Premlčanie pohľadávok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 1. 2018

Otázka: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň, chcem sa spýtať aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, ak dlhy boli vytvorené niekedy v rokoch 2008-2009. Posledné dve exekúcie mi boli zrážané zo mzdy v roku 2016, sú to exekúcie z nesplácaných spotrebiteľských úverov. Momentálne som rozvedená od roku 2013 a úvery si bral môj teraz už exmanžel a ja som figurovala na zmluvách ako spoludlžník. Od manžela boli pohľadávky nevymožiteľné, nakoľko bol nezodpovedný a bol nezamestnaný. Ja nemám záujem splácať jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je potrebné premlčanie posudzovať z dvoch rôznych pohľadov. Ako prvé sa vždy posudzuje premlčanie na súde uplatneného nároku (vo Vašom prípade konaní o zaplatenie dlhu z rokov 2008-2009). Ak ste však v súdnom konaní nevzniesli námietku premlčania a žalobca preukázal svoje tvrdenia, súd rozhodol vo Váš neprospech. Následne od právoplatnosti súdneho rozhodnutia plynie ďalšia premlčacia doba týkajúca sa možnosti uplatniť si svoje právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím v rámci exekučného konania.

 

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku

 

Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

 

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Kedy mohol veriteľ prvýkrát vykonať svoje právo sa posudzuje podľa splatnosti dlhu. Deň nasledujúci po splatnosti dlhu je dňom, kedy mohol svoje právo veriteľ vykonať prvýkrát.

 

Táto premlčacia doba sa však sťahuje iba na súdne konanie, v ktorom si veriteľ uplatňuje svoje právo na zaplatenie dlžnej sumy. Akonáhle však súd rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu začína podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová premlčacia doba. Tá je desaťročná.

 

Ak totiž bolo právo (na zaplatenie dlžnej sumy) priznané právoplatným súdnym rozhodnutím premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Tzn. že od právoplatného ukončenia súdneho konania začína veriteľovi plynúť nová premlčacia doba na uplatnenie svojho práva na exekučnom súde. Vychádzajúc z údajov vo Vašej otázke je však zrejmé, že si od právoplatného ukončenia súdneho konania včas uplatnil veriteľ svoje právo na exekučnom súde.

 

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Veľmi dôležitou skutočnosťou v rámci premlčania je, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti. Tzn. že súd v súdnom konaní posudzuje premlčanie až na základe vznesenej námietky dlžníka (žalovaného). V prípade, že žalovaný nevznesie námietku premlčania v súdnom konaní súd môže veriteľovi (žalobcovi) priznať aj premlčané právo, ak žalobca dostatočne a relevantným spôsobom preukáže svoje tvrdenia a unesie dôkazné bremeno.

 

To isté sa vzťahuje aj na exekučné konanie. V rámci práva podať námietky proti exekúcii je možné namietnuť aj premlčanie práva na uplatenie nároku na exekučnom súde v zmysle ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava regresného nároku spoludlžníka

 

Občiansky zákonník pamätá situácie v akej ste sa ocitli i Vy. Často sa totiž stáva, že jeden zo spoludlžníkov zaplatí veriteľovi (banke alebo nebankovke) viac než by podľa svojho podielu mal. V takom prípade je možný postup podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka a požadovať náhradu od druhého (alebo ostatných) spoludlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 

Avšak aj v tomto prípade je potrebné si veľmi dôsledne strážiť premlčaciu dobu, ktorá je v týchto prípadoch trojročná. Ak si totiž neuplatní svoje práva včas v rámci trojročnej lehoty, dlžníkovi vznikne právo vzniesť námietku premlčania a súd by Vám nemohol priznať právo.

 

Zhrnutie

 

Premlčanie nárokov uplatnených v rámci exekučného konania je potrebné posudzovať v kontexte vyššie uvedenej právnej úpravy. Iba výnimočne sa totiž stáva, že si žalobca uplatní svoje práva v rámci exekučného konania po uplynutí premlčacej doby, nakoľko tá je až desaťročná. Častejšie sa stáva, že si veriteľ neuplatní svoje právo v premlčacej dobe na súde (v konaní o zaplatenie dlžnej sumy). V prípade, že ste veriteľovi, hoci formou exekúcii uhradili viac, než bol Váš podiel na spoločnom dlhu, máte regresný nárok na sumu prevyšujúcu Váš podiel na dlhu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dostal som od exekútora upovedomenie o zastavení starej exekúcie z roku 2005 ako/ oprávnený/, a výzvu na úhradu trov starej exekúcie vo výške 42eur/35+7/. Chcem sa opýtať akým pravom vyžaduje odomňa trovy 15rokov starej exekúcie. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň. Chápem Vaše prekvapenie, ale zákonodarca upravil systém zastavenia starých exekúcií tak, že tým zaťažil administratívne aj finančne exekútorov (ktorým sa nedostane náhrady všetkých skutočne vynaložených nákladov) a tiež oprávnených, ktorý musí uhrádzať exekútorom aspoň určitú paušálnu sumu. Nárok exekútora preto v tomto smere vypláva priamo zo zákona.

V danej súvislosti si Vás ešte dovoľujem upozorniť na to, že upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam trovy zaplatiť, aby ste sa nakoniec Vy sám nedostal do exekúcie pre neuhradené paušálne trovy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň
Chcem sa spýtať na zmluvy (spotrebiteľské úvery), ktoré boli z rokov 2015 a 2016 v Quatro - spoločnosti.
Dozvedela som sa od kompetentnej osoby, že konkrétne moja zmluva z roku 2015 je v rozpore so zákonom ( napr. RPMN aj ďalšie náležitosti), takže ja som prestala platiť úver. Podotýkam, že istinu som mala splatenú a mala som tam aj nejaký preplatok z mojej strany.
Avšak neustále mi vyzvaná telefón od vymáhačskej spoločnosti EOS. Telefóny nedvíham. Dostala som od nich asi 2-krát písomnú výzvu na zaplatenie celej čiastky naraz alebo druhá možnosť bola splátkový kalendár. Ten však bol navýšený o 6 mesiacov naviac. Na tieto listy som nereagovala a telefóny nedvíham. Takže prišli mi ďalšie výzvy elektronickou formou a dokonca aj list, že to postupujú VÚB-banke, kde mám účet a cez tento som aj splácala tento úver. Ja som však s VÚB-bankou nič nepodpisovala, čo sa týka tohto môjho úveru.
Chcem sa spýtať, či by ste mi vedeli povedať, či tieto úvery z rokov 2015 a 2016 sú naozaj napadnuteľné aj súdne?
A od kedy sa ráta premlčacia doba? Od vyplatenia istiny? A aká je dĺžka premlčacej doby.

ďakujem a prajem pekný deň :).

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, bez podkladov je veľmi ťažké odpovedať na Vaše otázky. Splatnosť úverov mohla nastať viacerými spôsobmi, a teda aj premlčacia doba by plynula odlišne. Ak došlo k zosplatneniu úveru z dôvodu, že ste ho neplatili, plynie premlčacia doba od zosplatnenia. V prípade, že k tomu nedošlo, tak má každá splátka samostatnú splatnosť, a teda aj samostatne sa premlčuje. Dĺžka premlčacej doby je v týchto prípadoch všeobecná, trojročná. Často, ak EOS vyzýva iba mimosúdne na zaplatenie dlžnej sumy je pohľadávka z ich pohľadu už súdnou cestou nevymáhateľná, to sa nám už viackrát preukázalo v praxi. Pre posilnenie Vašej právnej istoty Vám však odporúčam so všetkými podkladmi k úverom navštíviť advokáta vo Vašom okolí, aby Vám potvrdil správnosť týchto úvah.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Ak mi banka dá platobný rozkaz na zaplatenie dlhu voči banke do troch dni aj napriek tomu, že som ponúkol splátkový kalendár a ja to nezaplatím, pretože nemám dostatok financií, čo bude nasledovať prosím Vás. Banka silou-mocou chce vymôcť odo mňa cca 6500 €, ktoré nemám a zdá sa mi, že to chcú riešiť aj cez exekútora. No nakoľko nič nevlastním a to som aj na súde povedal sa mi zdá postup banky neférový. Na súde som predložil všetky mesačne výdavky aj príjmy. Výdavky mám dokonca viac ako príjmy.
Ďakujem vopred za odpoveď, s pozdravom,Miloš.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň, banka Vám nemôže dať platobný rozkaz, platobný rozkaz môže vydať iba súd.

Ak platobný rozkaz nie je právoplatný, je potrebné v zmysle poučenia, ktoré je uvedené na platobnom rozkaze, podať kvalifikovaný odpor. To, že máte výdavky vyššie ako príjmy, súd žiaľ nezaujíma.
V prípade, že je platobný rozkaz právoplatný - bol Vám riadne doručený v zmysle §  266 Civil. sporového poriadku a nepodali ste odpor, potom je riešením len dohoda s bankou. Uvádzame to z dôvodu, že z otázky pre nás vyplýva, že ste platobný rozkaz Vy sám cestou súdu neobdržali a že Vám ho predložila iba banka, keďže ho už prevzala.

Ak nič nevlastníte a obávate sa exek. konania, pripomíname, že v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka premlčacia doba je až 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti platobného rozkazu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadom dlhu v  nebank. spoločnosti. Priateľ si vzal v marci 2014 pôžičku 1000 € aj na tento dlh kde mu však povedali, že je dlh vo výške viac ako 3000 €. Čítali sme radu, že si od nich vyžiadať Zmluvu o spotrebiteľskom úvere a písomnú odpoveď kde nám uviedli, že celková suma je 3117, 55 a z toho istina 672 €. Tieto dokumenty sme zaslali na centrum právnej pomoci ešte v máji 2019 ale žiaľ doteraz sme neobrdžali odpoveď. Chceli by sme teda vedieť, či treba dlh uhradiť celý (RPMN v zmluve je 96, 8%) alebo uhradiť iba istinu, a či dlh nie je už premlčaný a ako sa voči dlhu odvolať nakoľko priateľa dennodenne kontaktujú telefonicky. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že pôžička bola poskytnutá v roku 2014 na sumu 1000 €, uhradená suma je 320 €. 
Poznamenávame, že Centrum právnej pomoci neposudzuje spotrebiteľské zmluvy; zrejme Vám bola poskytnutá nesprávna informácia. Zmluvy totho druhu posudzuje Komisia pre posudzovnaie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerste spravodlivosti SR, kde prípadne pošlite zmluvu v kópii so žiadosťou o jej posúdenie z hľadiska ochrany spotrebiteľa.

Veriteľovi - nebank. spoločnosti prípadne vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne dohodu o splátkach, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.
Uvádzame, že v zmysle ust. § 103 Obč. zákonníka je všeobecná premlčacia doba 3 roky, t.j. ak od splatnosti poslednej neuhradenej splátky, ktorú Váš priateľ bol povinný uhradiť, uplynuli viac ako tri roky, potom je pohľadávka nebank. spoločnosti premlčaná a súd žalobu zamietne.

Či bola voči Vášmu priateľovi podaná žaloba na súde, zistí v infocentre príslušného okresného súdu podľa miesta svojho trvalého bydliska.

Ak priateľa kontaktuje nebank. spoločnosť telefonicky, treba im uviesť, aby svoju požiadavku vzniesli v písomnej forme doporučeným listom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som radu ohľadne premlčania. Mal som úver zroku 2015. Dal som to na sud preto, že odo  mňa žiadali neskutočné úroky. Bral som si 16. 000 z banky, došiel mi list na vrátenie vo výške viac ako 30. 000 e. Súd som prehral, lebo som mal zle spísanú žalobu čiže k tomu musím platiť aj trovy konania. Chcem sa opýtať, že ak to bolo riešené súdne tam sa premlčacia doba k tomu nevzťahuje ? Počul som, že ak by to nešlo súdne tak premlčanie 3 r platí ale ak sa to riešilo súdne, že premlčanie neplatí. Ďakujem za odpoveď a zmluva bola posúdená na MS SR a sú tam všelijaké nekalé praktiky.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2019)

Dobrý deň, pokúsime sa zrekapitulovať Vašu otázku.
Z otázky usudzujeme, že ste veriteľa žalovali na súde a súd Vašu žalobu zamietol, pričom Vás zaviazal k úhrade trov súdneho konania. Zmluvu o úvere máte posúdenú od MS SR. Následne po ukončení súdneho konania ste od veriteľa dostali výzvu k úhrade na sumu cez 30 000 €, pričom žaloba zo strany veriteľa na súd podaná nebola resp. ste túto informáciu neobdržali.

Pokiaľ ide o už skončené súdne konanie, v ktorom bola Vaša žaloba zamietnutá a boli ste zaviazaný k úhrade trov konania, platí 10 ročná premlčacia doba na ich vymáhanie cestou súdneho exekútora.

Ak ste boli nataraz boli vyzvaný k úhrade 30 000 €, uvádzame, že je treba na príslušnom súde  - podľa miesta Vášho trvalého bydliska zistiť, či zo strany veriteľa bola podaná žaloba (informačné centrum súdu).

Rozhodujúce teda pre posúdenie premlčania 30 000  € je to, kedy nastala splatnosť dlhu.  V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

Ďalej platí ust. § 103 Obč. zákonníka a to, "ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."
Podľa ust. § 565 Obč. zákonníka platí :
"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Ako príklad citujeme z rozsudku  OS Partizánke , sp. zn. : 6Csp/210/2017 :
"Splátka, pre nezaplatenie ktorej došlo k zosplatneniu, bola splatná 20.06.2014, premlčacia doba teda začala plynúť dňa 20.06.2014 (§ 103 OZ). Skutočnosť, že k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti mohlo dôjsť až po troch mesiacoch od splatnosti omeškanej splátky nemá na začiatok plynutia premlčacej doby vplyv, pretože zákon viaže začiatok plynutia premlčacej doby na splatnosť omeškanej splátky, pre ktorú došlo k zosplatneniu, nie na okamih predčasného zosplatnenia dlhu. Dĺžka premlčacej doby je všeobecná - trojročná a uplynula dňa 20.06.2017. Žalobca podal žalobu dňa 31.07.2017, v tom čase bol už jeho nárok premlčaný."


Pre veriteľa nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, aby ste neuznali premlčaný dlh.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, dopĺňam informácie: manželmi sme neboli, dlhy pozostávali z viacerých položiek, na niektorých som bola dlžník, na iných ručiteľ. Po rozchode som nejaký čas splácala podľa dohody s vymáhačmi dlh, ale aj v tom čase (cca 2006-2007) prestal platiť výživné a nemala som z čoho dlh splácať. Po čase ma vymáhači prestali kontaktovať, exekúciu som nikdy nemala. Na žiadne pojednávanie ma nikdy nevolali. A teraz po rokoch mi poslali z tej vymáhačskej firmy list, aby som do 10 dni vyplatila takmer 1500 eur. Ja nemám z čoho. A vôbec. Po rokoch bez informácií sa znovu ozvú. Bojím sa o moju aj dcérinu budúcnosť. Nič nevlastním a z jedného platu žijeme obe. Ďakujem vopred za dodatočne informácie.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že nemáte žiadne súdne rozhodnutia a podľa vašich informácií vec nie je v exekučnom konaní.

Odporúčame navštíviť infocentrum príslušného okresného súdu podľa miesta vášho trvalého pobytu a zistiť, či je voči vám vedené nejaké súdne konanie, a súčasne pozrieť na stránke centrálneho registra exekúcii či je voči vám vedené exekučné konanie (https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie a https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f).

Pokiaľ od úhrady poslednej splátky z vašej strany došlo pred viac ako tromi rokmi, vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte, lebo pohľadávka bude premlčaná a nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, otec mojej dcéry nám obom narobil dlhy ešte pred rokom 2005, keď nás opustil.
Ako prosím Vás zistím, či tie dlhy nie sú už premlčané ? Spoločnosť, ktorá dlhy kúpila, ich vymáha odo mňa, ale ja ich splácať neviem, lebo sama vychovávam už 14 rokov našu dcéru a jej otec mi už 10 mesiacov neplatí ani výživné v takej výške, v akej ma. Ďakujem vopred. Andrea.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ide o dlhy spred roka 2005, kde ako dlžník vystupuje otec vašej dcéry.
V otázke neuvádzate či ste boli manželia, prípadne kedy došlo k rozvodu a či vec bola v súdnom prípadne následne v exekučnom konaní.
Poznamenávame, že ak je situácia taká, že ste neboli manželia, neboli ste dlžníkom, spoludlžníkom, prípadne ručiteľom, potom nie ste povinná platiť dlhy otca vášho dieťaťa.  
Ak sa na vás obrátila len tzv. vymáhačská spoločnosť, údaj o vás im zrejme poskytol otec dieťaťa.
Vy za záväzky otca dieťaťa nezodpovedáte. Nepodpisujte žiadne uznanie, žiadnu  dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy pre vymáhačskú spoločnosť.
Ak by vás znova obťažovala opätovne vymáhačská spoločnosť, požiadajte ich, aby svoje požiadavky voči vám vzniesli v písomnej forme doporučeným listom na vašu adresu a svoju pohľadávku aj riadne preukázali všetkými zákonnými dokladmi  preukázali zákonný dôvod vašej zodpovednosti. Vy nie ste povinná im oznamvať ako majú preukázať svoje nároky voči vám. 

Vymáhačskej spoločnosti neposkytujte žiadne údaje o svojej osobe, svoje osobné údaje.

Opätovne uvádzame, že pokiaľ nie ste dlžníkom, spoludlžníkom prípadne ručiteľom, nebola v súdnom konaní a následne predmetom exekúcie , pohľadávka veriteľa, ktorú vymáha vymáhačská spoločnosť je premlčaná. Neuhradzujte nič.
 

Ohľadom výživného podajte návrh u ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý spíše návrh na vykonanie exekúcie ohľadom výživného a následne podáte žiadosť na prísl. úrad práce o náhradné výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Vymahačska firma ma factoring a forfaktoring, vymáhajú odo mňa nepotvrdené faktúry, a nechávajú na mojom bydlisku nepríjemné obálky a vyvolávajú. Doklady sú z 4mesiaca roku 2017. Vraj majú odkupenu pohľadávku ale o tom žiadny doklad som nedostal. Môžem to žiadať? Len splnomocnenie poslali bez notárskej zápisnice. Je to všetko legálne? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 
Podľa ust. § 526 Obč. zákonníka platí :
"(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.
(2) Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že postupca - pôvodný veriteľ bol povinný Vám oznámiť postúpenie pohľadávky. V prípade, že vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala a nepreukázala  postúpenie pohľadávky, nie ste povinný im platiť.

Odporúčame maximálne spoločnosti napísať, aby preukázali o akú pohľadávku ide, vrátane predloženia dokladov (veriteľ, dlžná suma, splatnosť).
Bez uvedeného dokladu nie ste povinný im plniť. Splnomocnenie nie je postačujúce.

Vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie a pokiaľ by Vám aj preukázali postúpenie konkrétnej pohľadávky od pôvodného veriteľa, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy a to z dôvodu, že pohľadávka môže byť premlčaná. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky.

Ak po získaní dokladov si nebudete vedieť poradiť, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, p. Judr. Ficek, mám na Vás prosbu s jednou mojou záležitosťou. V roku 2004 si syn bral pôžičku od ProfiCredit Slovakia, ja som mu bola ako ručiteľ. Samozrejme, že syn prestal platiť a prišla na rad exekúcia. Rozhodcovským rozsudkom zo dna 7. 2. 2007 bolo rozhodnuté o úhrade. Návrhom oprávneného na vykonanie exekúcie zo dna 16. 6. 2008 vydal okresný súd poverenie na vykonanie exekúcie 15. 8. 2008. Nakoľko syn bol mimo uzemia SR a nevedeli ho zastihnúť tak sme o ničom nevedeli, lebo ani mne nebolo nič doručené. Až môj zamestnávateľ mi oznámil, že prišlo oznámenie o začatí exekúcie a čiastku, ktorá sa dá strhávať z platu mi majú strhnúť ale tým, že neudali žiadne číslo účtu peniaze sú do dnešného dňa uložené v depozite a, keďže ja som tam zamestnaná len na dohodu a môj plat je okolo 50 € mesačne nemajú už dlhšiu dobu z čoho strhávať. Zamestnávateľovi to bolo doručené v roku 2012. Ako ďalej by som mala postupovať? Ja som aj s exekútorom hovorila telefonicky ešte v roku 2012 a nič sa nedeje a moje peniaze sú už 7 rokov sú v depozite. Ďakujem Vám za radu a prajem pekný deň s pozdravom Jarmila.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň,
je možné, že došlo k  nejakým zmenám pokiaľ sa jedná o exekútora (zánik exekútorského úradu, pozastaveniu činnosti exekútora alebo jeho odvolaniu).
Uvedené môžete zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR alebo na stránke Slov. komory exekútorov : https://www.ske.sk/zoznam-exekutorov/  - časť zoznamy.

Ak by z Vašej strany došlo k úhrade dlhu za syna, môžete od neho požadovať úhradu zaplatených súm.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Na jeseň v roku 2009 si môj exmanžel vzal spotrebnú pôžičku v banke, na ktorej som podpísaná ako ručiteľ. V roku 2011 sme sa rozviedli a ja žijem dlhodobo v zahraničí. Nemám vo vlastníctve žiadne majetky. V prípade, že exmanžel počas nasledujúcich rokov prestal splácať pôžičku, má banka nárok začať ich vymáhať odo mňa, aj keď od podpisu pôžičky uplynulo 10 rokov? Ako mám postupovať v prípade, že súd ich odo mňa začne vymáhať? Môžem dať námietku o premlčaní dlhu ? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2019)

Dobrý deň, na úvod poznamenávame, že dôležité je to, kedy došlo k úhrade poslednej splátky zo strany Vášho manžela ako dlžníka.

Všeobecne možno povedať, že pokiaľ od splatnosti poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky, je pohľadávka veriteľa /banky/ premlčaná. 

Oprávnenie banky od Vás vymáhať dlžnú sumu je možné len na základe súdneho rozhodnutia a v prípade neuhradenia dlžných súm ani na základe súdneho rozhodnutia /rozsudok, platobný rozkaz/ je možné len na základe exekučného konania.

Pre Vašu ubezpečenie o stave veci odporúčame zistiť na príslušnom súde či vo veci bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie na Vašu osobu.
Ak aj by bolo vydané súdne rozhodnutie aj na Vaše meno ako na ručiteľa, aby mohlo dôjsť k vymáhaniu u Vás v zahraničí avšak len v prípade, že by dlžnú sumu na základe súdneho rozhodnutia vymáhal exekútor príslušnej krajiny Vášho pobytu.  
Aktuálny stav resp. či je vo veci vedené exekučné konanie je zistiť v centrálnom registri exekúcií /www.cre.sk/.
Len poznamenávame, že k by Vás niekto kontaktoval za účelom podpísania nejakej dohody o splátkach alebo na uznanie záväzku, žiaden doklad nepodpisujte, lebo je možné, že pohľadávka je premlčaná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk