Vrátenie daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 2. 2018

Otázka: Vrátenie daru

Dobrý deň, som rozvedená. Nadobudli sme byt, ale ja som sa ho vzdala. Čiže môj ex ho mal vo vlastníctve. Potom ho daroval nášmu synovi, nakoľko sa potreboval zbaviť všetkého, čo mal na mene. Ja som súhlasila a zostala som v byte bývať aj so synom a on od nás odišiel. Syna som vychovávala sama a dnes už má 25. Medzitým syn daroval byt mne, čiže je na mojom mene, nakoľko si narobil dlžoby, ktoré som ja vyrovnala. Teraz my ex dal na vedomie, aby som byt vrátila jemu s tým, že ak to nepôjde podobrotky, dá ma na súd. Takže vlastne syn, ak bude žiadať súdom vrátenie daru, čo ho ex zrejme donúti, akú mám šancu? Môžu mi ho zobrať? Dobré mravy som neporušila, žijem čestne a o byt sa starám - platím riadne. Ďakujem za odpoveď veľmi pekne.

Odpoveď: Vrátenie daru

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka inštitútu darovania, konkrétne možnosti vrátenia daru. Zo zadanej otázky pritom vyplýva, že v rámci vlastníckych vzťahov k predmetu daru, ktorým je byt, došlo takpovediac k reťazeniu darovania. Najskôr totiž daroval Váš exmanžel byt Vášmu synovi a neskôr ho zase daroval syn Vám.

 

Všeobecne k darovaniu

Darovacia zmluva je v našom právnom poriadku upravená pomerne stroho a to v ustanoveniach § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka platí, že: „(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. (2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. (3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.“

Podľa ustanovenia § 629 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.“

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka platí, že: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Na základe darovacej zmluvy dochádza k darovaniu. Darovacou zmluvou sa pritom darca zaväzuje poskytnúť obdarovanému určitú vec (príp. viaceré veci) dobrovoľne a bezodplatne, pričom obdarovaný darovanú túto vec (príp. veci) prijíma.

Možno skonštatovať, že darovacia zmluva je najznámejšou a najtypickejšou bezodplatnou zmluvou. Bezodplatnosť darovacej zmluvy sa pritom prejavuje tým, že darca za poskytnutý dar nedostáva žiadnu majetkovú protihodnotu. Rovnako dôležitým znakom, ako je bezodplatnosť je aj dobrovoľnosť, čo znamená, že poskytnutie daru nesmie byť plnením určitej právnej povinnosti vplývajúcej napr. zo zmluvy alebo zo zákona.

Darovacia zmluva je zároveň typickým dvojstranný právny úkon, pretože na svoj vznik si vyžaduje dva prejavy vôle, a to ponuku daru zo strany darcu a prijatie tejto ponuky obdarovaným.

 

Vrátenie daru

Vrátenie daru je ako právny inštitú upravené vo vyššie citovanom ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka a vo svojej podstate predstavuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu, ktorý vznikol v dôsledku darovania. Zákon darcovi umožňuje, aby sa domáhal vrátenia daru za predpokladu, že sa obdarovaný správa voči darcovi alebo voči členom darcovej rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre naplnenie uvedeného zákonného predpokladu je však relevantné iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne a objektívne prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu preto nie je v tomto smere rozhodujúce .

Domáhanie sa vrátenia daru je z právneho hľadiska jednostranný právny úkon darcu, ktorý smeruje k tomu, aby obdarovaný vrátil dar. Zákon formu tohto úkonu výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť (ako je tomu aj vo Vašom prípade). Zo všeobecných ustanovení o právnych úkonoch je však zrejmé, že ak ide o vrátenie daru, ktorým je nehnuteľnosť, výzva na vrátenie daru by mala byť realizovaná písomnou formou. Pritom z výzvy na vrátenie daru by mala byť zrejmá aj vôľa darcu smerujúca k tomu, aby mu obdarovaný predmet daru vrátil.

Darca má právo domáhať sa vrátenia daru jedine vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje.

V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity. Preto predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

V praktickej rovine teda ide o hrubé porušenie dobrých mravov napríklad vtedy, ak sa obdarovaný dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Pokiaľ ide o spôsob, akým má dôjsť k vráteniu daru, tento zákon žiadnym spôsobom neupravuje. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca, pred uplynutím trojročnej premlčacej doby, uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.

 

Záver

Vychádzajúc zo zadanej otázky by sa vrátenia daru musel domáhať Váš syn voči Vám. Pritom ak by mal byť pri vrátení daru úspešný, musel by preukázať spomínané hrubé porušenie dobrých mravov z Vašej strany. Pritom toto hrubé porušenie dobrých mravov by sa muselo týkať priamo Vášho syna alebo členov jeho rodiny. Ak však tento zákonný predpoklad neexistuje, a teda nie je ho možné ani preukázať v prípadnom súdnom konaní, nemôže byť žaloba na vrátenie daru úspešná.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Dobrý deň, ešte by som sa rada spýtala, že na darovacej zmluve máme len podpisy, žiadne pečiatky. Samozrejme sme ale mali overené podpisy na mestskom úrade. Je aj takáto darovacia zmluva platná? Podotýkam, že kataster ju prijal a som vlastníkom nehnuteľnosti už tri roky. Nakoľko sa túto zmluvu chystajú napadnúť, obraciam sa s touto vecou na Vás. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o prevod nehnuteľnosti, tak v zmysle katastrálneho zákona je potrebné, aby bol podpis prevodcu na zmluve úradne osvedčený (či už obcou alebo notárom). Ak by táto formálna náležitosť nebola splnená, kataster by na základe takejto zmluvy nepovolil vklad vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľa.

Pritom ak boli podpisy prevodcu (darcu) na darovacej zmluve osvedčené podľa osobitných predpisov, v tomto smere nevidím dôvod na neplatnosť zmluvy. Uvedené samozrejme neznamená, že dotknutá darovacia zmluva by mohla vykazovať iné vady, ktoré by mohli mať za následok jej neplatnosť. Na druhej strane ak kataster povolil vklad, zmluva bola pravdepodobne bez vád, ktoré by mohli spôsobiť jej neplatnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru (Občianske právo)

Ďakujem za predošlú odpoveď a pochopila som ju. Len pre istotu by som poprosila krátku odpoveď, že nastala v mojom prípade malá zmena syn sa so mnou súdiť nechce (on je ten darca), ale na súd ma ide dať môj ex, ktorý žiada, aby som synovi vrátila dar. Otázka moja je to reálne?

Odpoveď: Vrátenie daru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2018)

Dobrý deň. Vrátenia daru sa môže voči obdarovanému domáhať len samotný darca. Váš bývalý manžel preto nie je pre podanie žaloby, na základe ktorej by ste mali Vy, ako obdarovaná, vrátiť dar synovi, aktívne legitimovaný. Inak povedané, tak by Váš bývalý manžel takúto žalobu podal, mala by byť zamietnutá pre nedostatok aktívnej legitimácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk