Máte
otázku?

Nárok na výživné po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na výživné po rozvode

Som invalidná dôchodkyňa (vozíčkárka) - mám nárok na výživné po rozvode pri rozpade manželstva (nevera manžela), zatiaľ žijeme oddelene, deti sú dospelé. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

Dobrý deň,

nie je možné automaticky povedať, že keď ste invalidná dôchodkyňa, že máte nárok na výživné po rozvode automaticky (správne "príspevok na výživu rozvedeného manžela"). Súd pri rozhodovaní o tzv. výživnom po rozvode skúma viaceré skutočnosti.

Zákon uvádza, že rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Podmienkou je teda, aby ste neboli schopná sa sama živiť, pričom výška príspevku je daná aj schopnosťami a možnosťami Vášho bývalého manžela.

Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Dôležité teda je aj to, čo spôsobilo rozvrat manželstva. Súd pritom prihliada na to, čo je uvedené v rozsudku o rozvode. Pokiaľ dôvod rozvratu je uvedený len všeobecne, súd nebude ďalej skúmať, čo spôsobilo rozvrat manželstva pri určovaní výživného po rozvode. Preto si pozrite svoj rozsudok o rozvode. 

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Z judikatúry:

R 1/1966:

K otázke výšky príspevku na výživu rozvedeného manžela. Úlohou súdu je zadovážiť si spoľahlivý podklad pre posúdenie otázky, či a v akom rozsahu je žalobkyňa (rozvedená manželka) schopná zo svojho zárobku uspokojiť svoje potreby. Porovnanie jej zárobku s výškou sumy vylúčenej z výkonu rozhodnutia, prípadne s najnižšími dôchodkami, nie je náležité, lebo k vymedzeniu týchto súm viedli iné ekonomické dôvody, než ktorými sa spravujú predpisy o príspevku na výživu rozvedeného manžela. Treba vychádzať nielen z potrieb rozvedeného manžela požadujúceho príspevok na výživu, závislých od jeho schopnosti sám sa živiť, ale aj zo schopností a možností druhého rozvedeného manžela.

R 39/1968:

Zákon o rodine aj rozsahom zreteľne odlišuje vyživovaciu povinnosť medzi rozvedenými manželmi od vyživovacej povinnosti medzi manželmi (§ 92 ods. 1 a § 91 ods. 2 ZR; teraz § 71 ods. 1 druhá a tretia veta – pozn. aut.). Výšku príspevku na výživu rozvedeného manžela popri schopnostiach a možnostiach povinného rozvedeného manžela určujú len nevyhnutné potreby rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný živiť sa sám. Aj vtedy, ak boli pomery účastníkov predbežne upravené predbežným opatrením, súd rozhoduje o návrhu navrhovateľky na určenie príspevku odporcu na jej výživu odo dňa začatia konania o ňom (§ 98 ods. 1 ZR; teraz § 77 – pozn. aut.), a nie až odo dňa zániku predbežného opatrenia; zisťuje však, či a koľko odporca plnil navrhovateľke na základe predbežného opatrenia, aby mohlo byť eventuálne plnenie odporcu na základe predbežného opatrenia započítané.

 

 

Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, do koľkých rokov po rozvode môže žiadať exmanžel na seba výživné. Počula som, že do troch aj do piatich. Ďakujem. 

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň, uvedené výživné sa nazýva podľa zákona ako príspevok na výživu rozvedeného manžela. Tento môže súd priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutí o rozvode manželstva. Zákon súčasne hovorí, že súd môže túto dobu výnimočne predĺžiť a to za predpokladu, ak  rozvedený manžel nie je z objektívnych dôvodov schopný  sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývalý manžel ochorel a prestal platiť výživné na deti-maloleté, mám nárok požiadať o náhradné výživné? Má on právo žiadať odo mňa niJaké výživné? Rozvod bol pred 13 rokmI. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.12.2022)

Dobrý deň, ak máte určené výživné rozhodnutím súdu, je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH. Následne podáva žiadosť na príslušný úrad práce žiadosť o náhradné výživné.

Pokiaľ ide o Vašu obavu, že by bývalý manžel žiadal od Vás výživné, zákon o rodine v tomto smere používa pojem príspevok na výživu rozvedeného manžela. Na tento príspevok však bývalý manžel nemá právny nárok, lebo od rozvodu uplynulo už 13 rokov. Uvádzame, že v zmysle ust. zákona o rodine súd môže tento príspevok na výživu rozvedeného manžela priznať na dobu 5 rokov od rozvodu, ktorá doba už uplynula, preto sa v tomto smere nemáte čoho obávať.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či mám nárok na výživné po rozvode, som dobrovoľne nezamestnaná, ale doma mám kaderníctvo, robím na čierno. Manžel pracuje v Nemecku. Ďakujem s pozdravom. Č.

Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať : keď sa manželia rozvedú, nemajú žiadne deti a manžel je momentálne nezamestnaný, či ma právo žiadať po rozvode výživné od manželky. Ďakujem  Erika

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v tomto prípade sa nejedná o výživné, ale o príspevok na výživu rozvedeného manžela v zmysle ust. § 72 zákona o rodine :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že rozvedený manžel môže žiadať od bývalého manžela príspevok na výživu, ktorý možno priznať najdlhšie na dobu 5 rokov od rozvodu manželstva.V prípadnom súdnom konaní súd bude skúmať majetkové pomery manželov, dôvod rozvodu, dôvod/-y skončenia pracovného pomeru u manžela, možnosti zamestnania prípadne dôvody jeho odmietnutia zo strany manžela, ktorý požaduje príspevok na výživu.
Podľa R 53/1968 platí, že: Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery; pravda, v rámci úvahy, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku, prihliadne súd aj k celkovým pomerom rozvedeného manžela, k druhu majetku, k účelu, na ktorý je určený a pod.“

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či pri návrhu o rozvod môžem požiadať aj o výživné na mňa, nakoľko som onkologický pacient a mám iba čiastočný ID. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.10.2019)

Dobrý deň, 
vo vašom prípade je treba rozlíšiť dve situácie a to :
1./ Z ust. § 71 zákona o rodine vyplýva, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ vy aj z dôvodov ako uvádzate v otázke potrebujete prostriedky na výživu, pričom vaše finančné možnosti vám to neumožňujú, je povinnosťou manžela ak vám toto odopiera prispievať vám. Ak je však medzi vami a vašim manželom rozdielna životná úroveň, môžete sa v prípade nedobrovoľného plnenia vyživovacej povinnosti domáhať na súde určenia výživného na vás, a to v takej výške, aby bola Vaša životná úroveň približne rovnaká. Dôležitá je teda pri rozhodovaní o výživnom životná úroveň oboch manželov.

Bez ohľadu na to, či podáte návrh na rozvod manželstva vy alebo váš manžel, môžete aj teraz podať návrh na súd o určenie výživného na vás ako manželku. 

2./ Otázkam príspevku na výživu rozvedeného manžela sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré príspevky môžu byť pre vás prínosom.

Ak by ste sa rozviedli, následne až po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi končí a len po skončení rozvodového konania by ste  mohli podať návrh na  súd podľa ust. §  72 zákona o rodine o priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela (citujeme) :
"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."


Toto právo na príspevok na výživu by následne zaniklo ak by ste uzatvorili nové manželstvo alebo ak by váš potom už bývalý manžel ako povinný by zomrel. 

Z tohto hľadiska priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela bude pre váš dôležité čo viedlo k rozvratu manželstva a následne k rozvodu, aby tieto okolnosti boli uvedené v rozsudku o rozvode, teda aby aj z neho vyplývalo, že rozvod manželstva bol z dôvodov na strane manžela, prípadne spomenúť okolnosť neplnenia vyživovacej povinnosti počas manželstva voči vám. 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak bol bývalý manžel už pred rozvodom čiastočne invalidný a v manželstve holdoval alkoholu, neprispieval na domácnosť dostatočne, aj, keď pracoval, psychicky týral mňa aj syna, môže po rozvode žiadať výživné na seba ? Maloleté dieťa je zverené do mojej starostlivosti.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 72 Zákona o rodine platí :
" (1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."


V otázke neuvádzate kedy ste sa rozviedli.
Ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, súd pri rozhodovaní, pričom návrh by musel podať váš bývalý manžel, berie do úvahy aj okolnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi. Ďalej z ust. § 75 a nasl. Zákona o rodine vyplýva, že príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. 

Predpokladáme, že vami uevdneé dôvody rozvodu manželstva sú uvedené aj v samotnom rozsudku, čo by bolo vo váš prospech, aby súd jeho návrhu na príspevok na výživu po rozvode zamietol.
V otázke uvádzate, že manžel je poberateľom čiastočného invalid. dôchodku, teda jeho schopnosť pracovať je daná a samotná okolnosť poberania čiast. invalid dôchodku nie je dôvodom na priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela.  
Ak by bývalý manžel podal návrh na súd kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý večer, Prosím o radu, manželka ma opustila pred 8 rokmi žijem v zahraničí v GB, nechala mi tri deti, o ktoré nemala dlhých 8 rokov záujem neprispievala mi finančne, odišla za partnerom na Slovensko za 8 rokov mala viacero vzťahov, ktoré pretrvávajú do dnes, bohužiaľ sme stále manželia, pred pár dňami som dostal list zo súdu, v ktorom ma žiada o manželské výživné moja otázka znie, či má právo žiadať odo mňa výživné po tom všetkom ?

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň,  predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 71 zákona o rodine platí, že "manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Pri určení vyživovacej povinnosti podľa ust. zákona o rodine všeobecne platí, že súd pri rozhodovaní prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (Vás) prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.
Výživné všeobecne nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, to však neplatí pri určení výživného na maloletého.

Toľko stručne zákon o rodine.

Pokiaľ si manželka uplatnila nárok na výživné od Vás ako manžela, má na to oprávnenie, ale výživné možno priznať len odo dňa podania návrhu na súd.

Je potrebné napísať na súd vyjadrenie s tým, že s návrhom nesúhlasíte, z dôvodov ako uvádzate v otázke /opustenie detí, neprispievanie nijakým spôsobom na deti, pričom všetka starostlivosť o deti po všetkých stránkach bola na Vás celé obdobie 8 rokov. 

Priznanie výživného vzhľadom na opustenie spoločnej domácnosti manželkou, následný jej  život s rôznymi partnermi v SR, by bolo v príkrom rozpore s dobrými mravmi. 

Pripomíname len základné atribúty manželstva podľa zákona o rodine, ktoré môžete využiť vo vyjadrení na súd, ktoré povinnosti manželka dlhú dobu 8 rokov neplnila (či plniť chce musíte posúdiť sám) :

- Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

- Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. 

- Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

- O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

 

Odporúčame Vám podať návrh na určenie výživného pre maloleté deti. 

Vo veci ako vyjadrenia na súd v tomto konaní o vyživ. povinnosti medzi manželmi, tak aj podania návrhu na určenie výživného na maloleté deti nás môžete kontaktovať.

 


 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Prosím Vás o info: Manžel sa odsťahoval zo spol.domácnosti a po roku podal na rozvod. Keďže ja som s rozvodom súhlasila, lebo on je alkoholik a bolo to druhé manželstvo bezdetné, rozvod prebehol bezo mňa. Po pol roku požiadal o výživné, on mal mal pred dvoma rokmi 860 €  výsluhový dôchodok a niekoľko pôžičiek, ktoré bral bezo mňa, ja mám dôchodok 420 €, som ZŤP a platím 200€ jeho pôžičku, lebo som mu ručila, on je nezodpovedný, neplatí si pôžičky a žiada odo mňa 150 € výživné. Môže mu súd zohľadniť pôžičky? Ktoré bral pre seba na spoločenské vyžitia, lebo mu exekútor zablokoval účet a žiada teraz odo mňa ? Prosím o odpoveď.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke píšete o rozvode, ktorý prebehol cca pred rokom a bývalý manžel požiadal o výživné cca pred pol rokom. 

2./ Píšete o rôznych pôžičkách, dlhoch, atď. V nadväznosti na uvedené je nevyhnutné, aby vo veci prebehlo vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, teda jeho aktív aj pasív, podľa ust.§ 149  a 150 Obč. zákonníka, z ktorého citujeme :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

§ 150 Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

3./ Pokiaľ bývalý manžel žiada od Vás výživné, platí ust. § 72 zákona o rodine :

"1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

§ 73 Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Poznámka k otázke : 
Uvádzate, že manžel je alkoholik, zobral pôžičky bez Vášho vedomia na svoje vlastné účely. Ust. § 72 ods. 1 zákona o rodine pokiaľ používa pojem  "nie je schopný sám sa živiť" je tým myslené to, že nemá možnosť zamestnať sa vzhľadom napr. na zlý zdravotný stav. Nezodpovedný prístup k financiám a následné vyžadovanie finančných prostriedkov od bývalého manžela nie je dôvodom na priznanie predmetného príspevku súdom. Neplatenie jeho pôžičiek ním nie je dôvodom na priznanie príspevku, teda aby Vy ste boli povinná mu platiť.

 

Vzhľadom na uvedené odporúčame Vám kontaktovať advokáta aj ohľadom BSM, aj ohľadom predmetného príspevku. 

 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám snúbenca, ktorý má z predchádzajúceho manželstva dve deti. Rozvedený je takmer 6 rokov a od rozvodu ma striedavú starostlivosť o deti. Bývala manželka, ale začala vymýšľať, že chce deti do starostlivosti len ona. Chcem sa spýtať, či po uzavretí nášho manželstva budú do výšky výživného počítané aj moje príjmy, alebo či sú počítané len príjmy budúceho manžela (keďže sú to len jeho deti)? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň, na to, aby súd prihliadol pri určovaní výšky výživného aj na Váš príjem nie je potrebné, aby ste boli zosobášení s rodičom detí. Z pohľadu práva postačuje, ak jeden z rodičov žije v spoločnej domácnosti s inou zárobkovo-činnou osobou, s ktorou sa spoločne podieľajú na nákladoch na bývanie, stravu... Aj keby ste sa nevzali, ale žili v spoločnej domácnosti a súd by rozhodoval o zmene výšky výživného na jeho deti, musel by súd vziať do úvahy i Váš príjem a to, že sa spoločne podieľate na hradení niektorých nákladov.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, je nejaká zákonom stanovená lehota, do kedy môže podať bývalý manžel návrh na určenie výživného na rozvedeného manžela? Sme rozvedení už 8 rokov a nedávno som dostala papier zo súdu, že ex si nárokuje o výživné. Máme jedno dieťa, na ktoré raz pošle výživné, potom zase nie. O dcéru nemá záujem. Bola by som vďačná za Vašu odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.06.2017)

Dobrý deň, zákon o rodine v ustanovení § 72 ods. 3 zákona o rodine upravuje, že výživné na rozvedeného manžela je možné bývalému manželovi priznať najdlhšie na dobu 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak Váš bývalý manžel požiadal o toto výživné po 8 rokoch od rozvodu manželstva, súd mu ho nemôže priznať spätne. Lehota piatich rokov je totiž objektívna a už uplynula (úvaha o predlžovaní 5 ročnej lehoty podľa tohto ustanovenia neprichádza do úvahy). Ak vôbec bude súd o jeho návrhu rozhodovať, bude s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnutý.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Mám priateľa 5 rokov je rozvedený má dve maloleté deti, na ktoré platí súdom určené výživné. Chceli by sme si založiť rodinu a žiť v jednej domácnosti len máme obavy, že ak sa to ex dozvie automaticky podá žiadosť o zvýšenie výživného. V takomto prípade jej môžu vyhovieť so zvýšením? Pri rozvode všetky výdavky nadobudnuté počas manželstva platí priateľ ( hypotéka, spotrebný úver) na deti okrem výživného prispievame pravidelne s oblečením. Pravidelne ich berieme 2 krát do roka na výlety v súčasnosti je zamestnaná v mieste bydliska. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, na jednej strane vytvorenie spoločnej domácnosti s Vami môže odôvodňovať zvýšenie výživného. Na druhej strane ďalšia vyživovacia povinnosť znižuje šancu na zvýšenie výživného. Tzn. že spolužitie a ďalšie dieťa má svoje pre aj proti pri zvyšovaní výživného. Rovnako mám za to, že ak otec dobrovoľne nad rámec výživného prispieva na deti je menej pravdepodobné, že by súd pristúpil k väčšiemu zvýšeniu výživného. Nie je však vylúčené, aby súd v menšom rozsahu zvýšil výživné. Najmä ak bolo naposledy upravované pred 5 rokmi a odvtedy predpokladám náklady na deti sa zvýšili. Vopred však nie je možné posúdiť, či by súd žiadosti o zvýšenie výživného vyhovel alebo nie. To nie je možné predpovedať ani po zistení kompletných informácií o skutkovom stave Vašej veci.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Prosím o radu ako napísať žiadosť o rozvod dohodou a vysporiadanie BSM majetku dohodou. Mame dve dospelé avšak študujúce deti, a preto prosím o radu ako žiadať výživné formou dohody alebo podaním žiadosti na súd. Naše manželstvo je trvalo rozvrátené, mame rozdielnosť názorov a časté konflikty a iné. Avšak nechceme to pretriasať na súde. Zároveň by sme chceli, aby prebehol rýchly a bezbolestný rozvod. Naše dospelé deti ostanú v domácnosti s matkou. Dcéra študuje denné na vysokej škole mimo bydliska a býva v internáte. Domov chodí pravidelne minimálne na víkend raz až dva raz v mesiaci. Syn býva doma a je stredoškolák mal osemnásť rokov a navštevuje súkromnú školu kde mu platíme mesačne školné. Výživné chcú žiadať od otca. Otec berie prídavky a chceme, aby ich poberala matka. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade si Vás dovoľujem upozorniť, že rozvod dohodou u nás nie je možný. Jedine súd môže po dôkladnom zvážení okolností rozhodnúť, či manželstvo rozvedie, alebo nie. Podľa § 23 ods. 1 ZR Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Z Vášho návrhu musí byť zrejmé, že manželstvo je hlboko a trvalo rozvrátené, pričom nie je nádej na jeho obnovu. Pre urýchlenie rozvodu, by druhý manžel mal s návrhom súhlasiť.

Čo sa týka detí, súd rozhodne, komu deti zverí, ale to len v prípade neplnoletých detí. Ak sú už obaja plnoletí, musa sa s daným rodičom dohodnúť už oni samy vo vlastnom mene, resp. podať návrh na súd vo svojom mene proti tomuto rodičovi. Len v prípade neplnoletých detí riešia otázku výživného v mene dieťaťa jeden z rodičov. 

Pokiaľ ide o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva to je možné až po právoplatnosti rozsudku o rozvode. Po tom sa samozrejme môžete dohodnúť aj mimosúdne na tom, kto si ponechá aké veci zo spoločného majetku. 

Ohľadom prídavkov Vám odporúčam kontaktovať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý Vám bude vedieť poradiť presný postup.

 


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Narok na vyzivne po rozvode: Minuly rok sme sa rozvadzali. Ja som ostala v našom dome, ex býva v Komárne, ale tu ma trvaly pobyt nadalej. Som tzp-S, a dostanem 261 Euro, ako starobny dochodok, resp. invalidny. O vsetkom sa ja staram, byt nemam vymalovany uz 8 rokov, v lete som ja platila, aby mi kosili travu. V byte omietka pada dole, trebalo by to opravit a vymalovat. Ex mi nepomoze, ani cent mi neda. Platim za elektriku, exekuciu za exa, mam seky platit, na lieky mesacne platim 20 Euro, ostane mi 160 Euro a z toho zijem. Ex dostane dochodok 350 Euro a pritom pracuje v cementarni V. Meder, neviem kolko zaraba. On je ezoterik, tak s autom chodi po celom Slovensku, do Budapesti, Tatabanya - na to ma. Ja na zimu nemam na drevo, ani cent mi neda. Za to som rozhodla, ze dam to na sud a ziadam 100 Euro na vyzivne po rozvode, lebo inac to nejde, ale neviem ci mi sud posudi nejake centy. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň, skutočnosť, že ste zťp ešte automaticky neodôvodňuje priznanie nároku na príspevok pre výživu rozvedeného manžela (zákon toto výživné nazýva týmto označením). Rovnako je dôležité uviesť, že ide o príspevok na primeranú výživu pre rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sa sám živiť. Súd bude v rámci konania zisťovať majetkové pomery na Vašej i jeho strane. U Vás bude zisťovať, či ste schopná sa sama živiť a z jeho strany bude zisťovať, či jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery umožňujú priznať predmetný príspevok a v akej výške. V takýchto konaniach a z Vášho opisu skutočností je možné ťažké zodpovedať na otázku, či by súd vyhovel Vašej žiadosti alebo nie. 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Byvaleho manzela som prosila aby mi este pockal s platenim alimentov, ze namam zatial z coho, kedze som bola dlho nezamestnana a dlhodobo na PN, ktora trva. Ze mu vsetko splatim, ked predam byt, na ktory mam hypoteku, ktoru nemam z coho splacat. Poslal na mna exekutora,mesacne musim platit 150e.Dostavam cca 240e,tak len zivorim.Podavam navrh na urcenie prispevku na vyzivu na rozvedeneho manzela.Byvaly manzel ma prijem od 800e.Kolko simozem ziadat? Som zufala.Dakujem za odpoved H.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Pokiaľ nie ste objektívne schopná sama sa živiť, môže od bývalého manžela žiadať, aby Vám prispieval na primeranú výživu. Výška príspevku však závisí od konkrétnych okolností prípadu, a preto ju nemožno s určitosťou vopred predpovedať. Len pre úplnosť dodávam, že príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, pričom predĺženie tejto doby je možné iba vo výnimočných prípadoch (viď § 72 ods. 3 zákona o rodine).


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtat na výživné, lebo som počula, že sú aj take pripady, kedy zena ma platit výživné exmanzelovi. Zatial nie sme rozvedeni. Manzel je invalidny dochodca. Ja pracujem v školstve a mame este 13 rocneho syna. Je mozne, ze by som musela platit manzelovi výživné? Ja si myslim, ze by on mal platit výživné mne na syna. Prosim vás ako to je? Dakujem

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, zákon o rodine rozlišuje vyživovaciu povinnosť rodiča k dieťaťu a vyživovaciu povinnosť jedného z bývalých manželov k druhému rozvedenému manželovi. V druhom prípade sa jedná o príspevok na výživu rozvedeného manžela a podmienky vzniku tohto nároku sú upravené v § 72 a 73 citovaného právneho predpisu. Podľa uvedeného, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa rozviest s manzelom po 27 rokoch manzelstva. Dovodom rozvodu je, ze manzel holduje alkoholu viac ako je pripustne, je nezamestnany uz 4 roky a je nezodpovedny voci rodine. Nema snahu si hladat zamestnanie, nema ziadny prijem, pretoze si ako podnikatel neplatil odvody do socialky a ma tam dlh cca 8 tisic eur. Neprispieva na domacnost a ani na vyzivu syna. Je mozne, aby si on odo mna vymahal vyzivne na seba? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, rozvodom manželstva zaniká vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi. Bývalému manželovi však môže vzniknúť nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela. Podľa § 72 zákona o rodine, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť. Na základe skutočností uvedených vo vašom príspevku mám za to, že Váš manžel za súčasnej situácie (ak by došlo k rozvodu manželstva) nemal na tento príspevok nárok. Naďalej má schopnosť živiť sa sám, pričom vlastnú nepriaznivú sociálnu a ekonomickú situáciu si zavinil nezodpovedným spôsobom života. Taktiež je zrejmé, že zavinil rozvrat vzťahov medzi vami, ktorých následkom je Vaša snaha podať návrh na rozvod manželstva.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Bývala manželka, s ktorou som rozvedený už 35 rokov, podala na súd žiadosť o výživné na rozvedenu manželku po 25 rokoch od rozvodu. Súd jej to priznal a ja ktory už mám 30 rokov nové manželstvo a 2 dospelé deti som zaviazaný súdom plaťiť mesačné výživné 100 €. Mám 60 rokov a momentálne som nezamestnaný. Prosím Vás, je to vôbec možné? 

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 3 zákona o rodine, príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Na základe citovaného ustanovenia a okolností vo Vašom príspevku, považujem rozhodnutie súdu za nesprávne. Odporúčam Vám podať odvolanie proti rozsudku. 


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Našiel som si Vás na webe ohladne bezplatnej pravne poradne. Som v zufalej situácii, lebo si neviem poradiť vo veci ktorú vám popíšem. Som rozvedený, žil som na Slovensku, potom som sa vrátil do Čiech. Deti tak zostali s bývalou manželkou na Slovensku. Koncom mesiaca 3. 2016 som mal mozgovú príhodu. Prave aj v tej dobe som bol vo vypovedi, kde firma zrusila moje miesto pre nadbytočnosť a tak sme sa rozišli rozviazaním pracovného pomeru k 30. 4. 2016. Žijem tak od konca marca 2006 len zo socialky, v sume 8 500 Kč. Keďže mám vyživovaciu povinnosť k deťom určený súdom v Pezinku o sume 380 EUR, nemám Z ČOHO PLATIŤ TOTO VÝŽIVNÉ!!! Dostávam len to čo mi dáva socíálka, neviem ani do kedy, na akú dobu, a neviem ako ďalej pokračovať! Veľmi Vás prosím o pomoc v tejto veci. Ako mám tedy pokracovať dalej? Su to dve vazne veci, ktoré neviem riesit. 1, Ako som písal, žijem zo sociálky, ktorú dostávam ako občan SR. Žiadne iné príjmy nemám. Tento prijem je takto pre mna a rodinu t.j. 3 deti. Neviem ci mi spravne rozumiete. Od konca marca az do dneska mám JEDINÝ zdroj príjmov SOCIÁLKU, tj. cca 8 500 Kč. Neviem dokedy budem na neschopenke, ci 3 mesiace, polroka, alebo viacej..., lebo od konca mesiaca 3. 2016 NEMÁM INÝ ZDROJ PRÍJMOV! Ako, ci aku zmenu mam pozadovat v TOMTO PRIPADE, keďže sa zmenil moj prijem, ak sa to da nazvat prijem. Pretoze zo socialky, ktoru uvadzam NEMAM MOZNOST PLATIT VYZIVNE, ktore mi stanovil sud, tj. 380 EUR. 2, Rozumiem tomu, že keď sa zmenia pomery v AKOMKOLVEK PRIPADE, napr. pracovne v mojom pripade, musi ZNOVU O TOM ROZHODNUT sud ako dalej? Neviem ci ma spravne chapete. Budem napr. na neschopenke 6 mesiacov, ci rok, neviem, až POTOM SI BUDEM HLADAT nejaku pracu, pretoze je pre mna OTAZKA DO AKEJ MIERY budem schopny vobec vykonavat pracu v povolani, v ktorom som KEDYSI BOL. Potom je tiez vecou ako uvadazate posudenia lekarov, ale to je vec zrejme ina. 3, Jednoducho to zhrniem. Od konca mesiaca 3. 2016 som na neschopenke a zijem zo socialky, az do dneska, a od 1.5.2016 nemám ziadny prijem, lebo firma zrusila moje miesto pre nadbytocnost. Kedze sa nechcem dostat do ziadnych problemov, preto ze neplatim vyzivne na deti, z UVEDENYCH SKUTOCNOSTI, AKO MAM PROSIM VAS V TEJTO VECI POKRACOVAT DALEJ??? Je to pre mna velmi zlozita situacia, kedze MUSIM PLATIT VYZIVNE a NEMAM Z COHO a navyse, si nemozem ani hladat pracu, dokial som na neschopenke, Z COHO TEDY MAM PLATIT VYZIVNE , kedze SAM DOSTAVAM podporu od socialky z ČR , aby som vobec PREZIL!!! Moc sa vam ospravedlnujem, ak to dobre nevysvetlujem, lebo su tu dve veci, a neviem ako ich riesit, kedze sud zaujima skutocnost, ci som, alebo som POSLAL vyzivne... Pokial by bolo mozne napr. konzultovat tuto vec prostr. cez Skype, lebo je to pre mna zlozitejsie. Bolo by to aj tymto sposobom mozne? Oslovil som niekolko advokatov z Nitry, Bratislavy, a kazdy ma ma na haku alebo neodpoveda alebo NEVIE CO S TYM. Dakujem, budte pozehnaný

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.06.2016)

Dobrý deň, správne ste uviedli, že pri zmene pomerov od posledného rozhodovania vo veci môže súd aj bez návrhu upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. O tejto zmene pomerov sa však nejakým spôsobom musí súd dozvedieť. V takýchto prípadoch je preto vhodnejšie, ak ten z rodičov, na strane ktorého došlo k zmene pomerov podá návrh na zvýšenie alebo zníženie výživného. Vo Vašom prípade by išlo o návrh na zníženie výživného, nakoľko z dôvodu Vašich zdravotných problémov a tiež z dôvodu straty Vášho zamestnania došlo k podstatnej zmene pomerov. Odporúčam Vám podať na súd (ktorý rozhodol naposledy o úprave výkonu rodičovských práv a povinností) návrh na zníženie výživného. V návrhu je potrebné popísať kedy naposledy súd rozhodol o výške výživného, na základe akých skutočností tak rozhodoval... Následne je súdu potrebné popísať a čo najlepšie zdokladovať Vašu aktuálnu situáciu (t.j. lekárske správy, potvrdenie o PN, výpoveď, potvrdenie zo sociálky o Vašom príjme...). Z návrhu musí byť súdu zrejmé, že od poslednej úpravy výšky výživného došlo na Vašej strane k podstatnej zmene pomerov, pričom nie je vo Vašich silách platiť výživné v určenej výške a preto žiadate o zníženie výživné. Súd však vezme v tomto konaní do úvahy aj zmenu odôvodnených potrieb Vašich maloletých detí (t.j. či od posledného rozhodovania nedošlo k podstatnému zvýšeniu nákladov na starostlivosť o Vaše maloleté deti). Súd totiž v konaní o rozhodovaní výživného pre maloleté deti nie je viazaný návrhom.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, po rozvode budú deti zverené do osobnej starostlivosti jedného rodiča a druhému bude súdom stanovená výška výživného. Obaja rodičia majú rovnakú výšku čistého príjmu. Ak sa deti majú podieľať na životnej úrovni obidvoch rodičov, a rodič, ktorý má povinnosť platiť výživné má pochybnosti, či peniaze zo zaslaného výživného budú výlučne použité na potreby deti a teda, či aj rodič, ktorý ma maloleté deti zverené do starostlivosti prispieva na ich výživu v rovnakej výške ako je určené výška výživného, je možné súdom ustanoviť, aby bol zriadený účet, na ktorý obaja rodičia budú zasielať rovnakú sumu - t.j sumu vo výške výživného a tieto peniaze budú výlučne použité na potreby maloletých deti? Každý z rodičov, teda aj ten,ktorý by mal povinnosť platiť výživné na maloletí deti, by bol informovaný na čo boli aké platby použité. Rodič, ktorý má povinnosť platiť výživné nechce, aby boli deti ukrátené, a teda nechcel by spochybňovať sumy, ktoré sú uvedené v návrhu na rozvod ako náklady na deti, že sú neopodstatnené. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, takáto úprava - t.j. zriadenie špeciálneho účtu, na ktorý bude posielané bežné výžívné nie je možné nariadiť. Toto je problémom viacerých rodičov. V tomto prípade je veľmi dôležité sa zamerať na to, aby bolo výživné čo najnižšie, aby zohľadňovalo skutočne len náklady, ktoré matka skutočné má. 

Je potrebné, aby sa rodič, ktorému bude určené výživné zameral na každú jednu položku a rozumne zdôvodnil, prečo je položka vysoká.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a poberám opatrovateľský príspevok z UPSVaR na maloletí dcéru Ťzp . OS a v odvolaní aj KS mi bol priznaný príspevok na výživné rozvedenej manželky v sume 150€ . Asi pred rokom sa pokúsil Ex manžel rozhodnutie zmeniť - úplne zrušiť ale návrh mu v celom rozsahu zamietli. Ide však o to že príspevok už budem poberať 5 rokov preto sa chcem spýtať, či sa rozsudok ruší automaticky po uplynutí doby 5 rokov alebo na návrh. Prípadne či možem podať návrh na výživné o predĺženie aj pred uplynutím lehoty 5 rokov ( cca 1-2 mesiace), pretože sa starám o Ťzp dcéru a nemám možnosť sa zamestnať na tpp. Vopred Vám ďakujem .

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.11.2015)

Dobrý deň, to, či platí rozsudok iba 5 rokov závisí od formulácie rozsudku (petit rozhodnutia). Napíšte nám, ako máte formulovaný petit, pozrieme sa na to.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa Vás opytat: manzel ma opustil, som v rozvodovom konani, uz 9 mesiacov nemám zo zdravotnych dovodov ziadny príjem. mohla by som sudne žiadat vyzivne na seba? Za Vašu odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, výživné môžete žiadať už teraz a to v osobitnom konaní. Je potrebné podať novú žalobu, v ktorej budete žiadať tzv. manželské výživné. Toto manželské výživné platí iba na čas do rozvodu. Po rozvode by ste museli opäť požiadať o výživné na rozvedenú manželku. V rozvodovom konaní súd nebude riešiť manželské alebo po-manželské výživné.


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Prosim o radu, manzelka je invalidny dochodca a je zamestnana na tpp. Po jej nevere chcem podat o rozvod. Manzelka sa vzhraza, ze si bude narokovat na vyzivne aj na svoju osobu. Toho casu je na PN kde pobera cca 350€ a ma dochodok cca 230€. Mame dieta vo veku 12 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.08.2015)

Dobrý deň, pri rozhodovaní o výživnom na rozvedenú manželku sa pozerá aj na okolnosti prípadu. Ak bude v rozsudku ako dôvod rozvratu uvedená nevera zo strany manželky, potom je to silný argument na to, aby ste jej príspevok na výživu po rozvode neplatili. Nie je až tak podstatné, či je na invalidnom dôchodku. Dôležité je, či je schopná sa sama živiť. Ak pracuje na TPP, a má príjem takmer 600 eur, súd nemusí rozhodnúť o tomto príspevku. Tiež je však dôležité, aký je Váš príjem. 

Rozvod si však zapríčinila ona a je veľmi dôležité, aby to bolo aj v rozsudku o rozvode uvedené ako dôvod rozvratu manželstva. Potom súd môže prihliadať aj na dobré mravy a povinnosť platiť príspevok na výživu neuložiť.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobry deň. Od roku 2013 čakam na rozvod. V novembri 2014 som sa s dvoma deťmi odsťahovala zo spol. domacnosti. Od tohto dňa mi manžel neprispieva na deti s odôvodnenim, že splaca naše spol. dlhy ako hypoteku na byt, najomne. V januari 2015 som podala žiadosť o rozvod. Ohľadom toho, že ešte nie je určeny termin rozvodu, kvoli zdrav. problemom sudcu, potom advokatky manžela. Toto nekonečne naťahovanie je neunosne, žijeme z jedneho platu v byte mojich rodičov. Chcem sa opytať či sa da podať trestne oznamenie na otca deti kvoli vyživnemu, keď neplati viac ako pol roka aj keď mu nebola sudom urcena vyska, len navrhnute mojim podanim z januara. Da sa niečo robiť či len čakať stale. Myslim si, že čakať dva roky na rozvod je dostatočna doba na moje obavy ako ďalej. Ďakujem za radu

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.08.2015)

Dobrý deň, trestné oznámenie na Vášho manžela môžete podať i vtedy, keď mu nebola doteraz súdom určená vyživovacia povinnosť. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vzniká priamo zo zákona, nie je podmienená rozhodnutím súdu. Vzhľadom na to, že neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť už viac ako pol roka, naplnil všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona - zanedbania povinnej výživy. K jeho výhovorkám o platení hypotéky a nájomného si dovoľujem poukazáť na fakt, že podľa zákona o rodine má vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom absolútnu prednosť pred hocijakými inými výdavkami rodičov.

Vo vzťahu k rozvodovému konaniu považujem za dôležité upozorniť na skutočnosť, že výživné na maloleté deti možno v zmysle zákona o rodine priznať i spätne na dobu 3 rokov. Je to možné v prípadoch, keď sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Zákon dôvody hodné osobitného zreteľa bližšie nedefinuje, až súdna prax poukázala na jednotlivé dôvody. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú napríklad Vaša choroba alebo iná prekážka, ktorá Vám bránila podať návrh skôr.


Podotázka: Nárok na výživné po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželom sa rozvádzam a súd v konaní na čas do rozvodu upravil iba jeho vyživovaciu povinnosť na naše dieťa. Výška tohto výživného je podľa mňa adekvátna vzhľadom na príjem manžela a potreby nášho syna. Rada by som preto požiadala súd, aby nás rozviedol a výživné ponechal tak ako je. Vyhovie súd mojej žiadosti? Ako to bude s výživným po rozvode?

Odpoveď: Nárok na výživné po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Dobrý deň.

Z dôvodu stručného opisu skutkového stavu sa nemôžem k danej otázke vyjadriť jednoznačne, avšak nevidím dôvod, prečo by súd neponechal výšku výživného na čas po rozvode v takej výške ako bola upravená na čas do rozvodu. Výživné po rozvode je však potrebné určiť samostaným výrokom spolu s rozsudkom o rozvode. Z procesného hľadiska je však potrebné poukázať na nasledujúci judikát.

 

Podľa rozsudku NS SSR sp.zn. 2 Cz 11/71:

 

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, treba rozhodnúť aj o výživnom preň; nemožno iba vysloviť, že sa ponecháva nezmenené rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa v rozsudku vynesenom ešte za trvania manželstva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na výživné po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku