Máte
otázku?

Premlčanie pohľadávok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň, chcem sa spýtať aká dlhá je premlčacia doba na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, ak dlhy boli vytvorené niekedy v rokoch 2008-2009. Posledné dve exekúcie mi boli zrážané zo mzdy v roku 2016, sú to exekúcie z nesplácaných spotrebiteľských úverov. Momentálne som rozvedená od roku 2013 a úvery si bral môj teraz už exmanžel a ja som figurovala na zmluvách ako spoludlžník. Od manžela boli pohľadávky nevymožiteľné, nakoľko bol nezodpovedný a bol nezamestnaný. Ja nemám záujem splácať jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je potrebné premlčanie posudzovať z dvoch rôznych pohľadov. Ako prvé sa vždy posudzuje premlčanie na súde uplatneného nároku (vo Vašom prípade konaní o zaplatenie dlhu z rokov 2008-2009). Ak ste však v súdnom konaní nevzniesli námietku premlčania a žalobca preukázal svoje tvrdenia, súd rozhodol vo Váš neprospech. Následne od právoplatnosti súdneho rozhodnutia plynie ďalšia premlčacia doba týkajúca sa možnosti uplatniť si svoje právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím v rámci exekučného konania.

 

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku

 

Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

 

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Kedy mohol veriteľ prvýkrát vykonať svoje právo sa posudzuje podľa splatnosti dlhu. Deň nasledujúci po splatnosti dlhu je dňom, kedy mohol svoje právo veriteľ vykonať prvýkrát.

 

Táto premlčacia doba sa však sťahuje iba na súdne konanie, v ktorom si veriteľ uplatňuje svoje právo na zaplatenie dlžnej sumy. Akonáhle však súd rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu začína podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová premlčacia doba. Tá je desaťročná.

 

Ak totiž bolo právo (na zaplatenie dlžnej sumy) priznané právoplatným súdnym rozhodnutím premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Tzn. že od právoplatného ukončenia súdneho konania začína veriteľovi plynúť nová premlčacia doba na uplatnenie svojho práva na exekučnom súde. Vychádzajúc z údajov vo Vašej otázke je však zrejmé, že si od právoplatného ukončenia súdneho konania včas uplatnil veriteľ svoje právo na exekučnom súde.

 

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Veľmi dôležitou skutočnosťou v rámci premlčania je, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti. Tzn. že súd v súdnom konaní posudzuje premlčanie až na základe vznesenej námietky dlžníka (žalovaného). V prípade, že žalovaný nevznesie námietku premlčania v súdnom konaní súd môže veriteľovi (žalobcovi) priznať aj premlčané právo, ak žalobca dostatočne a relevantným spôsobom preukáže svoje tvrdenia a unesie dôkazné bremeno.

 

To isté sa vzťahuje aj na exekučné konanie. V rámci práva podať námietky proti exekúcii je možné namietnuť aj premlčanie práva na uplatenie nároku na exekučnom súde v zmysle ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava regresného nároku spoludlžníka

 

Občiansky zákonník pamätá situácie v akej ste sa ocitli i Vy. Často sa totiž stáva, že jeden zo spoludlžníkov zaplatí veriteľovi (banke alebo nebankovke) viac než by podľa svojho podielu mal. V takom prípade je možný postup podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka a požadovať náhradu od druhého (alebo ostatných) spoludlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 

Avšak aj v tomto prípade je potrebné si veľmi dôsledne strážiť premlčaciu dobu, ktorá je v týchto prípadoch trojročná. Ak si totiž neuplatní svoje práva včas v rámci trojročnej lehoty, dlžníkovi vznikne právo vzniesť námietku premlčania a súd by Vám nemohol priznať právo.

 

Zhrnutie

 

Premlčanie nárokov uplatnených v rámci exekučného konania je potrebné posudzovať v kontexte vyššie uvedenej právnej úpravy. Iba výnimočne sa totiž stáva, že si žalobca uplatní svoje práva v rámci exekučného konania po uplynutí premlčacej doby, nakoľko tá je až desaťročná. Častejšie sa stáva, že si veriteľ neuplatní svoje právo v premlčacej dobe na súde (v konaní o zaplatenie dlžnej sumy). V prípade, že ste veriteľovi, hoci formou exekúcii uhradili viac, než bol Váš podiel na spoločnom dlhu, máte regresný nárok na sumu prevyšujúcu Váš podiel na dlhu.

Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku, banka mi zosplatnila hypotekárny úver v roku 2015 október, vo februári som doplatila a dovolili mi splácať úver s tzv.reštrukturalizáciu úveru, čo som do dnešného dňa nepodpísala a úver som platila do 2018, medzitým poslali oznámenie o predaja nehnuteľnosti 7/2018. Žalobu podali v novemberi, platobný rozkaz bol zrušený v roku 2019 február. Právoplatný rozsudok nie je. Znovu zosplatnili úver v roku 2020, 2021 a postúpili pohľadávku na inkasnu spoločnosť, žalobu podali v marci 2022. Platobný rozkaz bol zrušený, aj dražbu som mala neúspešnú, vec mám na súde, vymáhačská spoločnosť chce sa dohodnúť na splátkach, moja otázka je, či pohľadávka môže byt premlčaná, a, či mám podpísať splátkový kalendár, alebo pokračovať na súde ďalej. Ďakujem za pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 16.05.2023)

Dobrý deň, žiadnu dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpisujte, nepodpisujte žiadnu listinu, z ktorej by vyplýva, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia. Je možné, že by ste uznali premlčaný dlh.

Pokiaľ ide o premlčanie, pričom žaloba bola podaná na súd v lehote do 3 rokov od splatnosti neuhradenej splátky, potom nárok veriteľa premlčaný nie je. Naviac o otázky vyplýva, že vo veci je vedené súdne konanie.

Uvádzame tiež, že nové "zosplatnenie úveru" je zrejme zbytočné a zavázajúce, lebo  premlčacia doba plynie bez ohľadu na nové "zosplatnenie".

Kontaktujte prosím advokáta aj s dokladmi.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
vymáhačská spoločnosť vymáha pre dopravný podnik pokutu z roku 2014, ktorú som už dávno zaplatila, no nemám od toho už doklad. Pýta trojnásobok pôvodnej sumy. Ako prosím Vás postupovať?

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 29.03.2023)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché :

V otázke uvádzate, že ide o pokutu od dopravného podniku z roku 2014, avšak keďže ste dlžnú sumu uhradili, dopravný podnik vec nepostúpil na súd a teda ani nemôže neexistovať súdne rozhodnutie. Premlčacia doba na podanie prípadnej žaloby na súd je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Nevieme, či vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala písomne alebo len telefonicky. Uvádzame, že ak Vás kontaktovali písomne, napíšte im len email, aby Vám predložili súdne rozhodnutie, ktorým Vám bola uložená povinnosť zaplatiť dlžnú sumu. Toto mať nebudú, lebo žiadne súdne konanie nebolo. Súčasne im môžete uviesť, že platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a keďže veriteľ neuplatnil svoj nárok cestou súdu, je jeho nárok premlčaný a preto nie ste povinná nimi požadovanú sumu uhradiť na základe ich výzvy. Ak by teraz podali žalobu na súd, súd žalobu zamietne, lebo Vy vznesiete námietku premlčania pri zastupovaní advokátom v súdnom konaní.

Vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dostal som list od vymahackej firmy, že mám zaplatiť nejakú pohľadávku z roku 1989 je tam číslo súdneho rozhodnutia, no neviem sa dopátrať za čo mám vôbec platiť a hrozia mi exekúciou. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že v otázke nie je preklep pokiaľ ide o súdne rozhodnutie, lebo uvádzate dátum súdneho rozhodnutia z roku 1989.

Ak ide o skutočne súdne rozhodnutie z roku 1989, potom na list vymáhačskej spoločnosti nijako nereagujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vyhrážanie sa exekúciou je bezpredmetné, lebo platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka je 10 rokov, ktorá preto uplynula minimálne v roku 1999.

 


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Prajem dobrý deň. Pre dlh na bytovom družstve bol nás byt predaný v januári 2014 v dobrovoľnej dražbe. Nakoľko bol na hypotekárny úver v banke po predaji bytu ostal dlh voči VÚB. Po mojej žiadosti predmetnej spoločnosti, že považujem dlh za premlčaný mi prišla odpoveď, že po zaplatení 10% z dlžnej sumy mi zvyšok dlhu odpustia. Je prosím Vás možné nejako sa brániť na súde? Nakoľko dlh je zjavne premlčaný a v uvedenej spoločnosti bude stále evidovaný ako dlžník. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 09.02.2023)

Dobrý deň,
urobili ste dobre, že ste kontaktovali našu advokátsku kanceláriu.

Z kontextu otázky usudzujeme, že teraz Vás kontaktovala nejaká vymáhačská spoločnosť /v otázke neuvádzate jej meno/ a žiadajú uhradiť zostatok dlhu, ohľadom ktorého bola dražba bytu v roku 2014. Uvádzajú, že ak uhradíte 10 % tak potom Vám zostatok odpustia.

Naša rada znie : nič neuhradzujte, nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ako ani listinu, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

Z otázky vyplýva, že ste vymáhačskej spoločnosti už napísali list, kde ste uviedli, že ich pohľadávku považujete za premlčanú. Uvádzame, že vymáhačská spoločnosť preto žiada 10 %, lebo vedia a majú právnu vedomosť tú, že ich nárok nie je opodstatnený a pohľadávka voči Vám je premlčaná, ktorú sumu by zamietol aj súd s poukázaním na ust. § 583 Obč. zákonníka /neuplatnenie práva/ :

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Záver : Nič neuhradzovať a nič nepodisovať.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, prišlo mi z vymáhačskej firmy, že mám nezaplatený dlh, kde pôvodný veriteľ je banka. Dlh v sume 2399,82 € - úver je z roku 2008
Preto otázka znie nieje to splatenie dlhu už premlčané?

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktoré by nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť a že prípadná posledná splátka bola uhradená pred viac ako 3 rokmi.

Ak je náš predpoklad správny, potom vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach z mzdy, ani žiadnu listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak teda pohľadávka nebola veriteľom uplatnená súdnou cestou v lehote do 3 rokov od splatnosti pohľadávky, a veriteľ prípadne vymáhačská spoločnosť by podali teraz žalobu na súd, súd žalobu zamietne z dôvodu uplynutia premlčacej doby a neuplatnenia pohľadávky v premlčacej dobe.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Platobný rozkaz je z roku 2009.
Istiny bola 1500 €.
Aktuálny dlh je 21000 € mám to platiť ?
Momentálne to mama spláca po 100e.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že platobný rozkaz je z roku 2009 s povinnosťou uhradič sumu 1500 €. Vy uvádzate, že aktuálny dlh je 21000 €, neuvádzate však na základe čoho usudzujete na uvedneú sumu 21000 €. Zrejme takto dlh vyčíslila nebanková spoločnosť v súčasnosti, čo len usudzujeme.

Uvádzate, že mama momentálne spláca 100 €.

Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť akú sumu presne mala mama uhradiť podľa platobného rozkazu. Ak je to len suma 1500 € bez úrokov, potom nie je možné, aby dlh bol 21000 €.

Usudzujeme, že veriteľom, teda osobou ktorej má mama dlh uhradiť je nebanková spoločnosť. Ak je to tak, potom nebankovej spoločnosti nech mama nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, ani prísľub, že po čiastočnej úhrade dlhu jej ostatok dlhu jej veriteľ odpustí !

Veriteľ bol oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie a to v premlčacej dobe 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti platobného rozkazu, teda najneskôr v roku 2019. Ak návrh na vykonanie exekúcie veriteľ nepodal, je jeho nárok premlčaný.

Odporúčam nechať posúdiť všetky doklady advokátovi, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese. Do posúdenia dokladov Vašej matky nič neuhradzujte, nič veriteľovi nepodpisujte.


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, v roku 2010 som mal pôžičku od Pohotovosti. Bolo to 600 eur. Dnes mi napadli účet s dlhom 23000 €. Je tomu už 12 rokov možno 13, dá sa na to nejak odvolať? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,   Vaše možnosti závisia od toho, či sa dlh včas vymáhal súdnou cestou, resp. či sa včas podal návrh na exekúciu. Dlh bolo potrebné žalovať do troch rokov od splatnosti a prípadnú exekúciu podať do 10 rokov odkedy by veriteľ získal exekučný titul. Ak by tomu tak nebolo, je možné argumentovať premlčaním.   Pokiaľ ide o výšku dlhu, tak táto sa mi s ohľadom na výšku pôvodnej istiny nezdá primeraná.   Ak vec ešte vôbec nebola na súde, tak toho času je už pohľadávka istotne premlčaná.

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako postupovať, keď u veriteľa pohľadávky som vzniesla námietku premlčania, kde mi bola aj akceptovaná, a teda z právneho hľadiska ju nemožno súdne vymáhať, avšak mi tiež napísali, že dlh napriek tomu existuje a navrhujú mi splátkový kalendár. Čo v tomto prípade je správne spraviť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak od splatnosti pohľadávky uplynuli viac ako 3 roky, čo je všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a veriteľ nepodal návrh na súd, potom platí, že vy nie ste povinná pohľadávku uhradiť. Je pravdou, že pohľadávka existuje, ale nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

Nepíšete v otázke o akého veriteľa ide /napr. nebanková spoločnosť, banka, mobilný operátor a pod./, preto odporúčam nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne. Veriteľ mal dostatočne dlhú dobu na to, aby svoju pohľadávku uplatnil cestou súdu.

Záver : Nič neuhradzujte a nič nepodpisujte.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať čo znamená pre mňa v konečnom dôsledku odpoveď od veriteľa (PSS), že námietku premlčania akceptujú, ale dlh stále existuje. Môže ju veriteľ vymáhať od môjho zamestnávateľa? Ako je možné, že premlčaním sa môj dlh nevymaže? Aké má možnosti veriteľ na vymoženie? Mám sa niečoho obávať? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
ak od splatnosti pohľadávky veriteľa uplynuli 3 roky /všeobecná premlčacia doba podľa § 101 Obč. zákonníka/ a veriteľ v uvedenej lehote nepodal návrh na súd, potom možnosti na strane veriteľa sú obmedzené v tom smere, že pohľadávku by mohol vymáhať len ak by ste premlčanú pohľadávku uznali čo do dôvodu aj výšky a to s tým, že ste uzrozumená, že uznávate premlčanú pohľadávku. Veriteľ vo vami uvedenom prípade mal dostatočne dlhý čas, aby vec riešil prípadne aj súdnou cestou.

Zamestnávateľ nemôže vo vami uvedenom prípade vykonávať zrážky z vašej mzdy a to z jednoduchého dôvodu, že neexistuje exekučný titul.

Veriteľovi nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ani nepristupujte na to, že čiastočnou úhradou dlhu sa vám zostatok dlhu odpustí.

Záver : Ak uplynula premlčacia doba a nebola podaná žaloba na súd v premlčacej dobe, potom nič neuhradzujte. Vymazanie pohľadávky u veriteľa je vecou jeho účtovníctva, na ktoré vy dosah nemáte.


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som informovať, že manžel mal pôžičku v banke v roku 1987 s 2 ručiteľom. Do 1994 riadne splácal. Po tejto dobe z ochorenia už nepracoval a nevedel ani splácať. Bol hmotná núdza a banka prestala aj žiadať pôžičku. V roku 2017 jeden ručiteľ dostal list od exekútora, že, aby splácal pohľadávku po 50 eur. List neobsahoval žiadny informáciu, že bol to v súde priznaný, aby musel splácať, a preto ani nesplácal. 2022 dostal druhý ručiteľ list od iného exekútora s tým istým variabilným číslom a vyššou sumou. Manžel ani raz od tie exekútora nedostal žiadny list. Je zákon na tie situácie premlčanie pohľadávok? Ďakujem za odpoveď. Lívia

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 14.07.2022)

Dobrý deň,
k otázke uvádzame, že podstatnépre vášho manžela, ako aj pre ručiteľov je to, či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by bolo rozhodnuté splácať dlžnú sumu v prospech veriteľa - banky.  Uvádzame, že v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Vzhľadom na okolnosť, že úver bol poskytnutý v roku 1987, pričom ho manžel nesplácal od 1994, a ak nebola podaná žiadna žaloba, potom je nárok veriteľa premlčaný. Uvedené sa týka aj ručiteľov.

Odporúčam vo vecu kontaktobvať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska a zistiť či voči manželovi a ručiteľom bola podaná nejaká žaloba v tejto veci. Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedené sa týka aj ručiteľov.

Ak by žaloba bola podaná, treba vzniesť námietku premlčania s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka.

Nevieme čo obsahujú listy od exekútorov, preto sa k nim nevieme vyjadriť.

Prípadne nám pošlite listy exekútorov, aby sme sa k nim vedeli vôbec vyjadriť.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku