Máte
otázku?

Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Ukončila som pracovný pomer a podlľa pracovnej zmluvy mi má zamestnávateľ vyplatiť odstupné. To však odmieta. Ako mám postupovať ? Ďakujem za radu

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

Dobrý deň.

vo Vašej otázke neuvádzate podrobnosti o tom, o aký spôsob skončenia pracovného pomeru ide. Táto informácia je dôležitá pre určenie toho, či sa na Vás nevzťahuje niektorá z výnimiek podľa § 76 Zákonníka práce. V zásade, ak Vám vznikol nárok na vyplatenie odstupného je zamestnávateľ povinný Vám ho vyplatiť. Vyplatenia mzdy sa môžete domáhať súdnou cestou a rovnako existuje možnosť podať trestné oznámenie podľa §214 ods.1 Trestného zákona, podľa ktorého Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
v spoločnosti som pracovala od 15. 02. 2009. V roku 2017 sa nám narodilo prvé dieťa a v roku 2019 druhé dieťa. Rodičovská dovolenka mi skončila dna 07. 02. 2022. Zamestnávateľ sa mi ozval v predstihu (v októbri 2021), aby sa oboznámil, či sa po skončení rodičovskej dovolenky vrátim do práce. Vzhľadom na vzdialenosť a už narodené deti, som povedala, že sa nevrátim. A tak sme sa dohodli, že uzatvoríme Dohodu o skončení pracovného pomeru. Dohodu som podpísala dna 28. 10. 2021, s tým, že pracovný pomer u zamestnávatela na žiadosť zamestnanca (ako je uvedené v dohode) skončí dňom 07. 02. 2022. Ďalej je v dohode uvedené, že táto dohoda sa uzatvára podľa pararafu 60 ZP A ďalej je uvedené, že zamestnancovi bude mzda vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Prosím Vás, podľa uvedených skutočnosti nevznikol mi nárok na odstupné? Ďakujem. Mária

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň, vo Vami vedenom prípade platí ust. §  60 Zákonníka práce :

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
Ako vyplýva z vyššie uvedeného zák. ustanovenia ak zo samotnej dohody o skončení prac. pomeru nevyplýva, že pracovný pomer skončil dohodou z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa. nárok na odsstupném v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce Vám nevznikol.

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. V októbri som ukončila pracovný pomer v práci, bolo mi vyplatené odstupné aj preplatenie dovolenky, avšak všetko mi to zrátali dokopy za mesiac október (mzda+dovolenka+odstupné) a zrátali to spolu do hrubej mzdy. Z tejto sumy mi následne odpratali zdravotné a všetky ostatné poistenia a zrážky. Bol tento postup správny? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,

v zmysle zákona o sociálnom poistení je vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, ďalej okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. V zmysle zákona o dani z príjmov je odstupné predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), a tento príjem sa zdaní spolu s bežným príjmom zamestnanca. Uvedené sa týka aj preplatenej dovolenky. Rovnako aj zákon o zdravotnom poistení ustanovuje, že na účely tohto zákona sa za zárobkovú činnosť považuje príjem zo závislej činnosti (s výnimkou výslovne uvedených príjmov v ust. § 10b ods. písm. a) tohto zákona). Toto plnenie je tak súčasťou vymeriavacieho základu aj pre účely platenia zdravotného poistenia. Vzhľadom na uvedené, postup zamestnávateľa bol správny. Odstupné Vám zamestnávateľ nezdaňuje samostatne. V zmysle Zákonníka práce sa odstupné má vyplácať v najbližšom výplatnom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Ukončil som 21. 5. 2021 pracovný pomer dohodou, v dohode bola klauzula, že mi bude vyplatené 2mesačne odstupné, výplatný termín už bol, bola vyplatená mzda za príslušný mesiac ale bez odstupného. Je odstupné súčasťou výplaty alebo sa vypláca zvlášť a v akom termíne? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že pri odstupnom nemáte určený iný termín výplaty, malo byť odstupné zaplatené spolu s poslednou mzdou. Vyzvite písomne zamestnávateľa o zaplatenie dlžnej sumy. V prípade, že nebude reagovať, bude možné voči nemu začať súdne konanie o vymoženie dlžnej sumy.


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
dostal som výpoveď k 1. 3. 2021 dohodou. Zamestnávateľ sa dostal do konkurzu a mne bola vyplatená čiastka z garančného fondu. Ako si uplatniť zvyšnú čiastku? Je niekde predpísaný vzor tlačiva?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že Váš zamestnávateľ sa stal platobne neschopným, po splnení zákonných podmienok sa vypláca dávka zo základného fondu garančného poistenia.

Nárok na dávku garančného poistenia si ako zamestnanec uplatňujete na základe písomnej žiadosti. Tlačivá žiadostí o poskytnutie dávky garančného poistenia sú k dispozícii v príslušných pobočkách Sociálnej poisťovne, ako aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na dávku garančného poistenia vznikne, ak ste ako zamestnanec alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu a zamestnávateľ sa stal platobne neschopný. Uviedli ste, že Vám čiastka bola vyplatená a chcete si uplatniť zvyšnú čiastku.

Neuviedli ste o akú čiastku ide, avšak zákon o sociálnom poistení v ust. § 102 ods. 1 pod písm. a) až l) vymenúva, ktoré nároky sa z tohto poistenia uspokojujú (napr. nárok na mzdu a náhradu príjmu za čas pracovnej pohotovosti, nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, nárok na odstupné a i.) Iné nároky nie je možné z garančného poistenia uspokojiť.

 

Dávku si môžete uplatniť najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. 


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať. Od 1. mája 2021 mi začína plynúť výpovedná doba. Keďže je pandémia, tak výpovedné 3 mesiace budem doma na 70 percent. Od firmy mám nárok na 2 mesačne odstupné. Chcem sa spýtať, z ktorých mesiacov sa mi to odstupné bude vypočítavať? Snáď nie z tých posledných 3 mesiacov kedy mi beží výpovedná doba a budem na 70 percent. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.04.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce odstupné odvodzuje od priemerného mesačného zárobku. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Pritom rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroka, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka. Nakoľko pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, t.j. s prihliadnutím na to čo ste uviedli, táto uplynie 31.07.2021, je rozhodujúcim obdobím na výpočet priemerného zárobku kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom sa pracovný pomer skončil, t.j. za apríl, máj a jún 2021. 

Ak by ste v rozhodujúcom období neodpracovali aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa potom zistí zo mzdy, ktorú by ste dosiahli od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by ste zrejme dosiahli. Priemerný zárobok a rovnako ani pravdepodobný zárobok nemôže byť nižší ako minimálna mzda, na ktorú by vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný (pravdepodobný) zárobok použiť.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ukončený pracovný pomer dohodou podľa paragrafu 60. Dĺžka trvania pracovného pomeru 2 roky 116 dni. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
aj keď bol pracovný pomer ukončený dohodou, nárok na odstupné vznikne iba v tom prípade, ak bol tento pracovný pomer ukončený z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak sa pracovný pomer ukončoval z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) tento dôvod musí byť v dohode uvedený. Ak ho tam uvedený nemáte, zrejme došlo k ukončeniu pracovného pomeru z iných dôvodov, a potom Vám nárok na odstupné nevzniká.


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
čo môžem ešte urobiť preto, aby som dostala odstupné, keďže som vo firme zamestnaná 1, 5 roka a výpoveď som si podala ja s dvojmesačnou výpovednou dobou, nakoľko, keď som zamestnávateľovi povedala, že nech mi dá výpoveď s odstupným nesúhlasil s tým, že je to nekorektné voči firme. Výpoveď bola podaná 31. 3. 2021. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
ak ste výpoveď dali Vy, ako zamestnanec, zo zákona Vám nevzniká nárok na odstupné. Odstupné by Vám v tomto prípade mohol zamestnávateľ vyplatiť iba na základe svojej vlastnej slobodnej vôle. Zákonný nárok na odstupné Vám však nevznikol.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Moment som na rodičovskom a zároveň už 26t. Tehotenstva. Ozval sa mi zamestnávateľ, že ruší prevádzku a musí mi dať výpoveď. Môj pracovný pomer by tento rok mal dĺžku už 5 rokov. A teda akú výpoveď mi môže dať a mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,

uviedli ste, že ste momentálne na rodičovskej dovolenke. Na to, aby výpoveď daná zamestnávateľom bola platná, musí byť písomná a doručená, pričom zamestnávateľ môže dať výpoveď iba z dôvodov taxatívne vymedzených v § 63 Zákonníka práce.

Keďže zamestnávateľ Vám oznámil, že ruší prevádzku, do úvahy pripadá posúdenie dôvodu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a) v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. Pritom zamestnávateľ sa ruší vždy, ak prestane podnikať alebo vykonávať činnosť, pre ktorú doposiaľ zamestnával zamestnancov bez toho, aby práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prešli na preberajúceho zamestnávateľa. Pri uplatnení tohto dôvodu výpovede, a za podmienky, že zamestnávateľ sa zrušuje ako celý zamestnávateľský subjekt, nemá zamestnávateľ objektívnu možnosť ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu. Ak sa však zrušuje iba časť zamestnávateľa, nevidím prekážku v tom, aby Vám najskôr ponúkol inú vhodnú prácu (a to aj na kratší pracovný čas) v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.

Vzhľadom na to, že ste na rodičovskej dovolenke, pozrel som sa aj na ust. § 64 Zákonníka práce, ktoré upravuje tzv. ochrannú dobu, t.j. dobu počas ktorej Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď. Pri uplatnení výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. (teda keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje) sa zákaz výpovede na Vás nevzťahuje, a preto zamestnávateľ môže s Vami skončiť pracovný pomer výpoveďou hoci ste na rodičovskej dovolenke.

Ak zamestnávateľ voči Vám uplatní výpoveď a to zo spomínaného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, máte nárok na odstupné, ktoré by malo byť s prihliadnutím na dĺžku pracovného pomeru najmenej v sume dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Len pre úplnosť, ak by ste z toho istého dôvodu skončili pracovný pomer dohodou, mali by ste nárok na odstupné až vo výške trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ukončil som pracovný pomer, mám nárok na odstupné a kedy bude vyplatene?

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 16.03.2021)

Dobrý deň,
v zmysle Zákonníka práce má zamestnanec nárok na odstupné, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou z tzv. organizačných dôvodov, t.j. ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru. V otázke ste neuviedli, ako dlho trval Váš pracovný pomer. Napríklad ak pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov, odstupné je najmenej v sume jedného priemerného mesačného zárobku. Aby vznikol nárok na odstupné, pracovný pomer musí trvať najmenej dva roky.

 

V prípade ak skončíte pracovný pomer z tých istých dôvodov, ale dohodou, odstupné sa poskytuje vo vyššej výške ako je to pri výpovedi. Nárok na odstupné v tomto prípade vzniká aj pri pracovnom pomere, ktorý trval menej ako dva mesiace, a to vo výške priemerného mesačného zárobku.

 

Ak by ste však skončili pracovný pomer Vy, tak nárok na odstupné Zákonník práce nepriznáva.


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, kedy mi bude vyplatené odstupné, na kt. mám nárok nakoľko pracujem v danej firme 35 rokov ale v súčasnej dobe som na PN od augusta 2020 a výpoveď z organizačných dôvodov mi bola daná k 1. 3. 2021. Podpísala som iba oboznámenie o ukončení PP.

Odpoveď: Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,
ak ste na PN od 2020 a k 1.3.2021 vám bola doručená výpoveď, tak je neplatná, pretože ste v ochrannej dobe. Mohli by ste sa jedine dohodnúť na skončení pracovného pomeru z rovnakého dôvodu. Toto by som skúsil vyriešiť so zamestnávateľom a pokiaľ súhlasíte so skončením, tak uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru z rovnakého dôvodu. Za štandardných okolností sa odstupné vypláca potom, čo skončí pracovný pomer, a to v najneskôr v najbližšom výplatnom termíne. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie odstupného zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku