Máte
otázku?

Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadne výpovednej lehoty pri skrátenom úväzku (menej ako 15 hodín týždenne). V článku na webovej stránke (https://mojplat.sk/hlavna-stranka/pravo/pracovnopravna-ochrana-zamestnancov/skratene-uvazky/praca-na-skrateny-pracovny-uvazok) som sa dočítal, že výpovedná lehota by mala byť 15 dní. Na druhej strane, podľa zákona č. 311/2001 Z. z. v § 62 ods. 6 stanovuje, keďže moja pracovná zmluva je platná od 10. 12. 2015, lehota by mala byť 2 mesiace. Chcem si preto overiť, či je to naozaj tak, alebo je správny údaj uvedený v článku, podľa ktorého, ak je zmluva o pracovnom pomeru na skrátený úväzok dohodnutá na menej ako 15 hodín týždenne, výpovedná lehota sa skracuje na 15 dní. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Je pravdou, že Zákonník práce ustanovuje aj možnosť uzatvoriť pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ustanovuje ho § 49 Zákonníka práce:

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

§ 49

(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

(3) Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

(4) Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

(5) Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

(6) Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.

Výpoveď a výpovednú dobu ustanovuje § 61 a 62 Zákonníka práce:

§ 61 Výpoveď

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

V zmysle týchto ustanovení, v prípade, ak bol založený pracovný pomer, teda bola uzavretá pracovná zmluva, hoci aj na kratší, než je týždenný ustanovený pracovný čas, je výpovedná doba minimálne 1 mesiac, resp. 2 mesiace.

15 dňovú výpovednú dobu Zákonník práce ustanovuje pri Dohode o pracovnej činnosti podľa § 228a Zákonníka práce:

§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti

(1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

(2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

(4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Zhrnutie:

Záleží teda na tom, na základe akého právneho dôvodu ste so zamestnávateľom založili pracovnoprávny vzťah, či na základe pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas, alebo na základe dohody o pracovnej činnosti. 

Trápi vás "Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ako môžem najrýchlejšie ukončiť pracovný pomer, keďže pracujem na polovičný úväzok (22,5 hodiny týždenne), mám odpracované už tri mesiace a v zmluve mám výpovednú lehotu tri mesiace? Je možné to nejako obísť?

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,

obísť sa to nedá. Čo sa však dá urobiť, ak by na to pristúpil váš zamestnávateľ je, že by ste sa s ním mohli dohodnúť na skončení pracovného pomeru. V tamto prípade by pracovný pomer skončil dohodou. V nej sa môžete dohodnúť na hocijakom dni ako dni skončenia vášho pracovného pomeru. Ak by na dohodu o skončení pracovného pomeru nechcel váš zamestnávateľ pristúpiť, potom nie je inej cesty (ak samozrejme nedošlo k naplneniu niektorej z podmienok, z dôvodu existencie ktorých je možné skončiť pracovný pomer okamžite) než skončiť pracovný pomer výpoveďou. 

Ak by ste však dali výpoveď s trojmesačnou výpovednou dobou, potom je tu ešte možnosť nezotrvania v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby. Treba si však pozrieť, či ste si náhodou so zamestnávateľom v pracovnej zmluve nedohodli peňažnú sankciu za nezotrvanie v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby. Na to, aby bola takáto dohoda platná sa ale vyžaduje, aby bola dohodnutá písomnou formou. Preto, ak by ste si uvedenú povinnosť dohodli v pracovnej zmluve, potom zamestnávateľovi vznikne voči vám nárok na takúto peňažnú náhradu. Ak ste si to nedohodli, potom nemusíte zotrvať v pracovnom pomere počas výpovednej doby bez hrozby akejkoľvek sankcie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem už piaty mesiac na jednom pracovisku na polovičný úväzok. Rada by som sa opýtala, aká je výpovedná doba v prípade, že by som chcela odísť. Nie som si istá, či ide o dva mesiace. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 15.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že rozsah pracovného úväzku nie je podstatný pre posúdenie dĺžky výpovednej doby. Ak váš pracovný pomer trvá 5 mesiacov, teda menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac v zmysle ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce. Rozhodujúce pre posúdenie dĺžky výpovednej doby je trvanie pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Vo výpovedi môžete, ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede nepotrebujete. Výpoveď z pracovného pomeru pošlite zamestnávateľovi doporučeným listom.

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať, či je výpovedná doba dva mesiace, ak mám odpracované štyri roky u zamestnávateľa a chystám sa dať výpoveď kvôli materskej dovolenke? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
ak pracovná zmluva neupravuje dlhšiu výpovednú dobu, tak výpovedná doba bude 2 mesiace. Upravuje to Zákonník práce v ustanovení § 62 ods. 6.


Trápi vás "Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzavretú pracovnú zmluvu na štyri hodiny týždenne, v ktorej pracujem už rok a tri mesiace. Táto zmluva je na dobu neurčitú. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, aká je výpovedná doba zo strany zamestnanca zamestnávateľovi? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
dĺžka úväzku nemá vplyv na dĺžku výpovednej doby. Na tú má vplyv len dĺžka trvania pracovného pomeru, dôvod výpovede a to, kto podáva výpoveď. Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce 

 

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.


Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Predtým, ako som nastúpila na prvý deň školenia, uzavrela som zmluvu na skrátený úväzok, 20 hodín týždenne. Chcela by som odtiaľ odísť hneď po prvom dni. Viete mi poradiť, či môžem s touto situáciou niečo urobiť, aby som tam nemusela chodiť proti svojej vôli? Ďakujem. Simona

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 06.04.2022)

Dobrý deň, nepoznáme obsah Vašej pracovnej zmluvy, kde by mala resp. mohla byť dohodnutá skúšobná doba, pričom rozsah poracovného úväzku nie je podstatný.

Ak máte uzatvorenú pracovnú zmluvu a dohodli ste sa v pracovnej zmluve na skúšobnej dobe, možnosťou z Vašej strany je ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe v súlade s ust. § 72  Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."
Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že prac. pomer môžete skončiť tak, že zamestnávateľovi písomne oznámite, že ukončujete prac. pomer v skúšobnej dobe k určitému dňu, spravidla by sa tak malo stať 3 dni pred skončením prac. pomeru. Ale nie je vylúčené zo zákona, aby ste prac. pomer skončili dňom oznámenia a doručenia oznámenia o skončení prac. pomeru, teda napr. zajtra 7.4.2022.
Ak skúšobnú dobu dohodnutú písomne nemáte, potom musíte podať výpoveď z prac. pomeru, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zamestnávateľovi. Dôvod výpovede môžete, ale aj nemusíte uviesť /§ 67 Zákonníka práce/.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, som invalidný dôchodca s 45% postihnutím. Od augusta 2020 pracujem ako predavač na 4-hodinový pracovný úväzok. Od 1. 1. 2022 má majiteľ v pláne zrušiť prevádzku. Mám nárok na nejaké odstupné? Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň,

z hľadiska vzniku nároku na odstupné je dôležitý spôsob skončenia (t.j. výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo dohoda o skončení) a súčasne dôvod jeho skončenia (len zo zákonom výslovne uvedených dôvodov, pričom jedným z nich sú organizačné dôvody). S prihliadnutím na dĺžku Vášho pracovného pomeru, t.j. pracujete u zamestnávateľa menej ako dva roky, Vám odstupné vznikne len ak sa na skončení pracovného pomeru pre organizačné dôvody dohodnete, t.j. uzatvoríte dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď, hoci aj z tohto organizačného dôvodu, nárok Vám nevznikne pretože v tomto prípade je podmienkou, aby pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky.


Trápi vás "Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mám nárok na odstupné, ak bol pracovný pomer ukončený okamžitým skončením a mal som polovičný úväzok? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň,

nárok na odstupné zamestnancovi vznikne iba v prípade, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou, v oboch prípadoch iba z dôvodov výslovne uvedených v ust. § 76 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce. Vzhľadom na to, že ste uviedli, že Váš pracovný pomer bol ukončený okamžite, nevzniká Vám nárok na odstupné. Skutočnosť, že ste mali dohodnutý kratší pracovný čas, nemá vplyv na vznik nároku na odstupné, ale ovplyvnil by iba výšku odstupného, pretože pri jeho výpočte sa vychádza z priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Žiaľ, vzhľadom na spôsob skončenia pracovného pomeru nárok na odstupné Vám nevznikol.


Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzavretú pracovnú zmluvu na 20 hodín týždenne už približne tretí rok. Môžete mi prosím poradiť, aká je výpovedná lehota zo strany zamestnanca zamestnávateľovi? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 21.03.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máteuzatvorený prax pomer na dobu neurčitú. Skrátený prac. úväzok nemá vplyv na to, aby výpovedná doba bola kratšia.
V zmysle ust. par. 62 ods. 6 a par. 67 Zákonníka práce vo Vašom prípade je výpovedná doba dva mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V písomnej výpovedi môžete, ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede.


Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o odstupnom. K 30. 6. 2020 končí môj pracovný pomer dohodou podľa § 63 odst. 1, písm. b/ZP. Pracovala som 2,7 roka na plný úväzok a 7 mesiacov na polovičný úväzok. Na akú výšku odstupného mám nárok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 14.05.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 76 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce máte nárok na odstupné vo výške dvojnásobklu priemerného mesačného zárobku. 

Odstupné v zmysle ust. § 76 ods. 5 Zákonníka práce má byť vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ s Vami nedohodne inak. 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku (Pracovné právo)

Dobrý deň, náš zamestnanec je u nás zamestnaný na plný úväzok (37,5 hodín) a pracuje tu už 23 rokov, čo by mu malo dávať nárok na odstupné. Konateľ spoločnosti sa rozhodol skrátiť pracovný čas na polovičný. Zamestnanec s tým však nesúhlasí a nechce podať výpoveď. Aké je v tomto prípade odporúčané ďalšie postupovanie zo strany zamestnávateľa? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

(odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, na zmenu pracovného času, resp. pracovného úväzku zamestnanca je potrebná dohoda. Jednostranne zamestnávateľ nemôže tento úväzok meniť. Ak s tým zamestnanec nesúhlasí, možností je viacero, a to v závislosti od cieľov. Zamestnávateľ mu výpoveď i v tejto situácii môže dať iba zo zákonných dôvodov (napríklad ak by sa rozhodlo písomne o jeho nadbytočnosti). Rovnako môže ísť o tzv. prekážku na strane zamestnávateľa (ak napríklad nie je možné na celý pracovný čas prideľovať zamestnancovi prácu). Tzn. že jeden deň by napríklad zamestnanec pracoval a druhý deň by bol doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa s prislúchajúcou náhradou mzdy vo výške 60 %. Ďalšou možnosťou je aj ukončenie pracovného pomeru dohodou, v tomto prípade je však opätovne potrebný súhlas druhej zmluvnej strany.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.