Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie súdnou cestou


Zrušenie a majetkové vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou

Tak ako bolo uvedené vyššie, ak nedôjde k dohode o zrušení a vysporiadaní majetku - spoluvlastníctva, zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie majetku súd. Súd rozhoduje pri vysporiadaní majetku vždy na návrh niektorého spoluvlastníka. Príslušnosť súdov vo veci vysporiadania majetku upravuje Civilný sporový poriadok.
Vo veci rozhoduje okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza,
Súd pri rozhodovaní o vysporiadaní majetku prihliadne na:
- veľkosť podielov,
- na účelné využitie veci,
- na násilné správanie sa podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom;

O spôsobe zrušenia a vysporiadania spoluvlastníctva - spoločného majetku rozhoduje súd v tomto poradí:

najskôr skúma, či je možné rozdelenie veci,
ak nie je dobre možné rozdelenie, prikáže vec jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu - ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov,

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevysporiada majetok - podielové spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku – takýmto spôsobom prinúti spoluvlastníkov zostať v spoluvlastníckom vzťahu (napr. ak spoluvlastník prežil celý život v nehnuteľnosti a bolo by v rozpore s dobrými mravmi ho odtiaľ vysťahovať, z dôvodov zdravotného stavu, vysokého veku, osobných väzieb na nehnuteľnosť a iné.). Vysporiadanie majetku so sebou prináša viaceré úskalia s ktorými sa spoluvlastníci stretnú v súdnom konaní. Často sa stáva, že jeden zo spoluvlastníkov investoval do spoločnej veci viac ako ostatní. Túto náhradu je potrebné žiadať osobitným petitom. Pozor však na premlčacie lehoty.

(späť)
LEXANA - asistentka