POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Dôvody na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Dôvody na rozvod manželstva

Môže súd odmietnuť náš rozvod, ak máme zrušené a vysporiadané BSM, keď príčinou rozpadu manželstva je alkohol, nevera a to, že už rok a pol žijeme oddelene? BSM bolo zrušené na základe môjho podnikania už v roku 2006. Manžel odišiel a ja žijem vo svojom byte po zrušení BSM. Je možné, že súd nás nerozvedie na môj návrh, ak môj manžel zaútočil s tvrdením, že som "špekulovala" s jeho začiatkom, keď som chcela zrušiť BSM? Navyše mám vážne psychické problémy, kvôli ktorým manžel odišiel, keďžto vyhlásil, že som chorá a on zo mňa ochorel. Môj psychiater mi povedal, že toto je škodlivé pre môj zdravotný stav. Sme manželmi už 35 rokov a počas celého manželstva bola prítomná konzumácia alkoholu, nevera, manipulácia zo strany manžela; mám o tom dokonca písomné svedectvo od psycholožky. Trpím depresiami. Okrem toho nemám žiadnu inú vážnu psychickú poruchu, ktorá by mohla ovplyvniť rozpad manželstva. Dôkazom toho je aj to, že som ukončila vysokú školu pred dvoma rokmi. Manželstvo je narušené, disharmonické a spôsobuje mi vážne zdravotné problemy. Veľmi pekne ďakujem za odbornú radu.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Dobrý deň. Dôvody na rozvod manželstva sú upravené v ustanoveniach § 22 a nasl. Zákona o rodine. Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 tohto zákona "súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia". Vzhľadom na skutkovú situáciu, ktorú ste vo Vašej otázke opísali, som toho názoru, že dôvody na rozvod manželstva sú vo Vašom prípade dané. Na druhej strane nie je možné vopred s určitosťou predvídať, ako súd v konečno dôsledku rozhodne. Preto Vám odporúčam pred podaním návrhu vyhladať odbornú právnu pomoc.

Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel ma opakovane podvádza už asi dva roky. Počas tohto obdobia od mňa odišiel za ňou už trikrát. Po týždni či dvoch sa však vždy vrátil, pretože sa mu po týchto obdobiach stále vracali myšlienky na mňa. Priznávam, že som ho aj ja počas týchto období vyhľadávala. Spolu sme už strávili 30 rokov harmonického manželstva, majúc spoločné záujmy. Naposledy odišiel za ňou s tým, že mi bude písať, volať, za mnou chodiť a keď sa mu po dvoch alebo troch týždňoch myšlienky opäť prepnú na mňa, bude ju pripravovať na to, že od nej odíde a vráti sa ku mne. Táto situácia ma už dostala až na psychiatriu. Chcela by som sa spýtať, či budeme musieť byť odlúčení a či táto situácia postačí na rozvod. Ďakujem.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň,

samotné odlúčenie nie je dôvodom na rozvod.

Udržiavanie intímneho vzťahu s inou ženou je dôvodom na rozvod. 

Ak ste rozhodnutá, že sa chcete rozviesť, podajte návrh na rozvod manželstva.

Návrh na rozvod sa podáva na súd, v obvode ktorého máte s manželom trvalý pobyt, (ak bývate napríklad v Žiline, tak na Okresný súd Žilina).

Za návrh na rozvod sa platí súdny poplatok 66 eur. Tento súdny poplatok je možné ako kolok pripojiť k návrhu na rozvod. 

V návrhu je potrebné uviesť všetko, ako v tejto Vašej otázke, vrátane Vášho psychického problému, ktorý by bolo dobré doložiť lekárskou správou. Zároveň je potrebné k návrhu na rozvod priložiť sobášny list (overenú fotokópiu).

Neuvádzate, že či máte s manželom deti. Ale podľa dĺžky Vášho manželstva usudzujem, že ak by ste aj mali, tak sú už v tomto čase plnoleté a teda by sa vrámci rozvodového konania nijako o deťoch nerozhodovalo. 

Po podaní návrhu na rozvod, uhradení súdneho poplatku, súd pošle Váš návrh Vášmu manželovi, aby sa k nemu písomne vyjadril a aby vyjadril svoj súhlas, či nesúhlas s rozvodom.

V prípade, ak by Váš manžel zásadne pred súdom popieral svoju neveru a zásadne by s rozvodom nesúhlasil, tak by súd nariadil vo veci ústne pojednávanie, aby Vás vypočul.

Ak však Váš manžel pošle súhlasné vyjadrenie k rozvodu, súd môže rozhodnúť rozsudkom bez nariadenia pojednávania. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala týkajúce sa vysporiadania majetku po rozvode. Spolu s manželom obývame rodinný dom, ktorý získal od svojich rodičov prostredníctvom darovacej zmluvy. Po jeho rekonštrukcii, do ktorej sme investovali, mi manžel daroval polovicu domu. Mám po rozvode stále právo na polovicu domu alebo môže ma z neho vystiahnuť? Máme tiež dve deti vo veku 10 a 12 rokov.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že RD je v podielovom spoluvlastníctve Vás a manžela.

Ak by došlo k rozvodu, z RD nie ste povinná sa vysťahovať a manžel Vás z neho nemôže vyhodiť. Ak by došlo k rozvodu manželstva, rozsudok o rozvode manželstva nemení Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve.

V  prípade rozvodu manželstva máte v podstate tri možnosti ohľadom majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a to :

1./ Vyporiadať majetok dohodou.

2./ Ak sa nedohodnete, potom v lehote najneskoršie do 3 rokov podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.

3./ Ak  sa na vyporiadaní BSM nedohodnete, a ani nepodáte návrh na súd do 3 rokov, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, predmetom vyporiadania je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve a z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve, preto predmetom prípadnej dohody o vyporiadaní BSM budú len investície do uvedenej nehnuteľnosti v podielom spoluvlastníctve oboch manželov. Poznamenávame tiež, že uplynutím troch rokov sa nič nemení na spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnosti RD. 

Rozsudkom o rozvode manželstva a následnou dohodou o vyporiadaní BSM, prípadne súdnym rozhodnutím o vyporiadaní BSM sa nemení vlastníctvo rodinného domu, ani podiely na ňom. 

Ak sa nedohodnete na užívaní domu prípadne aj na jeho vyporiadaní dohodou, nie však v rámci vyporiadania BSM, môžete podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 141 Obč. zákonníka.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Ďakujem za odpoveď. Čo by som mala urobiť, ak by som sa chcela úplne vyhnúť anglickému systému? Má to súvislosť so starostlivosťou o deti? Bolo by riešením odsťahovať sa s deťmi do ČR, žiť oddelene a až potom podať návrh na rozvod? A v tomto prípade, by rozvod a ostatné veci riešil súd pre SR alebo ČR?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, vyhnúť sa anglickým súdom je možné tak, že deti nebudú mať obvyklý pobyt v Anglicku. Tzn. že sa presťahujete späť do ČR odkiaľ ste sa do Anglicka vysťahovali. Všeobecne sa má za to, že deťom sa obvyklý pobyt zakladá, resp. "vytvára" po 6 mesiacoch pobytu na rovnakom mieste. Ak by ste sa však z Anglicka vysťahovali bez súhlasu manžela, vzniklo by mu právo podať v lehote jedného roka od vysťahovania návrh na návrat detí do miesta obvyklého pobytu (bude závisieť iba na ňom, či si toto svoje právo uplatní). Ak by ste sa presťahovali späť do ČR, bolo by z Vášho pohľadu jednoduchšie vyriešiť celú záležitosť v ČR, t.j. i rozvod a tiež úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak by ste chceli rozvod riešiť na SR, o deťoch by aj tak museli rozhodovať súdy v ČR.


Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Ja a môj manžel sme spolu 7 rokov. Ako občania Slovenskej republiky sme sa vzali na Slovensku, ale náš vzťah nefunguje už približne 5 rokov. Posledné dva roky môj manžel žil v Anglicku, zatiaľ čo ja som s deťmi (5 a 3 roky) ostala v Českej republike. Pred piatimi mesiacmi som sa pokúsila vzťah zachrániť a presťahovala som sa s deťmi za manželom do Anglicka, ale stále to nefunguje. Rada by som podala návrh na rozvod. Môžem sa ešte pred tým s deťmi odsťahovať späť do ČR? Aké kroky by som mala podniknúť pred podaním návrhu? Čo by som mala zistiť alebo zariadiť? Ako to bude v prípade starostlivosti o deti? Je možné sa s manželom dohodnúť na výške alimentov, alebo musím čakať na súdne rozhodnutie? Momentálne predávame dom, ktorý sme kúpili spoločne, a chcela by som zisk z predaja rozdeliť na polovice. Je to možné urobiť skôr, ako rozhodne súd? Nezťažuje nás žiadne dlhy alebo iné záväzky. Ďakujem.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň,

k otázke rozvodu si dovoľujem uviesť, že návrh na rozvod môžete podať buď v Anglicku, alebo na Slovensku, avšak pokiaľ ide o úpravu rodičovských práv k deťom bude rozhodovať súd ich obvyklého pobytu, v tomto prípade teda pravdepodobne anglický súd. Pokiaľ ide o deti, resp. výživné, súdy uprednostňujú dohodu rodičov pred autoritatívnym rozhodnutím, a preto ak sa dohodnete, či už na výške výživného alebo starostlivosti a táto dohoda bude v záujme dieťaťa, súd by mal dohodu schváliť. Podľa slovenského práva platí, že spoločný majetok manželov je možné vyporiadať až po zániku manželstva, teda po rozvode. Aj v tomto prípade sa uprednostňuje dohoda pred súdnym rozhodnutím. 


Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred manželstvom som dostal dvojizbový byt od podniku, v ktorom som pracoval. Neskôr, počas manželstva, sme tento byt za doplatok 3300 eur vymenili za trojizbový. V dôsledku tejto zmeny bol byt zapísaný v katastri na obidvoch z nás. Navyše som počas manželstva zdedil dom po babičke spolu so sestrou. Svoj podiel som daroval sestre, ktorá mi na oplátku vyplatila polovicu hodnoty domu. S touto sumou sme s manželkou zakúpili záhradu a postavili na nej malý záhradný domček. V podstate väčšina majetku pochádza odo mňa, avšak nemám ako zdokladovať sumu, ktorú som dostal za polovicu domu. Chceli by sme teraz predať byt našej dcére, aby mala kde bývať. Z výnosu z predaja by sme potom dokončili záhradný domček. Vzniká však komplikácia v podobe manželských problémov, ktoré sa týkajú nadmerného pitia alkoholu zo strany manželky. Možno sa v budúcnosti rozhodneme rozviesť. Hoci manželka momentálne tvrdí, že nebude nárokovať nič z majetku (keďže uznáva, že väčšinou pochádza odo mňa), situácia sa v prípade rozvodu môže zmeniť. Existuje nejaká možnosť, ako zabezpečiť majetok prostredníctvom zmluvy alebo inej formy ochrany, aby manželka nemala v prípade rozvodu nárok na záhradu a domček?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, áno, dá sa to zabezpečiť. Už teraz môžete spísať zmluvu o budúcom vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, pokiaľ by ste sa rozviedli. Druhá možnosť je uzatvorenie zmluvy o vysporiadaní s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy ku dňu rozvodu manželstva. Odporúčam Vám však, aby ste túto zmluvu nechali vypracovať advokátom, aby sa nestalo, že keď sa rozvedie, tak zistíte, že zmluva je neplatná, pretože jej chýbajú podstatne náležitosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, náhodou som sa dostal na Vašu stránku. Chcel by som sa spýtať na otázku rozvodu. Som slovenský občan žijúci v Českej republike a mám manželku, Slovenku, ktorá je vo výkone trestu v Slovenskej republike. Obaja súhlasíme s rozvodom, len neviem, či to musím podať tam, kde sme boli zobrať, alebo v trvalom bydlisku, alebo to môžem podať aj tu v Čechách? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003, tzv. nariadenie Brusel II je možné uviesť, že vo Vašom prípade je možné založiť právomoc slovenských aj českých súdov. České súdy budú mať právomoc rozhodnúť o rozvode manželstva v prípade, že pred podaním žiadosti o rozvod manželstva ste bývali aspoň jeden rok v Českej republike, túto skutočnosť budete musieť v návrhu na rozvod manželstva preukázať. Vzhľadom na to, že Vaša manželka je vo výkonu trestu odňatia slobody na Slovensku, pre urýchlenie súdneho konania by bolo pre Vás výhodnejšie podať návrh na rozvod manželstva priamo na Slovensku (kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu doručovaniu). Miestna príslušnosť slovenských súdov sa riadi ustanovením § 92 Civilného mimosporového poriadku. V prípadoch kedy obaja manželia súhlasia s rozvodom manželstva je dokonca v niektorých prípadoch možné docieliť, aby súd rozhodol o rozvode manželstva aj bez nariadenia pojednávania.


Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa rozviesť. S manželom sme vydatí len krátko, asi tri týždne, a spolu máme trojmesačné dieťa. Stačí, ak návrh napíšem vlastnoručne a odošlem na súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, rozvod krátkeho manželstva súd môže rozviesť ale nemusí. Najmä pri krátkych manželstvách je potrebné klásť dôraz na dôvody rozvratu manželstva. Nemôžete uvádzať skutočnosti, ktoré tu boli už v čase sobáša alebo pred ním. Súd Vám preto môže prerušiť rozvodové konanie resp. odporučiť Vás do manželskej poradne. 

Návrh je potrebné podávať v 3 vyhotoveniach. Nie je prekážkou, ak podáte návrh aj písaný rukou.


Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o radu ohľadom rozvodu. Neviem, ako vypísať žiadosť. Ak môj manžel papiere nepodpíše, znamená to, že nás nerozvedú? Akou sumou by mal prispievať na našu dvojročnú dcéru? Máme hypotéku na dom, ako sa to dá riešiť pri rozvode? Ďakujem vám.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva podáva jeden z manželov (nie obaja), preto nie je potrebný podpis na návrhu na rozvod manželstva. Súd mu Váš návrh na rozvod doručí, aby sa k nemu vyjadril. Ak sa k nemu nevyjadrí, súd aj tak ustanoví termín pojednávania. 

Pokiaľ ide o sumu výživného, tú si určite podľa toho, koľko Vás stoja výdavky na dieťa a koľko potrebujete mesačne k tomu, aby ste ich zaplatili. 

Hypotéka sa nerieši pri rozvode ale až po rozvode manželstva v konaní o vysporiadanie BSM.


Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na práva manžela a moje povinnosti počas manželstva pred rozvodom. Môj manžel nepracuje a nemá absolútne žiadny príjem. Do manželstva nič nepriniesol a nepripravil, nakoľko pochádza z chudobných pomerov (Indonézia). Nechce opustiť byt a vyhráža sa mi, že ma finančne zničí (moje úspory nadobudnuté pred sobášom) a že mu musím platiť za jeho existenciu. Navrhla som mu, že mu zaplatím letenku späť do jeho domoviny, čo však odmietol. Musím ho ja podľa zákona výživovať a ako to je s nájmom? Môžem od neho požadovať polovicu výdavkov? Tiež neviem, aké má právo používať veci, ktoré som ja zakúpila z mojich zdrojov a mám v byte už počas manželstva, ale v čase jeho pobytu v jeho krajine. Obávam sa, že začne brať a predávať alebo ničiť veci mnou zakúpené už počas aj pred uzavretím manželstva. Ďakujem, Renata

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, ak manžel je schopný sa o seba postarať, len to nerobí, potom nie je dôvod na určenie vyživovacej povinnosti. Nie ste povinná vyživať niekoho, komu sa nechce pracovať. Ak by však nebol schopný sám sa živiť (objektívne), mohol by od Vás požadovať výživné a to už počas manželstva ako aj po rozvode. 

Po rozvode, ak budete spolu bývať, máte právo od neho požadovať nahradiť náklady spojené s nájmom. Peniaze, ktoré ste vlastnili pred sobášom patria Vám a on na ne nemá nárok. Vaše veci nemôže ani ničiť a ani predávať, ak by to urobil, podajte trestné oznámenie. 


Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Ako je to s dospelým dieťaťom, ktoré navštevuje strednú školu?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, dospelé dieťa sa v rozvodovom konaní nerieši a preto nemusíte predkladať rodný list dieťaťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.