Máte
otázku?

Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Dobrý deň. Je možné vyriešiť bezpodielové vlastníctvo inou cestou než tou súdnou? Chcel by som preniesť svoj majetok na manželku a deti. Môžete mi, prosím, pomôcť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

           Z položenej otázky nie je zrejmé, či vo Vašom prípade došlo  k zániku ť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov /ďalej iba "BSM/ za trvania manželstva alebo došlo k zániku BSM rozvodom. Preto v našej odpovedi budeme vychádzať z alternatív a poukážeme na riešenie.

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA

1./ Základná právna právna je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka / § 143/ :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z  judikatúry :

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí až vyplatená a prevzatá mzda, nie však nárok na mzdu. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí celá vyplatená mzda, nielen tá jej časť, ktorá zostala po uspokojení osobných potrieb toho manžela, o ktorého mzdový nárok ide. (  NS  ČR, sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972)

 

II. ZÁNIK BSM ZA TRVANIA MANŽELSTVA RESP. JEHO MODIFIKÁCIA

         K zániku BSM môže dôjsť aj za trvania manželstva, resp. môže dôjsť k jeho modifikácii v zmysle ust. Obč. zákonníka nasledovnými spôsobmi :  spísanie notárskej zápisnice, zrušenie súdom z dôvodu rozporu s dobrými mravmi a zrušenie BSM  pri podnikaní.

1./ "Za trvania manželstva sa manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Dohody podľa vyššie uvedeného vyžadujú formu notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa". /ust. § 143a/  Obč. zákonníka/.

2./   "Zo závažných dôvodov, n a j m ä   ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva." /§ 148  Obč. zák./

Príkladom môže byť nezodpovedné nakladanie s majetkom patriacim do BSM jedným z manželov /alkoholizmus, gamblerstvo, branie pôžičiek bez vedomia druhého manžela, ktoré naviac slúžia len tomuto manželovi a pod./ Dobré mravy Obč. zákonník nedefinuje, aj keď tento pojem je použitý vo viacerých  svojich ustanoveniach.

 

Z judikatúry :

Dobré mravy sú merítkom hodnotenia konkrétnych situácií, zodpovedajúcich všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti so všeobecnými morálnymi zásadami spoločnosti./NS SR č.k. 4 Obdo 29/2007 z 23.08.2008/

Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. / ÚS SR č. k. IV. ÚS 55/2011-19  z 24.2.2011/  

 

3./ "Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v čase trvania manželstva aj v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich." /§ 148a/ Obč. zák./

 

Vo všetkých prípadoch zániku BSM za trvania manželstva môže sa toto obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

 

III. ZÁNIK BSM ROZVODOM

         V prípade rozvodu zanikne BSM právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Tu nastávajú v podstate  tri  možnosti vyporiadania BSM a to dohodou, cestou súdu a uplynutím času.

 

1/ "Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a § 149  týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. "/§149 a nasl. Obč. zák./.

V  prípade dohody platí, že bývalý manželia sa môžu dohodnúť na vyporiadaní podľa svojho uváženia, neplatí tu, že podiely vyporiadavajúcich sa manželov musia byť v jednej polovici k celku, je to vec dohody bývalých manželov. Netreba zabúdnúť aj  na prípadné dlhy bývalých manželov, rôzne investície, ktoré boli vykonané z majetku patriaceho do BSM na výlučný majetok jedného z manželov.

 

Z judikatúry:

Dohoda o vyporiadaní BSM, ktorej predmetom nie je celý majetok spadajúci do BSM a ani dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou prípadne jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, nie je neplatná pre rozpor s § 150 OZ. /NS SR sp. zn. 4 Cdo 147/2011/

 

2./ Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou bývalých manželov, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Pri vyporiadaní v zmysle ust. 150 Obč. zákonníka "sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Do právoplatného ukončenia konania pred súdom môžu manželia uzavieť dohodu o vyporiadaní BSM, prípadne súdne konanie je možné ukončiť aj zmierom.

 

Z judikatúry :

Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku.  Zákon výslovne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže byť tak vyjadrená nie len percentom, či zlomkom, ale aj prikázaním veci jednému z manželov bez toho, aby bol zaviazaný finančne sa s druhým manželom, pokiaľ ide o túto vec,  vyporiadať. /Nález I.ÚS 537/2012/

 

3./ Tretí spôsob vyporiadania BSM po rozvode je vyporiadanie, kedy  bývalý manželia neurobia žiadne úkony, k vyporiadaniu dôjde uplynutím času /t.j. nevyvrátiteľná právna domnienka/ nasledovne /ust. § 149/ :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. " /ust. § 149 Obč. zák./

 

IV. RIEŠENIE

V otázke píšete, že chcete vyporiadať BSM nie cestou súdu,  chýba však  údaj o nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

Pokiaľ rozvedený nie ste a ani nedošlo k zániku BSM niektorým z vyššie uvedených spôsobov /viď bod II./ s majetkom v BSM môžete disponovať spoločne s manželkou na základe vzájomnej dohody a to či formou darovania alebo spísania kúpnopredajnej zmluvy, kde obdarovanými budú  deti, prípadne Vami určené osoby. Darovať manželke za trvania manželstva majetok, ktorý je predmetom BSM nemôžete, nakoľko aj ona je jeho vlastníčkou.

S Vašim výlučným  majetkom, ktorého ste jediným vlastníkom a  teda nepatrí do BSM, môžete disponovať podľa svojho uváženia  a darovať ako  manželke, tak aj deťom, prípadne iným osobám.

 

V prípade ak došlo k zániku BSM  rozvodom, postup vyporiadania  BSM  dohodou je uvedený v bode III. 1./ tejto odpovede.   Odporúčame nezabudnúť  na všetky aktíva, pasíva - dlhy, na prípadné  zriadenie vecného bremena, vyporiadať aj použitie  majetku z BSM na výlučný majetok jedného z manželov, prípadne  vnesenie majetku z výlučného vlastníctva  jedného z manželov  do BSM,  vnesenie majetku z BSM do podnikania. 

Pre prípad, že by k dohode nedošlo, v súdnom konaní súd zabezpečí  súdneho znalca na ohodnotenie majetku.

Tu platí, že "Pri oceňovaní (hnuteľných a nehnuteľných) vecí patriacich do vyporiadavaného BSM sa vychádza zo stavu veci ku dňu zániku BSM, avšak z ceny v čase, kedy dochádza k vyporiadaniu (viď R 42/1972).

V každom prípade dohoda medzi bývalými manželmi o vyporiadaní BSM  je lepšia, ušetrí sa čas,  súdne poplatky a náklady spojené so súdnym  konaním, vrátane trov právneho zastupovania. Vo všetkých prípadoch disponovania s  nehnuteľnoťami  advokát súčasne zabezpečí aj zápis príslušných zmien v katastri nehnuteľností.

Pri  disponovaní  s nehnuteľnosťami  či už v rámci BSM, v rámci vyporiadania  BSM alebo vo výlučnom vlastníctve  odporúčame nehnuteľnosti ohodnotiť na základe znaleckého posudku, čo je dobré ako z hľadiska dane z príjmu pre prípad budúceho disponovania s nimi,  tak aj pre prípad dedenia v budúcnosti. Netreba zabudnúť ani na súvisiace otázky ako je napr. daň z nehnuteľností, zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania celej nehnuteľnosti.

 

V.   ZÁVER 

Nepoznáme detailne Vašu osobnú situáciu /napr. rozsah BSM,  podnikanie manželov alebo jedného z nich,  dlhy, a pod./, ale je potrebné resp. vhodné uviesť, že  ak by jeden z bývalých manželov  úmyselne  vzdal majetku a došlo by k ukráteniu jeho veriteľov, platí aj ust. § 42a/ a nasl. Obč. zákonníka :

"Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom /okrem iných / aj medzi džníkom a osobou jemu blízkou (§ 116 a 117). Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

 

Jedná sa o tzv. odporovateľnosť právnych úkonov.

V  každom prípade  odporúčame pri vyporiadaní BSM minimálne konzultáciu s advokátom, ktorý Vás upozorní na možné úskalia vyporiadania, a pri riešení veci dohodou medzi bývalými manželmi vec bude riešená tak, aby nedošlo k opomenutiu niektorých okolností súvisiacich s vyporiadaním BSM. Advokát Vám môže pomôcť zabezpečiť celé vyporiadanie BSM, či už dohodou alebo zastupovaním na súde jedného z manželov.

 

V prípade, že súčasťou vyporiadania by boli zmluvy o prevode nehnuteľnosti a tieto by boli spisované advokátom máte právnu istotu, že zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody /jedná sa o tzv. autorizáciu zmluvy advokátom  v zmysle ust. § 1a/  zákona o advokácii/.

 

Nie menej dôležité je aj to, že advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.

Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Vlastním byt, ktorý som kúpil už v manželstve a na liste vlastníctva som iba ja. Do troch rokov od rozvodu sme nevysporiadali bsm. Je tento byt po troch rokoch od rozvodu iba môj, alebo naň má nárok aj moja exmanželka? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň, podľa práva Slovenskej republiky, v prípade, ak ste zakúpili byt počas trvania manželstva, je tento majetok spôsobom považovaný za spoločný ak bol kúpený za co i len časť spoločných peňazí, bez ohľadu na to, že je zapísaný len na Vaše meno. Keďže uvádzate, že ste sa rozviedli a nevysporiadali spoločný majetok, môže Vaša exmanželka stále mať nárok na polovicu hodnoty bytu.

Ak nebudete vedieť dosiahnuť dohodu, otázka vysporiadania bytu môže byť predložená súdu zo strany exmanzelky. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, uvažujeme s priateľom nad kúpou nehnuteľnosti. Keďže je však stále ženatý, bolo nám odporučené podpísať bezpodielové vlastníctvo s jeho manželkou. Aký právny postup by ste v tejto veci odporučili?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,

ak je váš priateľ ženatý, potom by nevyhnutne nadobudol nehnuteľnosť po jej kúpe do bezpodielového spoluvlastníctva so svojou manželkou. Najlepšie by preto bolo, ak sa ešte nechce rozviesť (dôsledkom čoho by jeho bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo a on by ho mohol vyporiadať), postupovať nasledovne.

Mal by skôr ako kúpite nehnuteľnosť podpísať so svojou manželkou dohodu o zúžení BSM u notára, nakoľko je nevyhnutné, aby táto mala formu notárskej zápisnice, v opačnom prípade by nespôsobovala zamýšľané právne následky. V tejto by bolo potrebné definovať, že nehnuteľnosti, ktoré nadobudne jeden z manželov v budúcnosti do vlastníctva, sa stanú predmetom jeho výlučného vlastníctva a nie predmetom BSM, t.j. z ich BSM budú vyňaté. Takúto dohodu o zúžení BSM je potom potrebné priložiť ku kúpnej zmluve (na podklade ktorej dôjde k nadobudnutie vlastníctva k novej nehnuteľnosti, ktorú zamýšľate s priateľom kúpiť), keď ju budete spolu s návrhom na vklad predkladať katastru nehnuteľností. Potom, ak kataster vklad povolí, nehnuteľnosť sa nestane predmetom BSM, ale buď teda výlučným vlastníctvom vášho priateľa alebo, ak ju kúpi s vami, tak potom vašim podielovým spoluvlastníctvom.

Môže to spôsobiť pre Vás ale problémy, pretože ak sa budú po rozvode vysporiadavať, môže to zasiahnuť nepriamo do vašich vlastníckych vzťahov. Napríklad dôležité je to ako bude priateľ financovať nehnuteľnosť. Ideálne by bolo počkať na jeho rozvod. Ak je dobre urobený, tak môžu byť rozvedení do mesiaca. Najkratší rozvod, ktorý sme mali bol do 29 dní (bezdetný). 


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám prosbu týkajúcu sa BSM. Potreboval by som poradiť, ako do BSM zaradiť majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva. Vlastním auto a byt a po sobáši by som rád ustanovil ako dedičky manželku a jej dcéru. Prosím o stručnú radu ako postupovať. Mám napríklad s manželkou spísať nejakú zmluvu, alebo notársku zápisnicu? P. S.: Domnievam sa, že to, že sme občania SR a majetok mám v ČR, situáciu nekomplikuje. Aspoň to dúfam. Veľmi pekne ďakujem. Robert

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
1./ Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti v ČR, ako aj auta, spísanie notárskej zápisnice o rozšírení BSM prichádza do úvahy len po uzatvorení manželstva /z otázky usudzujeme, že nie ste manželia/. Ak by ste aj spísali notársku zápisnicu o rozšírení BSM, nehnuteľnosti, ktoré ste nadobudli pred uzatvorením manželstva sú vo Vašom výlučnom vlastníctve a nemôžete tieto pojať do BSM a to z dôvodu, že notárska zápisnica sa spisuje s právnymi účinkami len do budúcnosti a teda nie spätne.
Riešením pre Vás, aby aj manželka bola vlastníkom nehnuteľnosti, je spísanie darovacej zmluvy na dohodnutý podiel podľa právnych predpisov ČR. Uvedené sa týka aj auta - spísanie darovacej zmluvy a následný prepis na dopravnom inšpektoráte.

2./ V otázke uvádzate, že chcete, aby dedičom nehnuteľnosti a auta sa stala Vaša manželka, resp. budúca manželka a jej dcéra. Dcéra Vašej manželky nie je však Vašim zákonným dedičom.
Preto do úvahy na riešenie prichádza spísanie závetu v prospech manželky resp. budúcej manželky a jej dcéry. 
Z otázky usudzujeme, že Vy sám nemáte potomkov, lebo v tomto prípade platí aj ust § 479 Obč. zákonníka a síce, že v prípade spísania závetu sa maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko koľko robí ich zákonný dedičský podiel a plnoletým potomkom jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. Ak by závet uvedenému odporoval, bol by v tetjo časti neplatný.

Záver :

Najjednoduchším riešením a finančne najmenej nákladným je spísanie závetu. Naviac závet môžete kedykoľvek zmeniť. Závet odporúčame spísať u notára.  Život môže priniesť rôzne situácie, a v prípade spísania darovacích zmlúv je obtiažne domáhať sa vrátenia daru.

 


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sa plánujeme rozviesť. Môžem vystaviť takéto čestné vyhlásenie, v ktorom sa vzdám všetkých nehnuteľností a pozemkov, ktoré boli nadobudnuté (dedené po otcovi) počas trvania nášho manželstva, v prospech našich detí? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň, majetku, ktorý manžel zdedil po otcovi, sa nemusíte nijako vzdávať, pretože takto nadobudnutý majetok (aj keď nadobudnutý počas manželstva) nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na takýto majetok sa teda nebude prihliadať ani v prípade, ak by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM a došlo by na vyporiadanie BSM súdnou cestou. Rovnaké platí aj o majetku, ktorý jeden z vás nadobudol počas manželstva darovaním.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rok pred svadbou si môj manžel kúpil byt na hypotéku a ja som zabezpečila jeho kompletne vybavenie. Doklady o kúpe mám však len z elektroniky. Chcela by som sa poradiť v prípade možného rozvodu. Mám nárok na niečo? Je možné, abych napísala, že všetko zariadenie je moje, a nechala to overiť u notára alebo existuje nejaké lepšie riešenie? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň. Najdôležitejšou skutočnosťou je to, že byt a zariadenie boli kupované ešte pred uzavretím manželstva, a preto nejde o spoločný majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V zásade teda platí, že byt patrí len Vášmu manželovi a zariadenie zase len Vám. Z tohto pohľadu teda nejde o predmety, ktoré by mali byť po rozvode vyporiadavané.

Pre úplnosť si však dovoľujem uviesť jednu poznámku, a síce k úveru, ktorý si bral Váš manžel pred svadbou a z ktorého financoval kúpu bytu. Tento úver (pokiaľ úverová zmluva neustanovuje niečo iné), by mal patriť len jemu. Pritom ak ste tento úver splácali spoločne počas manželstva, a to zo spoločných prostriedkov, som toho názoru, že by ste po prípadnom rozvode mohli od manžela žiadať vyplatiť polovicu toho, čo ste dali zo spoločných prostriedkov na tento úver.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, momentálne žijeme s partnerom v dome, v ktorom je on jediným vlastníkom. Na dome je ťarcha z hypotekárneho úveru. Rekonštrukciu domu som financovala z mojich vlastných prostriedkov a nábytok v dome tiež vlastním ja. Chceli by sme zmluvne ošetriť tieto vzťahy, keďže môj partner má z predchádzajúceho manželstva dve deti, spoločne máme taktiež dve deti a v dome žijeme ako jedna spoločná domácnosť. Obe strany máme záujem mať tieto veci regulované aj písomne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Je správne, že uvedenú vec chcete riešiť aj písomne. Odporúčame spísanie darovacej zmluvy.

Odporúčame súčasne pozrieť podmienky hypotekárneho úveru. . Občiansky zákonník neustanovuje zákaz prevodu zaťaženej nehnuteľnosti. Napriek tomu ale môžete mať v zmluve o zriadení záložného práva s veriteľom dohodnuté, že v prípade prevodu je nutný súhlas veriteľa a v prípade porušenia tohto záväzku vás môže veriteľ sankcionovať /napr. zosplatnenie úveru/.

Nakoľko na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, odporúčame súčasne vyžiadať súhlas banky na prevod časti nehnuteľnosti.

Hnuteľné veci : Odporúčame  písomný prejav uznania vlastníctva.

Vo veci sa môžete obrátiť aj na  našu advokátsku kanceláriu, e mail  : advokat@ficek.sk.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu. Je možné počas manželstva rozdeliť BSM, pokiaľ nechcem rozvod? Napríklad, môžeme si rozdeliť dlhy dohodou? Máme spoločný byt s hypotékou a dva úvery. Ak sa dohodnem s manželom, že byt sa prepíše na mňa, samozrejme aj s hypotékou, a úvery prepíšeme na neho, bolo by to možné? Existuje vážny dôvod, prečo by sme to mali spraviť - manžel má problémy s gemblerstvom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň,

podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Práve gamblerstvo je podľa môjho názoru považovať za konanie manžela, ktoré odporuje dobrým mravom, pretože ohrozuje Váš spoločný majetok. Bolo by vhodné podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva. V návrhu však budete musieť náležite odôvodniť, prečo sa domáhate zrušenia BSM. Dohodou to v našom právnom systéme nie je možné. Nie počas existencie manželstva.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa majetku môjho rodinného známeho a potrebujem v podstate len poradiť. Môj známy sa nedávno rozviedol so svojou bývalou ženou, ktorá ho podvádzala. Majú spolu dve deti a dom. Bývalá žena sa odsťahovala s deťmi do podnájmu. Hypotéku, ktorá bola spoločná ešte predtým na byte, následne prefinancovali na daný dom. Momentálne si jeho exmanželka chce preniesť celú hypotéku len na seba a vyžaduje, aby jej bývalý manžel šiel s ňou do banky. Moja otázka znie nasledovne: Keď chce ona prepísať celú hypotéku na seba a ešte nie sú vyrovnané všetky záväzky za dom, môže ho toto riešenie nejako poškodiť a obísť rozdelenie majetku tak, aby mu nemusela nič platiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že dohodu o vyporiadaní BSM je možné uzatvoriť iba v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozvodu manželstva. V prípade, že by nedošlo k uzatvoreniu dohody a ani podaniu žaloby na súd, uplatnila by sa zákonná domnienka. Pri nehnuteľnostiach potom platí, že je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, pričom výška ich podielov je 1/2. Ak sa vyporiadava spoločná hypotéka z manželstva vychádza sa z toho, že ten z manželov, ktorý sa stane výlučným dlžníkom z hypotéky má nárok na náhradu vo výške 1/2 zostatku hypotéky (tzv. vyrovnávací podiel). Predpokladám, že bývalá manželka Vášho známeho bude požadovať od neho túto náhradu (inak neviem prečo by sa chcela dobrovoľne stať výlučným dlžníkom). Je možné, že následne bude chcieť do svojho vlastníctva aj predmetný rodinný dom. Na to, aby sa predišlo problémom a nezhodám, odporúčam im vyporiadať BSM po rozvode komplexne (t.j. nielen úver, ale aj nehnuteľnosť).


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel v roku 2016 predal svoju firmu, ktorú založil pred 20 rokmi ešte počas nášho manželstva a za spoločné peniaze. Mám nárok na podiel z predajnej ceny? Ak áno, akým spôsobom by som mala postupovať? Teraz plánuje uzavrieť nové manželstvo a keďže máme spoločnú chalupu, kde sme v listoch vlastníctva oboje uvedení ako vlastníci, môže disponovať so svojou polovicou bez môjho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň,

na použitie majetku patriaceho do BSM musí mať manžel (podnikateľ) súhlas druhého manžela. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podľa judikatúry súdov, je podnik predmetom BSM, len ak boli podnikateľmi obaja manželia. Ak podnikateľskú činnosť v súvislosti s týmto podnikom vykonával len jeden z manželov, ide o jeho majetok. Vy však môžete v zmysle § 150 OZ pri vyporiadaní BSM požadovať, aby Vám manžel nahradil to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho majetok, teda aj podnik.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas nášho manželstva môj bývalý manžel uzatvoril úverovú zmluvu, v ktorej je uvedený ako jediný dlžník. Napriek tomu ma presvedčil, aby som podpísala ručiteľský záväzok, čo znamená, že vo vzťahu k úverovej zmluve figuruje aj moje meno ako ručiteľa. Momentálne prebieha náš rozvod a pristúpil ku mne advokát veriteľa s požiadavkou splatiť úver, pretože môj bývalý manžel prestal splátky úveru vyrovnanávať. Peniaze, ktoré sme získali z úveru, boli počas manželstva použité na spoločný majetok. Zároveň som presvedčená, že bývalý manžel čerpal peniaze aj po rozvode, keďže išlo o kontokorentný úver. Tento úver bývalý manžel v žalobe na vyporiadanie spoločného majetku nespomenul na súde, ani nie je zahrnutý v návrhu na vyporiadanie. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň,

ak ste prevzali ručiteľský záväzok za dlh Vašeho manžela  ste povinná ho uhradiť, ale len v tom prípade, ak veriteľ dlžníka (Vášho manžela) predtým, než Vás vyzval, písomne požiadal, aby mu dlh splnil.  (§ 548 ods. 1 OZ).

Keďže sa pôžička použila na spoločný majetok, patrí do BSM a mala by byť zohľadnená pri vyporiadaní. Odporúčam Vám úver vyplatiť (ak veriteľ splnil svoju povinnosť písomne vyzvať dlžníka), pretože ak sa tejto povinnosti vyhnete, vzrastú Vám náklady (úroky z omeškania, prípadne neskôr trovy súdneho konania a trovy exekúcie).

Rovnako odporúčam navrhnúť súdu, aby do masy BSM tento dlh zahrnul, ako spoločné pasívum. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.