Máte
otázku?

Susedské spory - strecha, stromy, plot ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Prosím o informáciu - sused ma okno z kuchyne do našeho dvora. Pod oknom sme mali vysadené 3-5 m tuje. Minulý rok sused robil novú strechu - chceli hádzať starú krytinu zo strechy na auto, ktoré by stalo v našom dvore- čo sme odmietli - kvôli vysadeným tujam na našom pozemku. Momentálne bývame v ČR - pred mesiacom sme prišli po dlhom čase domov na Slovensko a všetky tuje pod susedovým oknom na šírke 7-10 m boli úplne spálené. Sú to cca 20 ročné tuje. Okolo pozemku máme vysadené hromadu tují,  ale len tie pod susedovým oknom sú spálené. Susedovi tie tuje stále prekážajú, že im tienia v kuchyni a samozrejme nemá dobrý výhľad do nášho dvora. Nerešpektuje naše súkromie - pozerá z okná do našeho dvora, otvára okno dokorán, nechtiac počúvame čo oni doma riešia, sledujú kto k nám chodí, čo robíme. Dokonca, keď tam nie sme vieme, že chodí do dvora. Manžel to nechce riešiť trest. oznámením - sú rodina. Čo máme robiť - máme nárok na náhradu škody ? Je možnosť zrušiť jeho okno na základe zlých susedských vzťahov ? Povolenie na okno do našeho dvora dostali pred cca 30 rokmi od môjho svokra. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

 

 

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

             Zodpovedanie otázky zasahuje niekoľko oblastí práva a aj preto odpoveď na otázku bude dlhšia, ale logicky dôjdeme k riešeniu Vášho problému.

 

 

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

             Základná právna úprava vlastníctva a jeho ochrany je obsiahnutá v ust. Obč. zákonníka - ust. §§ 123 a nasl., podľa ktorých :

" Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana."

"Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje."

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

"Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."

 

 

 

II. STAVEBNÉ PREDPISY

 

1./ STRECHA

          Podľa ust. stav.poriadku § 49  "strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií. Strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu spôsobenému snehom."  Ďalšie podrobnosti stanovuje vyhl. č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a technické predpisy.

          Z pohľadu Vášho problému je podstatné to, či nová  susedova   strecha nezasahuje vo vertikálnej línii Váš pozemok /previs strechy/.

 

 

 

2./ OPLOTENIE 

          Obč. zákonník nestanovuje priamo povinnosť vlastníka oplotiť pozemok. Podľa ust. vyhl. č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu "pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,

b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,

c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,

d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotenie nesmie

a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,

b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,

c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb."

              

 

3./ ODSTUPY OD STAVIEB

Podľa cit. vyhl. č. . vyhl. č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu :

            "Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania."

            "Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

             V  stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m. Iné riešenia vzdialeností rodinných domov možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti."

 

            Ústne povolenie pri stavebných prácach   /zrejme bolo  ústne/ nebolo ani v období  pred 20 rokmi postačujúce.

 

 

4./ RASTLINY

          K tejto otázke sa vyjadriť nevieme, nakoľko sa jedná o odbornú otázku. Odporúčame kontaktovať napr. dendrológa prípadne odborníka ochrany prírody.

 

 

5./ STAVEBNÉ KONANIE

            Dôležitým pre zodpovedanie otázky je aj stavebný poriadok - zák. č. 50/1976 Zb.z., hlavne pokiaľ sa jedná o strechu a aj samotnú stavbu /okno do Vášho dvora/ :

            "Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.  Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky."

            "Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. "

 

             Pokiaľ na stavebné práce - výmenu strechy bolo potrebné stavebné povolenie /nepoznáme rozsah prác/ v zmysle ust. stav. poriadku ste ako susedia mali byť účastníkmi stavebného konania podľa ust. § 59 stav. poriadku.

              To, či vo veci bolo vydané stav. povolenie zistite na úradnej tabuli alebo na internetovej stránke obce, kde by malo byť stav. povolenie zverejnené. Ak by tomu tak nebolo, požiadajte obec v zmysle ust. zákona o slobodnom prístupe k informáciám o jej  sprístupnenie. To sa týka aj stavebného povolenia, ktoré bolo vydané pred  20 rokmi, kde má byť priložená aj projekt. dokumentácia.

 

 

III. ODPORÚČANIE A RIEŠENIE

1./ S riešením problému sa môžete síce obrátiť na súd a požadovať náhradu vzniklej škody, len túto budete musieť vedieť preukázať a to ako rozsah tak aj to, že kto za túto zodpovedá.  Vo veci sa môžete nechať zastúpiť aj advokátom. Možnosťou je aj riešenie  problému mediátorom.

 

2./ Sme toho názoru, že vec v súčasnosti by ste mali riešiť hlavne terajší stav a urobiť opatrenia, aby v budúcnosti ste Vy  aj vlastnými krokmi zamedzili vzniku škody na vlastnom majetku /oplotenie/.

           Podľa ust. § 5  Obč. zákonníka "ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."    Zrejmým zásahom je možné u Vás považovať obťažovanie zo strany suseda cez  zrejme nepovolené okno.

 

3./ Súčasne aj zákon o obecnom zriadení umožňuje obrátiť sa na obec /§ 3/ : "Obyvateľ obce má právo požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci."

 

 

 

            Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, pred pár mesiacmi sme kúpili starší rodinný dom. Nový sused, ktorý vedľajší dom kúpil prednedávnom nám povedal, že naša strecha zasahuje asi pol metra na jeho pozemok. My sme o tom absolútne netušili, pozemok sme si nezamerali, lebo sme predpokladali, že všetko je ok. Nový sused povedal, že to máme dať do poriadku. Aké mame prosím Vás možnosti? Na opravu resp. zmenu strechy nemáme už financie. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Lucia

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2021)

Dobrý deň,
nevieme na základe čoho tvrdí, že strecha Vášho domu presahuje na jeho pozemok.

Ak toto tvrdí, potom odporúčame, aby ste ho požiadali, aby predložil geom. plán na zameranie hranice pozemkov. Na tento úkon je treba kontaktovať autorizovaného geodeta.

Až na základe geom. plánu je možné zistiť ním tvrdenú okolnosť.  Následne ak by sa potvrdila domnienka suseda, riešením je buď odpredaj časti jeho pozemku do Vášho vlastníctva, prípadne spísať zmluvu o nájme pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu, čo so susedom, ktorý sa nestará o svoj plot na hranici našich pozemkov. Ide o starý plot, ktorý pozostáva z betónového múrika a hrdzavého pletiva. Plot je vo vlastníctve suseda. Plot je aj s múrikom naklonený na nás pozemok, a teda nás ohrozuje. Sused tesne vedľa plota vysadil veľké tuje, ktoré dosahujú výšku cca 8 metrov. Sú to majestátne stromy, ktoré svojimi koreňmi a konármi vytláčajú múrik plota na nás pozemok a spôsobujú náklon plota. Zároveň presahujú konármi cez plot na nás pozemok. Sused nekomunikuje a odmieta sa o plot starať. Môžem tento starý plot odstrániť a na jeho základoch postaviť nový plot i bez súhlasu suseda? Existuje iný spôsobom, ako suseda prinútiť sa o plot starať? Vopred ďakujem za objasnenie právneho stavu takéhoto problému.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že oplotenie nie je vo Vašom vlastníctve, oplotenie nemôžete zbúrať z vlastnej iniciatívy.

Riešením vo Vami uvedenom prípade je, aby ste so susedom spísali dohodu o tom, že Vy odstránite plot a zabezpečíte výstavbu nového oplotenia buď na vlastné náklady v celosti, alebo sa so susedom dohodnete, že časť nákladov budete znášať aj on, všetko písomne a vopred pred začatím prác.

Pre výstavbu oplotenia ako drobnú stavu platia ust. stavebného poriadku a teda budete si musieť splniť tzv. ohlasovaciu povinnosť voči stav. úradu v zmysle ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu."

 

Pre odstraňovanie koreňov stromov a ihličia platí ust. §  127 ods. 1 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."
 
Sme názoru, resp. predpokladáme, že ide vo vašom prípade hlavne o otázku financií a preto so susedom nájdete spoločnú reč, ak náklady na oplotenie budete znášať spoločne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa spýtať,
Sused vysadil od nášho plotu orech cca dva metre, keďže strom neustále rastie prerástol jeho obrovskou korunou už za hranice nášho podzemku a čoskoro sa začne dotýkať aj domu, keďže nechcem narušiť nejak susedské vzťahy chcem mu to pekne povedať, len aby som mala aj ja nejaký argument ak by bol ujo nejaký arogantný veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade ide o určité obmedzovanie nad mieru primeranú pomerom zo strany suseda predmetným stromom. Podľa ustanovenia § 127 ods. 1 OZ môžete mimo vegetačného obdobia vykonať rez stromu.

Podľa ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
sused zasadil cca 10 metrov od našho domu 4 ks stromu buk. Môže takéto vysoké stromy, ktoré patria do lesa, zasadiť neďaleko rodinného domu? Na susedovom pozemku sú tiež staré Topole, vysoké cca 25-30 metrov. Mame problém so signálom internetu aj televízie. Tie novo zasadené stromy sú teraz malé, ale čo bude po rokoch? Poprosili sme ho, nech tie stromy presadí inde a miesto nich da stromy menšieho vzrastu, ale odmietol. Čo mame robiť?

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,

základná úprava týkajúca sa susedských práv je upravená v § 127 Občianskeho zákonníka. V zmysle predmetného ustanovenia vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto "najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Obsahom susedských práv je ochrana pred takým neoprávneným výkonom vlastníckeho práva, ktorý presahuje hranice vlastníkovej nehnuteľnosti alebo pôsobí mimo nej, teda ochrana proti tzv. imisiám. Imisie sú neoprávnené až keď dosahujú zákonom stanovený kvalifikačný moment. Inak povedané, zásah do vlastníctva iného, ktorého realizácia síce už nie je súladná s optimálnym stavom, avšak ešte neprekročila medze dovoleného správania, nemá povahu neoprávnenej imisie.

Preto skutočnosť, že sused vysadil buky približne 10 metrov od Vášho domu, Vás ešte nijako vo výkone vlastníckeho práva neobmedzuje. Iba skutočnosť, že sused výsadbu zrealizoval, nepostačuje na to, aby ste sa mohli brániť na súde žalobou. 

Ak by sa stalo, že Vás to bude obťažovať (co musíte preukázať), tak je možné v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia to riešiť. Pre organy ale nie je dôležité čo bude, ale aký je stav teraz. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť, ako postupovať pri oprave strechy zo strany suseda, kedy je potrebné vstúpiť na jeho pozemok (dvor). Máme s nimi celý život problém, ale strechu treba opraviť. Je nejaký zákon, ktorý by nám dovolil nevyhnutné práce z jeho strany spraviť?
Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Michaela

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva povinnosť suseda pustiť Vás na jeho pozemok za účelom možnosti opravy strechy. Súčasne platí, že zodpovedáte za prípadnú škodu, ktorej zodpovednosti sa nemôžete zbaviť


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať. Susedov strom (orech) nám idú do pozemku a nechce ich ozerať. Ideme si robiť plot a konáre nám pôjdu cez plot na náš pozemok. Zachvíľu sa dostanú až k streche. A má ešte starú vrbinu, či javorinu skrátka divý strom, ktorý nechce zrezať a ktorý tiež presahuje k nám a len je z neho bordel na našom trávniku. Poraďte mi prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohrozovať susedovi stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, svetlom, tienením a vibráciami, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.  Z uvedeného ustanovenia plynie povinnosť tak aj pre suseda, ako aj pre vás. Sused nesmie ohrozovať vašu stavbu a vy nemôžete v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať vetvy z jeho stromu. Taktiež nakoľko ide o strom, ktorý je vlastníctve suseda, najskôr vyzvite písomne suseda, aby prišiel konáre odstrániť, a vy mu po túto nevyhnutnú dobu umožníte vstup na váš pozemok. Ak mu uplynie primeraná lehota, môžete konáre odstrániť aj sami, ale len v vhodnom ročnom období a šetrne. Prípadne sa môžete obrátiť na obec, keďže primárne obec rieši spory medzi susedmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)Čo by sa stalo ak.vy som konáre ktoré zasahujú do pozemku sama zrezala, samozrejme len s ich súhlasom? Keďže budeme robiť plot konáre musia ísť preč. Cez obec neviem ako to poriešiť. Bol pri nich starosta a nič. A ešte aj káble od telefónu prechádzajú cez stred stromu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Krásny deň prajem.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň, konáre, ktoré zasahujú na Váš pozemok môžete orezať aj bez ich súhlasu. Len si pozrite, kedy presne (v akom čase) je to možné, a spôsob, akým to urobíte, nesmie byť nešetrný. Nie som odborník na stromy, preto neviem, či niektoré stromy musia byť orezávané len v určitom ročnom období alebo v štádiu. Skúste to pohľadať na internete podľa druhu stromu. Niektoré stromy môžu byť náchylnejšie na zlé zaobchádzanie, iným to vôbec nemusí vadiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som Vás poprosiť o radu. V októbri 2019 sme dokončili nadstavbu domu. Mame spojený dom so susedmi. V decembri mi suseda poslala fotku, že im zatieklo po neodborne vykonanej práci na našom dome. Do domu ma nepustila, tak neviem, či jej naozaj zatieklo alebo nie. Bolo to počas sviatkov, tak som susede navrhol, že s tým zatiaľ niečo urobím a dohodol som aj s firmou, ktorá vykonávala stavbu, že po sviatkoch sa na to pozrú a chybu napravia. Dal som susede aj kontakt, aby sa dohodli na termíne. Suseda nesúhlasila s ničím čo som jej navrhol tak som to nahlásil do poisťovne, ale neriešila to ani cez poisťovňu. Teraz 10. 7. 2020 mi poslala odfotenú faktúru cez sms na sumu 653e, ktorú jej mám uhradiť do 30 dni. Na faktúre je uvedené, že jej robili oplechovanie a robil jej to kamarát, ale takú faktúru jej urobím aj ja. Je zaujímavé, že za celú dobu od októbra do júla im zatieklo len raz alebo ak im naozaj zatekalo, tak to nechceli riešiť hneď ako sa to stalo, ale riešili to až po siedmich mesiacoch. Chcel by som Vás poprosiť o radu, či som povinný jej túto faktúru uhradiť alebo ako mám postupovať.
Ďakujem Peter

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2020)

Dobrý deň,
faktúru neuhradzujte, požiadajte susedu, aby Vám faktúru poslala písomnou formou, ako aj doklady a podklady, na základe ktorých je názoru, že Vy zodpovedáte za vzniknutú škodu, ktorú musela odstrániť a uhradiť na svoje náklady.

Ak boli práce na Vašej stavbe vykonané neodborne /to nevieme posúdiť/, informujte aj Vášho dodávateľa - zhotoviteľa stavby, ktorý v súlade s ust. § 646 a nasl. Obč. zákonníka zodpovedá za vady stavby, ktorú vadu je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť :

"§ 646
(1) Záručná doba je 24 mesiacov.
(2) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.
(3) Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky.Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

§ 647 : Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

§ 648
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
(2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť s problémom stromov zasadených pri stene nášho rodinného domu. Nakoľko nás dom ešte patril do radovej výstavby hranica pozemku je naša stena. Konáre ihličnatých stromov sa opierajú o stenu, stena vlhne. Stromčeky sú zasadené cca 30-40 cm od našej steny (základov domu). Suseda som už slovne upovedomil, aby danú situáciu riešil, ale náprava sa nestala. Jednoducho ignoruje našu prosbu. Prosím Vás je toto možné právne riešiť, aby tie stromčeky od našich základov odstránil? A jeho argument, že naše steny sú príliš tenké. A preto vlhne nás dom. Bývame v dome už od roku 1993 a nikdy pred tým stena nevlhla. Žiadal som ho, len aby 30 cm od nášho domu vykosil stromčeky. Nechcel som, aby ich zlikvidoval úplne. Len nech naša stena dýcha. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň. Vychádzajúc z opisu Vašej situácie možno skonštatovať, že ide o zásah do Vášho vlastníckeho práva. Okrem žaloby vychádzajúcej z právnej úpravy susedských vzťahov (§ 127 OZ), v rámci ktorého by ste sa mohli domáhať odstránenia súčasného závadného stavu podľa môjho názoru prichádza do úvahy aj prípadný nárok na náhradu škody, ak Vám bola v tomto smere spôsobená.

Tvrdenie Vášho suseda ani nemožno podľa môjho názoru nazvať argumentom a teda nijako neobstojí. Ak bude naďalej odmietať odstrániť súčasný stav, môžete na neho podať žalobu v zmysle vyššie uvedeného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť s problémom stromov zasadených pri stene môjho rodinného domu. Konáre sa opierajú o stenu, stena vlhne a vyrastená figa sa mi už opiera o strechu a za veterného počasia udiera do odkvapovej rúry čo vyvoláva značný hluk. Nemôžem nehnuteľnosť zatepliť, lebo mi zavádzajú stromy. Od steny môjho domu mám v môj prospech pozdĺž domu plochu 0, 95 m krát 0, 45 m ale nemám tam prístup a sused ma tam nepustí, aby som konáre ostrihala. Mám podozrenie, že tie stromy sú zasadené na tom mojom kúsku pozemku, ale sused nepustil ani autorizovaného geodeta za asistencie polície do dvora. Dˇakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :
"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.
(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Ods.1 cit. ust. § 127 používa pojem najmä ohľadom obťažovania  resp. ohrozovania suseda nežiadúcimi tam uvedenými účinkami len príkladmo, preto medzi uvedené možno zaradiť aj konáre stromu suseda, ktoré konáre Vám znemožňujú riadnu údržbu Vašej nehnuteľnosti. 

Ods. 3 rieši aj Váš problém a to vstup na pozemok suseda za účelom údržby Vašej stavby.

Odporúčame požiadať suseda o odstránenie konárov stromu, a rovnako, aby Vám umožnil prístup k Vašej nehnuteľnosti z dotknutej strany okrem iných aj z dôvodu plánovaného zateplenia RD. 

Pokiaľ sused neodstráni konáre stromu/-ov, oznámte mu súčasne, že sa budete musieť svojho práva domáhať cestou súdu, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním, ktoré bude musieť znášať.

Pre prípad rozporov v stav. konaní, kedy požiadate o vydanie stav. povolenia platí ust. § 135 stav. poriadku :
"Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
(2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody."

T.j. : Stavebný úrad môže uložiť susedovi povinnosť, aby strpel vstup na jeho pozemok za účelom vykonania stav. prác.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom sme kúpili dom v radovej zástavbe pred dvoma rokmi, a suseda má stále nejaké námietky kvôli spoločnému plotu, ktorý požaduje, aby sme vymenili s tvrdením, že plot je náš. Avšak vieme, že nás plot je so susedom z druhej strany, je možné, že aj tento plot je nás? Problém spočíva v tom, že plot je drevený z našej strany je udržiavaný, bol natieraný, z jej strany je prehnitý a naklonený na nás pozemok, nijako ho neudržiavala, ona ho navyše neprimerane polieva, lebo z druhej strany má posadenú zeleninu, a keď orezávala stromy tak spôsobom, že každý konár najprv spadol na plot, a tak na zem, samozrejme, že sa dosky z neho vylomil. Čo môžeme robiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2019)

Dobrý deň,

odpoveď na Vami uvedenú otázku treba hľadať v podstate zodpovedaním dvoch otázok :
1./ V otázke uvádzate, že RD ste kúpili v radovej zástavbe pred dvoma rokmi. Otázkou je ako máte v kúpnej zmluve špecifikovaný presne predmet prevodu, a teda či v tejto je uvedený aj plot. To isté sa týka aj samotnej susedy a jej kúpnej zmluvy. 
Samotný Obč. zákonník v ust. § 127 uvádza :
"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."


Podľa ust. § 12 ods. 2 vyhlášky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu platí :
"(2) Oplotenie nesmie 
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, 
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, 
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb."

Obč. zákonník ani stavebný zákon nestanovuje, že kto a kedy je povinný svoj plot opraviť, upraviť resp. vymeniť.

Poznamenávame, že kedysi platilo pravidlo podľa § 858 podľa starého obecného obč. zákonníka z roku 1811, ktoré v podstate v niektorých oblastiach aj v SR pretrváva dodnes, ktoré však nie je právne vykonateľné, a to pravidlo tzv. pravej ruky, teda že každý vlastník je povinný postarať sa o uzatvorenie svojho priestranstva po pravej strane pri pohľade od svojho hlavného vchodu a o oddelenie od  cudzieho priestranstva. 

Je možné, že suseda vychádza z tohto pravidla

2./ K otázke odstraňovania konárov platí ako je vyššie uvedené ust. § 127 Obč. zákonníka o odstraňovaní konárov a ďalej ust. § 415 Obč. zákonníka, o tom, že každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.

Odporúčame zistiť vo Vašej kúpnopredajnej zmluve presnú špecifikáciu predmetu prevodu od predchádzajúceho vlastníka, či je v tejto zmluve uvedený aj sporný plot a suseda upozorniť na šetrnejšie vykonávanie záhradníckych prác, aby nedochádzalo k poškodzovaniu oplotenia bez ohľadu na to komu patrí. Suseda Vás nemôže žiadať resp. požadovať aby ste plot opravili prípadne vymenili a to aj keby bol Váš.

Odporúčame vec riešiť zmierčou cestou dohovorom so susedmi.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Prosím o informáciu:
Vlastníme rodinný dom v staršej radovej výstavbe, kde za domami mame dvory predelené plotom. Nás sused nejakým záhadným spôsobom nadobudol časť pozemku ešte pred kúpou našej nehnuteľnosti tak, že posunul hranicu jeho záhrady a dvora na úroveň studne, ktorá bola v našom pozemku tak, že hranica predeľujúca pozemky je v polovici studne čo spôsobilo zároveň, že okno mame v jeho dvore. Okolo steny nášho domu vysadil tuje, zrušil chodník pri stene, ktorý tam bol a tým zamedzil nielen prístup ale aj vykonať opravu fasády, zároveň zatienil celú časť našeho domu čím spôsobil vlhkosť stien a to až tak, že sa nám robí plieseň vnútornej strany okien, ale aj stien. Chcem sa opýtať, či by ste nám vedeli poradiť, ako mame postupovať. Myslíte, že by sa s tým dalo nie čo robiť?

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2019)

Dobrý deň,

vo veci je potrebné obrátiť sa na autorizovaného geodeta či nedošlo k posunutiu hranice pozemkov, a teda či sused nezabral aj časť pozemku, ktorý bola vo vlastníctve právnych predchodcov vašej nehnuteľnosti.

K zameraniu odporúčame prizvať aj suseda.

V prípade sporu o tejto otázke musí rozhodnúť súd.

Podľa § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."
 

V otázke uvádzate, že nemáte prístup k svojej stavby zo strany suseda; tu však platí ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sused je povinný Vám umožniť vstup na jeho pozemok za účelom opravy fasády Vášho domu.

Otázka tienenia Vašej stavby je riešená tiež v ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka a to, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by ste mi neporadili mame chalupu a vedľa nás bývajú susedia, ktorý majú okno päť metrov od našich dverí takže hneď ako vyjdeme von vidíme sa, najhoršie je, že oni stále z toho okná pozorujú vlastne sme stále na očiach 60 cm od toho ich domu je ešte ich pozemok. Chceli by sme nejako zacloniť výhľad odtiaľ. Môžme si tam urobiť plot alebo niečo vymyslieť a dať pred to okno? Neviem čo môžme zo zákona s týmto robiť, lebo oni si tých 60 cm od domu kosia takže ho užívajú. Rozmýšľali sme aj o pergole, keď by sme nechceli robiť celý plot neviem ako postupovať ďakujem pekne ak mi s týmto problémom pomôžete Š.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2019)

Dobrý deň, usudzujeme, že sa jedná o staršiu stavbu chalupy.

Len poznamenávame, že ak sa jedná o stavbu postavenú pred rokom 1950, kedy platili tzv. stavebné štatúty na Slovenku (posledné boli vydané v r. 1886, všetky zrušené v r. 1949) problematiku odstupov medzi stavbami neupravovali tak ako je tomu dnes. 

Prípadnou otázkou je, ak okná na chalupe boli vytvorené za účinnosti nových predpisov -  teraz platný stavebný poriadok, či sused mal stavebné povolenie.

Je treba nájsť vhodné riešenie z hľadiska architektonického, tak aby zátarasa resp. zariadenie - napr. pergola  boli realizované v celosti na Vašom pozemku. Plot by bol nákladnejším riešením, pergola s kvetmi je funkčným a aj estetickým riešením, ku ktorému sused nemôže mať námietky.

Len pre ilustráciu uvádzame link (https://www.zahrada.sk/magazine/co-ste-mali-vediet-o-pergolach-v-zahrade ), aby sme si uzrejmili, že hovoríme o o tom istom ako Vy navrhujete v otázke.

Len poznamenávame, že podľa ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Mame starší približne 50 ročný rodinný dom, ktorý je na hranici susedovho dvora, okno u suseda je približne 120 cm na 80 cm veľké vo výške 2,5m. Dom predtým vlastnili moji rodičia kde pri stavbe domu im susedia dali ústne povolenie na okno. Majú právo mi dať to okno po 50 rokoch odstrániť alebo nie ako sa môžem brániť. V dome momentálne bývajú iba rodičia, mi sme celoročne v pracovné v zahraničí, doma sme 2 mesiace za rok. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2018)

Dobrý deň, 
zasielame Vám nasledovnú odpoveď :


1./ Z otázky usudzujeme, že sa pýtate, či sused môže požiadať, aby ste odstránili okno na Vašom rodinnom dome o veľkosti 120 cm na 80 cm s tým, že okno do susedovho dvora bolo realizované v čase výstavby pred 50 rokmi. Vtedy platil stavebný poriadok - zákon č. 50/1976 Zb.z. Vtedajšia vyhláška č. 83/1976 Zb.z. /platná do r.1990/ určovala nasledovné : 

"§ 41 : Vzájomné odstupy jednotlivých stavieb na bývanie musia spĺňať hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej ochrany a civilnej obrany. Ak sú v niektorej z protiľahlých častí stien susediacich stavieb na bývanie okná obytných miestností, nesmie byť odstup stavieb menší ako výška vyššej steny, s výnimkou vzájomných odstupov stavieb rodinných domčekov podľa § 44. Tieto odstupy medzi stavbami na bývanie neplatia pre jednotlivé stavby umiestnené v stavebných medzerách radovej zástavby.

§ 44

(1) Ak rodinné domčeky vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi má byť 10 m, nesmie však byť menšia ako 7 m.

(2) Vzdialenosť rodinných domčekov vytvárajúcich medzi sebou voľný priestor nesmie byť od spoločných hraníc pozemkov menšia ako 3 m. Pokiaľ by rozmery stavebného pozemku znemožňovali účelné dispozičné riešenie stavby rodinného domčeka, môže stavebný úrad znížiť jeho vzdialenosť od spoločnej hranice pozemkov výnimočne až na 2 m.

(3) V mimoriadne stiesnených územných podmienkach, kde nemožno dodržať vzdialenosti podľa odseku 1, môže stavebný úrad znížiť vzdialenosť medzi rodinnými domčekmi až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nemusí uplatniť ustanovenie odseku 2 o vzdialenostiach rodinných domčekov od spoločných hraníc pozemkov.

(4) Vzdialenosti sa merajú na najkratšej spojnici medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, prípadne od vonkajších hrán vstupov, balkónov, loggií, terás, od hraníc pozemkov a pod."

 

Predpokladáme, že dom má stav. povolenie a aj dokumentáciu ohľadom stavby.

Ak došlo k dodatočnej realizácii okna vlastník stavby/Vaši rodičia/ mali relizáciu okna minimálne ohlásiť stavebnému úradu. Tu poznamenávame, že stav. úrad môže uložiť sankciu za porušenie ustanovení stav. poriadku v lehote do troch rokov od odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená. U Vás je teda skutok z hľadiska uloženia sankcie podľa stav. poriadku premlčaný.

2./ Požiadavka na odstránenie okna zo strany suseda môže byť nariadená len na základe rozhodnutia  stav. úradu. Sme názoru, že pokiaľ osadenie okna zodpovedalo stav. poriadku v čase jeho osadenia, stavebný úrad nie je oprávnený rozhodnúť o jeho odstránení.

3./ Obrana : Stará stavba, realizácia stavby podľa dokumentácie. Dôležité pre posúdenie veci je v ktorej miestnosti je toto okno /chodba, izba, kuchyňa/ a kam cez to okno je vidieť - napr. susedova obývačka, susedova spálňa/,  vzdialenosť okna od susedovho domu, či sused v súčasnosti mení dispozície miestností  vo svojom dome. Žiaden zákon nezakazuje, aby sa sused nemohol pozerať na okolie.

Sme názoru, že okno resp. výhľad z neho je možné riešiť bez zrušenia okna, len treba nájsť vhodné techn. a estetické riešenie /výsadba, fólie a podobne/.
©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem potrebujem od Vás nestranný názor radu, bývame na ulici kedy sa domy stavali na medzi pôvodný majitelia mali do nášho dvora umiestnené WC a špájz a novi susedia si miesto špajze dali kuchyňu okno majú hneď súbežne s linkou, len čo začnú plusové teploty okno suseda stále otvára dokorán takže vidí aj počuje všetko u nás, ale, keď príde jej návšteva alebo telefonuje okno si zavrie no potom znova otvoria vzdialenosti medzi našim domom a jej je krátka asi cca 4-4, 5 m, myslela som, že, keď je učiteľka bude mať toľko inteligencie a nebude ho stále otvárať zatiaľ som jej nič nepovedala, ale už naozaj vo mne kypí žlč, preto než im to oznámim, že sa mi to nepáči potrebujem radu je na to nejaký zákon, ktorý niečo také ako okná do dvora upravoval ak áno aký? Alebo ako jej to mám oznámiť zatiaľ to chcem riešiť v rámci dobrých vzťahov, podotýkam oni sa nás vôbec nepýtali, že pôvodnú špajzu zamenia za kuchyňu spojenú s obývačkou. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2018)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pri zodpovedaní otázky treba najprv poukázať na ust. stavebného poriadku. Podľa § 55 a nasl. stav. poriadku platí, že "stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách."

"Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia."

Dôležité pre Vás je ust. § 59 stav. poriadku o účastníkoch stav. konania, ktorými zo zákona sú : 

"a) stavebník,

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,

e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

 

2./ Vzdialenosť medzi stavbami  rieši vyhl. č.  532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, kde je ustanovené v § 6 : 

 - Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

- Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

- V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.

- Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.

- Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

-  Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

 

3./ Vo veci odporúčame kontaktovať stavebný úrad - obec, s tým zisťovaním či vo veci bolo vôbec vydané stavebné povolenie prípadne ohlásenie stav. úradu podľa druhu a rozsahu úprav susednej stavby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku