Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

Dobrý deň. Mohli by ste mi, prosím, povedať, či je možné požiadať o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) po troch rokoch od rozvodu, ak už uplynulo viac ako 7 rokov od rozvodu? Je vôbec možné vysporiadať BSM dohodou, alebo je nutné o to požiadať súdom? S vysporiadaním BSM po rozvode mám problémy, preto prosím o pomoc. Ďakujem. S úctivým pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

Dobrý deň,

ak uplynuli viac ako 3 roky od rozvodu (právoplatného súdneho rozhodnutia o rozvode manželstva), účastníci (bývalí manželia) nemôžu už platne vysporiadať svoje BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Po 3 rokoch od rozvodu manželstva nastáva nevyvrátiteľná právna domnienka:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Ak ste teda mali nehnuteľnosti, tie prešli do podielového spoluvlastníctva a tie je možné majetkovo vysporiadať zmluvou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a ak sa nedohodnete s bývalým manželom, tak potom súdnou cestou.


Vysporiadanie bsm po troch rokocho od rozvodu je možné iba vtedy, ak by do 3 rokov od rozvodu začalo súdne konanie. Delenie majetku po rozchode partnerov (manželov) je po uplynutí 3 rokov možné iba zmluvou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo ak sa manželia nedohodnúť na delení majetku, potom je to možné riešiť súdnou cestou.

BSM po rozvode obsahuje veľmi veľa možností a veľakrát klientom úplne zmeníme pohľad na to, ako by ich súd vysporiadal, ak by sa nedohodli. Nie je dobré za každú cenu sa súdiť, pokiaľ však protistrana účelovo chce získať viac ako jej patrí, potom je namieste riešiť to súdnou cestou. 

Z osobnej skúsenosti vieme, že len veľmi málo konaní skončí na súde rozsudkom. 

Neváhajte sa na nás obrátiť o pomoc. Pokiaľ nemáte peniaze na platenú konzultáciu, využite naše 15 minútové bezplatné konzultácie, prípadne si na tejto našej stránke pohľadajte odpoveď na svoje otázky (vpísaním kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa vpravo hore). Dozviete sa veľa užitočných informácii. 

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o situácii, keď máme úver v Poštovej sporiteľni (PSS), ktorý sme si vzali ako manželia, pričom spoludlžníčkou je moja bývalá manželka. Som povinný vyplatiť celý úver sám? Dojednali sme si, že budem úver splácať ja, no bývalá manželka teraz požaduje jeho predčasné vyplatenie a vyhráža sa mi právnymi krokmi. Rozvod prebehol pred 5 rokmi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň,

Podľa slovenského práva, po rozvode manželstva je dôležité, ako boli záväzky medzi manželmi riešené v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a či došlo k explicitnej dohode o tejto otázke. Záväzky vzniknuté za trvania manželstva môžu byť považované za spoločné, ak boli použité na spoločné potreby alebo ak pre ich získanie boli využité prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pokud ste sa so svojou bývalou manželkou dohodli, že úver budete splácať vy a táto dohoda bola riadne zaznamenaná, môžete sa na ňu odvolávať. Pokiaľ ide o žiadosť bývalej manželky o predčasné splatenie úveru, bude závisieť od podmienok, ktoré boli súčasťou vašej dohody, a od toho, či úverové podmienky umožňujú predčasné splatenie a aké sú s tým spojené poplatky či sankcie.

Vo všeobecnosti, ak ste sa zaviazali splácať úver sami, nie ste automaticky povinný na žiadosť bývalej manželky úver predčasne splatiť, pokiaľ to nie je súčasťou vašej vzájomnej dohody alebo rozhodnutia súdu. Je však dôležité zvážiť všetky okolnosti a možné právne dôsledky vašich krokov. Doporučuje sa konzultácia s právnikom pre presnejšiu analýzu vašej situácie.

V prípade ďalšej potreby sa neváhajte obrátiť na našu advokátsku kanceláriu Ficek & Partners a objednať si konzultáciu cez webovú stránku www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že došlo k rozvodu a už tri roky sme s bývalou manželkou neadresovali otázku bytu, ktorý máme nachádzajúci sa v bývalej spoločnej majetkovej jednotke (BSMJ), stali sme sa podľa zákona podielovými spoluvlastníkmi, každý s podielom jednej polovice. V súčasnosti mám záujem predať svoj podiel bývalej manželke, ktorá má zároveň záujem ho odkúpiť. Rád by som sa informoval o postupe predaja tohto druhu majetku. Akú presne zmluvu je potrebné uzavrieť a aké kroky je treba vykonať na katastri nehnuteľností, pokiaľ je byt údajne zapísaný stále ako BSMJ? Ďakujem vám vopred za odpoveď. S pozdravom, Peter

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 07.02.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné uzatvoriť písomnú kúpnu zmluvu a následne podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. V zmluve uveďte, že nakoľko od zániku BSM uplynuli už 3 roky, tak máte predmetný byt v zmysle zákona v podielovom spoluvlastníctve. K návrhu na vklad spolu s kúpnou zmluvou pripojte aj rozhodnutie o rozvode spolu s vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku. Čo sa týka požiadaviek samotnej kúpnej zmluvy, tu treba rešpektovať ustanovenia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne ust. § 5. V prípade, ak by ste potrebovali pomôcť s jej vypracovaním, tak sa môžete obrátiť aj na advokáta, ktorý Vám s celým procesom môže pomôcť. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako môžem zmeniť zápis vlastníctva bytu na katastri po uplynutí troch rokov z 1 na 0,5 + 0,5 vlastníckeho podielu? BSM v priebehu troch rokov nebolo a nie je. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň, v takomto prípade stačí, ak podáte na kataster žiadosť o prepis na liste vlastníctva z 1/1 na 1/2 a 1/2 pre každého z vás s tým, že ako prílohu predložte katastru rozsudok o rozvode aj s doložkou právoplatnosti. Nakoľko od právoplatnosti rozvodu sa počítajú tri roky, v rámci ktorých ak nedôjde k vyporiadaniu BSM medzi manželmi má sa za to, že sa vyporiadali pokiaľ ide o nehnuteľnosti tak, že tieto sú ich v podielovom spoluvlastníctve. 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedená osem rokov od môjho bývalého manžela. Po rozvode sme si nevysporiadali majetok, ktorý bol napísaný na jeho meno alebo na firmu. Náš spoločne nadobudnutý pozemok daroval svojej priateľke. Potom som sa znovu vydala a požiadala o bankrot, takže som nemohla tento problém riešiť. Už šesť rokov som po bankrote a neviem, ako mám pokračovať v snahe dosiahnuť vrátenie alebo vyplatenie aspoň časti toho, čo sme spolu nadobudli. A nebolo to málo. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste 8 rokov rozvedená. Uvádzame, že vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva ste mohli riešiť buď dohodou v lehote do 3 rokov od rozvodu prípadne v uvedenej lehote podať návrh na súd o vyporiadanie BSM v zmysle ust. § 150 Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Keďže sa tak nestalo, vec môžete riešiť jedine dohodou s bývalým manželom, ale nie ako vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva.

V otázkemuvádzate, že ste prešli osobným bankrotom a preto je vaša otázka špecifická vzhľadom aj na aplikáciu ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Otázkami konkurzu a reštrukturalizácie sa naša poradňa nezaoberá, preto môžeme len všeobecne uviesť, že v zmysle ust. § 53 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Ak úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo pred vyhlásením konkurzu, a) dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavreté v posledných šiestich mesiacoch pred vyhlásením konkurzu sú neplatné, b) ak sa už začalo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré sa doposiaľ právoplatne neskončilo, vstupuje správca do konania namiesto úpadcu dňom vyhlásenia konkurzu, c) ak sa ešte nezačalo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je správca povinný bezodkladne podať návrh na toto vyporiadanie namiesto úpadcu, /naša poznámka : toto je váš prípad/
d) na účinnosť dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné schválenie príslušným súdom."

 

Odporúčam v tomto smere písomne kontaktovať správcu konkurznej podstaty.

 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po rozvode sme spísali dohodu o vysporiadaní BSM, ktorá bola notársky overená a zapísaná aj v katastri. Napriek tomu sa môj exmanžel stále vyhráža, že si môže ešte uplatňovať nárok na dorovnanie peňazí, pretože chce získať ďalšie peniaze. Už sme tri roky rozvedení. Má nejaké právo alebo možnosť ešte sa domáhať finančného vyrovnanie?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň, to či má váš manžel nárok na ďalšie dorovnanie zavísí od toho, či ste si vyporiadali BSM vo vzťahu ku všetkému majetku, ktorý bol predmetom BSM. Ak ste dohodou o vyporiadaní BSM vyporiadali všetky vaše spoločné aktíva aj pasíva, t.j. vykonali ste vyporiadanie v širšom slova zmysle, potom máme za to, že už váš manžel nemá nárok na žiadne dorovnanie. Uvedený nárok by mal iba vo vzťahu k majetku, ktorý nebol zahrnutý do vyporiadania už zavkladovanou dohodou.

Pokiaľ ide o lehotu troch rokov, potom platí, že po jej uplynutí nastupuje zákonná domnienka, že vo vzťahu k veciam, ktoré si manželia do  troch rokov od zániku BSM nevyporiadali dohodou alebo rozhodnutím súdu, platí, že tieto sú pokiaľ ide o nehnuteľné veci v podielovom spoluvlastníctve manželov a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. A pokiaľ ide o hnuteľné veci, vo vzťahu k nim platí, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako sa mám vysporiadať s bývalou manželkou, keď som vyhral súd a dom patrí v rámci BSM (Bytového sporiteľného modelu)? Napriek tomu mi nechce takmer nič dať, pretože má čestné prehlásenie rodičov, ktorí poskytli peniaze na stavbu domu. Dom bol postavený počas našeho manželstva.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 16.05.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynuli viac ako tri roky. Ak je náš predpoklad správny a súd určil, že dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom ak nebol v uvedenej dobe 3 rokov od rozvodu podaný návrh na súd a ani ste sa v bývalou manželkou nedohodli na vyporiadaní BSM písomne dohodou, potom platí, že dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, čo vyplýva, z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

V otázke neuvádzate kto v dome býva a v celosti ho užíva /len predpokladáme, že bývalá manželka/, potom je možnosťou vyzvať bývalú manželku na vyporiadanie domu a to tak, že jej ponúknete na predaj svoj podiel na dome za dohodnutú sumu. AK s návrhom nebude súhlasiť a prípadne by ste našli kupujúceho na svoj podiel, môžete svoj podiel na dome predať cudzej tretej osobe. Otázkou je, či cudzia osoba odkúpi len podiel na dome.

Druhou možnosťou je, aby ste v prípade neúspechu vyššie uvedeného kroku podali návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ak nepožiadam o majetkové vyrovnanie do troch rokov a som spoluvlastníkom domu s hypotékou, pričom sa tam nezdržujem a nijakým finančným spôsobom neprispievam, mám v budúcnosti pri predaji domu nárok na vyplatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, pokiaľ si vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadate do troch rokov od jeho zániku dohodou alebo prostredníctvom súdu, tak potom platí zákonná domnienka, že ste ho vyporiadali tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, má sa za to, že tieto ste si vyporiadali podľa stavu, v akom každý z vás tieto veci pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú vo vašom podielovom spoluvlastníctve a že podiely vás oboch na nich sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Vzhľadom na to, v prípade, ak v budúcnosti budete dom predávať, budete mať nárok na vyplatenie  polovice sumy z predajnej ceny, nakoľko stále budete jeho podielovou spoluvlastníčkou. Pokiaľ ide o to, že ste sa nepodielali na úhrade splátok spoločnej hypotéky, toto na váš nárok na výplatu z predaja spoločnej nehnuteľnosti nemá vplyv. Váš manžel si totiž polovicu z úhrady každej splátky môže od vás nárokovať hneď po jej úhrade. Ak tak nerobí, vystavuje sa tomu, že tento jeho nárok sa premlčí. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás, aká je lehota na podanie majetkového vysporiadania po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2022)

Dobrý deň,

 

návrh na súd treba podať alebo dohodu treba uzavrieť do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Vychádza to z ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja súčasná partnerka sa rozviedla približne pred 6 rokmi a dom, ktorý bol na hypotéku na jej meno bez účasti manžela, tu pôvodne stál. Manžel však predal pivnicu, ktorú vlastnil, a peniaze sa použili na prerábku tohto domu. Po rozvode už nemohla hypotéku platiť, tak predala dom a dlh sa vyplatil. Dnes sa jej exmanžel vyhráža súdom, pretože neuhrádzal alimenty na deti a ona celú situáciu oznámila polícii. Moja otázka znie: Môže si jej exmanžel dnes uplatniť nárok na akúkoľvek čiastku z predaja domu alebo na peniaze použité na jeho rekonštrukciu? Boris

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 23.03.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že nakoľko rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 6 rokmi, potom už nie je možné podať návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky /§ 149 a nasl. Obč. zákonníka/.

Z otázky vyplýva, že priateľka kúpila dom na hypotéku, ktorá bola na jej meno. Uvádzame však, že ak hypotéka bola platená za trvania manželstva i keď by to bolo len zo mzdy Vašej priateľky, uvádzame, že vyplatená mzda patrí do BSM a jej bývalý mal nárok na vyplatenie jednej polovice uhradených splátok počas trvania manželstva, vrátane toho, že peniaze z predaja pivnice, ktorá bola jeho výlučným vlastníctvom, investoval do domu manželky. Nárok na vrátenie uvedenej investície však tiež už uplynul, lebo rozsudok o rozvode manželstav nadobudol právoplatnosť pred 6 rokmi. Záver je ten, že súdnou cestou sa bývalý manžel Vašej priateľky nedomôže vyplatenia adekvátnej náhrady za vloženú investíciu, rovnako ani podielu na uhradených splátkach hypotéky.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som šesť rokov po rozvode a stále som nevyriešil situáciu s bývalou manželkou. Chcel som predať dom a kúpiť jej byt. S ničím nesúhlasí. Počas celého manželstva a aj po ňom nepodnikla žiadnu prácu a ja platím všetko aj po rozvode. Zahrňuje to aj hypotéku, odpad a daň. Chcem vedieť, či z právneho hľadiska musím brať ohľad na jej súhlas pri kúpe bytu. Ďakujem. Štefan.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred cca 6 rokmi. Dom, ktorý chcete predať, bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak je to tak, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že dom je teraz právne v podielovom spoluvklastníctve obidvoch bývalých manželov v pomere 1/2 k celku. V nadväznosti na uvedené ustanovenie platí, že Vy ako bývalý manžel môžete predať len jednu polovicu domu. Odporčúame manželku vyzvať /čo zrejme nebude akceptované resp. zrealizované/ a to vyzvať ju, aby odkúpila Váš podiel. Ak by ste mali kupujúceho a manželka Váš podiel neodkúpi, potom môžete predať svoj podiel záujemcovi o kúpu.

Druhou možnosťou je, aby ste následne podali návrh  na súd na zrušenie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."
 
Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.