Máte
otázku?

Susedské spory - strecha, stromy, plot ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Prosím o informáciu. Náš sused má okno z kuchyne vedúce do nášho dvora. Pod týmto oknom sme mali vysadené tuje vysoké 3-5 metrov. Minulý rok sused robil novú strechu a chcel hádzať starú krytinu zo strechy na auto, ktoré by stálo v našom dvore. Odmietli sme to kvôli vtedy vysadeným tujám na našom pozemku. Momentálne žijeme v Českej republike, ale pred mesiacom sme po dlhšej dobe prišli domov na Slovensko a všetky tuje pod susedovým oknom na šírke 7-10 metrov boli úplne spálené. Sú to približne dvadsaťročné tuje. Máme na pozemku vysadených mnoho tují, ale len tie pod susedovým oknom sú spálené. Susedovi tieto tuje prekážajú, lebo mu robia tieň v kuchyni a samozrejme, že nemá dobrý výhľad do nášho dvora. Nesúctí naše súkromie - pozerá z okna do nášho dvora, otvára okno dokorán a nechcene počúvame, čo riešia v ich dome. Sledujú, kto k nám chodí a čo robíme. Dokonca keď tam nie sme, vieme, že chodí do dvora. Môj manžel nechce túto situáciu riešiť trestným oznámením, sú to predsa rodinní príslušníci. Čo máme robiť - máme nárok na náhradu škody? Je možné zrušiť jeho okno na základe zlých susedských vzťahov? Povolenie na okno do nášho dvora dostali pred približne 30 rokmi od môjho svokra. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

             Zodpovedanie otázky zasahuje niekoľko oblastí práva a aj preto odpoveď na otázku bude dlhšia, ale logicky dôjdeme k riešeniu Vášho problému.

 

 

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

             Základná právna úprava vlastníctva a jeho ochrany je obsiahnutá v ust. Obč. zákonníka - ust. §§ 123 a nasl., podľa ktorých :

" Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana."

"Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje."

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

"Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."

 

 

 

II. STAVEBNÉ PREDPISY

 

1./ STRECHA

          Podľa ust. stav.poriadku § 49  "strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií. Strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu spôsobenému snehom."  Ďalšie podrobnosti stanovuje vyhl. č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a technické predpisy.

          Z pohľadu Vášho problému je podstatné to, či nová  susedova   strecha nezasahuje vo vertikálnej línii Váš pozemok /previs strechy/.

 

 

 

2./ OPLOTENIE 

          Obč. zákonník nestanovuje priamo povinnosť vlastníka oplotiť pozemok. Podľa ust. vyhl. č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu "pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,

b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,

c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,

d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotenie nesmie

a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,

b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,

c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb."

              

 

3./ ODSTUPY OD STAVIEB

Podľa cit. vyhl. č. . vyhl. č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustnovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu :

            "Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania."

            "Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

             V  stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m. Iné riešenia vzdialeností rodinných domov možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti."

 

            Ústne povolenie pri stavebných prácach   /zrejme bolo  ústne/ nebolo ani v období  pred 20 rokmi postačujúce.

 

 

4./ RASTLINY

          K tejto otázke sa vyjadriť nevieme, nakoľko sa jedná o odbornú otázku. Odporúčame kontaktovať napr. dendrológa prípadne odborníka ochrany prírody.

 

 

5./ STAVEBNÉ KONANIE

            Dôležitým pre zodpovedanie otázky je aj stavebný poriadok - zák. č. 50/1976 Zb.z., hlavne pokiaľ sa jedná o strechu a aj samotnú stavbu /okno do Vášho dvora/ :

            "Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.  Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky."

            "Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. "

 

             Pokiaľ na stavebné práce - výmenu strechy bolo potrebné stavebné povolenie /nepoznáme rozsah prác/ v zmysle ust. stav. poriadku ste ako susedia mali byť účastníkmi stavebného konania podľa ust. § 59 stav. poriadku.

              To, či vo veci bolo vydané stav. povolenie zistite na úradnej tabuli alebo na internetovej stránke obce, kde by malo byť stav. povolenie zverejnené. Ak by tomu tak nebolo, požiadajte obec v zmysle ust. zákona o slobodnom prístupe k informáciám o jej  sprístupnenie. To sa týka aj stavebného povolenia, ktoré bolo vydané pred  20 rokmi, kde má byť priložená aj projekt. dokumentácia.

 

 

III. ODPORÚČANIE A RIEŠENIE

1./ S riešením problému sa môžete síce obrátiť na súd a požadovať náhradu vzniklej škody, len túto budete musieť vedieť preukázať a to ako rozsah tak aj to, že kto za túto zodpovedá.  Vo veci sa môžete nechať zastúpiť aj advokátom. Možnosťou je aj riešenie  problému mediátorom.

 

2./ Sme toho názoru, že vec v súčasnosti by ste mali riešiť hlavne terajší stav a urobiť opatrenia, aby v budúcnosti ste Vy  aj vlastnými krokmi zamedzili vzniku škody na vlastnom majetku /oplotenie/.

           Podľa ust. § 5  Obč. zákonníka "ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."    Zrejmým zásahom je možné u Vás považovať obťažovanie zo strany suseda cez  zrejme nepovolené okno.

 

3./ Súčasne aj zákon o obecnom zriadení umožňuje obrátiť sa na obec /§ 3/ : "Obyvateľ obce má právo požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci."

 

 

 

            Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, mal by som otázku. So susedom nemáme dobrý vzťah. Jeho rodinný dom (RD) je umiestnený tak, že má tri malé okná smerom na náš dvor, odkiaľ nás zvykne sledovať. Vedľa domu si oplotil pozemok pletivovým plotom, ktorý sa nachádza na hranici našich pozemkov. Okrem toho má aj dva žľaby vyvedené priamo na náš pozemok, čo spôsobuje, že sa nám po výdatnom daždi tvorí na pozemku bazén. Moja otázka znie, či by som na hranicu môjho pozemku z mojej strany mohol postaviť betónové oplotenie. Rovnako by som rád požiadal o radu pri riešení odtoku vody z právnej stránky. Naše viacnásobné výzvy ignoroval, ako aj písomnú výzvu. Ďakujeme.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 11.07.2024)

Dobrý deň,

z pohľadu slovenského práva, môžete si postaviť betónové oplotenie, pokiaľ sa bude nachádzať na vašom pozemku a nezasiahne do pozemku suseda. Betónové oplotenie môže prispieť k ochrane vášho súkromia a obmedzeniu sledovania zo strany suseda. Treba podať žiadosť na stavebný úrad. Na druhú stranu, susedovi prislúcha právo k svojmu pozemku a stavbám na ňom, vrátane žľabov.

Čo sa týka odtoku vody, sused je povinný zdržať sa konania, ktoré necháva vodu tiecť na váš pozemok takým spôsobom, že vám tým vznikne škoda alebo riziko škody. Toto je zafixované v § 127 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje možnosti ochrany pred rôznymi imisiami, vrátane odtoku vody.

Odporúčam zaslať susedovi písomnú výzvu s možnosťou riešenia situácie, v ktorej uvediete vaše požiadavky a návrhy na úpravu odvodnenia. 

V prípade potreby detailnejšej právnej pomoci je vhodné kontaktovať advokáta, ktorý Vám pomôže. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či potrebujem povolenie na stavbu plotu, keď môj pozemok susedí v jednej časti so susedom a v druhej časti s obcou. Obec mi dala súhlasné stanovisko, ale sused nesúhlasí. Plot by som stavil na svojom pozemku. Ďakujem za odpoveď. Roman

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 19.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že súhlas suseda na postavenie oplotenia nepotrebujete. V si musíte splniť ohľsovaciu povinnosť voči obci v súlade s ust. § 57 stavebného poriadku :

"(1)Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu."

Je samozrejmosťou, že plot musíte stavať na svojom pozemku. Uvádzame tiež, že ak by išlo o betónový plot, potom bude potrebné stavebné povolenie a sused ako vlastník susedného pozemku bude účastníkom stav. konania v zmysle ust. § 59 stavebného poriadku.

Nevieme z otázky kedy ste kupovali pozemok a kedy bol zameraný, ale z dôvodu právnej istoty o hranici pozemku so susedom odporúčam kontaktovať autorizovaného geodeta, aby vymedzil hranicu pozemku v teréne. Predíte tak prípadným problémom v budúcnosti.


Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či musím umožniť susedovi vstup na môj pozemok, keď si chce ostrihať tuje. Tieto tuje má nasadené blízko hranice pozemku a už prerastajú cez plot na môj pozemok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
áno ste povinný. Vyplýva to z ustanovenia § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Ostrihanie tují je možné v kontexte tohto ustanovenia chápať ako obhospodarovanie pozemku.

 

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.


Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na situáciu, ktorá nás nedávno postihla. Pred pár mesiacmi sme zakúpili starší rodinný dom a len teraz nás nový sused upozornil na to, že naša strecha presahuje asi o pol metra na jeho pozemok. O tomto probléme sme doposiaľ netušili, keďže sme pozemok nezameriavali, predpokladali sme, že všetko je v poriadku. Sused nás vyzval, aby sme situáciu riešili. Mohli by ste mi prosím poradiť, aké máme možnosti? Financie na opravu, prípadne zmenu strechy, už nemáme. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom, Lucia

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 10.09.2021)

Dobrý deň,
nevieme na základe čoho tvrdí, že strecha Vášho domu presahuje na jeho pozemok.

Ak toto tvrdí, potom odporúčame, aby ste ho požiadali, aby predložil geom. plán na zameranie hranice pozemkov. Na tento úkon je treba kontaktovať autorizovaného geodeta.

Až na základe geom. plánu je možné zistiť ním tvrdenú okolnosť.  Následne ak by sa potvrdila domnienka suseda, riešením je buď odpredaj časti jeho pozemku do Vášho vlastníctva, prípadne spísať zmluvu o nájme pozemku.


Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa suseda, ktorý sa nestará o svoj plot na hranici našich pozemkov. Jde o starý plot, zložený z betónového múrika a hrdzavého pletiva, ktorý je vo vlastníctve tohto suseda. Niekoľko problémov však vyplýva z jeho stavu a polohy. Plot je s múrikom naklonený na náš pozemok a teda nás ohrozuje. Sused má tesne vedľa plota vysadené veľké tuje, ktoré dosahujú výšku približne 8 metrov. Tieto majestátne stromy svojimi koreňmi a konármi vytláčajú múrik plota na náš pozemok a spôsobujú jeho náklon. Zároveň konáre presahujú cez plot na náš pozemok. Sused nekomunikuje a odmieta sa o plot starať. Mohla by som tento starý plot odstrániť a na jeho základoch postaviť nový, a to aj bez súhlasu suseda? Existuje aj iný spôsob, ako suseda prinútiť sa o plot starať? Ďakujem vopred za objasnenie právneho stavu tejto problematiky.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že oplotenie nie je vo Vašom vlastníctve, oplotenie nemôžete zbúrať z vlastnej iniciatívy.

Riešením vo Vami uvedenom prípade je, aby ste so susedom spísali dohodu o tom, že Vy odstránite plot a zabezpečíte výstavbu nového oplotenia buď na vlastné náklady v celosti, alebo sa so susedom dohodnete, že časť nákladov budete znášať aj on, všetko písomne a vopred pred začatím prác.

Pre výstavbu oplotenia ako drobnú stavu platia ust. stavebného poriadku a teda budete si musieť splniť tzv. ohlasovaciu povinnosť voči stav. úradu v zmysle ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu."

 

Pre odstraňovanie koreňov stromov a ihličia platí ust. §  127 ods. 1 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."
 
Sme názoru, resp. predpokladáme, že ide vo vašom prípade hlavne o otázku financií a preto so susedom nájdete spoločnú reč, ak náklady na oplotenie budete znášať spoločne.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na nasledujúce. Sused vysadil orech od nášho plotu asi dva metre vzdialený. Keďže strom neustále rastie, jeho obrovskou korunou už prerástol za hranice nášho pozemku a čoskoro sa začne dotýkať aj nášho domu. Rada by som narušila susedské vzťahy čo najmenej, preto chcem mu to povedať taktne. Avšak, potrebujem niečo, čo by som mu mohla povedať ako argument, keby sa ukázalo, že je arogantný. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade ide o určité obmedzovanie nad mieru primeranú pomerom zo strany suseda predmetným stromom. Podľa ustanovenia § 127 ods. 1 OZ môžete mimo vegetačného obdobia vykonať rez stromu.

Podľa ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.


Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, náš sused zasadil približne 10 metrov od nášho domu štyri buky. Môže takéto vysoké stromy, ktoré sú typické pre les, zasadiť neďaleko rodinného domu? Na susedovom pozemku sú tiež staré topole, vysoké medzi 25 až 30 metrov. Máme problém so signálom internetu aj televízie. Tie novozasadené stromy sú teraz malé, ale čo bude o niekoľko rokov? Požiadali sme ho, aby tie stromy presadil niekam inde a namiesto nich zasadil stromy menšieho vzrastu, ale odmietol. Čo máme robiť?

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,

základná úprava týkajúca sa susedských práv je upravená v § 127 Občianskeho zákonníka. V zmysle predmetného ustanovenia vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto "najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Obsahom susedských práv je ochrana pred takým neoprávneným výkonom vlastníckeho práva, ktorý presahuje hranice vlastníkovej nehnuteľnosti alebo pôsobí mimo nej, teda ochrana proti tzv. imisiám. Imisie sú neoprávnené až keď dosahujú zákonom stanovený kvalifikačný moment. Inak povedané, zásah do vlastníctva iného, ktorého realizácia síce už nie je súladná s optimálnym stavom, avšak ešte neprekročila medze dovoleného správania, nemá povahu neoprávnenej imisie.

Preto skutočnosť, že sused vysadil buky približne 10 metrov od Vášho domu, Vás ešte nijako vo výkone vlastníckeho práva neobmedzuje. Iba skutočnosť, že sused výsadbu zrealizoval, nepostačuje na to, aby ste sa mohli brániť na súde žalobou. 

Ak by sa stalo, že Vás to bude obťažovať (co musíte preukázať), tak je možné v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia to riešiť. Pre organy ale nie je dôležité čo bude, ale aký je stav teraz. 


Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila, ako postupovať pri oprave strechy, keď je pri tom nutné vstúpiť na pozemok suseda. Máme s nimi dlhodobé problémy, avšak strechu je nevyhnutné opraviť. Existuje nejaký zákon, ktorý by nám umožnil vykonať potrebné práce z ich strany? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Michaela

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva povinnosť suseda pustiť Vás na jeho pozemok za účelom možnosti opravy strechy. Súčasne platí, že zodpovedáte za prípadnú škodu, ktorej zodpovednosti sa nemôžete zbaviť


Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na problém so susedom. Sused má strom (orech), ktorého konáre sa tiahnu do nášho pozemku. Napriek našim žiadaniam, strom nechce ostrihať. Momentálne plánujeme postaviť plot, ale konáre stromu nám presahujú cez navrhované umiestnenie a postupne sa dostávajú až k streche našej budovy. Okrem toho, sused vlastní aj starú vrbinu alebo javor, v podstate divý strom, ktorý tiež nechce pokácať. Aj tento strom presahuje na náš pozemok a zanecháva po sebe neporiadok na našom trávniku. Prosím o radu, ako by sme mohli tento problém vyriešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohrozovať susedovi stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, svetlom, tienením a vibráciami, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.  Z uvedeného ustanovenia plynie povinnosť tak aj pre suseda, ako aj pre vás. Sused nesmie ohrozovať vašu stavbu a vy nemôžete v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať vetvy z jeho stromu. Taktiež nakoľko ide o strom, ktorý je vlastníctve suseda, najskôr vyzvite písomne suseda, aby prišiel konáre odstrániť, a vy mu po túto nevyhnutnú dobu umožníte vstup na váš pozemok. Ak mu uplynie primeraná lehota, môžete konáre odstrániť aj sami, ale len v vhodnom ročnom období a šetrne. Prípadne sa môžete obrátiť na obec, keďže primárne obec rieši spory medzi susedmi. 


Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)Čo by sa stalo ak.vy som konáre ktoré zasahujú do pozemku sama zrezala, samozrejme len s ich súhlasom? Keďže budeme robiť plot konáre musia ísť preč. Cez obec neviem ako to poriešiť. Bol pri nich starosta a nič. A ešte aj káble od telefónu prechádzajú cez stred stromu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Krásny deň prajem.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň, konáre, ktoré zasahujú na Váš pozemok môžete orezať aj bez ich súhlasu. Len si pozrite, kedy presne (v akom čase) je to možné, a spôsob, akým to urobíte, nesmie byť nešetrný. Nie som odborník na stromy, preto neviem, či niektoré stromy musia byť orezávané len v určitom ročnom období alebo v štádiu. Skúste to pohľadať na internete podľa druhu stromu. Niektoré stromy môžu byť náchylnejšie na zlé zaobchádzanie, iným to vôbec nemusí vadiť. 


Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory - strecha, stromy, plot ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. V októbri 2019 sme dokončili nadstavbu domu. Máme spojený dom so susedmi. V decembri mi suseda poslala fotku, tvrdiac, že im zateklo kvôli neodborne vykonanej práci na našom dome. Do domu ma nepustila, tak neviem, či jej skutočne zateklo alebo nie. Bolo to počas sviatkov, tak som susede navrhol, že zatiaľ s tým niečo urobím a dohodol som sa aj s firmou, ktorá vykonávala stavbu, že po sviatkoch sa na to pozrú a chybu napravia. Dal som susede aj kontakt na firmu, aby sa dohodli na termíne. Suseda však nesúhlasila s ničím, čo som jej navrhol, takže som to nahlásil do poisťovne, no ona to neriešila ani cez poisťovňu. Teraz, 10. 7. 2020, mi poslala odfotenú faktúru cez SMS na sumu 653 eur, ktorú jej mám podľa nej uhradiť do 30 dní. Na faktúre je uvedené, že jej robili oplechovanie a vykonával to jej kamarát, ale takú faktúru môžem vyrobiť aj ja. Je zaujímavé, že za celú dobu od októbra do júla im zateklo len raz alebo ak im naozaj zatekalo, tak to nechceli riešiť hneď ako sa to stalo, ale riešili to až po siedmich mesiacoch. Chcel by som Vás poprosiť o radu, či som povinný jej túto faktúru uhradiť alebo ako mám postupovať. Ďakujem, Peter.

Odpoveď: Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2020)

Dobrý deň,
faktúru neuhradzujte, požiadajte susedu, aby Vám faktúru poslala písomnou formou, ako aj doklady a podklady, na základe ktorých je názoru, že Vy zodpovedáte za vzniknutú škodu, ktorú musela odstrániť a uhradiť na svoje náklady.

Ak boli práce na Vašej stavbe vykonané neodborne /to nevieme posúdiť/, informujte aj Vášho dodávateľa - zhotoviteľa stavby, ktorý v súlade s ust. § 646 a nasl. Obč. zákonníka zodpovedá za vady stavby, ktorú vadu je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť :

"§ 646
(1) Záručná doba je 24 mesiacov.
(2) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.
(3) Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky.Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov.

§ 647 : Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

§ 648
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
(2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Susedské spory - strecha, stromy, plot ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.