Vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 2. 2018

Otázka: Vrátenie daru

Dobrý deň, som rozvedená. Nadobudli sme byt, ale ja som sa ho vzdala. Čiže môj ex ho mal vo vlastníctve. Potom ho daroval nášmu synovi, nakoľko sa potreboval zbaviť všetkého, čo mal na mene. Ja som súhlasila a zostala som v byte bývať aj so synom a on od nás odišiel. Syna som vychovávala sama a dnes už má 25. Medzitým syn daroval byt mne, čiže je na mojom mene, nakoľko si narobil dlžoby, ktoré som ja vyrovnala. Teraz my ex dal na vedomie, aby som byt vrátila jemu s tým, že ak to nepôjde podobrotky, dá ma na súd. Takže vlastne syn, ak bude žiadať súdom vrátenie daru, čo ho ex zrejme donúti, akú mám šancu? Môžu mi ho zobrať? Dobré mravy som neporušila, žijem čestne a o byt sa starám - platím riadne. Ďakujem za odpoveď veľmi pekne.

Odpoveď: Vrátenie daru

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka inštitútu darovania, konkrétne možnosti vrátenia daru. Zo zadanej otázky pritom vyplýva, že v rámci vlastníckych vzťahov k predmetu daru, ktorým je byt, došlo takpovediac k reťazeniu darovania. Najskôr totiž daroval Váš exmanžel byt Vášmu synovi a neskôr ho zase daroval syn Vám.

 

Všeobecne k darovaniu

Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho a to v ustanoveniach § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.“

Podľa ustanovenia § 629 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.“

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Na základe darovacej zmluvy dochádza k darovaniu. Darovacou zmluvou sa pritom darca zaväzuje poskytnúť obdarovanému určitú vec (príp. viaceré veci) dobrovoľne a bezodplatne, pričom obdarovaný darovanú túto vec (príp. veci) prijíma.

Možno skonštatovať, že darovacia zmluva je najznámejšou a najtypickejšou bezodplatnou zmluvou. Bezodplatnosť darovacej zmluvy sa pritom prejavuje tým, že darca za poskytnutý dar nedostáva žiadnu majetkovú protihodnotu. Rovnako dôležitým znakom, ako je bezodplatnosť je aj dobrovoľnosť, čo znamená, že poskytnutie daru nesmie byť plnením určitej právnej povinnosti vplývajúcej napr. zo zmluvy alebo zo zákona.

Darovacia zmluva je zároveň typickým dvojstranný právny úkon, pretože na svoj vznik si vyžaduje dva prejavy vôle, a to ponuku daru zo strany darcu a prijatie tejto ponuky obdarovaným.

 

Vrátenie daru

Vrátenie daru je ako právny inštitú upravené vo vyššie citovanom ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka a vo svojej podstate predstavuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, ktorý vznikol v dôsledku darovania. Zákon darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo voči členom darcovej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre naplnenie uvedeného zákonného predpokladu je však relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne a objektívne prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce .

Domáhanie sa vrátenia daru je z právneho hľadiska jednostranný právny úkon darcu, ktorý smeruje k tomu, aby obdarovaný vrátil dar. Zákon formu tohto úkonu výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť (ako je tomu aj vo Vašom prípade). Zo všeobecných ustanovení o právnych úkonoch je však zrejmé, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Pritom z výzvy na vrátenie daru by mala byť zrejmá aj vôľa darcu smerujúca k tomu, aby mu obdarovaný predmet daru vrátil.

Darca má právo domáhať sa vrátenia daru jedine vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje.

V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Pokiaľ ide o spôsob, akým má dôjsť k vráteniu daru, tento zákon žiadnym spôsobom neupravuje. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca, pred uplynutím trojročnej premlčacej doby, uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky by sa vrátenia daru musel domáhať Váš syn voči Vám. Pritom ak by mal byť pri vrátení daru úspešný, musel by preukázať spomínané hrubé porušenie dobrých mravov z Vašej strany. Pritom toto hrubé porušenie dobrých mravov by sa muselo týkať priamo Vášho syna alebo členov jeho rodiny. Ak však tento zákonný predpoklad neexistuje, a teda nie je ho možné ani preukázať v prípadnom súdnom konaní, nemôže byť žaloba na vrátenie daru úspešná.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás dá sa daná situácia nejako riešiť? Moja babka žije sama, jej sused jej ešte donedávna pomáhal, robil nákupy. Teraz za ňou chodí jej nevesta a pomáha jej. Ide o to ale, že babka ma doma rôzne staré veci, historické, ktoré majú hodnotu. Sused príde, vypýta si a ona mu to dá, lebo, že jej pomohol. Takto mu dala napríklad drevené radio a šijací stroj a aj iné veci. Je možné podať na neho trestné oznámenie? Alebo, keď mu to dala dobrovoľne, tak to mi nijak nevyriešime, aby to vrátil? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2020)

Dobrý deň, 
riešením Vami uvedenej situácie je, aby ste starú mamu poučili nedávať nikomu cudziemu žiadne veci za poskytnuté služby a služby, ktoré starí matka potrebuje jej zabezpečiť rodinou resp. inou zodpovednou osobou.
Pokiaľ ide o vrátenie vecí, ktoré už stará mama podarovala titulom odplaty, uvádzame, že tieto veci musí žiadať vrátiť stará matka, prípadne na základe písomného splnomocnenia aj iná osoba.  Tu bude možno problém preukázať to, že tieto veci dala konkrétnej osobe, ktorá vlastníctvo veci môže poprieť. Je to vec dobrých mravov nezneužívať staršie osoby.
Poukazujeme na ust. Obč. zákonníka :
"§ 39
Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
§ 39a Úžera
Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý večer,
bývalý partner žiada, aby som mu vrátila dar v cene 1. 200 EUR. Ma na to právo? Ústnou formou sme sa dohodli, že dar je kompenzácia za dovolenky, ktoré som si hradila sama. Ďakujem za info.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň, 

z otázky predpokladáme, že priateľ Vám prispel resp. vyplatil spätne peniaze za predtým realizovanú dovolenku a že peniaza Vám odovzdal osobne a nie bankovým prevodom. Predpokladáme, že k vráteniu peňazí Vás vyzval ústne prípadne SMS.

Podľa  ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Dar si zrejme rozmyslel z dôvodu rozchodu, ale táto skutočnosť nie je dôvodom na vrátenie daru a teda  ani na vrátenie 1200 €.

Je však len vecou Vašej dobrej vôle, či si tento dar ponecháte alebo ho vrátite, ale v prípade súdneho vymáhania by súd návrh zamietol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosila by som o radu. Matka pred 15 rokmi zdedila nehnuteľnosť - rodinný dom. Tohto roku nehnuteľnosť darovala svojej dcére. Darovacia zmluva bola zaevidovaná aj na katastrálnom úrade. Mesiac po darovaní sa našiel kupca na uvedenú nehnuteľnosť. Bude dcéra platiť daň z prijmu ak nehnuteľnosť predá? Je možné dar vrátiť, ak v darovacej zmluve nie je zakotvená možnosť odstúpenia od zmluvy? Resp. aké iné právne možnosti zrušenia darovacej zmluvy ma dcéra okrem odstúpenia od zmluvy? V danom prípade neprichádza do úvahy ani aplikácia úst. § 630 OZ.
V prípade, ak by došlo k zrušeniu darovacej zmluvy, bude matka po zrušení darovacej zmluvy ako nový vlastník, alebo bude pokračovať vo vlastníctve ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň,

na vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
1./ V prípade predaja darovanej nehnuteľnosti by dcéra musela podať DP a výdavkom by bola cena nehnuteľnosti v čase darovania podľa znal. posudku a príjmom cena určená v kúpnopredajnej zmluve, rozdiel by sa zdanil sadzbou 19 % titulom dane z príjmu a 14 % odvodmi na zdrav. poistenie.
2./ Otázka zrušenia dar.zmluvy. 
Podľa § 629 Obč. zákonníka platí :
"Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť."
T.j. : Možnosťou je vrátiť dar z dôvodov uvedených v § 629 Obč. zákonníka, kedy fakticky dochádza  zrušeniu dar. zmluvy od počiatku (ex tunc) a nastáva resp. pokračuje právny stav ako keby k darovaniu nedošlo a vlastníctvo pôvodného vlastníka - darcu pokračuje bez prerušenia ako keby k darovaniu nedošlo.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosila by som o odpoveď na otázky, týkajúce sa darovania nehnuteľnosti. Fyzická osoba „A“ - nepodnikateľ, ktorá bola vlastníkom rodinného domu viac ako 5 rokov, darovala nehnuteľnosť fyzickej osobe „B“, tiež nepodnikateľovi a dar bol zapísaný na katastrálnom úrade. Osoba „B“ našla závady na nehnuteľnosti a chce v priebehu toho istého roku nehnuteľnosť vrátiť.
1. Bude osoba „A“ po vrátení daru ako nový vlastník nehnuteľnosti, alebo pokračuje jeho vlastníctvo naďalej, t.j. spočítajú sa roky pred darovaním nehnuteľnosti ?
2. Ak osoba „A“ nájde kupca na uvedenú nehnuteľnosť a tento opäť nadobudnutý majetok predá, bude oslobodená od dane z prijmu  alebo nie?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň, pri zodpovedaní vašej otázky treba vychádzať z ust. § 629 Obč. zákonníka :
"Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť."

Cit. ustanovenie možno uplatniť len v prípade, ak sa jedná o vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil. 
Ak darca s vadami obdarovaného oboznámil, a ten aj napriek týmto akceptoval darcov návrh na uzavretie darovacej zmluvy, nie je oprávnený vrátiť dar a oprieť sa pritom o toto ustanovenie.

Možnosť vrátiť dar darcovi však netrvá neobmedzený čas; v ust. § 101 Obč. zákonníka je daná trojročná premlčacia doba a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Výkladom tohto ustanovenia sa môžeme dopracovať k záveru, že obdarovaný môže darcovi vrátiť dar v podstate do troch rokov od momentu kedy, sa dozvedel o tom, že vec má vadu a mohol reálne vec vrátiť darcovi (mohol právo vykonať po prvý raz).ň

Z uvedeného je následne možné dôvodiť, že ak by obdarovaný jednostranne vrátil dar darcovi, čo je v podstate odstúpenie od zmluvy, potom platí, že pri odstúpení od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje - ex tunc a nastáva následne právny stav ako bol pred darovaním nehnuteľnosti, t.j.  akoby k darovaniu nedošlo a teda zo zákona sa obnovuje vlastnícke právo darcu.

Najvyšší súd SR v rozsudku zo dňa 20.07.2011, sp. zn. 6Sžo/229/2010 konštatoval, že „odstúpenie od zmluvy je právnym inštitútom, v dôsledku uplatnenia ktorého sa zmluva zrušuje s účinkami „od začiatku“ (ex tunc). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti.Medzi účastníkmi zmluvy je po zrušení zmluvy taký právny stav, aký bol pred jej uzatvorením, ako keby k uzatvoreniu zmluvy vôbec nedošlo a to nielen z hľadiska obligačných účinkov ale i účinkov vecnoprávnych.“ Osobitne zdôrazňujeme a poukazujeme na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého v prípade zrušenia zmluvy s účinkami „od začiatku“ je medzi účastníkmi zmluvy po jej zrušení taký právny stav, aký bol pred jej uzavretím, ako keby k uzatvoreniu zmluvy vôbec nedošlo.
Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom.

Z uvedeného vyplýva podľa nášho právneho názoru to, že vlastnícke právo darcu sa neprerušilo, ale trvá naďalej a keďže vlastnil pred darovaním nehnuteľnosť už 5 rokov, následný predaj nehnuteľnosti pôvodným darcom bude oslobodený od dane z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, ak by sme mi ako obdarovaní darovali dar ďalšej osobe, môže sa darca (nás, ktorý nám daroval dar) domáhať vrátenia daru alebo finančnej ujmy?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len z dôvodu, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

Predaj daru z Vašej strany teda nie je tým dôvodom, aby sa mohol darca domáhať vrátenia daru.

Ak by došlo z Vašej strany k tomu, že by ste naplnili podmienky vrátenia daru /hrubé porušenie dobrých mravov/ a ak dar by ste medzitým predali, darca môže žiadať len finančnú náhradu daru v čase darovania Vám.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať ak som nadobudla byt darovacou zmluvou a teraz darca žiada byt predať alebo ho mám vyplatiť z ceny za akú ho kúpil. V darovacej zmluve je uvedený ako vecné bremeno. Na katastri som zapísaná ako majiteľ bytu ja. Tým, že žije v zahraničí byt využíval, keď bol na Slovensku. Nemyslím si, že by som ja niečo porušila, keďže prístup do bytu má a dobré mravy ak sa to dá takto nazvať porušujem tým, že nechcem byt predať a ani ho vyplatiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Keďže z Vašej strany nedošlo k hrubému porušenie dobrých mravov, nie je dôvod, aby  ste dar vrátili, resp. byt predali  a darcu vyplatili. 

To, že darca byt nevyužíva, resp. využíva len občasne pri návšteve SR, nie je dôvodom na žiadne platby z Vašej strany darcovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, zaľúbil a do mňa muž a začal mi vnucovať dary, rázne som aj jeho aj dary odmietala, avšak bol naozaj neodbytný. Doslova vnucoval mi dary s tým, že mi chce len pomôcť, nakoľko som bola slobodná mamička s dvomi deťmi. Teraz chce všetky dary, vrátane peňazí, ktoré mi dal späť, a vyčíslil mi všetky dary (kytice, permanentky, mobil, ktorý som mala kúpiť synovi. ). Bojím sa ho, bol ku mne veľa krát nepríjemný a prenasledoval ma. Bojím sa, že môže ublížiť aj mojim deťom. Niektoré dary mu už neviem vrátiť. Čo mám v tejto robiť ?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho v ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

 

2./ Z otázky máme za to, že v mnohých prípadoch ktoré opisujete,  sa nejedná o darovaciu zmluvu v zmysle ustanovení zákona, teda ako to má za cieľ Občiansky zákonník. Ako chce aby ste mu darovali kytice je veľmi, to bude prinajmenšom problematické.

3./ Nepíšete v otázke o forme komunikácie zo strany predmetného muža, ale pokiaľ by Vás len kontaktoval telefonicky, odporúčame len povedať, aby svoju požiadavku špecifikoval písomne na Vašu adresu. V prípade nejakých vyhrážok z jeho strany a Vašich obáv odporúčame kontaktovať políciu podaním trestného oznámenia - nebezpečné prenasledovanie § 360a/ Trestného zákona. Odporúčame zachovať všetku komunikáciu /SMS, listy, fotografie, svedkov/.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Mám ešte doplňujúcu otázku. Teda ak je prebiehajúce exekučné konanie a zákaz nakladať s majetkom, akým spôsobom môžem dostať späť nehnuteľnosť?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň, ak nie sú splnené podmienky na vrátenie daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, tak nehnuteľnosť môžete získať späť nasledovným postupom: 1/ vlastník nehnuteľnosti (ten voči komu je vedená exekúcia) alebo Vy vyplatíte exekúciu, aby bolo zrušené exekučné záložné právo a 2/ vlastník nehnuteľnosti Vám po vyplatení exekúcie darovacou zmluvou prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Prípadne Vám ju môže predať kúpnou zmluvou. Konkrétny spôsob by závisel od toho ako sa s ním dohodnete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, darovacou zmluvou som pred 7 rokmi darovala nehnuteľnosť, ktorú by som chcela späť. No medzitým bol vydaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na túto nehnuteľnosť. Otázka znie: Ak by sa mi podarilo získať nehnuteľnosť späť, vzťahuje sa na to aj Exekučný príkaz? (Čiže musela by som vyplatiť exekúciu, aby som odbremenila nehnuteľnosť? ) Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň, darovanú vec, resp. dar môžete od obdarovaného požadovať späť iba zo zákonných dôvodov. V prípade, ak chce darca požadovať vrátenie daru, musia byť splnené podmienky upravené v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia by ste sa mohli domáhať vrátenia daru v tom prípade, ak by sa obdarovaný správal voči Vám alebo členom Vašej rodiny tak, že by porušoval hrubým spôsobom dobré mravy. Ak nie sú splnené tieto predpoklady, nemôžete sa domáhať vrátenia daru (podľa nášho názoru iba zriadenie exekučného záložného práva nepostačuje na naplnenie zákonnej podmienky). Rovnako Vám túto nehnuteľnosť nemôže obdarovaný vrátiť darovacou zmluvou, nakoľko na základe prebiehajúceho exekučného konania má zákaz nakladať so svojím majetkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dá sa definovať za hrubé porušenie dobrých mravov aj zatajovanie vysokých dlhov a vysokej pôžičky, k tomu neustále hrubé urážky. Mám aj doklad o priestupku od polície.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň. Pod hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Možno skonštatovať, že súdna prax ustálila, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov.

Hrubé porušenie dobrých mravov môže byť v konkrétnom prípade napr. fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a iné.

Vo Vašom prípade by skôr než zatajenie dlhov a vysokej pôžičky napĺňali pojem hrubé porušenie dobrých mravov neustále hrubé urážky. V prípade sporu je však potrebné vedieť takéto hrubé porušenie dobrých mravov náležitým spôsobom preukázať (napr. výpoveďami svedkov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk