'

Vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 2. 2018

Otázka: Vrátenie daru

Dobrý deň, som rozvedená. Nadobudli sme byt, ale ja som sa ho vzdala. Čiže môj ex ho mal vo vlastníctve. Potom ho daroval nášmu synovi, nakoľko sa potreboval zbaviť všetkého, čo mal na mene. Ja som súhlasila a zostala som v byte bývať aj so synom a on od nás odišiel. Syna som vychovávala sama a dnes už má 25. Medzitým syn daroval byt mne, čiže je na mojom mene, nakoľko si narobil dlžoby, ktoré som ja vyrovnala. Teraz my ex dal na vedomie, aby som byt vrátila jemu s tým, že ak to nepôjde podobrotky, dá ma na súd. Takže vlastne syn, ak bude žiadať súdom vrátenie daru, čo ho ex zrejme donúti, akú mám šancu? Môžu mi ho zobrať? Dobré mravy som neporušila, žijem čestne a o byt sa starám - platím riadne. Ďakujem za odpoveď veľmi pekne.

Odpoveď: Vrátenie daru

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka inštitútu darovania, konkrétne možnosti vrátenia daru. Zo zadanej otázky pritom vyplýva, že v rámci vlastníckych vzťahov k predmetu daru, ktorým je byt, došlo takpovediac k reťazeniu darovania. Najskôr totiž daroval Váš exmanžel byt Vášmu synovi a neskôr ho zase daroval syn Vám.

 

Všeobecne k darovaniu

Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho a to v ustanoveniach § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.“

Podľa ustanovenia § 629 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.“

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Na základe darovacej zmluvy dochádza k darovaniu. Darovacou zmluvou sa pritom darca zaväzuje poskytnúť obdarovanému určitú vec (príp. viaceré veci) dobrovoľne a bezodplatne, pričom obdarovaný darovanú túto vec (príp. veci) prijíma.

Možno skonštatovať, že darovacia zmluva je najznámejšou a najtypickejšou bezodplatnou zmluvou. Bezodplatnosť darovacej zmluvy sa pritom prejavuje tým, že darca za poskytnutý dar nedostáva žiadnu majetkovú protihodnotu. Rovnako dôležitým znakom, ako je bezodplatnosť je aj dobrovoľnosť, čo znamená, že poskytnutie daru nesmie byť plnením určitej právnej povinnosti vplývajúcej napr. zo zmluvy alebo zo zákona.

Darovacia zmluva je zároveň typickým dvojstranný právny úkon, pretože na svoj vznik si vyžaduje dva prejavy vôle, a to ponuku daru zo strany darcu a prijatie tejto ponuky obdarovaným.

 

Vrátenie daru

Vrátenie daru je ako právny inštitú upravené vo vyššie citovanom ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka a vo svojej podstate predstavuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, ktorý vznikol v dôsledku darovania. Zákon darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo voči členom darcovej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre naplnenie uvedeného zákonného predpokladu je však relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne a objektívne prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce .

Domáhanie sa vrátenia daru je z právneho hľadiska jednostranný právny úkon darcu, ktorý smeruje k tomu, aby obdarovaný vrátil dar. Zákon formu tohto úkonu výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť (ako je tomu aj vo Vašom prípade). Zo všeobecných ustanovení o právnych úkonoch je však zrejmé, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Pritom z výzvy na vrátenie daru by mala byť zrejmá aj vôľa darcu smerujúca k tomu, aby mu obdarovaný predmet daru vrátil.

Darca má právo domáhať sa vrátenia daru jedine vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje.

V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Pokiaľ ide o spôsob, akým má dôjsť k vráteniu daru, tento zákon žiadnym spôsobom neupravuje. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca, pred uplynutím trojročnej premlčacej doby, uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky by sa vrátenia daru musel domáhať Váš syn voči Vám. Pritom ak by mal byť pri vrátení daru úspešný, musel by preukázať spomínané hrubé porušenie dobrých mravov z Vašej strany. Pritom toto hrubé porušenie dobrých mravov by sa muselo týkať priamo Vášho syna alebo členov jeho rodiny. Ak však tento zákonný predpoklad neexistuje, a teda nie je ho možné ani preukázať v prípadnom súdnom konaní, nemôže byť žaloba na vrátenie daru úspešná.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, zaľúbil a do mňa muž a začal mi vnucovať dary, rázne som aj jeho aj dary odmietala, avšak bol naozaj neodbytný. Doslova vnucoval mi dary s tým, že mi chce len pomôcť, nakoľko som bola slobodná mamička s dvomi deťmi. Teraz chce všetky dary, vrátane peňazí, ktoré mi dal späť, a vyčíslil mi všetky dary (kytice, permanentky, mobil, ktorý som mala kúpiť synovi. ). Bojím sa ho, bol ku mne veľa krát nepríjemný a prenasledoval ma. Bojím sa, že môže ublížiť aj mojim deťom. Niektoré dary mu už neviem vrátiť. Čo mám v tejto robiť ?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho v ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

 

2./ Z otázky máme za to, že v mnohých prípadoch ktoré opisujete,  sa nejedná o darovaciu zmluvu v zmysle ustanovení zákona, teda ako to má za cieľ Občiansky zákonník. Ako chce aby ste mu darovali kytice je veľmi, to bude prinajmenšom problematické.

3./ Nepíšete v otázke o forme komunikácie zo strany predmetného muža, ale pokiaľ by Vás len kontaktoval telefonicky, odporúčame len povedať, aby svoju požiadavku špecifikoval písomne na Vašu adresu. V prípade nejakých vyhrážok z jeho strany a Vašich obáv odporúčame kontaktovať políciu podaním trestného oznámenia - nebezpečné prenasledovanie § 360a/ Trestného zákona. Odporúčame zachovať všetku komunikáciu /SMS, listy, fotografie, svedkov/.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Mám ešte doplňujúcu otázku. Teda ak je prebiehajúce exekučné konanie a zákaz nakladať s majetkom, akým spôsobom môžem dostať späť nehnuteľnosť?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň, ak nie sú splnené podmienky na vrátenie daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, tak nehnuteľnosť môžete získať späť nasledovným postupom: 1/ vlastník nehnuteľnosti (ten voči komu je vedená exekúcia) alebo Vy vyplatíte exekúciu, aby bolo zrušené exekučné záložné právo a 2/ vlastník nehnuteľnosti Vám po vyplatení exekúcie darovacou zmluvou prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Prípadne Vám ju môže predať kúpnou zmluvou. Konkrétny spôsob by závisel od toho ako sa s ním dohodnete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, darovacou zmluvou som pred 7 rokmi darovala nehnuteľnosť, ktorú by som chcela späť. No medzitým bol vydaný exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na túto nehnuteľnosť. Otázka znie: Ak by sa mi podarilo získať nehnuteľnosť späť, vzťahuje sa na to aj Exekučný príkaz? (Čiže musela by som vyplatiť exekúciu, aby som odbremenila nehnuteľnosť? ) Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň, darovanú vec, resp. dar môžete od obdarovaného požadovať späť iba zo zákonných dôvodov. V prípade, ak chce darca požadovať vrátenie daru, musia byť splnené podmienky upravené v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia by ste sa mohli domáhať vrátenia daru v tom prípade, ak by sa obdarovaný správal voči Vám alebo členom Vašej rodiny tak, že by porušoval hrubým spôsobom dobré mravy. Ak nie sú splnené tieto predpoklady, nemôžete sa domáhať vrátenia daru (podľa nášho názoru iba zriadenie exekučného záložného práva nepostačuje na naplnenie zákonnej podmienky). Rovnako Vám túto nehnuteľnosť nemôže obdarovaný vrátiť darovacou zmluvou, nakoľko na základe prebiehajúceho exekučného konania má zákaz nakladať so svojím majetkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dá sa definovať za hrubé porušenie dobrých mravov aj zatajovanie vysokých dlhov a vysokej pôžičky, k tomu neustále hrubé urážky. Mám aj doklad o priestupku od polície.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň. Pod hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Možno skonštatovať, že súdna prax ustálila, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov.

Hrubé porušenie dobrých mravov môže byť v konkrétnom prípade napr. fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a iné.

Vo Vašom prípade by skôr než zatajenie dlhov a vysokej pôžičky napĺňali pojem hrubé porušenie dobrých mravov neustále hrubé urážky. V prípade sporu je však potrebné vedieť takéto hrubé porušenie dobrých mravov náležitým spôsobom preukázať (napr. výpoveďami svedkov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Prosím Vás môže vymáhať cez advokáta bývalý priateľ odo mňa eura, ktoré dal darom pred 3 rokmi mne na zariadenie prevádzky. Môže to ísť na súd a získa eura naspäť? Ďakujem zo srdca za pomoc za radu. Čo robiť.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu. Najdôležitejšou skutočnosťou vo Vašom prípade je to, ako došlo k poskytnutiu peňazí a aký mal úmysel Váš bývalý priateľ pri poskytnutí peňazí. Pri poskytovaní peňazí v hotovosti bez zmlúv je totiž jednoduché zmeniť svoj postoj k veci a tvrdiť, že išlo o pôžičku a nie o dar. V prípadnom súdnom konaní by samozrejme dôkazné bremeno niesol Váš bývalý priateľ a keby sa mu nepodarí preukázať, že ste sa dohodli na pôžičke, súd by jeho žalobu zamietol. Na druhej strane vrátenie daru môže Váš bývalý priateľ požadovať iba za striktne upravených zákonných podmienok. Tie nájdete v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Ak nie sú naplnené podmienky vrátenia daru, svojvoľne nemôže Váš bývalý priateľ od Vás žiadať vrátenie daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, ešte by som sa rada spýtala, že na darovacej zmluve máme len podpisy, žiadne pečiatky. Samozrejme sme ale mali overené podpisy na mestskom úrade. Je aj takáto darovacia zmluva platná? Podotýkam, že kataster ju prijal a som vlastníkom nehnuteľnosti už tri roky. Nakoľko sa túto zmluvu chystajú napadnúť, obraciam sa s touto vecou na Vás. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o prevod nehnuteľnosti, tak v zmysle katastrálneho zákona je potrebné, aby bol podpis prevodcu na zmluve úradne osvedčený (či už obcou alebo notárom). Ak by táto formálna náležitosť nebola splnená, kataster by na základe takejto zmluvy nepovolil vklad vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľa.

Pritom ak boli podpisy prevodcu (darcu) na darovacej zmluve osvedčené podľa osobitných predpisov, v tomto smere nevidím dôvod na neplatnosť zmluvy. Uvedené samozrejme neznamená, že dotknutá darovacia zmluva by mohla vykazovať iné vady, ktoré by mohli mať za následok jej neplatnosť. Na druhej strane ak kataster povolil vklad, zmluva bola pravdepodobne bez vád, ktoré by mohli spôsobiť jej neplatnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ďakujem za predošlú odpoveď a pochopila som ju. Len pre istotu by som poprosila krátku odpoveď, že nastala v mojom prípade malá zmena syn sa so mnou súdiť nechce (on je ten darca), ale na súd ma ide dať môj ex, ktorý žiada, aby som synovi vrátila dar. Otázka moja je to reálne?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2018)

Dobrý deň. Vrátenia daru sa môže voči obdarovanému domáhať len samotný darca. Váš bývalý manžel preto nie je pre podanie žaloby, na základe ktorej by ste mali Vy, ako obdarovaná, vrátiť dar synovi, aktívne legitimovaný. Inak povedané, tak by Váš bývalý manžel takúto žalobu podal, mala by byť zamietnutá pre nedostatok aktívnej legitimácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk