Premlčanie pohľadávok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň, chcem sa spýtať aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, ak dlhy boli vytvorené niekedy v rokoch 2008-2009. Posledné dve exekúcie mi boli zrážané zo mzdy v roku 2016, sú to exekúcie z nesplácaných spotrebiteľských úverov. Momentálne som rozvedená od roku 2013 a úvery si bral môj teraz už exmanžel a ja som figurovala na zmluvách ako spoludlžník. Od manžela boli pohľadávky nevymožiteľné, nakoľko bol nezodpovedný a bol nezamestnaný. Ja nemám záujem splácať jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je potrebné premlčanie posudzovať z dvoch rôznych pohľadov. Ako prvé sa vždy posudzuje premlčanie na súde uplatneného nároku (vo Vašom prípade konaní o zaplatenie dlhu z rokov 2008-2009). Ak ste však v súdnom konaní nevzniesli námietku premlčania a žalobca preukázal svoje tvrdenia, súd rozhodol vo Váš neprospech. Následne od právoplatnosti súdneho rozhodnutia plynie ďalšia premlčacia doba týkajúca sa možnosti uplatniť si svoje právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím v rámci exekučného konania.

 

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku

 

Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

 

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Kedy mohol veriteľ prvýkrát vykonať svoje právo sa posudzuje podľa splatnosti dlhu. Deň nasledujúci po splatnosti dlhu je dňom, kedy mohol svoje právo veriteľ vykonať prvýkrát.

 

Táto premlčacia doba sa však sťahuje iba na súdne konanie, v ktorom si veriteľ uplatňuje svoje právo na zaplatenie dlžnej sumy. Akonáhle však súd rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu začína podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová premlčacia doba. Tá je desaťročná.

 

Ak totiž bolo právo (na zaplatenie dlžnej sumy) priznané právoplatným súdnym rozhodnutím premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Tzn. že od právoplatného ukončenia súdneho konania začína veriteľovi plynúť nová premlčacia doba na uplatnenie svojho práva na exekučnom súde. Vychádzajúc z údajov vo Vašej otázke je však zrejmé, že si od právoplatného ukončenia súdneho konania včas uplatnil veriteľ svoje právo na exekučnom súde.

 

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Veľmi dôležitou skutočnosťou v rámci premlčania je, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti. Tzn. že súd v súdnom konaní posudzuje premlčanie až na základe vznesenej námietky dlžníka (žalovaného). V prípade, že žalovaný nevznesie námietku premlčania v súdnom konaní súd môže veriteľovi (žalobcovi) priznať aj premlčané právo, ak žalobca dostatočne a relevantným spôsobom preukáže svoje tvrdenia a unesie dôkazné bremeno.

 

To isté sa vzťahuje aj na exekučné konanie. V rámci práva podať námietky proti exekúcii je možné namietnuť aj premlčanie práva na uplatenie nároku na exekučnom súde v zmysle ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava regresného nároku spoludlžníka

 

Občiansky zákonník pamätá situácie v akej ste sa ocitli i Vy. Často sa totiž stáva, že jeden zo spoludlžníkov zaplatí veriteľovi (banke alebo nebankovke) viac než by podľa svojho podielu mal. V takom prípade je možný postup podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka a požadovať náhradu od druhého (alebo ostatných) spoludlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 

Avšak aj v tomto prípade je potrebné si veľmi dôsledne strážiť premlčaciu dobu, ktorá je v týchto prípadoch trojročná. Ak si totiž neuplatní svoje práva včas v rámci trojročnej lehoty, dlžníkovi vznikne právo vzniesť námietku premlčania a súd by Vám nemohol priznať právo.

 

Zhrnutie

 

Premlčanie nárokov uplatnených v rámci exekučného konania je potrebné posudzovať v kontexte vyššie uvedenej právnej úpravy. Iba výnimočne sa totiž stáva, že si žalobca uplatní svoje práva v rámci exekučného konania po uplynutí premlčacej doby, nakoľko tá je až desaťročná. Častejšie sa stáva, že si veriteľ neuplatní svoje právo v premlčacej dobe na súde (v konaní o zaplatenie dlžnej sumy). V prípade, že ste veriteľovi, hoci formou exekúcii uhradili viac, než bol Váš podiel na spoločnom dlhu, máte regresný nárok na sumu prevyšujúcu Váš podiel na dlhu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
prosím o odpoveď: Úver braný od spoločnosti Q. 17. 12. 2015 - 2500, - EUR. Posledná splátka zaplatená 20. 12. 2016. Od 12/2016 do 05/2019 PN nepretržite, od 05/2019 ID vo výške 145, - EUR. O tomto všetkom som postupne informovala spoločnosť Q. a žiadala odklad splátok, no spoločnosť sa ani raz k ničomu nevyjadrila. Medzitým spoločnosť E. K. vymáhala dlh, no tiež som zaslala písomne informáciu o pracovnej neschopnosti. 21. 06. 2017 Oznámenie o vyhlásení okamžitej splatnosti. Dna 31. 01. 2020 prijatý súdom návrh na začatie konania, následne vydaný Platobný rozkaz. Prosím, odkedy plynie premlčacia doba? Ak v priebehu troch rokov od Oznámenia o vyhlásení mimoriadnej splatnosti bol na súd podaný návrh na začatie konania, premlčacia doba sa nepočíta od dátumu Oznámenia o vyhlásení mimoriadnej splatnosti? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
premlčacia doba v takýchto prípadoch plynie odo dňa zosplatnenia celého dlhu. V tomto prípade zrejme od 21.06.2017. Tzn. že žalobu mohli podať do 21.06.2020. Nakoľko ju podali v januári tohto roka, podali ju včas.

Napriek tomu by sme Vám odporučili, aby ste so všetkými dokumentmi, ktoré máte k tomuto dlhu navštívili advokáta vo Vašom okolí. Nie je vylúčené, že zosplatnili dlh nesprávne, alebo neboli splnené podmienky, prípadne ho zosplatnili po zániku ich práva zosplatniť ho... Môže tam byť viacero vecí, ktoré by bolo možné v súdnom konaní namietať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
zamestnávateľ mi dodatočne vyčíslil vedľajšie bytové náklady za používanie služobného bytu so spätnou platnosťou 5 rokov. Chcem sa opýtať, či v tomto prípade platí ustanovenie o premlčaní ak doteraz nevzniesol žiadny nárok na úhradu nákladov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate o aké vedľajšie bytové náklady ide; môžeme teda len rpedpokladať, že ide o drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním podľa nar. vl.č. 87/1995 Z.z.

Platí všeob. premlčacia lehota v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Súčasne platí ust. § 583 Obč. zákonníka :

"Neuplatnenie práva 

K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."
 
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že pokiaľ zamestnávateľ ako vlastník a prenajímateľ služobného bytu Vám predmetné náklady nevyčíslil a ani zrejme ich terajšie vyčíslenie ani nevyplýva zo zmluvy o nájme služob. bytu, v prípade súdneho konania, konajúci súd v rozsahu uplatneného nároku nad tri roky žalobu zamietne. 
Vo veci odporúčame urobiť dodatok k zmluve o nájme služobného bytu.
Pôvodnú zmluvu o nájme služob. bytu, ako aj výzvu zamestnávateľa, vrátane prípadného dodatku k zmluve nám môžete poslať našej advokátskej kancelárii na kontrolu.
 
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dostal som od exekútora upovedomenie o zastavení starej exekúcie z roku 2005 ako/ oprávnený/, a výzvu na úhradu trov starej exekúcie vo výške 42eur/35+7/. Chcem sa opýtať akým pravom vyžaduje odomňa trovy 15rokov starej exekúcie. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň. Chápem Vaše prekvapenie, ale zákonodarca upravil systém zastavenia starých exekúcií tak, že tým zaťažil administratívne aj finančne exekútorov (ktorým sa nedostane náhrady všetkých skutočne vynaložených nákladov) a tiež oprávnených, ktorý musí uhrádzať exekútorom aspoň určitú paušálnu sumu. Nárok exekútora preto v tomto smere vypláva priamo zo zákona.

V danej súvislosti si Vás ešte dovoľujem upozorniť na to, že upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam trovy zaplatiť, aby ste sa nakoniec Vy sám nedostal do exekúcie pre neuhradené paušálne trovy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň
Chcem sa spýtať na zmluvy (spotrebiteľské úvery), ktoré boli z rokov 2015 a 2016 v Quatro - spoločnosti.
Dozvedela som sa od kompetentnej osoby, že konkrétne moja zmluva z roku 2015 je v rozpore so zákonom ( napr. RPMN aj ďalšie náležitosti), takže ja som prestala platiť úver. Podotýkam, že istinu som mala splatenú a mala som tam aj nejaký preplatok z mojej strany.
Avšak neustále mi vyzvaná telefón od vymáhačskej spoločnosti EOS. Telefóny nedvíham. Dostala som od nich asi 2-krát písomnú výzvu na zaplatenie celej čiastky naraz alebo druhá možnosť bola splátkový kalendár. Ten však bol navýšený o 6 mesiacov naviac. Na tieto listy som nereagovala a telefóny nedvíham. Takže prišli mi ďalšie výzvy elektronickou formou a dokonca aj list, že to postupujú VÚB-banke, kde mám účet a cez tento som aj splácala tento úver. Ja som však s VÚB-bankou nič nepodpisovala, čo sa týka tohto môjho úveru.
Chcem sa spýtať, či by ste mi vedeli povedať, či tieto úvery z rokov 2015 a 2016 sú naozaj napadnuteľné aj súdne?
A od kedy sa ráta premlčacia doba? Od vyplatenia istiny? A aká je dĺžka premlčacej doby.

ďakujem a prajem pekný deň :).

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, bez podkladov je veľmi ťažké odpovedať na Vaše otázky. Splatnosť úverov mohla nastať viacerými spôsobmi, a teda aj premlčacia doba by plynula odlišne. Ak došlo k zosplatneniu úveru z dôvodu, že ste ho neplatili, plynie premlčacia doba od zosplatnenia. V prípade, že k tomu nedošlo, tak má každá splátka samostatnú splatnosť, a teda aj samostatne sa premlčuje. Dĺžka premlčacej doby je v týchto prípadoch všeobecná, trojročná. Často, ak EOS vyzýva iba mimosúdne na zaplatenie dlžnej sumy je pohľadávka z ich pohľadu už súdnou cestou nevymáhateľná, to sa nám už viackrát preukázalo v praxi. Pre posilnenie Vašej právnej istoty Vám však odporúčam so všetkými podkladmi k úverom navštíviť advokáta vo Vašom okolí, aby Vám potvrdil správnosť týchto úvah.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Ak mi banka dá platobný rozkaz na zaplatenie dlhu voči banke do troch dni aj napriek tomu, že som ponúkol splátkový kalendár a ja to nezaplatím, pretože nemám dostatok financií, čo bude nasledovať prosím Vás. Banka silou-mocou chce vymôcť odo mňa cca 6500 €, ktoré nemám a zdá sa mi, že to chcú riešiť aj cez exekútora. No nakoľko nič nevlastním a to som aj na súde povedal sa mi zdá postup banky neférový. Na súde som predložil všetky mesačne výdavky aj príjmy. Výdavky mám dokonca viac ako príjmy.
Ďakujem vopred za odpoveď, s pozdravom,Miloš.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň, banka Vám nemôže dať platobný rozkaz, platobný rozkaz môže vydať iba súd.

Ak platobný rozkaz nie je právoplatný, je potrebné v zmysle poučenia, ktoré je uvedené na platobnom rozkaze, podať kvalifikovaný odpor. To, že máte výdavky vyššie ako príjmy, súd žiaľ nezaujíma.
V prípade, že je platobný rozkaz právoplatný - bol Vám riadne doručený v zmysle §  266 Civil. sporového poriadku a nepodali ste odpor, potom je riešením len dohoda s bankou. Uvádzame to z dôvodu, že z otázky pre nás vyplýva, že ste platobný rozkaz Vy sám cestou súdu neobdržali a že Vám ho predložila iba banka, keďže ho už prevzala.

Ak nič nevlastníte a obávate sa exek. konania, pripomíname, že v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka premlčacia doba je až 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti platobného rozkazu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadom dlhu v  nebank. spoločnosti. Priateľ si vzal v marci 2014 pôžičku 1000 € aj na tento dlh kde mu však povedali, že je dlh vo výške viac ako 3000 €. Čítali sme radu, že si od nich vyžiadať Zmluvu o spotrebiteľskom úvere a písomnú odpoveď kde nám uviedli, že celková suma je 3117, 55 a z toho istina 672 €. Tieto dokumenty sme zaslali na centrum právnej pomoci ešte v máji 2019 ale žiaľ doteraz sme neobrdžali odpoveď. Chceli by sme teda vedieť, či treba dlh uhradiť celý (RPMN v zmluve je 96, 8%) alebo uhradiť iba istinu, a či dlh nie je už premlčaný a ako sa voči dlhu odvolať nakoľko priateľa dennodenne kontaktujú telefonicky. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že pôžička bola poskytnutá v roku 2014 na sumu 1000 €, uhradená suma je 320 €. 
Poznamenávame, že Centrum právnej pomoci neposudzuje spotrebiteľské zmluvy; zrejme Vám bola poskytnutá nesprávna informácia. Zmluvy totho druhu posudzuje Komisia pre posudzovnaie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerste spravodlivosti SR, kde prípadne pošlite zmluvu v kópii so žiadosťou o jej posúdenie z hľadiska ochrany spotrebiteľa.

Veriteľovi - nebank. spoločnosti prípadne vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne dohodu o splátkach, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.
Uvádzame, že v zmysle ust. § 103 Obč. zákonníka je všeobecná premlčacia doba 3 roky, t.j. ak od splatnosti poslednej neuhradenej splátky, ktorú Váš priateľ bol povinný uhradiť, uplynuli viac ako tri roky, potom je pohľadávka nebank. spoločnosti premlčaná a súd žalobu zamietne.

Či bola voči Vášmu priateľovi podaná žaloba na súde, zistí v infocentre príslušného okresného súdu podľa miesta svojho trvalého bydliska.

Ak priateľa kontaktuje nebank. spoločnosť telefonicky, treba im uviesť, aby svoju požiadavku vzniesli v písomnej forme doporučeným listom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som radu ohľadne premlčania. Mal som úver zroku 2015. Dal som to na sud preto, že odo  mňa žiadali neskutočné úroky. Bral som si 16. 000 z banky, došiel mi list na vrátenie vo výške viac ako 30. 000 e. Súd som prehral, lebo som mal zle spísanú žalobu čiže k tomu musím platiť aj trovy konania. Chcem sa opýtať, že ak to bolo riešené súdne tam sa premlčacia doba k tomu nevzťahuje ? Počul som, že ak by to nešlo súdne tak premlčanie 3 r platí ale ak sa to riešilo súdne, že premlčanie neplatí. Ďakujem za odpoveď a zmluva bola posúdená na MS SR a sú tam všelijaké nekalé praktiky.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2019)

Dobrý deň, pokúsime sa zrekapitulovať Vašu otázku.
Z otázky usudzujeme, že ste veriteľa žalovali na súde a súd Vašu žalobu zamietol, pričom Vás zaviazal k úhrade trov súdneho konania. Zmluvu o úvere máte posúdenú od MS SR. Následne po ukončení súdneho konania ste od veriteľa dostali výzvu k úhrade na sumu cez 30 000 €, pričom žaloba zo strany veriteľa na súd podaná nebola resp. ste túto informáciu neobdržali.

Pokiaľ ide o už skončené súdne konanie, v ktorom bola Vaša žaloba zamietnutá a boli ste zaviazaný k úhrade trov konania, platí 10 ročná premlčacia doba na ich vymáhanie cestou súdneho exekútora.

Ak ste boli nataraz boli vyzvaný k úhrade 30 000 €, uvádzame, že je treba na príslušnom súde  - podľa miesta Vášho trvalého bydliska zistiť, či zo strany veriteľa bola podaná žaloba (informačné centrum súdu).

Rozhodujúce teda pre posúdenie premlčania 30 000  € je to, kedy nastala splatnosť dlhu.  V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

Ďalej platí ust. § 103 Obč. zákonníka a to, "ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."
Podľa ust. § 565 Obč. zákonníka platí :
"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Ako príklad citujeme z rozsudku  OS Partizánke , sp. zn. : 6Csp/210/2017 :
"Splátka, pre nezaplatenie ktorej došlo k zosplatneniu, bola splatná 20.06.2014, premlčacia doba teda začala plynúť dňa 20.06.2014 (§ 103 OZ). Skutočnosť, že k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti mohlo dôjsť až po troch mesiacoch od splatnosti omeškanej splátky nemá na začiatok plynutia premlčacej doby vplyv, pretože zákon viaže začiatok plynutia premlčacej doby na splatnosť omeškanej splátky, pre ktorú došlo k zosplatneniu, nie na okamih predčasného zosplatnenia dlhu. Dĺžka premlčacej doby je všeobecná - trojročná a uplynula dňa 20.06.2017. Žalobca podal žalobu dňa 31.07.2017, v tom čase bol už jeho nárok premlčaný."


Pre veriteľa nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, aby ste neuznali premlčaný dlh.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, dopĺňam informácie: manželmi sme neboli, dlhy pozostávali z viacerých položiek, na niektorých som bola dlžník, na iných ručiteľ. Po rozchode som nejaký čas splácala podľa dohody s vymáhačmi dlh, ale aj v tom čase (cca 2006-2007) prestal platiť výživné a nemala som z čoho dlh splácať. Po čase ma vymáhači prestali kontaktovať, exekúciu som nikdy nemala. Na žiadne pojednávanie ma nikdy nevolali. A teraz po rokoch mi poslali z tej vymáhačskej firmy list, aby som do 10 dni vyplatila takmer 1500 eur. Ja nemám z čoho. A vôbec. Po rokoch bez informácií sa znovu ozvú. Bojím sa o moju aj dcérinu budúcnosť. Nič nevlastním a z jedného platu žijeme obe. Ďakujem vopred za dodatočne informácie.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že nemáte žiadne súdne rozhodnutia a podľa vašich informácií vec nie je v exekučnom konaní.

Odporúčame navštíviť infocentrum príslušného okresného súdu podľa miesta vášho trvalého pobytu a zistiť, či je voči vám vedené nejaké súdne konanie, a súčasne pozrieť na stránke centrálneho registra exekúcii či je voči vám vedené exekučné konanie (https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie a https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f).

Pokiaľ od úhrady poslednej splátky z vašej strany došlo pred viac ako tromi rokmi, vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte, lebo pohľadávka bude premlčaná a nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, otec mojej dcéry nám obom narobil dlhy ešte pred rokom 2005, keď nás opustil.
Ako prosím Vás zistím, či tie dlhy nie sú už premlčané ? Spoločnosť, ktorá dlhy kúpila, ich vymáha odo mňa, ale ja ich splácať neviem, lebo sama vychovávam už 14 rokov našu dcéru a jej otec mi už 10 mesiacov neplatí ani výživné v takej výške, v akej ma. Ďakujem vopred. Andrea.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ide o dlhy spred roka 2005, kde ako dlžník vystupuje otec vašej dcéry.
V otázke neuvádzate či ste boli manželia, prípadne kedy došlo k rozvodu a či vec bola v súdnom prípadne následne v exekučnom konaní.
Poznamenávame, že ak je situácia taká, že ste neboli manželia, neboli ste dlžníkom, spoludlžníkom, prípadne ručiteľom, potom nie ste povinná platiť dlhy otca vášho dieťaťa.  
Ak sa na vás obrátila len tzv. vymáhačská spoločnosť, údaj o vás im zrejme poskytol otec dieťaťa.
Vy za záväzky otca dieťaťa nezodpovedáte. Nepodpisujte žiadne uznanie, žiadnu  dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy pre vymáhačskú spoločnosť.
Ak by vás znova obťažovala opätovne vymáhačská spoločnosť, požiadajte ich, aby svoje požiadavky voči vám vzniesli v písomnej forme doporučeným listom na vašu adresu a svoju pohľadávku aj riadne preukázali všetkými zákonnými dokladmi  preukázali zákonný dôvod vašej zodpovednosti. Vy nie ste povinná im oznamvať ako majú preukázať svoje nároky voči vám. 

Vymáhačskej spoločnosti neposkytujte žiadne údaje o svojej osobe, svoje osobné údaje.

Opätovne uvádzame, že pokiaľ nie ste dlžníkom, spoludlžníkom prípadne ručiteľom, nebola v súdnom konaní a následne predmetom exekúcie , pohľadávka veriteľa, ktorú vymáha vymáhačská spoločnosť je premlčaná. Neuhradzujte nič.
 

Ohľadom výživného podajte návrh u ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý spíše návrh na vykonanie exekúcie ohľadom výživného a následne podáte žiadosť na prísl. úrad práce o náhradné výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Vymahačska firma ma factoring a forfaktoring, vymáhajú odo mňa nepotvrdené faktúry, a nechávajú na mojom bydlisku nepríjemné obálky a vyvolávajú. Doklady sú z 4mesiaca roku 2017. Vraj majú odkupenu pohľadávku ale o tom žiadny doklad som nedostal. Môžem to žiadať? Len splnomocnenie poslali bez notárskej zápisnice. Je to všetko legálne? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné : 
Podľa ust. § 526 Obč. zákonníka platí :
"(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.
(2) Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že postupca - pôvodný veriteľ bol povinný Vám oznámiť postúpenie pohľadávky. V prípade, že vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala a nepreukázala  postúpenie pohľadávky, nie ste povinný im platiť.

Odporúčame maximálne spoločnosti napísať, aby preukázali o akú pohľadávku ide, vrátane predloženia dokladov (veriteľ, dlžná suma, splatnosť).
Bez uvedeného dokladu nie ste povinný im plniť. Splnomocnenie nie je postačujúce.

Vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie a pokiaľ by Vám aj preukázali postúpenie konkrétnej pohľadávky od pôvodného veriteľa, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy a to z dôvodu, že pohľadávka môže byť premlčaná. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky.

Ak po získaní dokladov si nebudete vedieť poradiť, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, p. Judr. Ficek, mám na Vás prosbu s jednou mojou záležitosťou. V roku 2004 si syn bral pôžičku od ProfiCredit Slovakia, ja som mu bola ako ručiteľ. Samozrejme, že syn prestal platiť a prišla na rad exekúcia. Rozhodcovským rozsudkom zo dna 7. 2. 2007 bolo rozhodnuté o úhrade. Návrhom oprávneného na vykonanie exekúcie zo dna 16. 6. 2008 vydal okresný súd poverenie na vykonanie exekúcie 15. 8. 2008. Nakoľko syn bol mimo uzemia SR a nevedeli ho zastihnúť tak sme o ničom nevedeli, lebo ani mne nebolo nič doručené. Až môj zamestnávateľ mi oznámil, že prišlo oznámenie o začatí exekúcie a čiastku, ktorá sa dá strhávať z platu mi majú strhnúť ale tým, že neudali žiadne číslo účtu peniaze sú do dnešného dňa uložené v depozite a, keďže ja som tam zamestnaná len na dohodu a môj plat je okolo 50 € mesačne nemajú už dlhšiu dobu z čoho strhávať. Zamestnávateľovi to bolo doručené v roku 2012. Ako ďalej by som mala postupovať? Ja som aj s exekútorom hovorila telefonicky ešte v roku 2012 a nič sa nedeje a moje peniaze sú už 7 rokov sú v depozite. Ďakujem Vám za radu a prajem pekný deň s pozdravom Jarmila.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň,
je možné, že došlo k  nejakým zmenám pokiaľ sa jedná o exekútora (zánik exekútorského úradu, pozastaveniu činnosti exekútora alebo jeho odvolaniu).
Uvedené môžete zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR alebo na stránke Slov. komory exekútorov : https://www.ske.sk/zoznam-exekutorov/  - časť zoznamy.

Ak by z Vašej strany došlo k úhrade dlhu za syna, môžete od neho požadovať úhradu zaplatených súm.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Na jeseň v roku 2009 si môj exmanžel vzal spotrebnú pôžičku v banke, na ktorej som podpísaná ako ručiteľ. V roku 2011 sme sa rozviedli a ja žijem dlhodobo v zahraničí. Nemám vo vlastníctve žiadne majetky. V prípade, že exmanžel počas nasledujúcich rokov prestal splácať pôžičku, má banka nárok začať ich vymáhať odo mňa, aj keď od podpisu pôžičky uplynulo 10 rokov? Ako mám postupovať v prípade, že súd ich odo mňa začne vymáhať? Môžem dať námietku o premlčaní dlhu ? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2019)

Dobrý deň, na úvod poznamenávame, že dôležité je to, kedy došlo k úhrade poslednej splátky zo strany Vášho manžela ako dlžníka.

Všeobecne možno povedať, že pokiaľ od splatnosti poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky, je pohľadávka veriteľa /banky/ premlčaná. 

Oprávnenie banky od Vás vymáhať dlžnú sumu je možné len na základe súdneho rozhodnutia a v prípade neuhradenia dlžných súm ani na základe súdneho rozhodnutia /rozsudok, platobný rozkaz/ je možné len na základe exekučného konania.

Pre Vašu ubezpečenie o stave veci odporúčame zistiť na príslušnom súde či vo veci bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie na Vašu osobu.
Ak aj by bolo vydané súdne rozhodnutie aj na Vaše meno ako na ručiteľa, aby mohlo dôjsť k vymáhaniu u Vás v zahraničí avšak len v prípade, že by dlžnú sumu na základe súdneho rozhodnutia vymáhal exekútor príslušnej krajiny Vášho pobytu.  
Aktuálny stav resp. či je vo veci vedené exekučné konanie je zistiť v centrálnom registri exekúcií /www.cre.sk/.
Len poznamenávame, že k by Vás niekto kontaktoval za účelom podpísania nejakej dohody o splátkach alebo na uznanie záväzku, žiaden doklad nepodpisujte, lebo je možné, že pohľadávka je premlčaná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Na základe oznámenia o nedoplatku na RTVS od roku 2013 - do 2019, je tu možnosť premlčanej doby ?

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ  Vám došla výzva k úhrade za viac ako tri roky spätne, je treba uhradiť konces. poplatok za max. tri roky spätne a RTVS uviesť, že ohľadom ostávajúcej časti vznášate námietku premlčania.

Dovoľujeme si citovať z rozsudku Krajského súdu v Prešove, sp. zn. : 6 Co93/2017 z 29.05.2018 (poznámka : súd úhradu za obdobie viac ako troch rokov pred podaním žaloby RTVS nepriznal prihliadajúc na všeobecnú premlčaciu dobu podľa predpisov občianskeho práva), z ktorého citujeme :

"Úhradu za obdobie viac ako troch rokov pred podaním žaloby súd nepriznal prihliadajúc na všeobecnú premlčaciu dobu podľa predpisov občianskeho práva a ex offo zohľadnenie premlčania odôvodnil podľa § 5b Spotrebiteľského kódexu (zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

Odvolací súd sa pritom nestotožňuje s RTVS, že premlčacia doba akejkoľvek úhrady začne plynúť až od výzvy. Touto právnou konštrukciou by sa stali prostriedky spojené s plynutím času závislé na svojvôli RTVS a jej ľubovoľnom rozhodnutí, kedy zašle výzvu na zaplatenie akejkoľvek mesačnej úhrady, napr. odkladanie zaslania výzvy na niekoľko rokov. .....

Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  ..... Ak sú splnené uvedené podmienky, RTVS je povinná uplatniť právo na súde. Ako je zrejmé, nič nebránilo RTVS zaslať výzvu za obdobie od 4/2012až 11/2013 už v decembri 2013 a nie až v roku 2016, a tak včas uplatniť právo na úhradu. Konštrukcii, ktorá umožňuje jednoduchou výzvou oddiaľovať splatnosť a uplatnenie práva rádovo v rokoch, súd odmietol poskytnúť ochranu. Z tohto dôvodu sa odvolací súd stotožnil so súdom prvej inštancie aj čo do obdobia, za ktoré sú úhrady premlčané a teda uplatnené po všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (žaloba podaná 19.12.2016, premlčané úhrady za obdobie od 4/2012 do 11/2013)."

 

Z uvedeného rozsudku vyplýva, že súd neuznal námietku RTVS, že premlčacia lehota sa počíta až od zaslania výzvy zo strany RTVS, ale od jej splatnosti v zmysle ust. zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS, preto sú poplatky staršie ako tri roky pred podaním žaloby premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, manželovi prišla sms od exekútora o uhradení splátky. Do dnešného dna však nedostal žiadnu písomnú korešpondenciu ohľadom nejakého dlhu. Dnes sme na stránke info dotyčného exekútora zistili, že je to niečo od KR PZ BA, ževraj pokuta z roku 2008. Chcem sa spýtať aká je premlčacia doba na vymáhanie, lebo skutočne nemáme žiadne podklady o danej veci. A mimochodom, manžel minulý rok prepisoval auto, tak ak by bol na polícii nejaký dlh, neprepísali by ho. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku je veľmi zložité odpovedať bez znalosti detailov jeho prípadu. Zrejme totiž sami neviete za aký skutok mu bola uložená pokuta, kedy sa tento skutok stal, kedy bola uložená pokuta, ako sa doručovalo rozhodnutie o uložení pokuty... Každá pohľadávka, aj pohľadávka štátnych orgánov sa premlčí, pričom zákony upravujú rôzne lehoty. Premlčaným mohlo byť aj právo uložiť pokutu, premlčaným môže byť aj právo vymáhať túto pokutu. Nie je vylúčené, že pochybili pri doručovaní, ak o pokute vôbec neviete, čo by znamenalo nezákonnú exekúciu... Vo Vašej otázke je viacero náznakov k rôznym pochybeniam a aj možnému premlčaniu pohľadávky. Prepisom auta sa nemohol dlhu zbaviť, ak je to napríklad pokuta za rýchlosť z roku 2008. Odporúčame Vám nahliadnuť do spisu súdneho exekútora a zistiť bližšie informácie o tejto pohľadávke, aby bolo možné posúdiť, či náhodou nie je tento nárok štátu voči Vášmu manželovi nezákonný alebo premlčaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, . Prosím Vás v roku 2013 som brala 200e z Pohotovosti. Prestala som platiť z dôvodu nedostatku financií zostala som na materskej. Teraz mi volajú, že môj dlh je cca 1200e, keďže každým dňom narastá. Je možné, aby mi dlh takto narástol? Nepodávali žiadnu exekúciu voči mne. A platí aj tu doba premlčania? Keďže si myslím, že naschvál čakajú a nepodávajú to exekútorom, len aby mohol dlh u nich rásť. Ďakujem vopred za odpoveď jankovičová.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, či vo veci bol vydaný platobný rozkaz príslušným okresným súdom a neuvádzate, ekdy ste uhradili poslednú splátku.

Najprv vo veci zistite na príslušnom okresnom súde miesta Vášho trvalého bydliska či vo veci bol voči Vám podaný návrh na súd na vydanie platobného rozkazu  alebo či je voči Vám vedené súdne konanie v tejto veci. Adresy súdov nájdete na stránke www. justice.sk.

Pokiaľ vo veci nebolo žiadne súdne konanie a nebol vydaný platobný rozkaz prípadne rozsudok, na telefonickú výzvu spoločnosti im oznámte, aby svoje požiadavky voči Vám vzniesli v písomnej forme.

Následne im oznámte /v prípade, že na súde nie je podaný žiadny návrh voči Vám a doteraz nebol vydaný platobný rozkaz ani rozsudok/, že ich pohľadávku voči Vám považujete za premlčanú  ak od poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky.

Nepodpisujte im žiadny splátkový kalendár ani uznanie dlhu.

V prípade, že by ste si nevedeli poradiť, kontaktujte nás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bola mi doručená dohoda o splátkovom kalendári s uznaním záväzku kde v posledom bode je uvedené: Pohľadávka voči dlžníkovi predstavuje celkovo 3267, 91e, ktorý pozostáva z istiny 873,38 e a z príslušenstva vo výške 2394,53  e. Dlžník vyhlasuje, že Dlh uznáva, čo do právneho dôvodu vzniku a do výšky, v celom rozsahu. Dlžník týmto prehlasuje, že si je vedomý, že uznáva premlčaný Dlh. - Ak som to správne pochopila dlh je premlčaný a nič nie je potrebné podpisovať inak by sme uznali dlh? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Veriteľ, teda osoba, ktorá Vám predmetný list zaslal, postupoval podľa novely Občianskeho zákonníka § 54a/, ktorý znie nasledovne :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Keďže je dlh premlčaný, čo uznáva aj veriteľ, nie ste povinná premlčaný dlh uznať  a teda ani ho následne uhradiť a to ani čiastočne.

Odporúčame maximálne veriteľovi oznámiť, že dlh neuznávate. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás opýtať na možnosť uplatnenia premlčacej doby po mojej nebohej mame. Kontext: po smrti mojej mamy som našiel doma dokumenty z nebankovej spoločnosti Pohotovosť. Podľa dokumentov som vydedukoval, že si požičala v roku 2012 400 eur, ktoré aj s úrokami splatila (spolu okolo 1200 eur). Našiel som aj druhu zmluvu o úvere od rovnakej spoločnosti z r 2014 na sumu 350eur kde sa zaviazala splatiť aj "náklady spojené so spotrebiteľským úverom vo výške 346eur" (teda spolu 696eur). Našiel som aj potvrdenia o prevzatí finančných prostriedkov, teda mama platila pohľadávky na ruku, avšak číslo zmluvy na dokumente je v niektorých prípadoch vypísané nečitateľné alebo je tam ešte aj číslo zo starej, už splatenej zmluvy. Dedičské konanie ešte neprebehlo, ale chcel som sa opýtať ako by ste odporúčali postupovať pri stretnutí s notárkou? Dedím aj byt, to znamená, že pasíva sú určite nižšie ako aktíva, len by som nerád takejto spoločnosti platil ak to nie je potrebné. Je možnosť uplatniť si institut premlčacej doby? Zároveň, nie je možné napadnúť % úrok, ktorý si spoločnosť uplatňuje? Ďakujem pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že podľa dokladov, ktoré ste našli, ste zistili, že Vaša mama mala uzatvorené zmluvy o pôžičke so spoločnosťou Pohotovosť, a že ste našli aj doklady o úhrade v značne vyššej sume než bola požičaná suma a aj o prípadné úroky.  Chceli by ste sumu, ktorá predstavuje bezdôvodné obohatenie vymáhať od uvedenej spoločnosti.

2./ V dedičskom konaní odporúčame, aby ste oznámili, že Vaša matka mala dlhy, pričom neviete, či boli v celosti uhradené. Odporúčame požiadať notára, aby vykonal tzv. konvokáciu, t.j. : aby vyzval veriteľov, pri prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorú zároveň určí.

Aj ak by predmetná spoločnosť nahlásila pohľadávku do dedičského konania, neznamená to, že s touto automaticky súhlasíte a uznávate ju.

Je to príležitosť, aby ste sa pomerne v krátkej dobe dozvedeli, aký je stav veci a či vec je už na súde alebo nie.

Lepšie pre Vás by bolo, ak by predmetná spoločnosť už uplatnila svoje pohľadávky na súde voči Vašej mame ešte za jej života a Vy by ste nastúpili na jej miesto ako dedič a mohli by ste uplatňovať všetky jej práva, samozrejme vrátane premlčania, započítania a vymáhania bezdôvodného obohatenia.

Ak nahlásite predmetné dlhy do dedičského konania, budú obsiahnuté v uznesení o dedičstve a budete môcť na súde zistiť či je vo veci vedené nejaké súdne konanie. 

Sme názoru, že pokiaľ nie je vedené ku dňu úmrtia Vašej matky žiadne súdne konanie, nebudete môcť vymáhať bezdôvodné obohatenie. 

Možnosť vznesenia námietky premlčania prípadne započítania zostáva. 

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Chcem sa spýtať ako to je s premlčacou dobou v mojom prípade, lebo niekde som čítal, od dozvedenia sa nových skutočnosti ( napr. Minsterstva spravodlivosti, že konanie súdu bolo nezákonné) začína plynúť nová 2 resp. 3 ročná premlčacia doba. Dostal som, akože pokutu, ale blok nemal opodstatnenie, napriek tomu Súd vydal Poverenie na Exekúciu, ďalšia vec je, že sa nezaoberal mojimi námietkami, ani nebolo pojednávanie. Teraz budú tri roky od strhnutia finančných prostriedkov. Tak ma zaujíma ako sa dá s tým naložiť. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade skôr ako premlčaciu dobu je nutné riešiť to, či došlo k zrušeniu rozhodnutia súdu, prípadne aj pokuty uloženej v blokovom konaní. Na to, aby ste sa mohli v takýchto prípadoch domáhať späť svojich peňazí, a to či už z titulu bezdôvodného obohatenia (ak by odpadol právny titul plnenia) alebo nároku na náhradu škody od štátu za výkon verejnej moci (nezákonným rozhodnutím) je potrebné v prvom rade skúmať to, či Vám vznikol takýto nárok. Z Vášho opisu totiž nevyplýva, že by bolo dodatočne, či už v riadnom alebo mimoriadnom opravnom konaní zrušené pôvodné rozhodnutie, ktorým Vám bola uložená pokuta. Kým k tomu nedôjde, má sa za to, že išlo o zákonnú exekúciu. Po zistení týchto podstatných skutočností by bolo možné posúdiť právnu povahu Vášho nároku. Následne by bolo možné skúmať, či je táto vec a Váš nárok premlčaný alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Mám doklad o požičaní 200 € poslala som ich na účet aj ona mi splátky poslala na účet spolu 50 €,  nemám akurát písomnú dohodu o pôžičke ale mám komunikáciu na mesengery  kde uznáva svoj dlh a sľubuje splatiť mi ho na splátky. Chcem sa opýtať, či si môžem uplatniť aj úroky a zaplatenie súdnych poplatkov. Ďakujem J.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2018)

Dobrý deň, 

na doplnenie uvádzame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ dlžníčka uznala dlh a sľúbila uhradiť zostatok dlhu, odporúčame poslať výzvu k úhrade zostatku dlhu vrátane úrokov z omeškania od splatnosti až do dňa úhrady dlhu.

V prípade súdneho vymáhania si môžete uplatniť aj súdny poplatok.

Odporúčame vec riešiť mimosúdne vzhľadom na výšku dlhu a dlžníčke poslať výzvu k úhrade zostatku dlhu s upozornením, že v prípade súdneho vymáhania bude hradiť okrem súdneho poplatku aj trovy právneho zastupovania advokátom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, v roku 2013 som priateľke požičala 200 e po ústnej dohode dohodli sme sa, že mi to vráti po splátkach ako bude môcť ale splatila mi do roku 2014 iba 50e môžem si ešte tie peniaze vymôcť spať alebo je to už páse. Ďakujem za odpoveď J. 

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pre zodpovedanie otázky je dôležité, či máte nejaký písomný doklad o tom, že ste priateľke požičali sumu 200 €.  Občiansky zákonník síce nevyžaduje pre zmluvu o pôžičke písomnú formu, ale v prípadnom súdnom konaní by ste museli vedieť preukázať, že ste peniaze požičali, ako aj okolnosti a podmienky vrátenia pôžičky.

Pokiaľ žiaden doklad o požičaní sumy 200 € nemáte, v prípadnom súdnom konaní by zrejme Vaša kamarátka namietala premlčanie a súd by Vám dlžnú sumu resp. jej zostatok nepriznal, súd zo zákona je povinný prihliadnuť na premlčanie - všeobecná premlčacia lehota je tri roky. Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí, že "k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Ak by ste vedeli preukázať existenciu požičania sumy 200 €, splátku 50 €, ako aj okolnosť, že ste sa dohodli na tom, že peniaze Vám vráti vtedy až keď bude môcť, potom ešte nezačala plynúť premlčacia lehota a v prípadnom súdnom konaní by Vám súd Vaše právo na vrátenie 150 € priznal, nakoľko nezačala plynúť premlčacia doba.

Ak viete preukázať požičanie sumy a to, že ste sa dohodli na tom, že pôžičku vráti až keď bude mať Vaša kamarátka peniaze, potom jej pošlite výzvu k úhrade zostatku dlhu s určením lehoty na úhradu.

Môžete využiť aj tzv. uznanie dlhu, ktoré nájdete na našej stránke : https://uznanie-dlhu.sk/  a toto dať podpísať Vašej priateľke, potom  podľa ust. § 110 Občianskeho zákonníka platí, že "ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poradíte prosím? Má inkasná spoločnosť právo vo veci dlhu, ktorý som mal asi pred desiatimi rokmi voči banke (a banka dlh predala), podať návrh na vykonanie exekúcie? Ak áno, udelí súd poverenie na vykonanie exekúcie, keďže mi je známe, že pravdepodobne doteraz neexistuje žiadny zákon o inkasných spoločnostiach a exekúciu na základe poverenia súdu môže vykonávať len súdny exekútor, teda oficiálna osoba s právnickým vzdelaním a menovaná ministerstvom spravodlivosti? Ak už banka inkasnej spoločnosti dlh predala, môže banka ako pôvodný veriteľ podať návrh na vykonanie exekúcie? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o možnosť podania návrhu na vykonanie exekúcie, v prvom rade je potrebné uviesť, že oprávnená osoba (veriteľ) musí mať pred iniciovaním exekučného konania k dispozícii exekučný titul. Exekučným titulom pritom spravidla býva vykonateľné súdne rozhodnutie. Preto ak by mal pôvodný veriteľ alebo osoba, na ktorú bola pohľadávka postúpená, podať exekučný návrh, najskôr by musela mať exekučný titul.

Nad rámec Vašej otázky si ešte dovoľujem uviesť, že pokiaľ ešte neprebehlo súdne konanie, v prípade že ide o takpovediac desať rokov starú vec, je pravdepodobné, že medzičasom došlo k premlčaniu dlhu. V takom prípade by ste v rámci prípadného súdneho konania mohli vzniesť dôvodnú námietku premlčania, ktorá by mala za následok zamietnutie žaloby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, mám podotázku k premlčaniu pohľadávok Dopravného podniku. Syn porušil predpis DPMB a 31. 3. 2015 cestoval bez platného CL. Listom (ani nie doporučeným) zo dna 16. 4. 2018 mu Dopravný podnik Bratislava, a.s. oznámil postúpenie pohľadávky na Platiť sa oplatí s.r.o., kde mu istinu 70,70 € navýšili o príslušenstvo (trovy súdneho konania) 46,49 € včítane Výzvy pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie vystavenej už inkasnou spoločnosťou. Listom zo dňa 29. 8. 2018 (znovu nie doporučeným) mu inkasná spoločnosť zaslala "Posledný pokus o zmier pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie". Otázka 1. Znie: nie je táto pohľadávka už premlčaná, keďže ten prvý spomínaný list bol už vystavený po viac ako 3 rokoch od priestupku? Otázka 2. Znie: nie je povinný subjekt posielať takéto informácie doporučenou poštou? Otázka 3. Znie: nerozumiem, prečo je istina (čiže pokuta za jazdu bez platného CL) viac ako 50,- €, napadá Vás prečo? Keďže syn je t.c. dlhodobejšie bez príjmu, rád by som mu týmto trochu pomohol, ak nám dáte k otázkam odpovede. Vďaka vopred.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň, istina by mala vždy predstavovať dlžnú sumu. Aj keby sa suma navyšovala o úroky z omeškania, nemohla by narásť o 20,70 €. Je možné, že inkasná spoločnosť vo svojom liste istinou nazývajú aj iné sumy, než len tie ktoré patria z pohľadu práva do pojmu istina (často sa stretávame s tým, že tam počítajú aj zmluvné pokuty...). Premlčanie sa týka práva uplatniť si svoj nárok na súde. Inkasné spoločnosti často vyzývajú dlžníkov aj na zaplatenie premlčaného dlhu, nakoľko skúšajú, či dlžník v nevedomosti neuhradí svoj dlh. Nikde nie je predpísané, že by mala inkasná spoločnosť posielať takéto výzvy doporučenou poštou. Posielať to doporučenou poštou je vhodné takéto veci z dôvodu, aby mohli neskôr preukázať, že Vám výzvu naozaj poslali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Premlčanie, chcem sa pýtať na premlčanie z úveru od HOME CREDIT, na dobu premlčania a ako sa mám dovolať ja sám premlčania ak nechcem, aby ma predbehol veriteľ, alebo to musí on a ja dám námietku až na súde? Vďaka.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke neuvádzate, kedy ste si požičali peniaze a koľko, akú sumu celkom ste doteraz uhradili /istina, úroky, poplatky/ a kedy bola uhradená posledná splátka z Vašej strany. 

V zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka platí všeobecná premlčacia lehote 3 roky /citujeme/ : 

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Odporúčame, aby v prípade že Vás bude kontaktovať nebanková spoločnosť prípadne tzv. vymáhačská spoločnosť, Váš záväzok neuznávať .

Premlčanie môžete namietať Vy ako dlžník aj teraz, len treba mať istotu, že pohľadávka je premlčaná. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či je možné a ako uplatniť právo o premlčacej dobe ak som dostal pokutu za cestovanie na čierno od DPMK v roku 2011 kedy mi prišla aj pokuta na 50 e poštou no nezaplatil som ju medzičasom som na to úplne zabudol a dneska som túto pokutu našiel pod kopou papiermi. Do dnešného dňa mi žiadna ďalšia pokuta, či papier ohľadom tejto pokuty neprišiel. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

To, či voči Vám DPmK uplatnil nárok cestou súdu môžete zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého pobytu /predpokladáme, že je ten istý ako v roku 2011, prípadne informačnom centre súdu trv. pobytu v roku 2011, či je resp. bolo voči Vám vedené nejaké súdne konanie. Vec vybavíte osobne v informačnom centre. Adresy súdov nájdete na stránke  https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud.

Pokiaľ vec nebola postúpená na súd, nárok veriteľa DPmK je už premlčaný - platí všeobecná 3 ročná premlčacia lehota.

Dobrovoľná úhrada z Vašej strany je možná, je to vec Vášho rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, môj príbuzný v roku 2003 požiadal o úverovú kartu. V roku 2006 podpísal Dohodu o uznaní dlhu, so splátkovým kalendárom, či sa tam niečo hradilo, či nie žiaľ neviem, nakoľko o financie sa starala jeho nebohá mama.  V roku 2014 Oznámenie o postúpení pohľadávky podľa § 526 Občianskeho zákonníka do spoločnosti Intrum Teraz v lete 2018 ho Intrum kontaktoval o dlžnej čiastke - výzva na zaplatenie žalovanej pohľadávky, v znení ako posledná možnosť úhrady. Prosím Vás o informáciu, ako postupovať v tomto prípade, nakoľko chápem, že sa jedna už o premlčanú dobu. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Vychádzajúc z údajov v otázke je možné, že v čase podpísania Dohody o uznaní dlhu bol dlh premlčaný aspoň čiastočne a že dohoda bola spísaná v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa V podobných prípadoch je už vydaných mnoho rozsudkov proti uvedenej spoločnosti, kedy súd predmetné dohody neakceptoval a návrhy zamietol. Citujeme z rozsudku OS Galanta  sp.zn. 5C18/2014 :

"Uznanie dlhu obsiahnuté v dohode o splátkovom kalendári v súlade s početnou judikatúrou všeobecných súdov je možné považovať za nekalú obchodnú praktiku a nedošlo k obnoveniu plynutia novej 10 ročnej premlčacej doby tak, ako sa to snaží dosiahnuť navrhovateľ."

Pokiaľ zo strany veriteľa - teraz Intrum Slovakia s.r.o. /dovtedy Intrum Justitia s.r.o. - zmenili obchodné meno v 02/2018/ nebolo vymáhanie pohľadávky na základe Dohody o uznaní dlhu postúpené na súd, nárok veriteľa je premlčaný. 

Predpokladáme, že dlh je poriadne navýšený.  

Odporúčame Vám napísať im doporučený list, kde uvediete, že považujete pohľadávku za premlčanú. Ak by Vás kontaktovali  s novou dohodou o uznaní dlhu alebo nejakom refinancovaní dlhu novou pôžičkou a podobne, nič im nepodpisujte.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Som SZČO. V roku 6, 9, 2013 som od nemenovanej firmy nakúpila tovar, ktorý som riadne zaplatila dobierkou, čo je tiež uvedené vo faktúre-spôsob platby dobierka. Žiaľ, doklad o zaplatení od prepravnej spoločnosti som si neuschovala. Do nákladov som to nedávala. Dna 28. 2. 2016 mi bola doručená predžalobná výzva od správcu úpadcu. Za celé toto obdobie mi od dodávateľa neprišla žiadna upomienka. Keďže som si už nepamätala o čo ide, správcu som telefonicky požiadala o zaslanie faktúry. Faktúru mi poslali mailom a vyzvali k jej zaplateniu. Nakoľko som doklad o úhrade nenašla, požiadala som ich o zaslanie potvrdenia o prevzatí tovaru, čím by som sa zároveň dopracovala k informácií, ktorá prepravná spoločnosť mi tovar doručila a mohla si tak doklad o úhrade vyžiadať a dokázať, že som za tovar riadne zaplatila. Na to už správca nereagoval. Dna 18. 5. 2018 mi bol z okresného súdu doručený platobný rozkaz s možnosťou odvolania. Zo súdu mi došiel platobný rozkaz a návrh na vydanie platobného rozkazu-tento bol na súd doručený 9. 4. 2018 Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

 

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./  Píšete v otázke, že ste SZČO, ale dôležité je či ste tovar kupovali ako SZČO, teda s uvedneím IČO, alebo ako fyzická osoba, čo je dôležité pre posúdenie plynutia premlčacej lehoty.

a/ FO ako občan : Platí všeobecná premlčacia doba, ktorá podľa ust. Obč. zákonníka je 3 roky, takže z pohľadu veriteľa  - predávajúceho aj keby ste pohľadávku neuhradili, nárok je premlčaný.

 

b/ Ak by ste tovar kupovali ako podnikateľský subjekt SZČO na IČO, podľa ust. § 397  Obchodného zákonníka je všeobecná premlčacia doba je štyri roky.

II./ K samotnému dodaniu tovaru na dobierku :
Podľa zákona o poštových službách a poštového poriadku, ktorý s určitými obmenami majú aj kuriérske spoločnosti vo svojich prepravných poriadkoch, zásielka na dobierku sa neodovzdá, pokiaľ za túto príjemca - kupujúci, teda Vy, cenu za zásielku nezaplatí; ak za zásielku nezaplatí, na pošte je úložná lehota a zásielka sa vráti odosielateľovi. Poštový podnik má zádržné právo na poštovú zásielku do zaplatenia dobierkovej sumy,
Nevieme, či chcete ešte hľadať doklad o úhrade, ale môžete u jednotlivých kuriérskych služieb zistiť úhradu podľa údajov na faktúre vrátane dátumu. Len pre informáciu uvádzame, že sme v nemenovanej kuriérskej spoločnosti telefonicky špeciálne informovali na Váš prípad, s tým že dobierka je z r. 2013; telefonická odpoveď z ich strany bola tá, že je potrebné zaslať emailom faktúru a pohľadajú vo svojom systéme kedy bola zásielka uhradená a zašlú Vám potvrdenie v priebehu pár dní. Ešte poznamenávame, že pokiaľ predávajúci zásielku zaslal Vás a nedostal za túto fin. prostriedky  Vami zaplatené za dobierku, mal toto reklamovať u kurierskej služby - prepravcu.

III./ Proti doručenému plat. rozkazu v zmysle ust. § 267 a nasl. Civilnému sporovému poriadku môžete podať odpor :

"(1) Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. Ustanovenie § 129 sa pri nedostatku vecného odôvodnenia nepoužije. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený. 
(2)  Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný 
a) oneskorene, 
b) neoprávnenou osobou alebo 
c) bez vecného odôvodnenia; o tomto následku musí byť žalovaný poučený v platobnom rozkaze. 
(3) Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor s vecným odôvodnením, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie."

Odpor podajte k číslu konania doporučeným listom v lehote do 15 dní od jeho obdržania.

IV./ Odporúčanie 
Na základe uvedeného odporúčame v podanom odpore vzniesť  námietku premlčania  podľa ust. Obč. alebo Obchod. zákonníka a uvediete, že dlžná suma je uhradená, nakoľko sa jednalo o dobierku a nemali by ste faktúru, ktorú tiež predložíte.
Môžete požiadať ešte kuriérske spoločnosti, ktorým zašlete faktúru, aby Vám potvrdili, že dobierka bola uhradená.

Keďže ste plat. rozkaz obdržali 18.5.2018 lehota na podanie odporu uplynie dňa 2.6.2018, v ktorej lehote musí byť odpor nielen podaný, ale doručený na príslušnom súde. 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Priateľovi prišla exekúcia z roku 2000 v roku 2004 bola uznaná súdom. Od vtedy sa nikto neozval až v roku 2017 mu to začali strhávať z platu. Za 17 rokov sú tam úroky 4500 e. Základná istina je 1400e. Ako dlžníci tam figurujú dve osoby. Lenže ta prvá osoba asi nerobí, a tak všetko musí zaplatiť priateľ. Nieje to už náhodou premlčané? Ďakujem za odpoveď. Medzi rokmi 2004 až do 2017 mu nikdy nič neprišlo.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, dôležité je, kedy začala exekúcia. Ak to bolo do 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, tak to nie je premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Bolo to po 12 rokoch. Ako sa môžem na to ohradiť?

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Musíte vzniesť námietku premlčania v exekučnom konaní a žiadať zastaviť exekúciu. Robí sa to doporučeným listom k spisovej značke exekučného konania, napíšete, že vznášate námietku premlčania a žiadate exekúciu zastaviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás o názor na môj problém po uzatvorení zmluvy so spoločnosťou S-Telekom. Spoločnosť S-T uzatvárala zmluvy cez externých pracovníkov, s, ktorými má spoločnosť S-Telekom podľa vyjadrenia pracovníka na obchodnom mieste, doposiaľ množstvo problémov. Zmluvu na služby mobilnej siete som podpísal v máji 2017. Po mesiaci som očakával faktúru za služby, ktorá mi poslaná nebola, a to ani nasledujce mesiace. Doposiaľ mi žiadna faktúra nedošla a to je pomaly rok. Naopak kontaktovala ma vymáhačská spoločnosť, aby som uhradil nedoplatky, ktoré voči S-Tel. mám. Okamžite som išiel na obchodné miesto S-Telekom, kde som žiadal vysvetlenie. Pýtal som sa prečo som neobdržal žiadnu faktúru, tak mi pracovník povedal, že mi žiadnu ani neposlali, lebo v zmluve nebol uvedený spôsob fakturácie. Spoločnosť ma rok nekontaktovala, že mám podlžností, len mi obmedzila služby. Ja som stále čakal faktúru. Je takýto postup v poriadku? Má vôbec takáto zmluva platnosť? Ďakujem Vám za odpoveď. 

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

 

Dobrý podvečer,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 Vaša zmluva sa riadi ustanoveniami Obč. zákonníka a ust. zákona o elektornických komunikáciach, kde je uvedené v ust. § 44 ods. 2 písm. e/ uvedené, že zmluva okrem iných obsahuje aj informácie o termínoch a spôsobe fakturácie za poskytnuté služby. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami uvedenými v zmluve. V samotných Všeob. obchod. podmienkach dodávateľa služieb /časť III., čl.3/ sú uvedené práva a povinnosti podniku ako dodávateľa služby, vrátane fakturácie, a podať reklamáciu u dodávateľa služieb S Telekom podľa ich reklamačného poriadku.

Následne ak neuspejete s reklamáciou odporúčame podať podnet na prešetrenie postupu predávajúceho v prípade kúpeného zariadenia na Slov. obchodnú inšpekciu. 

 

 

Ešte dopĺňame predchádzajúcu odpoveď :

Reklamáciu podľa reklamačného poriadku uplatnite u dodávateľa služieb Slovak Telekom, nie u vymáhačskej spoločnosti.  

Reklamácia podľa zákona o elektronických komuninikáciách musí byť vybavená do 30 dní podľa  §  45 cit. zákona /citujeme/ :

"Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty."

 

Upriamujeme pozornosť aj na ust. § 44 cit. zákona, kde je daná možnosť odstúpenia od zmluvy (citujeme) :

"Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak ...

písm. c) podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2."

V otázke ste uviedli svoje meno, ale mená pýtajúcich sa pri odpovedi nezverejňujeme.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako vec dopadla a ako sa vyriešila.

Ďakujeme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku