Máte
otázku?

Nárok na výživné po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na výživné po rozvode

Som invalidná dôchodkyňa (vozíčkárka). Mám nárok na výživné po rozvode, v prípade rozpadu manželstva (kvôli nevere manžela)? Zatiaľ žijeme oddelene a naše deti sú už dospelé. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

Dobrý deň,

nie je možné automaticky povedať, že keď ste invalidná dôchodkyňa, že máte nárok na výživné po rozvode automaticky (správne "príspevok na výživu rozvedeného manžela"). Súd pri rozhodovaní o tzv. výživnom po rozvode skúma viaceré skutočnosti.

Zákon uvádza, že rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Podmienkou je teda, aby ste neboli schopná sa sama živiť, pričom výška príspevku je daná aj schopnosťami a možnosťami Vášho bývalého manžela.

Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Dôležité teda je aj to, čo spôsobilo rozvrat manželstva. Súd pritom prihliada na to, čo je uvedené v rozsudku o rozvode. Pokiaľ dôvod rozvratu je uvedený len všeobecne, súd nebude ďalej skúmať, čo spôsobilo rozvrat manželstva pri určovaní výživného po rozvode. Preto si pozrite svoj rozsudok o rozvode. 

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Z judikatúry:

R 1/1966:

K otázke výšky príspevku na výživu rozvedeného manžela. Úlohou súdu je zadovážiť si spoľahlivý podklad pre posúdenie otázky, či a v akom rozsahu je žalobkyňa (rozvedená manželka) schopná zo svojho zárobku uspokojiť svoje potreby. Porovnanie jej zárobku s výškou sumy vylúčenej z výkonu rozhodnutia, prípadne s najnižšími dôchodkami, nie je náležité, lebo k vymedzeniu týchto súm viedli iné ekonomické dôvody, než ktorými sa spravujú predpisy o príspevku na výživu rozvedeného manžela. Treba vychádzať nielen z potrieb rozvedeného manžela požadujúceho príspevok na výživu, závislých od jeho schopnosti sám sa živiť, ale aj zo schopností a možností druhého rozvedeného manžela.

R 39/1968:

Zákon o rodine aj rozsahom zreteľne odlišuje vyživovaciu povinnosť medzi rozvedenými manželmi od vyživovacej povinnosti medzi manželmi (§ 92 ods. 1 a § 91 ods. 2 ZR; teraz § 71 ods. 1 druhá a tretia veta – pozn. aut.). Výšku príspevku na výživu rozvedeného manžela popri schopnostiach a možnostiach povinného rozvedeného manžela určujú len nevyhnutné potreby rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný živiť sa sám. Aj vtedy, ak boli pomery účastníkov predbežne upravené predbežným opatrením, súd rozhoduje o návrhu navrhovateľky na určenie príspevku odporcu na jej výživu odo dňa začatia konania o ňom (§ 98 ods. 1 ZR; teraz § 77 – pozn. aut.), a nie až odo dňa zániku predbežného opatrenia; zisťuje však, či a koľko odporca plnil navrhovateľke na základe predbežného opatrenia, aby mohlo byť eventuálne plnenie odporcu na základe predbežného opatrenia započítané.

 

 

Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, do koľkých rokov po rozvode môže exmanžel žiadať výživné na seba. Počula som, že to môže byť do troch alebo aj do piatich rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň, uvedené výživné sa nazýva podľa zákona ako príspevok na výživu rozvedeného manžela. Tento môže súd priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutí o rozvode manželstva. Zákon súčasne hovorí, že súd môže túto dobu výnimočne predĺžiť a to za predpokladu, ak  rozvedený manžel nie je z objektívnych dôvodov schopný  sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel ochorel a prestal platiť výživné na naše neplnoleté deti. Mám nárok požiadať o náhradné výživné? Má on právo žiadať odo mňa akékoľvek výživné? Rozvod sa uskutočnil pred 13 rokmi. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.12.2022)

Dobrý deň, ak máte určené výživné rozhodnutím súdu, je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH. Následne podáva žiadosť na príslušný úrad práce žiadosť o náhradné výživné.

Pokiaľ ide o Vašu obavu, že by bývalý manžel žiadal od Vás výživné, zákon o rodine v tomto smere používa pojem príspevok na výživu rozvedeného manžela. Na tento príspevok však bývalý manžel nemá právny nárok, lebo od rozvodu uplynulo už 13 rokov. Uvádzame, že v zmysle ust. zákona o rodine súd môže tento príspevok na výživu rozvedeného manžela priznať na dobu 5 rokov od rozvodu, ktorá doba už uplynula, preto sa v tomto smere nemáte čoho obávať.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na výživné po rozvode. Som dobrovoľne nezamestnaná, ale doma mám kozmetické štúdio, v ktorom pracujem na čierno. Môj manžel pracuje v Nemecku. Ďakujem s pozdravom. Č.

Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Ak sa manželia rozvedú, nemajú žiadne deti a manžel je momentálne nezamestnaný, má právo žiadať po rozvode výživné od manželky? Ďakujem, Erika.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v tomto prípade sa nejedná o výživné, ale o príspevok na výživu rozvedeného manžela v zmysle ust. § 72 zákona o rodine :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že rozvedený manžel môže žiadať od bývalého manžela príspevok na výživu, ktorý možno priznať najdlhšie na dobu 5 rokov od rozvodu manželstva.V prípadnom súdnom konaní súd bude skúmať majetkové pomery manželov, dôvod rozvodu, dôvod/-y skončenia pracovného pomeru u manžela, možnosti zamestnania prípadne dôvody jeho odmietnutia zo strany manžela, ktorý požaduje príspevok na výživu.
Podľa R 53/1968 platí, že: Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery; pravda, v rámci úvahy, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku, prihliadne súd aj k celkovým pomerom rozvedeného manžela, k druhu majetku, k účelu, na ktorý je určený a pod.“

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či pri návrhu na rozvod môžem požiadať aj o výživné pre seba, keďže som onkologický pacient a mám iba čiastočnú invaliditu. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.10.2019)

Dobrý deň, 
vo vašom prípade je treba rozlíšiť dve situácie a to :
1./ Z ust. § 71 zákona o rodine vyplýva, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ vy aj z dôvodov ako uvádzate v otázke potrebujete prostriedky na výživu, pričom vaše finančné možnosti vám to neumožňujú, je povinnosťou manžela ak vám toto odopiera prispievať vám. Ak je však medzi vami a vašim manželom rozdielna životná úroveň, môžete sa v prípade nedobrovoľného plnenia vyživovacej povinnosti domáhať na súde určenia výživného na vás, a to v takej výške, aby bola Vaša životná úroveň približne rovnaká. Dôležitá je teda pri rozhodovaní o výživnom životná úroveň oboch manželov.

Bez ohľadu na to, či podáte návrh na rozvod manželstva vy alebo váš manžel, môžete aj teraz podať návrh na súd o určenie výživného na vás ako manželku. 

2./ Otázkam príspevku na výživu rozvedeného manžela sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré príspevky môžu byť pre vás prínosom.

Ak by ste sa rozviedli, následne až po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi končí a len po skončení rozvodového konania by ste  mohli podať návrh na  súd podľa ust. §  72 zákona o rodine o priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela (citujeme) :
"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."


Toto právo na príspevok na výživu by následne zaniklo ak by ste uzatvorili nové manželstvo alebo ak by váš potom už bývalý manžel ako povinný by zomrel. 

Z tohto hľadiska priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela bude pre váš dôležité čo viedlo k rozvratu manželstva a následne k rozvodu, aby tieto okolnosti boli uvedené v rozsudku o rozvode, teda aby aj z neho vyplývalo, že rozvod manželstva bol z dôvodov na strane manžela, prípadne spomenúť okolnosť neplnenia vyživovacej povinnosti počas manželstva voči vám. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak bol môj bývalý manžel už pred rozvodom čiastočne invalidný a v manželstve mal problémy s alkoholom, nedostatočne prispieval na domácnosť aj napriek tomu, že pracoval, a psychicky nás týral, mňa aj syna, môže po rozvode požiadať o výživné pre seba? Maloleté dieťa je zverené do mojej starostlivosti.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 72 Zákona o rodine platí :
" (1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."


V otázke neuvádzate kedy ste sa rozviedli.
Ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, súd pri rozhodovaní, pričom návrh by musel podať váš bývalý manžel, berie do úvahy aj okolnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi. Ďalej z ust. § 75 a nasl. Zákona o rodine vyplýva, že príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. 

Predpokladáme, že vami uevdneé dôvody rozvodu manželstva sú uvedené aj v samotnom rozsudku, čo by bolo vo váš prospech, aby súd jeho návrhu na príspevok na výživu po rozvode zamietol.
V otázke uvádzate, že manžel je poberateľom čiastočného invalid. dôchodku, teda jeho schopnosť pracovať je daná a samotná okolnosť poberania čiast. invalid dôchodku nie je dôvodom na priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela.  
Ak by bývalý manžel podal návrh na súd kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer. Potreboval by som radu. Pred 8 rokmi ma opustila manželka, s ktorou mám tri deti. Žijem v zahraničí, v Spojenom kráľovstve. Od momentu, keď odišla, o deti nemala záujem a ani na ne finančne neprispievala. Odišla za partnerom na Slovensko a za tých 8 rokov mala viacero vzťahov, ktoré pretrvávajú až do dnes. Napriek všetkému sme stále manželia a pred pár dňami som dostal list zo súdu, v ktorom ma žiada o manželské výživné. Moja otázka znie; má právo žiadať odo mňa výživné po tom všetkom?

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň,  predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 71 zákona o rodine platí, že "manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Pri určení vyživovacej povinnosti podľa ust. zákona o rodine všeobecne platí, že súd pri rozhodovaní prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (Vás) prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.
Výživné všeobecne nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, to však neplatí pri určení výživného na maloletého.

Toľko stručne zákon o rodine.

Pokiaľ si manželka uplatnila nárok na výživné od Vás ako manžela, má na to oprávnenie, ale výživné možno priznať len odo dňa podania návrhu na súd.

Je potrebné napísať na súd vyjadrenie s tým, že s návrhom nesúhlasíte, z dôvodov ako uvádzate v otázke /opustenie detí, neprispievanie nijakým spôsobom na deti, pričom všetka starostlivosť o deti po všetkých stránkach bola na Vás celé obdobie 8 rokov. 

Priznanie výživného vzhľadom na opustenie spoločnej domácnosti manželkou, následný jej  život s rôznymi partnermi v SR, by bolo v príkrom rozpore s dobrými mravmi. 

Pripomíname len základné atribúty manželstva podľa zákona o rodine, ktoré môžete využiť vo vyjadrení na súd, ktoré povinnosti manželka dlhú dobu 8 rokov neplnila (či plniť chce musíte posúdiť sám) :

- Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

- Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. 

- Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

- O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

 

Odporúčame Vám podať návrh na určenie výživného pre maloleté deti. 

Vo veci ako vyjadrenia na súd v tomto konaní o vyživ. povinnosti medzi manželmi, tak aj podania návrhu na určenie výživného na maloleté deti nás môžete kontaktovať.

 


 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Prosím Vás o informácie: Manžel sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti a po roku podal na rozvod. Keďže som s rozvodom súhlasila (z dôvodu, že je alkoholik a toto bolo naše druhé bezdetné manželstvo), rozvod prebehol bez mojej účasti. Po pol roku požiadal o výživné. Pred dvoma rokmi mal výsluhový dôchodok 860 € a niekoľko pôžičiek, ktoré uzavrel bez môjho vedomia. Môj dôchodok je 420 €, som zdravotne postihnutá osoba a momentálne platím jeho pôžičku vo výške 200 €, pre ktorú som mu ručila. Je nezodpovedný, neuhrádza svoje pôžičky a požaduje odo mňa 150 € výživné. Je možné, že súd zohľadní jeho pôžičky, ktoré si vzal na svoje spoločenské vyžitie, vzhľadom na to, že exekútor mu zablokoval účet a teraz žiada peniaze odo mňa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke píšete o rozvode, ktorý prebehol cca pred rokom a bývalý manžel požiadal o výživné cca pred pol rokom. 

2./ Píšete o rôznych pôžičkách, dlhoch, atď. V nadväznosti na uvedené je nevyhnutné, aby vo veci prebehlo vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, teda jeho aktív aj pasív, podľa ust.§ 149  a 150 Obč. zákonníka, z ktorého citujeme :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

§ 150 Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

3./ Pokiaľ bývalý manžel žiada od Vás výživné, platí ust. § 72 zákona o rodine :

"1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

§ 73 Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Poznámka k otázke : 
Uvádzate, že manžel je alkoholik, zobral pôžičky bez Vášho vedomia na svoje vlastné účely. Ust. § 72 ods. 1 zákona o rodine pokiaľ používa pojem  "nie je schopný sám sa živiť" je tým myslené to, že nemá možnosť zamestnať sa vzhľadom napr. na zlý zdravotný stav. Nezodpovedný prístup k financiám a následné vyžadovanie finančných prostriedkov od bývalého manžela nie je dôvodom na priznanie predmetného príspevku súdom. Neplatenie jeho pôžičiek ním nie je dôvodom na priznanie príspevku, teda aby Vy ste boli povinná mu platiť.

 

Vzhľadom na uvedené odporúčame Vám kontaktovať advokáta aj ohľadom BSM, aj ohľadom predmetného príspevku. 

 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám snúbenca, ktorý má z predchádzajúceho manželstva dve deti. Je rozvedený takmer 6 rokov a od rozvodu má striedavú starostlivosť o deti. Bývala manželka začala tvrdiť, že chce mať deti výhradne vo svojej starostlivosti. Rada by som sa opýtala, či sa po uzavretí nášho manželstva do výpočtu výšky výživného zahrnú aj moje príjmy, alebo či sa počítajú len príjmy môjho budúceho manžela, keďže ide o jeho deti. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň, na to, aby súd prihliadol pri určovaní výšky výživného aj na Váš príjem nie je potrebné, aby ste boli zosobášení s rodičom detí. Z pohľadu práva postačuje, ak jeden z rodičov žije v spoločnej domácnosti s inou zárobkovo-činnou osobou, s ktorou sa spoločne podieľajú na nákladoch na bývanie, stravu... Aj keby ste sa nevzali, ale žili v spoločnej domácnosti a súd by rozhodoval o zmene výšky výživného na jeho deti, musel by súd vziať do úvahy i Váš príjem a to, že sa spoločne podieľate na hradení niektorých nákladov.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala, či existuje zákonom stanovená lehota, do ktorej môže bývalý manžel podať návrh na určenie výživného pre bývalú manželku? Už sme osem rokov po rozvode a nedávno mi z súdu prišiel dokument, v ktorom môj bývalý manžel požaduje výživné. Máme jedno dieťa, ktorému občas pošle výživné, ale občas nie. O našu dcéru nejaví záujem. Budem Vám vďačná za odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.06.2017)

Dobrý deň, zákon o rodine v ustanovení § 72 ods. 3 zákona o rodine upravuje, že výživné na rozvedeného manžela je možné bývalému manželovi priznať najdlhšie na dobu 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak Váš bývalý manžel požiadal o toto výživné po 8 rokoch od rozvodu manželstva, súd mu ho nemôže priznať spätne. Lehota piatich rokov je totiž objektívna a už uplynula (úvaha o predlžovaní 5 ročnej lehoty podľa tohto ustanovenia neprichádza do úvahy). Ak vôbec bude súd o jeho návrhu rozhodovať, bude s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnutý.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.