Máte
otázku?

Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Ukončila som pracovný pomer a podľa pracovnej zmluvy mi zamestnávateľ má vyplatiť odstupné. Ten však to odmieta. Ako mám postupovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Dobrý deň.

vo Vašej otázke neuvádzate podrobnosti o tom, o aký spôsob skončenia pracovného pomeru ide. Táto informácia je dôležitá pre určenie toho, či sa na Vás nevzťahuje niektorá z výnimiek podľa § 76 Zákonníka práce. V zásade, ak Vám vznikol nárok na vyplatenie odstupného je zamestnávateľ povinný Vám ho vyplatiť. Vyplatenia mzdy sa môžete domáhať súdnou cestou a rovnako existuje možnosť podať trestné oznámenie podľa §214 ods.1 Trestného zákona, podľa ktorého Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Keď mi zamestnávateľ napíše vo výpovedi "Výplata odstupného sa uskutoční vo výplatnom termíne august 2023", znamená to, že keď som ukončila zamestnanie dňa 23.08.2023, môže mi v auguste vyplatiť odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.08.2023)

Dobrý deň, odstupné Vám bude vyplatené v septembri, za mesiac august 2023.

Odstupné, ako aj akékoľvek iné peňažné nároky zamestnanca, sa pri skončení pracovného pomeru vyplácajú spolu s poslednou mzdou vo výplatnom termíne. 

Pojem výplatný termín znamená, za aký mesiac je mzda zamestnancovi vyplácaná. Teda v septembri za august, v októbri za september atď.. 

Mzda sa vypláca mesačne pozadu. 

Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce, "Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak."

Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce, "Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

Keby Vám mal zamestnávateľ vyplatiť odstupné ako píšete, tak by bolo vo Vašej výpovedi napísané, že odstupné sa vyplatí dňa 23.08.2023. Vo výpovedi bolo však uvedené, že sa vyplatí vo výplatný termín za august 2023, čo znamená v septembri 2023, spolu s Vašou mzdou za august. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako zdravotná sestra v zubnej ambulancii už od 1.1.2000, teda už 23 rokov, s dvoma materskými dovolenkami (každá trvala 1,5 roka). Môj zamestnávateľ, pán doktor zo zubnej ambulancie, uvažuje, že buď zruší alebo predá ambulanciu, pretože je už dôchodca. Rada by som sa opýtala, na čo mám nárok ako zamestnankyňa, ak sa môj zamestnávateľ takto rozhodne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.07.2023)

Dobrý deň,

v prípade zrušenia zamestnávateľa, možno dostanete výpoveď a máte nárok na na odstupné. Ale skôr si myslím, že ak to robí tak, ze predá podnik novému zamestnávateľovi, tak Vás tam bude potrebovať, aby vedel ako ste fungovali. Pretože za 23 rokov ste získali veľa skúseností. 

 

Ak by sa ale rozhodol dať Vám výpoveď, tak ak ste u jedného zamestnávateľa odpracovali 23 rokov, ako píšete, tak výška Vášho odstupného by mala byť najmenej v sume štvornásobku Vášho priemerného mesačného platu. Zamestnávateľ Vám môže dať samozrejme aj vyššie odstupné, nakoľko zákon stanovuje len minimálnu zákonnú výšku.

Podľa § 67 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Pracovný pomer však môžete ukončiť aj dohodou, z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, kedy by ste mali nárok na odstupné vo výške päťnásobku Vášho priemerného mesačného platu.

Podľa § 67 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

V prípade predaja ambulancie, a nového zamestnávateľa, by sa Vám nemalo nič zmeniť. V tom prípade prechádzajú práva a povinnosti zo starého zamestnávateľa no nového. Jedine, že by nový majiteľ chcel inú zdravotnú sestru.

Podľa § 27 Zákonníka práce, "Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak."


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, v spoločnosti som pracovala od 15. 02. 2009. V roku 2017 sa nám narodilo prvé dieťa a v roku 2019 druhé dieťa. Rodičovská dovolenka mi skončila dňom 07. 02. 2022. Zamestnávateľ sa mi predtým, konkrétne v októbri 2021, ozval, aby sa oboznámil, či sa po skončení rodičovskej dovolenky vrátim do práce. Vzhľadom na vzdialenosť a už narodené deti, som mu odpovedala, že sa nevrátim. A tak sme sa dohodli na uzavretí Dohody o skončení pracovného pomeru. Dohodu som podpísala dňom 28. 10. 2021, s tým, že pracovný pomer u zamestnávateľa na žiadosť zamestnanca (ako je uvedené v dohode) skončí dňom 07. 02. 2022. Ďalej je v dohode uvedené, že táto dohoda sa uzatvára podľa paragrafu 60 Zákonníka práce. Je tam tiež uvedené, že zamestnancovi bude mzda vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Prosím Vás, vznikol mi podľa uvedených skutočností nárok na odstupné? Ďakujem. Mária

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň, vo Vami vedenom prípade platí ust. §  60 Zákonníka práce :

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
Ako vyplýva z vyššie uvedeného zák. ustanovenia ak zo samotnej dohody o skončení prac. pomeru nevyplýva, že pracovný pomer skončil dohodou z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa. nárok na odsstupném v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce Vám nevznikol.

Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V októbri som ukončila pracovný pomer v práci, bolo mi vyplatené odstupné a preplatenie dovolenky. Avšak, všetko to mi zrátaľi dokopy za mesiac október (mzda, dovolenka, odstupné) a to zrátaľi spolu do hrubej mzdy. Z tejto sumy mi následne odrátali zdravotné a všetky ostatné poistné a zrážky. Bol tento postup správny? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,

v zmysle zákona o sociálnom poistení je vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, ďalej okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. V zmysle zákona o dani z príjmov je odstupné predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), a tento príjem sa zdaní spolu s bežným príjmom zamestnanca. Uvedené sa týka aj preplatenej dovolenky. Rovnako aj zákon o zdravotnom poistení ustanovuje, že na účely tohto zákona sa za zárobkovú činnosť považuje príjem zo závislej činnosti (s výnimkou výslovne uvedených príjmov v ust. § 10b ods. písm. a) tohto zákona). Toto plnenie je tak súčasťou vymeriavacieho základu aj pre účely platenia zdravotného poistenia. Vzhľadom na uvedené, postup zamestnávateľa bol správny. Odstupné Vám zamestnávateľ nezdaňuje samostatne. V zmysle Zákonníka práce sa odstupné má vyplácať v najbližšom výplatnom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, 21. 5. 2021 som ukončil svoj pracovný pomer dohodou. Dohoda obsahovala klauzulu o vyplatení dvojmesačného odstupného. Pritom platný termín už uplynul. Bol mi vyplatený plat za príslušný mesiac, ale bez odstupného. Chcem sa spýtať, či je odstupné súčasťou výplaty, alebo sa vypláca zvlášť a v akom termíne? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že pri odstupnom nemáte určený iný termín výplaty, malo byť odstupné zaplatené spolu s poslednou mzdou. Vyzvite písomne zamestnávateľa o zaplatenie dlžnej sumy. V prípade, že nebude reagovať, bude možné voči nemu začať súdne konanie o vymoženie dlžnej sumy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostal som výpoveď dohodou k 1. 3. 2021. Môj zamestnávateľ sa dostal do konkurzu a mne bola vyplatená čiastka z garančného fondu. Ako si môžem uplatniť zvyšnú čiastku? Existuje niekde predpísaný vzor tlačiva?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že Váš zamestnávateľ sa stal platobne neschopným, po splnení zákonných podmienok sa vypláca dávka zo základného fondu garančného poistenia.

Nárok na dávku garančného poistenia si ako zamestnanec uplatňujete na základe písomnej žiadosti. Tlačivá žiadostí o poskytnutie dávky garančného poistenia sú k dispozícii v príslušných pobočkách Sociálnej poisťovne, ako aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na dávku garančného poistenia vznikne, ak ste ako zamestnanec alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu a zamestnávateľ sa stal platobne neschopný. Uviedli ste, že Vám čiastka bola vyplatená a chcete si uplatniť zvyšnú čiastku.

Neuviedli ste o akú čiastku ide, avšak zákon o sociálnom poistení v ust. § 102 ods. 1 pod písm. a) až l) vymenúva, ktoré nároky sa z tohto poistenia uspokojujú (napr. nárok na mzdu a náhradu príjmu za čas pracovnej pohotovosti, nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, nárok na odstupné a i.) Iné nároky nie je možné z garančného poistenia uspokojiť.

 

Dávku si môžete uplatniť najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. 


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Od 1. mája 2021 mi začína plynúť výpovedná doba. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budem počas týchto 3 výpovedných mesiacov doma na 70 percent. Mám od firmy nárok na dvojmesačné odstupné. Rád by som sa opýtal, z ktorých mesiacov sa mi toto odstupné bude vypočítavať? Dúfam, že nie z posledných troch mesiacov, kedy mi beží výpovedná doba a ja som na 70 percent. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.04.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce odstupné odvodzuje od priemerného mesačného zárobku. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Pritom rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroka, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka. Nakoľko pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, t.j. s prihliadnutím na to čo ste uviedli, táto uplynie 31.07.2021, je rozhodujúcim obdobím na výpočet priemerného zárobku kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom sa pracovný pomer skončil, t.j. za apríl, máj a jún 2021. 

Ak by ste v rozhodujúcom období neodpracovali aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa potom zistí zo mzdy, ktorú by ste dosiahli od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by ste zrejme dosiahli. Priemerný zárobok a rovnako ani pravdepodobný zárobok nemôže byť nižší ako minimálna mzda, na ktorú by vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný (pravdepodobný) zárobok použiť.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ukončil som pracovný pomer dohodou podľa paragrafu 60. Pracovný pomer trval 2 roky a 116 dní. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
aj keď bol pracovný pomer ukončený dohodou, nárok na odstupné vznikne iba v tom prípade, ak bol tento pracovný pomer ukončený z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak sa pracovný pomer ukončoval z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) tento dôvod musí byť v dohode uvedený. Ak ho tam uvedený nemáte, zrejme došlo k ukončeniu pracovného pomeru z iných dôvodov, a potom Vám nárok na odstupné nevzniká.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo ešte môžem urobiť, aby som dostala odstupné. Vo firme som zamestnaná jeden a pol roka a výpoveď som si podala sama s dvojmesačnou výpovednou dobou. Keď som zamestnávateľovi navrhla, aby mi dal výpoveď s odstupným, nesúhlasil s tým, argumentujúc tým, že je to nekorektné voči firme. Výpoveď bola podaná 31. 3. 2021. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
ak ste výpoveď dali Vy, ako zamestnanec, zo zákona Vám nevzniká nárok na odstupné. Odstupné by Vám v tomto prípade mohol zamestnávateľ vyplatiť iba na základe svojej vlastnej slobodnej vôle. Zákonný nárok na odstupné Vám však nevznikol.


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na materskej dovolenke a zároveň som v 26. týždni tehotenstva. Možno mi však hrozí problém, pretože sa mi ozval zamestnávateľ s tým, že ruší prevádzku a musí mi podať výpoveď. Môj pracovný pomer by mal tento rok dosiahnuť dĺžku už piatich rokov. Chcela by som sa preto opýtať, aký druh výpovede mi môže dať a či mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,

uviedli ste, že ste momentálne na rodičovskej dovolenke. Na to, aby výpoveď daná zamestnávateľom bola platná, musí byť písomná a doručená, pričom zamestnávateľ môže dať výpoveď iba z dôvodov taxatívne vymedzených v § 63 Zákonníka práce.

Keďže zamestnávateľ Vám oznámil, že ruší prevádzku, do úvahy pripadá posúdenie dôvodu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a) v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. Pritom zamestnávateľ sa ruší vždy, ak prestane podnikať alebo vykonávať činnosť, pre ktorú doposiaľ zamestnával zamestnancov bez toho, aby práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prešli na preberajúceho zamestnávateľa. Pri uplatnení tohto dôvodu výpovede, a za podmienky, že zamestnávateľ sa zrušuje ako celý zamestnávateľský subjekt, nemá zamestnávateľ objektívnu možnosť ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu. Ak sa však zrušuje iba časť zamestnávateľa, nevidím prekážku v tom, aby Vám najskôr ponúkol inú vhodnú prácu (a to aj na kratší pracovný čas) v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.

Vzhľadom na to, že ste na rodičovskej dovolenke, pozrel som sa aj na ust. § 64 Zákonníka práce, ktoré upravuje tzv. ochrannú dobu, t.j. dobu počas ktorej Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď. Pri uplatnení výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. (teda keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje) sa zákaz výpovede na Vás nevzťahuje, a preto zamestnávateľ môže s Vami skončiť pracovný pomer výpoveďou hoci ste na rodičovskej dovolenke.

Ak zamestnávateľ voči Vám uplatní výpoveď a to zo spomínaného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, máte nárok na odstupné, ktoré by malo byť s prihliadnutím na dĺžku pracovného pomeru najmenej v sume dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Len pre úplnosť, ak by ste z toho istého dôvodu skončili pracovný pomer dohodou, mali by ste nárok na odstupné až vo výške trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.