Máte
otázku?

Nárok na odstupné, odchodné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na odstupné, odchodné?

Dobrý deň. Moja manželka je od 1. 11. 2010 zamestnaná ako upratovačka v štátnej materskej škôlke. Od 16. 11. 2015 je na neprerušenej pracovnej neschopnosti po kolapse pľúc, podstúpila dve operácie a je v stálej starostlivosti špecialistu. Na jeho odporúčanie požiadala Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok, ktorý jej bol priznaný od 4. 11. 2016 vo výške 60 %. Podľa vyjadrenia pracovníčok oddelenia pre prácu a mzdy pre ňu nemajú vhodnú prácu a navrhujú jej podať výpoveď. Upozornili ju však na to, že nebude mať nárok na odchodné, pretože nedisponuje invaliditou viac ako 70 %. Na druhej strane, pracovníčky Sociálnej poisťovne jej oznámili, že má nárok na odškodnenie, ak ju po ukončení pracovnej neschopnosti prepustí zamestnávateľ z dôvodov týkajúcich sa zdravia. Mohli by ste mi poradiť, ako v takejto situácii postupovať?

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

Dobrý deň, pri skončení pracovného pomeru je potrebné rozlišovať odchodné a odstupné. Odchodné je upravené v ustanovení § 76a Zákonníka práce. Toto ustanovenie naozaj upravuje, že má zamestnanec právo na odchodné, ak je pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť viac ako 70 %. Z toho dôvodu Vaša manželka nárok na odchodné nemá. Následne treba rozlišovať tzv. odstupné upravené v ustanoveniach § 76 Zákonníka práce. Zamestnancovi patrí za splnenia zákonných podmienok nárok na odstupné vo výške určenej v zákone podľa odpracovaných rokov na danom pracovisku. Výška odstupného závisí aj od toho, či dôjde k výpovedi zo strany zamestnávateľa alebo bude pracovný pomer ukončený dohodou. Zákonná výška odstupného je iba minimálnou výškou, tzn. že zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyššie odstupné.

Trápi vás "Nárok na odstupné, odchodné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, sme materská škola a máme zamestnanca, ktorý pracoval na zmluvu o kratšom pracovnom čase (2 hodiny týždenne). Tento zamestnanec ukončil pracovný pomer k 31.3.2023 v pozícii školníka s dôchodkovým vekom. Zároveň pracuje ako školník aj na základnej škole, kde svoju činnosť naďalej vykonáva. Chcela by som sa opýtať, ktorý zamestnávateľ je povinný vyplatiť mu odchodné? Ďakujeme.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 11.04.2024)

Dobrý deň, odpoveď na vami uvedenú otázku dáva ust. § 76a/ Zákonníka práce platí :

"Odchodné

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1. (5) Ak zamestnanec zomrie, na účely odsekov 1 a 2 sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca."  

 

Keďže u vás skončil pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku, patrí mu odchodné od vás ako zamestnávateľa od MŠ za podmienky podania žiadsoti o odchodné podľa odst. 1 cit. zákonného ustanovenia § 76a/ Zákonníka práce.

 

  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som tri mesiace v lekárni, pričom moja skúšobná doba trvala od októbra do 30. decembra 2023. Podala som výpoveď v skúšobnej dobe s dátumom ukončenia pracovného pomeru k 30. decembru a od 31. decembra si žiadam o predčasný dôchodok, čo som oznámila zamestnávateľovi. Chcela by som vedieť, či mám nárok na jednomesačné odstupné. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2024)

Dobrý deň,
pri odchode do predčasného dôchodku sa nevypláca odstupné ale odchodné. Budete mať nárok na odchodné vo výške jedného platu. 

Zákonník práce neurčuje a teda neobmedzuje pri nároku na odchodné, akým spôsobom má pracovný pomer byť skončený (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie, či skončenie v skúšobnej dobe). Zároveň neurčuje, ako dlho má pracovný pomer pred jeho skončením, trvať. 

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."


Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, keď som odišla do predčasného dôchodku s dohodou, firma mi nevyplatila odstupné. V Sociálnej poisťovni mi povedali, že aj keď odstupné nechcú vyplatiť, tento mesačný príjem by mali vyplatiť podľa zákona. Ako je to teda? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2023)

Dobrý deň, áno, po splnení podmienok máte nárok na odchodné.

Odchodné sa vypláca pri odchode do dôchodku po splnení nasledovných podmienok:

- požiadanie o dôchodok

- zánik pracovného pomeru

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."

Ak ste splnili obe vyššie uvedené podmienky, tak máte nárok na odchodné. Odchodné sa vypláca spolu s výplatou poslednej mzdy.

Ak tento výplatný termín už uplynul, tak odchodné si môžete od bývalého zamestnávateľa vymáhať súdnou cestou. Začali by ste tým súdne konanie, v ktorom ste oslobodená od súdnych poplatkov. V tomto prípade, by ste mali už využiť služby advokátskej kancelárie.


Trápi vás "Nárok na odstupné, odchodné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 10.08.2021 mi bol priznaný starobný dôchodok. Pracovný pomer ukončujem dohodou ku dňu 31.08.2023. Podľa paragrafu 76a Zákonníka práce mám nárok na odchodné. Chcela by som vedieť, či o odchodné mám požiadať do 31.08.2023 alebo do 10 dní po skončení pracovného pomeru? Ďakujem za zodpovedanie otázky.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň,

ak Vám bol priznaný dôchodok už v roku 2021, tak pri odchodnom je potrebné si dať pozor na to, či tento pracovný pomer čo ukončujete, je prvý po priznaní dôchodku. Či ste medzi tým, nepracovali u iného zamestnávateľa. 

Ak ide o prvý pracovný pomer po priznaní Vášho dôchodku, požiadajte čo najskôr, najneskôr do 31.08.2023. 

Lehota 10 dní, o ktorej píšete, je lehota na požiadanie o dôchodok, a nie o odchodné. Nakoľko, ste už o dôchodok požiadali a bol Vám priznaný, tak lehota 10 dní pre Vás už neplatí. 

Odchodné podľa Zákonníka práce, je v sume minimálneho zákonného nároku. 

Neznamená to však, že zamestnávateľ Vám nemôže priznať viac, najmä ak ste u zamestnávateľa pracovali dlhšiu dobu. 

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."


Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem vo firme ako montážna pracovníčka. V auguste to bude 12 rokov. Dala som si vypočítať dôchodok po 40 pracovaných rokoch. Ak by to bolo možné, približne v septembri by som chcela skončiť v práci. Koľko odstupného a odchodného by som mohla dostať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že aby ste mali nárok na odstupné v zmysle Zákonníka práce, potom by muselo dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru písomnou dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa a to na základe organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa /zníženie stavu zamestnancov, organizačné dôvody/.

Nárok na odstupné by ste mali pri písomnej dohode, pričom dôvod ako uvádzame vyššie by musel byť uvedený v dohode o skončení prac. pomeru, vo výške 5 násobku priemerného zárobku. Ak by ste dostali výpoveď zo strany zamestnávateľa z vyššie uvedených dôvodov, potom by ste mali nárok na odstupné vo výške 4 násobku priemerného zárobku. Uvedené vyplýva z ust. §  76 Zákonníka práce.

Pokiaľ ide o odchodné, platí ust. § 76a/ Zákonníka práce :

"Odchodné (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj otec bude mať v decembri 63 rokov. Chce ísť do dôchodku. Aký by mal zvoliť postup, aby neprišiel o svoje nároky, napríklad odchodné? U svojho aktuálneho zamestnávateľa pracuje od roku 2016. Zamestnávateľ ho nenúti ísť do dôchodku, ale otec už pracuje 43 rokov a chce odísť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,

ak vznikol Vášmu otcovi nárok na starobný dôchodok (alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %) patrí mu pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku tohto nároku na dôchodok odchodné. Uvedené vyplýva z ust. § 76a Zákonníka práce. Ak Váš otec chce ísť na dôchodok, po vzniku tohto nároku bude musieť skončiť pracovný pomer, a to buď výpoveďou (s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia, avšak v tomto prípade pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby), prípadne dohodou. V súvislosti so vznikom nároku na odchodné je nutné, aby Váš otec splnil ešte jednu podmienku, a to že požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Odchodné sa poskytuje najmenej v sume priemerného mesačného zárobku. Priaznivejšia výška odchodného však môže eventuálne vyplynúť z príslušnej kolektívnej zmluvy.

Iný nárok v podobe odstupného vzniká pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou, avšak iba zo zákonných dôvodov (t.j. z dôvodov organizačných alebo pre nadbytočnosť zamestnanca). S prihliadnutím na dôvod skončenia pracovného pomeru Vášho otca však tento nárok ostáva bezpredmetný.


Trápi vás "Nárok na odstupné, odchodné?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Moja doplňujúca otázka je nasledovná: ak sa odchodné vypočítava z príjmu v predchádzajúcom štvrťroku a v tom čase bol pracovník na PN, ako a z čoho sa mu vypočíta odchodné? Ak v tom čase nemal príjem a len dávky v PN, vypočíta sa mu odchodné z posledného odpracovaného štvrťroku, teda z 9-12/2017? Príjem za 4-6/2018 totiž mal nulový, iba dávky v PN. Ďakujem pekne, s pozdravom C.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku nájdete v ust. §  134 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

(1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol."


Podotázka: Nárok na odstupné, odchodné? (Pracovné právo)

Prosím o radu, či mám nárok na odchodné, ak som odišiel do dôchodku k 15.7.2018. Od 1.2.2018 do 30.6.2018 som bol na PN a od 1.7.2018 do 15.7.2018 som čerpal dovolenku. Žiadosť som podal pred ukončením pracovného pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné, odchodné?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň, 

predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky vyplýva, že ku skončeniu prac. pomeru došlo 15.7.2018 a dňom 15.7.2018 Vám bol priznaný dôchodok, o ktorý ste zrejme požiadali pred skončením prac. pomeru. Ak je tomu tak, potom Vám patrí odchodné podľa ust. § 76a/ ZP  /citujeme/ :

"Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa."

 

Z ust. cit. § tiež vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP, t.j. z dôvodu že došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru pre právoplatne odsúdenie pre úmyselný trestný čin alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. 

Požiadajte zamestnávateľa o vyplatenie odchodného.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na odstupné, odchodné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.