštevuje krčmy a je nezodpovedný, je malá pravdepodobnosť, že podá návrh na určenie otcovstva. Vy mu len povedzte, keď sa s ním nabudúce stretnete, že budete od neho žiadať výživné v takej výške, že ho nebude stačiť splácať, nakoniec bude mať exekúcie a tiež to môže skončiť tak, že pre neplatenie výživného skončí vo väzení. To by mohlo stačiť na to, aby sa zľakol.

Pokiaľ by však podal návrh na súd, dávajte na tom, že nie je spôsobilý sa postarať o dieťa a pokiaľ žiada styk tak iba za Vašej prítomnosti.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sa rozvadzame. Dňa 15. Mája 2017 máme rozvodové konanie. Ale je v tom taký menší háčik, som tehotná s novým partnerom. Počula som, aké komplikácie sú s tým, že ak sa dieťa narodí po rozvode do 300 dni. Dá sa to nejako rýchlo vyriešiť bez dlhých komplikácií? Za všetky rady veľmi pekne ďakujem. 

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, jedným z riešení je uzavrieť manželstvo s otcom dieťaťa po rozvode, a to v čase keď ešte budete tehotná. V zmysle § 85 ods. 2 zákona o rodine, ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné. Druhou možnosťou je zapretie otcovstva v zmysle ustanovenia § 86 zo strany Vášho manžela alebo návrh na zapretie otcovstva môžete podať aj Vy. Podľa tohto ustanovenia, manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom, pričom aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým manželom máme syna, ktorý má 5r, ale nie je jeho otcom. Obaja súhlasíme s tým, že zaprie otcovstvo. Ex sa so synom nestýka a ani naňho neplatí. Je možné zrušiť takéto otcovstvo? Ak áno, ako na to? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 86 zákona o rodine, manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom. Podľa § 87, ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Za splnenia vyššie uvedených zákonných podmienok, môže Váš bývalý manžel podať návrh na zapretie otcovstva. Môže tak urobiť voči dieťaťu a Vám ako matke.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý den. Mam taký zavažný problem ohladom detí a ich matky. Pred asi 3/4 rokom odišla odo mna ex a našla si noveho partnera, s ktorym žije dodnes. Do tejto chvíle bolo všetko v poriadku až dnes sa to stalo, že mi oznamil jej partner, že deti už nebudu so mnou a že mam ja platit výživne na ne. Doteraz som platil škôlku a občas aj obedy detom, no teraz ked, že už ich nebudem vydavat tak chcem (potrebujem) podat navrh na zrušenie otcovstva. Kedže neviem do tejto chvíle, či je to staršie vobec odomna. Je mu 7 rokov a snažil som sa ich vychovavat tak ako sa najlepšie da. Matka vsak nie je o tom presvedcena a po dohode s partnerom sa rozhodla, že už deti nebudem mavat pri sebe. Čo by som mal teraz urobit, ked viem že už ich nebudem mat nikdy. Žijeme obaja v ČR. Ja tu pracujem a ona tu žije s troma detmi 7,4 a 1,5 ročnými a terajším partnerom. To je asi tak v skratke vsetko. Dakujem

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné upozorniť na to, že obaja dlhodobo žijete s deťmi v ČR túto záležitosť bude potrebné riešiť na súdoch v ČR. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že vzťah rodiča s dieťaťom (najmä v prípadoch otca a syna) sa nezakladá iba na papierovom základe, či ste alebo nie ste otcom dieťaťa. Musíte si uvedomiť, že Váš syn bez ohľadu na to má k Vám vybudovaný silný citový vzťah, ktorý úplným obmedzením stretávania môže negatívne ovplyvniť jeho zdravý vývoj. V prípade, že pochybujete o Vašom otcovstve k maloletým deťom je možné otcovstvo v zákonnej lehote a za zákonných podmienok zaprieť. S matkou máte rovnaké práva a povinnosti vo vzťahu k maloletým deťom a nemôžu Vám takýmto spôsobom zabraňovať v styku s deťmi. Ak budete chcieť, môžete sa na súde brániť a požadovať, aby Vám nebolo určené iba výživné, ale aj pravidelný styk s deťmi.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aký je postup na zrušenie otcovstva v prípade, že už dospelé dieťa si nepraje mať otca zapísaného v rodnom liste?

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 29.12.2016)

Dobrý deň,

podľa § 96 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení (ďalej len "zákon o rodine") ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva.

Z uvedeného ustanovenia teda vyplýva, že ak už nemôže zaprieť otcovstvo Váš otec, pretože mu uplynula lehota na zapretie otcovstva (pričom táto lehota je 3-ročná odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom), môže podať návrh na povolenie prípustnosti zapretia otcotvsta. To je prvá fáza konania, v ktorom súd povolí alebo nepovolí samotné podanie návrhu na zapretie otcovstva. Iba ak by súd mal za preukázané, že sú splnené podmienky (ktorými je, že zapretie otcovstva je vo Vašom najlepšom záujme a a že Vášmu otcovi uplynula lehota na zapretie otcovstva) na povolenie prípustnosti zapretia otcovstva, mohli by ste podať samotný návrh na zapretie otcovstva.

Treba ale uviesť že vo Vašom prípade nie sú naplnené podmienky na povolenie prípustnosti zapretia otcovstva na Váš návrh, pretože z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že splnenie podmienky - "ak je to potrebné v záujme dieťaťa" - sa v žiadnom prípade neposudzuje podľa toho, či si to dieťa želá alebo nie, naopak súdna prax vykladá uvedený pojem tak, že povolenie prípustnosti zapretia otcovstva na návrh dieťaťa je v záujme dieťaťa napr. vtedy ak je potrebné zosúladiť biologické rodičovstvo s právnym (o taký prípad ale podľa toho čo uvádzate vo Vašom prípade nejde).

Na záver je nutné uviesť, že ak by aj bolo povolené pripustenie podania návrhu na zapretie otcovstva Vami, v tejto 2. fáze konania (konania o samotnom zapretí otcovstva) súd spravidla vykonáva znalecké dokazovanie vykonaním DNA testov. Ak by sa potvrdilo, že Váš otec zapísaný v matrike je aj Vaším biologickým otcom, Váš návrh na zapretie otcovstva by bol zamietnutý.

Na základe vyššie uvedených dôvodov možno konštatovať, že slovenský právny poriadok umožňuje dieťaťu podať návrh na zapretie otcovstva len vo výnimočných prípadoch - ak sa má takto dosiahnuť napr. zosúladenie právneho a biologického rodičovstva. Len z dôvodu, že otec má dlhy alebo sa o dieťa nestará či neplatí výživné neumožňuje slovenský právny poriadok zaprieť otcovstvo, či už na návrh otca alebo dieťaťa.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa opytat ako napisat navrh na zapretie otcovstva s manzelom, ked otec je niekto iny... Este sa chcem opytat ako napisat ziadost o rozvod, aby to bolo čím skor. Ďakujem

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 29.12.2016)

Dobrý deň, na internete nájdete množstvo vzorov návrhov na zapretie otcovstva. V návrhu musíte uviesť všetky skutočnosti, ktoré preukazujú, že Váš manžel nie je otcom dieťaťa a je ním iba kvôli tomu, že ste stále v manželskom zväzku. Okrem výsluchu účastníkov konania a tiež biologického otca dieťaťa (ako svedka), bude možno potrebné v rámci súdneho konania vykonať aj DNA testy. Závisí to však na tom, či bude Váš manžel tvrdiť, že je otcom dieťaťa alebo si je toho vedomý a bude so zapretím otcovstva súhlasiť. Vo vzťahu k návrhu na rozvod manželstva je potrebné uviesť, že v návrhu je potrebné uviesť všetky dôvody, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Súdy najrýchlejšie rozhodnú o rozvode manželstva vtedy, ak s rozvodom súhlasia obaja manželia. Tzn. že sa Váš manžel bude musieť k návrhu na rozvod manželstva vyjadriť tiež kladne a s rozvodom súhlasiť. Po tom sa môže stať, že Vás súd rozhodne aj bez nariadeného pojednávania alebo hneď na prvom nariadenom pojednávaní. V prípade, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, bude rozvodové konanie trvať dlhšie.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Mám teraz taký problém... Jednoducho povedané, ci mi môže manželka pred súdom dokázať, ze mi to niekedy povedala. Ci to stačí na to "dovodne spochybňujúce" alebo povedanie jej jednoducho pred súdom neprejde, pokial ja budem tvrdiť, že mi to nikdy nepovedala. Deti maju 12 rokov a ona si našla bohatého staršieho pána a smeje sa mi do očí, ze na ne budem platít, lebo som to vedel uz dlhšie ako su tri roky. Pokial ja budem tvrdiť, ze mi to nepovedala nikdy, tak je to možné dokázať? Alebo aj kebyze mi to povie, nieje to "dovodne spochybňujúc"? Ďakujem za váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň. Je veľmi náročné generalizovať a predvídať, ako by sa mohla vyvíjať procesná situácia v prípadnom súdnom konaní. Faktom však je, že akékoľvek tvrdenie (výrok) sa dá veľmi ľahko spochybniť a poprieť, pokiaľ na to nie sú ďalší svedkovia. Na druhej strane ak by sa aj pripustilo, že určitý výrok skutočne odznel, mám za to, nie je možné s určitosťou preukázať to, ako si tento výrok vyložil jeho adresát.

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry den, nemam zapisaneho otca v rodnom liste dietata a chcela by som, aby tam bol uvedeny. Deti uz maju 4 a 3 roky. On je z Ceskej republiky a dozvedela som sa, ze je v base. Ako to mam vlastne zariadit? Mozete mi poradit? Dakujem

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva uvedených v zákone o rodine. Vo vašom prípade je možné určiť otcovstvo na základe súhlasného vyhlásenia rodičov pred matričným úradom alebo súdom. Inak možno otcovstvo určiť na základe rozhodnutia súdu a to aj na Váš návrh ako matky dieťaťa. V zmysle § 94 ods. 2 zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Súdnemu konaniu nebude brániť skutočnosť, že otec dieťaťa sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, môže ho však značne predlžiť. Otcovstvo bude tak určené na základe výsledkov znaleckého dokazovania analýzou DNA otca a dieťaťa, po ktorom dôjde k zápisu otca do rodného listu Vašich detí.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry den. Chcela by som sa opytat, ci mam narok na zrusenie otcovstva. Som v rozvodovom konani a exmanzel vyuziva dieta na to, aby robil problemy a aby som trpela. Otec vyhlasil, ze chce aby socialna pracovnicka odobrala dieta lebo, ze si ho nezasluzime. Rozvod sa kona kvoli opakovanym klamstvam a podvadzaniu z manzelovej strany. Manzel je zo Syrie a vyhraza sa, ze dieta odvedie do Syrie. V marci tohto roku bol manzel obvineny zo znasilnenia neplnoleteho dietata. Teraz je manzel na slobode v janurari 2017 bude mat rozhodujuci sud ohladom jeho priestupku. Socialna kancelaria urcila manzelovi stretnutie s dcerou jeden krat tyzdene, na dve hodiny, pod dozorom matky. Manzel nesplna tieto povinnosti. Na dieta mi nic neprispieva. Z ex manzelovej strany to vyplyva tak, ze dieta mame preto, aby on dostal obcianstvo. A ja som uverila a pomohla vykonat vsetko. Ex nevie nic o svojej dcere, cely rok som sa strala o nu sama. Rodinne vztahy boli len hadky a nepokoje v domacnosti, vyhraza sa mi, ze dieta vezme a uz nikdy ho neuvidim. Mam nejake naroky, aby bol otec vymazany z rodneho listu za podvod kvoli obcianstvu? Vopred dakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň,

z dôvodu podvodu nie je možné otcovstvo zrušiť. podľa § 85 Zákona o rodine Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Do troch rokov od narodenia dieťaťa môžete podať na súd návrh na zapretie otcovstva. Budete však musieť preukázať, že je vylúčené že dotyčný muž je otcom dieťaťa. Podľa § 87 ods.1 Zákona o rodine Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Ak sa Vám podarí preukázať, že nie je otec, potom súd zruší jeho otcovstvo.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry den. Moja manzelka vstupila do predchadzajuceho manzelstva ako slobodna matka a tento manzel si osvojil jej dieta, ktore prijalo aj jeho priezvisko. Nie je samozrejme biologickym otcom dietata. Moja manzelka a jej exmanzel chcu dosiahnut zapretie otcovstva. Lehota 3 rokov uplynula. Chcel by som sa opytat, ci aj po uplynuti tejto zakonnej lehoty by bolo mozne ich suhlasnym vyhlasenim, ze dieta nie je jeho, dosiahnut zapretie otcovstva bez nadbytocneho dokazovania sudom? Mam ma mysli DNA testy. Co je potrebne dolozit, aby sa mohol podat navrh na uspesne zapretie otcovstva v podstate uz na prvom pojednavani a naslednom uzneseni sudom? Dakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 25.08.2016)

Dobrý deň, podľa § 107 ods. 1 zákona o rodine, osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Ide o jedinú výnimku zo zásady nezrušiteľnosti osvojenia, ktorú zákon umožňuje. Návrh na zrušenie osvojenia však možno podať len z uvedeného dôvodu a len v lehote 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Osvojiť však možno dieťa opätovne, tzv readopciou. Podľa § 109 zákona, po uplynutí lehoty na zrušenie osvojenia osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byť znova osvojený.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, po spoločnom vyhlásení bola zapísaná ako otec dieťaťa osoba, napriek tomu, že neboli manželmi a nežili spolu. V rovnakom období matka maloletej udržiavala intímny pomer aj s inými mužmi, avšak po snahe priateľa o vykonanie DNA testov, rázne odmietla s tvrdením, že dieťa je jeho a že ju to uráža. Po uplynutí piatich rokov vyšla najavo skutočnosť, že maloleté dieťa nie je jeho a navyše sa jeho vtedajšia priateľka vydala, nakoľko ostala tehotná s ďalším mužom. Zamedzuje priateľovi akýkoľvek kontakt s dieťaťom, aj navzdory skutočnosti, že to má súdom určené a teda maloletá nemá s otcom, zapísaným v rodnom liste, vytvorený žiadny vzťah, okrem toho, že na ňu povinne platí výživné. Nakoľko si chceme založiť rodinu, nie sme nadšení, že platí alimenty na cudzie dieťa, ktorého nie je otcom a pritom je tiež zapísaný ako otec dieťaťa. Je možné vykonanie nejakých právnych krokov smerujúcich k náprave tejto situácie, teda zaprieť otcovstvo k maloletej, aj po uplynutí trojročnej lehoty? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň, podľa § 93 ods. 1 zákona o rodine, muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Po uplynutí tejto lehoty, teda nie je muž oprávnený na zapretie otcovstva. Dovoľujem si Vás upozorniť, že dôvodom na zapretie otcovstva v tomto prípade je len vážny dôvod, ktorý vylučuje, aby mohol byť muž považovaný za otca dieťaťa. V praktickom zmysle je takým dôvodom nevykonanie súlože s matkou dieťaťa v rozhodujúcom čase alebo biologická neschopnosť splodiť dieťa. Dôvodom na podanie návrhu na začatie konania nie je preto vedomosť o tom, že v rozhodnej dobe s matkou dieťaťa súložilo viacero mužov. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať ohľadom: dnes mi vzali do väzenia druha za porušenie podmienky za alimenty... Môžem v jeho mene požiadať o test otcovstva, lebo ten malý vyzerá akoby vlastný obrázok suseda, alebo má on nejakú možnosť požiadať z výkonu trestu? Ale skôr to ci ja môžem o to požiadať, lebo podľa mňa to pôjde rýchlejšie ako vo väzení. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 14.05.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine môže návrh na zapretie otcovstva podať otec dieťaťa alebo matka dieťaťa. V prípade, že je Váš druh vo výkone TOS je možné aby splnomocnil Vás alebo právneho zástupcu, ktorý by ho v tomto konaní zastupoval. Dôležité je dodržať striktné, zákonom stanovené podmienky pre podanie návrhu na zapretie otcovstva. Návrh na zapretie otcovstva je možné podať do troch rokov odo dňa súhlasného vyhlásenia rodičov o otcovstve Vášho druha, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. Táto trojročná lehota neuplynie pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. V návrhu na zapretie otcovstva musíte presne uviesť dôvody, pre ktoré máte pochybnosti, že Váš druh je otcom dieťaťa. V návrhu zároveň môžete požiadať o znalecké dokazovanie testom DNA.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Chcela by som vedet, v akom zneni ma napisat syn vyjadrenie na navrh o určenie otcovstva a vyzivneho, ked si mysli, ze dieta nie je jeho.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2016)

Dobrý deň, Vášmu synovi odporúčam opísať pravdivo celý skutkový stav. V prvom rade je potrebné sa vyjadriť k tvrdeniam matky dieťaťa, ktoré nemusia byť vždy pravdivé. V zmysle ustanovenia § 94 ods. 2 sa za otca pri určovaní otcovstva súdom považuje "muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú okolnosti". Váš syn by mal v súdnom konaní preukázať, resp. tvrdiť, že s matkou dieťaťa v tzv. rozhodnom čase nesúložil. Ak to nie je pravda, a predsa má pochybnosti o svojom otcovstve, môže súdu navrhnúť vykonať testy DNA. Svoj návrh na vykonanie tohto dôkazu však musí podať kvalifikovane a musí ho aj dostatočne odôvodniť.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat. Mal 3 rocnu dceru ktora zije so mnou v Anglicku. Dcera sa narodila na Slovensku. Ma priezvisko po otcovi (neboli sme zosobaseni) ale on sa o nu absolutne nezaujima uz 2 roky (neplati alimenty a ziadny osobny styk s maloletou). Nenastal ziadny kontakt po dobu 2 roky. Dakujem za akekolvek iformacie.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 08.02.2016)

Dobrý deň,

keďže právna úprava Veľkej Británie mi nie je známa, odporúčam Vám obrátiť sa na príslušné úrady, ktorých agendu tvorí starostlivosť o deti, alebo na advokáta vo Veľkej Británii. Na Slovensku by vo Vašom prípade bolo možné postupovať podľa § 93 ods.2 Zákona o rodine. Podmienkou však je, aby od určenia otcovstva dieťaťa súhlasným vyhlásením neuplynuli viac ako tri roky.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry den, chcel by som sa opytat ako mam postupovat, ked chcem zrusit otcovstvo. Bol som s priatelkou rok a pol sme spolu zili, ale neboli sme zobraty a da sa povedat, ze ma donutila, aby som bol napisany v rodnom liste jej syna. Ked som ju spoznal mal uz asi rok a pol a teraz sme sa rozisli a ona sa vydala za druheho a chcel by som zrusit otcovstvo, ale neviem ako postupovat nie som biologickym otcom.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, neuviedli ste akým spôsobom bolo Vaše otcovstvo určené. Vychádzajúc z toho, že ste boli "donútený" predpokladám, že Vaše otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matrikou (alebo súdom). V takom prípade je možné otcovstvo zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia súhlasným vyhlásením, len ak je vylúčené, že by ste mohli byť rodičom dieťaťa (vo Vašom prípade to je vylúčené). Je potrebné na súd podať návrh na zapretie otcovstva proti matke a dieťaťu navzájom. V návrhu je potrebné uviesť všetky skutočnosti, najmä to, že keď ste sa s matkou dieťaťa stretli, dieťa malo už rok a pol. Z toho vychádzajúc je vylúčené, že by ste mohli byť jeho otcom.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

dobry den.s partnerkou cakame dieta. nemam vsak istotu ci je dieta moje kedze v druhom mesiaci tehotenstva vyplavali na povrch "zvlastne" udalosti, ktore sa udiali na vylete partnerky, kde som nebol a prave v case splodenia dietata. je nejaka moznost overit si otcovstvo pred porodom bez vedomia matky? vlastne ake mam nateraz moznosti? dakujem za odpoved.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 13.01.2016)

Dobrý deň, overenie si otcovstva bez vedomia matky je možné. Stačí Vám napríklad cumlík dieťaťa a Vaše sliny a u súkromných spoločností (ktorých je veľké množstvo) si dokážete overiť otcovstvo.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Prosím,kto je zapísaný v rodnom liste dieťaťa (vnučka) ako starý rodič ak jeden z rodičov dieťaťa bol adoptovany. Biologický starý rodič,alebo adoptivny? Ďakujem s pozdravom 

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, dieťaťu sa do rodného listu nezapísujú starí rodičia a preto tam nebude zo starých rodičov zapísaný ani jeden.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako postupovať ohľadom zrieknutia sa otcovstva. Ja a byvala priateľka sme sa zhodli, že bude v prospech dcéry, ak nebudem uvedeny ako otec. Nema záujem mi dceru ukazovať, informovať o nej. Ako môžem postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 07.01.2016)

Dobrý deň, zrieknuť sa otcovstva na základe vlastnej ľubovôle nie je možné. V prípade, že ste ako otec uvedený v rodnom liste dieťaťa, môžete otcovstvo zaprieť, ak si myslíte, že nie ste otcom. Podľa § 93 ods. 1 zákona o rodine, muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Určitá forma vzdania sa rodičovských práv a povinností je možná v konaní o osvojenie dieťaťa v prípade, ak by Vaša bývalá priateľka mala manžela, resp. partnera, ktorý by si chcel Vaše dcéru osvojiť. 


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobry podvecer. Chcela by som sa opytat, ci je mozne zrusit otcovstvo byvalemu muzovi. Sme rozvedeni od roku 2013. Raz za pol roka sa ozve, aj to nema nejaky velky zaujem o dceru. Rok mi na nu nedal ani euro. Spatne dlzi 1200 € na vyzivnom, ale to uz asi neuvidim.Teraz som druhy krat vydata a manzel by si chcel osvojit dcerku. Je to mozne? Vopred dakujem za radu

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, zákon o rodine spravidla vyžaduje súhlas rodiča maloletého dieťaťa s jeho osvojením, neplatí to však vždy. V zmysle § 102 ods. 1 pís. a) zákona o rodine, na osvojenie nie je potrebný súhlas rodiča osvojovaného maloletého dieťaťa ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavoval skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevoval, neplnil si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložil úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohol osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak mu v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som pomôcť. Mam mesiac pred svadbou snubenica ma podviedla je v druhom mesiaci tehotenstva. Dva dni spala so mnou a raz s nim. Neveru som jej odpustil a chceme spolu to dieťa ci uz je alebo nieje moje. Ak ma urci ako otca do rodneho listu bez dna testu lebo nechcem narusit priebeh tehotenstva moze sa osoba s ktorou ma podviedla ak niesom biologicky otec domáhať dieťaťa alebo ake ma prava ak si vyziada DNA testy a ja uz budem zapísaný v rodnom liste. Nechce ho ani vidiet a ani ziadne vyzivne Dakujem za odpoveď

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.07.2015)

Dobrý deň, v prípade, ze matka dieťaťa zapíše Vás ako otca dieťaťa a Vy otcovstvo k dieťaťu nezapriete, tak budete považovaný za otca dieťaťa. Avšak, ak by si druhý partner vyžiadal testy DNA a preukázalo by sa, že on je biologickým otcom, mal by právo k dieťaťu napriek tomu, že vy ste zapísaný v rodnom liste ako otec a mohol by sa domáhať na súde žalobou o určenie otcovstva.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý den chcela by som sa informovat o postupe ako zrusit otcovstvo. Maly ma 2 roky a sucany otec zapisany aj v rodnom liste nieje biologicky otec dietata. Sucasny otec s mojim navrhom na zrusenie otcovstva suhlasi

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 17.11.2014)

Dobrý deň. Zapretie (a určenie) otcovstva je upravené v ustanoveniach § 84 a nasl. Zákona o rodine. Konkrétne pri zapretí otcovstva je procesný postup rozdielny v závislosti od toho, ako bolo určené otcovstvo (domnienkou otcovstva manžela matky alebo súhlasným vyhlásením rodičov). Rovnako tak si treba uvedomiť, že návrh na zapretie otcovstva môže podať iba domnelý otec, matka alebo samotné dieťa.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, v apríli 2014 budem rodiť. Bývalý priateľ, s ktorým dieťa čakám, odmieta otcovstvo a tým pádom aj následné platenie na dieťa. Prosila by som o radu, ako postupovať, či sa dá donútiť súdnou cestou určenie otcovstva a tým pádom platenie na dieťa, prípadne je nejaká iná možnosť? A aká je šanca vyhrať, ak má tento človek známosti takmer všade a zároveň sa vyhráža, že ma o dieťa pripraví keď bude chcieť! Na rozdiel odo mňa je totiž dobre finančne zabezpečený. Čas sa mi kráti a preto by som chcela byť pripravená, preto za skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem. Prajem pekný deň, Martina

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 31.12.2013)

Dobrý deň,

 

pokiaľ otec odmieta otcovstvo (t.j. určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov na matrike) nezostane Vám nič iné, ako podať návrh na súd na určenie otcovstva a požadovať okrem i určenia otcovstva aj určiť pravidelné mesačné výživné, ktoré Vám bude povinný posielať na výživu dieťaťa. Ak otec dieťaťa odmieta otcostvo, súd ho určí rozhodnutím. V konaní bude vypracovaný znalecký posudok, ktorý bude pre súd smerodatný. Takéto konanie trvá minimálne 4-5 mesiacov. 

 

Pokiaľ ide o výhru v súdnom konaní, ak je tento človek skutočne otcom dieťaťa, je to len otázka času, kedy bude určený aj súdnym rozhodnutím. Často sa stretávam s tým, že účastníci sa snažia zastrašiť protistranu údajnými známosťami na súdoch. Ničoho sa nebojte, podajte návrh na súd, ak nebude chcieť určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov na matrike. Pokiaľ sa otec o dieťa nestará, súd nerozhodne o tom, že by dieťa bolo zverené jemu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku