Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom výpovednej lehoty pri skrátenom úväzku (menej ako 15h týždenne). V článku ( https://mojplat. Sk/hlavná-stránka/právo/pracovnoprávna-ochrana-zamestnancov/skrátene-úväzky/práca-na-skrátený-pracovný-úväzok ) som sa dočítal, že by výpovedná lehota mala byt 15 dni, ale podľa zákona č. 311/2001 Z. z. § 62 (6), keďže moja pracovná zmluva trvá od 10. 12. 2015, by mala byt 2 mesiace. Je to naozaj tak alebo ma článok, v ktorom sa píše, že ak je zmluva na skrátený pracovný úväzok dohodnutá na menej ako 15 hodín týždenne, výpovedná lehota sa skracuje na 15 dni? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Je pravdou, že Zákonník práce ustanovuje aj možnosť uzatvoriť pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ustanovuje ho § 49 Zákonníka práce:

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

§ 49

(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

(3) Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

(4) Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

(5) Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

(6) Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.

Výpoveď a výpovednú dobu ustanovuje § 61 a 62 Zákonníka práce:

§ 61 Výpoveď

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

V zmysle týchto ustanovení, v prípade, ak bol založený pracovný pomer, teda bola uzavretá pracovná zmluva, hoci aj na kratší, než je týždenný ustanovený pracovný čas, je výpovedná doba minimálne 1 mesiac, resp. 2 mesiace.

15 dňovú výpovednú dobu Zákonník práce ustanovuje pri Dohode o pracovnej činnosti podľa § 228a Zákonníka práce:

§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti

(1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

(2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

(4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Zhrnutie:

Záleží teda na tom, na základe akého právneho dôvodu ste so zamestnávateľom založili pracovnoprávny vzťah, či na základe pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas, alebo na základe dohody o pracovnej činnosti. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem,
chcem sa informovať ohľadne ODSTUPNÉHO, ku dňu 30. 6. 2020 dohodou konci pracovný pomer podľa § 63 odst. 1, písm. b/ZP, 2,7 roka som pracovala na plný úväzok a 7 mesiacov na polovičný úväzok, na akú výšku odstupného mám nárok ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 76 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce máte nárok na odstupné vo výške dvojnásobklu priemerného mesačného zárobku. 

Odstupné v zmysle ust. § 76 ods. 5 Zákonníka práce má byť vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ s Vami nedohodne inak. 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnanec je u nás zamestnaný na plný úväzok (37, 5 hod) a je zamestnaný 23 rokov, mal by teda nárok na odstupné.
Konateľ sa rozhodol skrátiť prac. čas na polovičný.
Zamestnanec s tým ale nesúhlasí, výpoveď ale dať nechce.
Aký je ďalší postup zamestnávateľa?
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, na zmenu pracovného času, resp. pracovného úväzku zamestnanca je potrebná dohoda. Jednostranne zamestnávateľ nemôže tento úväzok meniť. Ak s tým zamestnanec nesúhlasí, možností je viacero, a to v závislosti od cieľov. Zamestnávateľ mu výpoveď i v tejto situácii môže dať iba zo zákonných dôvodov (napríklad ak by sa rozhodlo písomne o jeho nadbytočnosti). Rovnako môže ísť o tzv. prekážku na strane zamestnávateľa (ak napríklad nie je možné na celý pracovný čas prideľovať zamestnancovi prácu). Tzn. že jeden deň by napríklad zamestnanec pracoval a druhý deň by bol doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa s prislúchajúcou náhradou mzdy vo výške 60 %. Ďalšou možnosťou je aj ukončenie pracovného pomeru dohodou, v tomto prípade je však opätovne potrebný súhlas druhej zmluvnej strany.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Prosím aké je dĺžka výpovednej doby pri skrátenom úväzku (20 hodín týždenne). Pracujem vo firme 12 rokov na plný uväzok a teraz si ho chcem skrátiť. Ale neviem sa vypratať ohľadne otázky výpovednej doby. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že pracujete v spoločnosti 12 rokov na plný úväzok a tento chcete skrátiť na 20 hodín týždenne.
Sme názoru, že pokiaľ chcete skrátiť plný prac. úväzok a je ochota na strane zamestnávateľa na zmenu prac. zmluvy na 20 hodín  týždenne nie je dôvod, aby ste dávali výpoveď.
Ak chcete dať výpoveď z PP, potom podľa § 62 ods. 6 ZP platí :
"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Ak by ste dávali výpoveď pri skrátenom úväzku 20 hodín týždenne po zmene prac. zmluvy z plného úväzku na skrátený, výpovedná doba je rovnaká.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám nárok na odstupné, keď som na úväzok 0,50 t.j. 18, 75 hod týždenne a ruší sa zariadenie? Pracovala som tu 28 rokov.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, Zákonník práce uvádza, že nárok na odstupné má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) (t.j. aj zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti). Zákon nikde nevylučuje nárok na odstupné pri polovičnom úväzku. Nakoľko ste pracovali pre zamestnávateľa 28 rokov, máte nárok na odstupné vo výške 4-násobku Vášho priemerného platu, v zmysle § 76 ods. 1 písm. d): "štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.".


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Jedna pracovno právna otázka? Môže si zamestnávateľ meniť pracovné zmluvy? Mame zmluvy na minimálnu mzdu, teraz si vymyslel, že nám chce dať zmluvy na polovičný úväzok, bez toho, aby sme mu podpísali, nejaký dodatok, kde by sme s tým, súhlasili, podľa mňa to je protiprávne.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň,

podľa § 54 Zákonníka práce Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

Z uvedeného vyplýva, že bez Vášho súhlasu nemôže zamestnávateľ sám zmeniť obsah platnej pracovnej zmluvy. Ak by to spravil, bolo by to protiprávne stále by ste mali právo chodiť do práce riadne ako doteraz, za čo by Vám prináležala mzda, prípadne, ak by Vám prácu neprideľoval,tak náhrada mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku