Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Majetkové vysporiadanie

Dobrý deň, mám otázku ohľadom majetkového vysporiadania. Pred rozvodom môj bývalý manžel predal svoje auto a za spotrebný úver, ktorý sme čerpali ešte počas manželstva, si kúpil nové. Avšak, zaevidoval ho na svojho otca. Ja som žiadne podobné kroky so svojim vozidlom nepodnikla, no teraz si na moje auto nárokuje. Musím ho buď vyplatiť, alebo si ho vezme (ešte stále má od môjho auta náhradné kľúče). Môžem sa v prípade, že mi ho vezme, obrátiť na políciu? Nárokuje si aj peniaze, ktoré mi dal napríklad na dovolenku alebo na výživné pre syna pred rozvodom, keď sme už spolu nežili. Mám podať návrh majetkového vysporiadania radšej na súd? Ako je to s majetkovým vysporiadaním v mojom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

Dobrý deň,

majetkové vysporiadanie môže nastať nielen súdnou cestou ale aj dohodou. Pokiaľ obaja manželia podpíšu dohodu a majetkovo sa vyporiadajú ku všetkým veciam a právam, súd už majetkové vysporiadanie riešiť nemusí. Vaša situácia vôbec nie je neriešiteľná.

 

Pokiaľ ide o Vaše otázky:

V otázke píšete, že manžel predal auto pred rozvodom, znamená to, že pred rozvodom dostal aj nejaku sumu peňazí za toto motorové vozidlo. Ak tieto peniaze prišli na jeho účet, potom boli spoločné a máte nárok požadovať polovicu z týchto peňazí. Pokiaľ by manžel tvrdil, že peniaze spotreboval na spoločné účely, musel by to preukázať. Ak by ich použil na svoje účely, máte nárok pri majetkovom vysporiadaní na polovicu týchto peňazí.

 

Pokiaľ sa z vášho spoločného úveru kúpilo motorové vozidlo, ktorého vlastníkom sa stal otec manžela, potom Vám vznikla voči manželovmu otcovi pohľadávka (z titulu bezdôvodného obohatenia). Túto pohľadávku tiež môžete uplatniť v majetkovom vysporiadaní a žiadať, aby bola prirátaná manželovi a manžel Vás vyplatil. 

 

Pokiaľ ide o vozidlo, ktoré uvádzate ako "moje vozidlo", tak platí, že pokiaľ bolo vozidlo nadobudnuté počas manželstva a z majetku patriaceho do BSM, potom patrí do BSM a bude sa vysporiadavať. Pokiaľ ide o hodnotu vozidla, tá sa bude stanovovať so stavom ku dňu rozvodu a so súčasnými cenami. Majetkovém vysporiadaniu k vozidlu sa nevyhnete, ak patrí do BSM. Pokiaľ vozidlo patrí do BSM, potom platí, že je spoločné a manžel má právo toto vozidlo používať, preto Vám obrátenie sa na políciu nepomôže.

 

V ďalšom texte píšete, že manžel si nárokuje na peniaze, ktoré Vám dal počas manželstva (na dovolenku). Ak to boli peniaze zarobené počas manželstva, na túto sumu nemá nárok. Ak by to boli peniaze, ktoré nepatria do BSM, môže si ich nárokovať. Ak je syn jeho, nemá nárok požadovať vrátiť peniaze, ktoré Vám dal na výživu syna.

 

V prípade majetkového vysporiadania Vám odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý sa zaoberá majetkovým vysporiadaním po rozvode. Advokát Vám objasní, čo všetko a v akých výškach je možné požadovať. Pokaľ sa manžel nebude chcieť dohodnúť a majetkovo vysporiadať, môžete sa obrátiť na na súd. Okrem toho, že Vás bude musieť manžel vyplatiť, bude musieť nahradiť aj trovy Vášho advokáta. Náhrada trov konania sa totiž dá v súdnom konaní pri majetkovom vysporiadaní požadovať.

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám takú otázku: Sme traja bratia. Môže jeden z nás zablokovať predaj rodinného domu, ak dvaja súhlasia s predajom a jeden je proti kvôli nezhodám?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 17.04.2023)

Dobrý deň,
predpokladám, že predmetný dom máte v podielovom spoluvlastníctve. Čo sa však týka predaja domu, tak spoluvlastníci môžu disponovať iba so svojím podielom, a v prípade, že tretí spoluvlastník nechce svoj podiel predať, tak ho nemožno nútiť. Ak nedokážete dospieť k dohode, tak buď môžete predať každý svoj podiel alebo podať návrh na súd a žiadať zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Občianskeho zákonníka:

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.   V prípade, že by rozdelenie veci nebolo dobre možné a ani jeden z troch spoluvlastníkov by nemal o vec záujem, tak táto by bola následne predaná a výťažok by bol rozdelený podľa výšky podielov. V prípade, ak by Váš brat mal o rodinný dom záujem, tak potom by súd prikázal vlastníctvo k veci jemu, a zároveň ho zaviazal na vyplatenie hodnoty zodpovedajúcej Vašim spoluvlastníckym podielom.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj priateľ má problém s vysporiadaním sa majetkovo s bývalou manželkou. Lepšie povedané, ona s tým má problém. Skúšal to s ňou vyriešiť už takmer 10 rokov, no ona ho stále vydiera - cez deti, citovo. V podstate chce, aby on nedostal z ich majetku nič. Väčšinou ide o byt, ktorý bol mimochodom niekedy vlastníctvom jeho rodičov. Ako by mal môj priateľ postupovať? Mám dať návrh súdnou cestou? Lebo to sa zdá byť asi jediné možné riešenie. Marianna

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 18.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že od rozvodu uplynulo cca 10 rokov. Uvádzate, že predmetom zaniknutého BSM by mal byť byt, v ktorom zrejme býva bývalá manželka vášho priateľa a byt bol kedysi vlastníctvom rodičov vášho priateľa.

Podstatné pre zodpovedanie otázky je to, kde je vlastníkom bytu v súčasnosti, pričom predpokladáme, že vlastník bytu sa za posledných minimálne 10 rokov nezmenil. Keďže v otázke tieto informácie o vlastníkovi chýbajú, pri zodpovedení otázky môžeme vychádzať len z predpokladov.

Uvádzame, že ak byt je vo výlučnom vlastníctve priateľa, ktorý ho nadobudol napr. dedením alebo darovaním od rodičov, potom ak užívateľom bytu je jeho bývalá manželka, môže od nej žiadať nájomné za predchádzajpce obdobie, ale len za tri roky a to z dôvodu plynutia premlčacej doby, ktorá v tomto prípade je 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Ak bol byt v bezpodielovom spoluivlastníctve manželov, potom už uplynula lehota na vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka /tri roky/ a byt v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka je v  podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v pomere 1/2 k celku. Aj v tomto prípade ak výlučným užívateľom bytu je bývalá manželka vášho priateľa, môže od nej žiadať nájomné za užívanie jeho podielu, rovnako však len za tri roky spätne /§ 101 Obč. zákonníka/.

Vo veci odporúčam pre vysvetlenie a vyporiadanie kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Už pred manželstvom som vlastnila polovicu domu, ktorý som dostala po dedovi. Počas manželstva mi brat daroval druhú polovicu. Pri rozvode budem musieť manžela vyplatiť, ak nemá trvalý pobyt na adrese danej nehnuteľnosti.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
ak ste polovicu domu po dedovi zdedili a následne Vám brat daroval druhú polovicu, dedenie a darovanie sú právnymi inštitútmi, pri ktorých nadobudnutá vec (spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) je vylúčená z BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Preto po prípadnom rozvode nebudete musieť manžela z tohto domu vyplácať. Jedine, na čo by mal nárok by bola náhrada spoločných peňazí, ktoré boli investované do nehnuteľnosti.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Ak sa po rozvode odsťahujem s deťmi zo spoločnej domácnosti a zmením si pritom aj trvalé bydlisko, bude to mať nejaký vplyv na majetkové vysporiadanie? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
nie, na majetkové vyporiadanie to nemá vplyv. Najmä ak o spoločnú nehnuteľnosť nemáte záujem a chcete z nehnuteľnosti vyplatiť. Rovnako na to nemá vplyv ani zmena trvalého pobytu.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S priateľom vlastníme byt od roku 2011. Spolu máme úver aj zápis na katastri - teda, pol na pol. Priateľ si našiel inú známosť a nemá záujem o vyrovnanie situácie. Dokonca som v novembri 2019 zistila, že na svojej časti bytu stihol narobiť exekúcie, ktoré má od roku 2014. Neviem, ako postupovať, aby sa byt predal a všetko sa vyriešilo. Rovnako, ani neviem, či je to vôbec možné. Úver máme platiť ešte 10 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 14.10.2020)

Dobrý deň,
byt viete predať, ale iba spoločne a ak sú zriadené exekučné záložné práva na nehnuteľnosť, tak so súhlasom súdneho exekútora.

Byt viete predať iba spoločne, nakoľko aj on ako podielový spoluvlastník musí súhlasiť s predajom nehnuteľnosti. Priamo v kúpnej zmluve je možné upraviť, že kupujúci vyplatí Váš úver a následne polku zostatku zaplatí Vám a polku zostatku kúpnej ceny jemu. Musí sa však postupovať tak, aby jeho veritelia neboli ukrátení a v budúcnosti sa nemohli domáhať neúčinnosti tohto právneho úkonu.

Riešením by bolo aj to, že sa s ním vysporiadate, byt sa prepíše na Vás, rovnako zostanete jedinou dlžníčkou na úvere a následne pristúpite k predaju bytu. Je to síce dlhší proces, ale myslím si, že budete byt jednoduchšie predávať sama a bez jeho exekúcii.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme sa rozviedli v júni 2020 a od februára 2020 už spolu nebývame v spoločnej domácnosti. Máme spoločný dom, ktorý sme kúpili v roku 2019. Z domu som si nezobrala nič, okrem svojich vecí a vecí detí. Manželovi ostal dom, rovnako ako auto na lízing, ktoré som používala ja. Stihol pred pojednávaním auto predať. Chcem sa spýtať, či mám nárok na nejaké vyplatenie, keďže sme sa dohodli, že mi auto kúpi, ale nestalo sa tak. Navyše, nemá v pláne tak urobiť, čo mi už aj vyjadril. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
ak predal auto bez Vášho súhlasu, pričom auto patrilo do BSM, nepostupoval v súlade so zákonom.

V prvom rade môžete namietať relatívnu neplatnosť tejto kúpnej zmluvy. To aj odporúčame.

V druhom rade, ak by došlo k súdnemu konaniu o vyporiadanie BSM, tak nakoľko postupoval v rozpore s ustanovením § 145 OZ, súd prihliadne na hodnotu veci v rámci vyporiadania BSM a prikáže túto hodnotu jemu (nakoľko on predal auto). Tzn. že Vám bude musieť vyplatiť polovicu hodnoty auta v rámci vyrovnacieho podielu.

Samozrejme v rámci mimosúdneho rokovania o vyporiadaní BSM je možné takéto jeho konanie rôznym spôsobom zohľadniť a hľadať také riešenie vyporiadania BSM, ktoré bude akceptovať každý z Vás.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v roku 2017 môj bývalý manžel na matrike podpísal dokument, v ktorom sa zaviazal, že mi do konca roka 2019 zaplatí sumu za majetkové vysporiadanie. Doposiaľ mi nič nezaplatil. Ako dlho je tento dokument platný? Môžem si vymáhať svoje práva súdnou cestou aj napríklad o 2 roky? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
ak ide o klasický záväzok vyplatiť tzv. vyrovnací podiel po vyporiadaní BSM alebo podielového spoluvlastníctva, tak je premlčacia doba 3 roky. Tá začína plynúť splatnosťou pohľadávky. Ak Vám mal vyplatiť podiel do 01.12.2019, od tejto splatnosti sa počítajú tri roky, a to aj napriek tomu, že dohoda bola podpísaná v roku 2017.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu situáciu. Spolu s partnerom bývame v domčeku, ktorý sme si postavili. Majiteľom je na papieri iba on, pretože dostal pozemok ako dar od rodičov. Vieme, kto koľko investoval, no nemáme to nikde písomne zaznamenané. Momentálne máme ťažké obdobie a je možné, že naše vzťahy sa môžu skončiť rozchodom. Počas celého investovania sme sa slovne dohodli, že v prípade rozchodu chcem všetky peniaze, ktoré som investovala, naspäť. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať. Máme spísať medzi sebou nejaký dokument, alebo ako to máme spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade máte možnosť buď spísať dohodu, v ktorej uvediete, koľko ste obaja investovali a dohodnete sa na tom, že v prípade rozchodu je povinný Vám vrátiť investovanú sumu. Druhá možnosť je, že Vám prevedie darovacou zmluvou podiel na nehnuteľnosti, pričom tento podiel by zodpovedal Vašej investícii v pomere k tej jeho. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Zdravím, pred manželstvom mala moja manželka úver v hodnote 15 000 €. Po svadbe sme ho zvýšili o 3 000 €, pričom som sa musel podpísať ako spoludlžník. Po dvoch rokoch sa rozvádzame a zostala tam suma 13 000 €. V banke jej poradili, aby si vzala hypotéku, do ktorej základu sa pripočíta úver, ktorý potom splatí. Podpísal som dokument na jej žiadosť, že pri hypotéke už nebudem jej ručiteľ. Nemáme však ani predmanželskú zmluvu, a teda, ak si vezme hypotéku, tiež ma to bude týkať, čo by som nerád. Podstata otázky je nasledujúca: po rozvode máme tri roky na majetkové vysporiadanie. V banke jej hypotéku neposkytnú, ak manželstvo nie je ukončené. Je možné teda považovať obdobie týchto troch rokov za už ukončené manželstvo a ona si splatí úver prostredníctvom hypotéky? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 08.12.2018)

Dobry den, banke obyčajne stačí notársky zápisnica o zúžení BSM k úveru, ak ste ešte manželia. Vtedy banka poskytne úver len jednému z manželov. 

Ak to vaša banka neakceptuje, tak musí dôjsť  k zániku BSM (najčastejšie rozvodom) a až potom si manželka refinancuje úver. 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Pred sobášom sme kúpili byt, ktorý sme následne boli zapísaní na katastri ako spoluvlastníci - každý sme mali podiel 1/2. Pred dvoma rokmi sme sa rozviedli. Ani ja, ani ona sme byt neplatili, a tak skončil v dražbe. Byt bol predaný, avšak ostali tam ešte nedoplatky. Žiadam o radu, ako dosiahnuť, aby ona platila polovicu a ja zvyšok úveru. Ešte sme nemali majetkové vysporiadanie. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, ak ste mali spoločný úver, určite ste boli zaviazaní na zaplatenie spoločne a nerozdielne, to znamená, že banka môže požadovať od jedného z vás celý dlh. Ten z Vás, ktorý zaplatí viac ako je jeho podiel (vo Vašom prípade jedna polovica), má právo požadovať od toho druhého nahradiť mu to, čo za neho zaplatil.

Nepomôže Vám majetkové vysporiadanie po rozvode, pretože pre banku dohoda alebo dokonca aj súdne rozhodnutie nie sú záväzné, pokiaľ banka nie je účastníkom týchto vzťahov. Na to, aby jeden dlžníkov stratil povinnosť splácať musí dať banka súhlas. Urobte to tak, že si spočítajte splátky, ktoré ste zaplatili banky aj za ňu a tieto od nej žiadajte súdnou cestou. Možno budete nútený podať dve - tri žaloby, až kým sa sama rozhodne, že bude splácať dlhy aj ona.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava