Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie po 3 rokoch od rozvodu


Neuzatvorenie dohody o vysporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov v lehote troch rokov od rozvodu manželstva

V prípade, ak manželia neuzatvoria dohodu o vysporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo nepodajú návrh na súd na vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva na súd v lehote 3 rokov od rozvodu manželstva, v tom prípade sa uplatní ustanovenie § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí:
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak nebol podaný do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva návrh na súd na jeho vyporiadanie, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.