Máte
otázku?

Majetkové vyrovnanie po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode

Dobrý deň, s exmanželom sme ešte nemali majetkové vyrovnanie. Vlastníme byt, ktorý je z polovice zaťažený hypotékou a auto. Bola som spoludisponovateľkou na spoločnom účte, ale moje spoludisponovanie mi manžel zrušil a všetky peniaze si ponechal. Viem koľko peňazí tam ostalo, lebo mi poslal email, koľko peňazí tam bolo. Zrušil deťom stavebné sporenie, takže aj tieto peniaze si ponechal. Chcela by som sa opýtať, aké mám možnosti, nakoľko v tomto byte som ostala bývať ja, ale nechcem si ho ponechať, chcem len počkať kým dcéra dochodí ZŠ. To bude trvať ešte dva roky. Hypotéku platíme na polovice a náklady na bývanie si platím sama. Bolo by možné vysporiadať zatiaľ aspoň to auto (aká hodnota sa tam berie? ), peniaze na účte a zo stavebného sporenia. Veľmi by mi pomohlo mať nejaké peniaze ako rezervu, poprípade si kúpiť auto, lebo by som ho potrebovala kvôli práci a deťom. Rovnako si myslím, že hodnota auta klesá a o tri roky by mohla byt oveľa nižšia. Alebo sa musí vysporiadať už celý majetok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

Dobrý deň,

hoci je možné vyporiadať dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") aj len časť majetku, takýto postup Vám neodporúčame - odporúčame Vám vyporiadať celé BSM naraz. 

Rovnako je potrebné upozorniť Vás na skutočnosť, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM alebo podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM je preto potrebné najneskôr do 3 rokov od zániku manželstva, pretože v opačnom prípade sa uplatní fikcia vyporiadania priamo zo zákona vyššie uvedeným spôsobom a po uplynutí tejto lehoty už nebude možné dohodnúť sa s bývalým manželom na vyporiadaní BSM ani podať žalobu na súd.

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo stavu veci, v akom bola v čase zániku BSM a hodnoty, akú by vec v stave, v akom bola v čase zániku BSM dosiahla v súčasnosti.

Rovnako ak až po zániku BSM Váš manžel vybral Vaše spoločné prostriedky z účtu, ktoré patrili do BSM, aj suma týchto prostriedkov bude mať vplyv na celkové vyporiadanie Vášho BSM.

Pre úplnosť uvádzame, že ak je predmetom vyporiadania aj nehnuteľnosť patriaca do BSM a na vyporiadaní BSM sa dohodnete (teda nebude ho vyporiadavať súd), táto dohoda musí mať písomnú formu a obsahovať všetky náležitosti zmluvy o prevode nehnuteľností.

Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcel by som vedieť, že ako to je po rozvode manželstva, v ktorom boli dve deti, s rozdelením majetku. Kto z manželov a deti na čo majú nárok. Rozvod bol pred viac ako tromi rokmi. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste sa rozviedli pred viac ako tromi rokmi, tak sa uplatnila zákonná domnienka vyporiadania spoločného majetku podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je už prakticky nemožné niektoré osobitné nároky vysporiadavať. Ak ste mali spoločnú nehnuteľnosť, teraz je v podielovom spoluvlastníctve. Ak ste mali spoločné auto a užíval ho iba manžel, je manželove. Ak ste do spoločného majetku investovali svoje výlučné prostriedky, tie už teraz nemôžete požadovať nahradiť, nakoľko už uplynula trojročná lehota na podanie žaloby o vyporiadanie BSM.

 

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S exmanželom sme sa rozviedli. Dom, na ktorom bola hypotéka sa vyplatila tak, že som si zobrala hypotéku a vyplatila sa zostatková suma starej. Dom bol písaný na mňa a hypotéka spoločná. Chcem sa spýtať, ak ho budem vyplácať z polovice domu, keďže sme ho stavali spolu počas manželstva, vyplatim ho z trhovej hodnoty?
Ďakujem za radu.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.02.2022)

Dobrý deň,

pri výpočte vyrovnacieho podielu budete vychádzať z trhovej ceny nehnuteľnosti v prípade ak ste stavali dom počas manželstva. Samozrejme, čo sa týka výslednej sumy vyrovnacieho podielu, treba pri jeho výpočte zohľadniť aj podiel Vášho exmanžela na nesplatenej časti úveru, ktorú ste zaplatili Vy z Vašej terajšej hypotéky. Môžete sa dohodnúť komplexne a započítať si do vysporiadania aj hypotéku, splátky po rozvode, budúce úroky. Ak by ste to chceli prebrať bližšie, môžete si objednať telefonickú konzultáciu na našej stránke www.ficek.sk. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať. Od mája 2021 sme rozvedení. Mame dve maloleté deti a už rok bývam u priateľa. Manželstvo trvalo skoro 4 roky. Byt je písaný na exmanžela, ale napríklad auto, veci do spoločnej domácnosti sme nadobudli počas manželstva. Čo sa týka deti, všetko sme sa bez problémov dohodli. Dokonca som pristúpila na striedavú starostlivosť, pretože som ho nechcela pripraviť o deti. Momentálne riešim veci ohľadom peňazí, povedal, že ja nemám nárok na nič, takže som sa chcela ohľadne toho informovať. Naozaj nemám nárok na nič?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
ak ste počas manželstva kúpili auto, zariadenie do jeho domu... a všetky tieto veci si on ponechal, máte nárok na vyplatenie 1/2 zostatkovej hodnoty týchto vecí. Tzn. že sa má vychádzať z hodnoty, ktorú majú tieto veci v súčasnosti. 

Ak by nechcel túto sumu vyplatiť, budete sa musieť obrátiť na súd a podať žalobu o vyporiadanie BSM.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, asi sme sa zle rozumeli alebo zle pochopili tak píšem ešte raz som syn: moja mama dostala polovicu rodinného domu darom od svojej matky čiže mojej babky za života. Jej mama zomrela a prišlo k dedičskému konaniu kde spadajú listy vlastníctva po zomrelej, len mojej mamy sestra sa dožaduje finančného vyrovnania z daru z nehnuteľnosti, ktorú dostala moja mama za života svojej mamy čiže mojej babky to je 1/2 RD. Preto sa chcem spýtať, či ma na to nejaký právny nárok vzhľadom k tomu, že mala na dedičskom konaní pani, ktorá ju zastupuje a ma od nej plnú moc, či to môže nejako napadnúť a vyžadovať si vyplatiť z daru zo života štvrtinu z tej polovice, keď to moja mama dostala ešte za jej života? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
predchádzajúcu otázku sme pochopili správne, keďže ste v nej uviedli, že zomrela mama (chýbalo slovo "jej" mama, teda stará mama).

Na doplňujúcu otázku po spresnení uvádzame :

V uvedenom prípade - darca - stará mama zomrela a sestra Vašej matky si v dedičskom konaní uplatňuje finančné vyrovnanie z predmetného daru - podiel na RD, platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že dedičovi sa do jeho dedič. podielu započítava to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Dar /podiel na RD/ sa započítava v cene, akú mal v čase darovania, nie v čase smrti poručiteľa prípadne dedičského konania.
Darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklé darovanie v porovnaní napr. s darčekom na Vianoce, narodeniny a podobne. Započítanie znamená, že dedič v podstate o toľko menej bude dediť po poručiteľovi. Súčasne platí, že pokiaľ predmetom dedenia nie je žiadny majetok, obdarovaný ako dedič /Vaša mama/ nie je povinný ostatným dedičom nič vyplácať z toho titulu, že za života poručiteľa od neho dostal dar pokiaľ nejde o obvyklé darovanie.


Citujeme z uznesenia Najvyššieho súdu SR z 26. júla 2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 :

"Započítanie (kolácia) je inštitút dedičského práva, účelom ktorého je dosiahnuť spravodlivé rozvrhnutie majetkového prínosu pochádzajúceho od poručiteľa do majetku dedičov. Cieľom je odstrániť alebo aspoň zmenšiť majetkové disproporcie medzi dedičmi, pokiaľ majú pôvod v majetkových zdrojoch plynúcich od poručiteľa. Tento účel (cieľ) sa dosahuje vyrovnaním rozdielov, ku ktorým medzi dedičmi došlo v dôsledku právneho úkonu poručiteľa, ktorým za svojho života obdaroval niektorého z viacerých (budúcich) dedičov. Pri započítaní ide o modifikáciu zákonného dedičského podielu obdarovaného dediča. Pri intestátnej postupnosti (pri dedení zo zákona) dochádza k započítaniu ex offo.

Pri započítaní v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa hodnota toho, čo niektorý z dedičov obdržal od poručiteľa počas jeho života ako dar nad rámec obvyklého darovania, pripočíta k celkovej hodnote zanechaného majetku poručiteľa, zo súčtu týchto hodnôt sa vypočíta výška podielu zo zákona a od takto určeného podielu sa obdarovanému dedičovi odpočíta to, čo je predmetom zápočtu. Už zo samej podstaty matematického výpočtu, ktorým sa realizuje započítanie v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je zrejmé, že význam tu má nielen správne určenie celkovej ceny poručiteľovho majetku v čase jeho smrti, ale tiež správne určenie hodnoty daru (zápočtu). Hodnota daru v čase jeho nadobudnutia (najmä v prípade nehnuteľností) nemusí byť totožná s hodnotou daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase (obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky a dopytu."

 

Príklad :
Dedičstvo 100 000 eur ; plus hodnota ; daru - podielu na RD jednému z dedičov 50 000 eur = 150 000 eur delené napr. 2 dediči = 75 000 €, nakoľko jeden z dedičov dostal dar za života poručiteľa v hodnote 50 000 eur zo sumy 75 000 eur sa mu odpočíta hodnota daru - 50 000 eur a na tohoto dediča pripadne z dedičstva 25 000 eur a na druhého dediča 75 000 eur. Týmto výpočtom obaja dediči dostanú rovnako po 75 000 eur. 

 

 

 

 

 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by dom sa spýtať : mama dostala polovicu domu darom od svojej matky za života. Mama zomrela a prišlo k dedičskému konaniu kde spadajú listy vlastníctva po zomrelej, len jej sestra sa dožaduje finančného vyrovnania z daru z nehnuteľnosti, ktorú dostala moja mama. Preto sa chcem spýtať, či má na to nejaký právny nárok vzhľadom k tomu, že mala na dedičskom konaní pani, ktorá zastupuje jej sestru a má plnú moc? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaše mama dostala darom od svojej matky polovicu RD.
Pochopili sme otázku tak, že teraz Vaša mama zomrela, pričom jej sestra sa dožaduje finančného vyrovnania z podielu na darovanom RD, ktorý Vašej mame darovala jej mama, Vaša stará mama.

Uvádzame, že Vaša stará mama, ktorá darovala podiel na nehnuteľnosti Vašej mame, mohla so svojim majetkom za života nakladať podľa svojho uváženia a nebola povinný podiel na RD darovať všetkým svojim deťom, teda aj sestre Vašej zomrelej matky.

Ak sa teraz v dedičskom konaní po Vašej matke jej sestra domáha finančného vyporiadania podielu na darovanom RD z tohto dôvodu, že od matky nedostala z RD žiadny podiel, uvádzame, že na toto nemá právny nárok.
Sestra Vašej matky by sa mohla domáhať finančného vyrovnania predmetného daru (Obč. zákonník toto fin. vyrovnanie nazýva započítanie daru na dedičský podiel)  len v prípade dedičského konania po starej matke, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

 

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel bezo mňa počas manželstva refinancoval byt z hypotéky do úveru a navýšil ho o 10 tisíc, tento byt zostane po rozvode mne, ja som nič nepodpisovala peniaze si minul pre seba byt bol písaný na neho nadobudnutý počas manželstva, môžem žiadať tento rozdiel, aby mi doplatil, on si necháva iný byt v hypo. Ďakujem moc.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, vo Vašom prípade bude potrebné skúmať, či tento byt vôbec patrí do BSM, ak ho nadobudol počas trvania manželstva, avšak je písaný iba na neho. Nakoľko refinancoval úver úplne sám zrejme tento úver vzal iba on a nie ste na ňom vedená ako spoludlžník. Tzn. že byt mohol nadobudnúť výlučne z prostriedkov mimo BSM, a teda by patril iba jemu. Ak by sme sa aj dopracovali k tomu, že byt patrí do BSM, úver nebude predmetom BSM. Rovnako sa nebude v BSM vyporiadavať suma 10 tisíc eur. Ide totiž o jeho výlučné prostriedky, ktoré ak minul do vecí mimo BSM, nebude možné ani uplatniť z jeho strany nárok podľa ustanovenia § 150 OZ. V tomto prípade Vám odporúčame osobnú konzultáciu u advokáta, aby Vám mohol podrobnejšie na základe písomných podkladov posúdiť túto vec.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Kúpili sme starý rodinný dom, čo sme prerobili a obnovili z vlastných peňazí. Keď to bolo hotové, dali sme ho napísať na syna, ktorý už bol ženatý. Podotýkam, že sme dali napísať len na syna. Po rozvode bude mať synova manželka nárok na polovicu spomínaného domu?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ nadobudne niektorý z manželov počas trvania manželstva vec, táto v zásade patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Zákon však počíta aj s určitými výnimkami, akou je napríklad aj darovanie. V zmysle zákona je teda vec získaná darovaním vylúčená z BSM, aj keď bola získaná počas manželstva.

Preto ak ste dom dali na syna napísať darovacou zmluvou, potom ide o majetok, ktorý je vylúčený z jeho BSM. V takom prípade by jeho manželka v prípade rozvodu manželstva nemala mať na tento majetok nárok.

Ak však nešlo o darovanie, ale napríklad o kúpu, potom by už išlo o predmet patriaci do masy BSM.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Tento mesiac bude rok, čo nás súd rozviedol. Ešte sme nepodali žiadosť o majetkové vysporiadanie. Prosím o radu.
Keď sme sa s exmanželom spoznali vlastnila som byt, na ktorý som mala stavebný úver. Spolu - počas manželstva- sme teda splatili cca 10. 000Eur. Po roku spolunažívania v mojom byte sme ho predali a kúpili nový. Môj som predala za 58. 000Eur a nový spolu kúpili za 63. 000Eur - obaja sme spoluvlastníci 1/1. Aký nárok ma exmanžel? V byte bývam ja spolu s maloletými deťmi.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.09.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ by ste chceli BSM vyporiadať (dohodou, súdom), tak návrh na vyporiadanie BSM na súd je možné podať do troch rokov od zániku (zánik manželstva) BSM. Rovnako tak ak chcete uzavrieť dohodu s bývalým manželom, je tak potrebné urobiť do troch rokov. 

Byt, ktorý ste mali pred manželstvom bol vo vašom výlučnom vlastníctve a nepatril do BSM, rovnako tak ani úver, ktorý ste na neho mali. Peniaze (10 000 EUR) vynaložené na váš úver však už boli z majetku v BSM. Keď ste predali váš byt spred manželstva, peniaze (58 000 EUR) zaň nadobudnuté, patrili do vášho výlučného vlastníctva, pretože byt, ktorý už pred manželstvom bol vo vašom výlučnom vlastníctve sa iba transformoval na financie počas manželstva. Keďže časť peňazí pochádzala zo spoločných prostriedkov, tak tento byt patrí do BSM, a preto ste bezpodielovými spoluvlastníkmi o podiele 1/1.

Každý z vás je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Z uvedeného vyplýva, že vy by ste mali nárok na to, aby sa vám uhradila suma vo výške 58 000 EUR, ktorú ste vložili do vášho spoločného bytu. Zvyšok (5 000 EUR) je potrebné vyporiadať podľa toho, koľko každý z vás vynaložil na spoločný majetok, respektíve celkové vynaložené prostriedky z BSM sa rozdelia na polovicu.

Byt, v ktorom bývate je však v BSM, a teda aj ten sa musí vyporiadať. Vy môžete žiadať byt a aj peniaze, ktoré ste vynaložili z vášho výlučného majetku, avšak môžete sa rovnako tak dohodnúť s bývalým manželom i na tom, že byt mu necháte, len nech vás vyplatí. Možnosti sú rôzne a závisí to od dohody. Ak by rozhodoval v tomto prípade súd, závisí to od posúdenia vašej situácie a situácie bývalého manžela, či má kde bývať a pod. Avšak predpokladáme, že byt by súd vysporiadal tak, že by ho prisúdil vám, s prihliadnutím na maloleté deti. 

Bývalý manžel by mal mať nárok na polovicu (napr. 2 500 EUR) toho, čo sa vynaložilo na kúpu tohto bytu zo spoločného majetku. Rovnako tak má nárok na vrátenie toho, čo vynaložil na váš úver spred manželstva. Nárok má teda na uhradenie polovice z celkovej sumy, ktorá išla zo spoločného majetku na stavebný úver. 

Nie je možné určiť jednoznačný nárok, pretože to závisí buď od vašej dohody alebo rozhodnutia súdu a posúdenia aktuálnej situácie. Na základe vyššie uvedeného však platí, že vám prináleží, čo ste vynaložili na spoločný majetok (58 000 EUR). Bývalý manžel má nárok na polovicu z toho, čo sa vynaložilo zo spoločného majetku v BSM, a to či už na váš úver alebo na byt, či čokoľvek iné. Na druhú polovicu vynaložených prostriedkov z BSM máte nárok okrem iného vy. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. S exmanželom sme tri mesiace rozvedení, ale ešte sme nemali majetkové vysporiadanie. Ale chcem si kúpiť auto. Bude to pri vysporiadávaní robiť nejaký problém? Môže sa stať, že by mal na toto auto môj exmanžel ešte nejaký dosah? V súčastnosti používam auto písané na neho, kúpené ešte počas manželstva. To mu ale vrátim a ja si chcem kúpiť ojazdené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, bezpodielové vlastníctvo manželov sa vysporiadava ku dňu zániku manželstva. Preto ak si kúpite auto už po zániku manželstva, nadobudnete ho do Vášho výlučného vlastníctva. Je však potrebné, aby ste si auto kúpili z Vašich vlastných zdrojov. Ak by ste kúpili auto zo zdrojov, ktoré patria do BSM, mal by manžel nárok, aby ste nahradili, čo sa zo spoločného použilo na Váš ostatný majetok v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka.

§ 150 Občianskeho zákonníka

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či do majetkového vyrovnania patrí aj akciový podiel v spoločnosti kde som jedným zo 7 spoluvlastníkov. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak bol tento podiel nadobudnutý počas manželstva a bol nadobudnutý z prostriedkov patriacich do BSM, bude jeho hodnota predmetom vysporiadania. Samotný podiel však zostane Vám. Ak ste však podiel nadobudli tak, že nepatrí do BSM, (napr. Vám niekto daroval peniaze na tento podiel, nadobudli ste ho pred manželstvom) nebude ani jeho hodnota predmetom vysporiadania BSM.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, p. JUDr. Ficek. Obraciam sa na Vás touto formou o zodpovedanie právneho problému, ktorý vznikol rámci mojej rodiny vo veci darovania nehnuteľnosti. Môj otec dôchodca, vdovec za života daroval nehnuteľnosť - dvojizbový byt na základe Darovacej zmluvy dvom dospelým dcéram mojej sestry bez môjho vedomia. Túto skutočnosť som zistil z Listiny vlastníctva zverejnenej v katastri. Vzľadom na to, že tento byt bol jediný jeho majetok a predpokladám, že okrem nejakej menšej finančnej hotovosti v prípade smrti, nič iné nebude predmetom dedičského konania :

 

1. Mám právo ako jeho syn žiadať o započítanie uvedeného daru do dedičského konania a ŽIADAŤ od deti mojej sestry, prípadne sestry finančne vyrovanie?

 

2. Môžem sa obrátiť v tejto veci následne na súd, ak by sestra, príp. jej dcéry odmietli sa so mnou finančne vyrovnať?

 

3. Pre prípadne finančné vyrovanie bude rozhodujúca cena bytu v čase darovania, alebo v čase úmrtia?

 

4. Aké budem mať v prípade dedičského konania práva ako neopomenuteľný dedič, môže ma vydediť? Ďakujem za odpovede. Prajem veľa úspechov vo Vašej práci. S pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.01.2018)

Dobrý deň, 

Pokúsim sa Vám zodpovedať všetky otázky, pokiaľ by ste mali ďalšie, napíšte mi.

 

Dispozícia s majetkom počas života poručiteľa nie je napadnuteľná len z toho dôvodu, že ste boli opomenutý, resp. vylúčený z prípadného dedenia.

 

Keď zomrie poručiteľ, notár zisťuje, čo všetko vlastnil poručiteľ v čase smrti. Ak nebude mať nič, potom sa nič nebude prejednávať a konanie bude zastavené pre nemajetnosť.

 

Počas života otca nemôžete napadnúť darovaciu zmluvu. To by ste mohli iba po jeho smrti a to iba v prípade, ak by na to boli splnené podmienky. Napríklad, že by podpísal zmluvu pod nátlakom, nerozumel, čo podpisuje alebo by bola z iného dôvodu absolútne neplatná.

 

Ak by sa Vám podarilo úspešne napadnúť zmluvu súdnou cestou, byt by bol predmetom dedenia.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ako je to s vysporiadaním majetku - nehnuteľnosťou s bývalou manželkou po uplynutí štyroch rokov po rozvode? Na dom ma ešte štyri roky záložné právo banka, kde figurujeme ako spolu dlžníci obidvaja, ale preukázateľne som splácal hypotéku len ja. A navyše som do domu po rozvode investoval, čo viem vydokladovať. Berie sa pri znaleckom odhade a stanovení ceny za nehnuteľnosť pri súdnom konaní ohľad?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň. 

Ďakujeme za Vašu otázku a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

v súlade s ust. § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Zánikom manželstva zanikne v zmysle ust. § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

 

Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa v súlade s ust. § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

 

Vyporiadanie BSM po troch rokoch

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí v zmysle ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

 

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Z dôvodu neuplatnenia práva na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva na základe uvedeného ustanovenia vyplýva, že dom sa momentálne nachádza v podielovom spoluvlastníctve medzi Vami a Vašou bývalou manželkou, pričom každý z vás vlastí ½ domu.

 

Spoločný dlh, úver, ktorý Vám vznikol za trvania manželstva je voči banke považovaný za spoločný, solidárny záväzok, ktorý ste povinní ako dlžníci platiť spolu s Vašou bývalou manželkou.

 

Podľa Vášho vyjadrenia predmetný dlh po rozvode nebol vyporiadaný v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z tohto dôvodu platí režim podľa § 511 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, v zmysle ktorého, ak by ste dlh nesplácali, veriteľ - banka, je oprávnená požadovať zostatok nesplateného úveru od ktoréhokoľvek z dlžníkov.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké.

 

V dôsledku zaplatenia časti úveru aj za manželku po rozvode manželstva, čo podľa práva mala platiť spoločne s Vami, Vám voči Vašej bývalej manželke vnikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške jednej polovice z Vami zaplateného úveru.

 

Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia je potrebné uplatniť na súde v lehote dvoch rokov od podania žaloby na súde, inak sa právo premlčí. Uplatnenie námietky premlčania v súdnom konaní má za následok, že súd na ňu musí prihliadať a Váš nárok by Vám nepriznal.

 

Čo sa týka Vašich nárokov, ktoré by ste si chceli uplatňovať ohľadom investícií vložených do nehnuteľnosti po rozvode manželstva, ktoré podľa Vášho vyjadrenia viete preukázať, môžu byť zohľadnené pri takzvanom širšom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva uskutočnenom medzi podielovými spoluvlastníkmi v rámci zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

 

Podielové spoluvlastníctvo

V súlade s ust. § 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

 

O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú v zmysle ust. § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

 

Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

 

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Spoluvlastníci sa v zmysle ust. § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

 

Podľa ust. § 142 ods. 1 Občiankeho zákonníka platí, že ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd.

 

Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

 

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že v zmysle ust. § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka súd z dôvodov hodných osobitného zreteľa nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

 

Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa adresuje v zmysle ust. § 20 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) na ten súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť, ak sa spor týka vecného práva k nej.

 

V súlade s ust. § 127 ods. 1 SCP podanie musí obsahovať

a) ktorému súdu je určené,

b) kto ho robí,

 

c) ktorej veci sa týka,

 

d) čo sa ním sleduje a

 

e) podpis.

 

Zároveň ste povinný zaplatiť v súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch“) súdny poplatok.

 

Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, sa súdny poplatok vypočíta z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%, najmenej 16,50 EUR.

 

V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je podľa ust. § 7 ods. 9 Zákona o súdnych poplatkoch základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.

 

V konaní pred súdom možno navrhnúť vypracovanie znaleckého posudku, prípadne odporného vyjadrenia. Cena nehnuteľností bude určená súdnym znalcom. Pred súdnym konaním však môžete navštíviť akúkoľvek realitnú kanceláriu, ktorá Vám povie reálnu trhovú cenu nehnuteľnosti, táto cena bude približne rovnaká ako cena učená znalcom s tým rozdielom, že v súdnom konaní budete náklady na znalecký posudok znášať Vy. 

 

Pred súdnym konaním však odporúčame uzavretie dohody. Je to lacnejšia a rýchlejšia alternatíva. Dohodu Vám pomôže vypracovať advokát, alebo mediátor. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nie je potrebné riešiť na súde. 


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Som rozvedený 2 roky, oddelene žijeme 5 rokov. Mám 21 ročného syna na vozíčku. Je ležiaci, na úrovni asi 6 mesačného dieťaťa. Starám sa o neho sám. Exmanželka nemá o neho zaujem a je s ním veľmi malo. Je možnosť, aby jej súd ulozil povinnost alebo nejakým iným spôsobom sa s nou dohodnúť, aby si brala syna pravidelne, napr. každý druhý víkend? Syn dostáva invalidný dôchodok. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

Dobrý deň, so svojou manželkou sa môžete kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, a to aj spôsobom, ktorý navrhujete, avšak prinútiť ju, aby sa so synom osobne stretávala nemôžete Vy a ani súd. Ak v súvislosti so starostlivosťou o syna máte zvýšené výdavky alebo potrebujete pomoc v podobe odbornej opatrovateľskej služby, máte právo žiadať, aby sa na týchto nákladoch spolupodieľala aj matka ako druhý rodič dieťaťa.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, príbuzný sa rozviedol na základe opakovaného návrhu exmanželky, ktorá po rozvode požiadala o mediáciu mediátora podľa vlastného výberu bez vedomia exmanžela. Mediátorka rokuje zatiaľ iba s ňou, exmanželka už bez účasti exmanžela podpísala dohodu o začatí mediácie. Exmanžela kontaktoval mediátor iba telefonicky. Možno takýto postup pokladať za konanie v rozpore so zákonom 420/2004? Možno z tohto titulu odmietnuť osobu mediátora za zaujatosť a navrhnúť iného? Za skóre vyjadrenie ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň, mediácia vo veci riešenia sporu ohľadom spoločného majetku po rozvode určite nie je dobrým riešením. Mediátor častokrát nemá právnické vzdelanie a vôbec nemusí rozumieť bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, v ktorom existujú desiatky dôležitých judikatov.

Mal som v rukách už niekoľko mediačných dohôd a vždy to bolo napísané neodborne, laicky a s právnymi chybami.

Skutočnosť, že manželka uzatvorila dohodu o riešení vysporiadania majetku po rozvode mediáciou neznamená, že manžel je povinný sa tejto mediácie zúčastniť. Manželovi nevznikajú za neúčasť pri mediácii žiadne sankcie. Mediátor nie je sudca, nemôže rozhodnúť spor o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Manželka mu môže prostredníctvom mediátora poslať návrh, ale ten nemusí manžel akceptovať.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aký je postup pri vyrovnaní, už som to dala pravnikovy, zatiaľ som sa chcela dohodnúť na vyplatenie polovice bytu, zariadenie bytu nechcem, ex nesúhlasil zo sumou, následne navrhol ešte nižšiu sumu, nechce sa mi dohadovať s ním, dá sa to hneď posunúť na súd nech súd rozhodne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň,

ak sa s manželom nedohodnete na vyporiadaní BSM mimosúdne môžete sa samozrejme obrátiť so žalobou na súd. Súdne konanie však môže trvať oveľa dlhšie ako mimosúdne rokovania. Súd bude postupovať podľa ustanovenia § 150 OZ, podľa ktorého Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak po rozvode manžel napísal, že odchádza z bytu (presťahovanie), ktorý je aj jeho majetkom, bez toho, aby sa na miestnom bytovom podniku odhlásil, má platiť všetky platby za byt (fond opráv, voda, energie a pod)? Alebo táto povinnosť zaniká? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.05.2017)

Dobrý deň, v prípade, že predmetnú nehnuteľnosť vlastníte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak bez ohľadu na spôsob užívania tejto nehnuteľnosti (t.j. či ju užívate Vy alebo on alebo spoločne) obaja máte povinnosť podieľať sa na hradení nákladov s ňou spojených. Je však podľa môjho právneho názoru rozlišovať náklady, ktoré vznikajú v spojení s užívaním nehnuteľnosti (energie) a náklady, ktoré by sa museli platiť bez ohľadu na to, či by bola táto nehnuteľnosť užívaná alebo nie (napr. fond opráv). V súdnej praxi zatiaľ na rozdiel týchto nákladov nie je jednoznačný názor. Podľa mňa by ste však mali nárok iba na úhradu 1/2 tých nákladov, ktoré vznikajú bez ohľadu na to, či je nehnuteľnosť užívaná alebo nie. Nakoľko on nehnuteľnosť neužíva je nespravodlivé od neho požadovať aj 1/2 platieb za energie.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Dnes som sa rozviedol. S manželkou máme v BSM dom 50/50. Ale všetky náklady platím ja. Úver, inkaso, elektriku, drevo na kúrenie. Od decembra 2016 ani jeden z nás v tomto dome nebýva. Spoločne sme sa dohodli na predaji domu. Ale kým sa dom predá, chcem sa spýtať akú mám možnosť donútiť ex-manželku, aby sa tiež podieľala na platbách za dom, hlavne na splátke za úver, aby platila aspoň polovicu. Na úvere sme obaja ako spoludlžníci. Aké mám možnosti? Ak nebude chcieť prispievať a ak sa dom potom predá, je možné, aby sa jej podiel znížil o to čo som platil iba ja? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň. Po právoplatnom rozvode manželstva došlo k zrušeniu Vášho BSM zo zákona. Máte právo vyporiadať toto BSM dohodou na základe ktorej si presne stanovíte komu pripadne aká časť majetku a kto bude povinný toho druhého vyplatiť. Pokiaľ ste sa rozhodli nehnuteľnosť predať a už žiadny iný majetok nemáte, je nutné, aby ste sa dohodli ako budete uhrádzať platby dovtedy kým sa nehnuteľnosť predá. Obaja ste povinní uhrádzať náklady na nehnuteľnosť ak z nej obaja chcete mať podiel vo forme kúpnej ceny.  Pokiaľ sa nedohodnete na úhradách a Vaša exmanželka nebude uhrádzať náklady na nehnuteľnosť bude mať dlh voči Vám a Vy si tento dlh budete musieť vymahať následne súdnou cestou, alebo mimosúdnou cestou, prípadne sa podiel z kúpnej ceny pripadajúci na Vašu exmanželku zníži o sumu, ktorú ste za ňu zaplatili. Toto však zostáva na Vašej vzájomnej dohode. Preto by bolo najlepšie uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM kde si presne určíte podmienky, odporúčam pri jej vypracovaní obrátiť sa na advokáta. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosím Vás o radu som Slovenka žijúca v ČR aj so svojimi troma deťmi pred troma rokmi som sa vydala za Egypťana vo Viedni, ktorý tam pracuje a žije. Rozviedli sme sa a prosím Vás poradili by ste mi na čo mám nárok vo Viedni aj so svojimi deťmi i, keď nie je otcom mojich deti. Moja situácia je taká, že nemám kde bývať a na Slovensko sa vrátiť nechcem. Akým spôsobom sa nadobúda právoplatnosť rozsudku rozvodu vo Viedni. Veľmi pekne ďakujem S pozdravom Mária.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že Vaše otázky sa vzťahujú k nárokom na území Rakúska a naša advokátska kancelária sa orientuje na právo SR, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta v Rakúsku, ktorý je znalý tamojších predpisov a vedel by Vám presne odpovedať.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja sesternica je rozvedená od 12/16, jeho "milenka" strká nos do výchovy deti tým, že jej zakazuje zúčastňovať sa akcií (dod na škole, zač. Školského roka), keďže jej najstaršia dcéra nastupuje od sept. Do školy, pričom na také niečo myslím, že nemá právo. Dá sa jeho milenke zamedziť styk, aby o deťoch nerozhodovala ona. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.03.2017)

Dobrý deň,

pojem "milenka"  zákon nepozná a uvedená osoba nemá žiadne zákonné právo zakazovať matke dieťaťa  a obmedzovať ju v jej rodičovských právach.  Podľa zákona o rodine rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami, ktorými v zmysle ust. Obč. zákonníka /§ 116/   sú blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Odporúčame v uvedenej veci jednať s rodičom dieťaťa, teda s otcom maloletého, aby nedochádzalo k podobným konaniam, ktoré v konečnom dôsledku nie sú v záujme dieťaťa. Ak by sa bývalý manžel opätovne oženil zrejme nezabránite podobným konaniam resp. výstupom, potom riešením by bola prítomnosť matky pri všetkých stretnutiach s otcom dieťaťa.

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä  resp. okrem iných názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.

 

 

 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som v rozvodovom konaní a potrebujem poradiť ohľadom nehnuteľnosti. Pred začatím manželstva sme spolu s terajším manželom začali stavať rodinný dom na pozemku, ktorý mi darovacou zmluvou darovali moji rodičia výhradne do môjho vlastníctva. Na uvedenú nehnuteľnosť je vydané stavebné povolenie a následne aj schválené financovanie cez ŠFRB na moje meno. Počas stavby sme sa zosobášili a po sobáši bola aj kolaudácia. Všetko je vedené na moje meno a platené z môjho účtu, manžel nebol zmienený nikde a na LV som ako vlastník 1/1 uvedená iba ja. Nakoľko som sa obávala, ak by sa mi niečo stalo a všade som uvedená iba ja, tak sme po kolaudácii spravili na matrike čestné prehlásenie, že polovica domu je jeho. Momentálne čakáme na rozvodové pojednávanie a manžel sa stavia k situácii takým spôsobom, že ma vyhadzuje z domu - vraj mi nepatrí (je jeho! ) a mám sa do konca týždňa vysťahovať. Prosila by som Vás o pomoc, komu uvedená nehnuteľnosť právne patrí. Za rýchlu pomoc Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o nárok na rodinný dom po rozvode, tak na tento máte určite nárok a nemusíte sa vysťahovať. Otázka v akom rozsahu ste vlastníčkou nehnuteľnosti a v akom rozsahu je vlastníkom on respektíve, či vôbec bude on vlastníkom nehnuteľnosti, závisí od viacerých skutočností.

Dôležité je v akom rozsahu bola stavba postavená, keď ste sa zosobášili. A tiež je dôležité, ako je formulované čestné vyhlásenie, ktoré spomínate vo svojej otázke a teda, či je platné, a či je možné z neho odvodzovať vlastnícke právo k polovici domu.

Ak máte záujem môžeme si dohodnúť stretnutie, pozrieme sa na Váš prípad a zhodnotíme v akom rozsahu ste vlastníčkou nehnuteľnosti.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa pred rokom rozviedli, bohužiaľ mi odvtedy nikto nevie poradiť, každý právnik vraví iné, máme hypotéku, je písaná na mňa a manžela na rodinný dom, v priebehu 14-tich rokov sme ho prerábali a stále mali pôžičky, prefinancovávali pôžičky a hypotéku, teraz je na nej ešte dosť vysoký zostatok, teraz ju platí ex, ja v dome nebývam a nič som si odtiaľ nezobrala, len je písaný na svokru a ex ho zdedil po otcovi a mňa zaujíma, či mám nárok na vyplatenie nejakej čiastky alebo, či mi hrozí, že budem ešte niečo platiť, zatiaľ sme sa nijak nevysporiadali.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, vyrovnanie BSM vo Vašom prípade nie je komplikované vyriešiť po právnej stránke, ale vo Vašej otázke ste poskytli veľmi malo informácií na to, aby sme Vám vedeli kvalifikovane poradiť. Ak máte záujem, môžete si s nami dohodnúť bezplatne 15 minútové konzultácie, na ktorých Vám poradíme, na čo všetko máte nárok, ako by ste mohli postupovať. Z toho, čo ste napísali sa dá usúdiť minimálne to, že budete mať nárok na vyplatenie peňazí.

Objednať sa môžete vyplnením formulára, ktorý sa nachádza priamo na stránke ficek.sk vpravo hore (modré tlačidlo).

Ak to bude potrebné a budete súhlasiť, môžeme Vám poskytnúť aj právne zastupovanie.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu v nasledovnom. Sme dvaja spoludlžníci na úvere. Naše vzťahy sa skomplikovali. Úver som platil doteraz ja sám, ale už odmietam pokiaľ mi spoludlžník nebude prispievať polovicu, takže sa asi dostaneme na exekúciu. Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať, keď sa chcem vyhnúť exekúcii, príp., keď sa dostaneme do exekúcie ako postupujú oni. Ja som sa dočítal, že by nám ten dlh mali rozdeliť na rovnaké časti. Ďakujem. 

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či zo zmluvy o úvere vyplýva, že ste solidárnymi dlžníkmi alebo tak ako ste Vy sám uviedli, každý v pomere 1/2. Vzhľadom na naše skúsenosti mám skôr za to, že ide o solidárny dlh. Pri solidárnom dlhu platí, že veriteľ má právo požadovať zaplatiť celý dlh aj od jedného dlžníka. Následne si ten dlžník, ktorý uhradil viac než mal vymáhať od druhého navyše vyplatenú časť. Rovnako považujem za potrebné uviesť, že v prípade exekúcie by sa Váš dlh výrazne navýšil. Ak Vám v súčasnosti druhý dlžník neprispieva na splátky, máte právo od neho požadovať súdnou cestou vyplatiť 1/2 každej jednej splátky, ktorú ste uhradili za uplynulé dva roky. Tým by ste dosiahli náhradu za splátky, ktoré ste uhradili nad rámec Vášho podielu na úvere. Následne by ste mohli splácať úver ďalej, aby ste sa nedostali na exekúciu a od Vášho dlžníka každým rokom vymáhať 1/2 zaplatených splátok. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. V roku 2013 sme si s pratelom zobrali hypotéku a kúpili byt. Platby za byt (168eur) a hypotéku (190eur) išli z jeho účtu. Zvyšné veci ako poistenie, odpad, magio, pausaly atď som platila ja. Teraz sme sa rozišli. Ex si chce nechať byt s tým, že sa hypotéka aj byť prepise na neho. S tým ja nemám problém, ale chcem sa opýtať, či mám nárok na nejaké finančné vyrovnanie za byt. Budem Vám veľmi vďačná za odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste sa s priateľom dohodli na určitom spôsobom hradenia nákladov na užívanie bytu a platenia hypotekárneho úveru, mali by ste to rešpektovať. Splátky hypotekárneho úveru hradil výlučne Váš priateľ, preto je bezpredmetné hovoriť o akýchkoľvek nárokoch na vrátenie finančných prostriedkov z tohto úveru. Rovnako Váš priateľ sám hradil energie spojené s užívaním bytu, aj keď ste sa ako jeho spoluužívateľ mali podieľať na týchto nákladoch v jednej polovici. Pokiaľ hodnota polovice energii dodávaných do bytu, ktorú ste mala hradiť Vy, bola väčšia ako hodnota účtov za iné služby, ktorú ste platili za Vášho priateľa, Váš priateľ sa na Váš úkor neobohacoval a šlo o rovnocenné rozloženie platenia nákladov na bývanie. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, pred 6 rokmi som kupila od mojich rodicov byt odhadnuty znalcom na 52 800 eur za 35 000 eur. Rodicia sa prestahovali do domu. Otazka znie, ako sa mam vyrovnat ja alebo rodicia s mojou sestrou, ktora si narokuje na nejaky podiel z rodicovskeho bytu. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, voči svojmu súrodencovi nemáte Vy ani Vaši rodičia žiadnu zákonnú povinnosť vyplácať mu akýkoľvek vyrovnací podiel. Vaši rodičia môžu so svojim majetkom nakladať podľa svojej ľubovôle aj tak, že ho predajú alebo darujú len jednému zo svojich detí. Ide o výhradné dispozičné právo Vašich rodičov ako jedno zo základných súčastí vlastníckeho práva. Je tak na Vašom rozhodnutí, či svojej sestre poskytnete nejakú formu kompenzácie alebo nie.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Moja, teraz už bývalá, manželka počas manželstva zobrala úvery, o ktorých som nevedel. Odstahovala sa zo spoločnej domacnosti k rodičom a kým sme čakali na rozvodove konanie zobrala dalši uver a dokonca rucila na uvere svojmu milencovi. Na vydokladovanie bonity používala svoj účet, kam mi chodil pravidelne plat od zamestnavatela vo výške cca 1750 až 1850 eur, čím deklarovala spoločné hospodarenie. Ona mala vyplatu cca 450 eur, z ktorej po odčítaní splatok úveru čo si priniesla do manželstva, telefon a pod. Jej ostavalo cca 170 eur z vyplaty. Kedže sa to dialo počas mamželstva, chcem sa spýtať ako sa to rieši pri BSM a či sa to nepovažuje ako za podvod. Dakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam čo najskôr odporúčam zabezpečiť, aby Váš príjem nebol po rozvode manželstva zasielaný na jej účet alebo na spoločný. Mohli by kvôli tomu vzniknúť problémy s prístupom k týmto peniazom. Vo vzťahu k úverom, ktoré nadobudla sama počas trvania manželstva je potrebné uviesť, že Občiansky zákonník nevylučuje nadobudnutie dlhu (pôžičky, úveru, hypotéky) výlučne jedným z manželov počas trvania manželstva. Takýto dlh následne nepatrí do BSM a v prípade, že tento manžel spláca splátky úveru zo spoločného majetku patriaceho do BSM, môžete požadovať náhradu v zmysle ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka. Ak Vaša manželka predložila banke výpis zo svojho účtu, kde však chodil Váš príjem a tento príjem deklarovala ako svoj, mohla sa dopustiť spáchania trestného činu podľa ustanovenia § 222 Trestného zákona (úverový podvod). K posúdeniu spáchania trestného činu by však bolo potrebné mať k dispozícii oveľa viac informácií, pričom niektoré sú prístupné iba orgánom činným v trestnom konaní v rámci výkonu ich činností.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Manžel mi chce prepísať polovicu domu. Chcem sa spýtať, ako je to v prípade rozvodu, či sa dá alebo nedá napadnúť. Čo by bolo lepšie? Ďakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň,

z Vašej otázky mi nie je celkom zrejmé, čo konkrétne malo/ nemalo byť "lepšie". Pokiaľ ide o darovanie medzi manželmi, v zásade Vám manžel môže darovať polovicu domu len, ak ide o dom v jeho výlučnom vlastníctve. Potom sa stanete podielovými spoluvlastníkmi domu. Rozvod nebude mať na toto podielové spoluvlastníctvo vplyv, nakoľko podielové spoluvlastníctvo rozvodom nezaniká. Zrušiť darovanie je možné len podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Sme spoluvlastnici spolocneho 6 rocneho rodinneho domu a velkej zahrady a ciastocne rozobrateho stareho domu. Bývalý manzel byva v nasom spolocnom rodinnom dome a ja byvam u svojich rodicov. Ako mam postupovat, nakoľko som stale vlastníčka toho domu a bývalý manzel ma stale nevyplatil a neda sa s nim dohodnut. Dakujem za odpoved..

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, ako postupovať pri rozdelení spoločného majetku po rozvode, tak platí, že pokiaľ nie je medzi vami možná dohoda vyriešiť to môže len súd. Avšak pred podaním návrhu na súd je vhodné celý postup prediskutovať s advokátom, pretože nie je vhodné za každú cenu riešiť vec súdom. Najskôr musíte vedieť, aké máte šance na úspech.

Je samozrejmé, že tento stav Vášmu manželovi vyhovuje, pretože býva v dome a Vy  z domu nemáte nič. 

Ako prvý krok je potrebné vedieť aké máte šance na úspech, koľko môžete žiadať od manžela. 

Druhý krok je zaslanie písomnej výzvy na vysporiadanie. Vo výzve ho vyzvete na to, aby sa s Vami vysporiadal a tiezu uvediete spôsob vysporiadania, tj. ako si to predstavujete.

Ak manžel nebude reagovať, potom nezostane nič iné ako sa obrátiť na súd. 

Na to, aby sme Vám vedeli povedať presne aké máte šance na úspech, je potrebné poznať od Vás veľmi veľa informácií a je to skôr na osobné konzultácie.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, s exmanzelom s planujeme dohodnut co sa tyka ohladom majetku. Chcem sa vsak spytat ako to prebieha, ci to prebieha tak, ze sa spise papier, ktory sa podpise v pritomnosti mna, pravnika a exmanzela, a co dalej? Podpisane sa to, da pravnikovi a pride list na sudne pojednavanie? Skratka, rada by som sa informovala o naslednosti, dakujem :)

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, ak sa viete dohodnúť, stačí osloviť advokáta (prípadne ak to viete sama, nepotrebujete advokáta) a advokát Vám pripraví dohodu o vysporiadaní BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Túto dohodu je potrebné potom zaniesť na kataster spolu s návrhom na vklad a zaplatiť 66 eurový kolok. Následne vám príde rozhodnutie o povolení vkladu. Na kataster sa to dáva iba ak máte nehnuteľný majetok a ten je predmetom vysporiadania.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. No dom sme nadobudli ešte pred manželstvom a on naň zobral úver.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň. Ak Váš manžel kúpil predmetnú nehnuteľnosť na úver pred uzavretím manželstva, mám za to, že nehnuteľnosť je skutočne jeho výlučným vlastníctvom. Na druhej strane v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžete požadovať nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku uhradilo na výlučný majetok Vášho manžela. Do úvahy pritom prichádzajú najmä úhrady splátok úveru, samozrejme za predpokladu, že úver bol uhrádzaný zo spoločných prostriedkov manželov.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, sme s manzelom uz 3 roky manzelia. Vzdy sme mali spolocnu adresu aj pocas partnerskeho zivota. Moj manzel si nasiel cca pred rokom milenku, s ktorou sa taha dodnes. Snazila som sa manzelstvo sila mocou udrzat, ale manzela to nezaujima. Byvame v dome, ktory je pisany na neho. Ja som nezamestnana takze vsetko tiahne financne manzel. No od januara by som sa mala zamestnat aj ja. Manzel sa mi vyhraza, ze dom je iba jeho a ze nemam na nic narok. Byva voci mne aj agresivny. A vraj sa mam zbalit a ist. Mohli by ste mi prosim poradit, na co mam narok s detmi. Deti maju 9 a 5 rokov. Velmi pekne vam dakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dom, ktorý je písaný na Vášho manžela, v tomto smere je rozhodujúce, či dom nadobudol pred uzavretím manželstva alebo až po uzavretí manželstva, prípade to, z akých finančných prostriedkov bol nadobudnutý. Uvedené informácie sú rozhodujúce preto, aby bolo možné určiť, či predmetný dom patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (bez ohľadu na to, ako je evidovaný v katastri) alebo či je skutočne výlučným vlastníctvom Vášho manžela. Pokým ste ešte manželia, z titulu manželského zväzku by ste mali mať užívacie právo k tomuto domu, aj keď by bol jeho výlučným vlastníkom Váš manžel.

Po rozvode máte nárok na vyporiadanie spoločného majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V rámci konania o rozvod sa bude riešiť aj úprava rodičovských práv a povinností k deťom (t.j. ktorému z rodičov budú zverené do starostlivosti, či bude striedavá starostlivosť, aké výživné sa bude na deti platiť a pod.). Okrem toho ak by ste objektívne nebola schopná sama sa živiť, môžete podať na základe § 72 a 73 zákona o rodine návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry vecer. S byv. manzelom sme sa dohodli, ze ho vyplatim z polovice nasho spolocneho bytu, ktory sme kupili pocas manzelstva. Budem si na vyplatenie brat hypoteku a pre banku a kataster potrebujem Kupnu zmluvu o prevode podielu na byt alebo nieco podobne. Mam napisanu Zmluvu o prevode vlastn. bytu, ale neviem ci tato zmluva je ta prava. Dohodu o BSM vysporiadani nehnut. mame, ale nie je postacujuca. Preto Vas prosim o zaslanie nejakých vzorov zmluv alebo linkov tykajucich sa mojho problemu. Dakujem velmi pekne a dufam, ze mi pomozete. Pekny vecer

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň, ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode Vášho manželstva neuplynuli tri roky, je potrebné vo Vašom prípade spísať písomnú dohodu o vyporiadaní BSM. Táto dohoda musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, ktoré musí obsahovať aj kúpna zmluva na byt. Je možné, že z toho dôvodu nebola Vami predložená dohoda postačujúca pre banku. Pri každej takejto dohode o vyporiadaní BSM je dohoda pre banku postačujúca a príslušný okresný úrad, katastrálny odbor na základe nej vykoná vklad vlastníckeho práva do katastra. Dohodu o vyporiadaní BSM nie je možné riešiť prostredníctvom vzorov, nakoľko každé BSM je špecifické, pozostáva z iných majetkových zložiek a je iný spôsob jeho vyporiadania. V prípade, že máte záujem o vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, ktorá bude postačujúca pre banku aj pre kataster, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

oslovili jsme (zatím jen informativně) advokáta ve Zvoleně a ten tvrdí, že chtít nájem je v podstatě neřešitelné a velmi zdlouhavé. Že je velmi složité určit výši nájmu. Zrazuje nás z tohoto požadavku. Sestra se ale nechce domluvit na rozumném vyrovnání a tak bychom ji chtěli požadavkem na nájem trošku popostrčit, Máme pochybnosti o této informaci a zajímá mě Váš názor. Vzhledem k tomu, že prokazatelně bydlí s přítelem v domě již více jak pět let, chtěli bychom i nájem zpětně za oněch pět let. Je možné ho chtít? Písemná žádost o vyspořádání podílu - stačí když ji napíšeme a pošleme my anebo je lepší když to vyřídí advokát?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň,

samozrejme právny názor advokátov sa môže líšiť. Vždy závisí na konkrétnych okolnostiach prípadu a je dôležité preštudovať si dokumetny do podrobnosti. V podstate, ak sa  sestra nechce dohodnúť na zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva mimosúdne, môžete podať žalobu a spoluvlastníctvo vyporiadať takýmto spôsobom. Spomínaný nájom však nemôžete žiadať spätne za 5 rokov. Plynie totiž premlčacia doba, a teda môžete žiadať túto sumu najviac 2 roky spätne. Dovoľujem si pripomenúť, že by išlo o dva samostatné právne vzťahy. Jednak zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde môžete žiadať vyplatiť svoj podiel a druhý právny vzťah je bezdôvodné obohatenie Vašej sestry na Váš úkor. Rovnako netreba zabúdať ani na to, že aj Vy sa v zmysle zákona bezdôvodne obohacujete na jej úkor, a to tým, že sestra rekonštrukciou zhodnocuje aj Váš podiel. Uvedené nároky (Vami požadovaný nájom a bezdôvodné obohatenie by bolo možné započítať). Ako som uvádzal, na vec by sa mal podrobne pozrieť advokát a vzhľadom na konkrétne okolnosti Vám odporučiť  najlepší možný postup.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, vlastníme na Slovensku 1/6 rodinného domu v Krupině (okresní město). Dům obsadila před osmi lety (2008) sestra s dětma. V 11/2011 se tam přistěhoval přítel sestry. Maminka (vdova), která tam celý život žila, ustoupila a raději se odstěhovala do pronájmu do bytu. Svůj podíl na domě celý přepsala na tuto dceru prý za to, že se o ni postará. Na domě má maminka zapsané věcné břemeno dožití. Přesto dům byla nucena opustit. Sestra s přítelem dům renovují bez toho aniž by se zesptali, zda s tím souhlasíme. Odmítá se s námi domluvit na rozumné ceně a odmítá naši zbylou 1/6 vyplatit (´je to podíl z dědictví po tatínkovi).Dům má nyní po renovaci cenu dle trhu v Krupině cca 90.000,- EU. My ovšem žádáme vyplatit jen z ceny 73,800,- EUR.Chtěli bychom se zeptat: - zda máme právo chtít po ní 1/6 nájem, za to že tam bydlí s dětma a cizím člověkem a pokud ano, tak kolk let zpětně? A to do té doby, než se konečně domluvíme - zda je naší povinností spolufinancovat renovaci domu ve kterém jsme nikdy nebydleli a s renovací nikdy nesouhlasili - pokud dojde k tomu, že se budeme soudit, zda můžeme pak požadovat 1/6 z odhadu zrenovovaného domu (vycházíme z toho, že dům vybydlela a je normální, že se bydlení renovuje a z toho, že nás soud bude také něco stát, proto bychom již nechtěli být tak vstřícní) - je možné pak chtít aby náklady za soudní řízení šly za sestrou, když se nechtěla domluvit a my trpělivě čekáme již více jak pět let? - maminka nás vlastně vydědila tím, že přepsala celý svůj podíl sestře (kupní smlouva mezi ní a sestrou), je možné toto napadnout s kladným výsledkem? děkuji předem za odpovědi Jana a Štefan 

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ste menšinový spoluvlastník, musíte sa rozhodnutiu o hospodárení so spoločnou vecou podrobiť.  

Podielové spoluvlastníctvo by som odporúčal zrušiť a vyporiadať. Rekonštrukciou sa však zhodnotil  aj Váš podiel. Ak ste neprispeli na rekonštrukciu, vzniká na Vašej strane bezdôvodné obohatenie (rozdiel medzi hodnotou Vášho podielu pred a po rekonštrukcii). Na druhej sa bezdôvodne obohacuje na Váš úkor aj sestra, keďže užíva vec nad rozsah svojho podielu. Môžete od nej požadovať nájomné, aké sa platí v danej lokalite za podobnú nehnuteľnosť, resp. výšku pripadajúcu na Váš podiel. Pri vyporiadaní spoluvlastníctva by bolo možné tieto vzájomné nároky započítať. Bez ohľadu na to, Vás nikto nemôže nútiť, aby ste zotrvali v spoluvlastníctve a môžete ho zrušiť a vyporiadať. Pri vyporiadaní môžete žiadať, aby Vás sestra vyplatila, resp. vyplatila Váš podiel.

Odporúčal by som ju najskôr písomne vyzvať, aby ste spoluvlastníctvo zrušili a vyporiadali-vyplatením Vášho podielu. Ak odmietne, podajte žalobu na súd. Ak Vám súd vyhovie, môžete od sestry požadovať náhradu trov konania.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Velmi pekne dakujem za skoru odpoved.Este by som sa chcel opytat akym sposobom by sa zistovalo kolko financii islo do domu ked ze niesu ziadne blocky pretoze investicie isli priebezne v malych ciastkach.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.11.2016)

Dobrý deň,

v tomto prípade by bolo veľmi obtiažne zistiť, koľko išlo na nehnuteľnosť. Dalo by sa to prípadne určením hodnoty domu napr. pri vzniku manželstva a určením jeho súčasnej hodnoty. No aj tak by bolo ešte potrebné preukázať, že rozdiel sa financoval z BSM. Dôkazné bremeno by mal ten, kto by túto sumu požadoval.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

S manželom máme dom. 1/2 domu je napísaná na mojej dcére 1/2 na manželovi. dom sme si kupovali ešte pred sobášom, čo v prípade nášho rozvodu? Mám nárok na 1/2 z manželovej 1/2 majetku alebo ako to je?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.11.2016)

Dobrý deň,

keďže ste nehnuteľnosť nadobudli ešte pred manželstvom, do BSM nepatrí. V prípade vyporiadania BSM nemáte nárok na podiel na nehnuteľnosti, pretože spoluvlastníkom je, ako uvádzate, len Váš manžel a Vaša dcéra. Môžete však požadovať to, čo sa zo spoločného majetku (BSM) vynaložilo na majetok Vášho manžela, teda aj na jeho podiel, napr. pri rekonštrukcii a pod. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcel by som sa spytat na to, ze ked som pocas manzelstva nadobudol rodinny dom darom od svojej starej mamy, ci v pripade rozvodu manzelka ma nejaky narok na podiel s rodinneho domu alebo na nejaku ciastku z financii, ktore boli investovane po tom, ako som ho dostal darom. V tom dome sme byvali v spolocnej domacnosti, ale manzelka odisla z domu pred 15 mesiacmi. Za skoru opoved velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.11.2016)

Dobrý deň,

dary nepatria do BSM. Manželka teda nebude mať nárok na podiel na nehnuteľnosti. Podľa § 150 Občianskeho zákonníka však môže žiadať to, čo sa z Vášho spoločného majetku vynaložilo na Váš výlučný majetok (darovaný dom). Ak ste teda napr. do domu investovali zo spoločného majetku 10.000 €, tak manželka má v podstate nárok na 5.000 €.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. V roku 2012 sa manželka odsťahovala z domu mojich rodičov, kde sme spoločne bývali, ku svojim rodičom do inej obce, kde býva doteraz. Trvaly pobyt má stále na našej poslednej adrese. Štyri roky spolu nekomunikuje, nehospodarime spoločne a ani intímne spolu nežijeme. Mame dvoch dospelých synov, finančne nezávislých a žijúcich samostatne. Medzitým ochorela na cukrovku a asi ostala na polovičnej invalidke, lebo chodí aj do práce. Ja som živnostník. Chcem podať návrh o rozvod a neviem či si môže po rozvode nárokovať na nejakú peňažnú kompenzáciu, vyživne alebo príspevok na opatrovanie. Ak áno, prosim Vás, či to je na čas určitý, alebo či na stalo. A ako sa určuje výška platieb. Plna invalidka by sa posudzovala asi zas ináč. Neviem na čo všetko si môže nárokovať. Za Vašu odpoveď vopred s úctou ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

zánikom manželstva zanikajú všetky osobné a osobnomajetkové práva a povinnosti manželov - zaniká teda aj vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, ktorá ma manželom zabezpečiť zásadne rovankú životnú úroveň. Solidarita, ako charakteristický znak manželských vzťahov sa ale v obmedzenej miere môže preniesť aj do času po zániku manželstva, a to vo forme príspevku na výživu rozvedeného manžela, upraveného v § 72 Zákona o rodine.

O tento príspevok ale môže žiadať len rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Táto neschopnosť pritom môže vyplývať zo subjektívnych (zlý zdravotný stav, žiadna kvalifikácia a pod.) alebo objektívnych skutočností. Pri rozhodovaní o priznaní nároku a jeho výške by ale súd musel prihliadnuť aj na množstvo a druh majetku, ktorý vlastní. Uvedené kritérium - zlý zdravotný stav ale nemožno posudzovať len na základe toho, že rozvedený manžel bude poberať invalidný dôchodok a pod. - v konaní o priznaní tohto príspevku, začatého na návrh rozvedeného manžela po rozvode (keďže ho nemožno priznať priamo v konaní o rozvode manželstva) bude potrebné preukázať, že rozvedený manžel, ktorý sa domáha tohto príspevku má aktuálne tak zlý zdravotný stav, v dôsledku ktorého nie je schopný sám sa živiť (vo Vašom prípade ale uvádzate, že manželka v súčasnosti pracuje - teda zabezpečuje si svoje životné potreby sama, čo je v tomto smere veľmi zásadnou skutočnosťou).

Jediným relevantným kritériom, na základe ktorého môže vzniknúť rozvedenému manželovi nárok na uvedený príspevok je teda skutočnosť, že nie je subjektívne alebo objektívne v možnostiach rozvedeného manžela živiť sa primeraným spôsobom samostatne a druhý manžel má možnosti prispievať mu na výživu určitou sumou, súd prizná rozvedenému manželovi uvedený nárok.

Čo sa týka jeho rozsahu - resp. výšky, tá závisí vždy od jednotlivých okolností, ktoré sú v danom prípade rozhodujúce, avšak zákon o rodine ho ohraničuje tak, že rozvedeného manžela možno zaviazať na úhradu tohto príspevku len v takom rozsahu, v akom sa zabezpečí primeraná výživa oprávneného rozvedeného manžela. Na rozdiely v životnej úrovni rozvedených manželov a pod. sa neprihliada, keďže, ako sme uviedli, nemožno určiť príspevok vo výške, ktorá by presahovala náklady nevyhnutné na primeranú výživu (teda rozvedený manžel nemá nárok na to, aby bola príspevkom vyvažovaná nerovnosť v životných úrovniach a pod., príspevok je určený len na zabezpečenie primeranej výživy, a to len vtedy, ak si ju nemôže zabezpečiť rozvedený manžel sám).

Čo sa týka doby, tento príspevok možno priznať najviac na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode s tým, že zákon o rodine v § 72 ods. 3 veta druhá umožňuje súdu výnimočne túto dobu predĺžiť, a to vtedy, ak rozvedený manžel nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby - pričom súčasne príkladmo uvádza, v ktorých prípadoch budú splnené podmienky na takéto výnimočné predĺženie tejto doby, a to: ak ide o manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Z Vami opísaného skutkového stavu ale nevyplýva, že by boli v danom prípade takéto podmienky naplnené.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o jednu radu, čo sa týka môjho bytu. Ja som môj byt nadobudla ešte za slobodna, kedy som si ho kúpila. Po pár rokoch som sa vydala a o päť rokov rozviedla. Moja otázka je, či má môj bývalý manžel právo na peniaze za byt, ak by som ho chcela predať. Nemal tam trvalý pobyt ani prechodný. Ďakujem...

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že byt ste nadobudla ešte pred manželstvom, byt nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Byt je Vašim výlučným vlastníctvom. V rámci prípadného vyporiadania BSM by mal Váš bývalý manžel nárok len na to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na Váš výlučný majetok, t.j. na predmetný byt. Na byt ako taký, prípade peniaze získané z jeho predaja, však Váš bývalý manžel nemá nárok.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželkou sa práve rozvádzame, na delbe majetku sme sa ustne dohodli, ale neverim jej. Aky postup mam zvolit ? Ďakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ vo Vašom BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť, v zmysle Občianskeho zákonníka postačuje aj ústna dohoda o vyporiadaní BSM, ale musíte si navzájom vydať potvrdenie o spôsobe vyporiadania. Ak však vlastníte aj nehnuteľnosť, tak Vaša dohoda o vyporiadaní BSM musí mať písomnú formu a musí byť zároveň podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Rovnako je potrebné, aby takáto dohoda mala všetky zákonom vyžadované náležitosti, aby okresný úrad, katastrálny odbor zapísal vlastnícke právo do katastra nehnuteľností. V prípade, že máte záujem o vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som čerstvo rozvedená a môj bývalý manžel chce, aby sa exekúcia, ktorú splácame rozdelila medzi nás dvoch presne na polovicu. Momentálne nám obom strhávajú v práci zo mzdy príslušnú sumu podľa zákona. Kedže však mám menší plat ako on, logicky, strhávajú mi menej. On však chce, aby som svoju polovicu splatila ja a on tiež polovicu. Má na to vôbec nárok? Musím s tým súhlasiť? Ako by to vôbec celé prebehlo? Prosím je to súrne. Ďakujem za odpoveď S pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ je dlh spoločný, potom ak by ste sa nedohodli, súd rozhodne o tom, že dlh rozdelí na polovicu. Toto rozhodnutie súdu však nie je záväzné pre veriteľa (t.j. oprávneného z exekúcie), pretože nebol účastníkom súdneho konania. Takže exekútor bude strhávať stále viac jemu ako Vám. On má však 3 ročnú lehotu od rozvodu manželstva, aby od Vás požadoval svoj nárok na zaplatenie toho, o čo zaplatil viac ako Vy. Súhlasiť s tým nemusíte, ale na súde by to neprešlo. Tiež je dôležité, či máte nejaký majetok, ktorý by sa v prípade súdneho konania na súde riešil. Ak Vám zostali len dlhy, bude sa rozhodovať iba o dlhoch.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa opytat, mam dve nepnolete deti vo veku 13 a 11 rokov. S manzelom byvame v jednej domacnosti 12 rokov. Kedy som nemala narok na jeho vyplatu, nemam na nu narok. Vrsi sa na mne uraza, nadava na mna, pridavky pobera, ani na tie nemam narok. Prikladne sa staram o deti skola varenie kruzky svoja praca atd. on len krcma kamarati. Aku mam sancu dostat deti do starostlivosti po rozvode a ako s byvanim po rozvode.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.10.2016)

Dobrý deň,

k otázke nároku na manželovu mzdu a rodinné prídavky si dovoľujem uviesť, že nie je pravdou, čo manžel uvádza. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí majetok, ktorý niektorý z manželov nadobudol počas manželstva, a to vrátane mzdy, pokiaľ je už vyplatená na účet. To isté platí aj o rodinnom prídavku. Inak povedané máte nárok užívať tieto prostriedky.

K otázke zverenia detí do Vašej starostlivosti je nejalepšie ak sa rodičia dohodnú, ak sa nedohodnú rozhodne o tom súd. Súd rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme maloletých detí, pričom prihliada aj na ich názor. Posudzujú sa rôzne okolnosti, ktoré sú však vždy individuálne.

Pokiaľ ide o otázku bývania, neuvádzate či vlastníte spoločnú nehnuteľnosť, alebo je vlastníkom len jeden z Vás. Podľa toho sa totiž líši aj právny nárok na užívanie tejto nehnuteľnosti.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, cca 4 mesiace nežijem s manželom v spoločnej domácnosti, ale mám tam aj dieťaťom trvalý pobyt. Dom patrí jemu, nadobudol ho ešte pred sobášom. Môžem sa do spoločnej domácnosti vrátiť aj bez jeho súhlasu? Požiadal o rozvod, ja som nesúhlasila máme nariadenú manželskú poradňu. Ďakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.10.2016)

Dobrý deň

pokiaľ ste manželia vzniká Vám právo na užívanie nehnuteľnosti, ktorá patrí len do manželovho výlučného vlastníctva (ak by ste nemali kde bývať a bolo to Vaše bydlisko), preto Vás nemôže len tak bezdôvodne vyhodiť. 

 

Trvalýpobyt má len evidenčný charakter a nemá vplyv na užívacie právo.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po 37 rokoch manželstva sa rozvádzame. Manželovi bol darovaný dom jeho mamou pred 10 rokmi a napísaný iba na neho. Mám stále právo na polovicu domu ako manželka?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, na to, aby ste mohli mať nárok na 1/2 majetku, musel by tento majetok patriť do BSM (bezpodielové spoluvlastníctva manželov). Veci, ktoré patria a ktoré nepatria do BSM upravuje ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z toho ustanovenia je možné uviesť, že veci nadobudnuté darom nepatria do BSM. Tzn. že nehnuteľnosť, ktorú dostal Váš manžel darom od svojej mamy, hoci aj za trvania manželstva, nepatrí do Vášho BSM. Po rozvode manželstva sa v rámci vyporiadania BSM na túto nehnuteľnosť nebude prihliadať. Prihliadať sa však môže napr. na investície do tejto nehnuteľnosti zo spoločného majetku (každý z manželov je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok). 

§ 143 Občianskeho zákonníka - V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja otázka znie, keď jeden s manželov počas rozvodového konania opustí byt, ktorý je v ich spoločnom vlastníctve a odmieta platiť a prispievať na údržbu bytu, či sa to nejako odzrkadlí pri vyplatení či predaji bytu, čo sa týka jej, respektíve jeho podielu?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň,

nie je mi zrejmé, či ste počas manželstva uhrádzali tieto platby zo spoločného majetku (nejakého spoločného účtu) alebo z účtov, kde ste mali svoje výlučné prostriedky. V zásade, pokiaľ ste uhrádzali platby za byt zo spoločného majetku, pri vyporiadaní to nebude významné, nakoľko obaja ste vlastníkmi týchto prostriedkov. Iný prípad by však nastal, ak by ste úhrady za spoločný byt platili zo svojich prostriedkov. V takom prípade by ste mali nárok žiadať, čo ste zo svojho vynaložili na spoločný majetok. Na druhej strane, pri vyporiadaní BSM súd prihliadne aj na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie majetku a jeho zveľadenie. V konaní o vyporiadanie BSM, by bolo vhodné uviesť, že na byt neprispieval.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Počas dvadsať ročného manželstva sme si zobrali s exmanželkou niekoľko úverov,ktoré sme spoločne splácali. V roku 2014 nás rozviedli, výška úverov v mesačných splátkach je asi 800 eur. na ktorých som uvedený ako dlžník kedže manželka dlhodobo nepracovala, splátky s úverov mi sťahovali s môjho príjmu. Kedže pri rozvode akceptovala naše spoločné úvery ako dlžníčka je povinná splácať polovicu?? kedže exmanželka nemá záujem splácať naše spoločné úvery ako mám postupovať ďalej ?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.09.2016)

Dobrý deň,

ak ste na úverových zmluvách vedený ako dlžník len Vy sám, potom ste povinný banke platiť. Banka nemôže požadovať platby od manželky. To je jeden právny vzťah. Avšak druhý právny vzťah vznikol medzi Vami a Vašou manželkou. Ak ste za požičané peniaze nadobudli nejakú vec, táto tiež patrí do BSM (spoločného majetku). Ak Vaše manželstvo zaniklo, môžete svoj spoločný majetok vyporiadať, buď dohodou, alebo v súdnom konaní. Dávam do pozornosti § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, každý z manželov je povinný nahradiť to, čo sa z výlučného majetku vynaložilo na spoločný majetok. Úvery vedené na Vaše meno sú síce Vaším osobným záväzkom, avšak ak ste za ne nadobudli vec do BSM, potom máte nárok na zaplatenie pomernej časti ceny veci. Pri vyporiadaní BSM sa určí, čo všetko do BSM patrí a následne sa podľa podielov rozdelí majetok, dlhy a pohľadávky medzi manželov. Môžete sa napr. dohodnúť, že Vy si ponecháte úver, no manželka Vás pomerne k tomu vyplatí.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Som vlastnikom nehnutelnosti: domu, zahrady, dvoru a hnutelneho majetku: auta a iných veci. Keď by som sa oženil a s manželkou by nam to neklapalo alebo by si ma zobrala aby ma po rozvode obrala o majetok. Pýtam sa či by mala na majetok pravo, keď ja som ho nadobudol ešte pred uzavretim manželstva, alebo je potrebna predmanželska zmluva a či o nej manželka musi vedieť.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.09.2016)

Dobrý deň, 

ak ste nadobudli majetok pred manželstvom, pôjde o Vaše výlučné vlastníctvo, ktoré nebude patriť do Bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželkou sa rozvádzame, máme spoločný úver na dom, ktorý patrí môjmu otcovi. Ručíme domom. Manželka figuruje ako spoludlžníčka. Chcel by som sa opýtať, či musí splácať úver, kým sa rozvádzame a ako to riešiť potom keď sa rozvedieme? Sám to nevládzem platiť. Ona nechce ani teraz ani po rozvode nič platiť, že to nieje jej. Za odpoveď vopred veľmi pekne. Ďakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň,

samozrejme, že musíte splácať úver, teda rozvod nie je dôvod na pozastavenie splátok z úveru. Stále ste manželia a aj úver máte spoločný, takže ste povinní ho splácať obaja. Po rozvode je tu možnosť vyporiadať BSM dohodou, kde sa môžete dohodnúť, kto daný úver preberie. Pokiaľ sa nebudete vedieť dohodnúť, rozhoduje o vyporiadaní súd. Pokiaľ prestanete platiť, banka sa môže uspokojiť z danej nehnuteľnosti, ktorou ručíte. 

V prípade, ak budete plapla úver sám, potom pri vysporiadaní BSM môžete požadovať polovicu uhradených splátok.

 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred rokom som sa rozviedol s manželkou, nechce ma však vyplatiť z bytu, ktorý sme nadobudli spoločne počas trvania manželstva. Ona v tom byte býva s priateľom už 9 rokov. Poradte mi prosím, ako mám podať návrh na zrušenie, ale zároveň tak, aby ma vyplatila. Ďakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ sa s ex-manželkou neviete dohodnúť, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiada na návrh súd. V návrhu sa uvedú všetky aktíva ako aj pasíva (majetok manželov), ktoré tvoria bezpodielové spoluvlastníctvo manželov s tým, že v návhrhu uvediete, že nemáte o nehnuteľnosť záujem, túto dlhodobo užíva ex-manželka a preto žiadate, aby ste z jej strany boli vyplatený. Podľa § 150 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.”

 


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S manželom sme sa dohodli, že dám v robote výpoveď. Od februára som teda nezamestnaná a od septembra budem bez príjmu. Tiež sme sa dohodli na dieťati, teraz som v 4 mesiacim, preto si veľmi robotu nehľadám. Termín pôrodu mám na koniec decembra. Lenže ideme sa rozvádzať a teda od septembra do decembra bude môj príjem 0 eur. Mám nárok na nejaký príspevok v hmotnej núdzi (po rozvode mi neostáva nič iné len ísť bývať k rodičom a bývajú tam ešte aj moji traja bratia) a budem tam mať trvalý pobyt. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.07.2016)

Dobrý deň  

čo sa týka sociálneho zabezpečenia je nutné sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu, prípadne na Úrad práce, soc. vecí a rodiny. Pokiaľ vás s manželom rozvedú, môžete podať návrh na určenie povinnosti prispievať na výživu rozvedeného manžela podľa § 72 a nasl. zák. o rodine:

 

“1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. 

 

Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.”


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. S manzelom sa rozvadzame. Chcem sa spytat ohladom domu, je to rodicovsky dom po manzelovych rodicoch. Polovicu domu manzel dostal darom a druhu mame napisanu, ze sme ju kupili od nich spolu. Manzel tvrdi, ze dom je len jeho, ja nemam narok na nic. Mam sancu na to, ze ma bude musiet po rozvode vyplatit? Dakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že nepoznám konkrétne okolnosti Vašej veci, nemožno zaujať jednoznačný právny záver. Občiansky zákonník v ustanovení § 143 uvádza veci, ktoré sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). V zmysle spomenutého ustanovenia do BSM nepatria napr. veci získané darovaním a zdedené veci. Podiel na rodinnom dome vo výške ½ je preto výlučným vlastníctvom Vášho manžela. Pokiaľ ide o druhú polovicu podielu, v zásade platí, že ak ste ju nadobudli počas trvania manželstva kúpnou zmluvou, mal by byť tento podiel predmetom vyporiadania v rámci BSM.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať, že či po rozvode rok a mesiac mám na niečo nárok. Manžel vlastni dom po jeho rodičoch a aj jeho sestra, ziskali ho dedičstvom a ja som tam byvala spolu s nimi vyše 23 rokov, kedže manzel nechcel, aby som pracovala tak som sa starala len o dom. Dom sme prerabali, dole byvali svokrovci a hore my. Spravili sme na dome všetky inžinierske siete a zveladili sme ho na slusne byvanie //doklady o tom sme žiadne nemali// po rozvode mi dal ex 11.000,- euro na vkladnej knižke a televizor a povedal, ze ak dam na majetkove vyrovnanie tak knizka pojde na polovicu. Kedze som nikdy nerobila, bola som nutena si najst pracu robim opatrovatelku na slovensku a zarabam v cistom 300 euro co je nepostacujuce a hrozí mi, že o tuto pracu pridem a možnost zamestnat sa v tomto veku je velmi tažke. Chcem sa preto opýtat, či mam vobec na niečo narok, ked ostanem bez prace bez strechy nad hlavou? Na čo mam vlastne narok, byvat by som mohla ist aj k rodičom, ale to nie je 100 %. Tak velmi pekne vás prosim co ma urobit a na čo mam narok, pretože som nikdy nikde nerobila nemam narok ani na podporu hmotnej nudzi, pretoze tuto pracu robim len rok a 5 mesiacov a hrozí mi že o nu pridem. Deti z manželstva nie su žiadne vopred vám dakujem za odpoved.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.02.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na Vašu nepriaznivú finančnú situáciu by ste mohli podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela. Ak sa manželia o výške príspevku na výživu rozvedeného manžela nedokážu dohodnúť, môže rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sa sám živiť podať návrh na jeho určenie. Tento príspevok je možné priznať len na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva (tzn. že vo Vašom prípade by ste tento príspevok mohli dostávať ešte 3,5 roka). Čo sa majetkového vyporiadania po rozvode (zániku BSM) týka, medzi Vami došlo k mimosúdnej dohode o vyporiadaní BSM. Pri mimosúdnej dohode o vyporiadaní BSM je potrebné, aby si manželia navzájom vydali písomné potvrdenie o vyporiadaní BSM. Vzhľadom na postoj Vášho ex-manžela k vyporiadaniu BSM (ak podáte návrh na súd, vezme Vám polovicu peňazí z vkladnej knižky) je možné usudzovať, že pri vyporiadaní BSM nepostupoval spravodlivo a týmto sa snaží zastrieť nejaké príjmy, aby Vám nemusel vyplácať vyššiu sumu. Na posúdenie tejto skutočnosti by však bolo potrebné mať k dispozícii oveľa väčší rozsah informácií, než sú uvedené vo Vašej otázke.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcela by som sa spytat na setrin problem. Ide sa rozvadzat a vlastni 1/3 z maminho bytu po otcovi. Nadobudla to pocas manzelstva. Chceli by sme vediet ci musi manzela vyplatit z toho podielu ci ma on na to narok. A ked sa nechce dohodnut ci sud rozdeli ich majetok a naco ma sestra narok? Ci musi byt uvedeny tento podiel dedicstva v navrhu na rozvod alebo nie? A ci sa tam musia uviest aj pripadne pozicky ktore maju. Za odpoved velmi pekne dakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.12.2015)

Dobrý deň, ak zdedila podiel po otcovi, tak tento podiel nepatrí do BSM a nebude preto predmetom majetkového vysporiadania po rozvode. 

Súd bude prejednávať iba spoločný majetok. Majetok - resp. majetkové vysporiadanie sa nerieši v rozvode ale až po rozvode. Ak sa o majetku vedia dohodnúť, potom nemusia vysporiadanie po rozvode riešiť súdnou cestou, stačí ak spíšu dohodu, aj o dlhoch -  pôžičkach. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ak sme sa po rozvode nevyrovnali majetkovo do troch rokov je mozne poziadat o sudne vyrovnanie aj po dlhsej dobe a do akej?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.10.2015)

Dobrý deň, ak je predmetom vysporiadania nehnuteľnosť, tak o vysporiadanie spoluvlastníctva je možné požiadať aj po 3 rokoch od rozvodu manželstva, avšak už nepojde o vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva) ale podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti.

Uplatnila sa tu domnienka, podľa ktorej nehnuteľnosť prešla do podielového spoluvlastníctva (uplnutím 3 rokov od právoplatnosti rozvodu). Rozdiel bude v poplatkoch a v spôsoboch vysporiadania. Poplatok je 6 % z hodnoty požadovaného podielu (na rozdiel od BSM, kde je súdny poplatok 66 €). 

Môžeme sa pozrieť na Váš prípade a na to, čo sa dá robiť.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Bývalá manželka požiadala o vyrovnanie majetku týka sa to hlavne 3 izbového bytu, ktorý chce predať a rozdeliť peniaze na polovicu. Moja otázka je : má nárok na polovicu tých peňazí, ak sme síce nadobudli ten byt v manželstve ale bol vymenený za môj 1 izbový byt nadobudnutý za slobodna? je tam naozaj tá polovica alebo sa to nejako percentuálne delí ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vyrovnanie majetku po rozvode, tak v tomto prípade by ste mali nárok na to, aby sa  započítala hodnota bytu (v čase jeho zámeny) do vysporiadania. Vám sa teda musí vrátiť hodnota tohto bytu a zvyšná suma z hodnoty spoločného bytu by sa rozdelila na polovicu.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Sme rozvedení skoro tri roky. Rok pred uzavretím manželstva exmanžel kupil dom na požičku, ktoru sme splatili počas manželstva. Dom sme zrekonštruovali tiež počas manželstva. Dom je napísaný len na exmanžela. Bývam v nom ja s detmi. Ako postupovať v majetkovom vyrovnaní. Ďakujem 

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň, opis skutkovej situácie vo Vašej otázke je dosť stručný, preto sa pokúsim zodpovedať len skutočnosti, ktoré ste v nej uviedli. Dovoľujem si Vás upozorniť na uplynutie trojročnej lehoty po zrušení BSM. V zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka po uplynutí troch rokov sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM, ak nedošlo k uzavretiu dohody o vyporiadaní BSM alebo niektorý z manželov nepodal návrh na vyporiadanie BSM na súd.

Vzhľadom na to, že Váš exmanžel nadobudol dom do vlastníctva pred uzavretím manželstva, dom je v jeho výlučnom vlastníctve. Uvádzate, že ste pôžičku splatili počas trvania manželstva, z toho vyvodzujem, že ste splátky splácali z majetku patriaceho do BSM. V tom prípade Vy máte právo požadovať to, čo ste počas manželstva zo spoločného majetku vynaložili na jeho výlučný majetok (máte právo na náhradu 1/2 každej splátky, ktorú ste platili z majetku patriaceho do BSM). To isté sa vzťahuje i na náklady súvisiace s rekonštrukciou. Ak boli platené z majetku patriaceho do BSM, máte právo požadovať náhradu 1/2 nákladov súvisiacich s rekonštrukciou. Ak by ste splátky a rekonštrukciu hradili z Vášho výlučného vlastníctva (napr. z peňazí, ktoré ste nadobudli pred uzavretím manželstva alebo z peňazí, ktoré Vám darovali rodičia), máte právo požadovať náhradu všetkých splátok a tiež všetkých nákladov súvisiacich s rekonštrukciou.

Čo sa domu týka, vzhľadom na to, že dom je vo výlučnom vlastníctve Vášho exmanžela majetkové vyporiadanie zaniknutého BSM sa domu nebude týkať. Ak máte záujem dom nadobudnúť do vlastníctva a obývať ho s Vašimi deťmi, musíte ho od Vášho exmanžela kúpiť.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Pan advokat,som rozvedena 8 rokov s BSM nevysporiadanym do 3 rokov po rozvode.Spolu mame dvoch synov a rodinny dom,ktory sme postavili spolu,na pozemku mojho ex.manzela,je tam moja praca,moje vsetky vyplaty a moj zivot.V dome stale zije ex a v poslednom case aj nas syn.(Druhy syn zije v zahranici,na dovolenky sa stretavame vsetci doma.)Kedze ex.je alkoholik, s ktorym sa to uz neda vydrzat,zelam si co najskor zlu situaciu vyriesit.Ja zijem v zahranici,domov sa vraciam max. 5 krat do roka na navstevu,na dovolenku.Moj ex,cely zivot pil,nikdy sa detom nevenoval,nepozna co je to zodpovednost za rodinu....Chcela by som majetok rozdelit,ale ako postupovat? Nechcem z domu odist,je to srdcova zalezitost.Co mam robit...Vsetci traja si zelame aby odisiel on,je to mozne?Dakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na uplynutie doby 8 rokov po rozvode manželstva, sa na váš spoločný majetok uplatnila zákonná fikcia vyporiadania podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia ste sa s bývalým manželov stali podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a to uplynutím 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Podielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Súd môže spoločnú stavbu rozdeliť, ak je to technicky možné alebo ju prikáže za primeranú náhradu jednému zo spoluvlastníkov. Vzhľadom na to, že výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom je dom postavený, je Váš bývalý manžel, prikázanie domu do Vášho výlučného vlastníctva nebude možné. Vo Váš prospech nesvedčí, že budete schopná účelne rodinný dom využívať, už len vzhľadom na tú skutočnosť, že nebudete mať zabezpečený prístup k tejto stavbe. Súd pri tomto spôsobe vyporiadanie nemôže zriadiť vecné bremeno, ktorým by Vám zriadil prístup k rodinnému domu. Odporúčam Vám preto dosiahnuť dohodu s Vašim exmanželom.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, zaujimalo by ma, akym sposobom prebehne vysporiadanie bezpodieloveho vlastnictva po rozvode. Ako sa urci cena bytu? Urci ju znalec alebo sa urci trhovou cenou? V byte zostanem ja, exmanzelku vyplatim. Ide o 3-izb. byt v Dubravke (40-rocny dom). Na ostatnych hnutelnych veciach sme sa dohodli. Dakujem za odpoved a zelam prijemny den.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na Vašu otázku, ako prebieha vyplatenie exmanželky po rozvode, tak postup vo Vašom prípade by bol taký, že ak sa nedohodnete na sume za byt (hodnote nehnuteľnosti), súd ustanoví znalca, ktorý stanoví trhovú cenu nehnuteľnosti. Už neexistujú ako kedysi trhová a znalecká cena. Už je len trhová cena. Znalec sa riadi pri určovaní ceny trhom nehnuteľností. Ak nehnuteľnosť chcete, potom by súd rozhodol o tom, že nehnuteľnosť pripadne Vám a zaviaže Vás na zaplatenie sumy exmanželke.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť ako mám postupovať. S manželom sme rozvedení od roku 2011. Za manželstva sme si vzali hypotéky kde on je žiadateľ a ja spoluziadateľ. Pôžičku splácam len ja on nemá záujem. Polovicu z dlžnej sumy som uz zaplatila. Ako mám formulovať žiadosť na súd, aby mu uznali splacanie tej druhej polovice? Teda že ja už ju nebudem musieť splácať? Ďakujem

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 149 ods. 4 OZ: “Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”

 V takomto prípade poukazujem na judikát R 22/1992: “Podľa súdnej praxe, ak mali spoločnú pôžičku manželia, ktorí sa rozviedli, a o ich spoločnom majetku platí to, čo je ustanovené v § 149 ods. 4 OZ, potom sa ten z bývalých manželov, ktorý zaplatil celý dlh z tejto pôžičky (alebo viac ako polovicu), môže žalobou na súde domáhať, aby mu druhý z bývalých manželov nahradil, čo mal na tento dlh platiť podľa rovnakého podielu ich obidvoch na tomto dlhu.” Teda pokiaľ splatíte viac ako polovicu dlhu, môžte podať žalobu na súd.

 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť v tejto veci. Pred vyše rokom mi jedna pani (kt. odo mňa nakupovala aj predtým cez fb) zaslala na môj účet omylom 320 Eur. Keď som zistil, že mi bola táto suma pripísaná, okamžite som začal pátrať odkiaľ sú. V kolonke na IB mi ukazovalo dane a meno, tak som túto pani oslovil s tým, či mi náhodou na účet nezaslala nejaú sumu omylom. Odpoveď bola - že nie. Ok. Tak som čakal kto sa ozve. Po mesiaci si dotyčná všimla, že ozaj spravila chybu. Ohlásila ma, ale kedže peniaze mi z účtu postupne odišli, dohodli sme sa na splátkach. Poslal som jej späť 2x po 50 Eur každý mesiac. Ďalej sme to riešili vyrovnaním materiálne. Chcela odo mňa kúpiť detskú motokáru v hodnote 230 Eur, ktorú som inzeroval. Ok, dohodli sme sa, že jej ju pošlem kuriérom a tým pádom sme vyrovnaní. Dnes po vyše roku mi prišiel papier od jej advokáta, že žiada zvyšnú sumu teda 220 Eur uhradiť. Prosím ako mam ďalej postupovať?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň

 

 

je potrebné, aby ste reagovali na list advokáta. Pokiaľ by ste naň nereagovali, je možné že by druhá strana podala návrh na vydanie platobného rozkazu, čo znamená daľšie náklady a trovy. Treba odpovedať v tom zmysle, že pani mala záujem o zaslanie tovaru (ktorého cena bola …) ktorý si sama vybrala a tento jej bol zaslaný zadarmo, ako náhrada za zvyšnú výplatu, poprípade treba uviesť to, na čom ste sa dohodli.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, Som rozvedena dva roky. Po rozvode som súhlasila s majetkovym vyrovnanim, ktore nebolo spravodlive. Suhlasila som zo strachu z byvaleho manzela. Pred rozvodom som navstevovala aj psychiatra koli psychickému tyraniu. Je mozne to vyrovnanie nejako napadnut?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, ak ste podpísali majetkové vyrovnanie po rozvode pod nátlakom, táto dohoda bude neplatná. Dôkazné bremeno preukázania nátlaku bude však na Vás.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

dobrý den,prosim o radu pre mojho priatela...je v tažkej situacii...už je dva roky rozvedeny....a ešte nemam vyporiadanie majetku, jedna sa iba o spoločny uver, ktory po rozvode plati iba on , je v tažkej finančnej situacii a nemože si dovoliť pravnika, nevie si ani rady ako napisať podanie na sud, pretože s byvalou manželkou sa nevie dohodnuť ...chcela som vas poprosiť či sa neda miu nejako pomocť alebo poradiť, kde by mu pomohli taky navrh na sud napisať ..velmi pekne vam dakujem za ochotu odpisať

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.02.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod a platenie spoločného úveru, môžeme Vám s týmto pomôcť aj naša advokátska kancelária. V tomto prípade pôjde o konanie o vysporiadanie BSM, teda nepôjde o klasické vymáhanie pohľadávky formou platobného rozkazu. V prípade úspechu v konaní môžeme požadovať nahradiť trovy právneho zastupovania priamo od manželky. Ak manželka má príjem alebo majetok, bude to len otázkou času, kedy sa dlh vymôže. Pokiaľ nemá skúsenosti s vysporiadaním BSM, neodporúčam mu spisovať návrh na vysporiadanie BSM sám, pretože protistrana si môže zvoliť právneho zástupcu a bude ho to stáť oveľa viac peňazí.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer Mohla by som podať žalobu na teraz už bývalého manžela, že hneď po mojom podaní žiadosti na rozvod začal účelovo prepisovať hnuteľné a nehnuteľné majetky patriace do BSM? Dňa 9.9.2013 som podala žiadosť o rozvod, 13. 2.2014 sme mali pojednávanie a boli aj rozvedení. V ten istý deň 13.2.2014 som podala návrh na začatie konania vo veci vysporiadania BSM..Mohla by mi táto žaloba pomôcť pri odvolaní sa na Krajský súd do 15 dní, lebo súd zamietol môj návrh nakoľko moje "podanie malo také vady,pre ktoré nemožno pokračovať v konaní " ,.alebo pri opätovnom návrhu na začatie konania? Ďakujem. ,

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.05.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o prepisovanie majetku po rozvode jedným z manželov, možno sa s tým stretnúť pomerne často. Manžel bez Vášho súhlasu nemôže prepísať majetok po rozvode na niekoho iného. Takýto právny úkon by bol neplatný. Vy máte právo sa domáhať okrem vyporiadania BSM aj určenia, že prepísanie majetku po rozvode je neplatné. Musíte ale vedieť, čo, kedy a komu prepísal po rozvode.

Odporúčam Vám kontaktovať advokáta, ktorý Vám poradí čo presne máte robiť a ako postupovať, aby ste v konaní uspeli.

Ak malo Vaše podanie vady, súd o ňom nemohol rozhodnúť. Nakoľko od rozvodu neubehli ešte 3 roky, návrh na súd môžete podať znova. Pred tým sa však poraďte s advokátom.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, som rozvedena 3 roky a s ex manželom sme sa dohodli, bohuzial ustne že uvery čo sme si zobrali bude platit on a ja nebudem chciet od neho ziadne vyzivne.Bohužial on pravdepodobne uvery neplati, nakolko mi prislo sudne vymahanie uveru ako spoludlznik na jednom z uverov, tie ostatne su len na jeho meno ako dlznik (3 uvery), no brali sme si ich spolu. Ja som od neho nedostala ani euro na vyzivne pre nasu dceru no ani platenie uveru co mal platit. Chcem sa spytat co by bolo v mojom pripade najlepsie spravit, aby si ani on nerobil taky narok na vsetko, ked je taky lahostajny voci povinostiam. Dakujem za radu.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.01.2014)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o spoločné úvery, ktoré vznikli počas trvania manželstva, tak tieto ste si mohli v trojročnej lehote po rozvode manželstva vysporiadať. Pokiaľ už uplynula trojročná lehota od rozvodu manželstva a nedošlo k vysporiadaniu úverov, tak platí, že úvery patria obom manželom v rovnakom podiele. 

 

Vo vašom prípade Vám odporúčam úvery určite splácať, pretože ste tiež spoludlžníčkou. Pokial zaplatíte aj časť pripadajúcu bývalému manželovi, túto sumu si môžte od neho vymazať. Taktiež Vám odporúčam podať návrh na výkon rozhodnutia - exekúciu, ktorou sa budete domáhať zaplatenia dlžného výživného. Pokiaľ má bývalý manžel nejaký príjem alebo majetok exekútor môže naň siahnuť. Exekútor má taktiež právo dať príkaz na zadržanie vodičského preukazu pre neplatenie výživného.

 

Pokiaľ svoje práva nebudete uplatňovať môžu sa premlčať.

 

 


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, prosim Vas o radu.Mam takyto problem. Rozviedol som sa pred 2 rokmi,majetkovo to nemam vyriesene.Byvala manzelka je tazko chora a nemoze ma vyplatit.Mame 2 izbovy byt na hypoteku a spolocnu dceru-24 rokov, studuje na VS. Hypoteku platim ja.Chcem preto nechat moju polovicku bytu dcere alebo byvalej manzelke a chcem vediet ako to mam urobit.Prosim Vas napiste mi ako to mam urobit ked necham byt byvalej manzelke a ako to urobit ked to necham dcere.Dakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.01.2014)

Pobrý deň,

 

pokiaľ chcete prenechať byt dieťaťu (alebo manželke) po rozvode, postupovali by ste v týchto prípadoch, rozdielne. Spoločné majú tieto prípady iba to, že by to bolo písomnou zmluvou, ktorá by sa zapísala do katastra nehnuteľností. Pokiaľ chcete byt prenechať manželke, bude potrebné, aby ste s manželkou podpísali dohodu o vysporiadaní BSM. Následne by ste podali návrh na vklad do katastra.

 

Ak by ste chceli prenechať byt dieťaťu (dcére), robí sa to tak, že obaja manželia (ako darcovia, prípadne predávajúci) prevedú vlastnícke právo na svoje dieťa zmluvou o prevode vlastníctva (obyčajne k celej nehnuteľnosti).  Zmluvu teda podpíšete na jednej strane spoločne obaja bývalí manželia a na druhej strane dcéra. Dcére môžete darovať spoločne aj polovicu nehnuteľnosti, vo zvyšku by ste však zostali bezpodieloví spoluvlastníci. Sám s dcérou nemôžete podpísať zmluvu o prevode polovice nehnuteľnosti, pokiaľ nehnuteľnosť patrí do BSM. Môžete však podpísať jednu kombinovanú zmluvu s bývalou manželkou a dcérou, v ktorej sa dohodnete, že polovicu nehnuteľnosti nadobudne bývalá manželka a polovicu nehnuteľnosti Vaše dieťa (dcéra). Táto dohoda neodporuje zákonu.

 

 

Považujem za potrebné Vás upozorniť na hypotéku. Pokiaľ chcete byt previesť či už na manželku alebo dcéru, ešte to neznamená, že nebudete povinný platiť hypotéku aj naďalej.

 

Môže sa teda stať, že prestanete byť vlastníkom nehnuteľnosti a hypotéka Vám zostane. Dohoda o vysporiadaní sa k úveru (hypotéke) musí byť schválená veriteľom ( bankou). Ak banka nebude súhlasiť s tým, aby ste boli vyčiarknutý ako spoludlžník, dohoda Vás pred bankou neochráni.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Manzelka podala ziadost o rozvod.K sudnemu pojednavaniu je lepsie mať advokata, alebo sa obhajovat sam?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.01.2014)

Dobrý deň,

to či je potrebné mať advokáta na rozvode, závisí od toho, či je medzi vami s manželkou spor. Pokiaľ manželka má advokáta, požaduje výživné, ktoré nie ste schopný platiť alebo Vás chce nejakým spôsobom obmedzovať styku s dieťaťom, je určite vhodné mať na súdnom pojednávaní o rozvod advokáta. Ak však ste s manželkou dohodnutí, respektíve sa s manželkou viete dohodnúť, potom zastupovanie advokátom na rozvode nie je potrebné.

 

Odporúčame Vám osobnú konzultáciu u advokáta zaoberajúceho sa rozvodmi, s ktorým preberiete všetky možné problémy, ktoré vás môžu v rozvodovom konaní stretnúť. Odpoveď na otázku, či je potrebné mať advokáta na súdnom pojednávaní o rozvode závisí teda od samotných manželov a možných rozporov medzi nimi.

 

Často postačí vypracovanie dokumentov k rozvodu tak, aby rozvod prebeho čo najrýchlejšie a bez zbytočných prieťahov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku