Máte
otázku?

Nárok na odstupné, odchodné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na odstupné, odchodné?

Dobrý deň. Manželka je od 01.11.2010 zamestnaná ako upratovačka v štátnej materskej škôlke. Odo dňa 16.11.2015 je stále PN po kolapse pľúc, absolvovala dve operácie, je v stálej starostlivosti špecialistu a s jeho doporučením požiadala soc. poisťovňu o invalidný dôchodok, ten jej bol priznaný od 04,11,2016 vo výške 60 %. Podľa vyjadrenia pracovníčok odd. PaM nemajú pre ňu vhodnú prácu, má dať výpoveď, ale vraj nedostane odchodné, lebo nemá viac ako 70% ID. Naopak jej pracovníčky v soc. poisťovni povedali, že má nárok na odstupné, ak ju po ukončení PN prepustí zamestnávateľ zo zdrav. dôvodov. Poradíte mi, ako postupovať?

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

Dobrý deň, pri skončení pracovného pomeru je potrebné rozlišovať odchodné a odstupné. Odchodné je upravené v ustanovení § 76a Zákonníka práce. Toto ustanovenie naozaj upravuje, že má zamestnanec právo na odchodné, ak je pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť viac ako 70 %. Z toho dôvodu Vaša manželka nárok na odchodné nemá. Následne treba rozlišovať tzv. odstupné upravené v ustanoveniach § 76 Zákonníka práce. Zamestnancovi patrí za splnenia zákonných podmienok nárok na odstupné vo výške určenej v zákone podľa odpracovaných rokov na danom pracovisku. Výška odstupného závisí aj od toho, či dôjde k výpovedi zo strany zamestnávateľa alebo bude pracovný pomer ukončený dohodou. Zákonná výška odstupného je iba minimálnou výškou, tzn. že zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyššie odstupné.

Trápi vás "Nárok na odstupné, odchodné?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môj otec bude mať v decembri 63 rokov. Chce ísť do dôchodku. Aký by mal zvoliť postup, aby neprišiel o svoje nároky, napríklad odchodné? U svojho aktuálneho zamestnávateľa pracuje od roku 2016. Zamestnávateľ ho nenúti ísť do dôchodku, ale otec už pracuje 43 rokov a chce odísť.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,

ak vznikol Vášmu otcovi nárok na starobný dôchodok (alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %) patrí mu pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku tohto nároku na dôchodok odchodné. Uvedené vyplýva z ust. § 76a Zákonníka práce. Ak Váš otec chce ísť na dôchodok, po vzniku tohto nároku bude musieť skončiť pracovný pomer, a to buď výpoveďou (s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia, avšak v tomto prípade pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby), prípadne dohodou. V súvislosti so vznikom nároku na odchodné je nutné, aby Váš otec splnil ešte jednu podmienku, a to že požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Odchodné sa poskytuje najmenej v sume priemerného mesačného zárobku. Priaznivejšia výška odchodného však môže eventuálne vyplynúť z príslušnej kolektívnej zmluvy.

Iný nárok v podobe odstupného vzniká pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou, avšak iba zo zákonných dôvodov (t.j. z dôvodov organizačných alebo pre nadbytočnosť zamestnanca). S prihliadnutím na dôvod skončenia pracovného pomeru Vášho otca však tento nárok ostáva bezpredmetný.


Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, moja doplňujúca otázka je práve to čo mi nebolo jasne  a to: ak sa vypočítava odchodné z príjmu v predchádzajúcom štvrťroku, a v tom čase bol pracovník na PN, ako a z čoho sa mu vypočíta odchodné, ak v tom čase nemal príjem iba PN. Vypočíta sa mu z posledného odpracovaného štvrťroku, t.j. 9-12/2017, lebo príjem za 4-6/2018 mal 0, iba dávky v PN. Ďakujem pekne, s pozdravom C.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku nájdete v ust. §  134 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

(1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol."


Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Prosím o radu, či mám nárok na odchodné ak som odchádzal do dôchodku k 15. 7. 18 a od 1. 2. do 30. 6. 18 som bol PN, od 1. 7. do 15. 7. som čerpal dovolenku. Žiadosť som podal pred ukončením PP. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň, 

predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky vyplýva, že ku skončeniu prac. pomeru došlo 15.7.2018 a dňom 15.7.2018 Vám bol priznaný dôchodok, o ktorý ste zrejme požiadali pred skončením prac. pomeru. Ak je tomu tak, potom Vám patrí odchodné podľa ust. § 76a/ ZP  /citujeme/ :

"Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa."

 

Z ust. cit. § tiež vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP, t.j. z dôvodu že došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru pre právoplatne odsúdenie pre úmyselný trestný čin alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. 

Požiadajte zamestnávateľa o vyplatenie odchodného.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na odstupné, odchodné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku