POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Návrh na zrušenie otcovstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Návrh na zrušenie otcovstva

Dobrý deň, mám menší problém. Mám dieťa, ale v rodnom liste malého je uvedený nesprávny otec. Dieťa má už 8 mesiacov a rada by som podala návrh na zrušenie otcovstva. No nepoznám pravidlá v takomto prípade. Neviem, či môžem po takom dlhom období ešte podať takýto návrh, keďže nesprávne uvedený otec je vo väzení. Zároveň by som chcela vedieť, či môžem potom podať aj návrh na určenie otcovstva pravého otca maloletého. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

Dobrý deň, vo svojej otázke nepíšete, ako bolo určené otcovstvo. Nižšie uvádzame ustanovenia o zapretí otcovstva zo Zákona o rodine:

 

Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.

 § 88 

(1) Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá.

(2) Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane.

§ 89

Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.

§ 93 

 Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

 

Predpokladám (ako to býva najčastejšie), že došlo k vyhláseniu oboch rodičov na matrike o tom, kto je otcom dieťaťa. V tom prípade sa uplatní ustanovenie § 93. Lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva je 3 roky.

Súd môžete požiadať aj o určenie otcovstva, v návrhu označíte skutočného otca dieťaťa. 

S návrhmi Vám môžeme pomôcť, budete ich mať vypracovane správne a úplne.

Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel nie je biologickým otcom nášho štyriročného dieťaťa, ale súhlasil byť jeho otcom a je zapísaný v rodnom liste ako otec. Teraz by si chcel zrušiť otcovstvo. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň,

v zmysle § 93 ods. 1 Zákona o rodine platí: "muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.“

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak bolo otcovstvo vyhlásené súhlasným vyhlásením rodičov pred matrikou, lehota na zapretie otcovstva sa skončí najskôr 3 roky po narodení dieťaťa. Vzhľadom na to, že dieťa má ako ste uviedli už 4 roky, nie je možné, aby zaprel otcovstvo.

V prípade ak otcovi uplynula lehota na zapretia otcovstva môže návrh na zapretie podať dieťa, a to v zmysle § 96 Zákona o rodine, musia byť však splnené dve kumulatívne podmienky - zapretie otcovstva musí byť v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva.

Dieťa nie je  viazané žiadnou lehotou, v ktorej by muselo podať návrh na súd, v konaní sa však podľa veku a zrelosti dieťaťa musí riadne zohľadniť jeho názor.

Vaše dieťa však na podanie tohto návrhu nie je ešte vzhľadom na vek spôsobilé. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako môžem odstrániť meno otca z rodného listu môjho syna, aby už nenosil jeho priezvisko, ale priezvisko môjho manžela. Náš syn má 10 rokov a potrebujem skutočne dôležitú radu. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,

na to, aby ste zbavili otca vášho syna otcovstva by museli existovať skutočnosti svedčiace o tom, že nie je otcom vášho syna. Ak tieto neexistujú, potom otcovstvo nie je možné zrušiť. Čo by však prichádzalo do úvahy by bolo osvojenie si vášho syna vaším manželom. Na toto by však musel dať súhlas biologický otec vášho syna. Súhlas na osvojenie sa nevyžaduje iba v zákonom uvedených prípadoch, ktoré ustanovuje § 102 ods. 1 Zákona o rodine:

"Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom."

Ak niektorú z vyššie uvedených alternatív spĺňate, potom môže Váš manžel požiadať o osvojenie vášho syna, pričom súhlas biologického otca s osvojením sa vyžadovať nebude. Ak by došlo k osvojeniu, váš syn by nadobudol priezvisko vášho manžela. 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, som dospelá žena, ktorá má rozvedených rodičov. Vyrastala som s matkou, môj otec sa o mňa nikdy nestaral ani nezaujímal. Môjho otčima považujem za svojho vlastného otca a zdá sa mi správne, aby v mojom rodnom liste figuroval ako môj biologický otec. Prosím Vás, ako mám ďalej postupovať? Stačí len, ak biologický otec podpíše dokument o zrieknutí sa otcovstva a potom pôjdem na matriku si dať vyhotoviť nový rodný list, alebo je potrebné to riešiť súdne? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 09.01.2023)

Dobrý deň,
na Vami uvedenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že ste dosiahli plnoletosť, právne nie je možné, aby si manžel Vašej matky Vás osvojil. Osvojiť si možno len maloletého, čo vyplýva z ust. zákona o rodine.


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím, môžete mi poradiť, čo všetko potrebujem na zrušenie otcovstva? Otec dieťaťa sa už 7 rokov nezaujíma o svojho syna a súhlasí so zrušením otcovstva. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, zrušiť otcovstvo biologickému otcovi nie je možné. Uvedené platí aj za predpokladu, že tento o svoje dieťa nezaujíma a dokonca aj vtedy, ak sám súhlasí so zrušením otcovstva. Otcovstva ho nemožno pozbaviť žiadnym z prostriedkov. Zákon takýto inštitút ani nepozná. S rodičovstvom sú totiž spojené aj povinnosti, napr. povinnosť vyživovať svoje dieťa, ktorú má každý rodič bez ohľadu na to, či sa o svoje dieťa zaujíma a priznáva a k nemu alebo nie.

Je možné iba zaprieť otcovstvo, to či nie je otcom by však súd  v konaní o zapretie otcovstva dôsledne skúmal. Ak by dospel k záveru, že je biologickým otcom dieťaťa, takýto návrh na zapretie by zamietol. Ešte ak by došlo k osvojeniu dieťaťa iným mužom, tak by biologický otec stratil svoje práva.

 

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa opýtať, mám dvojročnú dcéru a chcela by som zrušiť a zmeniť jej otcovo priezvisko na moje. Je to možné? Ak áno, ako to môžem urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň, zmeniť priezvisko maloletému dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov je možné za súhlasu oboch rodičov dieťaťa. Títo sú povinný podať spoločne žiadosť o zmenu priezviska maloletého. Ak by ste chceli podať žiadosť sama, potom je nevyhnutné k tejto priložiť:

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané. 

Ak je vaše dieťa staršie ako 15 rokov, potom sa na zmenu priezviska v zmysle zákona vyžaduje aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom.  


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, spolu s manželom máme dvoch synov. Jeden má 13 rokov a druhý 4. Je možné zrušiť otcovstvo, keďže otec, ktorý je zatiaľ stále môj manžel, nejaví o synov záujem? Nevenuje im čas, nezaujímajú ho a najradšej by sa nás zbavil. Pri prípadnom rozvode by samozrejme odmietal striedavú starostlivosť. Tvrdí, že radšej zaplatí výživné. Voči staršiemu synovi sa nevie správať slušne, označuje ho za hlúpeho a neschopného. Mladší syn bol pre neho neželaný. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,   zrušiť otcovstvo sa nedá, dá sa len v zákonoch určených prípadoch zaprieť otcovstvo. Dôvodom na takýto postup však nie je nezáujem, resp. zlé vzťahy rodiča k deťom.   Ak by ste chceli zrušiť po právnej stránke rodičovských vzťah otca k deťom, museli by byť osvojení (adoptovaní). Vtedy by sa pôvodná biologická rodičovská väzba nahradila na základe rozhodnutia o osvojení novou rodičovskou väzbou k osvojiteľovi.
Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Keď dieťa už má priezvisko po novom manželovi bývalej partnerky, musí sa ešte podať žiadosť o zrušenie otcovstva? Biologický otec sa s dieťaťom od mala nestretáva a dieťa má teraz priezvisko svojho súčasného otčima.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 31.07.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že ak došlo k zmene priezviska maloletého na priezvisko nového manžela matky dieťaťa, táto skutočnosť nemá vplyv na to, že biologický otec dieťaťa zmenou priezviska prestal byť otcom dieťaťa. To znamená, že z tohto dôvodu ani nemôžete vy ako matka maloletého podať návrh na súd o zrušenie otcovstva.

Biologický otec dieťaťa napriek tomu, že jeho dieťa má už iné priezvisko je naďalej povinný platiť výživné na maloletého v zmysle ust. zákona o rodine, keďže vyživovacia povinnosť trvá až dokiaľ dieťa nebude schopné sa samé živiť.

 

 


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, kedy je do rodného listu mojej dcéry zapísaný ako otec môj bývalý priateľ, ktorý v skutočnosti nie je jej otcom. Bola s touto skutočnosťou oboznámený ešte pred narodením dieťaťa a chcela by som dať zrušiť otcovstvo. Bol by som vďačný, keby ste mi mohli poradiť, aký druh žiadosti by som mala na súd podať. Vopred vám ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
na súd je potrebné podať návrh na zapretie otcovstva. Treba však podrobne posúdiť Vašu vec, či neuplynula lehota na zapretie otcovstva. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta alebo požiadať o vyjadrenie a pomoc sociálnu kuratelu.


Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o možnostiach, ako môžem podať návrh na zrušenie otcovstva. Mám záujem legálne sa distancovať od osoby, ktorej meno je uvedené na mojom rodnom liste ako môjho otca, avšak v skutočnosti nie je môj biologický otec. Mám obavy, že by som po ňom mohla zdediť jeho dlhy, keďže som legálne jeho dcéra, hoci nie je môj biologický otec. Viete mi, prosím, poradiť?

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 30.06.2022)

Dobrý deň, podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každé dieťa právo poznať svojich rodičov - (biologického) otca a matku. V zmysle ust. § 96 ods. 1 zákona o rodine "Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom."

Z uvedeného vyplýva, že dieťa má právo sa domáhať určenia otcovstva aj po uplynutí zákonných lehôt jeho právnych rodičov. Predmetné konanie je však dvojfázové. Najskôr súd musí rozhodovať o prípustnosti zapretia otcovstva, t.j. či je zapretie v záujme dieťaťa. To, či by súd zapretie pripustil by záviselo od konkrétnych okolností vášho prípadu, nakoľko samotným zapretím dochádza k narušeniu doterajšieho sociálneho statusu dieťaťa. Až následne, ak by súd mal za to, že je to vo vašom záujme, po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia by ste mohli podať návrh na zapretie otcovstva.  Vzhľadom na uvedené, ak máte záujem vec riešiť, ako prvé podajte na súd návrh na pripustenie zapretia otcovstva dieťaťom. V tomto súdu uveďte dôvody, ktoré vás vedú k zapretiu otcovstva. Najmä poukážte na to, prečo je zapretie otcovstva vo vašom najlepšom záujme. 

 


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, tento rok mi bude 17 rokov a na budúci rok 18. Chcela by som zrušiť otcovstvo, pretože môj otec sa o mňa ani nezaujíma a nerieši moju existenciu. Neposiela mi vôbec výživné a v minulosti sa o mňa tiež nezaujímal. Je možné už ako sedemnásťročná podať žiadosť o zrušenie otcovstva, alebo to môžem urobiť až ako osemnásťročná? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 31.03.2022)

Dobrý deň, bez ohľadu na váš vek, zaprieť otcovstvo je možné iba v prípade, ak je zrejmé, že otec dieťaťa zapísaný v rodnom liste nie je jeho biologickým otcom. Pokiaľ je tomu tak, potom môžete podať návrh aj teraz, avšak nakoľko nie ste plnoletá, je nevyhnutné, aby ste boli zastúpená kolíznym opatrovníkom. Takéto konanie je však dvojfázové. Najprv súd rozhoduje o prípustnosti zapretia otcovstva, t.j. či by to bolo vo vašom záujme. Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým by súd skonštatoval, že zapretie je vo vašom záujme, môžete podať návrh na zapretie otcovstva. Pri podaní návrhu musíte byť zastúpená opatrovníkom, nakoľko ste podľa zákona ešte stále maloletá. 

Ak by však váš otec bol aj vašim skutočným biologickým otcom, návrh na zapretie otcovstva nie je namieste. Totiž, iba z dôvodu nezáujmu biologického otca o jeho dieťa ešte nevzniká právo domáhať sa zrušenia otcovstva.  Čo by však v takomto prípade prichádzalo do úvahy by bola možnosť obmedziť vášho otca na výkone jeho rodičovských práv a povinností. Toto sa však nejaví byť veľmi účelné, nakoľko by to prinieslo stav, ktorý v súčasnosti vzhľadom na to čo píšete už  de facto existuje.

Otec je však povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči vám ako jeho dieťaťu. V prípade, že si ju neplní, môžete sa tohto práva domáhať aj prostredníctvom súdu. Ak dosiahnete plnoletosť môžete podať návrh na určenie výživného aj sama, za predpokladu, že doposiaľ nebolo súdom o ňom rozhodované. Ak už bolo o výživnom súdom rozhodované, môžete hneď podať návrh na výkon exekúcie na súd prostredníctvom vášho zákonného zástupcu. Návrh sa podáva elektronicky, môžete osloviť ktoréhokoľvek súdneho exekútora. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.