Premlčanie pohľadávok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 1. 2018

Otázka: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň, chcem sa spýtať aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, ak dlhy boli vytvorené niekedy v rokoch 2008-2009. Posledné dve exekúcie mi boli zrážané zo mzdy v roku 2016, sú to exekúcie z nesplácaných spotrebiteľských úverov. Momentálne som rozvedená od roku 2013 a úvery si bral môj teraz už exmanžel a ja som figurovala na zmluvách ako spoludlžník. Od manžela boli pohľadávky nevymožiteľné, nakoľko bol nezodpovedný a bol nezamestnaný. Ja nemám záujem splácať jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je potrebné premlčanie posudzovať z dvoch rôznych pohľadov. Ako prvé sa vždy posudzuje premlčanie na súde uplatneného nároku (vo Vašom prípade konaní o zaplatenie dlhu z rokov 2008-2009). Ak ste však v súdnom konaní nevzniesli námietku premlčania a žalobca preukázal svoje tvrdenia, súd rozhodol vo Váš neprospech. Následne od právoplatnosti súdneho rozhodnutia plynie ďalšia premlčacia doba týkajúca sa možnosti uplatniť si svoje právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím v rámci exekučného konania.

 

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku

 

Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

 

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Kedy mohol veriteľ prvýkrát vykonať svoje právo sa posudzuje podľa splatnosti dlhu. Deň nasledujúci po splatnosti dlhu je dňom, kedy mohol svoje právo veriteľ vykonať prvýkrát.

 

Táto premlčacia doba sa však sťahuje iba na súdne konanie, v ktorom si veriteľ uplatňuje svoje právo na zaplatenie dlžnej sumy. Akonáhle však súd rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu začína podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová premlčacia doba. Tá je desaťročná.

 

Ak totiž bolo právo (na zaplatenie dlžnej sumy) priznané právoplatným súdnym rozhodnutím premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Tzn. že od právoplatného ukončenia súdneho konania začína veriteľovi plynúť nová premlčacia doba na uplatnenie svojho práva na exekučnom súde. Vychádzajúc z údajov vo Vašej otázke je však zrejmé, že si od právoplatného ukončenia súdneho konania včas uplatnil veriteľ svoje právo na exekučnom súde.

 

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Veľmi dôležitou skutočnosťou v rámci premlčania je, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti. Tzn. že súd v súdnom konaní posudzuje premlčanie až na základe vznesenej námietky dlžníka (žalovaného). V prípade, že žalovaný nevznesie námietku premlčania v súdnom konaní súd môže veriteľovi (žalobcovi) priznať aj premlčané právo, ak žalobca dostatočne a relevantným spôsobom preukáže svoje tvrdenia a unesie dôkazné bremeno.

 

To isté sa vzťahuje aj na exekučné konanie. V rámci práva podať námietky proti exekúcii je možné namietnuť aj premlčanie práva na uplatenie nároku na exekučnom súde v zmysle ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava regresného nároku spoludlžníka

 

Občiansky zákonník pamätá situácie v akej ste sa ocitli i Vy. Často sa totiž stáva, že jeden zo spoludlžníkov zaplatí veriteľovi (banke alebo nebankovke) viac než by podľa svojho podielu mal. V takom prípade je možný postup podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka a požadovať náhradu od druhého (alebo ostatných) spoludlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 

Avšak aj v tomto prípade je potrebné si veľmi dôsledne strážiť premlčaciu dobu, ktorá je v týchto prípadoch trojročná. Ak si totiž neuplatní svoje práva včas v rámci trojročnej lehoty, dlžníkovi vznikne právo vzniesť námietku premlčania a súd by Vám nemohol priznať právo.

 

Zhrnutie

 

Premlčanie nárokov uplatnených v rámci exekučného konania je potrebné posudzovať v kontexte vyššie uvedenej právnej úpravy. Iba výnimočne sa totiž stáva, že si žalobca uplatní svoje práva v rámci exekučného konania po uplynutí premlčacej doby, nakoľko tá je až desaťročná. Častejšie sa stáva, že si veriteľ neuplatní svoje právo v premlčacej dobe na súde (v konaní o zaplatenie dlžnej sumy). V prípade, že ste veriteľovi, hoci formou exekúcii uhradili viac, než bol Váš podiel na spoločnom dlhu, máte regresný nárok na sumu prevyšujúcu Váš podiel na dlhu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, môj príbuzný v roku 2003 požiadal o úverovú kartu. V roku 2006 podpísal Dohodu o uznaní dlhu, so splátkovým kalendárom, či sa tam niečo hradilo, či nie žiaľ neviem, nakoľko o financie sa starala jeho nebohá mama.  V roku 2014 Oznámenie o postúpení pohľadávky podľa § 526 Občianskeho zákonníka do spoločnosti Intrum Teraz v lete 2018 ho Intrum kontaktoval o dlžnej čiastke - výzva na zaplatenie žalovanej pohľadávky, v znení ako posledná možnosť úhrady. Prosím Vás o informáciu, ako postupovať v tomto prípade, nakoľko chápem, že sa jedna už o premlčanú dobu. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Vychádzajúc z údajov v otázke je možné, že v čase podpísania Dohody o uznaní dlhu bol dlh premlčaný aspoň čiastočne a že dohoda bola spísaná v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa V podobných prípadoch je už vydaných mnoho rozsudkov proti uvedenej spoločnosti, kedy súd predmetné dohody neakceptoval a návrhy zamietol. Citujeme z rozsudku OS Galanta  sp.zn. 5C18/2014 :

"Uznanie dlhu obsiahnuté v dohode o splátkovom kalendári v súlade s početnou judikatúrou všeobecných súdov je možné považovať za nekalú obchodnú praktiku a nedošlo k obnoveniu plynutia novej 10 ročnej premlčacej doby tak, ako sa to snaží dosiahnuť navrhovateľ."

Pokiaľ zo strany veriteľa - teraz Intrum Slovakia s.r.o. /dovtedy Intrum Justitia s.r.o. - zmenili obchodné meno v 02/2018/ nebolo vymáhanie pohľadávky na základe Dohody o uznaní dlhu postúpené na súd, nárok veriteľa je premlčaný. 

Predpokladáme, že dlh je poriadne navýšený.  

Odporúčame Vám napísať im doporučený list, kde uvediete, že považujete pohľadávku za premlčanú. Ak by Vás kontaktovali  s novou dohodou o uznaní dlhu alebo nejakom refinancovaní dlhu novou pôžičkou a podobne, nič im nepodpisujte.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Som SZČO. V roku 6, 9, 2013 som od nemenovanej firmy nakúpila tovar, ktorý som riadne zaplatila dobierkou, čo je tiež uvedené vo faktúre-spôsob platby dobierka. Žiaľ, doklad o zaplatení od prepravnej spoločnosti som si neuschovala. Do nákladov som to nedávala. Dna 28. 2. 2016 mi bola doručená predžalobná výzva od správcu úpadcu. Za celé toto obdobie mi od dodávateľa neprišla žiadna upomienka. Keďže som si už nepamätala o čo ide, správcu som telefonicky požiadala o zaslanie faktúry. Faktúru mi poslali mailom a vyzvali k jej zaplateniu. Nakoľko som doklad o úhrade nenašla, požiadala som ich o zaslanie potvrdenia o prevzatí tovaru, čím by som sa zároveň dopracovala k informácií, ktorá prepravná spoločnosť mi tovar doručila a mohla si tak doklad o úhrade vyžiadať a dokázať, že som za tovar riadne zaplatila. Na to už správca nereagoval. Dna 18. 5. 2018 mi bol z okresného súdu doručený platobný rozkaz s možnosťou odvolania. Zo súdu mi došiel platobný rozkaz a návrh na vydanie platobného rozkazu-tento bol na súd doručený 9. 4. 2018 Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

 

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./  Píšete v otázke, že ste SZČO, ale dôležité je či ste tovar kupovali ako SZČO, teda s uvedneím IČO, alebo ako fyzická osoba, čo je dôležité pre posúdenie plynutia premlčacej lehoty.

a/ FO ako občan : Platí všeobecná premlčacia doba, ktorá podľa ust. Obč. zákonníka je 3 roky, takže z pohľadu veriteľa  - predávajúceho aj keby ste pohľadávku neuhradili, nárok je premlčaný.

 

b/ Ak by ste tovar kupovali ako podnikateľský subjekt SZČO na IČO, podľa ust. § 397  Obchodného zákonníka je všeobecná premlčacia doba je štyri roky.

II./ K samotnému dodaniu tovaru na dobierku :
Podľa zákona o poštových službách a poštového poriadku, ktorý s určitými obmenami majú aj kuriérske spoločnosti vo svojich prepravných poriadkoch, zásielka na dobierku sa neodovzdá, pokiaľ za túto príjemca - kupujúci, teda Vy, cenu za zásielku nezaplatí; ak za zásielku nezaplatí, na pošte je úložná lehota a zásielka sa vráti odosielateľovi. Poštový podnik má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy,
Nevieme, či chcete ešte hľadať doklad o úhrade, ale môžete u jednotlivých kuriérskych služieb zistiť úhradu podľa údajov na faktúre vrátane dátumu. Len pre informáciu uvádzame, že sme v nemenovanej kuriérskej spoločnosti telefonicky špeciálne informovali na Váš prípad, s tým že dobierka je z r. 2013; telefonická odpoveď z ich strany bola tá, že je potrebné zaslať emailom faktúru a pohľadajú vo svojom systéme kedy bola zásielka uhradená a zašlú Vám potvrdenie v priebehu pár dní. Ešte poznamenávame, že pokiaľ predávajúci zásielku zaslal Vás a nedostal za túto fin. prostriedky  Vami zaplatené za dobierku, mal toto reklamovať u kurierskej služby - prepravcu.

III./ Proti doručenému plat. rozkazu v zmysle ust. § 267 a nasl. Civilnému sporovému poriadku môžete podať odpor :

"(1) Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. Ustanovenie § 129 sa pri nedostatku vecného odôvodnenia nepoužije. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený. 
(2)  Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný 
a) oneskorene, 
b) neoprávnenou osobou alebo 
c) bez vecného odôvodnenia; o tomto následku musí byť žalovaný poučený v platobnom rozkaze. 
(3) Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor s vecným odôvodnením, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie."

Odpor podajte k číslu konania doporučeným listom v lehote do 15 dní od jeho obdržania.

IV./ Odporúčanie 
Na základe uvedeného odporúčame v podanom odpore vzniesť  námietku premlčania  podľa ust. Obč. alebo Obchod. zákonníka a uvediete, že dlžná suma je uhradená, nakoľko sa jednalo o dobierku a nemali by ste faktúru, ktorú tiež predložíte.
Môžete požiadať ešte kuriérske spoločnosti, ktorým zašlete faktúru, aby Vám potvrdili, že dobierka bola uhradená.

Keďže ste plat. rozkaz obdržali 18.5.2018 lehota na podanie odporu uplynie dňa 2.6.2018, v ktorej lehote musí byť odpor nielen podaný, ale doručený na príslušnom súde. 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Bolo to po 12 rokoch. Ako sa môžem na to ohradiť?

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Musíte vzniesť námietku premlčania v exekučnom konaní a žiadať zastaviť exekúciu. Robí sa to doporučeným listom k spisovej značke exekučného konania, napíšete, že vznášate námietku premlčania a žiadate exekúciu zastaviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Priateľovi prišla exekúcia z roku 2000 v roku 2004 bola uznaná súdom. Od vtedy sa nikto neozval až v roku 2017 mu to začali strhávať z platu. Za 17 rokov sú tam úroky 4500 e. Základná istina je 1400e. Ako dlžníci tam figurujú dve osoby. Lenže ta prvá osoba asi nerobí, a tak všetko musí zaplatiť priateľ. Nieje to už náhodou premlčané? Ďakujem za odpoveď. Medzi rokmi 2004 až do 2017 mu nikdy nič neprišlo.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, dôležité je, kedy začala exekúcia. Ak to bolo do 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, tak to nie je premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás o názor na môj problém po uzatvorení zmluvy so spoločnosťou S-Telekom. Spoločnosť S-T uzatvárala zmluvy cez externých pracovníkov, s, ktorými má spoločnosť S-Telekom podľa vyjadrenia pracovníka na obchodnom mieste, doposiaľ množstvo problémov. Zmluvu na služby mobilnej siete som podpísal v máji 2017. Po mesiaci som očakával faktúru za služby, ktorá mi poslaná nebola, a to ani nasledujce mesiace. Doposiaľ mi žiadna faktúra nedošla a to je pomaly rok. Naopak kontaktovala ma vymáhačská spoločnosť, aby som uhradil nedoplatky, ktoré voči S-Tel. mám. Okamžite som išiel na obchodné miesto S-Telekom, kde som žiadal vysvetlenie. Pýtal som sa prečo som neobdržal žiadnu faktúru, tak mi pracovník povedal, že mi žiadnu ani neposlali, lebo v zmluve nebol uvedený spôsob fakturácie. Spoločnosť ma rok nekontaktovala, že mám podlžností, len mi obmedzila služby. Ja som stále čakal faktúru. Je takýto postup v poriadku? Má vôbec takáto zmluva platnosť? Ďakujem Vám za odpoveď. 

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

 

Dobrý podvečer,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 Vaša zmluva sa riadi ustanoveniami Obč. zákonníka a ust. zákona o elektornických komunikáciach, kde je uvedené v ust. § 44 ods. 2 písm. e/ uvedené, že zmluva okrem iných obsahuje aj informácie o termínoch a spôsobe fakturácie za poskytnuté služby. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami uvedenými v zmluve. V samotných Všeob. obchod. podmienkach dodávateľa služieb /časť III., čl.3/ sú uvedené práva a povinnosti podniku ako dodávateľa služby, vrátane fakturácie, a podať reklamáciu u dodávateľa služieb S Telekom podľa ich reklamačného poriadku.

Následne ak neuspejete s reklamáciou odporúčame podať podnet na prešetrenie postupu predávajúceho v prípade kúpeného zariadenia na Slov. obchodnú inšpekciu. 

 

 

Ešte dopĺňame predchádzajúcu odpoveď :

Reklamáciu podľa reklamačného poriadku uplatnite u dodávateľa služieb Slovak Telekom, nie u vymáhačskej spoločnosti.  

Reklamácia podľa zákona o elektronických komuninikáciách musí byť vybavená do 30 dní podľa  §  45 cit. zákona /citujeme/ :

"Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty."

 

Upriamujeme pozornosť aj na ust. § 44 cit. zákona, kde je daná možnosť odstúpenia od zmluvy (citujeme) :

"Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak ...

písm. c) podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2."

V otázke ste uviedli svoje meno, ale mená pýtajúcich sa pri odpovedi nezverejňujeme.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako vec dopadla a ako sa vyriešila.

Ďakujeme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk