Majetkové vysporiadanie súdnou cestou


Zrušenie a majetkové vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou

Tak ako bolo uvedené vyššie, ak nedôjde k dohode o zrušení a vysporiadaní majetku - spoluvlastníctva, zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie majetku súd. Súd rozhoduje pri vysporiadaní majetku vždy na návrh niektorého spoluvlastníka. Príslušnosť súdov vo veci vysporiadania majetku upravuje Civilný sporový poriadok.
Vo veci rozhoduje okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza,
Súd pri rozhodovaní o vysporiadaní majetku prihliadne na:
- veľkosť podielov,
- na účelné využitie veci,
- na násilné správanie sa podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom;

O spôsobe zrušenia a vysporiadania spoluvlastníctva - spoločného majetku rozhoduje súd v tomto poradí:

najskôr skúma, či je možné rozdelenie veci,
ak nie je dobre možné rozdelenie, prikáže vec jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu - ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov,

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevysporiada majetok - podielové spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku – takýmto spôsobom prinúti spoluvlastníkov zostať v spoluvlastníckom vzťahu (napr. ak spoluvlastník prežil celý život v nehnuteľnosti a bolo by v rozpore s dobrými mravmi ho odtiaľ vysťahovať, z dôvodov zdravotného stavu, vysokého veku, osobných väzieb na nehnuteľnosť a iné.). Vysporiadanie majetku so sebou prináša viaceré úskalia s ktorými sa spoluvlastníci stretnú v súdnom konaní. Často sa stáva, že jeden zo spoluvlastníkov investoval do spoločnej veci viac ako ostatní. Túto náhradu je potrebné žiadať osobitným petitom. Pozor však na premlčacie lehoty.

(späť)
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku