Máte
otázku?

Čo patrí a nepatrí do BSM


Čo patrí a čo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Z vyššie uvedeného ustanovenia teda vyplýva, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a súčasne, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.
Do bezpodielového spoluvlastníctva patria napríklad všetky príjmy a úspory z pracovného alebo iného na jeho roveň postaveného pomeru, z podnikateľskej činnosti, príjmy zo sociálneho poistenia, úspory, výhry z lotérií, príjmy z vkladných knižiek, výnosy z majetku manželov a pod.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria:
veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva (napr. veci ktoré môžu byť iba vo vlastníctve štátu),
veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov pred uzatvorením manželstva,
veci získané dedičstvom alebo darom,
veci, ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, pokiaľ by slúžili obom manželom, tak potom patria do bezpodielového spoluvlastníctva,
veci získané reštitúciou (ak mal vec vo vlastníctve pred uzatvorením manželstva alebo mu bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka),
bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov (v prípade bolestného ide o plnenie, ktorého účelom je zmierniť bolesť a aspoň čiastočne ju vyvážiť, rovnako ako sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré je viazané len na osobu poškodeného),
autorské diela vzniknuté za trvania manželstva.

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželstva (BSM). Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Uvedená dohoda môže byť urobená iba notárskou zápisnicou. Rozšíriť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva možno napríklad tak, že do BSM budú patriť aj veci získane darom, dedičstvom atď. Naopak manželia sa môžu dohodnúť, že do bezpodielového spoluvlastníctva nebudú patriť napríklad výnosy z majetku manželov a iné.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.