'

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 2. 2019

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, Potrebovala by som sa poradiť vo veci vymáhania dlhu cez spoločnosť Intrum Justícia, ktorá prevzala môj dlh, ktorý mi vznikol úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Čítal som tu Vašu odpoveď o premlčacej dobe.
Tiež ma kontaktovala vymahcska spoločnosť s tím, že musíme spísať dohodu o splátkach lebo už prebieha súd? Jednalo sa o úver v banke z roku 2009. Dohodu sme spísali v roku 2017. Mala ma táto spoločnosť upozorniť na premlčaciu dobu, či nemusela ?
Či v tomto prípade premlčacia doba neexistuje ? Ďalej by som rad vedel, či ma právo takáto vymahcska spoločnosť pri splácaní urobiť to, že najprv odrátava sumu z úrokov a nie z istiny čím mi spôsobujú aj naďalej nárast úroku.
Ďalej ak je v súdnom rozhodnutí, že spoločnosť žiada vydanie platobného rozkazu do výšky 5000 euro ale, že sa nevzdáva nároku žiadať aj úroky som povinný platiť úroky ak je 5000 euro vyplatených?
Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 558 Obč. zákonníka, ktoré platilo aj v roku 2017 v čase podpísania dohody o splátkach :
"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z otázky vyplýva, že úver bol poskytnutý v roku 2009 a k uznaniu došlo v roku 2017, teda je skôr pravdepodobné, pokiaľ ste neplatili načas splátky, že nastala splatnosť dlhu, avšak v roku 2017 ste uznali premlčaný dlh, o čom ste zrejme nevedeli. Dôležité pre posúdenie uplynutia premlčacej doby je to, kedy bola uhradená osledná splátka pre uznaním dlhu a dohode o splátkach. Ak uplynulo viac ako tri roky, uznali ste premlčaný dlh.
Táto dohoda pokiaľ v čase podpísania bol dlh premlčaný, bude neplatná pre jej rozpor s ust. § 3 Obč. zákonníka (rozpor s dobrými mravmi) a ust. zákon o ochrane spotrebiteľa.

Nepíšete v otázke koľko ste uhradili od roku 2009 na istinu a úroky vrátane rôznych poplatkov, kedy nastala splatnosť dlhu a aký bol zostatok ku dňu podpísania dohody v roku 2017.
Ak vymáhačská spoločnosť žiadala podpísať uznanie dlhu v roku 2017 s tým, že vec je už na súde, zrejme sa jednalo o nekalé konanie z jej strany  a žiadna  žaloba zo strany vymáhačskej spoločnosti v roku 2017 ani podaná nebola.

Na otázku, či môže spoločnosť žiadať v návrhu na vydanie platobného rozkazu len úroky z omeškania ak je 5000 € už vyplatených, uvádzame, že môže, základnou otázkou je samotná platnosť dohody o uznaní a o splátkovom kalendári, ako premlčacia doba, keďže aj na vymáhanie úrokov platí všeobecná premlčacia doba.

Odporúčame zistiť priamo v informačnom centre súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska,  či je voči Vašej osobe vedené nejaké súdne konanie.
Pokiaľ ide o zmluvu o spotreb. úvere, odporúčame túto poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Odporúčame konzultáciu u advokáta na posúdenie Vašich dokladov resp. obrátiť sa na spotrebiteľské centrum, ktoré by Vás mohlo v konaní zastupovať.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Mám dlh na kreditnej karte v SR niečo cez 2500 eur. Momentálne žijem v zahraničí a nie som schopná dlh zaplatiť. Dostávam e-maily z inkasnej spoločnosti, že v mojom prípade idú osloviť príslušný súd čo ma znepokojilo.
Chcem sa opýtať čo najhoršie sa mi môže stat v tejto situácii.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň, 

uvádzate málo informácií, aby sme sa k veci vedeli vyjadriť podrobnejšie. 

Podstatné vo Vašom prípade je to, kedy ste si požičali peniaze a kedy ste uhradili poslednú splátku. Uvádzame to z dôvodu, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba 3 roky :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Zmluvu ste pravdepodobne uzatvorili s bankou alebo nebankovou spoločnosťou a samotná zmluva musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a nesmie obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú v zmysle ust. §  Obč. zákonníka neplatné.

Pokiaľ Vás oslovuje vymáhačská spoločnosť emailom je pravdepodobné, že pohľadávka je premlčaná. Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste  mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčame Vám zmluvu poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv .

Napíšete do podotázok kedy ste  podpísali zmluvu,  o ktorú banku prípadne nebankovú spoločnosť ide, vrátane vymáhačskej spoločnosti a kedy ste uhradili poslednú splátku. Mená spoločnosti následne v našej odpovedi neuvedieme, je to len pre našu informáciu, aby sme Vám vedeli pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dopĺňam k mojej otázke tieto informácie. Na dohode o uznaní záväzku zo dna 20. 5. 2009 som našla tieto údaje : Vznik pôvodného záväzku: 23. 7. 2004 - ja som dlžníkom. Suma: 2022,69 eur mala byt splatená v 20 splátkach v minimálnej výške 110 eur Zaplatila som 8 x 110 eur, posledná splátka bola zo dna 22. 01. 2010, potom som nemala prostriedky, lebo mi prestal dcérin otec platiť výživné. Viete mi prosím s týmito informáciami upresniť Vašu odpoveď? Vopred Vám ďakujem N.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, poskytli ste iba čiastkové údaje, ale napriek tmu uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 558 Občianskeho zákonníka ohľadom uznania dlhu platí :
"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

 

V otázke síce neuvádzate text dohody o uznaní dlhu, avšak nepredpokladáme, že by v písomnom vyhotovení uznania dlhu bolo uvedené, že je premlčaný, resp. že toto uznanie splňa  náležitosti Obč. zákonníka a to je aj tá požiadavka, aby samotný dlh, ktorý bol postúpený na vymáhačskú spoločnosť bol v súlade so zákonom.

Citujeme z rozsudku Okresného súdu v Prešov, sp. zn. : 11C/440/2012 z 05. 04. 2013 :
"Predĺženie premlčacej lehoty v dôsledku uznania dlhu v zmysle § 110 ods. 1 OZ nemožno posudzovať oddelene od § 558 OZ. Pre platnosť tohto právneho úkonu - uznania dlhu sa v zmysle zákona, teda § 558 OZ vyžaduje vedomosť dlžníka o premlčaní dlhu v prípade, že dlh je už premlčaný. Platnosť uznania dlhu je potrebné vyhodnotiť aj v kontexte s princípom ochrany spotrebiteľa, ktorý je v spotrebiteľských právnych vzťahoch prioritný. Potrebné je vychádzať z toho, že neinformovanosť spotrebiteľa o dôsledkoch uznania spočívajúcich v predĺžení všeobecnej premlčacej lehoty z troch rokov na desať rokov a posunutí jej plynutia od splatnosti pohľadávky do uznania dlhu, nemôže byť na ujmu spotrebiteľa. Pre platnosť každého právneho úkonu sa vyžaduje (okrem iného) sloboda a vážnosť vôle (§ 37 ods. 1 OZ). Tá je výsledkom určitého psychického rozhodovacieho procesu. Uznanie dlhu je právnym úkonom a osoba, ktorá sa slobodne a vážne rozhodne pre tento právny úkon, má byť uzrozumená s podstatou daného právneho inštitútu a jeho dôsledkami. Aj keď vo všeobecnosti platí zásada „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) tento princíp je nepoužiteľný v spotrebiteľských právnych vzťah v neprospech spotrebiteľa, keďže ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je princíp ochrany spotrebiteľa (uznesenie Najvyššieho súdu SR 6Mcdo 9/2012 zo dňa 16.1.2013).
Žalovaná jednoznačne poprela, že by bola upozornená na premlčanie a na jeho dôsledky a súd nemal dôvod jej tvrdenie spochybňovať. Je totiž nelogické, že by po takomto upozornení na premlčanie a jeho dôsledky spomínanú dohodu podpísala. Neboli preto splnené zákonné predpoklady pre uznanie premlčaného záväzku podľa § 558 OZ a preto dohoda je neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 OZ."

 

Z uvedeného vyplýva, že ak v čase uznania bol dlh premlčaný a neboli ste upozornená v dohode o uznaní dlhu na premlčanie a zo samotného uznania dlhu to ani nevyplýva, nič neuhradzujte.

Prípadne nám môžete poslať na prekontrolovanie vaše doklady a to podľa pokynov na stránke ficek.sk. 

Opätovne však uvádzame, že zmluvu a doklady, ktoré máte k dispozícii môžete poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľ. zmlúv.

Bez konzultácie s advokátom, ktorý by posúdil a teda videl vaše doklady, prípadne právnikom Centra právnej pomoci nič neuhradzujte.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Môj bývalý partner ma dostal do finančných problémov. Po rozchode prestal platiť naše spoločne záväzky a dlh banka predala vymáhačskej spoločnosti . Dna 20. 5. 2009 som s nimi podpísala Dohodu o uznaní záväzku a o úhrade pohľadávky v splátkach. Aj som splácala dlh, kým som vedela, ale, keď mi bývalý partner prestal platiť výživné na naše dieťa, nemala som z čoho. Dna 22. Januára 2010 som zaplatila poslednú splátku, odvtedy som nič nevedela platiť. Kupodivu bol roky pokoj, a minulý týždeň som dostala list od tej istej spoločnosti, aby som dlh zaplatila do 10 dni. Prosím Vás, aké sú moje možnosti? Stále nemám peniaze navyše, a otec mojej dcéry zase neplatí výživné už 10 mesiacov v takej výške, v akej by mal. Na súde v mieste trvalého bydliska som zistila, že proti mne žiadne súdne konanie nevedú, a na stránke občan. Justice som zistila, že nie je proti mne žiadna exekúcia (momentálne). Mám hrôzu z toho, že sa dostanem na ulicu aj s dcérou, nikoho nemám, kto by mi vedel pomôcť a pravu a zákonom sa nerozumiem, neviem, aké sú moje možnosti, pre mňa je aj 100 eur veľký peniaz a pre môj mesačný rozpočet vôbec nie je jedno, či ich mám, alebo nemám. Je strašne, že niekto musí splácať dlh, ktorý si spôsobil dôverou v blízku osobu a niet mu pomoci, a musí platiť za niečo, z čoho nemal žiadny prospech, len pomohol niekomu, koho mal rad. Nechráni zákon v nejakej forme ženy, ktoré sú slušne, a sami vychovávajú deti, lebo ich niekto oklamal a zneužil vo svoj prospech?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
ak vám došla výzva k úhrade od vymáhačskej spoločnosti, ide o vymáhačskú spoločnosť, na ktorú boli postúpené pohľadávky z banky. 
V otázke nepíšete podrobnosti, kedy a koľko ste si požičali, či ste dlžníkom, spoludlžníkom alebo ručiteľom, koľko ste uhradili doteraz a kedy bola uhradená posledná splátka banke, kedy bola uhradená splátka na základe dohody o splátkach a podobne. 
Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Uznanie dlhu 

Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."


Je možné, že ste uznali premlčaný dlh.
Odporúčame spoločnosti  nič neplatiť a zmluvu o úvere/pôžičke, ako aj dohodu o uznaní poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Zmluva o pôžičke, rovnako ani dohoda o uznaní záväzku musia vyhovovať podmienkam Občianskeho zákonníka, zákona o spotreb. úveroch, ako aj zákona o bankách, nesmú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú neplatné.
Pokiaľ ide o prípadnú odpoveď spoločnosti, odporúčame, aby ste im  napísali a požiadali, aby všetky svoje práva voči vám písomne zdôvodnili a podložili právne. Súčasne im môžete v liste uviesť, že ste sa vo veci obrátili aj na Ministerstvo spravodlivosti SR a NBS.
Nedajte sa zastrašovať výzvou predmetnej spoločnosti a do posúdenia celej veci nič neuhradzovali.
Len poznamenávame, že Národná banka Slovenska na svojich stránkach upozorňuje na nekalé praktiky vymáhačských spoločnosti. Možnosťou je preto, ak nechcete teraz kontaktovať advokáta, aby ste doklady a podklady, ktoré máte k dispozícii, poslali aj NBS.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Pokiaľ nebola podaná žaloba na súd a aj tak vymáhačská spoločnosť bude naďalej odo mňa vymáhať peniaze tak ako mám prosím Vás postupovať ? A ak bola podaná žaloba tak iba čakať na rozhodnutie súdu a potom podať voči rozhodnutiu odpor? Zaslali mi len výzvu, že ak do 10-tich dni neuhradím dlžnú sumu tak ma dajú na súd. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň, 

sme názoru, že vymáhačská spoločnosť žalobu na súd nepodala, keďže pohľadávka, ktorá bola na nich postúpená, je už premlčaná. 

Odporúčame vymáhačskej spoločnosti napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s odvolaním sa na ust. § 100 a nasl. Obč. zákonníka.

Pokiaľ by napriek uvedenému bola následne podaná žaloba alebo vy by ste na súde zistili, že žaloba je podaná, dajte nám vedieť do podotázok, aby sme vám pomohli.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste uznali premlčaný dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v  roku 2012 júl som si zobral úver od ... banky vo výške 2965 €,  ktorý bol splatný v roku 2019 júl celkovo 88 splátok po 88,44 €.  V roku 2015 som prestal platiť nakoľko som stratil prácu a neplatil som až do dnes. Včera sa mi ozvali vymáhači , kde kde žiadajú vrátenie sumy vo výške 4900 €, majú na to nárok? Je možné odoslať zmluvu na posúdenie na ministerstvo spravodlivosti ? Celkovo som mal zaplatiť 7783 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste si požičali 2965 € v 7/2012 a splátky ste uhradzovali do dátumu niekedy v roku 2015, pričom ste mali uhradiť celkom 88 splátok po 88,44 €, teda celkom 7782,72 €, t.j. viac oproti požičanej sume o 4817,72 €. Vymáhačská spoločnosť  ...od vás požaduje vyplatiť spolu 4900 € po viac ako 4 rokoch.

Nebudeme sa vyjadrovať k zmluve o spotreb. úvere s bankou,  kedže je pravdepodobné, že zmluva obsahuje neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú v rozpore s ust. § 53 ods. 4 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"Ust. § 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.
Ust. § 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Odporúčame na prísl. okresnom súde v infocentre súdu (súd podľa miesta vášho trval. pobytu) zistiť či voči vám bola podaná žaloba o zaplatenie dlžnej sumy 4900 €.
Ak žaloba podaná nebola, môžete spoločnosti napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú s poukazom na ust. § 103 a nasl. Obč. zákonníka a nič uhradzovať nebude. 

Neuhradzujte žiadne splátky a nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže by ste uznali premlčaný dlh.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Prosím Vás o radu. Ak som podpísala dohodu vymáhačskej spoločnosti  a dlh bol pravdepodobne premlčaný, je možné s tým ešte niečo urobiť? Dva dlhy mám v nebankovke. Mala som tam tri dlhy, ale jeden z nich prevzala vymáhačská spoločnosť. kde som už dohodu nepodpísala. Všetky tri dlhy pravidelne splácam od roku 2017 ( vynechala som po dve splátky), no úroky narástli neskutočne v priebehu všetkých rokov, keďže som bola v ťažkej finančnej situácii. Dokonca istina v spoločnosti  ... je už splatená, ale úrok splácam naďalej. Ešte je vo výške cez 2500e. Pri tých ďalších dvoch sú úroky a náklady spojené s vymáhaním pre mňa tiež nemalé čiastky. Najhoršie na tom je, že úroky rastu až do úplného splatenia. Je vôbec možné urobiť niečo s podpísanou dohodou ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

otázka splácania nebankovým spoločnostiam a tzv. vymáhačským spoločnostiam je častou otázkou v našej poradni, ktoré Vám môžu byť tiež nápomocné.

V otázke neuvádzate podstatné veci a to kedy a koľko ste si požičali, koľko a kedy ste uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku, resp. koľko ste na jednotlivé dlhy uhradili, ako aj to kedy došlo k podpísaniu splátkového kalendára.

Poznamenávame, že podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak Vaša dohoda nespĺňa náležitosti zákona, veriteľ sa nemôže domáhať svojho práva cestou súdu.

Je viac ako pravdepodobné, že Vaše zmluvy o úveroch obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré zákon nedovoľuje a považuje ich za neplatné.

Z otázky vyplýva, že ste istiny už uhradili a splácate nezákonné úroky.

Odporúčame, aby ste ďalšie splátky neuhradzovali, nepodpisovali žiadne doklady, ktorými by ste uznali dlh, podpísali splátkový kalendár alebo súhlasili so zrážkami zo mzdy.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov, ktorý následne vykoná potrebné úkony /premlčanie, žaloba o vyslovenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti úverov a vymáhanie bezdôvodného obohatenia/.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Vážený pán JUDr. Milan Ficek. Obraciam sa na Vás s prosbou riešenia jednej záležitosti, ktorá sa datuje ešte na rok 2004. S bývalou manželkou sme si zobrali pôžičku v banke. Najskôr sme ho splácali spolu ale neskôr ho splácala manželka sama.  Postupom času stratila pani schopnosť splácať tento úver pre nízky príjem respektíve, že bola bez práce. Okrem 15 ročnej dcéry Kristíny ma ďalšie 2 menšie deti vo veku. 3 a 4 rokov. A pre opateru o malé deti sa nemôže zamestnať. Pre neschopnosť splácať tento úver. Všeobecná úverová banka podnikla tie kroky, že postúpila túto pohľadávku exekutorskej spoločnosti... . Od uzatvorenia úverovej zmluvy prebehlo už 15 rokov a počul som, že by mal byt tento dlh zo zákona SR premlčaný? Ale exekútorská spoločnosť ... ho naďalej vymáha? Viete nám prosím poradiť, či ma na to právo alebo, či sa vieme proti tomuto vymáhaniu nejak ohradiť ? Nakoľko si nemôžeme dovoliť právneho zástupcu. Obrátili sme sa s prosbou o pomoc na Vás. Vopred Vám ďakujem za odpoveď a cenné rady. S úctou Jurij

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

spoločnosť, ktorú uvádzate v otázke, nie je exekútorská spoločnosť, takýto pojem zákon ani nepozná, len VÚB na nich previedla dlh voči Vám, aby vymohli pohľadávku podľa pôvodnej zmluvy, ktorú ste uzatvorili s bankou.
Nepoznáme Vaše doklady a podklady a aké doklady ste predmetnej spoločnosti podpísali, koľko ste doteraz uhradili v celosti, teda samotnú požičanú sumu, úroky, poplatky a podobne.
Odporúčame napriek uvedenému už neplatiť žiadne splátky predmetnej spoločnosti ... a zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv.
Spočítajte si koľko ste doteraz uhradili celkom /istina, úroky a poplatky/ a následne bude potrebné cestou súdu po posúdení MS SR toto bezdôvodné obohatenia žiadať vrátiť späť Vám.
Spoločnosti  ... nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach ani žiaden doklad, z ktorého by mohla vyplývať povinnosť akejkoľvek platby a neplaťte už žiadne splátky, keďže je viac ako pravdepodobné, že zmluva o spotreb. úvere obsahuje neprijateľné zml. podmienky a v prípade súdneho konania ju súd vyhlási za neplatnú.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu Naťahujem sa už 6 mesiacov s firmou INTRUM. Ale k veci daná firma sa odvoláva na mandátnu zmluvu Opakovane som ich žiadal o predloženie mandátnej zmluvy   a tiež predloženie splnomocnenia. Dostal som od nich iba odpoveď, že to je ich obchodné tajomstvo. Otázka na základe akého paragrafu mám nárok to od nich žiadať aj súdnou cestou Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 524 Občianskeho zákonníka platí, že "veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené."
Podľa § 526 Občianskeho zákonníka postúpenie pohľadávky je povinný postupca - veriteľ (zrejme nebanková spoločnosť alebo banka)  bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Z uvedeného vyplýva, že ak Vám veriteľ /banka alebo nebanková spoločnosť/ neoznámili postúpenie pohľadávky písomne  alebo pokiaľ Vám INTRUM nepreukáže, tak ako uvádzate v otázke zmluvou alebo splnomocnením, môžete plniť postupcovi (banke alebo nebank. spoločnosti).

Základnou vecou vo Vašom prípade je to, kedy a koľko ste si požičali (istina), koľko ste ste doteraz uhradili celkom (istina, úroky, poplatky a podobne) a kedy ste uhradili poslednú splátku.
Ak je veriteľ nebanková spoločnosť, je viac ako pravdepodobné, že zmluva o pôžičke bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky a súdom môže byť vyhlásená za neplatnú, t.j. budete musieť uhradiť len istinu a to bez úrokov a poplatkov.

Na telefonické výzvy reagujte v tom smere, aby Vám predložili všetky písomné doklady na Vašu adresu.
Zmluvu s nebankovou spoločnosťou odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok  spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. Po posúdení budete vedieť, či zmluva obsahuje neprijateľné podmienky a budete vedieť ako pokračovať (napr. žaloba o neplatnosť zmluvy o pôžičke a vydanie bezdôvodného obohatenia ak ste uhradili už istinu a zaplatili nezákonné úroky a poplatky).

Nepodpisujte pre spoločnosť INTRUM rovnako ni pre veriteľa žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, nakoľko by ste mohli uznať premlčanú pohľadávku s nezákonnými úrokmi.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Oni mi v telefonáte povedali, že zmluva bola podpísaná v roku 2010 na sumu 300e. Takto. Moja mama mala známe v nebankovkách, takže to mohla napísať na moje meno. A oni mi tvrdili, že posledná návšteva bola v roku 2012. A námietka sa podáva na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

treba vždy napísať v otázke skutkový stav pravdivo a pokiaľ možno čo najpodrobnejšie.

Odpoveď : Vo Vašom prípade zrejme došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, a teda niekto za Vás podpísal zmluvu o pôžičke.

Pokiaľ ste teda Vy sama nepodpísali žiadnu zmluvu o pôžičke, nemáte právny dôvod platiť a ani komunikovať s nebankovkou.

Nič na súd nemusíte písať. Nebankovke nič neplaťte, lebo ste si nič nepožičali.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk