Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Dobrý deň. Je možné vysporiadať bezpodielové vlastníctvo inou ako súdnou cestou ? Chcem prepísať svoj majetok na manželku a deti. Pomôžete  ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

           Z položenej otázky nie je zrejmé, či vo Vašom prípade došlo  k zániku ť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov /ďalej iba "BSM/ za trvania manželstva alebo došlo k zániku BSM rozvodom. Preto v našej odpovedi budeme vychádzať z alternatív a poukážeme na riešenie.

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA

1./ Základná právna právna je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka / § 143/ :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z  judikatúry :

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí až vyplatená a prevzatá mzda, nie však nárok na mzdu. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí celá vyplatená mzda, nielen tá jej časť, ktorá zostala po uspokojení osobných potrieb toho manžela, o ktorého mzdový nárok ide. (  NS  ČR, sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972)

 

 

II. ZÁNIK BSM ZA TRVANIA MANŽELSTVA RESP. JEHO MODIFIKÁCIA

         K zániku BSM môže dôjsť aj za trvania manželstva, resp. môže dôjsť k jeho modifikácii v zmysle ust. Obč. zákonníka nasledovnými spôsobmi :  spísanie notárskej zápisnice, zrušenie súdom z dôvodu rozporu s dobrými mravmi a zrušenie BSM  pri podnikaní.

1./ "Za trvania manželstva sa manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Dohody podľa vyššie uvedeného vyžadujú formu notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa". /ust. § 143a/  Obč. zákonníka/.

 

 

2./   "Zo závažných dôvodov, n a j m ä   ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva." /§ 148  Obč. zák./

Príkladom môže byť nezodpovedné nakladanie s majetkom patriacim do BSM jedným z manželov /alkoholizmus, gamblerstvo, branie pôžičiek bez vedomia druhého manžela, ktoré naviac slúžia len tomuto manželovi a pod./ Dobré mravy Obč. zákonník nedefinuje, aj keď tento pojem je použitý vo viacerých  svojich ustanoveniach.

Z judikatúry :

Dobré mravy sú merítkom hodnotenia konkrétnych situácií, zodpovedajúcich všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti so všeobecnými morálnymi zásadami spoločnosti./NS SR č.k. 4 Obdo 29/2007 z 23.08.2008/

Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. / ÚS SR č. k. IV. ÚS 55/2011-19  z 24.2.2011/  

 

 

3./ "Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v čase trvania manželstva aj v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich." /§ 148a/ Obč. zák./

 

                 Vo všetkých prípadoch zániku BSM za trvania manželstva môže sa toto obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

 

 

 

III. ZÁNIK BSM ROZVODOM

         V prípade rozvodu zanikne BSM právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Tu nastávajú v podstate  tri  možnosti vyporiadania BSM a to dohodou, cestou súdu a uplynutím času.

 

1/ "Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a § 149  týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. "/§149 a nasl. Obč. zák./.

V  prípade dohody platí, že bývalý manželia sa môžu dohodnúť na vyporiadaní podľa svojho uváženia, neplatí tu, že podiely vyporiadavajúcich sa manželov musia byť v jednej polovici k celku, je to vec dohody bývalých manželov. Netreba zabúdnúť aj  na prípadné dlhy bývalých manželov, rôzne investície, ktoré boli vykonané z majetku patriaceho do BSM na výlučný majetok jedného z manželov.

Z judikatúry:

Dohoda o vyporiadaní BSM, ktorej predmetom nie je celý majetok spadajúci do BSM a ani dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou prípadne jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, nie je neplatná pre rozpor s § 150 OZ. /NS SR sp. zn. 4 Cdo 147/2011/

  

 

2./ Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou bývalých manželov, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Pri vyporiadaní v zmysle ust. 150 Obč. zákonníka "sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Do právoplatného ukončenia konania pred súdom môžu manželia uzavieť dohodu o vyporiadaní BSM, prípadne súdne konanie je možné ukončiť aj zmierom.

Z judikatúry :

1./ Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku.  Zákon výslovne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže byť tak vyjadrená nie len percentom, či zlomkom, ale aj prikázaním veci jednému z manželov bez toho, aby bol zaviazaný finančne sa s druhým manželom, pokiaľ ide o túto vec,  vyporiadať. /Nález I.ÚS 537/2012/

 

 

3./ Tretí spôsob vyporiadania BSM po rozvode je vyporiadanie, kedy  bývalý manželia neurobia žiadne úkony, k vyporiadaniu dôjde uplynutím času /t.j. nevyvrátiteľná právna domnienka/ nasledovne /ust. § 149/ :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. " /ust. § 149 Obč. zák./

 

 

 

IV. RIEŠENIE

           V otázke píšete, že chcete vyporiadať BSM nie cestou súdu,  chýba však  údaj o nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

           Pokiaľ rozvedený nie ste a ani nedošlo k zániku BSM niektorým z vyššie uvedených spôsobov /viď bod II./ s majetkom v BSM môžete disponovať spoločne s manželkou na základe vzájomnej dohody a to či formou darovania alebo spísania kúpnopredajnej zmluvy, kde obdarovanými budú  deti, prípadne Vami určené osoby. Darovať manželke za trvania manželstva majetok, ktorý je predmetom BSM nemôžete, nakoľko aj ona je jeho vlastníčkou.

           S Vašim výlučným  majetkom,   ktorého ste jediným vlastníkom a  teda nepatrí do BSM, môžete disponovať podľa svojho uváženia  a darovať ako  manželke, tak aj deťom, prípadne iným osobám.

 

            Pri  disponovaní  s nehnuteľnosťami  či už v BSM alebo vo výlučnom vlastníctve   odporúčame nehnuteľnosti ohodnotiť na základe znaleckého posudku, čo je dobré ako z hľadiska dane z príjmu pre prípad budúceho disponovania s nimi,  tak aj pre prípad dedenia v budúcnosti. Netreba zabudnúť ani na súvisiace otázky ako je napr. daň z nehnuteľností, zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania celej nehnuteľnosti.

 

          V prípade ak došlo k zániku BSM  rozvodom, postup vyporiadania  BSM  dohodou je uvedený v bode III. 1./ tejto odpovede.   Odporúčame nezabudnúť  na všetky aktíva, pasíva - dlhy, na prípadné  zriadenie vecného bremena, vyporiadať aj použitie  majetku z BSM na výlučný majetok jedného z manželov, prípadne  vnesenie majetku z výlučného vlastníctva  jedného z manželov  do BSM,  vnesenie majetku z BSM do podnikania. 

            Pre prípad, že by k dohode nedošlo, v súdnom konaní súd zabezpečí  súdneho znalca na ohodnotenie majetku.

Tu platí, že "Pri oceňovaní (hnuteľných a nehnuteľných) vecí patriacich do vyporiadavaného BSM sa vychádza zo stavu veci ku dňu zániku BSM, avšak z ceny v čase, kedy dochádza k vyporiadaniu (viď R 42/1972).

               V každom prípade dohoda medzi bývalými manželmi o vyporiadaní BSM  je lepšia, ušetrí sa čas,  súdne poplatky a náklady spojené so súdnym  konaním, vrátane trov právneho zastupovania. Vo všetkých prípadoch disponovania s  nehnuteľnoťami  advokát súčasne zabezpečí aj zápis príslušných zmien v katastri nehnuteľností.

 

 

 

             Pri  disponovaní  s nehnuteľnosťami  či už v rámci BSM, v rámci vyporiadania  BSM alebo vo výlučnom vlastníctve   odporúčame nehnuteľnosti ohodnotiť na základe znaleckého posudku, čo je dobré ako z hľadiska dane z príjmu pre prípad budúceho disponovania s nimi,  tak aj pre prípad dedenia v budúcnosti. Netreba zabudnúť ani na súvisiace otázky ako je napr. daň z nehnuteľností, zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania celej nehnuteľnosti.

 

 

 

V.   ZÁVER 

            Nepoznáme Vašu osobnú situáciu /napr. rozsah BSM,  podnikanie manželov alebo jedného z nich,  dlhy, a pod./, ale je potrebné resp. vhodné uviesť, že  ak by jeden z bývalých manželov  úmyselne  vzdal majetku a došlo by k ukráteniu jeho veriteľov, platí aj ust. § 42a/ a nasl. Obč. zákonníka :

           "Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom /okrem iných / aj medzi džníkom a osobou jemu blízkou (§ 116 a 117). Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu." 

Jedná sa o tzv. odporovateľnosť právnych úkonov.

 

          V  každom prípade  odporúčame pri vyporiadaní BSM minimálne konzultáciu s advokátom, ktorý Vás upozorní na možné úskalia vyporiadania, a pri riešení veci dohodou medzi bývalými manželmi vec bude riešená tak, aby nedošlo k opomenutiu niektorých okolností súvisiacich s vyporiadaním BSM. Advokát Vám môže pomôcť zabezpečiť celé vyporiadanie BSM, či už dohodou alebo zastupovaním na súde jedného z manželov.

 

           V prípade, že súčasťou vyporiadania by boli zmluvy o prevode nehnuteľnosti a tieto by boli spisované advokátom máte právnu istotu, že zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody /jedná sa o tzv. autorizáciu zmluvy advokátom  v zmysle ust. § 1a/  zákona o advokácii/.

          Nie menej dôležité je aj to, že advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.

         Kancelária JUDr. FICEK - FICEKOVÁ je poistená do sumy 1,5 milióna eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám prosbu ohľadom BSM. Potreboval by som poradiť ako do BSM dostať majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva. Vlastním auto a byt a bol by som rad, keby sa po sobáši stala mojou dedičkou manželka a jej dcéra. 
Prosím o krátku radu ako postupovať, napríklad spíšeme nejakú zmluvu medzi nami už ako manželmi, alebo notársku zápisnicu?
PS: predpokladám, že to, že sme občania SR a majetok mám (mame) v ČR situáciu nekomplikuje, aspoň dúfam.
Veľmi pekne ďakujem. Robert

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
1./ Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti v ČR, ako aj auta, spísanie notárskej zápisnice o rozšírení BSM prichádza do úvahy len po uzatvorení manželstva /z otázky usudzujeme, že nie ste manželia/. Ak by ste aj spísali notársku zápisnicu o rozšírení BSM, nehnuteľnosti, ktoré ste nadobudli pred uzatvorením manželstva sú vo Vašom výlučnom vlastníctve a nemôžete tieto pojať do BSM a to z dôvodu, že notárska zápisnica sa spisuje s právnymi účinkami len do budúcnosti a teda nie spätne.
Riešením pre Vás, aby aj manželka bola vlastníkom nehnuteľnosti, je spísanie darovacej zmluvy na dohodnutý podiel podľa právnych predpisov ČR. Uvedené sa týka aj auta - spísanie darovacej zmluvy a následný prepis na dopravnom inšpektoráte.

2./ V otázke uvádzate, že chcete, aby dedičom nehnuteľnosti a auta sa stala Vaša manželka, resp. budúca manželka a jej dcéra. Dcéra Vašej manželky nie je však Vašim zákonným dedičom.
Preto do úvahy na riešenie prichádza spísanie závetu v prospech manželky resp. budúcej manželky a jej dcéry. 
Z otázky usudzujeme, že Vy sám nemáte potomkov, lebo v tomto prípade platí aj ust § 479 Obč. zákonníka a síce, že v prípade spísania závetu sa maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko koľko robí ich zákonný dedičský podiel a plnoletým potomkom jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. Ak by závet uvedenému odporoval, bol by v tetjo časti neplatný.

Záver :

Najjednoduchším riešením a finančne najmenej nákladným je spísanie závetu. Naviac závet môžete kedykoľvek zmeniť. Závet odporúčame spísať u notára.  Život môže priniesť rôzne situácie, a v prípade spísania darovacích zmlúv je obtiažne domáhať sa vrátenia daru.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ideme sa s manželom rozvádzať. Môžem vystaviť niečo ako čestné vyhlásenie o tom, že sa vzdávam všetkých nehnuteľností a pozemkov, ktoré nadobudol (dedil po otcovi) počas trvania manželstva v prospech deti? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň, majetku, ktorý manžel zdedil po otcovi, sa nemusíte nijako vzdávať, pretože takto nadobudnutý majetok (aj keď nadobudnutý počas manželstva) nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na takýto majetok sa teda nebude prihliadať ani v prípade, ak by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM a došlo by na vyporiadanie BSM súdnou cestou. Rovnaké platí aj o majetku, ktorý jeden z vás nadobudol počas manželstva darovaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu dá sa počas manželstva rozdeliť BSM pokiaľ nechcem rozvod. Napr. Že si rozdelíme dlhy dohodou? Mame spoločný byt + hypotéku a dva úvery. Ak sa dohodnem s manželom, že byt sa napíše na mňa samozrejme aj hypotéka a úvery naňho dalo by sa to tak spraviť? Ak je tam vážny dôvod, že manžel ma problémy s gemblerstvom Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň,

podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Práve gamblerstvo je podľa môjho názoru považovať za konanie manžela, ktoré odporuje dobrým mravom, pretože ohrozuje Váš spoločný majetok. Bolo by vhodné podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva. V návrhu však budete musieť náležite odôvodniť, prečo sa domáhate zrušenia BSM. Dohodou to v našom právnom systéme nie je možné. Nie počas existencie manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázočku čo sa týka majetku môjho rodinného známeho. Potrebujem v podstate len poradiť. Môj známy sa nedávno rozviedol s bývalou ženou, ktorá ho podvádzala majú dve deti a spoločný dom. Bývalá žena sa odsťahovala aj s deťmi do podnájmu. Hypotéky bola spoločná ešte predtým na byt potom to prefinancovali na ten dom. Teraz si jeho ex chce zobrať hypotéku len na seba. Jej bývalý ex manžel má ísť s ňou do banky. A moja otázka znie tak, že teraz, keď chce ona prepísať celú hypotéku na seba a za dom ešte nie sú vyrovnaní, vie ho ona s týmto spôsobom nejako z toho vyšachovať a vyhnúť sa tomu rozdeleniu majetku tak, aby mu nemusela nič platiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že dohodu o vyporiadaní BSM je možné uzatvoriť iba v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozvodu manželstva. V prípade, že by nedošlo k uzatvoreniu dohody a ani podaniu žaloby na súd, uplatnila by sa zákonná domnienka. Pri nehnuteľnostiach potom platí, že je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, pričom výška ich podielov je 1/2. Ak sa vyporiadava spoločná hypotéka z manželstva vychádza sa z toho, že ten z manželov, ktorý sa stane výlučným dlžníkom z hypotéky má nárok na náhradu vo výške 1/2 zostatku hypotéky (tzv. vyrovnávací podiel). Predpokladám, že bývalá manželka Vášho známeho bude požadovať od neho túto náhradu (inak neviem prečo by sa chcela dobrovoľne stať výlučným dlžníkom). Je možné, že následne bude chcieť do svojho vlastníctva aj predmetný rodinný dom. Na to, aby sa predišlo problémom a nezhodám, odporúčam im vyporiadať BSM po rozvode komplexne (t.j. nielen úver, ale aj nehnuteľnosť).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj ex manžel v r. 2016 predal svoju firmu, ktorú založil pred 20 rokmi ešte počas nášho manželstva a za spoločne peniaze. Mám nárok na podiel z predajnej ceny? Ak áno, ako mám postupovať? Teraz chce uzatvoriť nové manželstvo a, keďže mame spoločnú chalupu, kde sme v LV obidvaja ako BVM, môže disponovať so svojou polovicou bez môjho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň,

na použitie majetku patriaceho do BSM musí mať manžel (podnikateľ) súhlas druhého manžela. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podľa judikatúry súdov, je podnik predmetom BSM, len ak boli podnikateľmi obaja manželia. Ak podnikateľskú činnosť v súvislosti s týmto podnikom vykonával len jeden z manželov, ide o jeho majetok. Vy však môžete v zmysle § 150 OZ pri vyporiadaní BSM požadovať, aby Vám manžel nahradil to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho majetok, teda aj podnik.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den prajem. Chcel by som sa poradit ohladom spravy s majetkom nadobudnutym pocas 12 rocneho byvania s mojou manzelkou. Moja manzelka ma podvadza s inym, tak som jej oznamil, ze je koniec. Mame spolu 2 chlapcov a rodinny dom, ktory bol oceneny na £150.000 a je potrebne splatit hypoteku nejakych 40.000 tisic libier. Ona si chce nechat dom pritom nema staly prijem. Ja som jej akceptoval 40.000 ked ma vyplati, tak jej ho necham. Do toho domu som vrazil nemale peniaze na rekonstrukciu dokopy asi 85tisic libier. Co ak by to islo na sud, ako sa to rozdeluje tu v Anglicku, ked si ho chce nechat ona? Dakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň,

nakoľko ide o majetok nachádzajúci sa v Anglicku, budú sa na vyporiadanie uplatňovať anglické zákony, ktorých obsah mi nie je známy, keďže sa naša advokátska kancelária orientuje najmä na slovenské právo. Bude možno lepšie, ak sa s touto otázkou obrátite na anglického advokáta, ktorý pozná tamojšie predpisy a dokáže Vám odpovedať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ohľadom môjho problému. Bývalá manželka podala návrh na vysporiadanie bezpodielového vlastníctva - a to 1 izbového bytu a to takým spôsobom, aby celý byt súd pridelil jej, nakoľko ona má dôkazy, že sa kúpil za jej peniaze. Ja mám dôkazy, že sa kúpil rovnako za moje, ale neviem, či ona tie papiere náhodou nezobrala a či to budem môcť na súde dokázať. Ale podľa mňa sú v manželstve peniaze spoločné, teda jej nemôže súd prideliť byt, hoci by sa kúpil za jej peniaze. Ide o to, že ona ten návrh podala 26.02.2016 a právoplatnosť rozsudku o rozvode je 13.03.2013. Teda neviem, či sa teraz jedná o podielové, alebo bezpodielové vlastníctvo. Nakoľko dňom návrhu neprešli 3 roky, ale dnešným aktuálnym dňom áno. Chcem sa opýtať, či ja môžem teraz prepísať svoju polovicu bytu na moju súčasnú manželku, ak bývalá podala návrh na vysporiadanie bezpodielového vlastníctva. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom Alexander 

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň,

zákonná fikcia vyporiadania po 3 rokoch nenastala, nakoľko v tejto lehote bol podaný návrh na vyporiadanie BSM. Rozhodujúci je deň podania žaloby. Pokiaľ ide o to, či byt patrí alebo nepatrí do BSM, rozhodujúce je, či sa kúpil len za výlučné prostriedky manželky, alebo boli použité (aj keď len veľmi malá časť) aj prostriedky spoločné. Ak sa na kúpu bytu použila, hoci aj malá časť spoločných prostriedkov, potom byt patrí do BSM. Budete však musieť preukázať, že sa použili aj spoločné prostriedky. Ak nedisponujete listinami, tak aspoň svedkami, výpismi z účtov, či inými potvrdeniami a pod. Pokiaľ byt nie je vyporiadaný, má sa za to, že je stále v BSM, kde platí, že každý z manželov je vlastníkom celej veci. Bez súhlasu bývalej manželky nemôžete na svoju terajšiu manželku previesť byt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, prosím odpoviete mi na otázku-dcéra a zať sú vlastníkmi domu, splácajú hypotéku, je podaný návrh na rozvod, moja otázka -dá sa zaťova časť domu prepísať na dcéru ešte pred rozvodom, zať sa chce vzdať svojej časti v prospech mojej dcéry, dcéra chce mať poistku, že svoj názor po rozvode nezmení, zať už v dome nebýva, dôvod rozvodu je nevera zo zaťovej strany, vopred veľmi pekne dakujem za odpoved

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2016)

Dobrý deň,

ak je dom v ich spoločnom bezpodielovom spoluvlastníctve, potom nebude môcť zať previesť na Vašu dcéru svoju "polovicu". Ide o to, že v BSM sú ako keby obaja manželia plnohodnotnými vlastníkmi celej nehnuteľnosti a nie konkrétneho podielu. Z toho vyplýva, že nemôže na Vašu dcéru previesť niečo, čo jej už patrí. Ak by však bol dom v ich podielovom spoluvlastníctve, potom by samozrejme mohol na ňu previesť svoj podiel. To, či nehnuteľnosť patrí, alebo nepatrí do ich BSM závisí od toho, kedy ju nadobudli. Ak ju nadobudli za trvania manželstva, potom bude patriť do BSM. Po právoplatnom rozvode manželstva si môžu BSM vyporiadať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom som sa rozviedla v roku 2014 z dôvodu jeho psychického týrania, čo mám doložené aj dokladmi od psychológa, súdneho znalca, aj keď nie priamo, ale je tam uvedené, že jeho správanie zle vplýva na deti-dvojičky. Mne zistili tetániu, ktorá sa po rozvode od roku 2014, opakovane v intervaloch opakuje. Prvé príznaky strputia celého tela boli v čase po rozvode, keď ostal bývať somnou v byte a neustále sa mi vyhrážal, čo je podložené aj policajnými správami. Nakoniec som podala predbežné opatrenie na vysťahovanie exmanzela z bytu spolu s dokladmi od môjho psychológa ale aj detského psychológa, psychológa z kurately, súdneho znalca, z polície, v čom mi súd aj vyhovel a ex sa musel vysťahovať. Moja otázka znie: Ak mám trvalé následky z dôvodu psych. týrania exmanzela nakoľko sa mi tetanické záchvaty opakujú, o čom mám aj zdravotné podklady, je možné na súde žiadať pri vysporiadaní BSM o to, že ex mi spôsobil trvalé psychické následky, nakoľko sa tetánia opakuje, a tým mu nevznikne nárok na finančné vysporiadanie z BSM? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, násilné správanie jedného z manželov podľa môjho názoru môže mať vplyv na výsku vyrovnacieho podielu zo spoločného majetku pri jeho vyporiadaní. V dôsledku páchania fyzického násilia, možno takú osobu vylúčiť zo spoločného užívania veci, vo Vašom prípade bytu, nie však zbaviť takú osobu vlastníckeho práva. Argument fyzického násilia možno použiť v konaní o vysporiadanie spoločného majetku ako okolnosť odôvodňujúcu prikázanie veci do výlučného vlastníctva poškodeného manžela, avšak vždy s povinnosťou vyplatenia zodpovedajúceho finančného vyrovnania. Na výšku finančného vyrovnania však vplývajú viaceré okolnosti, ktoré pretrvávali v manželstve.  Prihliada sa predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Nie je preto vylúčené, aby fyzické násilie vplývalo na uvedené faktory tak, že v konečnom dôsledku znížia podiel Vášho bývalého manžela na majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Môžem si počas manželstva kúpiť byt tak, aby bol výhradne iba v mojom vlastníctve a nebol predmetom bezpodielového spoluvlastníctva?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ si chcete počas trvania manželstva kúpiť byt tak, aby bol výlučným majetkom iba jedného z manželov, môžete si formou notárskej zápisnice zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka. Ďalšou možnosťou by bolo to, že byt budete financovať iba z Vašich výlučných prostriedkov (napr. získaných darom alebo dedením).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opytat, ako sa ohodnocuje majetok po rozvode? Kupili sme auto počas manželstva a aj cele zariadenie do nájomného bytu. Po rozvode exmanzel byva v byte a ja mam auto. Exmanžel čaká, že mu za auto vyplatím sumu, ktorá nie je reálna k momentalnej hodnote vozidla, preto ma zaujima, aka hodnota je rozhodujúca, ci kúpna alebo momentálna a taktiež aj zariadenie v byte. Pretože podla môjho exmanzela sa auto berie podla kupnej ceny ale byt podla momentalnej. Je niekde v zákone uvedené ako ohodnocuje majetok po rozvode sud? Ďakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) platí zásada, podľa ktorej je rozhodujúci stav veci patriacej do spoločného majetku ku dňu zániku BSM (vo Vašom prípade ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva). Stav veci sa hodnotí predovšetkým s ohľadom na jej vek a mieru opotrebenia. Tento technický stav veci je rozhodujúci pre jej ocenenie. Cena týchto veci sa určuje podľa cien platných v čase, keď sa vykonáva vyporiadanie. Teda hodnota vozidla ako aj hodnota vecí tvoriacich zariadenie bytu, bude určovaná podľa cien platných v čase vyporiadania. Ak sa na cene s bývalým manželom nedokážete dohodnúť, hodnota bude určená znaleckým dokazovaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by som sa mohol objednať na osobné stretnutie vo veci vyrovnania majetku po rozvode (jedná sa o dvojizbový byt v novostavbe, rozvod som mal pred rokom). Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, áno, konzultácie v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva poskytujeme. Osobné konzultácie sú spoplatnené. Pripravte si všetky podklady, ktoré máte v súvislosti s BSM, taktiež si môžete pripraviť otázky (aby sme prebrali na konzultácii všetko, čo budete chcieť). Napíšte nám mail na mailovú adresu uvedenú na našej stránke ficek.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Chcel som sa opytať, ako riešiť problem bezpodielového vlastnictva s byvalou, ked ma nechce vyplatiť a ako ju donutiť vyplatiť ma.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, problém bezpodielového spoluvlastníctva s bývalou manželkou sa dá riešiť najskôr mimosúdne a ak sa nebude chcieť dohodnúť, tak potom súdnou cestou. Dôležité je však vedieť, či máte na niečo nárok. Ak nám napíšete podrobné informácie o tom, čo ste nadobudli počas manželstva a z čoho by ste mali byť vyplatený, môžem Vám odpovedať celkom presne (odpoveď je zadarmo), na čo máte nárok a ako by ste mali postupovať. Napíšte mail na advokat@ficek.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, minulý rok v júli ma rozviedli, súd určil výšku výživného, maloletého syna do výchovy matky, vyše dvoch rokov bývam v podnájme, chcel by som sa informovať, ako to je s BSM, s bývalou manželkou sa nedá dohodnúť, pokúšal som sa o to viac krát, či treba o to požiadať, aké tlačivo ku tomu potrebujem (vzor ) a kde sa to podáva. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň, vzor k bezpodielovému spoluvlatníctvu neexistuje. Postupovať by ste mali nasledovne: 

1/ najskôr vyzvať manželku písomne k tomu, aby sa s Vami vysporiadala. Uviesť vo výzve, čo chcete vysporiadať a ako si vysporiadanie predstavujete

2/ počkať na reakciu manželky.

3/ ak reakcia manželky nepríde, potom odporúčam minimálne si dohodnúť stretnutie s advokátom, ktorý sa zaoberá bezpodielovým spoluvlastníctvom a požiadať o radu, či Vaše nároky sú oprávnené a či máte šancu v konaní uspieť a tiež o odhad, koľko bude konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva trvať.

4/ až poto sa obráťte na súd. Žaloba o vysporiadanie BSM je komplikovanejšia ako iná žaloba a preto vyžaduje aj určité vedomosti. 

V konaní je možné sa dať zastúpiť aj advokátom, prípadne si nechať skontrolovať  (alebo vypracovať) žalobu advokátom. My často postupujeme tak, že náhradu trov konania požadujeme, aby uhradila protistrana, klienta tak nakoniec zastupovanie nebude nič stáť. Tento postup závisí od toho, čo v konaní požadujete a či sú Vaše nároky aj obhájiteľné. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako mam postupovať, aby som nič nezanedbala. Som spoluvlastnickou domu so svojim strykom (pol na pol, vratane pozemku pod domom), ktory zije uz asi 20rokov mimo slovenska, nejavi zaujem o majetok, o vztahy, o nic. Nekomunikuje s nami v tejto veci. Pri dedicskom konani bola hodnota domu stanovena realitnou kancelariou na 21 000 €, vratane pozemku. Ja tento dom momentalne pouzivam ako chatu, sem tam nejake upravy a udrzba. Poistili sme strechu, nakolko je v chatrnom stave. Buduci rok tam planujem urobit rekonstrukciu spodneho poschodia za 15 000 eur. Potrebujem sa poradit, ako mam postupovat. Mam stryka nejako pravnym ukonom vyzvat na majetkove vysporiadanie? Ak mi bude chciet predat dom po rekonstrukcii, bude sa tam zaratavat hodnota domu pred rekonstrukciou alebo po rekonstrukcii? Dakujem za akukolvek radu, v pripade potreby som ochotna za advokatske sluzby aj zaplatit, ak je tam realna sanca na pozitivny postup pre mna :) Dakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, skôr ako investujete do rekonštrukcie spoločnej nehnuteľnosti, odporúčam Vám vyporiadať podielové spoluvlastníctvo s Vašim strýkom. Pokiaľ nie je možná dohoda, vzhľadom na to, že nereaguje na žiadne výzvy či ponuky, máte možnosť začať súdne vyporiadanie žalobným návrhom. V rámci žaloby navrhnete, aby Vám súd prikázal nehnuteľnosti do Vášho výlučného vlastníctva, pričom vyplatíte Vášmu strýkovi primeranú finančnú náhradu za jeho spoluvlastnícky podiel. Vo Váš prospech svedčí dlhoročná starostlivosť a nezáujem druhého spoluvlastníka o spoločný majetok, čo je aj predpokladom účelného využitia nehnuteľností z Vašej strany. Pri rovnodielnych spoluvlastníkoch treba mať na pamäti znenie § 139 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. V dôsledku uvedeného, bez súhlasu Vášho strýka s plánovanou podstatnou rekonštrukciou, riskujete, že bude proti Vám podaná žaloba o ochranu pred zásahom do jeho spoluvlastníckych práv. Advokátska kancelária Vám v prípade záujmu poskytne úplne zastúpenie a po dohode s Vami zvolí optimálnu možnosť riešenia spoluvlastníckych vzťahov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné odvolať sa len proti časti rozhodnutia súdu, konkrétne voči výroku o vyporiadaní? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2014)

Dobrý deň,

k Vášmu problému existuje judikát, ktorý hovorí o tom, že ak je podané odvolanie len proti vyporiadaniu automaticky sa týmto odvolaním napáda aj zrušenie, pretože zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva predstavuje jedno konanie.

 

Prikladám spomínaný výrok súdu:

Z IV, str. 748 

"Odvolaním, aj keď bolo výslovne podané len proti výroku o vyporiadaní, je napadnutý aj výrok o zrušení podielového spoluvlastníctva."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Mám takýto problém. S manželom sme spolu nadobudli byt tento rok v januári, ktorý sme vyplatili v hotovosti. Niečo sme mali našetrené my a zvyšnú sumu do celkovej čiastky sme si požičali od jeho otca. Pred požičaním danej sumy sa spravila zmluva medzi mnou, mojim manželom, mojim svokrom a svokrou, v ktorej bolo uvedené v akých splátkach budeme daný byt splácať a že pri neposlaní dohodnutých splátok 3 mesiace po sebe je pozicka splatna v plnej vyske ihned. Takisto je tam uvedené že nemozeme tento byt predat kym nesplatime celu dlznu sumu. Problem je teraz v tom, ze ja som od manzela odisla a planujem dat o rozvod. Jedine co ma brzdi v tomto smere je ten byt a zmluva medzi jeho rodicmi. Viem, ze ak by som dala o rozvod, po rozvode by ten byt isiel do bezpodieloveho spoluvlastnictva, nakolko ja takisto figurujem na liste vlastnictva, kde je to v pomere 1/1. Potrebovala by som sa poradit, co mozem v tomto smere robit. Ako mozem postupovat, aby som nespravila nejaky chybny krok. Ja som o rozvod este nepoziadala, lebo neviem co a ako dalej. S manzelom sa asi tazko dohodnem na nejakom rozumnom rieseni, lebo on mi robi dost problemy. Takze budem rada, ak mi poradite, alebo ma nasmerujete na nejaku cestu. Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o bezpodielové spoluvlastníctvo a pôžičku od rodičov Vášho manžela, táto pôžička Vás brzdí oveľa menej, ako si myslíte. 

 

V prvom rade, rodičia Vášho manžela Vás nemôžu obmedzovať v nakladaní s nehnuteľnosťou. Ustanovenie o tom, že byt nebudete môcť predať, kým nesplatíte celú pôžičku je neplatné. Píšete, že byt po rozvode prejde do bezpodielového spoluvlastníctva, tak to však nie je. Byt už je v bezpodielovom spoluvlastníctva a okamihom rozvodu Vám začína plynú 3 ročná lehota na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Pôžička od rodičov má úplne ten istý charakter, ako keby ste si brali pôžičku od kohokoľvek iného. Ide o spoločnú pôžičku a bude sa v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva riešiť ako každý iný dlh. 

 

Nemáte sa teda čoho obávať. Po rozvode napíšte manželovi výzvu na vyporiadanie, určite svoju predstavu, ako si vyporiadanie predstavujete a ak sa nebude chcieť dohodnúť podáte návrh na súd. Musíte mať vopred uvážené, aké kroky mienite podniknúť a ako ďaleko chcete zájsť. Pred podaním návrhu odporúčam aspoň krátku konzultáciu u advokáta zaoberajúceho sa vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo Vašom okolí. Prípadne nám zavolajte, pozrieme sa na Váš prípad.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku