Máte
otázku?

Mám nárok na odstupné ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Mám nárok na odstupné ?

Dobrý deň. Momentálne som na neplatenej PN. Dnes som obdržala rozhodnutie Soc. poisťovne, že mi uznali 45% invalidnú práceneschopnosť. Som v pracovnom pomere - upratovačka na zákl. škole. Zamestnávateľ - riad. školy - mi povedala, že pre mňa nemá prácu pri zaradení na ľahšiu prácu. Chce, aby som dala výpoveď ja. Ako mám ďalej postupovať? Ak dám ja výpoveď, mám nárok na odstupné? Mám odpracované na tejto pozicií 14 rokov. Riaditeľka mi tvrdí, že vôbec nemám nárok na odstupné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

Dobrý deň, v zmysle § 76 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí výpoveď len vtedy, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zrušuje alebo premiestňuje, z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Odstupné patrí zamestnancovi aj vtedy, ak z rovnakých dôvodov sa zo zamestnávateľom dohodne na skončení pracovného pomeru. V takom prípade patrí zamestnancovi odstupné vo výške trojnásobku resp. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Dovoľujem si Vás upozorniť, že Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Zamestnanec preto nemá nárok na odstupné, ak sám skončil pracovný pomer výpoveďou. 

Trápi vás "Mám nárok na odstupné ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaná 8 rokov na TPP a zamestnávateľ mi zo dňa na deň oznámil, že som pre neho dráha pracovná sila, že ma prepúšťa a odstupné nedostanem. Mám naň nárok? Ako to mám riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že oznámenie o drahej pracovnej sile zo strany zamestnávateľa Vám bolo oznámené ústne, rovnako aj to, že nedostanete odstupné. Takže pracovný pomer trvá naďalej a musíte naďalej chodiť riadne do práce s plnením pracovných povinností.

Takáto forma skončenia pracovného pomeru formou ústneho oznámenia v zmysle ust. Zákonníka práce nie je možná. Zo strany zamestnávateľa je možné dať výpoveď a to len v písomnej forme s uvedením dôvodov v zmysle ust. § 63 Zákonníka práce. Ak by išlo o org. dôvod na strane zamestnávateľa, potom v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce máte nárok na odstupné vo výške 3 násobku priemerného zárobku vzhľadom na trvanie pracovného pomeru.

Ak zamestnávateľ by chcel s Vami skončiť pracovný pomer dohodou, túto si vyžiadajte na preštudovanie domov, keďže ju nemusíte okamžite podpísať. Ide o to, aby dohoda bola spísaná v súlade s ust. § 60 Zákonníka práce a podľa znenia otázky s možnosťou vyplatenia odstupného. Následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu na posúdenie dohody, prípadne, ak by Vám bola daná výpoveď z pracovného pomeru, aby sme túto výpoveď posúdili.

V zmysle zákona by ste mali následne možnosť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť /§ 77 Zákonníka práce/.
Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostala som výpoveď z firmy a moja pracovná zmluva trvala od 1. 11. predchádzajúceho roka do 31. 10. tohto roka, mala som zmluvu na skrátený úväzok. Majiteľ firmy zrušil prevádzku a nemohol mi poskytnúť taký istý pracovný pomer, čiže na skrátený úväzok. Tým pádom som dostala výpoveď: Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru z organizačných dôvodov. Na zmluve je aj napísané, že mám dostať odstupné vo výške mesačného zárobku. Lenže bola som informovaná, že to odstupné nedostanem. 
Prosím Vás ako to je vlastne podľa zákonníka práce? Mám nárok na odstupné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, v prípade, ak váš pracovný pomer skončil práve z dôvodu, že došlo k zrušeniu časti zamestnávateľa a to dohodou, potom máte podľa Zákonníka práce ust. § 76 ods. 1 právo na odstupné, a to najmenej v sume

a) vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.

AK by Vám ho zamestnávateľ odmietol vyplatiť pri skončení pracovného pomeru, môžete si tento nárok vymáhať súdnou cestou. Ak ste však podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru, a z dohody nárok nevyplýva, potom Vám nič nevyplatí. Dôležité je ako je formulovaná dohoda. 


Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám zmluvu na 1 rok. Robím 8 mesiac. Chcú ma prepustiť, kvôli nadbytočnosti. Mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň,
nie, nakoľko v predmetnom zamestnaní nepracujete najmenej 2 roky. Podľa Zákonníka práce vzniká nárok na odstupné ak ste odpracovali u zamestnávateľa najmenej 2 roky.
Trápi vás "Mám nárok na odstupné ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň želám. Po dlhodobej PN som sa chystala nastúpiť do práce. Dlhodobá znamená 1 rok. Zamestnávateľ mi dal výpoveď a tvrdí, že nemám nárok ani na odstupné, ktoré mi nechce vyplatiť. Mám nárok na odstupné v tomto prípade? Ďakujem, Lucia.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň, nevieme čo je obsahom výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Podľa ust. § 76 Zákonníka práce ohľadom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa platí :

"Odstupné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Podľa citovaného zákonného ustanovenia ďalej platí, že odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Ak vám teda bola daná výpoveď z pracovného pomeru z dôvodov, ktoré zakladajú nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, potom vám odstupné patrí a to podľa dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa.

Opakujeme, nevieme, čo je obsahom výpovede zo strany zamestnávateľa, preto odporúčam kontaktovať  advokáta, aby preštudoval vaše doklady. Je možnosť napadnúť aj neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť /§ 77 Zákonníka práce/.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
firma má ukončiť svoju činnosť pravdepodobne k 1. 4. 2021. Som v nej zamestnaný od 1. 7. 2017 na celý úväzok. Od 1. 1. 2019 som vo firme zamestnaný už len na 0, 5 úv. Vzniká mi pri ukončení činnosti firmy nárok na odstupné pri súčasnom 0, 5 úväzku ?

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
ak by Váš prac. pomer skončil z dôvodov na strane zamestnávateľa v zmysle ust. par. 63 ods. 1 písm. a/ ZP - zrušenie zamestnávateľa, vznikne Vám nárok na odstupné v zmysle ust. par. 76 ZP vo výške  dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy.

Priemerný mesačný zárobok bude vypočítaný v zmysle ust. par.  134 ZP, teda zo mzdy, ktorú máte dohodnutú pri polovičnom úväzku.


Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám nárok na odstupné či nejakú výpovednú lehotu ak som odpracovala len 5 mesiacov a chcú mi dať výpoveď pre nadbytočnosť, lebo neplníme plán tržby podľa ich tabuliek ? Zmluvu mám na rok s 3 mesačnou skúšobnou.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na dĺžku trvania  prac. pomeru  - 5 mesiacov, je výpovedná doba jeden mesiac podľa ust. § 62 Zákonníka práce :

"Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Pre vysvetlenie : Ak by Váš prac. pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a manej ako päť rokov, výpovedná doba by bola jedn rok a max. päť rokov, výpovedná doba by bola dva mesiace.

Ak dôjde ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, žiaľ, v zmysle ust. §  76a/ ZP Vám nevznikne nárok na odstupné.


Trápi vás "Mám nárok na odstupné ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dna 1. 5. 2019 som podpísal pracovnú zmluvu so zamestnávateľom na dobu určitú. (na jeden rok).
1. 5. 2020 sa zmluva predĺžila zase na dobu určitú - jeden rok
27. 9. 2020 sme podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru.
V nej je spomenuté, že odstupné a dovolenka mi budú preplatené v najbližšom výplatnom termíne po ukončení pracovného pomeru. (2 mesačná výpovedná doba mi skončila 30. 11. 2020. )
Dovolenku mi preplatili no odstupné nie vraj mi nepatrí.
Prosím o radu ako mám postupovať.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
neuvádzate z akého dôvodu ste skončili. Odstupné musí totiž zamestnávateľ vyplatiť len v niektorých prípadoch, ktoré uvádza § 76 Zákonníka práce. V iných prípadoch tak môže urobiť len podľa vlastného uváženia (ak sa tak rozhodne). Uvádzate, že ste podpísali dohodu o skončení a tiež, že Vám uplynula výpovedná doba. Pri dohode o skončení pracovného pomeru žiadna výpovedná doba nie je. Jednoducho sa pracovný pomer skončí v dohodnutý deň. Ak tam máte uvedené, že Vám bude vyplatené odstupné no bez toho, aby tam bola uvedená výška, tak je to problém. Aj keby ste ho zažalovali, muselo by sa preukazovať aká bola vôľa strán a súd by musel nejako analogicky priznať odstupné (ak by usúdil, že na neho máte nárok). Museli by sme vidieť doklady a poznať detaily. Základ ale je, že na nároku na odstupnom ste sa dohodli, len nie na výške.

 

Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Zamestnávateľ od 10/2021sa sťahuje z mesta Michalovce na nové miesto Košice 85 km ďalej.
Na čo ako zamestnanec mám právo? Mám právo na odstupné ak odmietnem nové pôsobisko firmy?
Už nám bolo povedané, že sa žiadne cestovné preplácať nebude, každý na vlastne náklady. Ďakujem 

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 13.11.2020)

Dobrý deň,
záleží, ako máte dohodnuté v zmluve miesto výkonu práce. Ak len Michalovce, tak nie ste povinná ísť pracovať do Košíc. Ak odmietnete, mal by Vám dať výpoveď z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa, pri ktorej máte nárok aj na odstupné, ak ste odpracovali dostatočný počet rokov (§ 76 Zákonníka práce).


Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať manželovi skončila zmluva na dobu určitú, ale nedostal žiadne papiere o ukončení prac. pomeru. Prišiel poštou iba zápočtový list, kde je uvedené, že pracoval 1 rok a 1 deň. Nemal by dostať výpoveď a, keďže sám zamestnávateľ uviedol, že robí rok aj deň. Nevzniká mu nárok na odstupné ? Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,
ak pracovný pomer bol uzavretý na dobu určitú, potom pracovným pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania rpac. pomeru. Zamestnávateľ nebol povinný dávať výpoveď z prac. pomeru pokiaĺ na to nemal dôvod v zmysle ust. Zákonníka práce.

Pokiaľ ide o odstupné, na toto manžel nemal nárok, keďže PP neskončil výpoveďou z dôvodov uvedených v ust. § 76 Zákonníka práce, ani dohodou podľa cit. ust. § 76 ZP, ktoré by zakladali nárok na odstupné (t.j. : org. dôvody na strane zamestnávateľa, ako aj z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu).

Podľa ust. § 75 ZP platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 

 


Trápi vás "Mám nárok na odstupné ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Mám nárok na odstupné ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Som vo výpovednej lehote. Zamestananá som 3, 5 roka dvojmesačná výpovedná lehota mi začala plynúť 1. 11. 2018 skončí mi ku dňu 31. 12. 2018. A teda moja otázka znie, že keď mám u zamestnávateľa odpracovaných 3,5 roka a výpoveď som dostala z dôvodu nadbytnočnosti s dvojmesačnou výpovednou lehotou na aké odstupné mám právo. Ďakujem za odpoveď Horáková

Odpoveď: Mám nárok na odstupné ?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,"

T.j. : Máte nárok na odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.

Nezabudnite na to, že podľa ust. § 116 Zákonníka práce v prípade, že máte nevyčerpanú dovolenku, je zamestnávateľ povinný Vám vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku a to aj v prípade ak sa jedná o nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na odstupné ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku