Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Dobrý deň, prosím o radu. Pred rokom sa so mnou manželka rozviedla a nemá záujem o riešenie BSM , žijeme v spoločnej domácnosti v štvorizbovom byte, kde sme obidvaja vlastníci , máme aj garáž, ktorú sme nadobudli v manželstve, ale tak, že najskôr ju vlastnila svokra a po dohode s ňou som ja urobil rekonštrukciu, kde na opravu bolo potrebné investovať viac peňazí. Svokra požiadala aby sme vyplatili súrodencov a potom, ak ukážem doklad o vyplatení, tak na nás prepíše. Tak sme to urobili a po istom čase som jej to musel pripomínať, že garáž je vyplatená a vtedy som sa dozvedel, že je už naša a tak som už nič neriešil. Teraz som zistil, že je vlastne svokra darovala na meno svoje dcéry (exmanželky) a ja mám len doklady, že sme vyplatili súrodencov, svedkov, isté doklady na stavebný materiál. Prosil by som o radu, čo mám robiť nakoľko manželka vymenila zámky, bráni mi v prístupe k mojím veciam. Prosím o odpoveď, či má na to právo nakoľko ešte nebolo BSM vysporiadané. S pozdravom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Dobrý deň.

Pokiaľ s Vami Vaša bývalá manželka nechce vyporiadať BSM, máte dve možnosti: môžete sa obrátiť na súd, alebo počkať tri roky odkedy zaniklo BSM (vo Vašom prípade 3 roky od rozvodu) a uplatní sa zákonná nevyvrátiteľná právna domnienka o vyporiadaní BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka), podľa ktorej:

 Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Čo sa týka Vášho problému s garážou, ste v dosť nevýhodnej pozícii. Veci, ktoré sa nadobudnú za trvania manželstva spravidla patria do BSM. Jednou z výnimiek je však aj darovanie. Pokiaľ Vaša svokra darovala garáž svojej dcére (Vašej bývalej manželke), hoci aj za trvania manželstva, je garáž v jej výlučnom vlastníctve. Peniaze, ktoré ste dali na rekonštrukciu a ktorými ste vyplatili súrodencov Vašej bývalej manželky sa môžete domôcť súdnou cestou (predpokladám, že ste nemali uzavretú žiadnu zmluvu a dobrovoľne Vám peniaze nevrátia). Na súde ich budete požadovať z titulu bezdôvodného obohatenia. V danom prípade však musíte sledovať premlčaciu lehotu, uplynutím ktorej sa Vaša pohľadávka stane iba naturálnym záväzkom, čo znamená, že pri vznesení námietky premlčania pri súdnom konaní Vám ju súd neprizná. Táto lehota je 2 roky odo dňa investovania peňazí do garáže, resp. vyplatenia peňazí súrodencom. Ak uplynuli odvtedy viac ako 2 roky, svoju pohľadávku pravdepodobne už nevymôžete kvôli premlčaniu.

 

Podľa § 107 ods. 1 a 2 OZ:

(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som opýtať. Manželstvo sa nám rozpadá, nie sme rozvedený no otázka času. Manžel chce vyplatiť komplet všetky náklady spojené s prerábaním domu. Spočítava si čo platil z účtu a vypočíta si prácu napr.za položenie podlahy. Mám mu to vyplatiť pred rozvodom alebo počkať na majetkové vysporiadanie po rozvode? Dom je darovaný mne. Máme ešte úver, ktorý sme zobrali pred piatimi rokmi aj ten chce, aby som si ho prepísala na seba. Ďakujem za odpoveď. Iveta

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2021)

Dobrý deň,
pred rozvodom nie je právny dôvod, aby ste manžela vyplácali z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo bezpodielové spoluvlastníctvo trvá.

BSM v tomto prípade zanikne až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva v súlade s ust. § 148 a nasl. Obč. zákonníka.

K podstate otázky uvádzame, že Vám darovaný rodinný dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Náklady na jeho rekonštrukciu ste hradili z  úveru, ktorý ste brali za trvania manželstva, pričom aj splátky úveru ste hradili z prostriedkov patriacich do BSM /vyplatená mzda/. Splátky úveru boli hradené z vyplatenej mzdy Vás a Vášho manžela. Počas trvania manželstva došlo k zhodnoteniu veci - rodinného domu, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve a manžel v prípade rozvodu a následného vyporiadania BSM bude mať nárok na uhradenie jednej polovice uhradených splátok úveru. Uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Uvádzame tiež, že samotná dohoda o vyporiadaní BSM po rozvode nie je pre banku poskytujúcu úver právne záväzná a pre vyporiadanie úveru je treba kontaktovať samotnú banku.

Pre vyporiadanie BSM dohodou odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
V čase manželstva som získala darom dom od mojej mami. Bol darovaný výlučne do môjho vlastníctva. Od tej doby prešli cca 2 roky. Momentálne ma manžel opúšťa a nárokuje sú aj na mne darovaný dom. Je tam šanca, že o dom prídem? Alebo sa nemusím obávať ?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
V zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka z BSM je vylúčený zo zákona majetok, ktorý bol predmetom darovania výlučne Vám a preto manžel nemôže mať na takýto majetok nárok. Keďže Vám darovaný dom nepatrí do BSM nemôže byť ani predmetom jeho vyporiadania BSM po rozvode.
Citujeme ust. § 143 Obč. zákonníka :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Spoločným užívaním Vám darovacenej nehnuteľnosti nevzniklo podielové spoluvlastníctvo.
Otázkou je či ste v predmetom dome aj žili počas manželstva a vynaložili fin. prostriedky patriace do BSM na jeho rekonštrukciu prípadne modernizáciu. Ak je odpoveď kladná, potom v prípade rozvodu ak sa s manželom nedohodnete inak a BSM bude vyporiadavane cestou súdu, ust. § 150 Obč. zákonníka, že budete povinná uhradiť 1/2 vynaložených fin. prostriedkov, keďže došlo k zhodnoteniu Vašej nehnuteľnosti. 

Váš manžel však nemá právny nárok na jednu polovicu predmetnej nehnuteľnosti, len na vyporiadanie fin. prostriedkov vložených do uvedenej nehnuteľnosti z prostriedkov patriacich do BSM.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, brat dostal darom byt od rodiny. Manželku urobil spoluvlastníčkou. Teraz sa rozvádzajú a ona chce polovicu z bytu. Počas vzťahu nepracovala a ničím neprispievala. Je možné, aby na to nemala nárok ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2019)

Dobrý deň,

jedna vec je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode a jeho následné vyporiadanie a druhá vec je byt, ktorý Váš brat nadobudol darom od rodičov. Byt ako taký nie je predmetom vyporiadania BSM a to z dôvodu, že byt nie je v BSM, ibaže by Váš brat a jeho manželka  formou notárskej zápisnice rozšírili BSM o predmetný byt.

Ak je byt v podiel. spoluvlastníctve, nie je predmetom vyporiadania v rámci BSM.

Ak by došlo k rozvodu a následne sa  bývalý manželia nedohodnú na vyporiadaní BSM, v prípade podania žaloby na súd, súd pri vyporiadaní v zásade vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


V otázke uvádzate, že manželka Vášho brata nikdy nepracovala a ničím neprispievala.  Otázkou je či sa starala o spoločnú domácnosť a deti. Ak deti spolu nemali a napriek tomu nikde nepracovala, toto môže byť okolnosťou, že súd rozhodne pri vyporiadaní BSM v prospech Vášho brata a teda nadobudne väčší podiel z majetku pri vyporiadaní BSM.

Pokiaľ ide o byt a tento je v podiel. spoluvlastníctve na základe darovacej zmluvy Vášho brata a jeho manželky,  zrejme sa tak stalo na základe darovacej zmluvy. Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy." 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, otec už dlhodobo nežije so svojou manželkou, ale nie sú rozvedený. Okrem mňa má ešte 2 deti. Posledné roky sa o neho už starám iba ja pričom u mňa aj býva. Teraz by mi chcel darovať jeho časť zo spoločného domu (ktorý stále je v BSM). Je možné formulovať darovaciu zmluvu, aby mi mohol darovať časť domu? Ak áno, tak za akých podmienok ? Ďakujem za odpoveď. Mária K.

 

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň,

keďže dom je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, na prevod podielu na dome na Vás ako dcéru by musela byť spísaná darovacia zmluva, kde ako darcovia by vystupovali Vaši obidvaja rodičia, teda otec ako bezpodielový spoluvlastník nemôže za tohto stavu keď manželstvo nebolo rozvedené a BSM nebolo vyporiadané, previesť na Vás jednu polovicu domu.

Riešením by bolo požiadať aj matku, aby k tomuto darovaniu pristúpila.

Možnosťou pre Vášho otca je aj to, že spíše závet vo Váš prospech prípadne aj ostatných Vašich súrodencov vydedí, ale to už je zrejme extrémne riešenie.

Tu platí aj ust. § 479 Občianskeho zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Uvádzame to z dôvodu, že v otázke uvádzate, že máte ďalších dvoch súrodencov, teda ak otec aj by spísal závet vo Váš prospech, Vašim plnoletým súrodencom sa musí dostať aspoň toľko koľko činí jedna  polovica ich dedič.podielu podľa zákona aj nedošlo k ich vydedeniu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň. Neviem, či správne som adresovala už mnou položenú otázku ohľadom BSM. Syn je rozvedený a pri BSM sa chcem opýtať, či sa berie do úvahy alebo prihliada súd, keď sme synovi dali finančný dar počas trvania manželstva. Neviem aký je postup preto chcela by som bližšie informácie poprípade objednať si u Vás konzultáciu. Neviem, či som dostatočne položila otázku a ako ďalej myslím v poradenstve. Ďakujem pekný deň

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o BSM platí, že: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom ...". Preto ak ste darovali synovi finančný dar počas trvania manželstva, nepatrí do BSM. Ak váš syn použil peniaze počas manželstva na spoločné účely, je právnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok. Je však potrebné preukázať, že k darovaniu financií Vášmu synovi naozaj došlo a že ich použil na spoločné účely. Ak sa toto preukáže, súd je povinný na túto skutočnosť prihliadať.

Ak máte stále záujem o osobnú konzultáciu, túto je možné si dohodnúť na našej stránke www.ficek.sk, vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Takže pochopila som to správne, že ak mám na liste vlastníctva ja 1/2 a manžel 1/2 tak dom, ktorý sme my dostali na meno darovacou zmluvou od mojich rodičov nespadá do bezpodielového vlastníctva pri našom rozvode?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň. Spôsob, ako je vlastníctvo k nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva zodpovedá tomu, že veci získané darovaním nepatria v zmysle zákona do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka totiž určuje, že: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Ak by ste nehnuteľnosť (dom) nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na liste vlastníctva by vlastníctvo nebolo rozdelené samostatne medzi oboch manželov (1/2 a 1/2), ale mali by ste obaja jeden "spoločný podiel" zapísaný ako 1/1.

Možno teda skonštatovať, že nehnuteľnosť - dom, ktorý ste s manželom nadobudli darovaním od Vašich rodičov, nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Darovaný dom máte v podielovom spoluvlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa opýtať ak mne a manželovi po sobáši darovali moji rodičia dom, v ktorom žijeme 1/2 na mňa a 1/2 manželovi, započítava sa tento dom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade rozvodu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň. Veci získané darovaním, hoci aj za trvania manželstva, sú zo zákona vylúčené z masy spoločného majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Skutočnosti, že darovaný dom nepatrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nasvedčuje aj to, ako je dom evidovaný na liste vlastníctva. Ak by bol dom v bezpodielovom spoluvlastníctve, bol by na liste vlastníctva evidovaný na oboch manželov v podiele 1/1. Vo Vašom prípade má však každý manžel podiel o veľkosti 1/2 k celku.

Pokiaľ by mala darovaná vec patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bolo by potrebné rozšíriť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov notárskou zápisnicou. Táto by však musela byť spísaná ešte pred samotným darovaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Je notárka povinná akceptovať takéto započítanie? ( Dedí sa zo zákona). Keďže notárka má od r 2016 kompetencie ako 1vo stupňový súd. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Áno, notárka by mala na tento dar prihliadať. Ak to neurobí, môžete sa následne brániť na súde. Na opravný prostriedok budete mať nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, keď po smrti jedného manžela notár rozdelí BSM v dedičskom konaní a celá nehnuteľnosť sa napíše na jedného z deti manželov, bez povinnosti vyplatiť manželku zosnulého aj druhého brata. Otázka: o pár rokov, keď zomrie pozosostala manželka, môže dať započítať druhý brat dar od mamy / mama sa vlastne vzdala svojho podielu (bezotplatne) v prospech jedného brata/ z vysporiadania sa BSM? Aj keď to neni darovacou zmluvou? Ale v dedickom sú nehnuteľnosť aj podiel vyčíslené. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, áno máte pravdu, v tomto prípade ide o bezodplatne nadobudnutie majetku z BSM, ktorý by patril matke, a preto by sa takýto majetok pri ďalšom dedičskom konaní po matke mal započítavať do jeho dedičského podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Manželia počas trvania manželstva nadobudli do BSM byt. Byt bol zakúpený zo 40% z peňazí BSM a zo 60% z daru, ktorý obdržal jeden z manželov. Medzičasom však cena bytu stúpla na dvojnásobok. Ako bude vysporiadaný tento byt po rozvode? Obdrží jeden z manželov 20% (t. j. 40%: 2) z dnešnej ceny bytu a druhý 80% (t. J. 40%:2 + 60%) z dnešnej ceny bytu? Ďakujem vopred za právny názor. K. H.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň, pri vysporiadaní BSM sa nepostupuje tak, ako ste to napísali vo svojej otázke. Súd bude zohľadňovať hodnotu nehnuteľnosti ku dňu vysporiadania. Ten z manželov, ktorý do nehnuteľnosti investoval peniaze získané darom bude môcť požadovať, aby sa mu vložené peniaze vrátili (t.j. aby dostal o túto sumu viac ako druhý manžel)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa dodatočne opýtať, či môžem podať predbežné opatrenie - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou, ak nemám ešte doklad o tom, že sa nehnuteľnosť predáva? Zhodou náhod som na internete zistila, že manžel už nehnuteľnosť chce predať a je to už na realitách. Môžem teda dať už predbežné opatrenie na súd? Ďakujem za kladnú a skorú odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2015)

Dobrý deň, ak je nehnuteľnosť na predaj na internete alebo v realitnej kancelárii, je to dostatočný dôvod na to, aby súd nariadil predbežné opatrenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Prosim Vas poradte mi. Pocas trvania manzelstva, sme nadobudli nehnutelnost, ktora je na LV zapisana iba na mojho manzela. Nehnutelnost bola nadobudnuta kupou, peniaze, ktore sme za nehnutelnost zaplatili pri kupe v hotovosti boli moje, resp. pozicane /doposial nie su vratene/, zbytok sme splacali uver. V sucastnosti sme v rozvodovom konani a manzel robi vsetko, aby nehnutelnost predal, bez mojho vedomia. Kedze sa mu to nepodarilo, teraz chce nehnutelnost darovat / tak isto bez mojho vedomia, svojmu bratovi./ Neviem ci stihnem vybavit na sude predbezne opatrenie na zakaz nakladania s nehnutelnostou, pretoze navrh darovacej zmluvy je uz na katastralnom odbore a na LV je vyznacena plomba. Poradte mi prosim Vas, ako mam postupovat v pripade, ze navrh na vklad bude povoleny a vlastnik na LV bude na zaklade predmetnej zmluvy zmeneny, resp. co ine robit , aby zapis na katastri nepresiel. Za skoru odpoved srdecne dakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2015)

Dobrý deň, ak máte doklad o tom, že chce predať nehnuteľnosť, podajte čo najskôr návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Súd mu zakáže dom predať alebo darovať. Urobte to čo najskôr, poukážte na urgentnosť prípadu a priložte aj list vlastníctva, kde je plomba. Súd by to mohol vydať obratom. Ak to nestihnete, potom je potrebné zmluvu napadnúť na súde pre jej relatívnu neplatnosť, pretože patrila do BSM. Žalobu o neplatnosť musíte podať do 3 rokov od vykonania úkonu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a darovanie za trvania manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku