Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Ukončila som pracovný pomer a podlľa pracovnej zmluvy mi má zamestnávateľ vyplatiť odstupné. To však odmieta. Ako mám postupovať ? Ďakujem za radu

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Dobrý deň.

vo Vašej otázke neuvádzate podrobnosti o tom, o aký spôsob skončenia pracovného pomeru ide. Táto informácia je dôležitá pre určenie toho, či sa na Vás nevzťahuje niektorá z výnimiek podľa § 76 Zákonníka práce. V zásade, ak Vám vznikol nárok na vyplatenie odstupného je zamestnávateľ povinný Vám ho vyplatiť. Vyplatenia mzdy sa môžete domáhať súdnou cestou a rovnako existuje možnosť podať trestné oznámenie podľa §214 ods.1 Trestného zákona, podľa ktorého Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Zamestnávateľ som mnou skončil pracovný pomer zrušením pracovného miesta a v najbližšom výplatnom termíne mi vyplatil aj plne odstupné. V ochrannej lehote som však nastúpil na PN a listom som mu oznámil uplatnenie si §64 ods. 2, a teda, že pracovný pomes skončí až ukončením PN. Keďže ta naďalej trvá (už tretí mesiac), zamestnávateľ mi doručil výzvu na vrátenie vyplateného odstupného aj s úrokom s tým, že ide o oneopravnene obohatenie. Aký je Vás názor?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,
podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Podľa môjho právneho názoru nemá nárok na vrátenie odstupného. Právo na odstupné máte už teraz, pretože toto podľa zákona vzniká "pri" skončení pracovného pomeru, nie "po" skončení pracovného pomeru. Pracovný pomer končí výpoveďou a skončí uplynutím výpovednej doby. Vo Vašom prípade skončí ukončením PN. Odstupné sa končí po skončení pracovného pomeru. Teda by sa malo vyplatiť až po uplynutí výpovednej doby (ukončení PN). Ak ste sa ale dohodli inak, teda, že Vám to vyplatí skôr, tak potom je to v poriadku a vracať to nemusíte. 

Pracovný pomer sa raz v dôsledku predmetnej výpovede skončí, len to bude neskôr, než zamestnávateľ čakal. Tak, či tak Vám ho bude musieť vyplatiť. Odstupné by ste museli vrátiť len ak by ste k nemu znova nastúpili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Môže zamestnávateľ navrhnúť zamestnancovi dohodu o postupnom vyplácaní odstupného? Napr. zamestnancovi patrí odstupné vo výške jeho päťmesačného priemerného zárobku a zamestnávateľ sa chce so zamestnancom dohodnúť, že mu ho bude vyplácať postupne, vo výške mesačnej priemernej mzdy. Je táto možnosť niekde uvedená aj v Zákonníku práce? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň p. Švecová,
podľa ust. § 76 ods. 6 Zákonníka práce platí :

"Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že je možná dohoda o postupnom vyplácaní odstupného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem. Potrebovala by som poradiť a neviem na koho sa mám obrátiť. Dna 29. 02. Som podpísala dohodu o skončení pracovného pomeru s nárokom na 3 mesačne odostupné a týmto moje starosti začali. Bývalý zamestnávateľ mi nechce vyplatiť odstupné 3 mesačne ako som podpísala, ale poslal mi na účet len 2 mesačne odstupné, lebo, že podľa zákona mám nárok len na to a účtovníčka sa pomýlila pri písaní tej dohody, a že on to proste nezaplatí. Prosím Vás ako mám postupovať ďalej? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.
 

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň prajem,

bolo by potrebné vidieť dohodu, ale odstupné sa musí uhradiť v prípade, ak na to vznikne zákonný dôvod (zrušenie zamestnávateľa, skončenie pracovného pomeru pre nadbytočnosť, či nespôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav). Pri dohode je nárok vyšší, než pri výpovedi, pričom zákon určuje minimum. Zamestnávateľ Vám môže poskytnúť aj viac, než ukladá zákon. Ak podpísal dohodu s tým, že budete mať nárok na vyššie odstupné než ukladá zákon, máte podľa môjho názoru na to nárok. To, že sa pomýlila účtovníčka na tom nič nemení. Od nej si môže potom žiadať náhradu škody.  Ak to nezaplatí dobrovoľne, môžete ho žalovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, toho času som na PN od 04.2019. Lekár mi poradil, že mám dať výpoveď zo zdravotných dôvodov. Chcem vedieť, či mám nárok na odstupné. Pracujem tu 12 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2020)

Dobrý deň. Nárok na odstupné upravuje predovšetkým ustanovenie § 76 Zákonníka práce. Pokiaľ chcete odstupné, pričom dôvodom skončenia pracovného pomeru bude fakt, že ako zamestnanec ste stratili vzhľadom na Váš zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, tak je potrebné sa na skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom dohodnúť (nie podať výpoveď). Pritom ak Váš pracovný pomer trval 12 rokov, potom by ste za daných okolností mali nárok na odstupné najmenej v sume štvornásobku priemerného mesačného zárobku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Rozviazanie (ukončenie) pracovného pomeru. Mám prac zmluvu, zamestnávateľ je slovenská firma a posiela na prácu do zahraničia. Firma ma málo práce, tak ma chce prepustiť formou dohodou o rozviazaní prac pomeru. Otázka: Mám žiadať výpovedi s nárokom na jednomesačné odstupné? Ďakujem za odpoveď. Hudák.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete ukončiť prac. pomer s tým, aby Vám vznikol nárok na odstupné, sú v podstate dve možnosti :

1./ Dohoda o skončení pracovného pomeru podľa ust. § 60 ZP :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

T. j. : V dohode o skončení prac. pomeru musí byť uvedený dôvod - zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti podľa ust. § 63 ods. 1  písm. a) až c) ZP.

 

2./ Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a a b/  ZP - výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

 

Odstupné upravuje ust. §  76 ZP nasledovne :

"Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 

 

Z uvedeného ust. vyplýva, že  forma skončenia prac. pomeru musí byť dohoda alebo výpoveď zo strany zamestnávateľa s uvedením dôvodu skončenia prac. pomeru podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP a budete mať nárok na odstupné podľa ust. § 76 ZP.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostala som výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď som odpracovala 9 rokov a 75 dní.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň,

ak ste dostali výpoveď na základe Vami uvádzaného dôvodu, potom v zmysle § 76 ods. 1 písm. Zákonníka práce máte nárok na odstupné. Vzhľadom na dĺžku odpracovaných rokov.

 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.

Odstupné je povinný Vám zamestnávateľ vyplatiť po skončení pracovného pomeru.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracoval som vo firme cez agentúru, mal som pracovný úraz a po skončení PN mi došla výpoveď § 60 ZP. Mám nárok na odstupné ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Ust. § 60 Zákonníka práce nehovorí o výpovedi, ale  o dohode o skončení prac. pomeru (citujeme) :

" (1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Nárok na odstupné upravuje ust. § 76 Zákonníka práce tak, že v podstate nárok na odstupné vzniká pri skočení prac. pomeru z organizačných dôvodov / zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce/, ako aj z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Výška odstupného je stanovená podľa dĺžky trvania prac. pomeru.

Ďalej podľa ust. § 76 ods. 3 Zákonníka práce platí : 

"Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť."

 

Z otázky usudzujeme, že Vám bol doručený návrh na uzatvorenie dohody o skončení prac. pomeru kde zrejme nie je uvedený dôvod skončenia prac. pomeru. Podľa vyššie uvedeného ust. § 60 ods.   Zákonníka práce môžete žiadať, aby dôvod skončenia prac. pomeru bol v dohode o skončení pracovného pomeru uvedený.

Ak by bol v skutočnosti dôvod skončenia prac. pomeru dohodou ten, že nesmiete vykonávať prácu pre pracovný úraz, musíte žiadať zamestnávateľa, aby dôvod bol uvedený v dohode o skončení prac. pomeru.

Na súde môžete uplatniť neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote najneskoršie do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Nevieme, či ste s návrhom dohody o skončení prac. pomeru súhlasili. 

Ak vo veci máte záujem, aby sme sa vyjadrili konkrétne a presne k Vášmu prípadu, potrebovali by sme vidieť listinu /dohodu alebo výpoveď/, na základe ktorej došlo ku skončeniu prac. pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Prosím poraďte. Koncom mája 2018 som dostala výpoveď podľa par. 63 ost. 1 písm b, s 3 mesačnou výpovednou dobou. Podľa tohto paragrafu mi prináleží aj odstupné za dva mesiace (odpracovala som viac ako 5 rokov). Výpovedná doba skončila k 31. 8. 2018. Dnes 4. 9. 2018 mi firma vystavila Potvrdenie o zamestnaní, kde nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru a je tam veta: Pracovníčke nebolo vyplatené odchodné podľa pár. 76a ZP. Samozrejme som s Potvrdením nesúhlasila a ani som ho neprevzala. Trvám na odstupnom, ktoré mi zákonom patrí. Poraďte mi prosím ďalšie kroky.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2018)

Dobrý deň, pri skončení pracovného pomeru je nutné rozlišovať medzi odstupným a odchodným. Nejde totiž o ten istý právny inštitút. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie odstupného podľa ustanovenia § 76 Zákonníka práce (vychádzajúc z Vašej otázky spĺňate), toto odstupné Vám prináleží zo zákona a zamestnávateľ nemôže rozhodovať o tom, či Vám ho vyplatí alebo nie. Ak by Vám odstupné dobrovoľne nevyplatil, mohli by ste sa ho domáhať aj súdnou cestou. Odchodné upravené v ustanovení § 76a Zákonníka práce patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Toto odchodné patrí zamestnancovi iba raz, od jedného zamestnávateľa. Preto je v potvrdení uvedené, že Vám odchodné nebolo vyplatené, aby v budúcnosti Váš nový zamestnávateľ vedel, že tento zákonný nárok Vám zatiaľ nezanikol vyplatením.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, 10 rokov som pracoval na pracovnej pozícii (vychovávateľ) potom ma zamestnávateľ presunul do iného zariadenia, ale stále pracujem ako vychovávateľ. (3 roky) Od budúceho roka sa rusi zariadenie a chcem sa spýtať na výšku odstupného (nemyslím sumu), ale, či sa bude rátať odpracovaných 13 rokov alebo 3 roky, ak pracujem v tej istej organizácií na tej istej pozícii, iba sa menila adresa. Ďakujem. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň,

zasielame Vám nasledovnú odpoveď :

V prípade, že by vo Vašom prípade došlo k skončeniu prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/ výpovedná doba by bola 3 mesiace.

Odstupné v tomto prípade v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce predstavuje trojnásobok priemerného mesačného zárobku, keďže prac. pomer trval viac ako 10 a menej ako 20 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ nevyplatil manželovi mzdu za marec 2018. Mzda bola splatná 30. Apríla. Keďže mzdu nevyplatil ani v dodatočnej 15-dňovej lehote, manžel dna 13. 6. 2018 okamžite ukončil pracovný pomer s uplatnením nároku na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov ako aj nárok na náhradu za nevyčerpanú dovolenku. Zamestnávateľ odmieta zúčtovať náhradu mzdy a náhradu za nevyčerpanú dovolenku vo výplate za mesiac jún 2018 /samozrejme, že ju odmieta aj vyplatiť, mzdu nevyplatil manželovi za mesiace marec - jún 2018/. Ako sa domáhať svojich práv u zamestnávateľa. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vychádzame z predpokladu, že okamžité skončenie prac. pomeru bolo aj zamestnávateľovi doručené, teda máte doklad o zaslaní alebo okamžité skončenie prac. pomeru máte potvrdené na samotnej listine.

Podľa ust.  Zákonníka práce zamestnávateľ môže na súde uplatniť neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Odporúčame počkať ešte tých pár dní a zistiť následne na súde, či zamestnávateľ podal žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru /prísl. okresný súd miesta trvalého pobytu Vášho manžela/. Kontaktujte informačné centrum súdu.

Ak žaloba nebude podaná, podá žalobu Váš manžel na súd o vyplatenie mzdy a náhrady za nevyčerpanú dovolenku. 

 

Môžete sa obrátiť aj na našu kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Píšete, že je povinný vyplatiť odstupné ak má prostriedky. Znamená to, že ak výkaze účtovnú stratu a prípadne aj bankrot spoločnosti, tak už povinnosť vyplatiť odstupné nemá? Teda ak urobí nevýhodný obchod, ktorý dostane firmu do negatívnych čísel, tak môže zamestnancom zamávať a mzdy nevyplatiť?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, v odpovedi na pôvodnú otázku je citované ustanovenie trestného zákona, ktoré upravuje trestnoprávnu rovinu konania zamestnávateľ. Zamestnávateľ sa trestného činu dopustí v tom prípade, ak mal finančné prostriedky na vyplatenie odstupného alebo miezd, ale nevyplatil ich. Neznamená to však, že si svoj nárok nemôžete uplatniť v rámci civilného konania. T.j. vymáhať od neho nevyplatené odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku