POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Majetkové vyrovnanie po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode

Dobrý deň, s bývalým manželom sme ešte nevyriešili majetkové rozdelenie. Spoločne vlastníme byt, ktorý je zaťažený hypotékou na polovicu, a auto. Predtým som bola spoludisponovateľkou spoločného účtu, ale môj exmanžel mi toto oprávnenie zrušil a ponechal si všetky peniaze. Viem, koľko peňazí na účte zostalo, keďže mi poslal email s touto informáciou. Zrušil aj stavebné sporenie pre deti a tiež si ponechal tieto peniaze. Rada by som sa opýtala na moje možnosti, keďže bývam v spomínanom byte sama, ale neplánujem si ho ponechať. Dámy ho chcem po troch rokoch, až dcéra dokončí základnú školu. Hypotéku platíme pol na pol a náklady na bývanie si hradím sama. Bolo by možné urobiť vyrovnanie aspoň z auta (akú hodnotu berieme do úvahy?), peniaze na účte a zo stavebného sporenia. Veľmi by mi pomohli nejaké finančné rezervy, možno aj na nákup auta, ktoré by som potrebovala kvôli práci a deťom. Rovnako si myslím, že hodnota auta klesá a o tri roky by mohla byť výrazne nižšia. Existuje nutnosť vysporiadať celý majetok naraz? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

Dobrý deň,

hoci je možné vyporiadať dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") aj len časť majetku, takýto postup Vám neodporúčame - odporúčame Vám vyporiadať celé BSM naraz. 

Rovnako je potrebné upozorniť Vás na skutočnosť, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM alebo podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM je preto potrebné najneskôr do 3 rokov od zániku manželstva, pretože v opačnom prípade sa uplatní fikcia vyporiadania priamo zo zákona vyššie uvedeným spôsobom a po uplynutí tejto lehoty už nebude možné dohodnúť sa s bývalým manželom na vyporiadaní BSM ani podať žalobu na súd.

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza zo stavu veci, v akom bola v čase zániku BSM a hodnoty, akú by vec v stave, v akom bola v čase zániku BSM dosiahla v súčasnosti.

Rovnako ak až po zániku BSM Váš manžel vybral Vaše spoločné prostriedky z účtu, ktoré patrili do BSM, aj suma týchto prostriedkov bude mať vplyv na celkové vyporiadanie Vášho BSM.

Pre úplnosť uvádzame, že ak je predmetom vyporiadania aj nehnuteľnosť patriaca do BSM a na vyporiadaní BSM sa dohodnete (teda nebude ho vyporiadavať súd), táto dohoda musí mať písomnú formu a obsahovať všetky náležitosti zmluvy o prevode nehnuteľností.

Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť s otázkou týkajúcou sa bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
ide o pomerne zložitú tému, avšak pokúsim sa Vám ju zhrnúť do niekoľkých viet. V prípade, ak by Vám odpoveď nebola dostačujúca, viete si objednať konzultáciu cez odkaz nižšie:

https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká súčasne s manželstvom. Ide o majetkový režim, ktorý je upravený v Občianskom zákonníku a ktorý znamená, že všetky veci, ktoré manželia nadobudnú počas manželstva a trvania BSM sa stávajú v podstate ich spoločnými majetkom s výnimkou vecí v ust. § 143 Občianskeho zákonníka:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Bezpodielové manželstvo zaniká vo väčšine prípadov zánikom manželstva. Po zániku manželstva a BSM začína plynúť trojročná lehota, počas ktorej si môžu manželia veci patriace do BSM vyporiadať, a to buď dohodou alebo, ak to nie je možné, tak súdnou cestou. V prípade, ak tak neurobia a trojročná doba uplynie, tak platí ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako by sa riešila situácia, keď sa bývalí manželia rozvedú, ale ani po troch rokoch nedokážu dohodnúť sa na rozdelení majetku? Ako by sa toto mohlo dotknúť toho z nich, ktorý v danom dome nebýva?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedošlo k dohode o vyporiadaní BSM prípadne ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že po uplynutí 3 rokov pokiaľ ide o nehnuteľnosť a táto bola nadobudnutá počas trvania manželstva, patrí do BSM, vzniká následne po uplynutí 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva zo zákona podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti v podiele po 1/2 k celku.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na vyporiadanie tohto podielového spoluvlastníctva, ako aj náhradu za užívanie  celého domu bývalým manželom, keďže na jeho strane vzniká bezdôvodné obohatenie z dôvodu neplatenia nájmu manželovi, ktorý sa z domu odsťahoval.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcel by som vedieť, ako je to po rozvode manželstva, v ktorom boli dve deti, s rozdelením majetku. Kto z manželov a detí má na čo nárok? Rozvod prebehol pred viac ako tromi rokmi. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste sa rozviedli pred viac ako tromi rokmi, tak sa uplatnila zákonná domnienka vyporiadania spoločného majetku podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je už prakticky nemožné niektoré osobitné nároky vysporiadavať. Ak ste mali spoločnú nehnuteľnosť, teraz je v podielovom spoluvlastníctve. Ak ste mali spoločné auto a užíval ho iba manžel, je manželove. Ak ste do spoločného majetku investovali svoje výlučné prostriedky, tie už teraz nemôžete požadovať nahradiť, nakoľko už uplynula trojročná lehota na podanie žaloby o vyporiadanie BSM.

 

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Rozviedla som sa so svojím exmanželom. Dom, na ktorom bola hypotéka, sa vyplatil tak, že som si zobrala novú hypotéku a uhradila zostatkovú sumu starej. Dom bol zapísaný na moje meno, ale hypotéka bola na nás obidvoch. Rada by som sa opýtala, či ho budem vyplácať z polovice hodnoty domu, keďže sme ho spolu postavili počas manželstva. Vyplatím ho teda z trhovej hodnoty? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.02.2022)

Dobrý deň,

pri výpočte vyrovnacieho podielu budete vychádzať z trhovej ceny nehnuteľnosti v prípade ak ste stavali dom počas manželstva. Samozrejme, čo sa týka výslednej sumy vyrovnacieho podielu, treba pri jeho výpočte zohľadniť aj podiel Vášho exmanžela na nesplatenej časti úveru, ktorú ste zaplatili Vy z Vašej terajšej hypotéky. Môžete sa dohodnúť komplexne a započítať si do vysporiadania aj hypotéku, splátky po rozvode, budúce úroky. Ak by ste to chceli prebrať bližšie, môžete si objednať telefonickú konzultáciu na našej stránke www.ficek.sk. 


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať. Od mája 2021 som rozvedená. Máme dve maloleté deti a už rok bývam u priateľa. Manželstvo trvalo takmer štyri roky. Byt je zapísaný na meno môjho bývalého manžela, avšak auto a veci do spoločnej domácnosti sme nadobudli počas manželstva. Čo sa týka detí, všetko sme bez problémov vyriešili. Dokonca som súhlasila so striedavou starostlivosťou, pretože som nechcela, aby prišiel o deti. Momentálne riešim finančné veci - môj bývalý manžel mi tvrdí, že nemám nárok na nič, preto by som sa chcela o tomto bližšie informovať. Je to naozaj tak, že nemám nárok na nič?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
ak ste počas manželstva kúpili auto, zariadenie do jeho domu... a všetky tieto veci si on ponechal, máte nárok na vyplatenie 1/2 zostatkovej hodnoty týchto vecí. Tzn. že sa má vychádzať z hodnoty, ktorú majú tieto veci v súčasnosti. 

Ak by nechcel túto sumu vyplatiť, budete sa musieť obrátiť na súd a podať žalobu o vyporiadanie BSM.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdá sa, že medzi nami nastalo nedorozumenie - preto som sa rozhodol napísať Vám opäť. Som syn mojej matky, ktorá dostala v dar počas života svojej matky - mojej babičky, polovicu rodinného domu. Keď moja babička zomrela, uskutočnili sme dedičské konanie, v rámci ktorého sa udeľovali listy vlastníctva po zosnulej. Sestra mojej matky však teraz požaduje finančné vyrovnanie z daru v podobe nehnuteľnosti, ktorú moja matka dostala ešte za života jej matky, teda mojej babičky. Tento dar predstavuje polovicu rodinného domu. Moja otázka znie: Má na to sestra mojej matky právny nárok? Má vôbec toto právo, keďže na dedičskom konaní bol prítomný zástupca s plnou mocou od nej? Môže nárokovať či od nás vyplatiť štvrtinu z tej polovice, ktorú moja matka dostala ešte za života mojej babičky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
predchádzajúcu otázku sme pochopili správne, keďže ste v nej uviedli, že zomrela mama (chýbalo slovo "jej" mama, teda stará mama).

Na doplňujúcu otázku po spresnení uvádzame :

V uvedenom prípade - darca - stará mama zomrela a sestra Vašej matky si v dedičskom konaní uplatňuje finančné vyrovnanie z predmetného daru - podiel na RD, platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že dedičovi sa do jeho dedič. podielu započítava to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Dar /podiel na RD/ sa započítava v cene, akú mal v čase darovania, nie v čase smrti poručiteľa prípadne dedičského konania.
Darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklé darovanie v porovnaní napr. s darčekom na Vianoce, narodeniny a podobne. Započítanie znamená, že dedič v podstate o toľko menej bude dediť po poručiteľovi. Súčasne platí, že pokiaľ predmetom dedenia nie je žiadny majetok, obdarovaný ako dedič /Vaša mama/ nie je povinný ostatným dedičom nič vyplácať z toho titulu, že za života poručiteľa od neho dostal dar pokiaľ nejde o obvyklé darovanie.


Citujeme z uznesenia Najvyššieho súdu SR z 26. júla 2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 :

"Započítanie (kolácia) je inštitút dedičského práva, účelom ktorého je dosiahnuť spravodlivé rozvrhnutie majetkového prínosu pochádzajúceho od poručiteľa do majetku dedičov. Cieľom je odstrániť alebo aspoň zmenšiť majetkové disproporcie medzi dedičmi, pokiaľ majú pôvod v majetkových zdrojoch plynúcich od poručiteľa. Tento účel (cieľ) sa dosahuje vyrovnaním rozdielov, ku ktorým medzi dedičmi došlo v dôsledku právneho úkonu poručiteľa, ktorým za svojho života obdaroval niektorého z viacerých (budúcich) dedičov. Pri započítaní ide o modifikáciu zákonného dedičského podielu obdarovaného dediča. Pri intestátnej postupnosti (pri dedení zo zákona) dochádza k započítaniu ex offo.

Pri započítaní v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa hodnota toho, čo niektorý z dedičov obdržal od poručiteľa počas jeho života ako dar nad rámec obvyklého darovania, pripočíta k celkovej hodnote zanechaného majetku poručiteľa, zo súčtu týchto hodnôt sa vypočíta výška podielu zo zákona a od takto určeného podielu sa obdarovanému dedičovi odpočíta to, čo je predmetom zápočtu. Už zo samej podstaty matematického výpočtu, ktorým sa realizuje započítanie v zmysle § 484 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je zrejmé, že význam tu má nielen správne určenie celkovej ceny poručiteľovho majetku v čase jeho smrti, ale tiež správne určenie hodnoty daru (zápočtu). Hodnota daru v čase jeho nadobudnutia (najmä v prípade nehnuteľností) nemusí byť totožná s hodnotou daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase (obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky a dopytu."

 

Príklad :
Dedičstvo 100 000 eur ; plus hodnota ; daru - podielu na RD jednému z dedičov 50 000 eur = 150 000 eur delené napr. 2 dediči = 75 000 €, nakoľko jeden z dedičov dostal dar za života poručiteľa v hodnote 50 000 eur zo sumy 75 000 eur sa mu odpočíta hodnota daru - 50 000 eur a na tohoto dediča pripadne z dedičstva 25 000 eur a na druhého dediča 75 000 eur. Týmto výpočtom obaja dediči dostanú rovnako po 75 000 eur. 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: Moja mama dostala za života od svojej matky polovicu domu darom. Keď moja mama zomrela, v rámci dedičského konania sa začali upravovať listy vlastníctva po nej. Avšak jej sestra sa dožaduje finančného vyrovnania z daru, ktorý dostala moja mama v forme nehnuteľnosti. Preto sa chcem spýtať, či má na to nejaký právny nárok vzhľadom na to, že na dedičskom konaní bola prítomná pani, ktorá zastupovala jej sestru a mala plnú moc? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaše mama dostala darom od svojej matky polovicu RD.
Pochopili sme otázku tak, že teraz Vaša mama zomrela, pričom jej sestra sa dožaduje finančného vyrovnania z podielu na darovanom RD, ktorý Vašej mame darovala jej mama, Vaša stará mama.

Uvádzame, že Vaša stará mama, ktorá darovala podiel na nehnuteľnosti Vašej mame, mohla so svojim majetkom za života nakladať podľa svojho uváženia a nebola povinný podiel na RD darovať všetkým svojim deťom, teda aj sestre Vašej zomrelej matky.

Ak sa teraz v dedičskom konaní po Vašej matke jej sestra domáha finančného vyporiadania podielu na darovanom RD z tohto dôvodu, že od matky nedostala z RD žiadny podiel, uvádzame, že na toto nemá právny nárok.
Sestra Vašej matky by sa mohla domáhať finančného vyrovnania predmetného daru (Obč. zákonník toto fin. vyrovnanie nazýva započítanie daru na dedičský podiel)  len v prípade dedičského konania po starej matke, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

 

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel, bez môjho vedomia, počas manželstva refinancoval byt z hypotéky do úveru a tento úver navýšil o 10 tisíc. Dohodli sme sa, že tento byt mi po rozvode zostane. Ja som však ani na čo nepodpisovala a peniaze, ktoré získal týmto spôsobom, minul pre seba. Byt bol písaný na neho, ale získal ho počas našeho manželstva. Chcem sa spýtať, či môžem žiadať nahradenie tohto finančného rozdielu. On si po rozvode necháva iný byt, ktorý je financovaný hypotékou. Ďakujem vám veľmi pekne.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, vo Vašom prípade bude potrebné skúmať, či tento byt vôbec patrí do BSM, ak ho nadobudol počas trvania manželstva, avšak je písaný iba na neho. Nakoľko refinancoval úver úplne sám zrejme tento úver vzal iba on a nie ste na ňom vedená ako spoludlžník. Tzn. že byt mohol nadobudnúť výlučne z prostriedkov mimo BSM, a teda by patril iba jemu. Ak by sme sa aj dopracovali k tomu, že byt patrí do BSM, úver nebude predmetom BSM. Rovnako sa nebude v BSM vyporiadavať suma 10 tisíc eur. Ide totiž o jeho výlučné prostriedky, ktoré ak minul do vecí mimo BSM, nebude možné ani uplatniť z jeho strany nárok podľa ustanovenia § 150 OZ. V tomto prípade Vám odporúčame osobnú konzultáciu u advokáta, aby Vám mohol podrobnejšie na základe písomných podkladov posúdiť túto vec.


Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Kúpili sme starý rodinný dom, ktorý sme prenovovali a obnovili z vlastných prostriedkov. Po jeho dokončení, sme ho preniesli na meno nášho syna, ktorý už bol ženatý. Chcem podotknúť, že sme ho preniesli len na meno syna. Po rozvode, bude mať synova manželka nárok na polovicu spomínaného domu?

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ nadobudne niektorý z manželov počas trvania manželstva vec, táto v zásade patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Zákon však počíta aj s určitými výnimkami, akou je napríklad aj darovanie. V zmysle zákona je teda vec získaná darovaním vylúčená z BSM, aj keď bola získaná počas manželstva.

Preto ak ste dom dali na syna napísať darovacou zmluvou, potom ide o majetok, ktorý je vylúčený z jeho BSM. V takom prípade by jeho manželka v prípade rozvodu manželstva nemala mať na tento majetok nárok.

Ak však nešlo o darovanie, ale napríklad o kúpu, potom by už išlo o predmet patriaci do masy BSM.


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vyrovnanie po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Tento mesiac uplynie rok od nášho rozvodu a ešte sme nepodali žiadosť o majetkové vysporiadanie. Potrebujem radu. Keď sme sa s exmanželom zoznámili, vlastnila som byt, na ktorý som mala stavebný úver. Počas nášho manželstva sme spoločne splatili zhruba 10 000 eur. Po roku spoločného života v mojom byte sme ho predali a zakúpili nový. Môj starý byt som predala za 58 000 eur a za nový, na ktorého sme obaja spoluvlastníci (1/1), sme dali 63 000 eur. Aký nárok má môj exmanžel, keď v byte žijem ja s maloletými deťmi? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vyrovnanie po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.09.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ by ste chceli BSM vyporiadať (dohodou, súdom), tak návrh na vyporiadanie BSM na súd je možné podať do troch rokov od zániku (zánik manželstva) BSM. Rovnako tak ak chcete uzavrieť dohodu s bývalým manželom, je tak potrebné urobiť do troch rokov. 

Byt, ktorý ste mali pred manželstvom bol vo vašom výlučnom vlastníctve a nepatril do BSM, rovnako tak ani úver, ktorý ste na neho mali. Peniaze (10 000 EUR) vynaložené na váš úver však už boli z majetku v BSM. Keď ste predali váš byt spred manželstva, peniaze (58 000 EUR) zaň nadobudnuté, patrili do vášho výlučného vlastníctva, pretože byt, ktorý už pred manželstvom bol vo vašom výlučnom vlastníctve sa iba transformoval na financie počas manželstva. Keďže časť peňazí pochádzala zo spoločných prostriedkov, tak tento byt patrí do BSM, a preto ste bezpodielovými spoluvlastníkmi o podiele 1/1.

Každý z vás je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Z uvedeného vyplýva, že vy by ste mali nárok na to, aby sa vám uhradila suma vo výške 58 000 EUR, ktorú ste vložili do vášho spoločného bytu. Zvyšok (5 000 EUR) je potrebné vyporiadať podľa toho, koľko každý z vás vynaložil na spoločný majetok, respektíve celkové vynaložené prostriedky z BSM sa rozdelia na polovicu.

Byt, v ktorom bývate je však v BSM, a teda aj ten sa musí vyporiadať. Vy môžete žiadať byt a aj peniaze, ktoré ste vynaložili z vášho výlučného majetku, avšak môžete sa rovnako tak dohodnúť s bývalým manželom i na tom, že byt mu necháte, len nech vás vyplatí. Možnosti sú rôzne a závisí to od dohody. Ak by rozhodoval v tomto prípade súd, závisí to od posúdenia vašej situácie a situácie bývalého manžela, či má kde bývať a pod. Avšak predpokladáme, že byt by súd vysporiadal tak, že by ho prisúdil vám, s prihliadnutím na maloleté deti. 

Bývalý manžel by mal mať nárok na polovicu (napr. 2 500 EUR) toho, čo sa vynaložilo na kúpu tohto bytu zo spoločného majetku. Rovnako tak má nárok na vrátenie toho, čo vynaložil na váš úver spred manželstva. Nárok má teda na uhradenie polovice z celkovej sumy, ktorá išla zo spoločného majetku na stavebný úver. 

Nie je možné určiť jednoznačný nárok, pretože to závisí buď od vašej dohody alebo rozhodnutia súdu a posúdenia aktuálnej situácie. Na základe vyššie uvedeného však platí, že vám prináleží, čo ste vynaložili na spoločný majetok (58 000 EUR). Bývalý manžel má nárok na polovicu z toho, čo sa vynaložilo zo spoločného majetku v BSM, a to či už na váš úver alebo na byt, či čokoľvek iné. Na druhú polovicu vynaložených prostriedkov z BSM máte nárok okrem iného vy. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vyrovnanie po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.