POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vrátenie daru

Dobrý deň, som rozvedená. My sme nadobudli byt, no ja som sa vzdala svojho podielu. Takže môj ex-manžel ho mal vo vlastníctve. Neskôr ho daroval nášmu synovi, aby sa zbavil všetkého majetku. Ja som s touto situáciou súhlasila a zostala som v byte žiť so synom, kým môj ex-manžel odišiel. Syna som sama vychovávala a dnes už má 25 rokov. Neskôr syn daroval byt mne, takže je teraz na mojom mene. Urobil tak, pretože sa zadĺžil a ja som tieto dlhy uhradila. Teraz mi môj ex-manžel dal na vedomie, že chce, aby som byt vrátila jemu. Tvrdí, že ak s tým nesúhlasím, dá ma na súd. Takže ak môj syn, na nátlak ex-manžela, bude súdom žiadať vrátenie daru, akú mám šancu tento byt udržať? Môže mi ho súd odobrať? V živote som neporušila dobré mravy, žijem čestne a o byt sa starám - platím všetky súvisiace náklady. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka inštitútu darovania, konkrétne možnosti vrátenia daru. Zo zadanej otázky pritom vyplýva, že v rámci vlastníckych vzťahov k predmetu daru, ktorým je byt, došlo takpovediac k reťazeniu darovania. Najskôr totiž daroval Váš exmanžel byt Vášmu synovi a neskôr ho zase daroval syn Vám.

 

Všeobecne k darovaniu

Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho a to v ustanoveniach § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.“

Podľa ustanovenia § 629 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.“

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Na základe darovacej zmluvy dochádza k darovaniu. Darovacou zmluvou sa pritom darca zaväzuje poskytnúť obdarovanému určitú vec (príp. viaceré veci) dobrovoľne a bezodplatne, pričom obdarovaný darovanú túto vec (príp. veci) prijíma.

Možno skonštatovať, že darovacia zmluva je najznámejšou a najtypickejšou bezodplatnou zmluvou. Bezodplatnosť darovacej zmluvy sa pritom prejavuje tým, že darca za poskytnutý dar nedostáva žiadnu majetkovú protihodnotu. Rovnako dôležitým znakom, ako je bezodplatnosť je aj dobrovoľnosť, čo znamená, že poskytnutie daru nesmie byť plnením určitej právnej povinnosti vplývajúcej napr. zo zmluvy alebo zo zákona.

Darovacia zmluva je zároveň typickým dvojstranný právny úkon, pretože na svoj vznik si vyžaduje dva prejavy vôle, a to ponuku daru zo strany darcu a prijatie tejto ponuky obdarovaným.

 

Vrátenie daru

Vrátenie daru je ako právny inštitú upravené vo vyššie citovanom ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka a vo svojej podstate predstavuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, ktorý vznikol v dôsledku darovania. Zákon darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo voči členom darcovej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre naplnenie uvedeného zákonného predpokladu je však relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne a objektívne prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce .

Domáhanie sa vrátenia daru je z právneho hľadiska jednostranný právny úkon darcu, ktorý smeruje k tomu, aby obdarovaný vrátil dar. Zákon formu tohto úkonu výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť (ako je tomu aj vo Vašom prípade). Zo všeobecných ustanovení o právnych úkonoch je však zrejmé, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Pritom z výzvy na vrátenie daru by mala byť zrejmá aj vôľa darcu smerujúca k tomu, aby mu obdarovaný predmet daru vrátil.

Darca má právo domáhať sa vrátenia daru jedine vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje.

V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Pokiaľ ide o spôsob, akým má dôjsť k vráteniu daru, tento zákon žiadnym spôsobom neupravuje. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca, pred uplynutím trojročnej premlčacej doby, uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky by sa vrátenia daru musel domáhať Váš syn voči Vám. Pritom ak by mal byť pri vrátení daru úspešný, musel by preukázať spomínané hrubé porušenie dobrých mravov z Vašej strany. Pritom toto hrubé porušenie dobrých mravov by sa muselo týkať priamo Vášho syna alebo členov jeho rodiny. Ak však tento zákonný predpoklad neexistuje, a teda nie je ho možné ani preukázať v prípadnom súdnom konaní, nemôže byť žaloba na vrátenie daru úspešná.

Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné zrušiť darovaciu zmluvu, ak obdarovaný poškodzuje statiku spoločného domu? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 10.03.2024)

Dobrý deň, zrušiť darovaciu zmluvu nie, skôr môžete žiadať vrátiť dar. 

Ak bola predmetom darovania "časť domu" a obdarovaný narúša statiku tohto domu, tak môžete od neho žiadať vrátenie daru. 

Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Občiansky zákonník hovorí, že žiadať vrátenie daru je možné, ak sa obdarovaný správa k darcovi tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Za hrubé porušovanie dobrých mravov je možné považovať aj skutočnosť, že obdarovaný narušovaním statiky domu ohrozuje nie len spoločný majetok ale aj bezpečnosť obyvateľov tohto domu, teda členov rodiny.

Najprv musíte vyzvať obdarovaného na vrátenie daru. Výzva na vrátenie môže byť urobená ústne ale odporúčame, aby bola výzva písomná. Ak bude výzva neúspešná, tak môžete podať žalobu na súd, ktorou budete žiadať, aby súd určil, že vlastníkom darovanej časti domu je opäť darca. K žalobe je potrebné priložiť samotnú darovaciu zmluvu, výzvu na vrátenie daru a dôkazy preukazujúce, že dochádza k porušovaniu dobrých mravov zo strany obdarovaného voči darcovi a členom jeho rodiny. 

Za žalobu sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z predmetu konania, teda z hodnoty darovanej časti domu. Vy, ako darca a ako žalobca, môžete požiadať súd o oslobodenie od súdnych poplatkov. Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov sa realizuje vyplnením tlačiva, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva Slovenskej republiky, a jeho priložením k žalobe. Predmetom tlačiva je uvedenie Vášho majetku, všetkých Vašich príjmov a výdavkov, aby mohol súd vyhodnotiť, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mal som priateľku, ktorá mi kúpila mobil a darovala mi drogériu. Nikdy som ju nenútil k tomu, aby mi niečo dala. Platby za mobil prichádzali presne na čas. Teraz, keď sme sa rozišli, vyhráža sa mi políciou a súdom, pokiaľ jej všetko nevrátim. Je to problém, keďže som tieto veci nikdy nechcel? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 05.03.2024)

Dobrý deň,
vo vami uevdenom prípade platí ust. § 630 Občianskeho zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Uvedené zákonné usttanovenie je pomerne jasné. Samotný rozchod s priateľkou nie je dôvodom na vrátenie predmetných darčekov.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o nasledujúcej situácii: Ako vlastník domu som daroval polovicu nehnuteľnosti 13-ročnému synovcovi. Neskôr som však zistil, že mám vlastného syna, o ktorom som doteraz nevedel, a chcel by som svoj majetok zanechať mu. Existuje spôsob, ako môžem synovca vymazať z listu vlastníctva?

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň, zjednodušene povedané : vášho synovca z listu vlastníctva nemôžete vymazať. Skutočnosť tá, že ste zrejme otcom dieťaťa nezakladá právny dôvod na vrátenie daru.

Vo veci uvádzame, že v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ide o také konanie ako napr. fyzické napadnutie zo strany obdarovaného k vám ako darcovi.

Vo veci je samozrejme možná dohoda o vrátaní daru vám na základe dohody s obdarovaným, kde však bude potrebný súhlas súdu, keďže predpokladáme, že synovec je ešte maloletý. AK by bol synovec už plnoletý, súhlas súdu nie je potrebný.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Moja mama mi pred približne 20 rokmi prepísala byt darovacou zmluvou. Teraz chce byt vrátiť rovnako darovacou zmluvou. Rada by som sa opýtala, či v prípade jej smrti budem mať nárok aj na časť bytu, ak som jej ho predtým darovala späť. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 24.10.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že mama vám darovala byt pred cca 20 rokmi a teraz chce od vás ako obdarovanej, aby ste jej byt darovali. Uvádzame, že chcenie samotnej matky nie je podstatné, keďže platí ust. § 630 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplývajú možnosti, kedy sa darca môže domáhať vrátenia daru. Ide napr. o prípady hrubého násilia.

Samotná nevďačnosť resp. nezáujem obdarovaného o darcu nie je dôvodom na to, aby sa mama mohla domáhať vrátania daru a to hlavne v prípade, ak tento stav spôsobuje ona samotná.

Ak by ste sa sama rozhodli dar vrátiť, následne v prípade úmrtia matky by ste mali nárok na zákonný dedičský podiel ak by nedošlo k vášmu napr. vydedeniu. Uvádzame, že ak by bola mama vlastníkom bytu na základe vrátenia daru, s bytom môže nakladať podľa svojho uváženia a teda ho predať, darovať komukoľvek a následne v prípade dedičského konania by už predmetný byt nebol predmetom dedenia, lebo mama by už nebola vlastníkom bytu a vy by ste podiel na byte už ani nemohli zdediť.

Odporúčam pre vás konzultáciu u advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, otec mi daroval svoju polovicu domu a druhú polovicu som dedila po matke. Starám sa o otca, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP. Na podnet súrodencov chce otec zrušiť darovaciu zmluvu. Rada by som vedela, či sa môžem ochrániť darovaním domu manželovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 26.09.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom domu a to na základe darovacej zmluvy a na základe dedenia.

Uvádzame, že podnet súrodencov na vrátenie daru darcovi - otcovi - nie je právnym dôvodom na vrátenie daru. V zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že daru sa môže domáhať výlučne váš otec a to len z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré by spočívalo napr. vo fyzickom napadnutí otca a v iných neprístojnostiach voči jeho osobe prípadne voči súrodencom. Dobrovoľné vrátenie daru je možné, ale nie jena to z vašej strany dôvod, keďže zrejme ide len o prianie vašich súrodencov, pričom o otca sa staráte vy osobne.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vám pomohli.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, som rozvedená so svojím bývalým manželom už 23 roky. Počas nášho manželstva nám moja mama darovala pozemok, ktorý máme rozdelený na polovicu. Počas týchto 23 rokov sa o pozemok nestaral ani nenavštívil moju mamu. Teraz by sme chceli dar vrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctva vás a bývalého manžela, ktorý ste nadobudli na základe darovacej zmluvy od vašej matky. Z dôvodu nestarostlivosti bývalého manžela o pozemok, ako aj nezáujmu bývalého manžela o vašu mamu chce zrejme vaša mama, aby jej bol dar vrátený.

Uvádzame, že podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že darca -vaša mama sa môže domáhať vrátenia daru len z dôvodov hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré spočíva napr. vo fyzickom napadnutí darcu. Samotný nezáujem obdarovaného o darcu nie je dôvodom na vrátenie daru. Sme rovnako toho právneho názoru, že samotné zanedbanie starostlivosti o pozemok zo strany obdarovaného o pozemok nie je dôvodom na vrátenie daru darcovi. V tomto prípade - nezáujem o starostlivosť o pozemok - je vzťahom medzi podielovými spoluvlastníkmi, ktorý problém majú riešiť spoluvlastníci. Možnosťou riešenia je však dobrovoľné vrátenie daru darcovi na základe dohody. Druhou možnosťou je dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej by ste podiel bývalého manžela nadobudli vy ako jeho bývalá manželka v zmysle ust. § 141 Občianskeho zákonníka, prípadne by ste podiel bývalého manžela odkúpili za dohodnutú cenu. Ďalšou možnosťou je aby podiel na pozemku bývalý manžel daroval napr. aj vašim deťom. Odporúčam na vyporiadanie pozemku kontaktovať advokáta. Môžete vo veci kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.    
Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, moji starí rodičia mi darovali chatu, no po určitom čase dedo zomrel. Babka je vzhľadom na svoje veku nevyspytateľná. Je možné, že by sa odo mňa vymáhalo vrátenie daru, aj keď jeden z dvoch darcov nehnuteľnosti už nežije? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 29.08.2023)

Dobrý deň, áno, môže.

Smrť jedného z darcov, nemôže byť prekážkou pre druhého darcu na uplatnenie práva, ktoré darcom priznáva Občiansky zákonník. 

Podľa § 630 Občianskeho zákonníka, "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Babka sa môže domáhať vrátenia daru, ale iba vtedy, ak by ste sa Vy k nej alebo k jej iným členom rodiny správali tak, že by ste hrubo porušovali dobré mravy. Toto by musela babka preukázať pred súdom, konkrétnymi dôkazmi. 

Pod porušovaním dobrých mravov sa má na mysli napríklad násilné, neslušné a hrubé správanie. 

Na základe vyššie uvedeného, smrť dedka nebráni babke, domáhať sa vrátenia daru, ale za jednej podmienky, ktorá je uvedená v § 630 OZ, a ktorej splnenie musí byť dostatočne preukázané. 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec prepísal byt na môjho brata, kde má v danom byte nárok na dožitie. Po pár rokoch však zistil, že to nebolo správne rozhodnutie. Je možné s tým ešte niečo urobiť? Je možné byt prepísať na iného syna? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 22.08.2023)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že otec ako darca sa môže domáhať vrátenia daru v súlade s ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Nesprávne rozhodnutie ohľadom darovania nehnuteľností je častou problematikou v našej poradni. Uvádzame, že v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia sa môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného v prípade hrubého porušenia dobrých mravov, čo predstavuje konanie napr. spočívajúce vo fyzickom napadnutí, týraní, neposkytovaní pomoci napriek požiadaniu zo strany otca a možností na strane obdarovaného a podobne.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na konzultáciu a špecifikáciu celkového problému.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec a jeho priateľka nadobudli spoločne nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, pričom každý mal polovičný podiel. Rok po nákupe sa rozviedli a po určitom čase mi darovali svoju nehnuteľnosť. Môj otec zomrel pred dvoma rokmi a teraz jeho bývalá manželka žiada vrátenie daru. Chcem sa spýtať, či môže žiadať vrátenie celej nehnuteľnosti alebo len polovičného podielu, ktorý mala v zmluve ako podielová vlastníčka? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 14.08.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vám bola darovaná nehnuteľnosť, ktorá bola v podielovom spoluvlastníctve vášho otca a jeho vtedy priateľky. Následne uzatvorili manželstvo a po úmrtí vášho otca pozostalá manželka žiada vrátenie daru.
Teoreticky sa pozostalá manželka môže domáhať vrátenia daru, avšak len v rozsahu svojho podielu a nie aj podielu vášho nebohého otca.

Vrátenie daru upravuje ust. § 630 Občianskeho zákonníka nasledovne :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že vrátenia daru sa pozostalá manželka vášho otca domáhať len v prípade hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré spočíva napr. fyzického napadnutia, ublíženia na zdraví, resp. takého konania, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Len na základe jej žiadosti nie ste povinná dar vrátiť.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, darovali sme našej dcére rodinný dom. Medzitým sa stihla vydať, mať dieťa, bohužiaľ našla si milenca, ktorý je feťák a alkoholik, a odchádza od svojho manžela. Chceli by sme vedieť, ako postupovať v situácii, keď chceme, aby nám dobrovoľne vrátila dar, konkrétne rodinný dom. Stačí vypísať tlačivo u notára za prítomnosti mňa, manžela a dcéry? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

(odpoveď odoslaná: 03.05.2023)

Dobrý deň,

ak vám vaša dcéra chce vrátiť dom, ktorý od vás dostala darom, potom to viete dosiahnuť darovacou zmluvou, ktorou by vám vaša dcéra predmetný dom previedla späť na vás. Túto si môžete nechať spísať aj u notára alebo u ktoréhokoľvek advokáta. Vlastnícke právo prechdáza až povolením vkladu do katastra nehnuteľností.

Vrátenie daru by prichádzalo do úvahy iba za predpokladu naplnenia zákonných dôvodov. 

v zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Súdna prax pod hrubým porušením dobrých mravov rozumie predovšetkým fyzické alebo psychické násilie, hrubé urážky voči darcovi alebo členom jeho rodiny a taktiež dlhodobé neposkytovanie potrebnej pomoci darcovi. Ak by sa vaša dcéra dopustila niektorého z vyššie uvedených konaní voči vám alebo členom vašej rodiny, potom by ste mohli od nej žiadať vrátenie daru - domu. V opačnom prípade vám tento nárok nevznikne. To, že dcéra hrubo porušila dobré mravy vo všeobecnosti, t. j. dopustila sa nevery ešte nemôže mať za následok vznik vášho nároku na vrátenie daru. 

Vzhľadom na uvedené jedinou schodnou cestou v tomto čase je spísanie darovacie zmluvy, na základe ktorej môže dôjsť k spätnému prevodu na vás ako pôvodných darcov. Darcom bude vaša dcéra a vy s vašim manželom budete obdarovanými.  Zmluvu môžete podpísať buď priamo u notára alebo, ak vám ju vypracuje advokát tak potom kdekoľvek. Podpis darcu však musí byť na zmluve úradne overený. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie daru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.