Máte
otázku?

Vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vrátenie daru

Dobrý deň, som rozvedená. Nadobudli sme byt, ale ja som sa ho vzdala. Čiže môj ex ho mal vo vlastníctve. Potom ho daroval nášmu synovi, nakoľko sa potreboval zbaviť všetkého, čo mal na mene. Ja som súhlasila a zostala som v byte bývať aj so synom a on od nás odišiel. Syna som vychovávala sama a dnes už má 25. Medzitým syn daroval byt mne, čiže je na mojom mene, nakoľko si narobil dlžoby, ktoré som ja vyrovnala. Teraz my ex dal na vedomie, aby som byt vrátila jemu s tým, že ak to nepôjde podobrotky, dá ma na súd. Takže vlastne syn, ak bude žiadať súdom vrátenie daru, čo ho ex zrejme donúti, akú mám šancu? Môžu mi ho zobrať? Dobré mravy som neporušila, žijem čestne a o byt sa starám - platím riadne. Ďakujem za odpoveď veľmi pekne.

Odpoveď: Vrátenie daru

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka inštitútu darovania, konkrétne možnosti vrátenia daru. Zo zadanej otázky pritom vyplýva, že v rámci vlastníckych vzťahov k predmetu daru, ktorým je byt, došlo takpovediac k reťazeniu darovania. Najskôr totiž daroval Váš exmanžel byt Vášmu synovi a neskôr ho zase daroval syn Vám.

 

Všeobecne k darovaniu

Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho a to v ustanoveniach § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.“

Podľa ustanovenia § 629 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.“

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Na základe darovacej zmluvy dochádza k darovaniu. Darovacou zmluvou sa pritom darca zaväzuje poskytnúť obdarovanému určitú vec (príp. viaceré veci) dobrovoľne a bezodplatne, pričom obdarovaný darovanú túto vec (príp. veci) prijíma.

Možno skonštatovať, že darovacia zmluva je najznámejšou a najtypickejšou bezodplatnou zmluvou. Bezodplatnosť darovacej zmluvy sa pritom prejavuje tým, že darca za poskytnutý dar nedostáva žiadnu majetkovú protihodnotu. Rovnako dôležitým znakom, ako je bezodplatnosť je aj dobrovoľnosť, čo znamená, že poskytnutie daru nesmie byť plnením určitej právnej povinnosti vplývajúcej napr. zo zmluvy alebo zo zákona.

Darovacia zmluva je zároveň typickým dvojstranný právny úkon, pretože na svoj vznik si vyžaduje dva prejavy vôle, a to ponuku daru zo strany darcu a prijatie tejto ponuky obdarovaným.

 

Vrátenie daru

Vrátenie daru je ako právny inštitú upravené vo vyššie citovanom ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka a vo svojej podstate predstavuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, ktorý vznikol v dôsledku darovania. Zákon darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo voči členom darcovej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre naplnenie uvedeného zákonného predpokladu je však relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne a objektívne prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce .

Domáhanie sa vrátenia daru je z právneho hľadiska jednostranný právny úkon darcu, ktorý smeruje k tomu, aby obdarovaný vrátil dar. Zákon formu tohto úkonu výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť (ako je tomu aj vo Vašom prípade). Zo všeobecných ustanovení o právnych úkonoch je však zrejmé, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Pritom z výzvy na vrátenie daru by mala byť zrejmá aj vôľa darcu smerujúca k tomu, aby mu obdarovaný predmet daru vrátil.

Darca má právo domáhať sa vrátenia daru jedine vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje.

V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Pokiaľ ide o spôsob, akým má dôjsť k vráteniu daru, tento zákon žiadnym spôsobom neupravuje. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca, pred uplynutím trojročnej premlčacej doby, uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky by sa vrátenia daru musel domáhať Váš syn voči Vám. Pritom ak by mal byť pri vrátení daru úspešný, musel by preukázať spomínané hrubé porušenie dobrých mravov z Vašej strany. Pritom toto hrubé porušenie dobrých mravov by sa muselo týkať priamo Vášho syna alebo členov jeho rodiny. Ak však tento zákonný predpoklad neexistuje, a teda nie je ho možné ani preukázať v prípadnom súdnom konaní, nemôže byť žaloba na vrátenie daru úspešná.

Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť, dnes mi bola doručená žaloba od súdu, od mojej svokry, ktorá sa domáha vrátenia daru, ktorý nám spolu s nebohým svokrom darovali, ide o rodinný dom, ktorého sme s manželom vlastníci, ona žiada len moju polovicu, a odôvodnila to tým, že jej neposkytujem dostačujúcu starostlivosť, a porušila som mravy voči nej, ničoho takého somsa nedopustila, opisuje tam veci, ktoré sa nezakladajú na pravde, mám sa k tomu vyjadriť do 15 dni ako mám postupovať, nám taký dojem, že za tým bude viac, manžel si našiel milenku, o rozvod nepodal, a takouto formou ma chcú obrať o dom, než príde k rozvodu, aby nemohlo prebehnúť žiadne bezpodielové vysporiadanie, celé to vykonštrulované voči mojej osobe, prosím o radu. Čo robiť ?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
 
Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len v prípade, že zo strany obdarovaného došlo k takému konaniu, ktoré napĺňa znaky hrubého porušenia dobrých mravov. Vrátenia daru je možné sa domáhať v premlčacej dobe, ktoré je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky, ktorá lehota plynie od konkrétneho porušenia dobrých mravov.
 
V otázke uvádzate, že ste sa žiadneho porušenia dobrých mravov nedopustili. Všeobecne možno povedať, že darovacia zmluva je bezodplatná a teda na jej základe sa darca nemôže domáhať toho, aby ste sa z vďačnosti k nemu o neho do jeho úmrtia starali aj keď to nepotrebuje, ak vás o žiadnu pomoc ani nepožiada, a je schopný sám sa o seba postarať.
Otázkou je tiež či aj v prípade žiadosti o konkrétnu pomoc by ste jej vedeli túto poskytnúť napr. vzhľadom na vaše zamestnanie, vzdialenosť bydliska od svokry a podobne. Nevieme, či bývate spolu so svokrou v uvedenom dome, alebo bývate osobitne, a teda či by konkrétna pomoc, ktorú od vás svokra vyžadovala, by ste aj vedeli a mohli poskytnúť.
Odporúčam vo veci z dôvodu vašej právnej istoty aby ste kontaktovali advokáta, aby vám napísal kvalifikované vyjadrenie na súd.
 
Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
ak som nadobudol pozemok - záhradu darovacou zmluvou a podarujem ju niekomu inému, ten kto mi daroval pozemok už nemôže požadovať od nového majiteľa vrátenie pozemku ?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 03.08.2022)

Dobrý deň, ak ste vlastníkom pozemku, ktorý ste nadobudli darovaním je vašim oprávnením s týmto pozemkom nakladať podľa svojho uváženia, teda ho predať, darovať, zameniť. Súhlas darcu nepotrebujete.
Pokiaľ ide o možnosť požiadavky zo strany darcu, aby ste mu dar vrátili, tu platí ust. §  630 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny správa tak, že tým porušuje hrubo dobré mravy. Aj keby ste teda pozemok predali alebo darovali a dopustili by ste sa konanie spĺňajúceho podmienky hrubého porušenia dobrých mravov, darca môže žiadať peňažnú náhradu za darovaný pozemok. Premlčacia doba je v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka 3 roky a plynie odo dňa, keď došlo ku konaniu, ktoré napĺňa hrubé porušenie dobrých mravov. V podstate to znamená, že aj keby ste sa dopustili konania voči darcovi, ktoré napĺňa znaky tohto konania, aj napr. o 10 rokov a už 10 rokov by ste neboli vlastníkom záhrady, darca od vás môže vymáhať peňažnú náhradu za dar. Od vlastníka, ktorému by ste záhradu darovali alebo predali nemôže pôvodný darca nič žiadať, lebo nie je s ním v právnom vzťahu.

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala, či môže môj ex priateľ vymáhať odo mňa dar, ktorý som od neho dostala. Ide o mobilný telefón a watch hodinky, ktoré sú pravdepodobne písané na jeho meno. Som slobodná mamička, iný telefón než ten, ktorý som od neho dostala nemám. Vyhráža sa súdom a políciou. Má na to nárok? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň,

Váš bývalý priateľ by sa mohol od Vás domáhať vrátania darovaných vecí len vtedy, ak by ste sa voči nemu alebo členom jeho rodiny správali tak, že by ste tým hrubým spôsobom porušili dobré mravy. Zákon však bližšie neopisuje, aké správanie sa pod tým myslí. Spravidla ide o konanie obdarovaného spočívajúce napríklad vo fyzickom násilí, či hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Dôležité je, aby toto správanie bolo objektívne chápané ako hrubo porušujúce dobré mravy (teda nestačí len subjektívne presvedčenie darcu). Ak ste sa opísaného konania nedopustili vo vzťahu k darcovi, potom darca nemá nárok na vrátenie daru.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, 
chcel by som Vás požiadať o radu. Môj syn mi daroval v roku 2016 pozemok. Medzičasom vnikli medzi nami problémy a z toho dôvodu som v roku 2021 daroval pozemok manželke, s ktorou máme vysporiadané BSM - v roku 2018, čiže manželka je výlučným vlastníkom pozemku. S mojim synom nie sme v kontakte od roku 2017, nejaví o mňa žiadny záujem. Teraz požaduje vrátenie pozemku. O pozemok sa manželka stará, investovala do pozemku - prípojka vody a elektriny. Má môj syn nárok na vrátenie pozemku?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,

inštitút vrátenia daru je predmetom úpravy § 630 Občianskeho zákonníka, v znení ktorého: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Zákon teda darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo voči členom darcovej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre naplnenie uvedeného zákonného predpokladu je však relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne a objektívne prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce. V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

Vo Vašom prípade bude mať zásadný význam otázka premlčania, pretože tohto práva sa darca môže domáhať len do troch rokov odkedy sa obdarovaný zachoval voči darcovi tak, že tým hrubo porušil dobré mravy. Ak by sa Váš syn domáhal vrátenia daru po uplynutí tejto lehoty (čo je zrejmé, nakoľko už v roku 2017 ste neboli so synom v kontakte), môžete voči synovi vzniesť námietku premlčania. AK by sa svojho nároku domáhal na súde, súd na vznesenú námietku premlčania musí prihliadnuť a takto premlčaný nárok na vrátenie daru by priznať nemohol.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
môže žiadať darca vrátenie daru (polovica nehnuteľnosti), keď obdarovaný zomrel? Alebo to ide do dedičského konania obdarovaného? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 13.12.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru za predpokladu, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Predpokladom však na to, aby sa darca mohol domáhať vrátenia daru je, že učiní odvolanie daru. Odvolanie daru je v podstate jednostranný právny úkon darca, ktorý je adresovaný obdarovanému a je akousi výnimkou zo zásady neodvolateľnosti darovania. Vo svojej podstate ho možno prirovnať k odstúpeniu od zmluvy. Preto úmrtie účastníka, v danom prípade obdarovaného, vylučuje možnosť, aby sa odvolanie daru (ako adresovaný a jednostranný právny úkon), vôbec dostal do dispozičnej sféry zomretého účastníka zmluvy. Podľa môjho názoru tak nie je možné požadovať vrátenie daru po smrti obdarovaného (t.j. darovaný majetok bude predmetom dedenia), a to najmä s prihliadnutím na fakt, že zmyslom adresného právneho úkonu (t.j. odvolanie daru) je jeho dôjdenie do dispozičnej sféry druhého účastníka zmluvy, čím sa má zabezpečiť možnosť tohto účastníka brániť sa proti tomuto úkonu, ktorým sa dar odvolá. Na druhej strane je pravdou, že je tu právne nastupníctvo a dedičia vstupujú do práv poručiteľa univerzálne. Vrátenie daru za každých okolností nie je možné. Darca si teda nemôže len tak zmyslieť, že chce vrátiť dar a obdarovaný alebo dedič mu to musí vrátiť. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na moju starú mamu, ktorá jedinému synovi darovala asi 7 rokov späť dom. Syn nemá záujem za ňou chodiť, nestará sa, či je chorá, či ma čo jesť, vôbec nič. Starkej je 83 rokov, chcem len vedieť, či ma nejakú šancu na vrátenie daru, v darovacej zmluve je to priamo uvedené, ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 01.12.2021)

Dobrý deň,
podľa Občianskeho zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného, za predpokladu, že tento sa voči nemu alebo voči členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje. Podľa súdnej praxe treba pod týmto pojmom rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny. Vždy je nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu. V praktickej rovine sa jedná o také správanie obdarovaného ako napríklad, že sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia či hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Taktiež aj dlhodobé neposkytovanie potrebnej pomoci by podľa nášho názoru mohlo naplniť uvedený pojem. Avšak vždy je relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne  prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce.  

Čo sa týka formy vrátenia, zákon túto výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť ako je tomu aj vo Vami uvedenom prípade. Zo všeobecných ustanovení o právnych úkonoch je však zrejmé, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Pritom z výzvy na vrátenie daru by mala byť zrejmá aj vôľa darcu smerujúca k tomu, aby mu obdarovaný predmet daru vrátil. Ak by obdarovaný s vrátením daru nesúhlasil a teda výzvu darcu na vrátenie veci by nerešpektoval, darca sa môže obrátiť na súd najlepšie pred uplynutím trojročnej premlčacej doby, inak je tu riziko, že súd by žalobu zamietol, ak by obdarovaný vzniesol námietku premlčania uplatneného nároku. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie dar, t.j. že obdarovaný sa voči nemu alebo členom jeho rodiny dopustil takého správania, ktoré možno subsumovať pod pojem hrubého porušenia dobrých mravov. 


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja mama mi darovala byt, lebo mala 7 exekúcii. Vlastníkom som ja už 16 rokov. Potom ako sa prepísal byt (pred 16 rokmi) na moje meno, tak som si za ňu zobrala úver a ručím týmto bytom. Úver spácam ja. V byte býva ona a ja bývam v dome s mojou rodinou zvlášť. Doživotné právo na byt nemá - nie je to napísané nikde. Teraz odo mňa žiada, aby som jej uvedený byt vrátila. Má na to právo?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 26.07.2021)

Dobrý deň,

vrátenie daru je upravené v § 630 OZ. Ide o osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, vzniknutého v dôsledku darovania. Darca sa však môže domáhať daru iba za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právne relevantné je pritom len také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo, teda nepostačuje iba subjektívny pocit darcu. Hrubé porušenie dobrých mravov nie je pritom každé správanie, ktoré je neetické, resp. ktoré nezodpovedá spoločensky uznávaným pravidlám slušného správania. Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo sústavné porušovanie (napr. fyzické napadnutie darcu obdarovaným, hrubé urážky na cti darcu, neposkytnutia potrebnej pomoci a i.). Z Vašej otázky nevyplýva žiadne konanie, pre ktoré by sa inštitút vrátenia daru mal uplatniť, práve naopak. Ak by sa chcela Vaša matka domáhať vrátenia daru naďalej, v súdnom konaní by musela preukázať takéto hrubé porušenie dobrých mravov z Vašej strany. Nezanedbateľný význam má aj otázka premlčania, pretože tohto práva sa darca môže domáhať len do troch rokov odkedy sa obdarovaný zachoval voči darcovi tak, že tým hrubo porušil dobré mravy (prípadne ak by toto správanie pretrvávalo, premlčacia lehota by začala plynúť až odo dňa, keď obdarovaný od tohto konania upustil). Po tejto lehote by ste mohli vzniesť námietku premlčania a súd by nárok na vrátenie daru priznať nemohol.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať do akej doby sa dá nárokovať na vrátenie daru (bytu), keď tam neboli uvedené žiadne požiadavky (doživotné právo bývať ani opatrovanie na starobu tam nebolo). Silvia

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 24.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky nevieme či ste darca v predmetnej veci, alebo obdarovaná.

Vo Vašom prípade nie je podstatné to, či na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno -  právo doživotného užívania a bývania alebo bola podpísaná zaopatrovacia zmluva.

Podľa ust. § 630 obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len v prípade, že na strane obdarovaného došlo ku konaniu, ktoré je možné klasifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov /napr. išlo by o fyzické napadnutie a podobne/.  Lehota v tomto prípade je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka  3 roky a počíta sa o okamihu, keď došlo k uvedenému konaniu zakladajúcemu jeho kvalifikovanie ako hrubé porušenie dobrých mravov. To znamená, že darca sa môže domáhať v podstate celý svoj život vrátenia daru ak k uvedenému konaniu došlo zo strany obdarovaného, pričom premlčacia doba je tri roky.

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Vo februári 2016 som dostala od rodičov formou darovacej zmluvy pozemok. V roku 2019 som sa rozviedla a s tromi deťmi som sa vrátila k rodičom. Pár mesiacov pred tým
sa stalo to, že môj otec bol odsúdený za týranie a ublíženie na zdraví blízkej osoby na šesť rokov nepodmienečne. Snažím sa vyriešiť bývanie pre seba a moje deti. Keďže postaviť si dom na darovanom pozemku nedokážem finančne zvládnuť, jediná možnosť je predať pozemok a kúpiť si byt. Moja matka s tým nesúhlasí a ani súrodenci. Vyhráža sa mi, že požiada o vrátenie daru. Chcem sa spýtať, či týmto mojim konaním porušujem zmluvu o darovaní, a či ma matka právo požadovať vrátenie daru aj bez otca, keďže na darovacej zmluve je ako darca otec a manželka. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Jana

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste na základe darovacej zmluvy nadobudli pozemok od svojich rodičov.

Vy ako vlastník pozemku môžete s týmto pozemkom disponovať podľa svojho uváženia a na predaj pozemku nepotrebujete súhlas matky ako darcu, ani súhlas otca, a ani súrodencov.

Predajom pozemku neporušíte darovaciu zmluvu. Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný správa k nemu alebo členom rodiny spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubé porušenie dobrých mravov by predstavovalo ak by ste napr. fyzicky napadli svoju matku, súrodencov a pod.

V prípade potreby na spísanie darovacej zmluvy kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, čo je možné považovať za konanie v rozpore so slušným správaním a dobrými mravmi v prípade darovacej zmluvy, ak ide o darovanie nehnuteľnosti. Je právoplatná darovacia zmluva spísaná v realitnej kancelárii, pričom k overenie podpisov by bolo na matrike? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

nerozumiem, aké konanie v rozpore s dobrými mravmi máte na mysli. Ak sa pýtate na vrátenie daru, tak v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tal, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Podľa súdnej praxe hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Právny úkon odvolania darovania nevyžaduje pre platnosť písomnú formu, možno ho uskutočniť aj ústne. V prípade nehnuteľností odporúčam odvolanie daru písomnou formou. Z hľadiska obsahových náležitostí by odvolanie darovania malo obsahovať okrem prejavu vôle darcu o požiadavke vrátenia daru aj určenie, čo darca považuje za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným. Následne je obdarovaný povinný vec darcovi vydať, v opačnom prípade by sa obdarovaný bezdôvodne obohatil.

Inak je darovať možné tak hnuteľnú, ako aj nehnuteľnú vec. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí byť písomná. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti prejde na obdarovaného až momentom právoplatnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu. Okrem darovacej zmluvy v dvoch rovnopisoch bude potrebné na kataster podať aj návrh na vklad. Zastupovať Vás v katastrálnom konaní môže aj realitná kancelária. Podpis darcov musí byť úradne osvedčený buď na notárskom úrade alebo pred matrikou (nemusí byť podpísaný priamo u notára, stačí že podpis pred notárom uzná za svoj).


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kamarát mi daroval byt, pred 15 rokmi darovacou zmluvou. Mohol by teraz zrušiť darovaciu zmluvu a žiadať byt naspäť ?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste vlastníkom bytu, pričom vlastnícke právo vzniklo na základe darovacej zmluvy, ktorá bola aj riadne zavkladovaná do katastra nehnuteľností.
Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Ak ste sa uvedeného konania, hrubého porušenia dobrých mravov, nedopustili, nemáte sa čoho obávať.

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Boli sme dvaja bratia. Ja som dostal darovacou listinou jedno-izbový byt v pôvodnom stave dnešnej hodnoty 60000e v roku 1996. Môj otec mal spoločnú firmu z bratom a zároveň veľmi silné prepojenie. Byt v topstave v hodnote 140000 e v roku 2014 prepísal otec na bratovu dcéru. Nemal na to žiadnu príčinu, mal len obavu, že keby byt ako súčasť celkového majetku by išla do závete, musel by ma brat vyplatiť. Vždy som mal veľmi dobre vzťahy s rodičmi, jediné čo my vytikali bola emigrácia. V roku 2018 brat zomrel a rodičia sa vzhľadom na vek (88) a zdravotný stav ich moja neter svojvoľne umiestnila do domu pre seniorov. Obsah bytu aj zo vzácnymi šperkami si privlastnika neter, tak isto peniaze z bankového konta, plus otec jej dal 5000 e na pohreb seba a mojej mamy. Byt medzi časom svojvoľne predala moja neter, rodičia žijú v dome pre seniorou a ja ich pravidelne počas týždňa navštevujem. Keď som si sťažoval u mojej netere, že získala darovacou listinou byt (§ 628) o 80000e drahší a ponechala si všetko, povedala mi, že tak to býva v rodine s dvoma bratmi, jeden je skratka ukrátený. Keďže obaja rodičia ešte žijú, pýtam sa, čo by som mohol s danou situáciou ešte spraviť.
Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 13.09.2020)

Dobrý deň,
ako je Vám známe, pre darovaciu zmluvu platia ust. § 628 a nasl. Obč. zákonníka, avšak aj ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

V otázke neuvádzate, či Vaši rodičia si ponechali v byte právo dožitia, teda či bolo zriadené vecné bremeno v ich prospech.

Ak rodičia darovali byt v top stave, neznamená to, že darovali aj všetky veci v ňom, vrátene šperkov a peňazí, toto musia vyriešiť resp. žiadať vrátiť Vaši rodičia, resp. Vy v ich zastúpení (písomné splnomocnenie).

Pokiaľ ide o Vašu poznámku, že v prípade úmrtia rodičov by brat musel Vám niečo doplácať z dôvodu rozdielnosti ceny bytov, tu platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by rodič/-čia zomreli, v prípade zákonného dedenia - ak by vôbec ešte predmetom dedenia bol nejaký majetok, sa na dedičský podiel brata započíta aj hodnota bytu, ktorý dostala jeho dcéra, teda Vaša neter. V podstate to znamená, že ak by predmetom dedenia bol ešte nejaký majetok, potom sa hodnota predmetného bytu započítava na dedičský podiel brata. Uvedené sa týka aj Vás - hodnota bytu v čase darovania Vám by sa započítala na Váš dedičský podiel. Platí súčasne, že brat z dôvodu, že byt bola darovaný Vašej neteri, v prípade dedič. konania po VAšich rodičoch by Vám nemusel nič doplácať.

Lepšie je uviesť príklad :

Predmet dedenia 300000 € v banke. Hodnota dedičstva : 300000 € plus hodnota bytu darovaného v roku 1996 66000 € plus hodnota druhého bytu 140000 €, spolu : 506 000 € delené 2 dediči : 253000 € na jedného dediča. Keďže brat už dostal /započítava sa dar 140000 € na jeho dedič. podiel/, z fin. prostriedkov 300000 € brat zdedí len 113000 € a Vy zdedíte 187000 € /tiež sa Vám na Váš dedič. podiel započítava 66000 €.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer, mám otázku. Ak mi moja babička darovala darovacou zmluvou dom a ja som ho predala (kúpno-predajnou zmluvou). Má babička ešte právo vziať si túto nehnuteľnosť späť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
stará mama ako darca si už nehnuteľnosť zobrať od Vás nemôže, lebo nie ste jej vlastníkom.

Zrejme ste sa chceli opýtať, či stará mama ako darca sa môže domáhať vrátenia daru aj keď nie ste už vlastníčkou RD. Platí ust. § 630 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Prostá nevďačnosť obdarovaného nie je dôvodom na vrátenie daru.

Za splnenia podmienok zák. ustanovenia by sa stará mama mohla domáhať vrátenia daru, keďže RD už nie je Vašim vlastníctvom, tak finančnej náhrady hodnoty RD v čase darovania.

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, babka mi darovala dom, mala zriadené vecné bremeno, po čase sa však rozhodla, že v dome nechce zostať, a že sa chce nasťahovať do nášho domu (bývame tu aj s mojimi rodičmi, jej synom). Tak sme jej dom predali, vecné bremeno je zrušené a býva s nami. Ma svoju izbu, kuchyňu, kúpeľňu, špajzu, osobitný vchod. Tieto izby okrem kúpeľne sme museli komplet opraviť, lebo boli neobývateľné. Moja prvá otázka znie, ma babka prispievať na bývanie? Druhá otázka :zrazu si začína vymýšľať, že by radšej šla bývať do domova. My ju však nechceme poslať do domova. No ak by sa predsa rozhodla a odišla, som povinná jej vrátiť všetky peniaze čo som získala predajom domu?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,
zákon priamo povinnosť platiť náklady, ak medzi Vami takáto dohoda nie je, neupravuje. Minimálne by mala platiť aspoň to, čo sa odvíja od spotreby. Je to však vždy na dohode. Zákon umožňuje to žiadať, cez tzv. bezdôvodné obohatenie. Ak sa sama rozhodne ísť do domova, Vy jej brániť nemôžete, no nemáte ani povinnosť jej nejaké peniaze vracať. Ak bol dom Váš a neexistovala iná dohoda a Vy ste dom predali, peniaze patria Vám.


Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,
darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak to nie je splnené, nemôže sa domáhať vrátenia daru. 

Vrátiť dar je možné iba v prípade, že obdarovaný ho ešte vlastní.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som odkonzultovať jeden problém, ktorý u nás nastal. V roku 2008 mi bol darovaný pozemok od druhá mojej mami, aby som si postavil dom. Bola spísaná darovacia zmluva. Dom som začal stavať hneď v roku 2008. Bývam v ňom spolu s manželkou a deťmi od 2011 a kolaudovaný bol v roku 2015. Z toho pozemku som následne ja daroval časť sestre, ktorá tam taktiež postavila rodinný dom. Keďže časy a ľudia sa menia, tak sme asi pred rokom s ním prestali mať blízky vzťah,
prestali sme spolu komunikovať. K žiadnym veľkým hádkam nedošlo, a už vôbec nie k nejakému fyzickému napadnutiu. Taktiež polícia nikdy, no neviem, či je to starobou alebo čím, tak mu začalo vadiť, že si chcem dať postaviť medzi naše pozemky plot /doteraz tam nebol ale, keďže chcem mať súkromie a sa osamostatniť od zvedavých pohľadov tak ho tam chcem mať/. Vadí mu, že som si vyznačil hranicu pozemku kolíkmi podľa toho ako je geometrickom pláne vyznačeným geodetom, lebo podľa neho mi
dal menší pozemok ako je vyznačené. Zrazu ho napadlo, že požiada súd o vrátenie daru. Preto sa chcem spýtať aké ma zákonné možnosti, keďže pozemok mám 12 rokov, stojí na ňom dom, časť pozemku a dom sú samozrejme vinkulované v prospech banky, keďže mám na dom úver. Citáciu zo zákona viem, že späťvzatie daru môže požiadať v konkrétnych prípadoch,
prípadoch a pod. Lenže taktiež sa nedá donekonečna prispôsobovať len jednému človeku, aby som nemal oplotený pozemok, lebo sa cíti ako by bol stále, taktiež mame spoločnú studňu,od ktorej nás ; chce odpojiť, tak chcem si dať vrať vlastnú. Je možné ak podá návrh na súd o vrátenie daru,
aby súd vydal predbežné rozhodnutie, aby som do času rozsudku o vrátení daru nemohol vykonávať žiadne stavebné práce na pozemku ako napr. vrtanie studne prípadne postavenie ; plota poprosím vás o nacenenie služby. Za vašu odpoveď ďakujem. Je možné, aby sa mohol domáhať vrátenia daru, aj keď by som ja tento daroval tretej osobe, napr. manželke? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
ako vidíme z otázky, podstatu možnosti zo strany darcu domáhať sa vrátenia daru od obdarovaného poznáte.

To, že chcete vystavať plot medzi domami, ktorý by ; oddeľoval pozemky, je Vašim oprávnením a na výstavbu oplotenia nepotrebujete žiaden súhlas od darcu. Ohľadom oplotenia resp. miesta jeho výstavby by mohli vzniknúť v budúcnosti problémy (aspoň to tak vyplýva z otázky), preto odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta na vytýčenie hranice pozemkov, aby ste mali právnu istotu, že oplotenie staviate na vlastnom pozemku. Následne je potrebné splniť ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu v zmysle ust. § 55 a nasl. stavebného poriadku (oplotenie je drobná stavba).

Pokiaľ ide o studňu, vlastníkom tejto je v podstate osoba, ktorú studňu postavila v súlade s ust. zákona o vodách. Ak studňu užívate spoločne so susedom, odporúčame spísať dohodu o vecnom bremene, z ktorej bude v podstate vyplýva, že ste oprávnený predmetnú studňu užívať a čerpať.

Sme toho právneho názoru, že aj pokiaľ by darca dal žalobu na súd o vrátenie daru, táto z dôvodov uvedených v otázke, by bola v celom rozsahu zamietnutá. Bývalý vlastník pozemku Vám nemôže obmedzovať v tom, či si na pozemku postavíte oplotenie a podobne, rovnako by súd zamietol aj neodkladné opatrenie. AK by ste chceli z týchto dôvodov - možný spor zo strany darcu - darovať dom a pozemok Vašej manželke, išlo by unáhlený krok, ktorý nie je potrebné a ani nutné realizovať.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás dá sa daná situácia nejako riešiť? Moja babka žije sama, jej sused jej ešte donedávna pomáhal, robil nákupy. Teraz za ňou chodí jej nevesta a pomáha jej. Ide o to ale, že babka ma doma rôzne staré veci, historické, ktoré majú hodnotu. Sused príde, vypýta si a ona mu to dá, lebo, že jej pomohol. Takto mu dala napríklad drevené radio a šijací stroj a aj iné veci. Je možné podať na neho trestné oznámenie? Alebo, keď mu to dala dobrovoľne, tak to mi nijak nevyriešime, aby to vrátil? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 28.03.2020)

Dobrý deň, 
riešením Vami uvedenej situácie je, aby ste starú mamu poučili nedávať nikomu cudziemu žiadne veci za poskytnuté služby a služby, ktoré starí matka potrebuje jej zabezpečiť rodinou resp. inou zodpovednou osobou.
Pokiaľ ide o vrátenie vecí, ktoré už stará mama podarovala titulom odplaty, uvádzame, že tieto veci musí žiadať vrátiť stará matka, prípadne na základe písomného splnomocnenia aj iná osoba.  Tu bude možno problém preukázať to, že tieto veci dala konkrétnej osobe, ktorá vlastníctvo veci môže poprieť. Je to vec dobrých mravov nezneužívať staršie osoby.
Poukazujeme na ust. Obč. zákonníka :
"§ 39
Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
§ 39a Úžera
Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ten návrh mám dať overiť na matrike?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, návrh a ani Váš podpis nemusia byť overené u notára alebo na matrike. Overenie sa vyžaduje iba pre niektoré hmotnoprávne úkony, avšak takmer vôbec pre procesnoprávne.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, daroval som dom, ktorý bol v mojom výlučnom vlastníctve. Obdarovaná sa ku mne správa drzo arogantne. Chcel by som dať predbežné opatrenie, aby nehnuteľnosť nemohla predať alebo darovať deťom z jej prvého manželstva. Aký je tam poplatok a postup ako to urobiť.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň, súdny poplatok pri podaní návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je 33,- €. V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia však musíte aspoň osvedčiť dôvody vrátenie daru a tiež nutnosť nariaďovať neodkladné opatrenia zákazu nakladať s nehnuteľnosťou. Ak tieto skutočnosti neosvedčíte, súd Váš návrh zamietne. Rovnako z návrhu musí vyplývať, že sa obdarovaná snaží nehnuteľnosť predať alebo aspoň Vám avizovala, že uvažuje nad predajom nehnuteľnosti. Podľa Občianskeho zákonníka máte právo požadovať sa vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaná ku Vám správa takým spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer,
bývalý partner žiada, aby som mu vrátila dar v cene 1. 200 EUR. Ma na to právo? Ústnou formou sme sa dohodli, že dar je kompenzácia za dovolenky, ktoré som si hradila sama. Ďakujem za info.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň, 

z otázky predpokladáme, že priateľ Vám prispel resp. vyplatil spätne peniaze za predtým realizovanú dovolenku a že peniaza Vám odovzdal osobne a nie bankovým prevodom. Predpokladáme, že k vráteniu peňazí Vás vyzval ústne prípadne SMS.

Podľa  ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Dar si zrejme rozmyslel z dôvodu rozchodu, ale táto skutočnosť nie je dôvodom na vrátenie daru a teda  ani na vrátenie 1200 €.

Je však len vecou Vašej dobrej vôle, či si tento dar ponecháte alebo ho vrátite, ale v prípade súdneho vymáhania by súd návrh zamietol.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel pred pár roky dostal darem dum od rodiču kde už 10 let bydlime, dosť financí jsme do nej investovali. V darovací smlouve mame dodatek § 630 Obc. Zák. že si darce muže domáhať vrácení daru (domu) pokud se k nemu budeme chovať hrube a porušovať dobre mravy. Moje svokra je veľmi psychicky labilni a momentálne nemáme veľmi dobre vzťahy a obávam se toho, že by dum mohla chtít nazpátek. Moje otázka tedy je, čo by se muselo stat, aby si mohli svokrovci nárokovať dum nazpet, a či by se ješte ted po rocích dala nejakým zpusobem ošetriť darovací smlouva, aby jsme o dum neprišli.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 15.11.2019)

Dobrý deň. Inštitút vrátenia daru je z pohľadu časového konštruovaný tak, že jeho uplatnenie podlieha premlčaniu vo všeobecnej trojročnej lehote. Tu však treba povedať, že táto lehota začína plynúť až od momentu, kedy nastane okolnosť, ktorú by bolo možné kvalifikovať ako správanie sa obdarovaného k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Inštitút vrátenia daru vyplýva priamo zo zákona a jeho aplikáciu podľa môjho názoru nemožno vylúčiť ani prípadnou dohodou dotknutých strán. Základná prevencia pred vrátením daru je pomerne jednoduchá a spočíva v tom, aby sa obdarovaný vyvaroval správania, ktoré by mohlo viesť k možnosti uplatnenia vrátenia daru.

Pokiaľ ide o samotný zákonný dôvod na vrátenie daru, tento sa posudzuje objektívne (tzn., že nestačí subjektívne presvedčenie darcu). Podľa súdnej praxe „hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie“ (R 88/1998), takže „kvantita aj kvalita“ nevhodného správania sú rovnocennými ukazovateľmi. Správanie, ktoré jednorazovo nemusí byť právne významné, sa pri určitej periodicite stáva relevantným. Hoci subjektívny prvok hrá v odvolaní darovania významnú úlohu, je nevyhnutné, aby bolo správanie obdarovaného posudzované objektívne (R 61/1997), „za právne relevantné sa považuje len také správanie obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo“. Judikatúra vyvodila, „že právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napríklad predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí“ (R 31/1999) – hoci sú osoby, ktoré takéto správanie subjektívne veľmi zle znášajú. Objektívne posúdenie však vždy musí rešpektovať konkrétnu osobnosť dotknutej osoby (napr. vyhrážky a násilné správanie treba hodnotiť rozdielne, ak smerujú voči osamelej staršej chorej osobe ako rovnaké správanie adresované silnému zdravému mladému subjektu žijúcemu v podpore  komunity, aj vzhľadom na vzájomné vzťahy, osobnosť, prostredie, životné osudy a pod.).


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosila by som o radu. Matka pred 15 rokmi zdedila nehnuteľnosť - rodinný dom. Tohto roku nehnuteľnosť darovala svojej dcére. Darovacia zmluva bola zaevidovaná aj na katastrálnom úrade. Mesiac po darovaní sa našiel kupca na uvedenú nehnuteľnosť. Bude dcéra platiť daň z prijmu ak nehnuteľnosť predá? Je možné dar vrátiť, ak v darovacej zmluve nie je zakotvená možnosť odstúpenia od zmluvy? Resp. aké iné právne možnosti zrušenia darovacej zmluvy ma dcéra okrem odstúpenia od zmluvy? V danom prípade neprichádza do úvahy ani aplikácia úst. § 630 OZ.
V prípade, ak by došlo k zrušeniu darovacej zmluvy, bude matka po zrušení darovacej zmluvy ako nový vlastník, alebo bude pokračovať vo vlastníctve ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň,

na vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
1./ V prípade predaja darovanej nehnuteľnosti by dcéra musela podať DP a výdavkom by bola cena nehnuteľnosti v čase darovania podľa znal. posudku a príjmom cena určená v kúpnopredajnej zmluve, rozdiel by sa zdanil sadzbou 19 % titulom dane z príjmu a 14 % odvodmi na zdrav. poistenie.
2./ Otázka zrušenia dar.zmluvy. 
Podľa § 629 Obč. zákonníka platí :
"Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť."
T.j. : Možnosťou je vrátiť dar z dôvodov uvedených v § 629 Obč. zákonníka, kedy fakticky dochádza  zrušeniu dar. zmluvy od počiatku (ex tunc) a nastáva resp. pokračuje právny stav ako keby k darovaniu nedošlo a vlastníctvo pôvodného vlastníka - darcu pokračuje bez prerušenia ako keby k darovaniu nedošlo.


 


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosila by som o odpoveď na otázky, týkajúce sa darovania nehnuteľnosti. Fyzická osoba „A“ - nepodnikateľ, ktorá bola vlastníkom rodinného domu viac ako 5 rokov, darovala nehnuteľnosť fyzickej osobe „B“, tiež nepodnikateľovi a dar bol zapísaný na katastrálnom úrade. Osoba „B“ našla závady na nehnuteľnosti a chce v priebehu toho istého roku nehnuteľnosť vrátiť.
1. Bude osoba „A“ po vrátení daru ako nový vlastník nehnuteľnosti, alebo pokračuje jeho vlastníctvo naďalej, t.j. spočítajú sa roky pred darovaním nehnuteľnosti ?
2. Ak osoba „A“ nájde kupca na uvedenú nehnuteľnosť a tento opäť nadobudnutý majetok predá, bude oslobodená od dane z prijmu  alebo nie?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň, pri zodpovedaní vašej otázky treba vychádzať z ust. § 629 Obč. zákonníka :
"Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť."

Cit. ustanovenie možno uplatniť len v prípade, ak sa jedná o vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil. 
Ak darca s vadami obdarovaného oboznámil, a ten aj napriek týmto akceptoval darcov návrh na uzavretie darovacej zmluvy, nie je oprávnený vrátiť dar a oprieť sa pritom o toto ustanovenie.

Možnosť vrátiť dar darcovi však netrvá neobmedzený čas; v ust. § 101 Obč. zákonníka je daná trojročná premlčacia doba a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Výkladom tohto ustanovenia sa môžeme dopracovať k záveru, že obdarovaný môže darcovi vrátiť dar v podstate do troch rokov od momentu kedy, sa dozvedel o tom, že vec má vadu a mohol reálne vec vrátiť darcovi (mohol právo vykonať po prvý raz).ň

Z uvedeného je následne možné dôvodiť, že ak by obdarovaný jednostranne vrátil dar darcovi, čo je v podstate odstúpenie od zmluvy, potom platí, že pri odstúpení od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje - ex tunc a nastáva následne právny stav ako bol pred darovaním nehnuteľnosti, t.j.  akoby k darovaniu nedošlo a teda zo zákona sa obnovuje vlastnícke právo darcu.

Najvyšší súd SR v rozsudku zo dňa 20.07.2011, sp. zn. 6Sžo/229/2010 konštatoval, že „odstúpenie od zmluvy je právnym inštitútom, v dôsledku uplatnenia ktorého sa zmluva zrušuje s účinkami „od začiatku“ (ex tunc). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti.Medzi účastníkmi zmluvy je po zrušení zmluvy taký právny stav, aký bol pred jej uzatvorením, ako keby k uzatvoreniu zmluvy vôbec nedošlo a to nielen z hľadiska obligačných účinkov ale i účinkov vecnoprávnych.“ Osobitne zdôrazňujeme a poukazujeme na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého v prípade zrušenia zmluvy s účinkami „od začiatku“ je medzi účastníkmi zmluvy po jej zrušení taký právny stav, aký bol pred jej uzavretím, ako keby k uzatvoreniu zmluvy vôbec nedošlo.
Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom.

Z uvedeného vyplýva podľa nášho právneho názoru to, že vlastnícke právo darcu sa neprerušilo, ale trvá naďalej a keďže vlastnil pred darovaním nehnuteľnosť už 5 rokov, následný predaj nehnuteľnosti pôvodným darcom bude oslobodený od dane z príjmu.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, je možnosť právnou cestou prinútiť môjho brata, aby oznámil rodine miesto posledného odpočinku nášho otca, ktorého tajne nechal spopolniť a nikomu neoznámil ako naložil s urnou. Stalo sa to počas môjho pobytu mimo SK.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

V otázke neuvádzate, či po poručiteľovi bolo už dedičské konanie začaté prípadne aj ukončené.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Poukazom na uvedené ustanovenie chceme povedať, že brat ako dedič si môže/mohol v dedič. konaní uplatniť predmetné pohrebné náklady na spopolnenie, ktoré musia byť v dedičskom konaní predložené a z ktorých vyplýva to kto vykonal spopolnenie poručiteľa.

Podľa § 11 zákona o pohrebníctve platí, že prevádzkovateľ krematória musí viesť evidenciu o tom komu a kedy vydal urnu s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu, ako aj evidenciu hrobových miest

Zákon o pohrebníctve ani iný predpis neukladá povinnosť umiestniť urnu do hrobového miesta, teda táto môže byť uložená doma.

Rovnako zákon neukladá, aby ten kto urnu prevzal, bol  povinný oznámiť miesto jej uloženia hoci aj rodine.

Odporúčame kontaktovať kremačnú službu prípadne pohrebnú službu /správcu cintorína/ a zistiť kde bola urna uložená, prípadne skúsiť virtuálne cintoríny.

Ak by sa Vám to nepodarilo zistiť, kontaktovať písomne brata so žiadosťou o oznámenie miesta uloženia urny.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, ak bol dom darovaný darovacou zmluvou a dotyčná na dom zobrala hypotéku a neplatila ju. Je možné, že sa dá darovacia zmluva napadnúť a vrátiť dom? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka má darca právo domáhať sa vrátenia daru iba vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy.

Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje a pri výklade predmetného pojmu sa musí vychádzať z praxe.

Pod hrubým porušením dobrých mravov možno rozumieť najmä také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity.

Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je nevyhnutné však skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

Samo o sebe však to, že osoba neplatí dlh z hypotéky nie je dôvodom na vrátenie daru.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, ak by sme mi ako obdarovaní darovali dar ďalšej osobe, môže sa darca (nás, ktorý nám daroval dar) domáhať vrátenia daru alebo finančnej ujmy?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len z dôvodu, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

Predaj daru z Vašej strany teda nie je tým dôvodom, aby sa mohol darca domáhať vrátenia daru.

Ak by došlo z Vašej strany k tomu, že by ste naplnili podmienky vrátenia daru /hrubé porušenie dobrých mravov/ a ak dar by ste medzitým predali, darca môže žiadať len finančnú náhradu daru v čase darovania Vám.
 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí : "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobre mravy. " Toto mi sestra vytýka, čo nie je pravda. P. S. Pokúšam sa odoslať hodnotenie, zatiaľ to nefunguje. Majte prosím trochu strpenia.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, samotné konštatovanie, že ste hrubo porušili dobré mravy nestačí.

V návrhu sestra musela uviesť konkrétne situácie, ktoré by osvedčovali a preukazovali, že ste hrubo porušili dobré mravy, napr. fyzické útoky, neposkytnutie pomoci ak to potrebovala a mohli ste jej pomôcť a podobne. Za hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať ani nenavštevovanie darcu pri príležitostí sviatkov a jeho životných jubileí.

Citujeme z rozsudku Krajský súd Nitra, sp. zn. : 6Co/107/2013 z 19. 06. 2013 :

"K naplneniu skutkovej podstaty pre vrátenie daru smeruje len také závadné konanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ktoré z hľadiska svojho rozsahu a intenzity nevzbudzuje žiadne pochybnosti o jeho kolízii s dobrými mravmi. Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu taktiež nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného, ale také chovanie, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Obvykle ide o porušenie značnej intenzity, alebo o porušovanie sústavné a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Nie každé chovanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného chovania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, naplňuje znaky ust. § 630 OZ. Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia
je kvalifikované porušenie morálnych pravidiel konkrétnym chovaním obdarovaného, ktorého stupeň závažnosti je hodnotený podľa objektívnych kritérií, a nielen podľa subjektívneho názoru darcu."


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, sestra mi darovala byt, (darovacia zmluva), ktorý chce zase spať. Ja som ochotný jej tento byt vrátiť, ale medzi tým ma obžalovala na súde, kde mám do 15-dní objasniť moje stanovisko. Ja nemám chuť sa s vlastnou sestrou súdiť a som ochotný jej ten byt vrátiť bez akýchkoľvek finančných nárokov. Dá sa tento súdny proces zastaviť ?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate na základe čoho sa Vaša sestra ako darca domáha vrátenia daru v súdnom konaní.

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Len poznamenávame, že nezáujem obdarovaného o darcu nie je dôvodom na to, aby obdarovaný sa mohol úspešne domáhať vrátenia daru cestou súdu.
V otázke uvádzate, že sa nechcete so sestrou súdiť a že v podstate aj s návrhom súhlasíte. 
Je tu však aj okolnosť platenia súdneho poplatku a trov právneho zastupovania pokiaľ sestru zastupuje advokát. Teda ak by ste neboli úspešný v konaní, potom by ste museli hradiť aj tieto trovy konania.
V prípade, že by ste v konaní uzatvorili zmier s Vašou sestrou, potom platí ust. § 11 ods. 7 zákona o súdnych poplatkoch a to "ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov."
Čo tým chceme uviesť ?
Pokiaľ ste toho názoru, že návrh Vašej sestry nie je dôvodný /hrubé porušenie dobrých mravov/, potom z hľadiska platenia trov konania je lepšie, aby súd návrh zamietol, aj z hľadiska platenia odmeny advokátovi.

Následne sa môžete dohodnúť na vrátení daru Vašej sestre prípadne jej ho predať, čo už je vec Vašej dohody.

Prípadne nás môžete kontaktovať, aby sme posúdili samotný návrh, ktorý Vaša sestra podala na súd a ku ktorému sa môžete vyjadriť.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať ak som nadobudla byt darovacou zmluvou a teraz darca žiada byt predať alebo ho mám vyplatiť z ceny za akú ho kúpil. V darovacej zmluve je uvedený ako vecné bremeno. Na katastri som zapísaná ako majiteľ bytu ja. Tým, že žije v zahraničí byt využíval, keď bol na Slovensku. Nemyslím si, že by som ja niečo porušila, keďže prístup do bytu má a dobré mravy ak sa to dá takto nazvať porušujem tým, že nechcem byt predať a ani ho vyplatiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Keďže z Vašej strany nedošlo k hrubému porušenie dobrých mravov, nie je dôvod, aby  ste dar vrátili, resp. byt predali  a darcu vyplatili. 

To, že darca byt nevyužíva, resp. využíva len občasne pri návšteve SR, nie je dôvodom na žiadne platby z Vašej strany darcovi.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, žili sme s priateľom v dome kde som výlučným vlastníkom, cca 1rok spolu. Tento vzťah som ukončila, môj bývalý priateľ sa mi teraz vyhráža, že ma dá na súd, chce odo mňa peniaze z domu, že ma bloček čo kúpil pec na ústredné kúrenie a peniaze chce, ktoré dal do domácnosti. Navyše ma zastrašuje sms, ktoré sú urážlivé. Mám z toho strach, nakoľko ma psych. týral už počas vzťahu, moje deti a mama boli svedkami fyzického útoku na mňa, rozbíjal veci v domácnosti atď. Čo robiť, ako mám postupovať, som už psych. na dne z jeho sms, ktorými ma bombarduje každý deň.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o pec na ústredné kúrenie, záleží to od toho, ako ste sa dohodli, pri jej kúpe. Ak dohoda neexistuje, potom by sa skutočnosť, že kúpil pec do Vášho domu mohla považovať za bezdôvodné obohatenie na Vašej strane a mal by právo od Vás žiadať uhradiť cenu tejto pece (vydať to, o čo ste sa na jeho úkor bezdôvodne obohatili). Podľa môjho právneho názoru, ak od momentu kúpy a inštalácie tejto pece uplynuli už 2 roky a potom by partner podal na Vás žalobu, mohli by ste namietať premlčanie. Tým by mu súd náhradu nepriznal.

Čo sa týka SMS, ktorými Vás obťažuje, v tomto prípade odporúčam vyzvať ho (písomne), aby s tým prestal, pretože v opačnom prípade budete musieť riešiť jeho správanie právnymi prostriedkami. Do úvahy prichádza jednak podanie návrhu na súd (neodkladné opatrenie), ktorým by súd zakázal dotyčnému kontaktovať Vás, prípadne, ak by intenzita bola väčšia, by ste mohli podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, zaľúbil a do mňa muž a začal mi vnucovať dary, rázne som aj jeho aj dary odmietala, avšak bol naozaj neodbytný. Doslova vnucoval mi dary s tým, že mi chce len pomôcť, nakoľko som bola slobodná mamička s dvomi deťmi. Teraz chce všetky dary, vrátane peňazí, ktoré mi dal späť, a vyčíslil mi všetky dary (kytice, permanentky, mobil, ktorý som mala kúpiť synovi. ). Bojím sa ho, bol ku mne veľa krát nepríjemný a prenasledoval ma. Bojím sa, že môže ublížiť aj mojim deťom. Niektoré dary mu už neviem vrátiť. Čo mám v tejto robiť ?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho v ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

 

2./ Z otázky máme za to, že v mnohých prípadoch ktoré opisujete,  sa nejedná o darovaciu zmluvu v zmysle ustanovení zákona, teda ako to má za cieľ Občiansky zákonník. Ako chce aby ste mu darovali kytice je veľmi, to bude prinajmenšom problematické.

3./ Nepíšete v otázke o forme komunikácie zo strany predmetného muža, ale pokiaľ by Vás len kontaktoval telefonicky, odporúčame len povedať, aby svoju požiadavku špecifikoval písomne na Vašu adresu. V prípade nejakých vyhrážok z jeho strany a Vašich obáv odporúčame kontaktovať políciu podaním trestného oznámenia - nebezpečné prenasledovanie § 360a/ Trestného zákona. Odporúčame zachovať všetku komunikáciu /SMS, listy, fotografie, svedkov/.

 

 


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Mám ešte doplňujúcu otázku. Teda ak je prebiehajúce exekučné konanie a zákaz nakladať s majetkom, akým spôsobom môžem dostať späť nehnuteľnosť?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň, ak nie sú splnené podmienky na vrátenie daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, tak nehnuteľnosť môžete získať späť nasledovným postupom: 1/ vlastník nehnuteľnosti (ten voči komu je vedená exekúcia) alebo Vy vyplatíte exekúciu, aby bolo zrušené exekučné záložné právo a 2/ vlastník nehnuteľnosti Vám po vyplatení exekúcie darovacou zmluvou prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Prípadne Vám ju môže predať kúpnou zmluvou. Konkrétny spôsob by závisel od toho ako sa s ním dohodnete.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, darovacou zmluvou som pred 7 rokmi darovala nehnuteľnosť, ktorú by som chcela späť. No medzitým bol vydaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na túto nehnuteľnosť. Otázka znie: Ak by sa mi podarilo získať nehnuteľnosť späť, vzťahuje sa na to aj Exekučný príkaz? (Čiže musela by som vyplatiť exekúciu, aby som odbremenila nehnuteľnosť? ) Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň, darovanú vec, resp. dar môžete od obdarovaného požadovať späť iba zo zákonných dôvodov. V prípade, ak chce darca požadovať vrátenie daru, musia byť splnené podmienky upravené v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia by ste sa mohli domáhať vrátenia daru v tom prípade, ak by sa obdarovaný správal voči Vám alebo členom Vašej rodiny tak, že by porušoval hrubým spôsobom dobré mravy. Ak nie sú splnené tieto predpoklady, nemôžete sa domáhať vrátenia daru (podľa nášho názoru iba zriadenie exekučného záložného práva nepostačuje na naplnenie zákonnej podmienky). Rovnako Vám túto nehnuteľnosť nemôže obdarovaný vrátiť darovacou zmluvou, nakoľko na základe prebiehajúceho exekučného konania má zákaz nakladať so svojím majetkom.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dá sa definovať za hrubé porušenie dobrých mravov aj zatajovanie vysokých dlhov a vysokej pôžičky, k tomu neustále hrubé urážky. Mám aj doklad o priestupku od polície.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň. Pod hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Možno skonštatovať, že súdna prax ustálila, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov.

Hrubé porušenie dobrých mravov môže byť v konkrétnom prípade napr. fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a iné.

Vo Vašom prípade by skôr než zatajenie dlhov a vysokej pôžičky napĺňali pojem hrubé porušenie dobrých mravov neustále hrubé urážky. V prípade sporu je však potrebné vedieť takéto hrubé porušenie dobrých mravov náležitým spôsobom preukázať (napr. výpoveďami svedkov).


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Prosím Vás môže vymáhať cez advokáta bývalý priateľ odo mňa eura, ktoré dal darom pred 3 rokmi mne na zariadenie prevádzky. Môže to ísť na súd a získa eura naspäť? Ďakujem zo srdca za pomoc za radu. Čo robiť.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu. Najdôležitejšou skutočnosťou vo Vašom prípade je to, ako došlo k poskytnutiu peňazí a aký mal úmysel Váš bývalý priateľ pri poskytnutí peňazí. Pri poskytovaní peňazí v hotovosti bez zmlúv je totiž jednoduché zmeniť svoj postoj k veci a tvrdiť, že išlo o pôžičku a nie o dar. V prípadnom súdnom konaní by samozrejme dôkazné bremeno niesol Váš bývalý priateľ a keby sa mu nepodarí preukázať, že ste sa dohodli na pôžičke, súd by jeho žalobu zamietol. Na druhej strane vrátenie daru môže Váš bývalý priateľ požadovať iba za striktne upravených zákonných podmienok. Tie nájdete v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Ak nie sú naplnené podmienky vrátenia daru, svojvoľne nemôže Váš bývalý priateľ od Vás žiadať vrátenie daru.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, ešte by som sa rada spýtala, že na darovacej zmluve máme len podpisy, žiadne pečiatky. Samozrejme sme ale mali overené podpisy na mestskom úrade. Je aj takáto darovacia zmluva platná? Podotýkam, že kataster ju prijal a som vlastníkom nehnuteľnosti už tri roky. Nakoľko sa túto zmluvu chystajú napadnúť, obraciam sa s touto vecou na Vás. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 11.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o prevod nehnuteľnosti, tak v zmysle katastrálneho zákona je potrebné, aby bol podpis prevodcu na zmluve úradne osvedčený (či už obcou alebo notárom). Ak by táto formálna náležitosť nebola splnená, kataster by na základe takejto zmluvy nepovolil vklad vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľa.

Pritom ak boli podpisy prevodcu (darcu) na darovacej zmluve osvedčené podľa osobitných predpisov, v tomto smere nevidím dôvod na neplatnosť zmluvy. Uvedené samozrejme neznamená, že dotknutá darovacia zmluva by mohla vykazovať iné vady, ktoré by mohli mať za následok jej neplatnosť. Na druhej strane ak kataster povolil vklad, zmluva bola pravdepodobne bez vád, ktoré by mohli spôsobiť jej neplatnosť.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ďakujem za predošlú odpoveď a pochopila som ju. Len pre istotu by som poprosila krátku odpoveď, že nastala v mojom prípade malá zmena syn sa so mnou súdiť nechce (on je ten darca), ale na súd ma ide dať môj ex, ktorý žiada, aby som synovi vrátila dar. Otázka moja je to reálne?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 15.02.2018)

Dobrý deň. Vrátenia daru sa môže voči obdarovanému domáhať len samotný darca. Váš bývalý manžel preto nie je pre podanie žaloby, na základe ktorej by ste mali Vy, ako obdarovaná, vrátiť dar synovi, aktívne legitimovaný. Inak povedané, tak by Váš bývalý manžel takúto žalobu podal, mala by byť zamietnutá pre nedostatok aktívnej legitimácie.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Chcem sa spýtať: 1. Existuje "premlčacia doba" na vrátenie daru (nehnuteľnosti)? 2. V prípade daru nehnuteľnosti manželským párom, je možné, aby si po smrti manžela nárokovala manželka na vrátenie daru nehnuteľnosti od obdarovaného? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň, 

žiadať vrátiť dar môžete v neobmedzenej lehote (teda aj po 30 rokoch) od poskytnutia daru. Ale tiež sa pri vrátení daru uplatňuje premlčanie v dlzke 3 roky odo dňa, keď sa obdarovaný správal v hrubom rozpore s dobrými mravmi voči darcovi alebo jemu blízkym osobám.

 

Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, tak zastávam názor, že aj manželka sama môže žiadať vrátenie daru. Vyplýva to z charakteru bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec sa druhý krát oženil a všetky majetky /dom, byt, pozemky. / prepísal na jednu dcéru /dospelú/ svojej druhej manželky. Teraz jeho žena umrela a vyzerá to tak, že JA a moja sestra sme asi vydedení, nakoľko môj otec na seba nemá nič napísané. Moja otázka je, či sa táto situácia dá vôbec napadnúť. S pozdravom..

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň, pokiaľ majetky prepísal na inú osobu počas svojho života a nezostal mu žiaden majetok, potom sa s tým obyčajne nedá nič robiť.

Dalo by sa to napadnúť, iba ak by boli zmluvy neplatné. Neplatnosť zmluvy by ste museli preukázať Vy. Najčastejšími dôvodmi neplatnosti sú, že poručiteľ nebol spôsobilý na právne úkony, zmluva bola podpísaná pod nátlakom.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som vedieť čo by bolo najlepšie urobiť-Ex manžel vlastný 1/2 bytu, ktorý sme nadobudli v čase manželstva darovacou zmluvou od mojich rodičov, teraz žiadajú o jeho vrátenie neplatí dva roky vôbec nič, nepracuje, požíva alkoholické nápoje je opäť nedávno evidovaný na úrade práce.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň,

darcovia môžu požadovať vrátenie daru len za situácie ak sa obdarovaný k nim, alebo členom ich rodiny správa tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Ustanovuje to  § 630 OZ Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Od momentu, kedy správanie Vášho manžela naplnilo znaky uvedené § 630 OZ, začína plynúť 3 ročná premlčacia lehota. Inak povedané, ak správanie manžela predpokladané v § 630 OZ trvá už viac, ako 3 roky, mohli by ste v prípade, ak by žiadali vrátiť dar, uplatniť námietku premlčania. Ide však len o teoretickú úvahu, nakoľko z Vašej otázky nevyplýva, čo by ste chceli dosiahnuť.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, dom som spravoval, opravoval, vymenil okná, dvere, zateplil, realizoval drobné práce. Všetky tieto náklady som hradil sám. Spolužitie je však veľmi náročné. Chcem si kúpiť inú nehnuteľnosť a odsťahovať sa. Na koho sa mám obrátiť, aby som darované vrátil? Čo odo mňa môže matka vymáhať ?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Zadali ste pomerne stručnú otázku.  Vychádzame z toho, že  Vám darovaná nehnuteľnosť, zrejme s doživotným právom bývania Vašej matky, nehnuteľnosť ste zrekonštruoval, ale spolužitie je náročné.

2./ V uvedenej situácii sa môžete s Vašou matkou dohodnúť na vrátení daru. Otázkou je ale vysporiadanie Vašich investícií do nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť môžete aj predať, nehnuteľnosť môžete opustiť aj bez toho, aby ste dar vrátil.  V prípade predaja nehnuteľnosti ak  bolo zriadené vecné bremeno  toto by naďalej zaťažovalo kupujúceho.

3./ Kúpiť inú nehnuteľnosť môžete, aj sa odsťahovať. V prípade dobrovoľného vrátenia daru z Vašej strany Vašej matke by ale  muselo dôjsť k písomnej dohode. Otázka nárokov voči Vám, pokiaľ v darovacej zmluve nie je uvedené iné  resp. obsahuje iba vecné bremeno v práve bývania a užívania nehnuteľnosti, iné resp. ďalšie od Vás vymáhať nemôže.  Je to otázka posúdenia samotnej darovacej zmluvy, nakoľko vychádzame len zo stručnej otázky.

4./ V zmysle ust. Obč. zákonníka /§ 151n/ platí,  že "pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

 

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám taký problém. Sestra mojej priateľky (s, ktorou žijem v spoločnej domácnosti), dostala od nás minulý rok fotoaparát za cca 1200 EURo. Tento fotoaparát bol však určený primárne pre fotenie našich šteniatok (máme chovnú stanicu), a samozrejme ona ho mohla používať aj pre vlastnú potrebu. Teraz došlo k situácii, že sa sestry dosť vážne pohádali a rozkmotrili. Fotoaparát som kupoval ja, a ešte stále nie je splatený a chcel by som ho späť. Mám nejakú šancu ho od nej dostať? Čo ak ho predala? Čo môžem urobiť?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 24.04.2017)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska medzi Vami a sestrou Vašej priateľky došlo k uzavretiu darovacej zmluvy (hoci nie písomne, ale mlčky, resp. ústne).

Inštitút vrátenia daru je upravený v § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v účinnom znení (ďalej len "OZ"), podľa ktorého darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Samotná hádka a následne nekontaktovanie sa nespadá podľa dlhodobej rozhodovacej činnosti súdov ani právnej teórie pod hrubé porušovanie dobrých mravov. Pre náležité posúdenie danej veci by bolo preto potrebné bližšie poznať okolnosti.

Judikatúra totiž ustálila, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Hrubým porušením dobrých mravov je zvyčajne ich porušenie značnej intenzity alebo sústavné porušovanie, a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod.

Teda nie každé správanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, napĺňa znaky hrubého porušenia dobrých mravov. Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia je teda také kvalifikované porušenie morálnych pravidiel konkrétnym správaním obdarovaného, ktorého stupeň závažnosti možno hodnotiť podľa objektívnych kritérií, nielen podľa subjektívneho názoru (pocitu) darcu. Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká taktiež ani pri obyčajnej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi a ani pri menej významnom porušení dobrých mravov obdarovaným

Ak preto skutočne došlo len k pohádaniu sa (hoci vážnemu) a následnému nekontaktovaniu sa a pod., nie sú naplnené podmienky na to, aby ste mohli požadovať vrátenie daru. Naviac, obdarovaná sa rozhádala s Vašou sestrou a nie s Vami, preto nie ste z právneho hľadiska ani oprávnený vrátenie daru požadovať.

Ak by boli naplnené podmienky na vrátenie daru ustanovené v § 630 Občianskeho zákonníka a obdarovaná by Vám dar dobrovoľne na základe Vašej výzvy nevrátila, musela by oprávnená osoba podať žalobu o vydanie veci na súd, resp. o zaplatenie hodnoty veci - to v prípade, ak medzičasom už obdarovaná vec predala tretej osobe.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Mama prepisala byt na sestru ale ta sa o nu nestara. Teraz je chora a nevie co dalej. Chcela by byt prepisat na inu osobu ale nevie, kde sa ma obratit. Mala by uzivat cely byt ale uziva iba jednu izbu a kuchynu. Inac je vsetko uzamknute, aj ked sestra tam nebyva uz pol roka a nechce sa ho vzdat.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, či Vaša matka súčasne s uzavretím darovacej zmluvy uzavrela aj zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v doživotnom užívaní a to či už celého bytu alebo len niektorej jeho časti. Ak Vaša sestra bezdôvodne obmedzuje Vašu matku v užívaní celého bytu, aj keď jej táto povinnosť vyplýva z uvedeného vecného bremena, Vaša matka sa môže domáhať súdnej ochrany svojho užívacieho práva. Za určitých konkrétnych okolností, sa môže Vaša matka domáhať vrátenia darovaného bytu. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Skutková podstata hrubého porušenia dobrých mravov predpokladá buď jednorázové hrubo neslušné chovanie obdarovaného voči darcovi alebo sústavné (pokračujúce) nevhodné správanie menšej intenzity.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Môže sa darca domáhať vrátenia daru, keď obdarovaný zomrel a dar (nehnuteľnosť) prešiel na inú osobu v dedičskom konaní?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ide o špecifickú zákonnú podmienku vrátenia daru, ktorá predpokladá správanie obdarovaného voči darcovi hrubým spôsobom. Vo svojom príspevku však neuvádzate, či obdarovaný sa uvedeného konania dopustil a či z tohto dôvodu sa darca domáhal vrátenia daru. Samotná smrť obdarovaného bez ďalšieho preto nezakladá právo darcu domáhať sa vrátenia daru. Smrť obdarovaného by mohla byť právnou skutočnosťou, ktorá spôsobuje zánik právneho vzťahu z darovacej zmluvy vtedy, ak by bola dojednaná ako rozväzovacia podmienka darovacej zmluvy.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Otec na mňa prepísal družstevný byt. Podpísali sme zmluvu o prevode členských práv a povinnosti. Následne sme si byt odkúpili do osobného vlastníctva a stali sme sa majiteľmi. Teraz po takmer 3 rokoch chce otec byt naspäť, dokonca to dal na súd, lebo tvrdí, že sme sa predtym dohodli, že mu ho raz vrátim, dokonca si na to zohnal aj svedkov. My akúkoľvek takú dohodu popierame. Je vôbec možné sa súdiť na základe nejakej ústnej dohody? Nemusí byt v takýchto prípadoch zmluva písomná? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, vedľajšie dojednanie v darovacej zmluve o určení času trvania darovacieho vzťahu je právne možné a dovolené. Toto vedľajšie dojednanie však musí byť súčasťou písomnej zmluvy. Je neprípustné a právne neúčinné doplňať obsah písomnej zmluvy ústnou dohodou. Vo Vašom prípade je aj potrebné odlišovať, čo bolo predmetom darovania, teda či členský podiel v bytovom družstve alebo byt ako samostatná vec. S najväčšou pravdepodobnosťou tak preto bude žaloba Vášho otca zamietnutá. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, keď rodičia pijú a narúšajú domovu slobodu.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 26.03.2017)

Dobrý deň,

podľa otázky usudzujeme, že Vy ste v predmetnom právnom vzťahu darcom.

Podľa ust.  § 630 Obč. zákonníka  darca  sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.  Zdôrazňujeme slová obdarovaný  sa správa darcovi alebo členom jeho rodiny, teda nejedná sa o cudzie osoby. Ak by sa jednalo o Vás ako darcu tento dôvod na vrátenie daru by mohol byť odôvodnený a dôvodný, bude však závisieť od okolností v konkrétnom súdnom spore, vrátane ich preukázania.

Uvádzam, že  sa nejedná sa o hocijaké porušenie dobrých mravov, ale o hrubé porušenie dobrých mravov. Výklad pojmu dobrých mravov  v zákone uvedený nie je,  súdy vychádzajú z  toho, že za dobré mravy treba považovať súhrn spoločenských, kultúrnych, a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, sú rešpektované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu noriem základných. Ide teda o súhrn etických, všeobecne zachovávaných a uznávaných zásad, ktorých dodržiavanie je veľakrát zabezpečované aj právnymi normami tak, aby každé konanie bolo v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej spoločnosti. Dobré mravy sú totiž

meradlom hodnotenia konkrétnej situácie, zodpovedajúcej všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so

všeobecnými zásadami morálky demokratickej spoločnosti. Úvaha súdu o tom, či výkon práv a povinností je v

rozpore s dobrými mravmi, musí byť podložená konkrétnymi zisteniami v konaní.“  /rozsudok  NS SR  z 01.09.2004 

sp. zn. 3 Cdo 137/2003/.

Zrejme by bolo dobré, ak je to aktuálne a možné, vec riešiť najprv písomne zmierčou cestou a až následne odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie daru.

 

 

 

 

 


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

A aké sú to finančne prostriedky v BSM? Dcéra by mi to vrátila z jej účtu, na ktorý jej ide mzda zo zamestnania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

BSM je bezpodielové spoluvlastníctvo,  vyplatená mzda patrí do BSM.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Od otca môjho priateľa som dostala darovaním 75 % bytu a 25 % som od neho odkúpila, s tým, že on tu má doživotné právo. Bývame spolu dva roky. Starý pán (79 ročný) si našiel priateľku a chce, aby som odišla. On mi vraj vráti 30.000 €, ktoré som do bytu investovala. Starám sa o neho nadštandardne, ale on tu chce svoju priateľku. Tento byt má po celkovej rekonštrukcii hodnotu okolo 90.000 €. Čo mám urobiť, aby mi tento byt aj naďalej patril? Mám sa niečoho obávať? Som jediný vlastník. Poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami opísanej situácie nevidím dôvod, pre ktorý by ste mali previesť byt spať na pôvodného vlastníka. V zásade platí, že na zrušenie zmluvy by musel existovať zákonný alebo zmluvný dôvod.
Pokiaľ ide o darovanie, darca sa môže pri existencii zákonného predpokladu na vrátenie daru domáhať vrátenia daru. Inštitút vrátenia daru je pritom upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Z Vašej otázky však nevyplýva, že by ste sa k darcovi správali tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy, skôr naopak, zabezpečujete mu nadštandardnú starostlivosť.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Upresňujem, že dcére sme finančne prostriedky previedli na jej bankový účet, z ktorého mame aj výpis z účtu, ide o sumu 11 620 eur, takže nie je žiadny problém, keď nám túto sumu vráti aj na splátky na nás bankový účet ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Je vecou Vašej vzájomnej dohody či dar vráti v splátkach alebo v celosti v jednej sume. Dôležité je, aby peniaze neboli vrátené z prostriedkov v BSM.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dcére sme darovali finančne prostriedky na kúpu bytu počas jej manželstva, môže nám dcéra tento dar vrátiť pred jej rozvodom s manželom, keď ona s tým súhlasí, dúfam, že nie je to protiprávne v súvislosti s vysporiadaní BSM po jej rozvode? Podotýkam, že majú hypotéku na byt, ktorú hradí jej manžel a medziúver zo stavebného sporenia, ktorú platí dcéra približne v rovnakej sume.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň,

podľa ust. Obč. zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.  Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Uvádzame tiež, že k zrušeniu darovacej zmluvy môže dôjsť aj na základe dohody.  Podmienky v darovacej zmluve sú neplatné.

Vo Vašom prípade predpokladáme, že peniaze ste  poslali  Vašej dcére na bankový účet alebo ste ich poslali poštovou poukážkou na jej meno. Platí podľa Obč. zákonníka, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, atď.  

Nepíšete formu odovzdania daru /ihneď, následne, písomná forma darovacej zmluvy alebo nie je písomná zmluva/.   Je vecou Vašej dohody, že Vám dcéra ako výlučný obdarovaný  peniaze titulom daru vráti. Dôležité je či darované peniaze má alebo či už neboli aspoň čiastočne použité v rámci BSM. Potom v rámci vyporiadania BSM by mala v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka oprávnenie, aby sa jej uhradilo to,  čo zo svojho na spoločný majetok vynaložila.

Ak žiadna písomná zmluva nie je a peniaze aj reálne v celosti má dcéra ako výlučný obdarovaný, potom nie je potrebné ani žiadne písomné následné riešenie, len vrátenie  peňazí.

Len poznamenávame, že  zák. č. 394/2012 Z. z.  o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.  Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Ak máte v uvedenej veci nejaké nejasností a potrebujete riešiť prípadné nezrovnalosti môžete sa obrátiť s riešením na našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem Vás velice pekne poprosiť o radu, pred cca 5 rok. I sme s manželom darovali byt mojim rodičom, pred 2 rokmi mamička umrela, a pri dedičstve sme sa 3 ja súrodenci zhodli na zrieknutí dedičstva v prospech nášho otca, bol to vlastne predmetný byt. Situácia sa zmenila, pred pár mesiacmi, keď si nás otec našiel frajerku o 35 rokov mladšiu, ženu ľahkých mravov bez strechy nad hlavou, s čiernou minulosťou, ktorú si tam aj nasťahoval a dozvedeli sme sa, že sa idú brat, je to dosť nemorálne, aby sme byt mohli vziať späť, s tým, že on tam bude mať doživotné užívacie právo? Ak áno, akoby sme mali postupovať? Vopred ďakujem za odpoveď, prajem pekný deň.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ste sa dohodli na tom, že byt nadobudne Váš otec, stal sa vlastníkom nehnuteľnosti. Ako vlastník nehnuteľnosti s ňou teda môže plnohodnotne disponovať a nakladať podľa vlastného uváženia. Nemôžete preto požadovať, aby Vám nehnuteľnosť vrátil. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Mama mi s otčimom darovala byt, chcela sa pred ním a jeho rodinou takto ochrániť. Po jeho smrti sa situácia zmenila, začala byt nepríjemná, senilná a všetko sa obrátilo proti mne. Psychicky to nezvládam, som jedináčik a pre pokoj ho chcem vrátiť. Prosím poraďte mi tu najlacnejšiu a najjednoduchšiu formu. Počula som aj o prepise majetku. Žijem sama po rozvode s gamblerom, chcem mať čo najmenšie starosti. Mama ma 78 rokov. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, najjednoduchším spôsobom ako vrátiť byt späť do vlastníctva Vašej matky je ho jej darovať, teda uzavrieť písomnú darovaciu zmluvu. Bude sa jednať o obdobný obsah zmluvy, ktorou ste nadobudli vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti. Vo svojom príspevku uvádzate, že Vaša matka trpí senilitou. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné skúmať, či táto choroba nevylučuje Vašu matku z uzatvárania právnych úkonov. V zmysle § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka, totiž je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer, touto cestou by som sa chcela informovať, či mám v prípade rozvodu nárok na vrátenie daru. Darovala som mu pol domu počas manželstva, o dva roky som podala žiadosť o rozvod. Teraz máme nmajetkove vysporiadanie a je z toho bludný kolotoč. Peniaze na nehnuteľnosť poskytli moji rodičia-plnú sumu, v kupnopredajnej zmluve je to aj zapísané. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň,

darca môže požadovať vrátenie daru jedine v zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak sa manžel voči Vám, či členom Vašej rodiny nesprával tak, že hrubým spôsobom porušil dobré mravy, potom nemáte nárok na vrátenie daru. Jedine, ak by ste sa pri darovaní dohodli podmienky odstúpenia od zmluvy a došlo by k naplneniu niektorej z dohodnutých podmienok. Zánik manželstva sám o sebe nie je dôvodom na vrátenie daru.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je možné požadovať vrátenie daru od nepríbuznej FO s tým, že predmetom daru je nehnuteľnosť, byt. Taktiež by som sa chcel opýtať, či je možné previesť vlastníctvo nehnuteľnosti, bytu, na inú FO len prostredníctvom čestného prehlásenia overeného notárom a následného prepisu v katastri nehnuteľnosti, bez kúpnej zmluvy. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň. Vrátenie daru je možné len za podmienok, ktoré upravuje Občiansky zákonník. Žiadať vátenie daru môže darca len v prípade, ak sa k nemu obdarovaný alebo členovia jeho rodiny správajú spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Nestačí len nevhodné správanie, ale napríkad násilné správanie. 

Prevod nehnuteľností možno uskutočniť na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, prípadne na základe dohody o vyporiadaní BSM alebo dohody o vyporiadaní podielového spolvulastníctva. Prevod nehnuteľností na základe čestného prehlásenia nie je možný. Kataster nehnuteľností bude požadovať doložiť právny úkon na základe ktorého má byť zapísané vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Tento právny úkon pokiaľ ide o nehnuteľnosť musí byť písomný a podpis prevodcu musí byť overený. Občiansky zákonník presne stanovuje aké náležitosti musí zmluva o prevode nehnuteľností obsahovať. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som zodpovedať otázku týkajúcú sa darovacej zmluvy. Pred rokmi babka darovala byt mojej mame (svojej dcere), v ktorom sme mali spoločne bývať a o nu sa postarať. Avšak my sme sa odsťahovali, rodičia bytom ručili, došlo k exekúciám a na byte je ťarcha. Je nejaká možnosť napadnúť a vrátiť tento byt babke (darkyni) ? Mama ma ešte ďalšie 2 sestry a brata. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Každé konanie, ktoré je spôsobilé naplniť skutkovú podstatu hrubého porušenia dobrých mravov, posudzuje súd objektívne. V každom prípade sa musí jednať buď o sústavné porušovanie dobrých mravov alebo o jednotlivý prípad závažného rozporu so základnými pravidlami morálky. V prípade súdneho konania tak súd bude skúmať ako správanie darcu, tak i obdarovaného.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela som sa spýtať, či ma musí manžel po rozvode vyplatiť z darovanej polovice domu, pretože ja nemám kam ísť bývať. Mám postihnutú dcéru nemôžem sa zamestnať a mama s bratom sú alkoholici. Spolu už bývať nemôžeme, lebo ma slovne napada. Chcem len pre svoju dcéru pokojný život, preto Vás prosím o radu. Ďakujem pekne za Vašu pomoc.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, po rozvode manželstva a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné toto BSM vyporiadať buď na základe dohody alebo súdnou cestou do troch rokov, inak sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania. Vyporiadanie sa však týka iba majetku patriaceho do BSM. Ak niekto daroval Vášmu manželovi daroval nehnuteľnosť počas trvania manželstva, táto nehnuteľnosť nepatrí do BSM a je to jeho výlučný majetok a nemáte nárok na vyplatenie žiadneho podielu z tejto nehnuteľnosti. Ak Vám a Vášmu manželovi darovali túto nehnuteľnosť spoločne, v súčasnosti ju vlastníte v podielovom spoluvlastníctve a v rámci vyporiadania podielového spoluvlastníctva máte nárok na vyplatenie Vášho podielu. Presné posúdenie Vašej situácie závisí na tom aký je právny stav tejto nehnuteľnosti.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Našetril som dcére 4000 eur, ktoré som jej aj dal. Po čase sa dcéra začala ku mne správať veľmi zle, neustále má ponižuje pred rodinou uráža má slovami, stále sa zo mňa vysmieva. Vôbec ma nerešpektuje ako otca. Preto som od nej žiadal, aby mi vrátila peniaze späť, že si ich nezaslúži. Povedala, že mi nič vracať nemusí, lebo sú to už jej peniaze. Čo mám robiť, aby mi tie peniaze vrátila?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 03.01.2017)

Dobrý deň,

uvedenú sumu je možné považovať za dar, a preto je možné uplatniť ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa darovania. Podľa § 630 OZ Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Záleží však, či jej konanie naplnilo tzv. hrubé porušenie dobrých mravov. Avšak z toho, čo uvádzate je možné usudzovať, že sústavné ponižovanie a urážanie pred celou rodinou je hrubým porušením dobrých mravov. Odporúčam Vám písomne ju vyzvať na vrátenie daru. Ak Vaša výzva ostane bez výsledku, jediným riešením bude podanie žaloby.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela som sa spýtať: Manžel dostal darovacou zmluvou dom a ako ťarchu má doopatrovať svoju mamu. Keď som sa dozvedela, že ma podvádza, tak mi daroval polovicu domu. Ja tam ale nemám na zmluve napísané, že doopatrovať. Keď sa budeme rozvádzať, môže si pýtať dar späť alebo ma bude musieť vyplatiť? Stále ma podvádza a ja sa starám o jeho mamu. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 30.12.2016)

Dobrý deň. Ak sa s Vašim manželom rozvediete, po rozvode by ste si mali vyporiadať Vaše zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Nakoľko predmetný dom, resp. spoluvlastnícky podiel na dome bol získaný darovaním, tento sa v rámci vyporiadania BSM nebude riešiť. Veci získané darovaním sú totiž zo zákona vylúčené z BSM.

Čo sa týka prípadného vrátenia daru, tak v zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosim o radu. Mal som finančne problémy, známi mi pomohol s financiami a ja som mal v plane mu to vrátiť v mesačných splátkach. Lenže ten moj známi mi tie peniaze daroval, mame aj spisanu darovaciu zmluvu u notára. Po dlhom obdobi sa mi teraz ozval s tým, ze finančný dar žiada spať. Momentálne som v kríze, chcel by som mu vrátiť aj napriek tomu, ze je spísaná darovacia zmluva u notára, mesačnými splátkami, no neviem ci bude súhlasiť. Co mam urobit, ak nebude súhlasiť zo splátkami? Dakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 24.12.2016)

Dobrý deň, podstatným znakom darovacej zmluvy je bezodplatnosť, čo znamená, že obdarovaný dar príjma bez toho, aby sa zaviazal za to poskytnúť akékoľvek protiplnenie. Aj keď je zmluva označená ako darovacia, podstatným je jej obsah. Ak ste sa v zmluve zaviazali poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť, uzavreli ste zmluvu o pôžičke. Inak nie ste povinný finančný dar vrátiť, čo znamená, že je v záujme Vášho známeho, aby Vám bol pri Vašej vôli vrátiť peniaze nápomocný a poskytol všetku potrebnú súčinnosť.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry den. Dcere som daroval byt pred tromi rokmi kde je uvedene vecne bremeno mojej mamy. Mama je v domove sociálnych služieb a dcera bez mojho a jej (maminho) vedomia nahlasila k prechodnemu pobytu cudzinca z Iranu, ktoreho pozna 4 mesiace. Na moje otazky neodpoveda a stale klame. Chcem zrušiť darovaciu zmluvu, ale neviem či budem mať uspech. § 630 Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, zákonné predpoklady na vrátenie daru sú naplnené vtedy, ak sa obdarovaná správa k Vám alebo členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Jej konanie musí byť takej intenzity alebo spôsobu, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Na vrátenie daru nestačí, aby sa správala inak než si Vy predstavujete. Zo súdnej praxe je možné ako konanie hrubo porušujúce dobré mravy najmä predaj darovanej veci cudzej osobe, nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí. Zákonné podmienky nie sú naplnené napr. pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi alebo pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Vo Vašom prípade zostáva otáznou akým spôsobom došlo k porušeniu dobrých mravov. Či by súd posudzoval takého konanie obdarovaného ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vzhľadom na to, že okrem prihlásenia neznámej osoby na prechodný pobyt s Vami prestala aj komunikovať, je možné že by v súdnom konaní bolo jej konanie posudzované ako hrubo porušujúce dobré mravy.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý den, dostala som darom na zaklade darovacej zmluvy od babicky byt a má v nom dozivotne bezplatne byvanie, ale platí si inkaso služby sama i ked som jej navrhla, že to zaplatím. Momentálně nemáme dobré rodinne vztahy a ona pozaduje vrátenie daru. Chcem sa spytat, či za porusenie dobrych mravov moze byt aj to, že si plati byt sama, kedze v nom byva i ked v zmluve sa pise o bezplatnom uzivani. Moze sa to chapat ako porusenie darovacej zmluvy a dovodu na vratenie daru? Dakujem za odpoved a pomoc. Ing. Vargová

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ sa stará mama dobrovoľne rozhodla platiť si služby spojené s užívaním bytu, a to aj napriek tomu, že má právo na bezplatné doživotné užívanie, potom by podľa môjho názoru nemalo ísť o hrubé porušenie dobrých mravov. To by nastalo v prípade, ak by ste sa k nej správali urážlivo, nezaujímali by ste sa o ňu a pod. Pokiaľ ste jej navrhli, že služby budete platiť Vy, nemal by to byť dôvod na vrátenie daru.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, sme manželia na dôchodku a chceli by sme vás poprosiť o právnu radu ohľadom zrušenia darovacej zmluvy. Pred 9 rokmi sme darovali svojmu synovi a neveste časť nášho pozemku pre prístavbu rodinného domu. Bol im poskytnutý úver, ktorý stále syn spláca. Momentálne je syn aj s troma deťmi sám, pretože manželka ich opustila a odsťahovala sa do iného mesta. Ešte počas ich spoločného spolunažívania vznikali časté spory, pretože sa ani jeden z nich nepodieľal na žiadnych prácach spojených s údržbou domu, či záhrady, ale hlavným dôvodom boli ich nepravidelné úhrady platieb za odber vody a kanalizáciu, nakoľko máme spoločný vodomer. Nevesta sa o mne a mojej manželke už počas spolunažívania vyjadrovala neúctivo, urážlivo a nepravdivo, čo žiaľ pretrváva aj po jej odchode z domu. Postačia uvedené dôvody na zrušenie darovacej zmluvy? Syn má pred rozvodovým konaním, a preto sme sa rozhodli zrušiť darovaciu zmluvu, ale chceme sa opýtať či ju môžeme vypovedať iba synovej manželke, alebo musíme obidvom, kedže to nadobudli spoločne ako manželia. Poprípade je možné nevestu vylúčiť a nahradiť ju našimi vnúčatami? Je potrebné to urobiť ešte pred rozvodom?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste darovali nehnuteľnosť obom manželom, táto nepatrí do BSM ale do ich podielovéhgo spoluvlastníctva. Obaja manželia teda majú určitý, presne vymedzený podiel na nehnuteľnosti (to si môžete overiť aj v LV). Môžete požadovať vrátenie daru aj len od synovej manželky. Tým pádom by ste znova nadobudli jej podiel do Vašeho vlastníctva. Následne by ste mohli tento podiel darovať vnúčatám. Nakoľko musia mať zmluvy týkajúce sa nehnuteľností písomnú formu a vlastníctvo k nim sa nadobúda až vkladom do katastra, nebude to až tak rýchly proces. Najskôr požiadate o vrátenie daru. Kataster túto zmenu zapíše. Potom podiel prevediete na vnúčatá a to je rovnako potrebné zapísať na katastri. Kataster nehnuteľností má samozrejme na vybavenie zákonné lehoty.

Pridávam ešte ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Budete musieť preukázať, že skutočne išlo o tak neúctivé konanie a správanie, že hrubo porušovalo dobré mravy.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry den! Je darovacia zmluva na byt napadnutelna aj po 5 rokoch? Ten paragraf ohladne porusenia dobrych mravov sa tyka aj rozvodu? Mohla by ma tym manzelka z dar. zmluvy vysachovat? Mozem sposobom, ako vidim v tv, kupit nehnutelnost aj za 1 euro aj ked ma hodnotu 100 000? Dakujem!

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka (OZ), darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Podmienkou pre uplatnenie tohto ustanovenia je jednorázové porušenie dobrých mravov podstatným spôsobom alebo sústavné správanie v rozpore s dobrými mravmi. Domáhať sa vrátenia daru možno v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť od momentu, kedy došlo k uvedenému správaniu. Samotné rozvodové konanie však nenapĺňa skutkovú podstatu uvedenú v citovanom ustanovení zákona. Prevod nehnuteľnosti možno realizovať aj za symbolickú cenu 1 eura. V takom prípade však už nie je možné právny úkon klasifikovať ako kúpnu zmluvu ale ako darovaciu. Podľa § 41a OZ, ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby. Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. Je možné zrušenie darovacej zmluvy, prip. jej časti, kde predmetom je rodinný dom, zastavanú plochu a záhrady, ktoré sme s manželom nadobudli darovacou zmluvou od mojej matky asi pred desiatimi rokmi v pomere 3/4 pre mna a pre manžela 1/4. Manželovo správanie sa v poslednej dobe zmenilo a je v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Je alkoholik a sústavne slovne napáda moju mamu, ktorá je vážne chorá a potrebuje pokoj. Môže teda mama nejakým spôsobom zrušiť zmluvu a darovať to mojim deťom? Ak áno ako treba postupovať? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 25.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Skutočnosť, či správanie Vášho manžela tak závažné, že napĺňa uvedenú skutkovú podstatu, sa posudzuje z objektívneho hľadiska, teda nie spôsobom, ako Vy resp. Vaša matka toto konanie vníma. Pri porušení dobrých mravov v značnej intenzite, darca (Vaša matka) matka jednostranným právnym úkonom (písomnou výzvou) vyzve obdarovaného (Vášho manžela), aby dar vrátil. V prípade, že uvedená výzva bude neúspešná a obdarovaný neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pre spätný zápis spoluvlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech darcu, darca sa musí na súde domáhať určenia vlastníckeho práva k podielu na nehnuteľnostiach alebo vypratania domu a pozemku.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, som rozvedený invalidný dôchodca s dôchodkom približne 250 €. S bývalou manželkou sme darovali dcére náš bývalý spoločný byt. V roku 2011 byt manželka s dcérou predali za asi 27 000 €. Peniaze z predaja ostali manželke a dcére. Dcére som bol povinný na základe rozhodnutia súdu platiť mesačne 33 € výživné. Výživné som platil do konca min. roku. Pokiaľ som vedel tak som dcére prispieval aj viac, to však nie je nikde zdokumentované, pretože išlo o hotovosť. Kedže peniaze z predaja bytu ostali dcére s matkou, ktoré žijú s exmanželkiným priateľom v domácnosti s príjmom okolo 3000 €/mesačne predpokladal som že sme vyrovnaní. Dcéra však neustále na mňa vyvíja psychický nátlak aby som platil výživné. Z môjho dôchodku vyžiť nedokážem a s neočakávanými finančnými výdavkami mi často pomáha syn. Dcéra už na mňa podala aj exekučné konanie čo myslím, že je hrubé porušenie dobrých mravov, kedže zabezpečená je aj vďaka spoločnému daru od mňa a exmanželky. Môžem žiadať vrátenie daru(bytu) resp. vyplatenie môjho podielu od dcéry aby som jej ďalej mohol platiť výživné aj sám keď sme byt darovali spoločne s exmanželkou? Vopred ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 25.07.2016)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu je jeho zákonnou povinnosťou, ktorú si musí rodič plniť pokiaľ dieťa nie je schopné samo sa živiť. Navyše, ak vyživovaciu povinnosť určil súd, potom musíte platiť, až kým súd neurčí, že dcéra je schopná sama sa živiť a nezruší vyživovaciu povinnosť. Posúdenie toho, či vo Vašom prípade pôjde o hrubé porušenie dobrých mravov zo strany dcéry by závisela od toho, ako to posúdi súd. Domnievam sa však, že by Vám nevyhovel, pretože platenie výživného je zákonná povinnosť a má právo ho od Vás požadovať. Ale ako som uviedol, záleží na názore súdu.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry den prajem. Moji rodicia darovali mojmu bratovi dom s tym, ze sa o nich postara, v chorobe, starobe, az do ich smrti a po smrti im vystroji primerany pohreb. Moj brat velmi pije, ma vysoke dlhy, na ktore uz mu chodia upomienky, kedze ma otvorenu zivnost. Moji rodicia musia za neho platit z ich maleho dochodku zdravotnu poistovnu a ine veci. Vyhraza sa rodicom zabitim, mamu zacal bit. Rodicia mu chcu teraz dom vziat a prepisat na ineho syna. Poprosim poradit, ako maju teraz postupovat. Velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Správanie Vášho brata je možné jednoznačne označiť ako rozporné s dobrými mravmi, a to závažným spôsobom. Jednak neposkytuje svojim rodičom potrebnú pomoc v starobe resp. chorobe a na druhej strane koná násilne, resp. hrozí násilím voči telesnej integrite svojich rodičov. Uvedené konanie je tak nielenže v rozpore so zásadami slušnosti a morálky ale je i trestným činom. Odporúčam Vám preto podať trestné oznámenie na príslušnú okresnú prokuratúru, resp. v prípade opakovaného incidentu okamžite privolať policajnú hliadku a požiadať ich, aby vykázala Vášho brata z obydlia a zakázala mu vstup. Zároveň je nevyhnutné, aby Vaši rodičia adresovali bratovi písomnú výzvu na vrátenie daru z uvedených dôvodov a v prípade jej nerešpektovania, podali súdnu žalobu o vrátenie daru. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry den, od brata som dostala darom dom, v ktorom zostal byvat a bolo zachovane aj vecne bremeno, t.j. nasi rodicia mozu dozivotne dom obyvat. Teraz, po 7 rokoch, sa brat domaha vratenia daru vymyslami, ze hrubo porusujem dobre mravy a pod, co nie je pravda. O rodicov sa staram, navstevujem ich, aj ked sa mi zda, ze postupne drzia stranu jemu a stvu ho proti nam. Za poslednych 7 rokov sme s manzelom do domu investovali nemale peniaze. Bola mi dorucena vyzva na vratenie daru, na ktoru som zatial nereagovala. Ako mame postupovat? Mame suhlasit s vratenim daru? Ak by sme vratili dom, vyplatil by nam investovane peniaze? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 18.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie v značnej intenzite alebo ich sústavné porušovanie. Pre možnosť požadovať vrátenie daru nestačí teda len akékoľvek správanie v rozpore s dobrými mravmi, ale ich porušenie hrubým spôsobom alebo po dlhší čas. Je taktiež dôležité poznamenať, že uvedené kritérium sa hodnotí objektívne a nie zo subjektívneho pohľadu osoby darcu, ktorá negatívne správanie voči svojej osobe vníma. Dôkazné bremeno je na strane darcu. Preto, ak považujete obvinenia voči svojej osobe o nevhodnom správaní za vymyslené, odmietnite vrátenie nehnuteľnosti.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Daroval som moju časť nehnuteľnosti (spoluvlastníctvo) matke mojej manželky a tá ju darovala dcére, teda mojej manželke. (Vraj sa to nedá priamo) Od koho mám vyžadovať vrátenie daru? A je dcéra považovaná za priameho člena rodiny obdarovanného?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň, je potrebné uviesť, že požadovať vrátenie daru je možné iba z dôvodu zákonom predpokladanej okolnosti. Tou je správanie sa obdarovaného k darcovi alebo členom jeho rodiny, ktorý svojím konaním hrubo porušuje dobré mravy. Ak sa obdarovaný nespráva tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, nie je možné bezdôvodne požadovať vrátanie daru. Na základe nášho právneho názoru je vo Vašom prípade možné požadovať vrátenie daru iba od matky Vašej manželky, nakoľko právny vzťah vznikol medzi Vami. Medzi Vami a Vašou manželkou nie je žiadny právny vzťah, ktorý by sa týkal darovania nehnuteľnosti. Ak ste mali na mysli Vašu dcéru, tak áno je v zmysle ustanovenia § 630 OZ členom Vašej rodiny.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, rozišla som sa s partnerom. Pod nátlakom a vyhrážkami som mu podpísala darovaciu zmluvu na rodinný dom, novostavbu. Postavili sme ho spolu. Viem to zdokladosvať. Chcem sa spýtať, či mám právo na vrátenie daru, pokiaľ sa nespráva mravne. Bol uznaný vinným za ohováranie a momentálne prebieha vyšetrovanie za fyzické napadnutie. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 03.05.2016)

Dobrý deň. Inštitút vrátenia daru je upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ V súdnom konaní je preto základom to, aby bolo náležite preukázané hrubé porušovanie dobrých mravov. V rámci takéhoto dokazovania potom možno využiť Vami spomínané trestné stíhania. Okrem toho ste však vo Vašej otázke spomenuli to, že na Vás bývalý partner pred darovaním vyvíjali nátlak a vyhrážal sa. Pokiaľ by ste vedeli preukázať aj túto skutočnosť, v súdnom konania by ste sa mohli domáhať aj určenia neplatnosti darovacej zmluvy. Vzhľadom na to, že ide o pomerne citlivý problém, bolo by vhodné vyhľadať odbornú právnu pomoc a posúdiť vec komplexne.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

S manželom sme dôchodcovia a v roku 2012 sme darovali svojim dcéram byt, každej v 1/2, s právom nášho doživotného bývania. V roku 2015 začala jedna dcéra fetovať, úplne sa zmenila, nepracuje, neprispieva na domácnosť, hrubo sa k nám správa, vyhráža sa nám, vydiera nás, narobila si veľa dlhov. Z týchto dôvodov chceme požiadať o vrátenie daru. Jej nezodpovedné správanie sa stupňuje a ak nezasiahneme, v krátkom čase by svojim konaním mohla zmariť možnosť vrátenia bytu. Môžeme požiadať súd o vydanie predbežného opatrenia, aby nemohla nakladať s nehnuteľnosťou? Vyznačí kataster na LV plombu? Môže na takúto nehnuteľnosť potom siahnuť exekútor? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 14.04.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 630 Občianskeho zákonníka, sa darca  môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.  Podľa toho, čo uvádzate, je možné hovoriť o porušovaní dobrých mravov, nakoľko Vám nadáva, hrubo sa k Vám a správa, ba dokonca vydiera. Najprv by bolo vhodné vyzvať ju, aby dar vrátila dobrovoľne. Ak nebude ochotná, potom bude zrejme jediným možným riešením podanie žaloby na súd. 

Pokiaľ ide o predbežné opatrenie, môžete súčasne s návrhom na vrátenie daru požiadať súd o nariadenie predbežného opatrenia, konkrétne, aby sa Vaša dcéra (odporkyňa) do rozhodnutia vo veci samej (konanie o vrátenie daru) zdržala nakladania s nehnuteľnosťou. 


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, ako by som mal postupovať. Daroval som deťom rodinný dom, už je tomu 12 rokov. Rozhodol som sa, aby mi vrátili dom späť na moje meno, pretože doteraz sa nevedia medzi sebou dohodnúť a podeliť sa. Dom už má ťarchu (exekúcie), chátra, a preto by som to chcel vybaviť súdne. Skúšal som to aj mimosúdne, ale na to nebola žiadna odozva. Pred darovaním pritom na mňa neustále robili nátlak len aby som im to daroval. Od vtedy ako keby ma ani nepoznali. Do dnešného dňa ľutujem, že som im to daroval. Prosím Vás čo by bolo správne napísať na súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka „darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Prípadná žaloba na vrátenie daru by mala vychádzať práve z citovaného ustanovenia. Vo Vašej otázke ste však spomenuli aj to, že na Vás pred darovaním vyvíjali nátlak, pričom táto skutočnosť môže mať za následok neplatnosť darovacej zmluvy ako takej. Preto ďalšou alternatívou, ako dospieť k tomu, aby bol predmetný dom opäť Váš, môže byť aj žaloba na určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Pre každý prípad je však potrebné celú vec posúdiť komplexne. Z tohto dôvodu je na mieste, aby ste pred podaním žaloby vyhľadali odbornú právnu pomoc, v rámci ktorej možno vyhodnotiť konkrétne okolnosti Vašej veci.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Syn s manzelkou si kupovali v roku 2009 v Prahe byt, na ktory sme im darovali 1000000 korun. Teraz sa rozvadzaju a byt predavaju. Mozme si financny dar na byt pytat spat?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 02.04.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 630 Občianskeho zákonníka sa darca  môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Požadovať vrátenie daru teda môžete, ale obdarovaný by sa musel dopustiť hrubého porušenia dobrých mravov.

V zmysle judikatúry sú dobré mravy všeobecné platné pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku

Podľa judikatúry musí ísť o porušenie značnej intenzity alebo porušovanie sústavné, alebo aj neposkytnutie potrebnej pomoci a negatívne správanie sa obdarovaného sa musí prejavovať objektívne, nepostačuje iba subjektívny pocit darcu. Nie som si celkom istý, či požadovanie vrátenia daru v tomto prípade bude oprávnené, nakoľko rozvrat vzťahov medzi manželmi smerujúce až k rozvodu je v spoločnosti častou situáciou a zrejme by sa v tejto situácii nedalo hovoriť ani o hrubom či urážlivom správaní voči Vám či členom Vašej rodiny.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Strýko mi daroval 2/3 jeho rodičovského domu.Moja mama má 1/3 tohto domu. Podpísal so mnou darovaciu zmluvu,ktorá bola vypracovaná veľmi dobre po právnej stránke.O 2dni zmenil názor,šiel k právnikovi a vymyslel si scénar,že som pri mojej návšteve vyvolal hádku,choval sa k nemu vulgárne,sotil ho a on si poranil koleno a ruku.Ja mám svedkov,že to tak nebolo.Na uvedené poranenia nemá žiaden lekarsky záznam.Medzitým som dar.zmluvy odniesol na kataster,aby urobili zmenu majiteľa.Jeho právnik odoslal na kataster jeho odstúpenie od darovacej zmluvy - spaťvzatie daru v celom rozsahu a oznámenie o zániku práv. vzťahu z darovania.Mne zatiaľ kataster nič neposlal, nenapísal. 2/3 domu su zatiaľ stále na jeho mene,akurát je tam už plomba.Prosím o radu,čo mám robiť aby kataster nezastavil konanie,resp. ak ho preruši, budeme obaja vyzvani, aby sme si spor vyriešili súd. cestou? Kataster to posúva automaticky na súd, alebo treba, aby niekto z nás začal súdny spor? Aké mám práva,resp. ako možem nakladať s tými 2/3 domu ak kataster konanie zastaví, zruší a ja mám stále v ruke právoplatnú darovaciu zmluvu,od ktorej som ja dobrovoľne neodstúpil? V zmluve je aj uvedené že "Obdarovaný nadobúda právo držby k daru podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami" Čo mi z toho vyplýva,možem ten dom riadne užívať,príp,rekonštruovať? Keďže strýko je dosť agresívny,možem vymeniť zámky na dome a zavolať na neho políciu ak by prišiel do toho domu robiť mi nejaké problémy,naprieky?Má ešte kľuče od zámkov.Ďakujem za Vaše právne rady...

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 04.11.2015)

Dobrý deň, vlastníkom spoluvlastníckeho podielu rodinného domu so všetkými k tomu prináležiacimi právami sa stanete až právoplatnosťou rozhodnutia katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva. Podľa môjho názoru, kataster vo Vašom prípade nie je oprávnený konanie o vklade ani prerušiť a ani zastaviť. Pre prerušenie konania nie je žiadny dôvod, ktorý vyžaduje § 31a katastrálneho zákona. Ustanovenie § 31b pís. b citovaného predpisu, síce umožňuje zastaviť katastrálne konanie, ak účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad, avšak vrátenie daru podľa § 630 Občianskeho zákonníka je osobitným inštitútom odlišným od odstúpenia od zmluvy v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, na ktorý predmetné ustanovenie zákona priamo odkazuje. V prípade, že dôjde k zamietnutiu Vášho návrhu na vklad, využite opravné prostriedky proti tomuto rozhodnutiu, resp. sa obráťte so žalobou na príslušný súd.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Zdravím. Chcela by som sa opýtať, či môže mama pýtať späť dar (v dedičskom konaní po otcovi darovala dom rovnym dielom obom svojim deťom s doživotným bývaním). Sme dve sestry a obe dobre spolu vychádzame. Ale sestrin muž neustále nadáva, hreší a neustále sa háda s mamou, hlavne keď si vypije ( je to každý deň). Môže mama sí pýtať späť darovanú čiastku svojej dcéry, keď má nezhody s jej manželom (zaťom)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 09.10.2015)

Dobrý deň, vo svojej otázke uvádzate, že Vaša matka v dedičskom konaní po Vašom otcovi darovala dom obom svojim deťom (Vám a Vašej sestre). Vy a Vaša setra ste teda nenadobudli dom z titulu darovacej zmluvy a ale z titulu dedenia. Predpokladám, že ste spolu s Vašou matkou pred notárom uzavreli dedičskú dohodu o vyporiadaní dedičstva, predmetom ktorej bola aj predmetná nehnuteľnosť. Vo Vašom prípade teda nemožno aplikovať ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Dostala som darovacou zmluvou rod. dom od mamy pred manželstvom. Vydala som sa a po 4 rokoch začal môj manžel na mňa tlačiť, že chce polovicu domu odo mňa ako dar, inak už tam neinvestuje ani cent, kvôli tomu boli stále hádky a prestal mi dávať aj peniaze. Kedže ten dom sme začali spolu rekonštruovať, tak som mu darovacou zmluvou pol domu napísala v domnienke, že budeme pokračovať v rekonštrukcii. Akonáhle bol spoluvlastníkom a získal polovicu domu, tak ma vedome psychicky týral, na to sa odsťahoval. Hneď nato sme sa rozviedli. Ja teraz chcem dar vrátiť. Je vypočítavosť dôvod na vratenie daru? Prosím ako mám postupovať? Je nejaká možnosť aby mi vrátil dar? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň

zákon umožňuje, aby sa darca domáhal vrátenia daru. Podľa §630 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.” Musí ísť o správanie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy napr. fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie pomoci a pod. K takémuto správaniu môže dôjsť v akomkoľvek časovom odstupe od uzavretia darovacej zmluvy. V tomto prípade je premlčacia doba 3 roky, ktorá začne plynúť odo dňa, keď darca mohol uplatniť svoje právo prvý raz (odo dňa, keď obdarovaný svojim správaním naplnil skutkovú podstatu § 630). 

Podľa judikatúry R 31/1999: “Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.” 

 

Pokiaľ však vo Vašom prípade išlo o hrubé porušenie dobrých mravov, pokúste sa písomnou výzvou o dobrovoľné vrátenie daru. Pokiaľ pokus bude bezúspešný, môžte podať návrh na vrátenie daru. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať ohľadom darovacej zmluvy. Musi obdarovaný písomne odpovedať na výzvu vrátenia nehnutelnosti darcovi, ak výzva bola doručená do troch rokov od darovania? Nehnuteľnosť stále užíval a užíva darca.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru len v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Zo strany darcu je odvolanie darovania jednostranným právnym úkonom, na základe ktorého už jeho doručením obdarovanému zaniká zmluvný vzťah založený darovacou zmluvou. Darca tak momentom doručenia odvolania resp. výzvy na vrátenie daru, už opätovne nadobúda vlastnícke právo k daru. Pokiaľ nehnuteľnosť stále užíva darca, žaloba na vypratanie nehnuteľnosti nie je dôvodná. Vlastnícke právo by sa tak opätovne malo zapísať do katastra záznamom, nakoľko ide o jeho nadobudnutie zo zákona alebo na základe rozsudku o určení vlastníckeho práva.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry deň, rada by som sa vás opýtala, či je reálna šanca vyhrať súdny spor o vrátenie daru. Konkrétne ide o darovanie časti pozemku. Brat sa vybudoval pred pár rokmi vedľa rodičov. Pred rokom vyšlo najavo, že ho manželka podvádza, po čom sa odsťahovala. Mama pri rozdeľovaní záhrady pred 5 mesiacmi bratovi darovala ešte časť pozemku smerom k ich domu, s prísľubom, že dom nepredá. Teraz sa však švagrina vrátila s podmienkou, že predajú dom. Obviňuje všetkých, že sme tomu na vine, no nikdy sme jej nič neurobili, iba pomáhali s deťmi, peniazmi atd. Brat však pozemok vrátiť nechce a mamka ho chce dať na súd, nakoľko nechce predať cudzím ľudom jej záhradu, na ktorej celý život robila. Preto sa chcem opýtať, či je reálna šanca, že súd vyhrá, keďže z nášho pohľadu ide porušene dobrých mravov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 14.08.2015)

Dobrý deň, pre úplnosť posúdenia Vášho prípadu bude nevyhnutné oboznámiť sa s presným obsahom darovacej zmluvy. Nakoľko zmluvy o prevode nehnuteľností musia mať písomnú formu, všetky ďalšie - vedľajšie dojednania musia byť dojednané taktiež písomne, v dôsledku čoho musí byť touto formou zachytený aj prísľub nepredať rodinný dom. Uvedený "prísľub" môže mať charakter rozväzovacej zmluvnej podmienky, príkazu alebo na základe dohody zmluvných strán môže spadať pod pojem "hrubého porušenia dobrých mravov". Porušenie takto dohodnutého "prísľubu" môže zakladať právo domáhať sa vrátenia daru (pozemku). Podľa môjho názoru, darovaciu zmluvu, v ktorej obsahovo absentuje "prísľub nepredať dar", nemožno z tohto dôvodu zrušiť odvolávajúc sa na ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka. V zmysle súdnej judikatúry sa za hrubé porušenie dobrých mravov nepovažuje predaj darovanej veci cudzej osobe, aj napriek tomu, že Vy to subjektívne za vážne porušenie považujete.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ma svokra narok na vratenie daru - rodinny dom, ktory bol darovany v roku 2006. V roku 2012 bolo zrusene dozivotne pravo byvania v dome. Dom je nas, ale brali sme hypoteku, takze je dom zalozeny. Dakujem za radu

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka má darca právo domáhať sa vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo členom jeho rodiny správal tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dôsledkom uplatnenia tohto práva je zrušenie darovacej zmluvy. Pod pojmom "hrubé porušenie dobrých mravov" sa rozumejú napríklad hrubé urážky, fyzické napadnutie, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Musí sa však jednať o porušenie značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie dobrých mravov. Darca sa môže domáhať vrátenia daru v akomkoľvek časovom odstupe od uzavretia zmluvy, nárok na zrušenie darovacej zmluvy z tohto dôvodu však vzniká až hrubým porušením dobrých mravov. Od tohto okamihu plynie trojročná premlčacia doba.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry den. Matka mi darovala byt a zbavila sa vsetkych bremien cize nemoze tam byvat alebo v pripade predaja nema pravo do toho zasahovat atd. Ma stale nejaky narok na vratenie tohoto darovaneho bytu? Vopred dakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 01.05.2015)

Dobrý deň. V prípade, že ste predmetný byt nadobudli do vlastníctva na základe platnej darovacej zmluvy, Vaša matka sa môže domáhať vrátenia daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Preukázanie hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré by odôvodňovalo vrátenie daru, je však v súdnom konaní náročné. Navyše ak z Vašej strany nedochádza k hrubému porušovaniu dobrých mravov, nie je daný právny dôvod na vrátenie daru. Svoje právo na vrátenie daru by si musela uplatniť do 3 rokov od hrubého porušenia dobrých mravov, inak sa jej právo premlčí, preto nemôže poukazovať na porušenia, ktoré sú staršie ako 3 roky.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na právo na vrátenie daru. Chcem vedieť, či sa dá napadnúť darovacia zmluva uzatvorená v roku 2010, keď moja mama darovala byt môjmu najmladšiemu bratovi bez toho, aby sme jej ďalšie 4 deti o tom vedeli. V tej darovacej zmluve má mama doživotné právo na užívanie. Dozvedeli sme sa to len nedávno a dosť nás to sklamalo, kedže s mamou vychádzame dobre. Keď to mama chcela naspäť, brat povedal, že keď mu to už raz dala, tak je to jeho. Mohli by ste nám prosím vás nejako poradiť ohľadom práva na vrátenei daru? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 27.02.2015)

Dobrý deň, právo na vrátenie daru nie je možné uplatňovať bez splnenia zákoných podmietnok V prípade, že bola uzavretá platná darovacia zmluva na byt (bez možnosti odstúpenia od zmluvy), na základe ktorej bol do katastra vykonaný vklad vlastníckeho práva, vrátenia daru sa možno domáhať iba podľa § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Preukázanie hrubého porušenia dobrých mravov je v súdnom konaní pomerne náročné. Som toho názoru, že samotné odmietnutie vrátenia, resp. spätného darovania bytu ešte nie je hrubým poručením dobrých mravov.

Obdarovaný sa teda musí správať k darcovi alebo členom rodiny tak, že porušuje dobré mravy. Ak sa niečo takéto stane, tak potom je možné uplatniť právo na vrátenie daru. Toto právo na vrátenie daru je potrebné uplatniť do 3 rokov odo dňa, keď došlo k hrubému správaniu sa zo strany obdarovaného.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Chcem vrátiť rodičom dar rodinný dom sťahujem sa z miesta bydliska za prácou, a tak chcem vrátiť dar. Aký je postup a čo musím zariadiť alebo vybaviť?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 21.12.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ako vrátiť dar, tak platí, že to môžete urobit dvomi spôsobmi:

1/ spísanie novej darovacej zmluvy, ktorej predmeto bude rodinny dom, pričom Vy budete darkyňa a oni obdarovaní.

2 spisanie písomného potvrdenia o vrátení daru, podpis je potrebnéúradne overiť.

 

Nakoľko ste darkyňa, odporúčam prvú možnosť, má pre Vás viac výhod do budúcna.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

prosim VAS poradte mi.moja matka zdedila po smrti svojich rodicov rodicovsky stary dom,ktory mi darovala darovacou zmluvou.takze som majitelom.matka tam ma pravo dozivotneho byvania cize bremeno.DOM som komplet prerobil,nadstavil,opravil,vymenil okna aj dvere za nove.....minul som vsetky uspory.platim vsetky poplatky,chod celej domacnosti,proste vsetko platim ja ......matka nepracuje a vyhraza sa mi ze to mam v zmluve ze ma narok byvat zadarmo,musim jej zabezpecit vsetko a po jej smrti vystrojit pohreb to beriem na vedomie.ale matka je alkoholik nema peniaze a v poslednej dome sa mi stale vyhraza ze mi siahne na zavet,vysudi dom spat a preda ho. ako som spominal ,opravil som ho cely ja sam, ona mi neprispela nic.MA na taketo nieco vobec narok? dakujem pekne za odpoved

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 10.12.2014)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy." Vaša matka sa teda môže domáhať vrátenia daru iba za predpokladu, že sa k nej (alebo k členom jej rodiny) správate v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Takáto skutočnosť sa v praxi iba veľmi ťažko preukazuje a vzhľadom na Vašu otázku takýto postup v zásade neprichádza do úvahy. Pokiaľ ide o závet, týmto môže Vaša matka nakladať ľubovoľne. Pri dedení však platia zákonné zásady, podľa ktorých možno potomka vydediť iba za splnenia niektorej zo zákonných podmienok uvedených v ustanovení § 469 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník tiež v ustanovení § 479 chráni tzv. neopomenuteľných dedičov (t.j. maloletých a plnoletých potomkov). Podľa tohto ustanovenia: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobry den prajem. Pred par rokmi sme so sestrou podpisali bratovi papier, ze sa zriekame naroku na vyplatenie z rodicovskeho domu. Argumentoval, ze chce zacat prerabat a musi mat dom v osobnom vlastnictve, aby dostal povolenie a vsetko potrebne. Obe sme zili mimo domova a nevadilo nam to a dohodli sme sa, ze mama tam bude mat dozivotne pravo. Otec nam zomrel, ked sme boli este deti, takze bolo dobre, ze na dom zostala chlapska ruka a pomoc mame. Pravnik vypracoval zmluvu a teda vlastnikom je brat, zacal prerabat, nadstavil si poschodie a vlastne stale este na stavbe pracuje (asi 5 rokov). Kamenom urazu je ale jeho priatelka, ktora sa nastahovala k nemu. Vyzera to tak, ze sa ho snazi postvat proti nam a kedze nema rada moju sestru, tu uz uplne vyclenili a nekomunikuju. So mnou je to este ako tak. Lenze, co ma najviac trapi, tak sa velmi neuctivo sprava k nasej mame. Je drza, protivna, hocikedy ju okrikne a neraz sa mi mama stazuje a telefonuje uplakana. Myslim si, ze psychicky jej to velmi ublizuje. Spociatku si brat dal dohovorit, ale cim dalej, tym viac je pod priatelkinym vplyvom a aj on sa zacal spravat k mame nepekne, velakrat jej aj zahresi, posle ju kade lahsie a pouziva hrube vyrazy. Jeho priatelka si obcas aj vymysla, tiez som bola svedkom, ako obratila situaciu uplne opacne, ale kedze som bola pri tom a zastala som sa mamy, nic sa nedialo. Dnes som sa dozvedela, ze brat opat zareagoval na zalovanie svojej priatelky a vyhodil mame jedlo, ktore mala nachystane pre navstevu, oslavovala narodeniny. A to uz je naozaj privela. Neviem, ako pomoct, co spravit, nakolko dohovory uz nepomahaju a velakrat si to odnesie opat mama, pretoze sa mi stazovala. Mysleli sme si so sestrou, v dobrej viere, ze im tam bude spolu dobre a zriekli sme sa penazi. Vtedy to bol uplne iny clovek a velmi dobre si s mamou rozumeli. Teraz je vsak vsetko opacne a bojim sa o jej psychicke a aj fyzicke zdravie, nakolko sa zacali u nej prejavovat rozne choroby a bolesti a myslim, ze by to mohlo byt aj vplyvom udalosti, ktore sa tam deju. Chcem sa spytat, ci by bolo mozne odstupit od darovania nasho domu bratovi. Aby nas so sestrou vyplatil a kupili by sme mame nejaky maly bytik, aby mala na starobu pokoj a nezazivala vo svojom rodicovskom dome peklo. Vopred dakujem za odpoved. S pozdravom 

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 06.11.2014)

Dobrý deň. Pokiaľ bolo vlastnícke právo k domu (alebo k určitému podielu na tomto dome) prevedené na základe darovacej zmluvy, existuje možnosť domáhať sa vrátenia daru na základe ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy." V danej veci teda môžete postupovať tak, že obdarovaného najskôr vyzvete na vrátenie daru mimosúdne (v takejto výzve uveďte konkrétne skutočnosti, ktorými boli hrubo porušené dobré mravy). Pokiaľ takáto výzva zostane bezvýsledná, môžete sa obrátiť na súd so žalobou o vrátenie daru. V súdnom konaní potom budete musieť náležite preukázať, že sa obdarovaný správa k Vám alebo členom Vašej rodiny (k Vašej matke) tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy (napr. psychické alebo fyzické násilie, používanie vulgarizmov a pod.).


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Som lekárka, takže v právnych problémoch sa nevyznám. Od rodičov sme cez hypotéku akože kúpili dom. Za uvedenú hypotéku sme postavili novostavbu, prechodne bol aj ten rodičovský dom založený, ale už nie je, za hypotéku ručíme novostavbou. Teraz chceme dom vrátiť rodičom, chceme to čo najvýhodnejšie, aby to znova bolo v ich vlastníctve. Dá sa to darovacou zmluvou? Ide o to, či potom z toho sa bude platiť nejaká daň. Alebo sa to dá predať aj symbolickou sumou za 1 euro? Stretáme sa z rôznymi názormi, preto si nevieme poradiť, aby sme sa zbytočne do toho nezamotali.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 03.01.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vrátenie domu rodičom, ak to urobíte darovacou zmluvou, nebude nikto platiť žiadnu daň z príjmu, pretože nikto z takéhoto prevodu nemal príjem. Daň sa platí iba ak ste mali príjem, v prípade darovania príjem nie je. Daň z darovania bola zrušená. Pokiaľ ide o prevod nehnuteľnosti za symbolickú sumu 1 euro, z právneho hľadiska platí, že ide o darovaciu zmluvu, platí takzvaný disimulovaný právny úkon (darovacia zmluva) aj napriek tomu, že zmluva sa volá "kúpna"


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Prajem dobrý deň, potrebujem poradiť či je lepšie požiadať o vrátenie daru alebo zrušenie vlastníctva (podielového). Ide o nehnuteľnosť a pozemok k nej, ktorú sme s bratom dostali, 1/2 ja od matky a brat 1/2 od starkej. Obe žijú, ale nie v nehnuteľnosti. Je neobývaná. Brat neprispieva na údržbu, poplatky, nepracuje na jej udržiavaní. Nesúhlasí s predajom, nereaguje na moje výzvy. Na svojej polovici má asi 6 exekúcií. Ja už som stratila akúkoľvek nádej a neviem, čo mám robiť. Nehnuteľnosť vlastním 6 rokov a nič z nej nemám, iba starosti, brat má všetky výhody. Čo teda mám robiť, požiadať o vrátenie daru alebo zrušenie spoluvlastníctva? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 30.10.2013)

Dobrý deň.

Vaša otázka je či máte požiadať o vrátenie daru alebo zrušenie spoluvlastníctva.

 

Vrátenie daru upravuje § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:
Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

 

Predpokladám, že Váš brat by na výzvu na vrátenie daru nereagoval, takže v danom prípade by ste sa súdnemu sporu zrejme nevyhli. Čo sa považuje za „hrubé porušenie dobrých mravov“ nie je presne v zákone definované a preukazovanie tejto skutočnosti by bolo pomerne náročné. Navyše vrátenia daru by sa musela domáhať darkyňa.

 

Nakoľko Váš brat na výzvy nereaguje aj pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti sa zrejme musíte obrátiť na súd. Treba sa však pripraviť na to, že konania tohto typu sú častokrát zdĺhavé.

 

Pokiaľ máte záujme nehnuteľnosť užívať, resp. mať ju vo vlastníctve, do úvahy by teoreticky pripadala aj tretia možnosť. Môžete počkať, kým exekútor pristúpi k predaju podielu Vášho brata na nehnuteľnosti a postupovať podľa § 166 Exekučného poriadku. (ponúkne Vám jeho podiel na odkúpenie) Podľa odseku 2 tohto ustanovenia:

 

Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.

 

Pokiaľ ide o pôvodnú otázku, či je výhodnejšie požiadať o vrátenie daru alebo o zrušenie podielového spoluvlastníctva, tak po finančnej stránke by bolo zrejme výhodnejšie požiadať o vrátenie daru, nakoľko pri ideálnom priebehu by Vás toto konanie nemuselo stáť veľa peňazí. Avšak konanie môže trvať niekoľko rokov a výsledok je neistý. Preto skôr odporúčam pri otázke, či požiadať o vrátenie daru alebo zrušenie spoluvlastníctva si vybrať druhú možnosť. Súd s veľkou pravdepodobnosťou vaše spolulvastníctvo zruší. Navyše, ak budete v konaní správne postupovať, môžete požadovať náhradu trov právneho zastupovania a súdneho konania. Takto všetky trovy konania o zrušenie spoluvlastníctva bude hradiť druhý spoluvlastník. 

 

Konaniu musí predchádzať písomná výzva na vysporiadanie.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň. chcem sa opýtať, mama dala dcére a zaťovi dom za 1 € a teraz nastali komplikácie a preto chce nazad svoj dom. Aký býva postup pri navrátení majetku, čiže domu, ako by mala postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 18.10.2013)

Dobrý deň.

Ako v každom záväzkovom vzťahu je rozhodujúce predovšetkým znenie zmluvy.

Podľa § 628 Občianskeho zákonníka:

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
Podľa § 629 Občianskeho zákonníka:

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
Podľa § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

V zmysle citovaných ustanovení je jedným z pojmových znakov darovacej zmluvy bezodplatnosť. Pokiaľ  niekto previedol na inú osobu vec za odplatu (1,- €) má sa za to, že ide o tzv. disimulovaný právny úkon. Prepokladám, že v zmluve uviedli, že ide o kúpnu zmluvu. Napriek tomu sa táto zmluva bude považovať za darovaciu. 

Nakoľko ide o darovaciu zmluvu, môže sa darca v súlade s citovaným ustanovením § 630 Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru. Najskôr zrejme mimosúdnou výzvou a v prípade, že by táto zostala bezvýsledná, tak návrhom na súd. Podmienkou však je, aby sa obdarovaný správal v hrubom rozpore s dobrými mravmi. 

Za členov rodiny darcu v zmysle 630 OZ treba považovať tie fyzické osoby, ktoré sú k darcovi s prihliadnutím na všetky okolnosti danej veci v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ak darca ujmu spôsobenú niektorej z nich obdarovaným pociťuje ako ujmu vlastnú. Uvedené zákonné ustanovenie za právne relevantné považuje len také správanie obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu. (R 61/1997)

K zániku darovacieho vzťahu podľa § 630 OZ dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním voči darcovi alebo voči členom jeho rodiny. Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie.

Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade (predkov a potomkov), ako aj súrodencov a výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu. (R 88/1998)

Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.

Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí. (R 31/1999)V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku