'

Zodpovednosť zamestnanca za škodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trenčín
Odpovedané dňa: 25. 4. 2017

Otázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom nasledovného: som zamestnaná (na dohodu) na exekútorskom úrade, kde vykonávam administratívne práce, súvisiace najmä s nahrávaním správnych údajov do systému. Zodpovednosť za prípadnú zlú evidenciu (z, ktorej by mohlo plynúť disciplinárne konanie pre exekútora) nesiem ja alebo exekútor, ak áno, môže si vymáhať náhradu škody? Je preto potrebné uzavrieť poistenie? Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Dobrý deň,

vzťah medzi Vami a exekútorom je pracovnoprávnym vzťahom, ktorý primárne upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  účinnom znení (ďalej len "Zákonník práce").

Ako zamestnankyňa (aj keď nie zamestnaná v pracovnom pomere ale na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) za svoju prácu aj zodpovedáte.

Podľa § 225 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Teda, ak zavinene porušíte povinnosť pri výkone svojej práce, v dôsledku ktorej vznikne zamestnávateľovi škoda (vo vzťahu k Slovenskej komore exekútorov je za činnosť svojho exekútorského úradu zodpovedný výlučne súdny exekútor - Váš zamestnávateľ), budete povinná podľa § 186 ods. 1 Zákonníka práce nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch.

Povinnosť poistiť sa pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi nemáte, avšak samozrejme sa môžete rozhodnúť, že sa poistiť pre uvedený prípad dáte. To je však už výlučne na Vašom rozhodnutí.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som zamestnankyňou vo firme kde sa pracuje s farbami a riedidlami. Pri výkone svojej práce, konkrétne pri čistení vani s farbou sa mi zachytili okuliare a spadli do nej. Vane čistiť musím, je to v rámci môjho pracovného zaradenia. Okuliare sú znehodnotené farba v kombinácii s riedilom mi ich mierne rozpustila. Mám možnosť nahrádzať škodu zamestnávateľovi? Okuliare musím nosiť stále, vyžaduje si ich korekcia zraku. Momentálne pri nosení ma škriabu a aj z estetického hľadiska to je zle, čiže urite budem potrebovať nové. Mám nejakú možnosť obrany? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň,

podľa § 192 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.

Aby ste mali nárok na náhradu škody, musel by zamestnávateľ porušiť nejakú právnu povinnosť. Ak pracujete s chemikáliami, mali by ste mať nejaké ochranné prostriedky a mali by ste byť poučená o tom, ako ich využívať. Ak to neurobil je tu predpoklad, že porušil právne predpisy a mal by za škodu zodpovedať. V otázke však neuvádzate, či ste poučená boli, alebo nie. Ak áno, potom nárok na náhradu škody mať nebudete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné, aby odomňa zamestnávateľ požadoval v prípade nehody náhradu škody na služobnom vozidle vo výške 10% z výšky škody? Je to legálne? Nakoľko všade som sa dočítal, že je možné požadovať náhradu škody iba do výšky 4-násobku hrubej mzdy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 186 a nasl. Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

§ 187 : 

(1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

§ 188 : Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody."

 

Zamestnávateľ je povinný preukázať Vašu zodpovednosť za škodu, ako aj výšku škody.

V prípade pochybností o výške škody odporúčame konzultáciu s odborníkom, aby predmetom Vašej náhrady nebola časť opravy MV, ktorá nemá súvislosť s nehodou. Prípadne odporúčame v budúcnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk