'

Zodpovednosť zamestnanca za škodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 4. 2017

Otázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom nasledovného: som zamestnaná (na dohodu) na exekútorskom úrade, kde vykonávam administratívne práce, súvisiace najmä s nahrávaním správnych údajov do systému. Zodpovednosť za prípadnú zlú evidenciu (z, ktorej by mohlo plynúť disciplinárne konanie pre exekútora) nesiem ja alebo exekútor, ak áno, môže si vymáhať náhradu škody? Je preto potrebné uzavrieť poistenie? Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Dobrý deň,

vzťah medzi Vami a exekútorom je pracovnoprávnym vzťahom, ktorý primárne upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v  účinnom znení (ďalej len "Zákonník práce").

Ako zamestnankyňa (aj keď nie zamestnaná v pracovnom pomere ale na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) za svoju prácu aj zodpovedáte.

Podľa § 225 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Teda, ak zavinene porušíte povinnosť pri výkone svojej práce, v dôsledku ktorej vznikne zamestnávateľovi škoda (vo vzťahu k Slovenskej komore exekútorov je za činnosť svojho exekútorského úradu zodpovedný výlučne súdny exekútor - Váš zamestnávateľ), budete povinná podľa § 186 ods. 1 Zákonníka práce nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch.

Povinnosť poistiť sa pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi nemáte, avšak samozrejme sa môžete rozhodnúť, že sa poistiť pre uvedený prípad dáte. To je však už výlučne na Vašom rozhodnutí.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu (Pracovné právo)

Dobrý deň, Zistil som, že si môžem obnoviť poistenie škody, (mal som ho v minulosti ale myslel som, že je už neplatné), a tak som aj urobil, teda mal by som byt poistený aj za tu škodu, ktorú som spôsobil. Neviem, či poisťovňa vyplatí celú výšku škody. Som povinný doplatiť zostávajúcu škodu ? Napr. Škoda je 1000 € a poisťovňa preplatí 600 €, som povinný doplatiť 400 € zamestnávateľovi alebo tým, že som bol poistený tak nesie celú škodu poisťovňa ? Ďakujem.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2019)

Dobrý deň, 

ak máte platnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, je treba vznik škody a to, že zamestnávateľ požaduje od Vás jej náhradu, nahlásiť ako poistnú udalosť do poisťovne. 

Podľa ust. § 822 Obč. zákonníka platí, že "z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ za neho nahradil podľa poistných podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá."

Zamestnávateľ bude musieť preukázať výšku škody a Vašu zodpovednosť.

Rozsah Vašej spoluúčasti, teda tohto, čo už poisťovňa neuhradí máte uvedené v poistenej zmluve prípadne príslušných všeobecných poistných podmienkach a v tomto rozsahu budete musieť uhradiť zamestnávateľovi škodu. Spoluúčasť je určená v % alebo pevnou sumou v €.

Príklad : Poistná suma v poisťovni 5000 €, škoda uplatnená zamestnávateľom 1000 €, poisťovňa uzná na základe predložených dokladov dokladov 800 €, pri spoluúčasti 10 % min. napr. 50 €, poisťovňa uhradí :  720 €, Vy budete musieť uhradiť 80 €. Ak by následne chcel zamestnávateľ od Vás celú výšku škody do 1000 € mínus 800 € = 200 €, musel by to v občianskoprávnom konaní preukázať.

Odporúčam poistnú udalosť nahlásiť poisťovni a zamestnávateľovi oznámiť poisťovňu, aby v poisťovni uplatnil svoje nároky voči Vašej osobe. 

Bez súhlasu poisťovne zamestnávateľovi neuhradzujte ním požadovanú náhradu škody.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu (Pracovné právo)

Som automechanik a v pracovnej zmluve na dobu neurčitú mám klauzulu, že zodpovedám za stav, vybavenie a nepoškodenie opravovaného vozidla zákazníka. Opravoval som auto a urobil som škodu asi 1000 €. Budem povinný to zaplatiť? Poistku nemám. Ďakujem.

 

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2019)

Dobrý deň,  najprv kúsok právnej teórie.

Podľa ust. Zákonníka práce platí : 

"§ 179  : (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

§ 186 :
(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.
(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.
(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom."

To, že v pracovnej zmluve máte uvedené, že zodpovedáte za vzniknutú škodu, je len citáciou Zákonníka práce. Povinnosťou zamestnávateľa je preukázať Vaše zavinenie za vzniknutú škodu, ako aj jej výšku.

Nepíšete v otázke čo v tomto prípade predstavuje škodu (poškodenie auta, poškodenie zariadenia zamestnávateľa a pod.) a na základe čoho resp. akým spôsobom a na základe čoho zamestnávateľ určil presne sumu 1000 €. Ak táto skutočnosť nevyplýva z listu zamestnávateľa, poiadajte ho, aby presne určil, na základe čoho k uvedenej sume dospel.

Krajský súd Nitra, sp. zn. 5Co/30/2014  k tomu uvádza :

"Za škodu sa považuje skutočná škoda a iná škoda, najmä ušlý zisk. Existenciu škody preukazuje poškodený. Pod skutočnou škodou treba rozumieť sumu, o ktorú sa majetok poškodeného zmenšil, pričom táto suma zodpovedá hodnote, ktorú treba vynaložiť na to, aby sa vec uviedla do pôvodného stavu. Ušlý zisk predstavuje majetkovú hodnotu, ktorá zodpovedá tomu, o čo by sa majetok poškodeného zväčšil, ak by nedošlo ku škodnej udalosti. Ako vyplýva z komentára k Zákonníku práce a k citovanému ustanoveniu, zamestnanec v zásade zamestnávateľovi zodpovedá iba za skutočnú škodu a len výnimočne, napr. pri úmyselne spôsobenej škode zodpovedá aj za ušlý zisk. To, že zamestnávateľovi vznikla škoda a aká je jej výška, preukazuje poškodený."

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som zamestnankyňou vo firme kde sa pracuje s farbami a riedidlami. Pri výkone svojej práce, konkrétne pri čistení vani s farbou sa mi zachytili okuliare a spadli do nej. Vane čistiť musím, je to v rámci môjho pracovného zaradenia. Okuliare sú znehodnotené farba v kombinácii s riedilom mi ich mierne rozpustila. Mám možnosť nahrádzať škodu zamestnávateľovi? Okuliare musím nosiť stále, vyžaduje si ich korekcia zraku. Momentálne pri nosení ma škriabu a aj z estetického hľadiska to je zle, čiže urite budem potrebovať nové. Mám nejakú možnosť obrany? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň,

podľa § 192 ods. 1 Zákonníka práce Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.

Aby ste mali nárok na náhradu škody, musel by zamestnávateľ porušiť nejakú právnu povinnosť. Ak pracujete s chemikáliami, mali by ste mať nejaké ochranné prostriedky a mali by ste byť poučená o tom, ako ich využívať. Ak to neurobil je tu predpoklad, že porušil právne predpisy a mal by za škodu zodpovedať. V otázke však neuvádzate, či ste poučená boli, alebo nie. Ak áno, potom nárok na náhradu škody mať nebudete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zodpovednosť zamestnanca za škodu (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné, aby odomňa zamestnávateľ požadoval v prípade nehody náhradu škody na služobnom vozidle vo výške 10% z výšky škody? Je to legálne? Nakoľko všade som sa dočítal, že je možné požadovať náhradu škody iba do výšky 4-násobku hrubej mzdy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 186 a nasl. Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

§ 187 : 

(1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

§ 188 : Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody."

 

Zamestnávateľ je povinný preukázať Vašu zodpovednosť za škodu, ako aj výšku škody.

V prípade pochybností o výške škody odporúčame konzultáciu s odborníkom, aby predmetom Vašej náhrady nebola časť opravy MV, ktorá nemá súvislosť s nehodou. Prípadne odporúčame v budúcnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk