Máte
otázku?

Dedenie po zosnulom synovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Dedenie po zosnulom synovi

Môj synovec zomrel pred dvoma týždňami ako 39-ročný. Mal syna, ktorý má 12 rokov, a súčasne žije so svojou mamou. Synovec nebol ženatý a už dlhší čas nežil so svojou družkou. Svoj život strávil so svojim otcom, keďže jeho mama mu už pred časom zomrela. Byt, v ktorom býval, je vedený na meno zosnulého synovca. Zaujímalo by ma, aký je postup dedenia, respektíve aký je postup dedičov. Ešte by som dodal, že na byte je ťarcha vo výške 30 000 €. V byte naďalej býva otec môjho synovca, ktorý je starobný dôchodca a obáva sa, že byt zdedí jeho vnuk a on nebude mať kde bývať. Ťarchu vo výške 30 000 € spláca otec môjho synovca.

Odpoveď: Dedenie po zosnulom synovi

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Vaša otázka pozostáva v podstate z viacerých okruhov problémov, ktoré sa budeme snažiť rozobrať a poukázať na riešenie, resp. usmerniť Vás.

 

I./ Stav dedičského konania, resp. komu bola vec po poručiteľovi pridelená, môžete zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - podľa sídla okresného súdu a rozvrhu  práce podľa posledného miesta trvalého pobytu poručiteľa.

II./ Dedičské konanie 
V otázke uvádzate, že synovec nebol ženatý a má jedného potomka. Žil solu so svojim otcom v spoločnej domácnosti. Uvádzate ďalej, že na byte je ťarcha 30.000 €, ale nepíšete z akého dôvodu resp. titulu /úver, exekúcia, dlh na nájomnom a podobne, zrejme sa jedná o hypotéku/, ktorý v súčasnosti spláca otec poručiteľa.


Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :
1./ Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.  v dedičskom konaní sa najprv zistí, či poručiteľ zanechal závet. AK nie, nastupuje dedenie zo zákona, resp. predmetom dedenia zo zákona bude majetok, ktorý nie je predmetom dedenia zo závetu.

Občiansky zákonník rozoznáva 4 dedičské skupiny : 
I. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.  Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

II. Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

III. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

IV.  Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Podľa textu otázky, zrejme dedičmi budú len syn poručiteľa a otec poručiteľa.

 

III./ V otázke neuvádzate, o aký druh ťarchy sa jedná, o jej celkovú výšku, jej zostatok, komu ťarcha patrila, resp. kto je povinný ju splácať. Uvádzate, že ťarchu splácal otec poručiteľa.

Pokiaľ by sa jednalo o hypotéku alebo napr. o exekúciu, je nevyhnutné uvedenú okolnosť oznámiť písomne banke, prípadne exekútorovi. Treba preštudovať samotné doklady k veci sa vzťahujúce . Pre prípad, že by sa jednalo o zmluvu o úvere, je možné, že poručiteľ ako dlžník mal dojednané aj poistenie pre prípad smrti, ktoré sa dojednáva hlavne v prípadoch, ak sa jedná o jediného dlžníka vo vzťahu k veriteľovi /banke/.  Ak by toto poistenie bolo dojednané, za splnenia podmienok by následne poisťovňa uhradila banke zostatok úveru a v podstate by ste v tomto smere mali po starostiach.  Len je potrebné komunikovať ako s bankou tak aj s poisťovňou, resp.  iným veriteľom.

Banku  je nevyhnutné požiadať o pozastavenie úročenia úveru, prípadne o zníženie úročenia  až do ukončenia dedičského konania.

Toto uvádzame len príkladmo, nakoľko nevieme o akú ťarchu sa jedná.

 

IV./ Vo veci samotnej zmluvy, z ktorej vyplýva ťarcha, v tomto smere , ak by sa jednalo o úver alebo hypotéku, odporúčame pre prípad akýchkoľvek pochybností  o samotnej zmluve, o istine, uhradených splátkach, zápočte uhradených splátok na istinu a príslušenstvo, odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR a to bez ohľadu na prebiehajúce dedičské konanie . Zmluvu pošlite na MS RS, a to na komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, adresa :  MS SR Župné námestie 13, 811 03 Bratislava. Ide o posúdenie toho, či zmluva v zmysle ust. Obč. zákonníka neobsahuje hlavne neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré môžu spôsobiť to, že zmluva je bezúročná a  bez poplatkov. Zaslať zmluvu na posúdenie môžete bez ohľadu na dedičské konanie.


V./ K dedeniu maloletého syna poručiteľa uvádzame, že akákoľvek dohoda by bola uzatvorená v dedičskom konaní, táto podlieha schváleniu súdom. V dedičskom konaní maloletému  bude ustanovený kolízny opatrovník a tento posúdi prospech maloletého v tomto konaní a následne dohoda bude postúpená na súd a tento ju schváli, ak je v prospech maloletého.  Súdy sa obyčajne prikláňajú k tomu, aby maloletý dedič získal podiel na samotnej zdedenej nehnuteľnosti. 

VI./  Pokaľ sa jedná o Vašu obavu, že pre prípad, že syn poručiteľa zdedí celú nehnuteľnosť a otec poručiteľa by nemal následne kde bývať, uvádzame, že Obč. zákonník vyslovene tieto prípady nerieši, resp. právny poriadok výslovne neupravuje postavenie toho, kto trvalo uspokojuje bytové potreby bývaním v byte z titulu existencie rodinnoprávneho vzťahu s vlastníkom bytu /otec Vášho synovca a synovec/. Poukazujeme na ust. § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý stanovuje, že občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustanoveniami tohto zákona (t.j. Občianskeho zákonníka), ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie. Tu chceme poukázať  na následnú povinnosť vlastníka nehnuteľnosti zabezpečiť  bytovú náhradu. Ešte poznamenávame, že ak otec poručiteľa nie je v žiadnom zmluvnom zákonnom vzťahu k úveru, potom by si mal v dedičskom konaní uplatniť svoju pohľadávku v dedičskom konaní v rozsah ním uhradených splátok. Tiež poukazujeme na ust. § 712c/  Obč. zákonníka, kde je ustanovené, že ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada.  Dôležité je vedieť, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.


ZÁVER 

Odporúčame  vec konzultovať s advokátom, aby došlo k ochrane záujmov predovšetkým aj otca poručiteľa, ktorý býva v predmetnom byte.  Pokiaľ by ste potrebovali právnu pomoc, môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na za účelom  posúdenia dokladov a to na hlavný mail JUDr. FICEKA podľa postupu uvedeného na úvodnej stránke advokátskej kancelárie.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže. 
 


 

Trápi vás "Dedenie po zosnulom synovi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie po zosnulom synovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mala by som na Vás otázku: Môj brat zomrel v roku 2019 vo veku 38 rokov. Bol ženatý, ale nemal žiaden majetok. S manželkou žili v rodičovskom dome spolu s našimi rodičmi, boli bezdetní. Jeho manželka si našla nového partnera a spolu majú dieťa. Po bratovej smrti, čo je približne tri roky, sme neudržovali kontakt. V februári 2022 nám zomrel otec. Moja otázka je: Má ona nárok na dedičstvo po mojom otcovi? Keďže môj brat už nežije, má ona právo dediť po našom otcovi? - Magdaléna.

Odpoveď: Dedenie po zosnulom synovi

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň, prečítali sme si Vašu otázku, ku ktorej ako odpoveď uvádzame, že Vaša švagriná - manželka Vášho nebohého brata nemôže byť dedičom po Vašom otcovi a to z jednoduchého dôvodu, že nie je potomkom Vášho otca.
Pre  zákonné dedenie po Vašom otcovi platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie po zosnulom synovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Môj brat býval 8 rokov spolu s mojou mamou v jednej domácnosti a bol rozvedený. Jeho syn sa o neho nezaujímal, avšak včera náš brat zomrel a mama nevie, čo bude ďalej. Bude všetko dediť syn, alebo má mama tiež nárok na niečo? Ďakujem. Dušan.

Odpoveď: Dedenie po zosnulom synovi

(odpoveď odoslaná: 02.12.2021)

Dobrý deň, ak je situácia taká, že brat bol rozvedený a mal syna, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka jeho syn bude jediným dedičom  /citujeme/ :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2/ Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."2
 
 
Dedenie zo strany matky by prichádzalo do úvahy v prípade, že Váš brat by spísal závet.

Podotázka: Dedenie po zosnulom synovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, som slobodná matka a mám 10-ročného syna. S jeho otcom sme nikdy neboli sobášení a nežijeme ani v spoločnej domácnosti. O jeho výchovu sa starám výhradne ja, aj keď sa s otcom pravidelne stretáva. Ja so synom bývam v byte, na ktorý som si vzala hypotéku. Ak by sa mi niečo stalo, mojím jediným dedičom by bol môj neplnoletý syn. Vzhľadom na jeho vek by nemohol splácať splátky hypotéky, a preto predpokladám, že správa jeho dedičstva by automaticky pripadla otcovi. Ten by sa musel dohodnúť s bankou na pokračovaní splácania, resp. na predaji nehnuteľnosti za účelom uspokojenia pohľadávky banky. Ak je to takto, je možné tomuto nejako predísť? Chcela by som, aby v takomto prípade starostlivosť o syna, resp. aj jeho dedičstvo, ostala v mojej rodine. To znamená, aby bol zverený mojim rodičom, resp. mojej sestre. Vopred vám ďakujem, ak mi budete schopní odpovedať.

Odpoveď: Dedenie po zosnulom synovi

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Ak vychádzame z otázky, v prípade Vášho úmrtia by bol  /zatiaľ/ jediným zákonným dedičom Váš teraz maloletý syn. Vzhľadom na jeho vek v dedičskom konaní by musel byť súdom ustanovený kolízny opatrovník, ktorý by ho v dedičskom konaní zastupoval. Bola by ním blízka osoba, ak by takejto osoby nebolo, súd by ustanovil príslušný úrad práce. Otec maloletého by Vášho maloletého syna v dedičskom konaní nemohol zastupovať, nakoľko by došlo k rozporu medzi záujmami otca a záujmami maloletého, zákon preto s takýmito prípadmi počíta a súd by neustanovil otca maloletého za jeho opatrovníka, nakoľko by nemusel jednať v záujem syna, ale vo svojom vlastnom záujme.

Podľa ust.§ 117 Civil. mimosporového poriadku platí :

"Ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately."

Citujeme z ustanovení zákona o rodine :

"§ 31 : Zastupovanie maloletého dieťaťa

(1) Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.

(2) Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").

(3) Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať."

Následne až do nadobudnutia plnoletosti bude potrebovať osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,  súhlas súdu na nakladanie s majetkom ak nejde o bežnú vec, pri nehnuteľnosti vždy.

2./ Pokiaľ sa jedná o zverenie maloletého do starostlivosti inej osoby po Vašom úmrtí, bude závisieť aj od ochoty a záujmu Vašej rodiny túto starostlivosť zabezpečiť.

V otázke uvádzate, že Váš syn má teraz 10 rokov. Len poznamenávame, že v prípade zverenia maloletého do náhradnej starostlivosti, o ktorej rozhoduje súd, súd v súlade s ust. Civil. mimosporového poriadku koná v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, súčasne platí, že ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne, názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb.

 

 

 

 


Trápi vás "Dedenie po zosnulom synovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po zosnulom synovi (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem, obraciam sa na Vás s prosbou o právnu radu. Som vlastníčkou domu, ktorý mi darovala moja mama darovacou zmluvou. Som rozvedená a mám dve dospelé dcéry. Plánujem sa zosobášiť s mužom, ktorý je tiež rozvedený a má dve dospelé dcéry z prvého manželstva. Rada by som vedela, či v prípade mojej smrti bude moj budúci manžel dediať tento dom a či po ňom by tento dom dedili jeho dcéry. Budúci manžel bude so mnou bývať v tomto dome. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dedenie po zosnulom synovi

(odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň,

keďže je dom vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nebude patriť do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade Vášho úmrtia dedičom ohľadom domu budú len Vaše dve dcéry z predchádzajúceho manželstva.


Podotázka: Dedenie po zosnulom synovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Môj otec pred 20 rokmi podnikal a z úradu práce dostal dotáciu vo výške 9700 €. Neprepadol ju vrátiť a nedávno zomrel. Momentálne prebieha dedičské konanie a chcem vedieť, či som povinná túto pohľadávku splatiť, alebo či sa to automaticky premlči. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po zosnulom synovi

(odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď.

1./ V otázke uvádzate okolnosť podnikania Váš otca pred 20 rokmi a dotáciu z radu práce vo výške  9 700 €, ktorú ako píšete nevrátil. 
Dôležité je vedieť, že úrady práce poskytujú príspevky na samostatnú zárobkovú činnosť v dohodnutej výške podľa zákona a to s tým, že SZČO bude po dohodnutú dobu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, že nesplní podmienky dohody musí príspevok resp. jeho alikvotnú časť vrátiť.
2./ Nepíšete, či v dedičskom konaní po Vašom otcovi úrad práce prihlásil svoju pohľadávku aj s predložením príslušných relevantných dokladov (platobný rozkaz, exekučný príkaz), resp. či o tejto pohľadávke máte Vy ako dedič vedomosť a aj nejaké doklady, či v rámci dedičského konania notár vykonal tzv. konvokáciu, t. vyzval veriteľov verejnou vyhláškou, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedič. konania v stanovenej lehote).

3./ Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :
"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

V prvom rade teda dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a až následne za poručiteľove dlhy, všetko len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Pre posúdenie prihlásenej pohľadávky do dedič. konania by sme potrebovali vedieť podrobejšie informácie o pohľadávke (vznik, ukončenie podnikania, plat. rozkaz, exek. konanie).

Sme názoru, že pokiaľ Váš otec ukončil podnikanie pred 20 rokmi a vo veci nebol vydaný žiaden plat. rozkaz, ktorým by súd priznal úradu práce nárok na úhradu dlžnej sumy, potom je nárok úradu práce premlčaný. 
V prípade potreby podrobnejšej odpovede napíšte prosím do podotázok informácie o pohľadávke úradu práce, resp. všetky informácie, ktoré o tejto  pohľadávke máte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po zosnulom synovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava