Máte
otázku?

Ako skončiť pracovný pomer ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako skončiť pracovný pomer ?

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Dnes som v práci podal výpoveď, ktorú mi však zamestnávateľ odmietol prevziať s odôvodnením, že je zle napísaná. Pracujem ako hlavný strojník v oprave a údržbe strojov. Po dnešnom pokuse o výpoveď mi bolo zakázané pohybovať sa po výrobnej hale, zúčastňovať sa opravy strojov a bol som preradený do výroby. Odmietli mi tiež okamžitú výpoveď. Potrebujem ukončiť tento pracovný pomer čo najskôr, maximálne s jednomesačnou výpovednou lehotou, pretože už mám novú pracovnú ponuku. Ako mám postupovať, aby mi nerobili nepríjemnosti? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme odpoveď :
Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v § 59 a nasl. Zákonníka práce ("ZP") :

 I ./ Pracovný pomer možno skončiť
 a) dohodou, 
 b) výpoveďou,
 c) okamžitým skončením,
 d) skončením v skúšobnej dobe.
  Pracovný pomer dohodnutý na určitý čas skončí uplynutím dohodnutej doby.

 

 

II./ Keďže nepoznáme bližšie okolnosti, predovšetkým podmienky práce /viď bod  / máte v podstate tri    možnosti a vzhľadom na dátum, kedy píšeme túto odpoveď, to môžete stihnúť :

Môžete zamestnávateľovi navrhnúť skončenie pracovného pomeru dohodou k Vami určenému dňu podľa ust. § 60 ZP. Dohoda o skončení prac. pomeru  musí byť uzatvorená písomne. V dohode musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, ak o to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).  Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

III./ V prípade, že sa v dohľadnom čase nedohodnete, teda v takom, aby ste mohli zaslať a doručiť výpoveď, pracovný pomer môžete ukončiť výpoveďou podľa § 61 ZP, pričom platí, že výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. 
Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

T.j.: Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac; ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok potom je výpovedná doba dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

IV./ Pokiaľ sa jedná o doručovanie, podľa ust. § 38 ZP platí, že "písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".

Podľa cit. § 38 ZP písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. 

Poznámka k zákonu : Aj keď ako píšete, zamestnávateľ odmietol prevziať výpoveď, zrejme nebudete mať doklad o odmietnutí prevzatia výpovede, resp. odmietnutie prevzatia nepotvrdil, prípadne aspoň svedkov, resp. túto následne nebudú chcieť okolnosť odmietnutia prevzatia písomnosti dosvedčiť. 
Preto odporúčame výpoveď zaslať poštou ako doporučenú zásielku s doručenkou "do vlastných rúk". 

V./ Pokiaľ sa jedná o reakciu zamestnávateľa, že Vám zakázal vstup do výrobnej haly a pridelil Vám inú prácu, tu uvádzame, že podľa § 55 ZP vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v zákonom stanovených prípadoch. Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov. Práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.
Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu okrem prípadu na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

Keďže nepoznáme  podmienky, ktoré sú nutné na výkon Vašej práce ako z hľadiska vzdelania, tak aj dodržiavania bezpečnostných predpisov, predovšetkým či ste boli o nich poučený, tu uvádzame, že podľa § 69 ZP zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak /okrem iných/ ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. V tomto prípade zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, u vás prakticky preradením do  výrobnej haly. Súčasne pri tomto spôsobe skončenia prac. pomeru má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Podľa ust. § 70 ZP okamžité skončenie pracovného pomeru by ste museli urobiť písomne, skutkovo v ňom vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, pričom dôvod nie je možné dodatočne meniť, a musí byť v ustanovenej lehote doručený druhému účastníkovi, inak je neplatné. Prac. pomer v tomto prípade skončí doručením písomného oznámenia o okamžitom skončení prac. pomeru.

VI./ Nevieme z položenej otázky usúdiť, či ste výpoveď nedoručovali  svojmu nadriadenému, ktorý nie je štat. orgánom. Vy rozväzujete prac. pomer so zamestnávateľom. Podľa ust. § 9 ZP v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne.

Vo veci odporúčame zaslať výpoveď prípadne okamžité skončenie prac. pomeru zamestnávateľovi doporučenou poštou s doručenkou a to podľa označenia  obchodného mena zamestnávateľa v obchodnom registri : http://orsr.sk/search_subjekt.asp, vychádzame z predpokladu, že táto je aktuálna.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli a či Vám naša právna rada pomohla.

V prípade potreby nás kontaktujte.

©

 

 

Trápi vás "Ako skončiť pracovný pomer ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Podal som výpoveď 31.7.2023 a zaslal som ju v písomnej forme, avšak od zamestnávateľa mi neprišla žiadna odpoveď. Pracovná zmluva bola na dva mesiace. Potrebujem odpoveď od zamestnávateľa ohľadne dokladovania dochádzky a zmeny zamestnania, ktorú musím nahlásiť na úrade práce. Nevie, čo by som mal ďalej robiť.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste zamestnávateľovi poslali výpoveď z pracovného pomeru dňa 31.7.2023, potom výpovedná doba začne plynúť až dňom 1.9.2023, lebo nie je predpoklad, aby zamestnávateľ v rovnaký deň 31.7.2023 výpoveď prevzal ak ste ju poslali poštovým podnikom. Vy súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru výpoveďou nepotrebujete a zamestnávateľ ju musí akceptovať, pričom nie je povinný vám odpovedať písomne.

V zmysle ust. § 75 ods. 1  Zákonníka práce vám zamestnávateľ musí vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok ak o tento požiadate /citujeme/ :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."

Uvádzate, že pracujete dva mesiace. Potom platí, že v prípade, že ste si dohodli skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov, pre skončenie pracovného pomeru postačovalo oznámiť zamestnávateľovi, že končíte pracovný pomer v skúšobnej dobe a uviesť dátum skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Toto písomné oznámenie sa doručuje zamestnávateľovi spravidla 3 dni pred skončením pracovného pomeru.

Po skončení pracovného pomeru je potrebné sa registrovať na príslušnom úrade práce v lehote do 10 kalendárnych dní. Bližšie informácie nájdete na stránke tu : https://www.upsvr.gov.sk/obcan/skoncil-som-zamestnanie-co-mam-robit.html?page_id=12838.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať a poprosiť o radu. Chcem skončiť pracovný pomer u zamestnávateľa, pracujem tam 4, 5 mesiaca, predložila som mu dohodu, ale s tou nesúhlasil a trvá na 2mesačnej výpovednej lehote. S tou som však nesúhlasila ja, žiadnu výpoveď som nepodpísala, odovzdala som všetky veci a viac som neprišla do práce - momentálne mám absenciu 5 pracovných dni. Zamestnávateľ ale stále platí za mňa odvody, podpísať výpoveď kvôli porušeniu pracovnej disciplíny ma nevyzval a taktiež ani nič neposlal poštou. Dôvod môjho skončenia je ten, že pracujem pod každodenným tlakom - zamestnávateľ mňa a aj ostatných zamestnancov na mojej pozícii šikanuje. Jeho správanie spĺňa atribúty bossingu – ponižovanie, urážanie, krik a nadávky, čím zasahuje do našej dôstojnosti, a tak isto neustála kritika, ktorá je na každodennej báze. Dal by sa ukončiť pracovný pomer okamžite z mojej strany? Aj kvôli tomu, že zamestnávateľ neprepláca nadčasy, ani náhradným voľnom ich nekompenzuje. Pracujeme aj soboty, tie nie sú zahrnuté vo výplatnej páske, ale sú vyplácané na ruku a samozrejme bez víkendového príplatku. V pracovnej zmluve sú však spomenuté nadčasy - “výška mzdy je dohodnutá už aj s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas s tým, že v týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno“, čo sa mi zdá byt v rozpore so Zákonníkom práce, ale to už viete posúdiť Vy. Taktiež mám možnosť nastúpiť o pár dni do nového zamestnania, bolo by to možné, aj keď nemám ukončený tento pracovný pomer? Ako mám prosím postupovať, aby som ukončila tento pracovný pomer okamžite? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2023)

Dobrý deň, okamžite skončiť pracovný pomer, ak by to malo byť z dôvodu, ktorý uvádzate (bossing na pracovisku), nemôžete.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné len z dôvodov uvedených § 69 Zákonníka práce, ktoré sú citované nižšie. 

Ak Vám zamestnávateľ nepodpísal dohodu o skončení pracovného pomeru a zároveň ani nemôžete skončiť pracovný pomer okamžite, tak Vám zostáva, aby ste výpoveď podali VY, bez uvedenia dôvodu podľa § 67 Zákonníka práce.

Výpovedná doba, by bola vo Vašom prípade jeden mesiac (keďže Váš pomer by trval menej ako rok). Ak by ste doručili výpoveď zamestnávateľovi do konca apríla, tak by ste ešte celý máj museli u neho pracovať (jeden mesiac výpovednej doby).

Pokiaľ by ste počas výpovednej doby u zamestnávateľa nezotrvali, tak by si od Vás mohol uplatňovať náhradu vo výške Vášho mesačného platu (teda by Vám nevyplatil poslednú mzdu). Ale to len v prípade, ak to máte dohodnuté písomne vo Vašej pracovnej zmluve. 

Zamestnávateľ má zo zákona nárok, nájsť si za Vás náhradu, a zamestnanec má zase nárok nájsť si iné zamestnanie, na to slúži výpovedná doba. 

Podľa § 67 Zákonníka práce, zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, podľa ktorého, ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 

Podľa § 62 ZP, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Podľa § 69 ZP, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Teoreticky by mohol zamestnávateľ s Vami okamžite skončiť pracovný pomer, nakoľko ak máte už 5 dní a viac absenciu, išlo by o závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak by zostala táto absencia neospravedlnená. Ale na túto otázku Vám my nemôžeme dať jednoznačnú odpoveď. 

Čo sa týka nepreplatených nadčasov, vy ste podpísali pracovnú zmluvu s takýmto znením a tým ste prejavili súhlas s týmito ustanoveniami o nadčasoch. Aj napriek tomu, že považujete toto ustanovenie za neplatné pretože obchádza zákon, išlo by len o čiastočnú neplatnosť pracovnej zmluvy, a to v tejto časti nadčasov, čo by ste mohli spolu aj so šikanou na pracovisku riešiť podnetom na Inšpektorát práce. 

Nastúpiť do nového pracovného pomeru by ste nemali, ak v pracovnej zmluve máte dohodnuté, že musíte u zamestnávateľa zotrvať aj počas výpovednej doby (inak musíte platiť za to náhradu). Ak to v pracovnej zmluve nemáte dohodnuté, tak by ste mohli skončiť aj skôr bez sankcií. 


Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať. Už som po skúšobnej dobe a rád by som okamžite ukončil pracovný pomer. Môj zamestnávateľ sa však nemá snahu dohodnúť. Pracujem ako šofér, no nedostávam nočné príplatky, ani pokiaľ pracujem v sobotu či v nedeľu. Taktiež zamestnávateľ nedodržuje bezpečnosť pri práci, čo mám aj zdokumentované. Je to z mojej strany dôvod na okamžitú výpoveď?

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2023)

Dobrý deň,

v prípade, že Vám skončila skúšobná doba, je možné vo Vašom prípade skončiť pracovný pomer okamžite najmä v prípade, ak je bezprostredne ohrozený Váš život a zdravie a to podľa ustanovenia § 69 ods. 3 Zákonníka práce. 

Písomné okamžité skončenie pracovného pomeru, kde uvediete Vaše osobné údaje, údaje zamestnávateľa a dátum vzniku pracovného pomeru podpíšete a doručíte Vášmu zamestnávateľovi, najlepšie oficiálne doručiť na podateľňu, asistentku alebo niekoho kto u Vás prijíma poštu. 

Písomné okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť aj odôvodnené ohrozenie Vášho života a zdravia.

Dôležité na platnosť takéhoto skončenia pracovného pomeru je písomná forma, doručenie zamestnávateľovi a dôvod podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce.


Trápi vás "Ako skončiť pracovný pomer ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je, keď som skončila na PN a chcem dať výpoveď. No v žiadnom zozname alebo teda rozpise práce nefigurujem už dávno. Som som stále v podstate zamestnaná aj po ukončení PN? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak chcete ukončiť pracovný pomer, je potrebné sa buď so zamestnávateľom dohodnúť na skončení prac. pomeru dohodou s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov písomne v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce.

Ďalšou možnosťou na Vašej strane je podať výpoveď z pracovného pomeru a to s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov v zmysle ust. § 62 a nasl. Zákonníka práce. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede z prac. pomeru nepotrebujete. Výpoveď treba doručiť zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby Vám zostal jeden exemplár výpovede, ale poslať doporučene na adresu zamestnávateľa.

Výpovedná doba je jeden mesiac a to v prípade ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden mesiac. Ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trvá viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Ak ste ukončili práceneschopnosť, treba riadne nastúpiť do práce a zamestnávateľ je povinný Vám prácu prideľovať.


Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj syn sa chce rozhodnúť ukončiť svoj pracovný pomer. Má zmluvu na polovičný úväzok. Jeho zamestnávateľ nechce podpísať výpoveď, dokým môj syn nezaplatí za kurz, na ktorý ho poslal. Ale môj syn fyzicky na tomto kurze nebol, nebol mu predložený žiadny dodatok k zmluve na podpísanie a ani nevidel doklad o tom, koľko kurz stál. Jeho zamestnávateľ mu robí problémy, pričom môj syn tam pracuje už viac ako rok na zmluve. Zamestnávateľ mu neplatí dovolenku a môj syn nevidel ani výplatné pásky. Môžete nám, prosím, poradiť s touto situáciou?

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2022)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že syn má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, s tým, že jeho pracovný úväzok je polovičný. Uvádzame, že syn na podanie výpovede z pracovného pomeru nepotrebuje súhlas zamestnávateľa. Ak pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, potom v súlade s ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce je výpovedná doba dva mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Syn vo výpovedi môže, ale nemusí uviesť dôvod výpovede. Najlepšie bude, ak výpoveď pošle zamestnávateľovi doporučeným listom, prípadne osobne doručí výpoveď z pracovného pomeru s tým, že jeden exemplár si nechá potvrdiť aby mal doklad o jej prevzatí zamestnávateľom.

Ak sa syn žiadneho školenia resp. kurzu nezúčastnil, nič nepodpísal, zamestnávateľ od neho nemôže nič požadovať. Syn nech nič dodatočne nepodpisuje zamestnávateľovi.

Pokiaľ ide o výplatné pásky, tu platí ust. § 130 ods. 5 Zákonníka práce o tom, že "pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná."

Pokiaľ ide o dovolenku, platí ust. § 116  ods. 2 Zákonníka práce :

"Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Odporúčam podať výpoveď z pracovného pomeru podľa vyššie uvedeného, a následne žiadať o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Ohľadom dokladov, ktoré zamestnávateľ neposkytuje vášmu synovi, rovnako odporúčam vyzvať zamestnávateľa k vykonaniu nápravy a ak k nej nedôjde, odporúčam podať podnet na príslušný inšpektorát práce.

V prípade potreby resp. problémov odporúčam kontaktovať advokáta.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý večer, rada by som sa opýtala, ako mám postupovať, ak mi vedúca nechce akceptovať ani výpoveď dohodou, ani výpoveď s mesačnou výpovednou dobou.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 23.02.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ sa s vami váš zamestnávateľ nechce dohodnúť na skončení pracovného pomeru a súčasne nechce vašu výpoveď z pracovného pomeru prijať, nie je to neriešiteľné. Ako prvé uvediem, že výpoveď je jednostranný právny úkon, na ktorý sa nevyžaduje súhlas zamestnávateľa. Predpokladom platnej výpovede však je, aby táto bola písomná a doručená. Preto písomnú výpoveď môžete zaslať poštou na adresu vášho zamestnávateľa ako doporučenú zásielku v obálke s doručenkou. Rozhodujúci je pritom okamih doručenia písomnosti, nie jej podania na poštovú prepravu. Uvedené ma vplyv najmä na začiatok plynutia výpovednej doby, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. V prípade, ak by zamestnávateľ odmietol zásielku prevziať alebo by ju v lehote neprevzal, alebo ak by vám pošta vrátila zásielku ako nedoručiteľnú, účinky doručenia nastanú aj v tak.  Zamestnanec môže dať výpoveď z pracovného pomeru aj bez uvedenia dôvodu. Predsa zamestnávateľ Vás nemôže nútiť zotrvávať v pracovnom pomere. 

 


Trápi vás "Ako skončiť pracovný pomer ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaný od 7. 12. 2021 a platnosť mojej pracovnej zmluvy končí 31. 5. 2021. Keďže môj zamestnávateľ nechce zmluvu predĺžiť, musím aj napriek tomu podať výpoveď teraz v apríli?

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 71 ods. 2 ZP platí, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby." 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nemusíte podávať výpoveď z prac. pomeru a prac. pomer skončí 31.5.2021.

Uvádzame, že aj v súčasnej dobe COVID, ak by u Vás aj neboli splnené podmienky na predĺženie prac. pomeru, v zmysle ust. § 252o/  ZP zamesntávateľ môže váš pracovný pomer predĺžiť najviac o jeden rok :

 

"Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok."

 

 

 

 


Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môže zamestnávateľ doručiť dohodu o rozviazaní pracovného pomeru poštou? Čo v prípade, ak ako zamestnanec nesúhlasím s danou dohodou? Považuje sa táto dohoda za doručenú, ak ju prevezmem? A čo v prípade, ak s ňou zamestnanec nesúhlasí? Ďakujem.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2020)

Dobrý deň,

 

skončenie pracovného pomeru dohodou predpokladá zhodné prejavy vôle od zamestnávateľa aj od zamestnanca. To, že zamestnávateľ zamestnancovi doručí dohodu o skončení pracovného pomeru (resp. návrh takejto dohody) nemá bez súhlasného prejavu vôle zamestnanca žiadne právne účinky. Samotným doručením návrhu dohody o skončení pracovného podmetu bez toho, aby ju podpísal zamestnanec, nemá za následok skončenie pracovného pomeru.


Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mám výpovednú lehotu dva mesiace podľa zákona a nie je možné sa so zamestnávateľom dohodnúť na skrátení na jeden mesiac. Mám ešte 20 dní dovolenky z roku 2019. Je možné túto dovolenku vyčerpať v druhom mesiaci výpovednej lehoty, keď sa nedá dohodnúť so zamestnávateľom? Potrebujem nastúpiť do nového zamestnania už o mesiac. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň prajem,

čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, takže žiaľ nie. Nemôžete bez súhlasu zamestnávateľa určiť, kedy budete dovolenku čerpať. Treba však poznamenať, že Vám ju musí po skončení pracovného pomeru preplatiť. Môžete sa s ním skúsiť dohodnúť, že tým, že si ju vyčerpáte počas plynutia výpovednej doby, nebude musieť platiť nič navyše. Iná možnosť žiaľ nie je. Môžete sa tiež skúsiť dohodnúť na posunutí nástupu do práce u nového zamestnávateľa.


Trápi vás "Ako skončiť pracovný pomer ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako skončiť pracovný pomer ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, čo mám robiť v prípade, keď mi zamestnávateľ nechce podpísať výpoveď? Ak ju pošlem doporučene, doba prevzatia je 18 dní, čo zasahuje už do ďalšieho mesiaca. Bývalej zamestnankyni to naschvál prevzal až začiatkom ďalšieho mesiaca, čo predpokladám, že sa stane aj v mojom prípade.

Odpoveď: Ako skončiť pracovný pomer ?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky pre nás vyplýva, že ste zamestnávateľovi už doručovali písomnú výpoveď z prac. pomeru, ktorú zamestnávateľ odmietol prevziať. Uvádzame, že na to, aby ste dali výpoveď z prac. pomeru nie je potrebný súhlas zamestnávateľa či už písomný alebo ústny.

Nepíšete konkrétne okolnosti toho, čo považujete zato, že "zamestnávateľ nechce podpísať výpoveď."
Pre doručovanie v zmysle ust. § 38 Zákonníka práce platí :
"Doručovanie
(1) Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.
(2) Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".
(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.
(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.
(5) Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu."


T.j. : Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste zamestnávateľovi doručovali výpoveď osobne a on ju odmietol prevziať, potom sa výpoveď považuje za doručenú. Otázkou je len to, či v prípade, ak by zamestnávateľ podal žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru, bolo by na Vás, aby ste preukázali predmetnú  skutočnosť odmietnutia výpovede (napr. svedecká výpoveď prítomnej osoby).
Pokiaľ nemáte svedkov na to, aby v prípade súdneho sporu potvrdil to, že zamestnávateľ odmietol prevziať výpoveď, odporúčame túto poslať poštovým podnikom ako dopor. zásielku, aby ste mali doklad o jej zaslaní. Prevzatie  zásielky  podľa podacieho čísla zamestnávateľom budete vedieť zistiť na stránke Slov. pošty (link : https://tandt.posta.sk/ ), prípadne výpoveď doručte za prítomnosti svedka priamo zamestnávateľovi, ktorý potvrdí prípadné odmietnutie prevzatia zásielky, alebo výpoveď doručte do podateľne zamestnávateľa.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako skončiť pracovný pomer ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.