Máte
otázku?

BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa mnohokrát v právnej terminológii označuje skratkou "BSM".

Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nachádza v ustanoveniach § 143 až 151 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Občiansky zákonník upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva, hovoríme o tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je charakteristické, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, tým sa odlišuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov od podielového spoluvlastníctva, v ktorom je miera účasti spoluvlastníkov vyjadrená ich podielmi. Aj keď ste si doteraz možno mysleli, že každý manžel má polovicu majetku, z právneho hľadiska to tak nie je. Bezpodielovosť účasti na výkone spoluvlastníckych práv a povinností je preto jedným z pojmových znakov spoluvlastníctva medzi manželmi. Ďalšou zásadou pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je zásada rovnoprávnosti manželov a zásada spoločnej a rovnakej účasti na výkone práv k spoločným veciam.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.