'

Premlčanie pohľadávok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 1. 2018

Otázka: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň, chcem sa spýtať aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, ak dlhy boli vytvorené niekedy v rokoch 2008-2009. Posledné dve exekúcie mi boli zrážané zo mzdy v roku 2016, sú to exekúcie z nesplácaných spotrebiteľských úverov. Momentálne som rozvedená od roku 2013 a úvery si bral môj teraz už exmanžel a ja som figurovala na zmluvách ako spoludlžník. Od manžela boli pohľadávky nevymožiteľné, nakoľko bol nezodpovedný a bol nezamestnaný. Ja nemám záujem splácať jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je potrebné premlčanie posudzovať z dvoch rôznych pohľadov. Ako prvé sa vždy posudzuje premlčanie na súde uplatneného nároku (vo Vašom prípade konaní o zaplatenie dlhu z rokov 2008-2009). Ak ste však v súdnom konaní nevzniesli námietku premlčania a žalobca preukázal svoje tvrdenia, súd rozhodol vo Váš neprospech. Následne od právoplatnosti súdneho rozhodnutia plynie ďalšia premlčacia doba týkajúca sa možnosti uplatniť si svoje právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím v rámci exekučného konania.

 

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku

 

Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

 

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Kedy mohol veriteľ prvýkrát vykonať svoje právo sa posudzuje podľa splatnosti dlhu. Deň nasledujúci po splatnosti dlhu je dňom, kedy mohol svoje právo veriteľ vykonať prvýkrát.

 

Táto premlčacia doba sa však sťahuje iba na súdne konanie, v ktorom si veriteľ uplatňuje svoje právo na zaplatenie dlžnej sumy. Akonáhle však súd rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu začína podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová premlčacia doba. Tá je desaťročná.

 

Ak totiž bolo právo (na zaplatenie dlžnej sumy) priznané právoplatným súdnym rozhodnutím premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Tzn. že od právoplatného ukončenia súdneho konania začína veriteľovi plynúť nová premlčacia doba na uplatnenie svojho práva na exekučnom súde. Vychádzajúc z údajov vo Vašej otázke je však zrejmé, že si od právoplatného ukončenia súdneho konania včas uplatnil veriteľ svoje právo na exekučnom súde.

 

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Veľmi dôležitou skutočnosťou v rámci premlčania je, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti. Tzn. že súd v súdnom konaní posudzuje premlčanie až na základe vznesenej námietky dlžníka (žalovaného). V prípade, že žalovaný nevznesie námietku premlčania v súdnom konaní súd môže veriteľovi (žalobcovi) priznať aj premlčané právo, ak žalobca dostatočne a relevantným spôsobom preukáže svoje tvrdenia a unesie dôkazné bremeno.

 

To isté sa vzťahuje aj na exekučné konanie. V rámci práva podať námietky proti exekúcii je možné namietnuť aj premlčanie práva na uplatenie nároku na exekučnom súde v zmysle ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava regresného nároku spoludlžníka

 

Občiansky zákonník pamätá situácie v akej ste sa ocitli i Vy. Často sa totiž stáva, že jeden zo spoludlžníkov zaplatí veriteľovi (banke alebo nebankovke) viac než by podľa svojho podielu mal. V takom prípade je možný postup podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka a požadovať náhradu od druhého (alebo ostatných) spoludlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 

Avšak aj v tomto prípade je potrebné si veľmi dôsledne strážiť premlčaciu dobu, ktorá je v týchto prípadoch trojročná. Ak si totiž neuplatní svoje práva včas v rámci trojročnej lehoty, dlžníkovi vznikne právo vzniesť námietku premlčania a súd by Vám nemohol priznať právo.

 

Zhrnutie

 

Premlčanie nárokov uplatnených v rámci exekučného konania je potrebné posudzovať v kontexte vyššie uvedenej právnej úpravy. Iba výnimočne sa totiž stáva, že si žalobca uplatní svoje práva v rámci exekučného konania po uplynutí premlčacej doby, nakoľko tá je až desaťročná. Častejšie sa stáva, že si veriteľ neuplatní svoje právo v premlčacej dobe na súde (v konaní o zaplatenie dlžnej sumy). V prípade, že ste veriteľovi, hoci formou exekúcii uhradili viac, než bol Váš podiel na spoločnom dlhu, máte regresný nárok na sumu prevyšujúcu Váš podiel na dlhu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Chcem sa spýtať ako to je s premlčacou dobou v mojom prípade, lebo niekde som čítal, od dozvedenia sa nových skutočnosti ( napr. Minsterstva spravodlivosti, že konanie súdu bolo nezákonné) začína plynúť nová 2 resp. 3 ročná premlčacia doba. Dostal som, akože pokutu, ale blok nemal opodstatnenie, napriek tomu Súd vydal Poverenie na Exekúciu, ďalšia vec je, že sa nezaoberal mojimi námietkami, ani nebolo pojednávanie. Teraz budú tri roky od strhnutia finančných prostriedkov. Tak ma zaujíma ako sa dá s tým naložiť. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade skôr ako premlčaciu dobu je nutné riešiť to, či došlo k zrušeniu rozhodnutia súdu, prípadne aj pokuty uloženej v blokovom konaní. Na to, aby ste sa mohli v takýchto prípadoch domáhať späť svojich peňazí, a to či už z titulu bezdôvodného obohatenia (ak by odpadol právny titul plnenia) alebo nároku na náhradu škody od štátu za výkon verejnej moci (nezákonným rozhodnutím) je potrebné v prvom rade skúmať to, či Vám vznikol takýto nárok. Z Vášho opisu totiž nevyplýva, že by bolo dodatočne, či už v riadnom alebo mimoriadnom opravnom konaní zrušené pôvodné rozhodnutie, ktorým Vám bola uložená pokuta. Kým k tomu nedôjde, má sa za to, že išlo o zákonnú exekúciu. Po zistení týchto podstatných skutočností by bolo možné posúdiť právnu povahu Vášho nároku. Následne by bolo možné skúmať, či je táto vec a Váš nárok premlčaný alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Mám doklad o požičaní 200 € poslala som ich na účet aj ona mi splátky poslala na účet spolu 50 €,  nemám akurát písomnú dohodu o pôžičke ale mám komunikáciu na mesengery  kde uznáva svoj dlh a sľubuje splatiť mi ho na splátky. Chcem sa opýtať, či si môžem uplatniť aj úroky a zaplatenie súdnych poplatkov. Ďakujem J.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, 

na doplnenie uvádzame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ dlžníčka uznala dlh a sľúbila uhradiť zostatok dlhu, odporúčame poslať výzvu k úhrade zostatku dlhu vrátane úrokov z omeškania od splatnosti až do dňa úhrady dlhu.

V prípade súdneho vymáhania si môžete uplatniť aj súdny poplatok.

Odporúčame vec riešiť mimosúdne vzhľadom na výšku dlhu a dlžníčke poslať výzvu k úhrade zostatku dlhu s upozornením, že v prípade súdneho vymáhania bude hradiť okrem súdneho poplatku aj trovy právneho zastupovania advokátom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, v roku 2013 som priateľke požičala 200 e po ústnej dohode dohodli sme sa, že mi to vráti po splátkach ako bude môcť ale splatila mi do roku 2014 iba 50e môžem si ešte tie peniaze vymôcť spať alebo je to už páse. Ďakujem za odpoveď J. 

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pre zodpovedanie otázky je dôležité, či máte nejaký písomný doklad o tom, že ste priateľke požičali sumu 200 €.  Občiansky zákonník síce nevyžaduje pre zmluvu o pôžičke písomnú formu, ale v prípadnom súdnom konaní by ste museli vedieť preukázať, že ste peniaze požičali, ako aj okolnosti a podmienky vrátenia pôžičky.

Pokiaľ žiaden doklad o požičaní sumy 200 € nemáte, v prípadnom súdnom konaní by zrejme Vaša kamarátka namietala premlčanie a súd by Vám dlžnú sumu resp. jej zostatok nepriznal, súd zo zákona je povinný prihliadnuť na premlčanie - všeobecná premlčacia lehota je tri roky. Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí, že "k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Ak by ste vedeli preukázať existenciu požičania sumy 200 €, splátku 50 €, ako aj okolnosť, že ste sa dohodli na tom, že peniaze Vám vráti vtedy až keď bude môcť, potom ešte nezačala plynúť premlčacia lehota a v prípadnom súdnom konaní by Vám súd Vaše právo na vrátenie 150 € priznal, nakoľko nezačala plynúť premlčacia doba.

Ak viete preukázať požičanie sumy a to, že ste sa dohodli na tom, že pôžičku vráti až keď bude mať Vaša kamarátka peniaze, potom jej pošlite výzvu k úhrade zostatku dlhu s určením lehoty na úhradu.

Môžete využiť aj tzv. uznanie dlhu, ktoré nájdete na našej stránke : https://uznanie-dlhu.sk/  a toto dať podpísať Vašej priateľke, potom  podľa ust. § 110 Občianskeho zákonníka platí, že "ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poradíte prosím? Má inkasná spoločnosť právo vo veci dlhu, ktorý som mal asi pred desiatimi rokmi voči banke (a banka dlh predala), podať návrh na vykonanie exekúcie? Ak áno, udelí súd poverenie na vykonanie exekúcie, keďže mi je známe, že pravdepodobne doteraz neexistuje žiadny zákon o inkasných spoločnostiach a exekúciu na základe poverenia súdu môže vykonávať len súdny exekútor, teda oficiálna osoba s právnickým vzdelaním a menovaná ministerstvom spravodlivosti? Ak už banka inkasnej spoločnosti dlh predala, môže banka ako pôvodný veriteľ podať návrh na vykonanie exekúcie? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o možnosť podania návrhu na vykonanie exekúcie, v prvom rade je potrebné uviesť, že oprávnená osoba (veriteľ) musí mať pred iniciovaním exekučného konania k dispozícii exekučný titul. Exekučným titulom pritom spravidla býva vykonateľné súdne rozhodnutie. Preto ak by mal pôvodný veriteľ alebo osoba, na ktorú bola pohľadávka postúpená, podať exekučný návrh, najskôr by musela mať exekučný titul.

Nad rámec Vašej otázky si ešte dovoľujem uviesť, že pokiaľ ešte neprebehlo súdne konanie, v prípade že ide o takpovediac desať rokov starú vec, je pravdepodobné, že medzičasom došlo k premlčaniu dlhu. V takom prípade by ste v rámci prípadného súdneho konania mohli vzniesť dôvodnú námietku premlčania, ktorá by mala za následok zamietnutie žaloby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, mám podotázku k premlčaniu pohľadávok Dopravného podniku. Syn porušil predpis DPMB a 31. 3. 2015 cestoval bez platného CL. Listom (ani nie doporučeným) zo dna 16. 4. 2018 mu Dopravný podnik Bratislava, a.s. oznámil postúpenie pohľadávky na Platiť sa oplatí s.r.o., kde mu istinu 70,70 € navýšili o príslušenstvo (trovy súdneho konania) 46,49 € včítane Výzvy pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie vystavenej už inkasnou spoločnosťou. Listom zo dňa 29. 8. 2018 (znovu nie doporučeným) mu inkasná spoločnosť zaslala "Posledný pokus o zmier pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie". Otázka 1. Znie: nie je táto pohľadávka už premlčaná, keďže ten prvý spomínaný list bol už vystavený po viac ako 3 rokoch od priestupku? Otázka 2. Znie: nie je povinný subjekt posielať takéto informácie doporučenou poštou? Otázka 3. Znie: nerozumiem, prečo je istina (čiže pokuta za jazdu bez platného CL) viac ako 50,- €, napadá Vás prečo? Keďže syn je t.c. dlhodobejšie bez príjmu, rád by som mu týmto trochu pomohol, ak nám dáte k otázkam odpovede. Vďaka vopred.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň, istina by mala vždy predstavovať dlžnú sumu. Aj keby sa suma navyšovala o úroky z omeškania, nemohla by narásť o 20,70 €. Je možné, že inkasná spoločnosť vo svojom liste istinou nazývajú aj iné sumy, než len tie ktoré patria z pohľadu práva do pojmu istina (často sa stretávame s tým, že tam počítajú aj zmluvné pokuty...). Premlčanie sa týka práva uplatniť si svoj nárok na súde. Inkasné spoločnosti často vyzývajú dlžníkov aj na zaplatenie premlčaného dlhu, nakoľko skúšajú, či dlžník v nevedomosti neuhradí svoj dlh. Nikde nie je predpísané, že by mala inkasná spoločnosť posielať takéto výzvy doporučenou poštou. Posielať to doporučenou poštou je vhodné takéto veci z dôvodu, aby mohli neskôr preukázať, že Vám výzvu naozaj poslali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Premlčanie, chcem sa pýtať na premlčanie z úveru od HOME CREDIT, na dobu premlčania a ako sa mám dovolať ja sám premlčania ak nechcem, aby ma predbehol veriteľ, alebo to musí on a ja dám námietku až na súde? Vďaka.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke neuvádzate, kedy ste si požičali peniaze a koľko, akú sumu celkom ste doteraz uhradili /istina, úroky, poplatky/ a kedy bola uhradená posledná splátka z Vašej strany. 

V zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka platí všeobecná premlčacia lehote 3 roky /citujeme/ : 

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Odporúčame, aby v prípade že Vás bude kontaktovať nebanková spoločnosť prípadne tzv. vymáhačská spoločnosť, Váš záväzok neuznávať .

Premlčanie môžete namietať Vy ako dlžník aj teraz, len treba mať istotu, že pohľadávka je premlčaná. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či je možné a ako uplatniť právo o premlčacej dobe ak som dostal pokutu za cestovanie na čierno od DPMK v roku 2011 kedy mi prišla aj pokuta na 50 e poštou no nezaplatil som ju medzičasom som na to úplne zabudol a dneska som túto pokutu našiel pod kopou papiermi. Do dnešného dňa mi žiadna ďalšia pokuta, či papier ohľadom tejto pokuty neprišiel. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

To, či voči Vám DPmK uplatnil nárok cestou súdu môžete zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého pobytu /predpokladáme, že je ten istý ako v roku 2011, prípadne informačnom centre súdu trv. pobytu v roku 2011, či je resp. bolo voči Vám vedené nejaké súdne konanie. Vec vybavíte osobne v informačnom centre. Adresy súdov nájdete na stránke  https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud.

Pokiaľ vec nebola postúpená na súd, nárok veriteľa DPmK je už premlčaný - platí všeobecná 3 ročná premlčacia lehota.

Dobrovoľná úhrada z Vašej strany je možná, je to vec Vášho rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, môj príbuzný v roku 2003 požiadal o úverovú kartu. V roku 2006 podpísal Dohodu o uznaní dlhu, so splátkovým kalendárom, či sa tam niečo hradilo, či nie žiaľ neviem, nakoľko o financie sa starala jeho nebohá mama.  V roku 2014 Oznámenie o postúpení pohľadávky podľa § 526 Občianskeho zákonníka do spoločnosti Intrum Teraz v lete 2018 ho Intrum kontaktoval o dlžnej čiastke - výzva na zaplatenie žalovanej pohľadávky, v znení ako posledná možnosť úhrady. Prosím Vás o informáciu, ako postupovať v tomto prípade, nakoľko chápem, že sa jedna už o premlčanú dobu. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Vychádzajúc z údajov v otázke je možné, že v čase podpísania Dohody o uznaní dlhu bol dlh premlčaný aspoň čiastočne a že dohoda bola spísaná v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa V podobných prípadoch je už vydaných mnoho rozsudkov proti uvedenej spoločnosti, kedy súd predmetné dohody neakceptoval a návrhy zamietol. Citujeme z rozsudku OS Galanta  sp.zn. 5C18/2014 :

"Uznanie dlhu obsiahnuté v dohode o splátkovom kalendári v súlade s početnou judikatúrou všeobecných súdov je možné považovať za nekalú obchodnú praktiku a nedošlo k obnoveniu plynutia novej 10 ročnej premlčacej doby tak, ako sa to snaží dosiahnuť navrhovateľ."

Pokiaľ zo strany veriteľa - teraz Intrum Slovakia s.r.o. /dovtedy Intrum Justitia s.r.o. - zmenili obchodné meno v 02/2018/ nebolo vymáhanie pohľadávky na základe Dohody o uznaní dlhu postúpené na súd, nárok veriteľa je premlčaný. 

Predpokladáme, že dlh je poriadne navýšený.  

Odporúčame Vám napísať im doporučený list, kde uvediete, že považujete pohľadávku za premlčanú. Ak by Vás kontaktovali  s novou dohodou o uznaní dlhu alebo nejakom refinancovaní dlhu novou pôžičkou a podobne, nič im nepodpisujte.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Som SZČO. V roku 6, 9, 2013 som od nemenovanej firmy nakúpila tovar, ktorý som riadne zaplatila dobierkou, čo je tiež uvedené vo faktúre-spôsob platby dobierka. Žiaľ, doklad o zaplatení od prepravnej spoločnosti som si neuschovala. Do nákladov som to nedávala. Dna 28. 2. 2016 mi bola doručená predžalobná výzva od správcu úpadcu. Za celé toto obdobie mi od dodávateľa neprišla žiadna upomienka. Keďže som si už nepamätala o čo ide, správcu som telefonicky požiadala o zaslanie faktúry. Faktúru mi poslali mailom a vyzvali k jej zaplateniu. Nakoľko som doklad o úhrade nenašla, požiadala som ich o zaslanie potvrdenia o prevzatí tovaru, čím by som sa zároveň dopracovala k informácií, ktorá prepravná spoločnosť mi tovar doručila a mohla si tak doklad o úhrade vyžiadať a dokázať, že som za tovar riadne zaplatila. Na to už správca nereagoval. Dna 18. 5. 2018 mi bol z okresného súdu doručený platobný rozkaz s možnosťou odvolania. Zo súdu mi došiel platobný rozkaz a návrh na vydanie platobného rozkazu-tento bol na súd doručený 9. 4. 2018 Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

 

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./  Píšete v otázke, že ste SZČO, ale dôležité je či ste tovar kupovali ako SZČO, teda s uvedneím IČO, alebo ako fyzická osoba, čo je dôležité pre posúdenie plynutia premlčacej lehoty.

a/ FO ako občan : Platí všeobecná premlčacia doba, ktorá podľa ust. Obč. zákonníka je 3 roky, takže z pohľadu veriteľa  - predávajúceho aj keby ste pohľadávku neuhradili, nárok je premlčaný.

 

b/ Ak by ste tovar kupovali ako podnikateľský subjekt SZČO na IČO, podľa ust. § 397  Obchodného zákonníka je všeobecná premlčacia doba je štyri roky.

II./ K samotnému dodaniu tovaru na dobierku :
Podľa zákona o poštových službách a poštového poriadku, ktorý s určitými obmenami majú aj kuriérske spoločnosti vo svojich prepravných poriadkoch, zásielka na dobierku sa neodovzdá, pokiaľ za túto príjemca - kupujúci, teda Vy, cenu za zásielku nezaplatí; ak za zásielku nezaplatí, na pošte je úložná lehota a zásielka sa vráti odosielateľovi. Poštový podnik má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy,
Nevieme, či chcete ešte hľadať doklad o úhrade, ale môžete u jednotlivých kuriérskych služieb zistiť úhradu podľa údajov na faktúre vrátane dátumu. Len pre informáciu uvádzame, že sme v nemenovanej kuriérskej spoločnosti telefonicky špeciálne informovali na Váš prípad, s tým že dobierka je z r. 2013; telefonická odpoveď z ich strany bola tá, že je potrebné zaslať emailom faktúru a pohľadajú vo svojom systéme kedy bola zásielka uhradená a zašlú Vám potvrdenie v priebehu pár dní. Ešte poznamenávame, že pokiaľ predávajúci zásielku zaslal Vás a nedostal za túto fin. prostriedky  Vami zaplatené za dobierku, mal toto reklamovať u kurierskej služby - prepravcu.

III./ Proti doručenému plat. rozkazu v zmysle ust. § 267 a nasl. Civilnému sporovému poriadku môžete podať odpor :

"(1) Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. Ustanovenie § 129 sa pri nedostatku vecného odôvodnenia nepoužije. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený. 
(2)  Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný 
a) oneskorene, 
b) neoprávnenou osobou alebo 
c) bez vecného odôvodnenia; o tomto následku musí byť žalovaný poučený v platobnom rozkaze. 
(3) Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor s vecným odôvodnením, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie."

Odpor podajte k číslu konania doporučeným listom v lehote do 15 dní od jeho obdržania.

IV./ Odporúčanie 
Na základe uvedeného odporúčame v podanom odpore vzniesť  námietku premlčania  podľa ust. Obč. alebo Obchod. zákonníka a uvediete, že dlžná suma je uhradená, nakoľko sa jednalo o dobierku a nemali by ste faktúru, ktorú tiež predložíte.
Môžete požiadať ešte kuriérske spoločnosti, ktorým zašlete faktúru, aby Vám potvrdili, že dobierka bola uhradená.

Keďže ste plat. rozkaz obdržali 18.5.2018 lehota na podanie odporu uplynie dňa 2.6.2018, v ktorej lehote musí byť odpor nielen podaný, ale doručený na príslušnom súde. 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Bolo to po 12 rokoch. Ako sa môžem na to ohradiť?

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Musíte vzniesť námietku premlčania v exekučnom konaní a žiadať zastaviť exekúciu. Robí sa to doporučeným listom k spisovej značke exekučného konania, napíšete, že vznášate námietku premlčania a žiadate exekúciu zastaviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk