Máte
otázku?

Premlčanie pohľadávok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, aká je premlčacia lehota na vymáhanie pohľadávok z exekúcie, pokiaľ boli dlhy vytvorené v rokoch 2008 až 2009. Posledné dve exekúcie mi zrážali zo mzdy v roku 2016 a týkali sa nezaplatených spotrebiteľských úverov. Od roku 2013 som rozvedená a úvery si pôvodne bral môj terajší exmanžel, pričom som ja figurovala v zmluvách ako spoludlžník. Pohľadávky z jeho strany boli nevymožiteľné, pretože bol nezodpovedný a nezamestnaný. Nemám záujem pokračovať v splácaní jeho dlhov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

Dobrý deň,

 

v takýchto prípadoch je potrebné premlčanie posudzovať z dvoch rôznych pohľadov. Ako prvé sa vždy posudzuje premlčanie na súde uplatneného nároku (vo Vašom prípade konaní o zaplatenie dlhu z rokov 2008-2009). Ak ste však v súdnom konaní nevzniesli námietku premlčania a žalobca preukázal svoje tvrdenia, súd rozhodol vo Váš neprospech. Následne od právoplatnosti súdneho rozhodnutia plynie ďalšia premlčacia doba týkajúca sa možnosti uplatniť si svoje právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím v rámci exekučného konania.

 

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku

 

Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Kým Váš dlh vznikol na základe zmluvy o pôžičke, spotrebnom alebo spotrebiteľskom úvere, na Váš prípad sa uplatní trojročná premlčacia doba.

 

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Kedy mohol veriteľ prvýkrát vykonať svoje právo sa posudzuje podľa splatnosti dlhu. Deň nasledujúci po splatnosti dlhu je dňom, kedy mohol svoje právo veriteľ vykonať prvýkrát.

 

Táto premlčacia doba sa však sťahuje iba na súdne konanie, v ktorom si veriteľ uplatňuje svoje právo na zaplatenie dlžnej sumy. Akonáhle však súd rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu začína podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka plynúť nová premlčacia doba. Tá je desaťročná.

 

Ak totiž bolo právo (na zaplatenie dlžnej sumy) priznané právoplatným súdnym rozhodnutím premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Tzn. že od právoplatného ukončenia súdneho konania začína veriteľovi plynúť nová premlčacia doba na uplatnenie svojho práva na exekučnom súde. Vychádzajúc z údajov vo Vašej otázke je však zrejmé, že si od právoplatného ukončenia súdneho konania včas uplatnil veriteľ svoje právo na exekučnom súde.

 

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

 

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Veľmi dôležitou skutočnosťou v rámci premlčania je, že súd na premlčanie neprihliada z úradnej povinnosti. Tzn. že súd v súdnom konaní posudzuje premlčanie až na základe vznesenej námietky dlžníka (žalovaného). V prípade, že žalovaný nevznesie námietku premlčania v súdnom konaní súd môže veriteľovi (žalobcovi) priznať aj premlčané právo, ak žalobca dostatočne a relevantným spôsobom preukáže svoje tvrdenia a unesie dôkazné bremeno.

 

To isté sa vzťahuje aj na exekučné konanie. V rámci práva podať námietky proti exekúcii je možné namietnuť aj premlčanie práva na uplatenie nároku na exekučnom súde v zmysle ustanovenia § 110 Občianskeho zákonníka.

 

Právna úprava regresného nároku spoludlžníka

 

Občiansky zákonník pamätá situácie v akej ste sa ocitli i Vy. Často sa totiž stáva, že jeden zo spoludlžníkov zaplatí veriteľovi (banke alebo nebankovke) viac než by podľa svojho podielu mal. V takom prípade je možný postup podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka a požadovať náhradu od druhého (alebo ostatných) spoludlžníkov podľa výšky ich podielov na dlhu.

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

 

Avšak aj v tomto prípade je potrebné si veľmi dôsledne strážiť premlčaciu dobu, ktorá je v týchto prípadoch trojročná. Ak si totiž neuplatní svoje práva včas v rámci trojročnej lehoty, dlžníkovi vznikne právo vzniesť námietku premlčania a súd by Vám nemohol priznať právo.

 

Zhrnutie

 

Premlčanie nárokov uplatnených v rámci exekučného konania je potrebné posudzovať v kontexte vyššie uvedenej právnej úpravy. Iba výnimočne sa totiž stáva, že si žalobca uplatní svoje práva v rámci exekučného konania po uplynutí premlčacej doby, nakoľko tá je až desaťročná. Častejšie sa stáva, že si veriteľ neuplatní svoje právo v premlčacej dobe na súde (v konaní o zaplatenie dlžnej sumy). V prípade, že ste veriteľovi, hoci formou exekúcii uhradili viac, než bol Váš podiel na spoločnom dlhu, máte regresný nárok na sumu prevyšujúcu Váš podiel na dlhu.

Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je nárok na nedoplatok za vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním za rok 2020, ktoré som dostala 31. mája 2021, už premlčaný. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako sa počíta premlčacia doba? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 16.03.2024)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka je všeobecná dĺžka premlčacej lehoty trojročná a plynúť začína odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. V prípade vyúčtovania nákladov spojených s bývaním za rok 2020, ktoré ste dostali 31.5.2021, by sa teda za začiatok plynutia premlčacej doby považoval tento dátum, pokiaľ ide o nárok vyplývajúci priamo z vyúčtovania. 

Pre účely vašej konkrétnej situácie, ak používame dátum 31.5.2021 ako deň, keď ste mali možnosť svoje právo vykonávať (získali ste vyúčtovanie), lehota pre uplatnenie nároku by teoreticky skončila 31.5.2024. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o premlčacej dobe pohľadávky, ktorú som mal v roku 2019. Teraz sa mi ozval právnik s tvrdením, že mám zaplatiť hlavnú sumu, ušlý zisk, penále a rôzne poplatky.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 23.11.2023)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate aký je druh právneho vzťahu medzi vami ako dlžníkom a veriteľom.


Ak vychádzame z predpokladu, že vy ste fyzická osoba - nepodnikateľ, potom všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzame, že ak vo veci pohľadávky nebola podaná žaloba na súd a súd nevydal platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy, potom je pohľadávka veriteľa premlčaná a cestou súdu už od vás dlžnú sumu nevymôže.

Ak by ste boli vo vzťahu s veriteľom podľa Obchodného zákonníka, potom všeobecná premlčacia doba je štyri roky v zmysle ust. § 397 citovaného zákona.

Odporúčam veriteľovi nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky a teda aj vyriešenie vášho problému by sme potrebovali vidieť doklady na vec sa vzťahujúce.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu cez našu stránku a dohodnúť si termín konzultácie.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím informovať o premlčacej dobe na vymáhanie pohľadávky za koncesionárske poplatky? Povinnosť mi vraj vznikla (o čom som nebola informovaná ani po dotazovaní sa priamo na RTVS) od 1.2.2020 a keďže sa k 1.7.2023 zrušili, vymáhajú dodatočne uhradiť za obdobie od 1.2.2020 do 30.6.2023. Avšak, ako píšem, snažili sme sa veriteľa kontaktovať a žiadali sme o informácie o výške poplatku, ale nedostali sme žiadne výpočty, tak sme to považovali za uhradené (nakoľko som byt dostala darom a rodičia predtým koncesie platili), až dnes nám prišla celá suma naraz. Majú na to nárok? Aké práva mám ja? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 27.09.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že byt ste nadobudli na základe darovacej zmluvy od vašich rodičov, ktorý konces. poplatky platili. Pre platenie konces. poplatkov je rozhodujúce od kedy ste sa vy ako vlastník nehnuteľnosti stali odberateľom el. energie v predmetnom byte, čo vyplýva z ust. § 3 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Platí súčasne aj premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Ak vám RTVS napísala výzvu k úhrade na platenie konces. poplatkov za obdobie od 1.2.2020 do 30.6.2023, potom časť pohľadávky RTVS je premlčaná. Je preto potrebné uhradiť konces. poplatok len za obdobie 9/2020 do 30.6.2023. Predpokladáme, že sa na vás vzťahuje konces. poplatok vo výške 4,64 € za mesiac, a teda celkom za 22 mesiacov /spolu  102,08 €/. Ak dlžnú sumu neuhradíte v lehote do 30 dní od doručenia výzvy RTVS, potom budete povinná uhradiť naviac sumu 17 € titulom pokuty, čo vyplýva z ust. § 10 ods. 3 vyššie citovaného zákona/.

Uvádzame tiež, že ak ste boli platiteľom konces. poplatkov na inom odbernom mieste ako odberateľ el. energie, potom v zmysle ust. § 6 ods. 2 zákona platíte koncesionárky poplatok len raz :

"Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz."

 


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, po 15 rokoch sme dostali od RTVS výzvu na zaplatenie nedoplatku za roky 2008 a 2009. Poukázky SIPO z týchto rokov už nemáme založené. Rada by som sa opýtala, či majú právo vymáhať nezaplatené sumy aj po tak dlhej dobe. Nejde o vysokú sumu, ale o princíp - mi zdá sa neprimerané, že mi po 15 rokoch niekto takto hrozí súdom.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 19.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ide o konces. poplatky z roku 2008 a 2009, potom nič neuhradzujte. Platí totiž všeobecná premlčacia doba, ktorá je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Premlčacia doba na uplatnenie pohľadávky na súde zo strany RTVS uplynula niekedy v roku 2011 a 2012.


Napíšete RTVS, že ich pohľadávku považujete za premlčanú a v prípade, že podajú žalobu na súd, vznesiete námietku premlčania za účasti vášho advokáta, čím im vzniknú náklady spojené so súdnym konaním.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dňa 25. 05. 2018 som si vzala spotrebiteľský úver v banke. Dňa 12. 09. 2023 mi bol doručený platobný rozkaz, ktorým mi bola uložená povinnosť uhradiť dlžnú sumu. Avšak ako žalobca je tam uvedená vymáhačská spoločnosť. Podľa dokumentov bola zmluva o postúpení pohľadávky na túto spoločnosť podpísaná 13. 12. 2022. Nejedná sa už o premlčanie nároku, keďže postúpenie pohľadávky bolo už po uplynutí troch rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade je určite potrebné podať odpor proti platobnému rozkazu v zmysle poučenia uvedeného v platobnom rozkaze.

V otázke uvádzate, že ste si zobrali spotrebiteľský úver v roku 2018, pričom pohľadávka banka bola postúpená vymáhačskej spoločnosti v roku 2022.

Uvádzame, že v danom prípade platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Predpokladáme, že zo samotnej zmluvy zo spotreb. úvere vyplýva, že ak neuhradíte ako dlžník jednu splátku, stáva sa splatným celý dlh naraz a v celosti.

Podstatné z hľadiska plynutia a uplynutia premlčacej doby je to od kedy ste boli v omeškaní s úhradou splatnej splátky, ktorej neuhradením došlo k splatnosti celého dlhu naraz. Ak teda od neuhradenia splatnej splátky vami uplynuli viac ako 3 roky a žaloba na súd bola doručená po uplynutí 3 rokov, potom je nárok veriteľa - banky premlčaný v celom rozsahu. Preto je potrebné v odpore proti platobnému rozkazu uviesť, že vznášate námietku premlčania, čo treba urobiť aj z dôvodu vašej správnej istoty.

Uvádzame, že napriek tomu, že pohľadávka bola postúpená vymáhačskej spoločnosti v roku 2022 nemá vplyv na plynutie premlčacej doby.

Treba namietať aj to, že zo strany veriteľa boli porušené ustanovenia zákona o spotreb. úveroch /napr nezákonné úroky, nepreverenie bonity klienta a pod./.

Uvádzame, že vymáhačskej spoločnosti, ktorej meno ste v otázke uviedli, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

Záverom uvádzame, že na internete môžete nájsť množstvo rozsudkov kde ako žalobca vystupuje vymáhačská spoločnosť, ktoré žaloby boli súdmi zamietnuté.

Vo veci prípadne odporúčam obrátiť sa na Centrum právnej pomoci vo vašom okrese, prípadne kontaktovať advokáta aspoň na prekontrolovanie odporu proti platobnému rozkazu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som od Vás radu. Moja mama si v roku 2004 vzala úver zo spoločnosti vo výške 6 000 SKK a zaplatila celkovo 12 600 SKK. Úrok bola schopná splatiť v plnej výške, avšak občas prišlo k omeškaniam, z ktorých vznikli ďalšie úroky. Tieto dnes vymáhajú vo výške okolo 150 eur. Komunikáciu so spoločnosťou viedli iba telefonicky. V roku 2011 si podali návrh na vykonanie exekúcie, no okresný súd toto rozhodnutie označil za nepripustné a krajský súd tieto rozhodnutie potvrdil. Mohli by ste mi poradiť, či je možné podať návrh na súd o rozhodnutie premlčania? Súd vtedy v rozhodnutí uviedol, že zmluva je neplatná. Moja matka je dnes už 75-ročná a dennodenne sa jej na telefóne vyhrážajú právnymi krokmi. Firmu odmietajú písomnú komunikáciu a jej telefonáty ju dennodenne stresujú a spôsobujú jej zdravotné problémy. Ďakujem vopred za radu. P.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 27.07.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej situácie je jednoduché : vzhľadom na okolnosť, že pôžička bola poskytnutá v roku 2004 a vaša mama uhradila istinu a úroky, súd nemohol ani povoliť vykonanie exekúcie, keďže, ako sama uvádzate, v rozsudku je uvedené, že zmluva o spotrebiteľskom úvere je neplatná.

Vaša mama nech nič neuhradzuje, nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach, prípadne listinu, že ak časť dlhu uhradí, že nebanková spoločnosť jej zostatok odpustí. Neuhradzovať ani jeden jediný cent. Spoločnosti pri telef. komunikácii povedať, že ak sú názoru, že ich nárok je oprávnený, nech podajú žalobu na súd. Nebanková spoločnosť však žiadnu žalobu nepodá, lebo ich pohľadávka voči vašej mame neexistuje.

Telefonáty treba zablokovať, i keď ej možné, že vašu mamu budú volať z rôznych telefónnych čísel.

 


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V roku 2013 som si požičala peniaze, neviem presnú sumu, ale teraz mi zo spoločnosti s.r.o. zo Žiliny požadujú uhradiť 178 eur. Povedali mi, že ak neuhradím danú sumu, pošlú mi predžalobnú výzvu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Jana.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 18.07.2023)

Dobrý deň, tvrdenie také, že niekto posiela predžalobnú výzvu v tejto veci nie je vôbec podstatné.

Uvádzate, že ste si zobrali pôžičku v roku 2013, predpokladáme vzhľadom na skutočnosť, že dnes máme rok 2023, že pôžička bola splatná už dávno , minimálne pred viac ako 3 rokmi, a že vo veci nebol vydaný žiadny rozsudok alebo platobný rozkaz. Aj je náš predpoklad správny, potom platí, že vzhľadom na skutočnosť, že keďže platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je 3 roky podľa § 101 Občianskeho zákonníka, potom je nárok veriteľa /zrejme nebankovej spoločnosti/ v celosti premlčaný a teda v prípade podania žaloby na súd, súd by žalobu zamietol pre uplynutie premlčacej doby. Záver je taký, že nič neuhradzujte, nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.  Ak by vás uvedená s.r.o. telefonicky kontaktovala, povedzte im, aby vám predložili právoplatný platobný rozkaz alebo rozsudok v uvedenej veci. Vy sama nič neuhradzujte, ani jeden cent.


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, veľmi sa ospravdlňujem, že Vás kontaktujem, ale stala sa taká vec: vo štvrtok minulý týždeň došiel list od spoločnosti eos ksi, že idú odo mňa vymáhať nejakú pohľadávku od firmy cetelem, o ktorej si nie som vedomá, lebo všetko o čom som si bola vedomá a všetky dlhy, ktoré na moje meno urobil môj exmanžel boli do roku 2018 splatené a potvrdenia o nich mám, oni tvrdia, že je to dlh z 2008 roku nejaká kreditná karta, o ktorej nemám ani tušenia, že vôbec bola vydaná na moje meno- poslali ju bez doporučenia do vlastných rúk a prevzala ju mne doteraz neznáma osoba. Ja som si vedomá len dlhu čo narobil na spotrebnom tovare na moje meno, kde exekútor vymohol z 330 eur sumu vo výške vyše 5500 eur a o splatení mám potvrdenie a aj som im ho odoslala a vždy sa mi vyhrážajú nejakým mimosúdnym riešením mne do teraz neznámeho dlhu. Chcela som sa len opýtať čo môžem ďalej robiť, keďže mi nedali po prvé vedieť ani sumu o akú sa jedna a po druhé moje potvrdenia ostali nepovšimnuté, akoby neexistovali a pritom tam je čierne na bielom napísané, že mám všetky dlhy voči danej spoločnosti splatené a za ďalšie ak vymohli z 330 eur pred tými rokmi vyše 5500 eur nebolo to v tom náhodou zaplatené aj to čo teraz vymáhajú, alebo mám opäť platiť niečo čo som neurobila a ani som o tom 15 rokov nevedela a dozvedela som sa to až teraz? Úprimne netuším čo mám robiť a ako postupovať, aby som zas nedoplatila a neplatila niečo o čom si nie som vedomá, lebo už nám s deťmi s dlhmi čo spôsobil exmanžel bolo už veľmi ublížené a doplatili sme na jeho dlhy my. Ďakujem za Vás čas a radu. Prajem pekný zvyšok dna.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň, ak ste sa o dlhu dozvedeli teraz, môže byť už premlčaný. Premlčacia lehota zmluvných nárokov na Slovensku je tri roky. Výzvu na zaplatenie dlhu z roku 2008 by ste mohli preto pravdepodobne ignorovať resp. im napísať že nič neuhradíte, lebo je to premlčané. Ak chcete pomôcť s tou spoločnosťou, môžeme to vybaviť,  napíšte mi koľko od Vás vymáhajú a ja Vám pozriem koľko by stála právna pomoc, aby Vás neotravovali. 


Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Z roku 2011 mám nezaplatenú zmluvnú pokutu mobilnému operátorovi vo výške 300 eur a ďalších 192 eur banke za prečerpanie debetu. Tieto dlhy prebrala na vymáhanie spoločnosť INTRUM. Nie je tento dlh už premlčaný? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 19.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak vo veci neexistuje právoplatné súdne rozhodnutie /rozsudok, platobný rozkaz/, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade Vami uvedených súm, potom nič neuhradzujte.

Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, alebo listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

Ak by Vás kontaktovala vymáhačská spoločnosť telefonicky, len im povedzte, aby Vám predložili súdne rozhodnutie vo veci. Uvádzame súčasne, že platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, čo vo Vašom prípade je niekedy v roku 2014 a teda premlčacia doba na uplatnenie žaloby uplynula v tomto roku 2014.


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Premlčanie pohľadávok (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebovala by som sa poradiť ohľadom jednej situácie. V roku 2013, keď mi bolo len 15 rokov, som mala na súde priznanú právničku. Tú si však neplatila ja, ale predpokladám, že jej platba šla na vrub štátu. V roku 2017 mi potom prvýkrát prišlo zaplatiť určitú sumu. Podrobnosti sumy neviem, ale mal som ju uhradiť do 15 dní. Keďže vtedy som nemala z čoho platiť, telefonicky som sa snažila dohodnúť splátkový kalendár. No z ich strany bola požiadavka uhradiť sumu v plnej výške. Nakoniec som nezaplatila, lebo som nemala z čoho. Dnes som sa dozvedela od svojej sestry, že sa nachádzam na zozname dlžníkov voči štátu. Uvedomujem si však, že od roku 2017 mi nikam nebol doručený žiadny doklad a ani na zozname dlžníkov som do nedávna nebola. Napriek tomu som od 26.5. uverejnená ako dlžník voči štátu, a to v sume 1.900 eur. ako mám teraz ďalej postupovať, keď som od roku 2017 neobdržala žiadny dokument? Nemalo byť to už predsa premlčané? Momentálne som vlastníčkou bytu a obávam sa, aby náhodou nedošlo k exekúcii. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Premlčanie pohľadávok

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň,

pokúsim sa Vám odpovedať aj napriek nedostatku bližších informácií. Nakoľko nevieme úplne presne o akú pohľadávku voči štátu sa jedná, nevieme ani určiť, či by už mohla byť premlčaná. Niektoré pohľadávky voči štátu sa totiž premlčujú v dlhšej ako všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. V každom prípade však platí, že na to, aby Vám mohli siahnuť na byt, ktorého ste vlastníkom, muselo by byť voči Vám vedené exekučné konanie (pred tým súdne alebo administratívne). Až v rámci tohto by mohla byť voči Vám vedená exekúcia. Predtým by však malo prebehnúť konanie, ktorým by súd pohľadávku štátu priznal. To neprebehne bez Vášho vedomia. V rámci tohto by ste aj len z opatrnosti mali vzniesť námietku premlčania.

Pokiaľ by pohľadávka nebola premlčaná a došlo by až k exekúcií potom súčasne platí, že ak je pohľadávka tak ako uvádzate iba vo výške 1.900,- EUR (čo do istiny), aplikuje sa ust. § 63 ods. 3 Exekučného poriadku v zmysle ktorého platí: "Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom."

Vzhľadom na uvedené, na vašu nehnuteľnosť, v ktorej žijete, v prípade vymáhania takejto pohľadávky, ktorá neprevyšuje sumu 2.000,- EUR by nemohla byť vedená exekúcia. Na túto Vám siahnuť nemôžu. Exekútor by mohol viesť exekúciu vymožením pohľadávky z účtu v banke alebo zrážkami zo mzdy, ale nie predajom nehnuteľnosti, v ktorej máte trvalý pobyt. 

Nemyslím si ale, že tá pohľadávka bola už exekučným titulom. To by Vám muselo prísť rozhodnutie a to sa stať právoplatným.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčanie pohľadávok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.