POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Pred rokom sa so mnou manželka rozviedla a nejaví záujem o riešenie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Momentálne žijeme v spoločnej domácnosti v štvorizbovom byte, kde sme obaja vlastníci. Vlastníme aj garáž, ktorú sme nadobudli v manželstve. Pôvodne garáž vlastnila moja svokra. Po dohode s ňou som realizoval jej rekonštrukciu, čo si vyžiadalo značné finančné náklady. Svokra požadovala, aby sme vyplatili jej súrodencov a sľúbila, že následne garáž na nás prepíše. Po vyplatení som musel pripomenúť svokri túto dohodu a bola mi oznámena informácia, že garáž je už naša, takže som už ďalej nič nerušil. Nedávno som však zistil, že svokra garáž darovala na meno svojej dcéry, mojej bývalej manželky. Mám iba doklady o tom, že sme vyplatili súrodencov, svedkov a nejaké doklady na stavebný materiál. Potreboval by som radu, ako postupovať, vzhľadom na to, že moja bývala manželka vymenila zámky a bráni mi v prístupe k mojim veciam. Chcem sa opýtať, či na to má právo, keďže BSM ešte nebolo vysporiadané. S pozdravom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Dobrý deň.

Pokiaľ s Vami Vaša bývalá manželka nechce vyporiadať BSM, máte dve možnosti: môžete sa obrátiť na súd, alebo počkať tri roky odkedy zaniklo BSM (vo Vašom prípade 3 roky od rozvodu) a uplatní sa zákonná nevyvrátiteľná právna domnienka o vyporiadaní BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka), podľa ktorej:

 Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Čo sa týka Vášho problému s garážou, ste v dosť nevýhodnej pozícii. Veci, ktoré sa nadobudnú za trvania manželstva spravidla patria do BSM. Jednou z výnimiek je však aj darovanie. Pokiaľ Vaša svokra darovala garáž svojej dcére (Vašej bývalej manželke), hoci aj za trvania manželstva, je garáž v jej výlučnom vlastníctve. Peniaze, ktoré ste dali na rekonštrukciu a ktorými ste vyplatili súrodencov Vašej bývalej manželky sa môžete domôcť súdnou cestou (predpokladám, že ste nemali uzavretú žiadnu zmluvu a dobrovoľne Vám peniaze nevrátia). Na súde ich budete požadovať z titulu bezdôvodného obohatenia. V danom prípade však musíte sledovať premlčaciu lehotu, uplynutím ktorej sa Vaša pohľadávka stane iba naturálnym záväzkom, čo znamená, že pri vznesení námietky premlčania pri súdnom konaní Vám ju súd neprizná. Táto lehota je 2 roky odo dňa investovania peňazí do garáže, resp. vyplatenia peňazí súrodencom. Ak uplynuli odvtedy viac ako 2 roky, svoju pohľadávku pravdepodobne už nevymôžete kvôli premlčaniu.

 

Podľa § 107 ods. 1 a 2 OZ:

(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v roku 2019 darovala moja sestra môjmu synovi 30 000 € na kúpu pozemku, ktorého hodnota bola 60 000 €. Pri predaji pozemku sme, ako rodičia, previedli nehnuteľnosť na syna, pričom zaplatil 20 000 € z vlastných prostriedkov a ďalších 30 000 € pokryl z darovanej sumy. Proces darovania, ako aj vyplácanie nám ako rodičom, prebehol iba prostredníctvom zmluvy so svedkami, bez účasti notára. Teraz, keď sa môj syn rozvádza, jeho bývalá manželka si nárokuje polovicu hodnoty pozemku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). O darovaní nič netuší, keďže išlo o vnútro rodinnú dohodu. Zaujímalo by ma, či máme šancu uspieť na súde s darovacou zmluvou, ktorá nebola overená notárom. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 28.12.2023)

Dobrý deň, ak ste synovi darovali peniaze a máte darovaciu zmluvu, nie je vyslovene povinnosťou v zmysle zákona, aby podpisy boli úradne overené notárom alebo na matrike. Táto povinnosť je daná len pre prevodoch nehnuteľností.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manželstvo bolo uzavreté 16. decembra 2015 a ukončené právoplatnosťou rozvodu dňa 26. mája 2022. Počas manželstva manžel kúpil a daroval manželke nové auto, ktorého rok výroby je 2020. Manžel na kúpu vozidla nepoužil spoločné peniaze, ale financie, ktoré vlastnil už pred uzavretím manželstva (t.j. výlučné vlastníctvo). Ako je to s vypořádaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v prípade darov medzi manželmi, vo všeobecnosti? A konkrétne v tomto prípade, má manžel právo si nárokovať polovicu hodnoty vozidla? Ďakujem. PG.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak manžel počas trvania manželstva kúpil manželke osobné motorové vozidlo a toto jej daroval, pričom na kúpu motor. vozidla boli použité fin. prostriedky vo výlučnom vlastníctve manžela nadobudnuté pred uzatvorením manželstva, potom predmetné motor. vozidlo nemôže patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako predmetné MV nebude predmetom vyporiadania BSM po rozvode. Bolo by však vecou dohody, aby manželka vrátila dobrovoľne dar teraz už bývalému manželovi.

Manžel by sa mohol domáhať vrátenia predmetného daru v súlade s ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Dôvodom na vrátenie daru by mohlo byť napr. fyzické napadnutie zo strany manželky, týranie, prípadne aj dôvody uvedené v rozsudku o rozvode manželstva.

Vyššie uvedené platí ako všeobecne,  tak aj na váš prípad.

 


Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mal by som otázku ohľadne rodinného domu, ktorý som zdedil od svojich rodičov darom. Som ženatý, no moja manželka hraje na internete hry o peniaze a bojím sa, že ho kvôli tomu stratím. Ďakujem, C.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 28.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že dom ste mohli buď zdediť alebo ste vlastnícke právo nadobudli na základe darovacej zmluvy.
Platí v zmysle práva, že ak ste jediným vlastníkom nehnuteľnosti nadobudnutej buď darovaním výlučne vám alebo dedením, potom dom nemôže byť predmetom exekúcie v prípade dlhov vašej manželky a to z jednoduchého dôvodu, že dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na podanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súlade s ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka a to z dôvodu na strane manželky /citujeme/ :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

 

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Tu je link na objednanie konzultácie :  https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Moja sestra plánuje kúpiť byt, ktorý mi potom chce darovať. Musí v tomto prípade platiť nejakú daň, ak tento byt nebude v jej vlastníctve po dobu päť rokov? Momentálne žiadame s manželom o rozvod a z toho dôvodu si musím kúpiť byt, v ktorom by som mohla bývať. Obávam sa ho však kúpiť na svoje meno, keďže sa obávam, že by si naň manžel u súdu robil nárok. Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc.

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas môjho manželstva som v roku 2007 nadobudol byt z darovacej zmluvy od mojej mamy. Teraz ho predávam a pýtam sa, či mi musí dať súhlas s predajom, keďže kupujúci ho kupuje prostredníctvom úveru v banke. Nemalo by to spadať do BSM?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 17.02.2023)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že keďže ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti súhlas Vašej matky ako darcu na predaj nehnuteľnosti nepotrebujete, nepotrebujete na to súhlas ani Vašej manželky.

Ak nehnuteľnosť predáte, príjem z predaja nehnuteľnosti je Vašim príjmom a nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môj manžel môže zrušiť darovaciu zmluvu rodinného domu, ktorý mi daroval (má tam právo doživotného bývania), v prípade rozvodu. Mám nárok na tento dom alebo mi nepatrí nič z toho? Bývame spolu už 16 rokov. Szilvia

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 07.04.2022)

Dobrý deň,
oboznámili sme sa s Vašou otázkou, ku ktorej uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate,m že počas trvania manželstva Vám manžel daroval dom, ktorý bol zrejme v jeho výlučnom vlastníctve. Ak je to tak, samotný rozvod nemôže zmeniť to, že by ste prišli o vlastníctvo domu, čoho sa zrejme obávate. Manžel na základe tej skutočnosti, že ste sa rozviedli, nemôže požadovať vrátenie daru - domu. Samotný rozvod nemení nič na tom, že manžel má doživotné právo bývania v dome ak sa s ním nedohodnete inak.

Vo veci možnosti domáhať sa vrátenia daru darcom platí ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že manžel by sa mohol domáhať vrátenia daru v prípade hrubého porušenia dobrých mraov z Vašej strany  /napr. fyzické napadnutie a pod./.
 
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako sa bude riešiť vyporiadanie BSM v prípade, keď jeden z manželov dostal darom jednoizbový byt. Pred približne 20 rokmi bol tento byt vymenený za trojizbový s tým, že manželia doplatili zostávajúcu čiastku. Trojizbový byt podľa zámenej zmluvy patrí do BSM s podielom spoluvlastníctva 1/1. Ďakujem, Stanka.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 150 Obč. zákonníka :


"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že v prípade vyporiadanie BSM, kam patrí aj 3 izbový byt budete mať nárok na vrátenie sumy hodnoty vkladu spočívajúcej v hodnote 1 izbového bytu, ktorá suma bola použitá na kúpu 3 izbového bytu.

 

 


Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Spolu s bratom a jeho druhou manželkou sme po otcovi nadobudli dom. Jej syn chce odkúpiť moju a bratovu čiastku, aby si dom mohol prerobiť a bývať v ňom spolu s mamou. Momentálne nemá peniaze na vyplatenie a ponúka zmenu zmluvy za svoj byt, v ktorom plánuje bývať počas prerábkového procesu. Potom by sme mohli tento byt s bratom predať. Otec vlastnil dom 38 rokov a syn vlastnil svoj byt viac ako 5 rokov. Rádi by sme sa dozvedeli, či by sme v tomto prípade museli platiť daň z predaja bytu. Zaujíma nás tiež, či by pre nás nebola výhodnejšia "zmluva o budúcej zmluve". Syn by si v takom prípade prerobil dom pomocou hypotéky zabezpečenej bytom. Po presťahovaní by byt predal a nás s bratom vyplatil. Plánuje, že prerábka by trvala približne 1 rok. Ako väčšinoví vlastníci domu držíme spolu 7/9 podielu. Je možné vytvoriť slušnú "zmluvu o budúcej zmluve", ktorá by bola výhodná pre obe strany?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 02.11.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Z otázky vyplýva, že Vy s bratom ste nadobudli podiely na RD v rámci dedič. konania po otcovi,  ktorý vlastnil dom 38 rokov. V prípade predaja Vašim podielov na RD nebudete platiť daň z príjmu v zmysle ust. zákona o dani z príjmov a to z dôvodu, že ste priamymi dedičmi a otec vlastnil dom viac ako 5 rokov. V prípade predaja podielu na dome nebude teda platiť daň z príjmu a ani z tohto dôvodu nemusíte podať daňové priznanie k dani z príjmov.

2./ V prípade syna druhej manželky Vášho otca, ako by tento predal byt, ktorého vlastníkom je viac ako 5 rokov, rovnako platí, že nebude platiť daň z príjmu a ani nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov. V prípade bodu 1. a 2. platí, že po predaji treba podať daň priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.

3./ Pokiaľ ide o ďalšiu časť otázky a teda a hypotéka, rekonštrukcia domu a prevod bytu do Vášho vlastníctva s bratom a jeho následný predaj, sme názoru, že je to nadbytočne komplikované. Vec je možné riešiť tak, že syn manželky Vášho otca predá byt a vyplatí Vám peniaze za predaj podielu na RD. Následne bude vecou dohody predávajúceho a kupujúceho, či mu byt poskytne aj na nájom na dobu určitú.

4./ Vec je možné riešiť aj spôsobom ako uvádzate v otázke, ale je vecou dobrej zmluvy o budúcej zmluve. K otázke dane pri zámenných zmluvách sa nevyjadrujeme, s týmto odporúčame kontaktovať Finančnú správu SR.

Na spísanie zmlúv o prevode nehnuteľnosť odporúčame kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na situáciu, v ktorej sa nachádzame s manželom. Naše manželstvo sa rozpadá a hoci ešte nie sme rozvedení, je to len otázka času. Manžel chce, aby som mu zaplatila všetky náklady spojené s rekonštrukciou domu. Sám si počíta, čo platil z účtu, a takisto si pripočíta prácu, napríklad za položenie podlahy. Nemôžem sa rozhodnúť, či mu tieto náklady zaplatiť ešte pred rozvodom, alebo či počkať na majetkové vyrovnanie po rozvode. Dom je darovaný na mňa. Okrem toho máme ešte úver, ktorý sme zobrali pred piatimi rokmi. Manžel by chcel, aby som tento úver previedla na seba. Ďakujem za odpoveď. Iveta.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.10.2021)

Dobrý deň,
pred rozvodom nie je právny dôvod, aby ste manžela vyplácali z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo bezpodielové spoluvlastníctvo trvá.

BSM v tomto prípade zanikne až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva v súlade s ust. § 148 a nasl. Obč. zákonníka.

K podstate otázky uvádzame, že Vám darovaný rodinný dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Náklady na jeho rekonštrukciu ste hradili z  úveru, ktorý ste brali za trvania manželstva, pričom aj splátky úveru ste hradili z prostriedkov patriacich do BSM /vyplatená mzda/. Splátky úveru boli hradené z vyplatenej mzdy Vás a Vášho manžela. Počas trvania manželstva došlo k zhodnoteniu veci - rodinného domu, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve a manžel v prípade rozvodu a následného vyporiadania BSM bude mať nárok na uhradenie jednej polovice uhradených splátok úveru. Uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Uvádzame tiež, že samotná dohoda o vyporiadaní BSM po rozvode nie je pre banku poskytujúcu úver právne záväzná a pre vyporiadanie úveru je treba kontaktovať samotnú banku.

Pre vyporiadanie BSM dohodou odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Počas manželstva som získala dom ako dar od mojej mamy. Dom bol darovaný výlučne do môjho vlastníctva. Od tej doby prešli približne dva roky. Aktuálne ma manžel opúšťa a nárokuje si práva aj na tento darovaný dom. Môže existovať šanca, že o dom prídem? Nemusím sa obávať? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.02.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
V zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka z BSM je vylúčený zo zákona majetok, ktorý bol predmetom darovania výlučne Vám a preto manžel nemôže mať na takýto majetok nárok. Keďže Vám darovaný dom nepatrí do BSM nemôže byť ani predmetom jeho vyporiadania BSM po rozvode.
Citujeme ust. § 143 Obč. zákonníka :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Spoločným užívaním Vám darovacenej nehnuteľnosti nevzniklo podielové spoluvlastníctvo.
Otázkou je či ste v predmetom dome aj žili počas manželstva a vynaložili fin. prostriedky patriace do BSM na jeho rekonštrukciu prípadne modernizáciu. Ak je odpoveď kladná, potom v prípade rozvodu ak sa s manželom nedohodnete inak a BSM bude vyporiadavane cestou súdu, ust. § 150 Obč. zákonníka, že budete povinná uhradiť 1/2 vynaložených fin. prostriedkov, keďže došlo k zhodnoteniu Vašej nehnuteľnosti. 

Váš manžel však nemá právny nárok na jednu polovicu predmetnej nehnuteľnosti, len na vyporiadanie fin. prostriedkov vložených do uvedenej nehnuteľnosti z prostriedkov patriacich do BSM.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.