Máte
otázku?

Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Dobrý deň. Je možné vysporiadať bezpodielové vlastníctvo inou ako súdnou cestou ? Chcem prepísať svoj majetok na manželku a deti. Pomôžete  ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

           Z položenej otázky nie je zrejmé, či vo Vašom prípade došlo  k zániku ť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov /ďalej iba "BSM/ za trvania manželstva alebo došlo k zániku BSM rozvodom. Preto v našej odpovedi budeme vychádzať z alternatív a poukážeme na riešenie.

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA

1./ Základná právna právna je obsiahnutá v ust. Občianskeho zákonníka / § 143/ :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z  judikatúry :

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí až vyplatená a prevzatá mzda, nie však nárok na mzdu. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí celá vyplatená mzda, nielen tá jej časť, ktorá zostala po uspokojení osobných potrieb toho manžela, o ktorého mzdový nárok ide. (  NS  ČR, sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972)

 

 

II. ZÁNIK BSM ZA TRVANIA MANŽELSTVA RESP. JEHO MODIFIKÁCIA

         K zániku BSM môže dôjsť aj za trvania manželstva, resp. môže dôjsť k jeho modifikácii v zmysle ust. Obč. zákonníka nasledovnými spôsobmi :  spísanie notárskej zápisnice, zrušenie súdom z dôvodu rozporu s dobrými mravmi a zrušenie BSM  pri podnikaní.

1./ "Za trvania manželstva sa manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Dohody podľa vyššie uvedeného vyžadujú formu notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa". /ust. § 143a/  Obč. zákonníka/.

 

 

2./   "Zo závažných dôvodov, n a j m ä   ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva." /§ 148  Obč. zák./

Príkladom môže byť nezodpovedné nakladanie s majetkom patriacim do BSM jedným z manželov /alkoholizmus, gamblerstvo, branie pôžičiek bez vedomia druhého manžela, ktoré naviac slúžia len tomuto manželovi a pod./ Dobré mravy Obč. zákonník nedefinuje, aj keď tento pojem je použitý vo viacerých  svojich ustanoveniach.

Z judikatúry :

Dobré mravy sú merítkom hodnotenia konkrétnych situácií, zodpovedajúcich všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti so všeobecnými morálnymi zásadami spoločnosti./NS SR č.k. 4 Obdo 29/2007 z 23.08.2008/

Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. / ÚS SR č. k. IV. ÚS 55/2011-19  z 24.2.2011/  

 

 

3./ "Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v čase trvania manželstva aj v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich." /§ 148a/ Obč. zák./

 

                 Vo všetkých prípadoch zániku BSM za trvania manželstva môže sa toto obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

 

 

 

III. ZÁNIK BSM ROZVODOM

         V prípade rozvodu zanikne BSM právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Tu nastávajú v podstate  tri  možnosti vyporiadania BSM a to dohodou, cestou súdu a uplynutím času.

 

1/ "Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a § 149  týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra. "/§149 a nasl. Obč. zák./.

V  prípade dohody platí, že bývalý manželia sa môžu dohodnúť na vyporiadaní podľa svojho uváženia, neplatí tu, že podiely vyporiadavajúcich sa manželov musia byť v jednej polovici k celku, je to vec dohody bývalých manželov. Netreba zabúdnúť aj  na prípadné dlhy bývalých manželov, rôzne investície, ktoré boli vykonané z majetku patriaceho do BSM na výlučný majetok jedného z manželov.

Z judikatúry:

Dohoda o vyporiadaní BSM, ktorej predmetom nie je celý majetok spadajúci do BSM a ani dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou prípadne jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, nie je neplatná pre rozpor s § 150 OZ. /NS SR sp. zn. 4 Cdo 147/2011/

  

 

2./ Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou bývalých manželov, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Pri vyporiadaní v zmysle ust. 150 Obč. zákonníka "sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Do právoplatného ukončenia konania pred súdom môžu manželia uzavieť dohodu o vyporiadaní BSM, prípadne súdne konanie je možné ukončiť aj zmierom.

Z judikatúry :

1./ Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku.  Zákon výslovne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže byť tak vyjadrená nie len percentom, či zlomkom, ale aj prikázaním veci jednému z manželov bez toho, aby bol zaviazaný finančne sa s druhým manželom, pokiaľ ide o túto vec,  vyporiadať. /Nález I.ÚS 537/2012/

 

 

3./ Tretí spôsob vyporiadania BSM po rozvode je vyporiadanie, kedy  bývalý manželia neurobia žiadne úkony, k vyporiadaniu dôjde uplynutím času /t.j. nevyvrátiteľná právna domnienka/ nasledovne /ust. § 149/ :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. " /ust. § 149 Obč. zák./

 

 

 

IV. RIEŠENIE

           V otázke píšete, že chcete vyporiadať BSM nie cestou súdu,  chýba však  údaj o nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

           Pokiaľ rozvedený nie ste a ani nedošlo k zániku BSM niektorým z vyššie uvedených spôsobov /viď bod II./ s majetkom v BSM môžete disponovať spoločne s manželkou na základe vzájomnej dohody a to či formou darovania alebo spísania kúpnopredajnej zmluvy, kde obdarovanými budú  deti, prípadne Vami určené osoby. Darovať manželke za trvania manželstva majetok, ktorý je predmetom BSM nemôžete, nakoľko aj ona je jeho vlastníčkou.

           S Vašim výlučným  majetkom,   ktorého ste jediným vlastníkom a  teda nepatrí do BSM, môžete disponovať podľa svojho uváženia  a darovať ako  manželke, tak aj deťom, prípadne iným osobám.

 

            Pri  disponovaní  s nehnuteľnosťami  či už v BSM alebo vo výlučnom vlastníctve   odporúčame nehnuteľnosti ohodnotiť na základe znaleckého posudku, čo je dobré ako z hľadiska dane z príjmu pre prípad budúceho disponovania s nimi,  tak aj pre prípad dedenia v budúcnosti. Netreba zabudnúť ani na súvisiace otázky ako je napr. daň z nehnuteľností, zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania celej nehnuteľnosti.

 

          V prípade ak došlo k zániku BSM  rozvodom, postup vyporiadania  BSM  dohodou je uvedený v bode III. 1./ tejto odpovede.   Odporúčame nezabudnúť  na všetky aktíva, pasíva - dlhy, na prípadné  zriadenie vecného bremena, vyporiadať aj použitie  majetku z BSM na výlučný majetok jedného z manželov, prípadne  vnesenie majetku z výlučného vlastníctva  jedného z manželov  do BSM,  vnesenie majetku z BSM do podnikania. 

            Pre prípad, že by k dohode nedošlo, v súdnom konaní súd zabezpečí  súdneho znalca na ohodnotenie majetku.

Tu platí, že "Pri oceňovaní (hnuteľných a nehnuteľných) vecí patriacich do vyporiadavaného BSM sa vychádza zo stavu veci ku dňu zániku BSM, avšak z ceny v čase, kedy dochádza k vyporiadaniu (viď R 42/1972).

               V každom prípade dohoda medzi bývalými manželmi o vyporiadaní BSM  je lepšia, ušetrí sa čas,  súdne poplatky a náklady spojené so súdnym  konaním, vrátane trov právneho zastupovania. Vo všetkých prípadoch disponovania s  nehnuteľnoťami  advokát súčasne zabezpečí aj zápis príslušných zmien v katastri nehnuteľností.

 

 

 

             Pri  disponovaní  s nehnuteľnosťami  či už v rámci BSM, v rámci vyporiadania  BSM alebo vo výlučnom vlastníctve   odporúčame nehnuteľnosti ohodnotiť na základe znaleckého posudku, čo je dobré ako z hľadiska dane z príjmu pre prípad budúceho disponovania s nimi,  tak aj pre prípad dedenia v budúcnosti. Netreba zabudnúť ani na súvisiace otázky ako je napr. daň z nehnuteľností, zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania celej nehnuteľnosti.

 

 

 

V.   ZÁVER 

            Nepoznáme Vašu osobnú situáciu /napr. rozsah BSM,  podnikanie manželov alebo jedného z nich,  dlhy, a pod./, ale je potrebné resp. vhodné uviesť, že  ak by jeden z bývalých manželov  úmyselne  vzdal majetku a došlo by k ukráteniu jeho veriteľov, platí aj ust. § 42a/ a nasl. Obč. zákonníka :

           "Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom /okrem iných / aj medzi džníkom a osobou jemu blízkou (§ 116 a 117). Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu." 

Jedná sa o tzv. odporovateľnosť právnych úkonov.

 

          V  každom prípade  odporúčame pri vyporiadaní BSM minimálne konzultáciu s advokátom, ktorý Vás upozorní na možné úskalia vyporiadania, a pri riešení veci dohodou medzi bývalými manželmi vec bude riešená tak, aby nedošlo k opomenutiu niektorých okolností súvisiacich s vyporiadaním BSM. Advokát Vám môže pomôcť zabezpečiť celé vyporiadanie BSM, či už dohodou alebo zastupovaním na súde jedného z manželov.

 

           V prípade, že súčasťou vyporiadania by boli zmluvy o prevode nehnuteľnosti a tieto by boli spisované advokátom máte právnu istotu, že zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody /jedná sa o tzv. autorizáciu zmluvy advokátom  v zmysle ust. § 1a/  zákona o advokácii/.

          Nie menej dôležité je aj to, že advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.

         Kancelária JUDr. FICEK - FICEKOVÁ je poistená do sumy 1,5 milióna eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám prosbu ohľadom BSM. Potreboval by som poradiť ako do BSM dostať majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva. Vlastním auto a byt a bol by som rad, keby sa po sobáši stala mojou dedičkou manželka a jej dcéra. 
Prosím o krátku radu ako postupovať, napríklad spíšeme nejakú zmluvu medzi nami už ako manželmi, alebo notársku zápisnicu?
PS: predpokladám, že to, že sme občania SR a majetok mám (mame) v ČR situáciu nekomplikuje, aspoň dúfam.
Veľmi pekne ďakujem. Robert

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
1./ Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti v ČR, ako aj auta, spísanie notárskej zápisnice o rozšírení BSM prichádza do úvahy len po uzatvorení manželstva /z otázky usudzujeme, že nie ste manželia/. Ak by ste aj spísali notársku zápisnicu o rozšírení BSM, nehnuteľnosti, ktoré ste nadobudli pred uzatvorením manželstva sú vo Vašom výlučnom vlastníctve a nemôžete tieto pojať do BSM a to z dôvodu, že notárska zápisnica sa spisuje s právnymi účinkami len do budúcnosti a teda nie spätne.
Riešením pre Vás, aby aj manželka bola vlastníkom nehnuteľnosti, je spísanie darovacej zmluvy na dohodnutý podiel podľa právnych predpisov ČR. Uvedené sa týka aj auta - spísanie darovacej zmluvy a následný prepis na dopravnom inšpektoráte.

2./ V otázke uvádzate, že chcete, aby dedičom nehnuteľnosti a auta sa stala Vaša manželka, resp. budúca manželka a jej dcéra. Dcéra Vašej manželky nie je však Vašim zákonným dedičom.
Preto do úvahy na riešenie prichádza spísanie závetu v prospech manželky resp. budúcej manželky a jej dcéry. 
Z otázky usudzujeme, že Vy sám nemáte potomkov, lebo v tomto prípade platí aj ust § 479 Obč. zákonníka a síce, že v prípade spísania závetu sa maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko koľko robí ich zákonný dedičský podiel a plnoletým potomkom jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. Ak by závet uvedenému odporoval, bol by v tetjo časti neplatný.

Záver :

Najjednoduchším riešením a finančne najmenej nákladným je spísanie závetu. Naviac závet môžete kedykoľvek zmeniť. Závet odporúčame spísať u notára.  Život môže priniesť rôzne situácie, a v prípade spísania darovacích zmlúv je obtiažne domáhať sa vrátenia daru.

 


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ideme sa s manželom rozvádzať. Môžem vystaviť niečo ako čestné vyhlásenie o tom, že sa vzdávam všetkých nehnuteľností a pozemkov, ktoré nadobudol (dedil po otcovi) počas trvania manželstva v prospech deti? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň, majetku, ktorý manžel zdedil po otcovi, sa nemusíte nijako vzdávať, pretože takto nadobudnutý majetok (aj keď nadobudnutý počas manželstva) nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na takýto majetok sa teda nebude prihliadať ani v prípade, ak by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM a došlo by na vyporiadanie BSM súdnou cestou. Rovnaké platí aj o majetku, ktorý jeden z vás nadobudol počas manželstva darovaním.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rok pred svadbou kúpil manžel byt na hypotéku, ja som kúpila všetko vybavenie do bytu. Doklady o kúpe mám len z elektroniky. Chcem sa poradiť v prípade rozvodu, budem mať na niečo nárok? Je možné napísať, že všetko zariadenie je moje alebo ma z neho vyplatí, podpísať a dať overiť notárovi alebo aké by bolo najlepšie riešenie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň. Najdôležitejšou skutočnosťou je to, že byt a zariadenie boli kupované ešte pred uzavretím manželstva, a preto nejde o spoločný majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V zásade teda platí, že byt patrí len Vášmu manželovi a zariadenie zase len Vám. Z tohto pohľadu teda nejde o predmety, ktoré by mali byť po rozvode vyporiadavané.

Pre úplnosť si však dovoľujem uviesť jednu poznámku, a síce k úveru, ktorý si bral Váš manžel pred svadbou a z ktorého financoval kúpu bytu. Tento úver (pokiaľ úverová zmluva neustanovuje niečo iné), by mal patriť len jemu. Pritom ak ste tento úver splácali spoločne počas manželstva, a to zo spoločných prostriedkov, som toho názoru, že by ste po prípadnom rozvode mohli od manžela žiadať vyplatiť polovicu toho, čo ste dali zo spoločných prostriedkov na tento úver.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, žijeme s druhom v dome, kde on je výlučným vlastníkom. Na dome viazne ťarcha hypotekárneho úveru. Dom sme zrekonštruovali za moje peniaze, nábytok v ňom je rovnako môj. Ako by bolo možné ošetriť zmluvne tieto vzťahy vzhľadom k tomu, že druh má z predchádzajúceho manželstva dve deti, my mame dve deti spoločne a žijeme v spoločnej domácnosti. Obaja mame záujem, aby sme to mali všetko vysporiadané aj na papieri. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Je správne, že uvedenú vec chcete riešiť aj písomne. Odporúčame spísanie darovacej zmluvy.

Odporúčame súčasne pozrieť podmienky hypotekárneho úveru. . Občiansky zákonník neustanovuje zákaz prevodu zaťaženej nehnuteľnosti. Napriek tomu ale môžete mať v zmluve o zriadení záložného práva s veriteľom dohodnuté, že v prípade prevodu je nutný súhlas veriteľa a v prípade porušenia tohto záväzku vás môže veriteľ sankcionovať /napr. zosplatnenie úveru/.

Nakoľko na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, odporúčame súčasne vyžiadať súhlas banky na prevod časti nehnuteľnosti.

Hnuteľné veci : Odporúčame  písomný prejav uznania vlastníctva.

Vo veci sa môžete obrátiť aj na  našu advokátsku kanceláriu, e mail  : advokat@ficek.sk.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu dá sa počas manželstva rozdeliť BSM pokiaľ nechcem rozvod. Napr. Že si rozdelíme dlhy dohodou? Mame spoločný byt + hypotéku a dva úvery. Ak sa dohodnem s manželom, že byt sa napíše na mňa samozrejme aj hypotéka a úvery naňho dalo by sa to tak spraviť? Ak je tam vážny dôvod, že manžel ma problémy s gemblerstvom Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň,

podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Práve gamblerstvo je podľa môjho názoru považovať za konanie manžela, ktoré odporuje dobrým mravom, pretože ohrozuje Váš spoločný majetok. Bolo by vhodné podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva. V návrhu však budete musieť náležite odôvodniť, prečo sa domáhate zrušenia BSM. Dohodou to v našom právnom systéme nie je možné. Nie počas existencie manželstva.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázočku čo sa týka majetku môjho rodinného známeho. Potrebujem v podstate len poradiť. Môj známy sa nedávno rozviedol s bývalou ženou, ktorá ho podvádzala majú dve deti a spoločný dom. Bývalá žena sa odsťahovala aj s deťmi do podnájmu. Hypotéky bola spoločná ešte predtým na byt potom to prefinancovali na ten dom. Teraz si jeho ex chce zobrať hypotéku len na seba. Jej bývalý ex manžel má ísť s ňou do banky. A moja otázka znie tak, že teraz, keď chce ona prepísať celú hypotéku na seba a za dom ešte nie sú vyrovnaní, vie ho ona s týmto spôsobom nejako z toho vyšachovať a vyhnúť sa tomu rozdeleniu majetku tak, aby mu nemusela nič platiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že dohodu o vyporiadaní BSM je možné uzatvoriť iba v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozvodu manželstva. V prípade, že by nedošlo k uzatvoreniu dohody a ani podaniu žaloby na súd, uplatnila by sa zákonná domnienka. Pri nehnuteľnostiach potom platí, že je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov, pričom výška ich podielov je 1/2. Ak sa vyporiadava spoločná hypotéka z manželstva vychádza sa z toho, že ten z manželov, ktorý sa stane výlučným dlžníkom z hypotéky má nárok na náhradu vo výške 1/2 zostatku hypotéky (tzv. vyrovnávací podiel). Predpokladám, že bývalá manželka Vášho známeho bude požadovať od neho túto náhradu (inak neviem prečo by sa chcela dobrovoľne stať výlučným dlžníkom). Je možné, že následne bude chcieť do svojho vlastníctva aj predmetný rodinný dom. Na to, aby sa predišlo problémom a nezhodám, odporúčam im vyporiadať BSM po rozvode komplexne (t.j. nielen úver, ale aj nehnuteľnosť).


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj ex manžel v r. 2016 predal svoju firmu, ktorú založil pred 20 rokmi ešte počas nášho manželstva a za spoločne peniaze. Mám nárok na podiel z predajnej ceny? Ak áno, ako mám postupovať? Teraz chce uzatvoriť nové manželstvo a, keďže mame spoločnú chalupu, kde sme v LV obidvaja ako BVM, môže disponovať so svojou polovicou bez môjho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň,

na použitie majetku patriaceho do BSM musí mať manžel (podnikateľ) súhlas druhého manžela. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podľa judikatúry súdov, je podnik predmetom BSM, len ak boli podnikateľmi obaja manželia. Ak podnikateľskú činnosť v súvislosti s týmto podnikom vykonával len jeden z manželov, ide o jeho majetok. Vy však môžete v zmysle § 150 OZ pri vyporiadaní BSM požadovať, aby Vám manžel nahradil to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho majetok, teda aj podnik.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas manželstva bývalý manžel uzatvoril úverovú zmluvu, kde je uvedený, ako dlžník (sám) avšak popritom ma presvedčil, aby som podpísala ručiteľský záväzok, t.j. figurujem popri úverovej zmluve, ako ručiteľ. V súčasnosti sa rozvádzame a mňa oslovil advokát veriteľa, že mám úver splatiť, keďže bývalý manžel úver prestal platiť. Peniaze z úveru sa použili ešte počas manželstva do spoločného majetku. Zároveň, som presvedčená , že peniaze čerpal aj po rozvode, keďže išlo o kontokorentný úver. Tento úver bývalý manžel v žalobe o vyporiadanie bsm nespomenul na súde, ani nie je zahrnutý v návrhu na vyporiadanie. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň,

ak ste prevzali ručiteľský záväzok za dlh Vašeho manžela  ste povinná ho uhradiť, ale len v tom prípade, ak veriteľ dlžníka (Vášho manžela) predtým, než Vás vyzval, písomne požiadal, aby mu dlh splnil.  (§ 548 ods. 1 OZ).

Keďže sa pôžička použila na spoločný majetok, patrí do BSM a mala by byť zohľadnená pri vyporiadaní. Odporúčam Vám úver vyplatiť (ak veriteľ splnil svoju povinnosť písomne vyzvať dlžníka), pretože ak sa tejto povinnosti vyhnete, vzrastú Vám náklady (úroky z omeškania, prípadne neskôr trovy súdneho konania a trovy exekúcie).

Rovnako odporúčam navrhnúť súdu, aby do masy BSM tento dlh zahrnul, ako spoločné pasívum. 


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Kupila som nehnutelnost a mám tam jednu staršiu pani, ktora má podiel 2/28. Ja som ju kontaktovala už viac krat, že ju chcem vyplatit, no ona neprišla na dohodnute stretnutie. Ako by som tuto situaciu vedela riešiť? Vopred ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň. Vyporiadať podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti je možné dohodou a ak k dohode nedôjde, len prostredníctvom súdu. Je možné osloviť mediátora, ktorý ziniciuje mediačné stretnutie. Ide o mimosúdne riešenie sporu. Pokiaľ by sa druhá podielová spoluvlastníčka dostavila na mediačné stretnutie a mala by záujem riešiť celú vec mimosúdne je možné aj prostredníctvom mediácie uzavrieť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorá bude spôsobilá na zápis do katastra nehnuteľností. Ak sa však na mediáciu nedostaví je potrebné sa obrátiť s návrhom na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd. Mediácia je vhodná v prípade, ak sa viete s protistranou dohodnúť. Mediátor nie je advokát, preto sa na jeho rady nespoliehajte. Je to skôr o dohode. Predtým Vám ale odporúčam kontaktovať druhého podielového spoluvlastníka písomne s Vašim návrhom na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Odkupil som pozemok, vratane zastavby starymi domami, na zastavbu bolo vydane buracie povolenie, jeden z tychto domov je v spoluvlastnictve s romskym spoluobcanom v podiele 1/2. Na pozemku planujem bytovu vystavbu, po dorieseni majetkovopravnych vztahov k domu, ktory je v spoluvlastnictve. Viete poradit legalny spôsob ako zakonne postupovat tak, aby sa dotycny obcan vystahoval a mohla realizovat vystavba. Ake moznosti pripadaju do uvahy? Dakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom vyporiadania podielového spoluvlastníctva je vyporiadanie dohodou. Tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva však prichádza do úvahy iba vtedy, ak sa viete dohodnúť na výške odplaty za jeho spoluvlastnícky podiel. Ak sa Vám s ním podarí dohodnúť, tak priamo v dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je uvedené, že sa v určitej lehote (zväčša 30-60 dní) musí podielový spoluvlastník vypratať nehnuteľnosť. Na základe tejto dohody sa vykoná aj zmena zápisu v katastri nehnuteľnosti tak, že sa výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti stanete Vy. V prípade, že sa Vám s ním podarí dohodnúť môžete nás kontaktovať ohľadom vypracovania dohody, ktorá bude mať všetky zákonné náležitosti, aby okresný úrad na základe nej vykonal zmenu v katastri nehnuteľnosti. Ak sa Vám s ním nepodarí dohodnúť, budete musieť podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Takéto súdne konania však patria medzi tie najzdĺhavejšie a z finančnej stránky medzi najnáročnejšie.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Moja dcéra je rok rozvedená, s manželom si kúpili trojizbový byt na dedine. Zobrali si z banky úver na tento byt. Dcéra sa po rozvode odsťahovala do Českej republiky a keďže neplatí časť nájomného ani časť pôžičky, jej bývalý manžel chce, aby sa vzdala polovice bytu v prospech ich dieťaťa, s čím ona súhlasí, ale nevedia akou právnou formou sa toto môže vykonať v prípade, že ona nemôže prísť na Slovensko. Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že predmetný byt má Vaša dcéra s jej bývalým manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej len BSM). V takom prípade môžu uzavrieť dohodu o vyporaidaní BSM v prospech tretej osoby – ich spoločného dieťaťa. Podpisy na zmluve o vyporiadaní BSM musia byť úradne overené. Navyše pri zmluvách uzatváraných v prospech tretej osoby je nutné, aby tretia osoba (v tomto prípade dieťa) prejavila s dotknutou zmluvou súhlas. Pritom ak dieťa ešte nie je plnoleté, tak tento právny úkon bude musieť schváliť súd.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den prajem. Chcel by som sa poradit ohladom spravy s majetkom nadobudnutym pocas 12 rocneho byvania s mojou manzelkou. Moja manzelka ma podvadza s inym, tak som jej oznamil, ze je koniec. Mame spolu 2 chlapcov a rodinny dom, ktory bol oceneny na £150.000 a je potrebne splatit hypoteku nejakych 40.000 tisic libier. Ona si chce nechat dom pritom nema staly prijem. Ja som jej akceptoval 40.000 ked ma vyplati, tak jej ho necham. Do toho domu som vrazil nemale peniaze na rekonstrukciu dokopy asi 85tisic libier. Co ak by to islo na sud, ako sa to rozdeluje tu v Anglicku, ked si ho chce nechat ona? Dakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň,

nakoľko ide o majetok nachádzajúci sa v Anglicku, budú sa na vyporiadanie uplatňovať anglické zákony, ktorých obsah mi nie je známy, keďže sa naša advokátska kancelária orientuje najmä na slovenské právo. Bude možno lepšie, ak sa s touto otázkou obrátite na anglického advokáta, ktorý pozná tamojšie predpisy a dokáže Vám odpovedať.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ohľadom môjho problému. Bývalá manželka podala návrh na vysporiadanie bezpodielového vlastníctva - a to 1 izbového bytu a to takým spôsobom, aby celý byt súd pridelil jej, nakoľko ona má dôkazy, že sa kúpil za jej peniaze. Ja mám dôkazy, že sa kúpil rovnako za moje, ale neviem, či ona tie papiere náhodou nezobrala a či to budem môcť na súde dokázať. Ale podľa mňa sú v manželstve peniaze spoločné, teda jej nemôže súd prideliť byt, hoci by sa kúpil za jej peniaze. Ide o to, že ona ten návrh podala 26.02.2016 a právoplatnosť rozsudku o rozvode je 13.03.2013. Teda neviem, či sa teraz jedná o podielové, alebo bezpodielové vlastníctvo. Nakoľko dňom návrhu neprešli 3 roky, ale dnešným aktuálnym dňom áno. Chcem sa opýtať, či ja môžem teraz prepísať svoju polovicu bytu na moju súčasnú manželku, ak bývalá podala návrh na vysporiadanie bezpodielového vlastníctva. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom Alexander 

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň,

zákonná fikcia vyporiadania po 3 rokoch nenastala, nakoľko v tejto lehote bol podaný návrh na vyporiadanie BSM. Rozhodujúci je deň podania žaloby. Pokiaľ ide o to, či byt patrí alebo nepatrí do BSM, rozhodujúce je, či sa kúpil len za výlučné prostriedky manželky, alebo boli použité (aj keď len veľmi malá časť) aj prostriedky spoločné. Ak sa na kúpu bytu použila, hoci aj malá časť spoločných prostriedkov, potom byt patrí do BSM. Budete však musieť preukázať, že sa použili aj spoločné prostriedky. Ak nedisponujete listinami, tak aspoň svedkami, výpismi z účtov, či inými potvrdeniami a pod. Pokiaľ byt nie je vyporiadaný, má sa za to, že je stále v BSM, kde platí, že každý z manželov je vlastníkom celej veci. Bez súhlasu bývalej manželky nemôžete na svoju terajšiu manželku previesť byt.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, prosím odpoviete mi na otázku-dcéra a zať sú vlastníkmi domu, splácajú hypotéku, je podaný návrh na rozvod, moja otázka -dá sa zaťova časť domu prepísať na dcéru ešte pred rozvodom, zať sa chce vzdať svojej časti v prospech mojej dcéry, dcéra chce mať poistku, že svoj názor po rozvode nezmení, zať už v dome nebýva, dôvod rozvodu je nevera zo zaťovej strany, vopred veľmi pekne dakujem za odpoved

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2016)

Dobrý deň,

ak je dom v ich spoločnom bezpodielovom spoluvlastníctve, potom nebude môcť zať previesť na Vašu dcéru svoju "polovicu". Ide o to, že v BSM sú ako keby obaja manželia plnohodnotnými vlastníkmi celej nehnuteľnosti a nie konkrétneho podielu. Z toho vyplýva, že nemôže na Vašu dcéru previesť niečo, čo jej už patrí. Ak by však bol dom v ich podielovom spoluvlastníctve, potom by samozrejme mohol na ňu previesť svoj podiel. To, či nehnuteľnosť patrí, alebo nepatrí do ich BSM závisí od toho, kedy ju nadobudli. Ak ju nadobudli za trvania manželstva, potom bude patriť do BSM. Po právoplatnom rozvode manželstva si môžu BSM vyporiadať.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň želám. Nie je mi jasné, či úvery, ktoré som podpísal iba ja, sa po rozvode vyporiadajú alebo nie? Mám vysoký dlh v banke. Úver som si bral počas manželstva, ale bývalá manželka nie je spoludlžník, pretože bola celý čas trvania manželstva nezamestnaná, teda úvery sú iba na mňa - s mojim podpisom. Chcem však podať návrh na vyporiadanie BSM, pretože nezvládam splácať splátky. Okrem nich platím aj vysoké výživné. Chcel by som aby sa splátky rozdelili medzi nás oboch. Myslíte že mám šancu uspieť? Ďakujem, Peter.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 25.05.2016)

Dobrý deň, v zmysle judikatúry nepotrebuje manžel na pôžičku či úver súhlas druhého manžela, pretože týmito zmluvami sa prostriedky ešte len nadobúdajú. Až keď by ste za tieto peniaze kúpili nejakú vec, patrila by do BSM. Pri vyporiadaní BSM sa však prihliada aj práve na takéto situácie, kde jeden z manželov použil na zaobstaranie spoločnej veci výlučné prostriedky. Pri vyporiadaní môžete požadovať, aby Vám bolo uhradené to čo ste zo svojho výlučného majetku vynaložili na spoločný majetok. V podstate, ak manželka tiež užívala dané veci a mala z nich prospech, potom máte nárok na zaplatenie pomernej časti, najčastejšie polovice. Záleží však na konkrétnych okolnostiach a podrobnostiach prípadu.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, poprosil by som o radu pred 4,5 roka som kupoval byt na hypoteku, ale pri zapisu do katastra bola uvedena ako spolumajitel aj moja priatelka (nie sme manzelia). Nechcel som ju zapajat do hypoteky, lebo by mi tym klesla bonita nakolko jej prijem bol minimalny. Nakolko priatelka so mnou konci vztah tak potrebujem jej podiel previest na seba. Vieme sa dohodnut len to musi byt nejako pravne podchytene. Zo vztahu sa narodila dcerka, ktora ma 2,5 rok. Uvazoval som, ze ju vyplatim 1/2 uz zaplatenych splatok hypoteky alebo druha moznost, ze priatelka prevedie svoj podiel na nasu dcerku a ja budem dalej platit hypoteku. Teraz neviem co bude lepsie a hlavne jednoduchsie. Za Vasu odpoved vopred pekne dakujem. S pozdravom

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 09.04.2016)

Dobrý deň, oba Vami opísané možnosti sú približne rovnako právne náročné. V prvom prípade budete musieť s Vašou priateľkou uzatvoriť zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V zmluve sa uvedie, že sa podielové spoluvlastníctvo zrušuje a výlučným vlastníkom sa stávate Vy, pričom Vašej priateľke za jej podiel vyplatíte sumu vo výške predstavujúcej polovicu doteraz zaplatených splátok. Následne túto zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti zašlete príslušnému okresnému úradu, katastrálny odbor na vklad vlastníckeho práva do katastra. Po právoplatnom kladnom rozhodnutí okresného úradu, katastrálny odbor sa stanete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti.

V druhom prípade bude musieť Vaša priateľka spísať darovaciu zmluvu s Vašou maloletou dcérou o tom, že jej daruje svoj podiel vo výške 1/2 na predmetnej nehnuteľnosti (Vaša dcéra bude zastúpená Vami ako zákonným zástupcom). Tento právny úkon bude musieť za maloletú dcéru schváliť opatrovnícky súd (súd podľa miesta bydliska Vašej dcéry). Následne sa táto darovacia zmluva spolu s rozsudkom súdu o schválení právneho úkonu a návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti zašle okresnému úradu, katastrálny odbor. Po právoplatnom kladnom rozhodnutí okresného úradu bude popri Vás spoluvlastníčkou nehnuteľnosti aj Vaša dcéra.

Výber medzi týmito možnosťami závisí na tom, či sa chcete stať výlučným vlastníkom nehnuteľnosti alebo spoluvlastníkom s Vašou dcérou. Rovnako druhý prípad môže byť z dôvodu schvaľovania právneho úkonu súdom trochu viac časovo náročnejšie. V prípade, že máte záujem o vypracovanie predmetných zmlúv, kontaktujte nás na emailovej adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom som sa rozviedla v roku 2014 z dôvodu jeho psychického týrania, čo mám doložené aj dokladmi od psychológa, súdneho znalca, aj keď nie priamo, ale je tam uvedené, že jeho správanie zle vplýva na deti-dvojičky. Mne zistili tetániu, ktorá sa po rozvode od roku 2014, opakovane v intervaloch opakuje. Prvé príznaky strputia celého tela boli v čase po rozvode, keď ostal bývať somnou v byte a neustále sa mi vyhrážal, čo je podložené aj policajnými správami. Nakoniec som podala predbežné opatrenie na vysťahovanie exmanzela z bytu spolu s dokladmi od môjho psychológa ale aj detského psychológa, psychológa z kurately, súdneho znalca, z polície, v čom mi súd aj vyhovel a ex sa musel vysťahovať. Moja otázka znie: Ak mám trvalé následky z dôvodu psych. týrania exmanzela nakoľko sa mi tetanické záchvaty opakujú, o čom mám aj zdravotné podklady, je možné na súde žiadať pri vysporiadaní BSM o to, že ex mi spôsobil trvalé psychické následky, nakoľko sa tetánia opakuje, a tým mu nevznikne nárok na finančné vysporiadanie z BSM? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, násilné správanie jedného z manželov podľa môjho názoru môže mať vplyv na výsku vyrovnacieho podielu zo spoločného majetku pri jeho vyporiadaní. V dôsledku páchania fyzického násilia, možno takú osobu vylúčiť zo spoločného užívania veci, vo Vašom prípade bytu, nie však zbaviť takú osobu vlastníckeho práva. Argument fyzického násilia možno použiť v konaní o vysporiadanie spoločného majetku ako okolnosť odôvodňujúcu prikázanie veci do výlučného vlastníctva poškodeného manžela, avšak vždy s povinnosťou vyplatenia zodpovedajúceho finančného vyrovnania. Na výšku finančného vyrovnania však vplývajú viaceré okolnosti, ktoré pretrvávali v manželstve.  Prihliada sa predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Nie je preto vylúčené, aby fyzické násilie vplývalo na uvedené faktory tak, že v konečnom dôsledku znížia podiel Vášho bývalého manžela na majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Prosim vas, pomozte mi. Byvam u manzela v dome, ktory dostal darom. Vzali sme si spotrebny uver na pristavbu, ktory bol na moje meno, kedze vtedy to z jeho prijmu nevychadzalo a pristavoli miestnosti na jeho dome. Rozviedli sme sa 25.02.2016, v marci okolo polovicky mesiaca cakame na papiere a overenie pravoplatnosti. Otazka znie, ked odidem po pravoplatnosti, kto ma nadalej splacat uver, ktory je sice na moje meno, ale vyuzivat ho nebudem a mame spisanu aj dohodu o vysporiadani, ale este nie overenu a vysporiadanie sme dohodli k 29.02.2016 zatial podanim ruky. Cize si myslim, ze by to mal platit v plnej vyske on a robit vsetko preto, aby ho vyplatil cely a ja tak mala ciste meno, aby som si mohla zariadit spolu s dcerou novy zivot. Neviem co robit. Ak mi odpoviete, velmi by ste mi pomohli, dakujem vam.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že pri rozvode je dôležité to, kedy nadobudne rozsudok o rozvode právoplatnosť. Až týmto dňom zaniká manželstvo a tiež bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“). Preto akékoľvek dohody o vyporiadaní BSM je potrebné realizovať až po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, prípade je možnosť dohodnúť si tzv. odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy. Za daných okolností bude pre Vás asi jednoduchšie počkať na právoplatnosť rozsudku. Následne by ste mali osloviť úverujúcu banku ohľadom možností prevodu úveru na Vášho bývalého manžela a s ohľadom na informácie od banky uzavrieť zmluvu o vyporiadaní BSM. Pokiaľ ste totiž na úverovej zmluve Vy, mám za to, že banka bude úver vymáhať od Vás (ako od úverového dlžníka).


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ja ako zalobkyňa som podala žalobu na vyporiadanie BSM na súd oneskorene. Poradte prosím ako mám postupovať ďalej keď dohoda s bývalým manželom nie je možná. Jedná sa iba o hnuteľný majetok. Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, ak ste podali návrh na vysporiadanie BSM oneskorene (t.j. po 3 rokoch od rozvodu), tak konanie o vysporiadanie BSM bude zastavené. Pri hnuteľných veciach platí, že patria tomu z manželov, ktorý ich po rozvode užíval. 


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Môžem si počas manželstva kúpiť byt tak, aby bol výhradne iba v mojom vlastníctve a nebol predmetom bezpodielového spoluvlastníctva?

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ si chcete počas trvania manželstva kúpiť byt tak, aby bol výlučným majetkom iba jedného z manželov, môžete si formou notárskej zápisnice zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka. Ďalšou možnosťou by bolo to, že byt budete financovať iba z Vašich výlučných prostriedkov (napr. získaných darom alebo dedením).


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opytat, ako sa ohodnocuje majetok po rozvode? Kupili sme auto počas manželstva a aj cele zariadenie do nájomného bytu. Po rozvode exmanzel byva v byte a ja mam auto. Exmanžel čaká, že mu za auto vyplatím sumu, ktorá nie je reálna k momentalnej hodnote vozidla, preto ma zaujima, aka hodnota je rozhodujúca, ci kúpna alebo momentálna a taktiež aj zariadenie v byte. Pretože podla môjho exmanzela sa auto berie podla kupnej ceny ale byt podla momentalnej. Je niekde v zákone uvedené ako ohodnocuje majetok po rozvode sud? Ďakujem

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) platí zásada, podľa ktorej je rozhodujúci stav veci patriacej do spoločného majetku ku dňu zániku BSM (vo Vašom prípade ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva). Stav veci sa hodnotí predovšetkým s ohľadom na jej vek a mieru opotrebenia. Tento technický stav veci je rozhodujúci pre jej ocenenie. Cena týchto veci sa určuje podľa cien platných v čase, keď sa vykonáva vyporiadanie. Teda hodnota vozidla ako aj hodnota vecí tvoriacich zariadenie bytu, bude určovaná podľa cien platných v čase vyporiadania. Ak sa na cene s bývalým manželom nedokážete dohodnúť, hodnota bude určená znaleckým dokazovaním.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by som sa mohol objednať na osobné stretnutie vo veci vyrovnania majetku po rozvode (jedná sa o dvojizbový byt v novostavbe, rozvod som mal pred rokom). Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, áno, konzultácie v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva poskytujeme. Osobné konzultácie sú spoplatnené. Pripravte si všetky podklady, ktoré máte v súvislosti s BSM, taktiež si môžete pripraviť otázky (aby sme prebrali na konzultácii všetko, čo budete chcieť). Napíšte nám mail na mailovú adresu uvedenú na našej stránke ficek.sk.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Chcel som sa opytať, ako riešiť problem bezpodielového vlastnictva s byvalou, ked ma nechce vyplatiť a ako ju donutiť vyplatiť ma.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, problém bezpodielového spoluvlastníctva s bývalou manželkou sa dá riešiť najskôr mimosúdne a ak sa nebude chcieť dohodnúť, tak potom súdnou cestou. Dôležité je však vedieť, či máte na niečo nárok. Ak nám napíšete podrobné informácie o tom, čo ste nadobudli počas manželstva a z čoho by ste mali byť vyplatený, môžem Vám odpovedať celkom presne (odpoveď je zadarmo), na čo máte nárok a ako by ste mali postupovať. Napíšte mail na advokat@ficek.sk.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, minulý rok v júli ma rozviedli, súd určil výšku výživného, maloletého syna do výchovy matky, vyše dvoch rokov bývam v podnájme, chcel by som sa informovať, ako to je s BSM, s bývalou manželkou sa nedá dohodnúť, pokúšal som sa o to viac krát, či treba o to požiadať, aké tlačivo ku tomu potrebujem (vzor ) a kde sa to podáva. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň, vzor k bezpodielovému spoluvlatníctvu neexistuje. Postupovať by ste mali nasledovne: 

1/ najskôr vyzvať manželku písomne k tomu, aby sa s Vami vysporiadala. Uviesť vo výzve, čo chcete vysporiadať a ako si vysporiadanie predstavujete

2/ počkať na reakciu manželky.

3/ ak reakcia manželky nepríde, potom odporúčam minimálne si dohodnúť stretnutie s advokátom, ktorý sa zaoberá bezpodielovým spoluvlastníctvom a požiadať o radu, či Vaše nároky sú oprávnené a či máte šancu v konaní uspieť a tiež o odhad, koľko bude konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva trvať.

4/ až poto sa obráťte na súd. Žaloba o vysporiadanie BSM je komplikovanejšia ako iná žaloba a preto vyžaduje aj určité vedomosti. 

V konaní je možné sa dať zastúpiť aj advokátom, prípadne si nechať skontrolovať  (alebo vypracovať) žalobu advokátom. My často postupujeme tak, že náhradu trov konania požadujeme, aby uhradila protistrana, klienta tak nakoniec zastupovanie nebude nič stáť. Tento postup závisí od toho, čo v konaní požadujete a či sú Vaše nároky aj obhájiteľné. 

 


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako mam postupovať, aby som nič nezanedbala. Som spoluvlastnickou domu so svojim strykom (pol na pol, vratane pozemku pod domom), ktory zije uz asi 20rokov mimo slovenska, nejavi zaujem o majetok, o vztahy, o nic. Nekomunikuje s nami v tejto veci. Pri dedicskom konani bola hodnota domu stanovena realitnou kancelariou na 21 000 €, vratane pozemku. Ja tento dom momentalne pouzivam ako chatu, sem tam nejake upravy a udrzba. Poistili sme strechu, nakolko je v chatrnom stave. Buduci rok tam planujem urobit rekonstrukciu spodneho poschodia za 15 000 eur. Potrebujem sa poradit, ako mam postupovat. Mam stryka nejako pravnym ukonom vyzvat na majetkove vysporiadanie? Ak mi bude chciet predat dom po rekonstrukcii, bude sa tam zaratavat hodnota domu pred rekonstrukciou alebo po rekonstrukcii? Dakujem za akukolvek radu, v pripade potreby som ochotna za advokatske sluzby aj zaplatit, ak je tam realna sanca na pozitivny postup pre mna :) Dakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, skôr ako investujete do rekonštrukcie spoločnej nehnuteľnosti, odporúčam Vám vyporiadať podielové spoluvlastníctvo s Vašim strýkom. Pokiaľ nie je možná dohoda, vzhľadom na to, že nereaguje na žiadne výzvy či ponuky, máte možnosť začať súdne vyporiadanie žalobným návrhom. V rámci žaloby navrhnete, aby Vám súd prikázal nehnuteľnosti do Vášho výlučného vlastníctva, pričom vyplatíte Vášmu strýkovi primeranú finančnú náhradu za jeho spoluvlastnícky podiel. Vo Váš prospech svedčí dlhoročná starostlivosť a nezáujem druhého spoluvlastníka o spoločný majetok, čo je aj predpokladom účelného využitia nehnuteľností z Vašej strany. Pri rovnodielnych spoluvlastníkoch treba mať na pamäti znenie § 139 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. V dôsledku uvedeného, bez súhlasu Vášho strýka s plánovanou podstatnou rekonštrukciou, riskujete, že bude proti Vám podaná žaloba o ochranu pred zásahom do jeho spoluvlastníckych práv. Advokátska kancelária Vám v prípade záujmu poskytne úplne zastúpenie a po dohode s Vami zvolí optimálnu možnosť riešenia spoluvlastníckych vzťahov.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Idem sa rozviesť, už dva roky nežijem s manželom, on žije u svojej priateľky, ja mám tiež priateľa. Spolu sme nadobudli počas manželstva byt, ako je to s rozdelením majetku. Viem, že sa musíme do troch rokov majetkovo vyrovnať, a čo keď sa na ničom nedohodneme. Môže byt zostať mne, keď ho užívam a manžel v ňom už dva roky nebýva, alebo musím manžela po troch rokoch vyplatiť (polovicou hodnoty)? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ sa s manželom do troch rokov od zániku Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) nedohodnete na jeho vyporiadaní alebo ak v tej istej lehote nepodáte na súd návrh na vyporiadanie Vášho BSM, uplatní sa zákonná nevyvrátiteľná právna domnienka uvedená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V zmysle tejto domnienky sa Vaše BSM k bytu vyporiada tak, že sa stanete obaja podielovými spoluvlastníkmi s rovnakým podielom na byte. Inak povedané, na byt sa prestane vzťahovať režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov a začne sa naň vzťahovať režim podielového spoluvlastníctva. To, že byt užívate a aj budete užívať výlučne Vy neznamená, že sa po troch rokoch od zániku BSM stane Vašim výlučným vlastníctvom. Pokiaľ ide o podielové spoluvlastníctvo, toto možno zrušiť a vyporiadať dohodou alebo rozhodnutím súdu.

Manžela budete musieť vyplatiť, ak si budete chcieť byt nechať.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Asi pred osmimi rokmi som si kupil byt. Pozicku som zobral v pss. Pred rokom som sa ozenil a dal prefinancovat uver do primabanky. A na tejto zmluve je zapisana moja zena ako spoluvlastnik ci rucitel. Chcel som sa spytat l, ake by bolo majetkove vysporiadanie ohladom bytu, ked som ho nadobudol este pred manzelstvom. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 30.07.2015)

Dobrý deň. Nakoľko ste byt nadobudli pred uzavretím manželstva, tento patrí do Vášho výlučného vlastníctva, a preto nebude predmetom prípadného vyporiadania BSM. Na druhej strane však treba upozorniť na kogentné ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníku, v zmysle ktorého je pri vyporiadaní BSM každý z manželov povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na výlučný majetok jedného z manželov. S ohľadom na uvedenú zásadu a Vami opísaný skutkový stav mám za to, že v rámci vyporiadania Vášho BSM by Vaša manželka mohla požadovať vyporiadanie splátok úveru na Váš byt, ktoré boli realizované počas trvania manželstva zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc ohľadom majetkového vysporiadania po rozvode. Môj priateľ je rozvedený 9 rokov, s bývalou manželkou po rozvode neriešili vysporiadanie majetku. Majú spolu postavený RD, no priateľ na LV nefiguruje. Figuruje iba na úvere. Bývalá manželka RD obýva, úver riadne spláca, no nevieme ju nijakým spôsobom donútiť, aby si úver prevzala na seba. V banke sa bez majetkového vysporiadania nepohneme, jedine, že by prišla dobrovoľne. Ale to nehrozí. Jej to takto vyhovuje. Žiadny iný spoločný majetok nadobudnutý po svadbe nemali. Pozemok, na ktorom stojí dom si kúpila bývalá manželka ešte pred svadbou. Naša otázka znie: Je možné napísať na súd žiadosť resp. žalobu o majetkové vysporiadanie v prospech bývalej manželky? Teda, že priateľ sa vzdáva svojho podielu RD, ale aj záväzku, toho úveru. Je takéto niečo možné? Vyhovel by súd takejto žiadosti? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o vysporiadanie BSM po 9 rokoch, tak platí nasledovné: nakoľko je Váš priateľ rozvedený už 9 rokov, pri vyporiadaní jeho bezpodielového spoluvlastníctva s bývalou manželkou sa uplatnila zákonná nevyvrátiteľná právna domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“ Vzhľadom na uplatnenie citovaného ustanovenia sa už Váš manžel nemôže obrátiť na súd so žalobou o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vzhľadom na uvedené Vám odporúčam, aby ste sa vzniknutú situáciu pokúsili vyriešiť primárne dohodou.

Váš pripateľ to môže riesiť formou žaloby o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súdne poplatky sú však už oveľa vyššie. Navyše je potrebné si uvedomiť, že aj keby súd rozhodol o tom, že úver bude musieť splácať len ona, toto rozhodnutie nie je záväzne pre nich (ako bývalých manželov) a to preto, lebo banka nie je účastníkom takýchto konaní a je tretím subjetkom.


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné odvolať sa len proti časti rozhodnutia súdu, konkrétne voči výroku o vyporiadaní? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2014)

Dobrý deň,

k Vášmu problému existuje judikát, ktorý hovorí o tom, že ak je podané odvolanie len proti vyporiadaniu automaticky sa týmto odvolaním napáda aj zrušenie, pretože zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva predstavuje jedno konanie.

 

Prikladám spomínaný výrok súdu:

Z IV, str. 748 

"Odvolaním, aj keď bolo výslovne podané len proti výroku o vyporiadaní, je napadnutý aj výrok o zrušení podielového spoluvlastníctva."


Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Sme 2 sestry a v dedičskom konaní v r. 2013 sme zdedili rodičovský dom v 1/2. Chcem od sestry odkúpiť podiel, ale za svoj podiel žiada odo mňa vysokú sumu , vyššiu než bol znalecký posudok, lebo vie, že k domu mám citový vzťah a nechcem ho predať. Vyhráža sa mi súdom, že ho prehrám a budem platiť ešte aj súdne trovy. Prosím Vás o radu čo môžem urobiť a neprísť o rod. dom? Ďakujem.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vyporiadanie rodičovského domu, ktorý ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva, súd rozhoduje o cene na základe znaleckého posudku. Súd nepozná tzv. cenu obľuby, t.j. akú cenu pre Vás má nehnuteľnosť. To nie je pre súd vôbec podstatné. Súd by pri vyporiadaní rodičovského domu postupoval tak, že by najskôr zisťoval, či je deliteľný, ak nie, tak by sa spýtal, ktorý z účastníkov chce dom do svojho vlastníctva. Ak by ste Vy prejavili záujem a druhý spluvlastník nie, potom by súd (ak sa nedohodnete na cene nehnuteľnosti) nechal vypracovať znalecký posudok a rozhodol by, akou sumou máte vyplatiť druhého spoluvlastníka.

Ak by to bola suma, ktorú ste spoluvlastníkovi ponúkali Vy, potom by protistrana musela uhradiť trovy súdneho konania.

Ak máte záujem, pomôžeme Vám s majetkovým vyporiadaním rodinného domu. Trovy zastupoania budeme požadovať od protistrany k náhrade.


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Mám takýto problém. S manželom sme spolu nadobudli byt tento rok v januári, ktorý sme vyplatili v hotovosti. Niečo sme mali našetrené my a zvyšnú sumu do celkovej čiastky sme si požičali od jeho otca. Pred požičaním danej sumy sa spravila zmluva medzi mnou, mojim manželom, mojim svokrom a svokrou, v ktorej bolo uvedené v akých splátkach budeme daný byt splácať a že pri neposlaní dohodnutých splátok 3 mesiace po sebe je pozicka splatna v plnej vyske ihned. Takisto je tam uvedené že nemozeme tento byt predat kym nesplatime celu dlznu sumu. Problem je teraz v tom, ze ja som od manzela odisla a planujem dat o rozvod. Jedine co ma brzdi v tomto smere je ten byt a zmluva medzi jeho rodicmi. Viem, ze ak by som dala o rozvod, po rozvode by ten byt isiel do bezpodieloveho spoluvlastnictva, nakolko ja takisto figurujem na liste vlastnictva, kde je to v pomere 1/1. Potrebovala by som sa poradit, co mozem v tomto smere robit. Ako mozem postupovat, aby som nespravila nejaky chybny krok. Ja som o rozvod este nepoziadala, lebo neviem co a ako dalej. S manzelom sa asi tazko dohodnem na nejakom rozumnom rieseni, lebo on mi robi dost problemy. Takze budem rada, ak mi poradite, alebo ma nasmerujete na nejaku cestu. Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o bezpodielové spoluvlastníctvo a pôžičku od rodičov Vášho manžela, táto pôžička Vás brzdí oveľa menej, ako si myslíte. 

 

V prvom rade, rodičia Vášho manžela Vás nemôžu obmedzovať v nakladaní s nehnuteľnosťou. Ustanovenie o tom, že byt nebudete môcť predať, kým nesplatíte celú pôžičku je neplatné. Píšete, že byt po rozvode prejde do bezpodielového spoluvlastníctva, tak to však nie je. Byt už je v bezpodielovom spoluvlastníctva a okamihom rozvodu Vám začína plynú 3 ročná lehota na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Pôžička od rodičov má úplne ten istý charakter, ako keby ste si brali pôžičku od kohokoľvek iného. Ide o spoločnú pôžičku a bude sa v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva riešiť ako každý iný dlh. 

 

Nemáte sa teda čoho obávať. Po rozvode napíšte manželovi výzvu na vyporiadanie, určite svoju predstavu, ako si vyporiadanie predstavujete a ak sa nebude chcieť dohodnúť podáte návrh na súd. Musíte mať vopred uvážené, aké kroky mienite podniknúť a ako ďaleko chcete zájsť. Pred podaním návrhu odporúčam aspoň krátku konzultáciu u advokáta zaoberajúceho sa vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Môžete si zvoliť konzultáciu aj u niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezpodielové spoluvlastníctvo - vyporiadanie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku