POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Anulovanie manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Anulovanie manželstva

Je možné anulovať manželstvo? Ak áno, za akých podmienok je to možné?

Odpoveď: Anulovanie manželstva

Dobrý deň,

predpokladám, že svojou otázkou ste mali na mysli vyhlásenie manželstva za neplatné.  Nižšie uvádzame najčastejšie dôvody neplatnosti manželstva

Podľa § 14 

(1) Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

(2) O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela.

(3) Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel.

 § 15

(1) Ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po smrti druhého manžela.

(2) Po smrti manžela, ktorý podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj vtedy, ak o to požiadajú do jedného roka od smrti manžela jeho potomkovia.

§ 16 

(1) Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, považuje sa za neuzavreté.

(2) O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.

§ 17 

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva

a) bolo vynútené násilím,

b) urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,

c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,

d) bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

e) bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo

f) urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto zákona.

Postup pri anulovaní manželstva by bol taký, že najskôr musíte spĺňať zákonný dôvod neplatnosti manželstva, následne sa obrátite na súd, pričom v návrhu uvediete, prečo žiadate vyhlásiť manželstvo za neplatné. Pokiaľ Váš návrh bude spĺňať všetky náležitosti a pôjde o zákonný dôvod neplatnosti, súd rozhodne o vyhlásení manželstva za neplatné.

Trápi vás "Anulovanie manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená 19 rokov a po rozvode som si požiadala o vrátenie priezviska, ktoré som používala pred svadbou. To mi bolo opäť pridelené a mám ho uvedené vo všetkých dokladoch, ako sú pas a občiansky preukaz. Používam ho všade, a preto sa cítim ako nevydatá, keďže s bývalým manželom nemáme deti. Chcela by som sa len opýtať, či v prípade, že by som sa zase chcela vydať, musím na matričnom úrade uviesť, že som rozvedená?

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.04.2024)

Dobrý deň, aj keď ste po rozvode a na základe vašej žiadosti vám bolo povolené, aby ste si zmenili priezvisko za priezvosko, s ktorým s vstupovali do manželstva, v prípade, že by ste uzatvorili v porad druhé manželstvo, musíte uviesť, že ste rozvedená.  Uvedený údaj je už aj tak zapísaný v matrike v zmysle ust. § 2 zákona o matrikách :

"(1) Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. (2) Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len „matričné udalosti“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a 23 ods. 6). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.1) (3) Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie spoločne pre územný obvod matričného úradu."   Ďalej v zmysle ust. § 6 ods. 5  Zákona o rodine platí :   "Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné podať žiadosť o anulovanie sobáša skôr, ako sme civilne rozvedení. Ďakujem.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň, v predmetnom prípade sa jedná o oblasť cirkevného práva. V tomto smere platí, že o anuláciu môžete požiadať v zásade kedykoľvek, ak sa domnievate, že sú na ňu splnené podmienky v zmysle cirkevných predpisov, teda bez ohľadu na to, či ste vôbec podali návrh na rozvod na civilný súd. Uvedená skutočnosť nemá na anuláciu žiaden vplyv, nakoľko aj v prípade, že by ste boli súdom rozvedení, podľa cirkevného práva budete stále manželia až dokým nedôjde k anulácii manželstva. Anulácia manželstva v zmysle cirkevného práva je však spravidla oveľa dlhší proces než rozvod pred civilným súdom.

Z tohto dôvodu by sme Vám určite odporúčali podať žiadosť o anuláciu čím skôr, ak máte úmysel sa znovu sobášiť v kostole s novým partnerom. Pokiaľ ide o žiadosť o anuláciu, v tomto smere sa poraďte s duchovným z vašej farnosti. On bude najlepšie vedieť, ako v tomto smere postupovať. Advokáti sa cirkevnému právu spravidla nevenujú. 


Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mal by som otázku: Dá sa vyhlásiť manželstvo za neplatné, ak manžel nevedel o psychickej poruche manželky a bol mu zatajený zdravotný stav manželky pred uzatvorením manželstva?

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.05.2023)

Dobrý deň,
týmto sa zaoberá ustanovenie § 12 ods. 5 Zákona o rodine:

Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak sa zdravotný stav manžela stal zlučiteľným s účelom manželstva.

Návrh treba podať na súd v obvode, ktorého máte posledné spoločné bydlisko. Na tomto mieste si však dovoľujem dodať, že musí ísť o takú duševnú poruchu, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Ak Vám manželka len neuviedla všetko o svojom zdravotnom stave ale vedela čo robí, tak manželstvo môžete ukončiť rozvodom. 

Často sa stretávame s tým, že si manželia nepovedia všetko, zákon nepozná takú možnosť, že by sa toto manželstvo dalo anulovať. 


Trápi vás "Anulovanie manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, Pred týždňom som uzavrela manželstvo so Srbom. Psychicke ma týral a ovplyvňoval, pretože sa snažil získať slovenské občianstvo. Odišiel do Nemecka, kde ho zadržala polícia, pretože nemal vízum a jeho byvalá priateľka podala naňho trestné oznámenie. Dostal dva mesiace tvrdého trestu a zákaz vstupu do Európskej únie. Ako mám postupovať, ak chcem zrušiť manželstvo? Ďakujem.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 07.06.2022)

Dobrý deň, podľa ust. § 17 zákona o rodine "Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené násilím" Podľa toho čo uvádzate, z vašej strany nebolo manželstvo uzavreté slobodne, naopak uzatvorili ste ho pod nátlakom druhého človeka. Z tohto dôvodu, môžete podať na súd návrh, aby tento rozhodol, že manželstvo nikdy nevzniklo.  Súdu však musíte uvedené vedieť preukázať. V návrhu popíšte aj tieto skutočnosti, že cieľom uzavretia manželstvo bolo, aby váš "manžel" získal slovenské št. občianstvo. Rovnako súdu uveďte, že v súčasnosti bol zadržaný atď. V takomto prípade, rozhodnutie súdu bude mať deklaratórny účinok, t. j. bude len konštatovať neexistenciu manželstva. Súčasne platí, že keďže manželstvo medzi vami nevzniklo, nevzniklo medzi vami ani bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak by ste aj do rozhodnutia súdu o neexistentnosti vášho manželstva niečo spolu nadobudli, takéto veci patria do vášho  podielového spoluvlastníctva. Preto vyporiadanie BSM neprichádza po právoplatnosti rozhodnutia súdu do úvahy. 

 


Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán advokát, som v situácii, keď sa nachádzam v rozvodovom civilnom konaní a paralelne sa tiež zúčastňujem arcibiskupského konania o vyhlásenie nulity manželstva. Neviem, koľko času mi to ešte bude zabrať. Už to trvá približne dva roky. Aktuálne som vo vážnom vzťahu a chcel by som sa informovať, či je možné vziať sa za inú ženu z hľadiska toho, že by som dostal od cirkvi vyhlásenie o nulite manželstva, ale civilný rozvod je ešte stále v procese. Ako veriaci kresťan katolík je pre mňa a moju partnerku dôležitejšie uzavrieť manželstvo v kostole pred Bohom, než na úrade. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.03.2022)

Dobrý deň, 

pokiaľ nebudete právoplatne rozvedený civilným súdom, nemôžete uzavrieť nové manželstvo a to ani v prípade, že by už bolo Vaša pôvodné manželstvo Katolíckou cirkvou anulované. Je tomu tak z toho dôvodu, že podľa nášho právneho poriadku je cirkevný sobáš rovnocenný civilnému sobášu, a teda, ak uzavriete manželstvo pred katolíckou cirkvou, bude toto manželstvo uznané aj štátom.  Katolícka cirkev Vám nepovolí uzavrieť manželstvo skôr než budete právoplatne rozvedený pred súdom SR, nakoľko táto pri uzavretí manželstva je rovnako viazaná zákonom SR nielen Kódexom Katolíckej Cirkvi. Platí, že snúbenci pred uzavretím manželstva predkladajú duchovnému, ktorý ich sobáši, matričným úradom overenú a potvrdenú žiadosť o uzavretie manželstva. Jedným z vyhlásení, ktoré snúbenci v žiadosti robia je aj vyhlásenie o neexistencii okolností vylučujúcich uzavretie manželstva, pričom takouto je aj existencia iného manželstva, ktorú by ste však vy v čase, kedy by vaše pôvodné manželstvo nebolo ešte právoplatne rozvedené nespĺňali. Matrika by Vám teda vašu žiadosť nemohla potvrdiť a manželstvo by vám uzavrieť  nepovolila. Tým pádom by Vás odmietol aj sám duchovný zosobášiť. Vzhľadom na to je nutné počkať aj na právoplatný rozsudok o rozvode Vášho manželstva vydaný súdom SR a až následne žiadať o uzavretie manželstva. 

Ak by ste tak neurobili a podarilo by sa Vám za tohto stavu uzavrieť manželstvo, dopustili by ste sa spáchania trestného činu dvojmanželstva v zmysle ust. § 204 Trestného zákona. 

"Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

To znamená, že by ste sa reálne ocitli v stave, kedy by ste boli pred štátom vnímaný ako ten, kto má fakticky dve manželky. A toto je z hľadiska morálky a princípov nášho štátu neakceptovateľný stav, ktorý je vnímaný nezákonne a preto je aj trestne postihnuteľný. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, Vydala som sa za muža, ktorý má doživotný trest a chcela by som naše manželstvo anulovať. Neuvedomila som si, čo to pre mňa znamená a odkedy sme uzatvorili manželstvo, náš vzťah sa zmenil. Myslela som si, že to bude všetko iné. On je odsúdený na Slovensku a ja bývam v Nemecku. Prosím Vás o radu.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň,

podľa slovenského právneho poriadku je možné možné vyhlásiť manželstvo za neplatné iba zo zákonom uvedených dôvodov. K jedným z dôvodov, ktorý by mohol prichádzať do úvahy vo Vami uvádzanom prípade je, prípad, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo jedným z manželov urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. Toto však bude súd v konaní skúmať, nakoľko na to, aby prijal záver o neplatnosti, musí mať tieto okolnosti preukázané. Návrh na začatie konania o neplatnosť manželstva môže podať ktorýkoľvek z manželov avšak je to časovo obmedzené. Môže tak urobiť najneskôr do jedného roka odo dňa čo sa o takomto dôvode neplatnosti manželstva dozvedel. V návrhu by bolo potrebné poukázať na Vašu nevedomosť o dôsledkoch spojených s uzavretím manželstva. V opačnom prípade môžete podať návrh na rozvod. Pokiaľ ide o rozvod manželstva, tu je nutné poukázať na skutočnosti nasvedčujúce tomu, že Váš vzťah s manželom je tak vážne narušený a trvalo rozvrátený, že Vaše manželstvo nemôže plniť svoj účel a že už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Jednoduchšie je to riešiť rozvodom. 


Trápi vás "Anulovanie manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, som so svojou manželkou od októbra, no situácia sa neustále zhoršuje. Chcel by som sa rozviesť alebo anulovať manželstvo. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,

ak Vám to s manželkou "vzťahovo" nefunguje, nie je to dôvod na anulovanie manželstva, ale skôr na rozvod. O rozvod môžete požiadať bez ohľadu na to, kedy ste sa zosobášili. Bude potrebné podať návrh na súd, v ktorom odôvodníte, prečo sa chcete s manželkou rozviesť. Budete preukazovať hlboký a trvalý rozvrat v manželstve, ktoré sa už nedá zachrániť.


Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, som vydatá 15 rokov a posledných 5 rokov nezdieľame so svojím manželom spoločnú spálňu; naše manželstvo je rozvrátené. Už sa to nedá napraviť. Máme spolu dve deti: 17-ročného syna a 8-ročnú dcéru. Chcem sa opýtať, či sa môžeme rozísť bez rozvodu. Nechcem deti vystaviť tlaku, aby ich to nezasiahlo; chcem, aby sa ich to dotklo čo najmenej. Rozumiete, čo myslím. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
zo žiadneho predpisu nevyplýva, že ak si manželia nerozumejú, musia sa rozviesť. Manželia sa môžu rozísť aj bez toho, aby boli rozvedení. Musíte sa však vedieť v takých prípadoch dohodnúť na spôsobe starostlivosti o maloleté deti, výživné Vám bude platiť iba na báze dobrovoľnosti... Ak táto stránka vo vašom vzťahu absentuje, je možné úpravu výkonu rodičovských práv a povinností riešiť aj návrhu na čas do rozvodu (napríklad ak sa neviete dohodnúť ako často sa môže stretávať s deťmi, prípadne Vám nechce platiť výživné).

Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy to, že po právnej stránke budete stále manželmi. Veci, ktoré budete kupovať, Váš príjem... bude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak manžel vytvorí nejaké dlžoby počas trvania manželstva, veriteľ si bude môcť uplatniť nárok aj od Vás...


Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, koľko stojí služba súdneho znalca pri anulovaní manželstva. Z cirkevného súdu mi prišla otázka, či by som chcela využiť služby súdneho znalca. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
anulovanie manželstva právny poriadok SR pozná iba pri výnimočných prípadoch. Nie je možné každé manželstvo ľubovoľne anulovať.

S ohľadom Vašej otázky týkajúcej sa cirkevného práva Vám odporúčame obrátiť sa na Vášho duchovného. On Vám bude vedieť poradiť za akým účelom má byť znalec ustanovený a koľko by to stálo.


Trápi vás "Anulovanie manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Anulovanie manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môžem požiadať o anuláciu manželstva, ktoré som uzavrela so svojím manželom 18. 4. 2020 na úrade v obci, v ktorej žijeme? On bol rozvedený a ja som bola slobodná. Nemáme žiadne deti. Ak je to možné, mám žiadosť podať na okresnom súde príslušného mesta? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Anulovanie manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

Manželstvo je možné podľa svetského práva anulovať iba z prísne určených zákonných dôvodov.

Tzv. nulitné (manželstvo ani nevzniklo) manželstvo je uzavreté vtedy, ak sú naplnené zákonné dôvody uvedené v ustanovení § 17 Zákona o rodine. Ide napríklad o manželstvo osoby mladšej ako 16 rokov, ak bolo manželstvo vynútené násilím...

Neplatné manželstvo upravujú ustanovenia § 9-16 Zákona o rodine. V tomto prípade je potrebné pri niektorých dôvodoch podať návrh na vyhlásenie neplatnosti manželstva, inak súd vo veci nebude konať.

Ak však Vaše manželstvo bolo riadne uzatvorené a nie je naplnený ani jeden z dôvodov uvedených v ustanovení § 9-17 Zákona o rodine, nie je ho možné anulovať. V tomto prípade je možné manželstvo iba rozviesť v zmysle ustanovenia § 22 a nasl. Zákona o rodine.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Anulovanie manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.