Ako skončiť pracovný pomer ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 5. 2018

Otázka: Ako skončiť pracovný pomer ?

Dobrý deň, chcem sa spýtať dnes som dal v práci výpoveď, ktorú mi odmietol zamestnávateľ prevziať z odôvodnením, že je zle napísaná, pracujem ako hlavný strojník oprava údržba strojov, po dnešnom pokuse o výpoveď mi zakázali pohyb po výrobnej hale a k oprave strojov, preradili ma do výroby a odmietli mi dať okamžitú výpoveď. Potrebujem tento pracovný pomer ukončiť čím skôr max. s jednomesačnou výpovednou lehotou nakoľko mám už novú pracovnú ponuku. Ako postupovať, aby mi nerobili nepríjemnosti ?  Ďakujem za odpoveď s pozdravom. 

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme odpoveď :
Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v § 59 a nasl. Zákonníka práce ("ZP") :

 I ./ Pracovný pomer možno skončiť
 a) dohodou, 
 b) výpoveďou,
 c) okamžitým skončením,
 d) skončením v skúšobnej dobe.
  Pracovný pomer dohodnutý na určitý čas skončí uplynutím dohodnutej doby.

 

 

II./ Keďže nepoznáme bližšie okolnosti, predovšetkým podmienky práce /viď bod  / máte v podstate tri    možnosti a vzhľadom na dátum, kedy píšeme túto odpoveď, to môžete stihnúť :

Môžete zamestnávateľovi navrhnúť skončenie pracovného pomeru dohodou k Vami určenému dňu podľa ust. § 60 ZP. Dohoda o skončení prac. pomeru  musí byť uzatvorená písomne. V dohode musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, ak o to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).  Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

III./ V prípade, že sa v dohľadnom čase nedohodnete, teda v takom, aby ste mohli zaslať a doručiť výpoveď, pracovný pomer môžete ukončiť výpoveďou podľa § 61 ZP, pričom platí, že výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. 
Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

T.j.: Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac; ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok potom je výpovedná doba dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

IV./ Pokiaľ sa jedná o doručovanie, podľa ust. § 38 ZP platí, že "písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".

Podľa cit. § 38 ZP písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. 

Poznámka k zákonu : Aj keď ako píšete, zamestnávateľ odmietol prevziať výpoveď, zrejme nebudete mať doklad o odmietnutí prevzatia výpovede, resp. odmietnutie prevzatia nepotvrdil, prípadne aspoň svedkov, resp. túto následne nebudú chcieť okolnosť odmietnutia prevzatia písomnosti dosvedčiť. 
Preto odporúčame výpoveď zaslať poštou ako doporučenú zásielku s doručenkou "do vlastných rúk". 

V./ Pokiaľ sa jedná o reakciu zamestnávateľa, že Vám zakázal vstup do výrobnej haly a pridelil Vám inú prácu, tu uvádzame, že podľa § 55 ZP vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v zákonom stanovených prípadoch. Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. Práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.
Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu okrem prípadu na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

Keďže nepoznáme  podmienky, ktoré sú nutné na výkon Vašej práce ako z hľadiska vzdelania, tak aj dodržiavania bezpečnostných predpisov, predovšetkým či ste boli o nich poučený, tu uvádzame, že podľa § 69 ZP zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak /okrem iných/ ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. V tomto prípade zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, u vás prakticky preradením do  výrobnej haly. Súčasne pri tomto spôsobe skončenia prac. pomeru má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Podľa ust. § 70 ZP okamžité skončenie pracovného pomeru by ste museli urobiť písomne, skutkovo v ňom vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, pričom dôvod nie je možné dodatočne meniť, a musí byť v ustanovenej lehote doručený druhému účastníkovi, inak je neplatné. Prac. pomer v tomto prípade skončí doručením písomného oznámenia o okamžitom skončení prac. pomeru.

VI./ Nevieme z položenej otázky usúdiť, či ste výpoveď nedoručovali  svojmu nadriadenému, ktorý nie je štat. orgánom. Vy rozväzujete prac. pomer so zamestnávateľom. Podľa ust. § 9 ZP v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne.

Vo veci odporúčame zaslať výpoveď prípadne okamžité skončenie prac. pomeru zamestnávateľovi doporučenou poštou s doručenkou a to podľa označenia  obchodného mena zamestnávateľa v obchodnom registri : http://orsr.sk/search_subjekt.asp, vychádzame z predpokladu, že táto je aktuálna.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli a či Vám naša právna rada pomohla.

V prípade potreby nás kontaktujte.

©

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu, pri výpovedi, keď mám v zmysle zákona výpovenú lehotu 2 mesiace a nie je možná dohoda zo zamestnávateľom na 1 mesiac, a mám ešte 20 dni dovolenky z r.2019, je možné ju vyčerpať v druhom mesiaci výpovede, keď sa nedá so zamestnávateľom dohodnúť? Potrebujem nastúpiť do nového zamestnania už o mesiac. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň prajem,

čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, takže žiaľ nie. Nemôžete bez súhlasu zamestnávateľa určiť, kedy budete dovolenku čerpať. Treba však poznamenať, že Vám ju musí po skončení pracovného pomeru preplatiť. Môžete sa s ním skúsiť dohodnúť, že tým, že si ju vyčerpáte počas plynutia výpovednej doby, nebude musieť platiť nič navyše. Iná možnosť žiaľ nie je. Môžete sa tiež skúsiť dohodnúť na posunutí nástupu do práce u nového zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, čo mám robiť v prípade, že mi zamestnávateľ nechce podpísať výpoveď, a keď ju pošlem doporučené doba prevzatia je 18 dni čo zasahuje už do ďalšieho mesiaca. A bývalej zamestnankyni to naschvál prebral začiatkom ďalšieho mesiaca čo predpokladám bude aj v mojom prípade.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky pre nás vyplýva, že ste zamestnávateľovi už doručovali písomnú výpoveď z prac. pomeru, ktorú zamestnávateľ odmietol prevziať. Uvádzame, že na to, aby ste dali výpoveď z prac. pomeru nie je potrebný súhlas zamestnávateľa či už písomný alebo ústny.

Nepíšete konkrétne okolnosti toho, čo považujete zato, že "zamestnávateľ nechce podpísať výpoveď."
Pre doručovanie v zmysle ust. § 38 Zákonníka práce platí :
"Doručovanie
(1) Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.
(2) Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".
(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.
(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.
(5) Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu."


T.j. : Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste zamestnávateľovi doručovali výpoveď osobne a on ju odmietol prevziať, potom sa výpoveď považuje za doručenú. Otázkou je len to, či v prípade, ak by zamestnávateľ podal žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru, bolo by na Vás, aby ste preukázali predmetnú  skutočnosť odmietnutia výpovede (napr. svedecká výpoveď prítomnej osoby).
Pokiaľ nemáte svedkov na to, aby v prípade súdneho sporu potvrdil to, že zamestnávateľ odmietol prevziať výpoveď, odporúčame túto poslať poštovým podnikom ako dopor. zásielku, aby ste mali doklad o jej zaslaní. Prevzatie  zásielky  podľa podacieho čísla zamestnávateľom budete vedieť zistiť na stránke Slov. pošty (link : https://tandt.posta.sk/ ), prípadne výpoveď doručte za prítomnosti svedka priamo zamestnávateľovi, ktorý potvrdí prípadné odmietnutie prevzatia zásielky, alebo výpoveď doručte do podateľne zamestnávateľa.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk