Máte
otázku?

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, Potrebovala by som sa poradiť vo veci vymáhania dlhu cez spoločnosť Intrum Justícia, ktorá prevzala môj dlh, ktorý mi vznikol úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Súdim sa s vymáhačskou spoločnosťou /meno nezverejňujeme/ v mene PB o určenie neplatnosti zmluvy a dohody o zrážkach zo mzdy. Prišlo mi uznesenie zo súdu, aby som sa vyjadrila do 15 dni k vyjadreniu žalovaného, kde sa žalovaný odvoláva na Komisionársku zmluvu, o ktorej som doteraz nevedela. Prosím, čo to pre mňa znamená?
Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste si zobrali z banky úver, pričom banka sa dohodla s vymáhačskou spoločnosťou na základe komisionárskej zmluvy, že vymáhačská spoločnosť zariadi určitú záležitosť podľa predmetnej zmluvy. Uvádzame, že komisionárska zmluva je zmluvným typom podľa § 577 Obchodného zákonníka :

"Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu."

Vo veci uvedenej spoločnosti a banky, ktoré ste uviedli v otázke /mená v odpovedi nezverejňujeme, uvádzame, že existuje súdne rozhodnutia, z ktorých pre Vašu potrebu citujeme práve ohľadom uvedených spoločností, kde súd u r č u j e, že žalovaný - vymáhačská spoločnosť - nie je oprávnený vykonávať práva k Dohode o zrážkach zo mzdy a iných príjmov obsiahnutej v Zmluve o úvere uzatvorenej medzi žalobcom a bankou. Zo samotného rozsudku /rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota, čj. : 17/CSP/29/2019 zo dňa 21.10.019, ktorý rozsudok potvrdil aj Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28.5.2020 / vyplýva okrem iných vyplýva aj to, že ak Vy by ste nepodpísali zmluvu o pôžičke v znení ako Vám ju predložil veriteľ /banka/, ktorej súčasťou bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, nebol by Vám poskytnutý úver.

Zrážky zo mzdy ako spôsob zabezpečenia záväzku je vyslovene zakázaný v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka, keďže v čase podpísania zmluvy o úvere /pôžičke/ dlh neexistoval a ste nemali možnosť odmietnuť podpísanie predmetnej formulárovej dohody o zrážkach zo mzdy, pričom spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čo dohoda o zrážkach zo mzdy je.

V súčasnosti § 5a/ zákon o ochrane spotrebiteľa vyslovene uvádza, že neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy okrem ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.

Záverom uvádzame, že samotná komisionárska zmluva neoprávňuje vymáhačskú spoločnosť, aby nariadila zamestnávateľovi vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ jej nie je povinný vyhovieť.

Záver 

Žiadajte vyhovieť návrhu o určenie neplatnosti zmluvy a zákaz vykonávania zrážok zo mzdy, pričom poukážte na vyššie uvedené rozsudky OS Rimavská Sobota a KS Banská Bystrica.

 

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže odo mňa žiadať zaplatenie dlhu Pohotovosť, keď som podala o osobný bankrot a som vo vestníku upadcov, lebo stále vyvolávajú a vyhrážajú sa nám, ako mám postupovať ? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
ďakujeme za prejavenú dôvodu.

Nebanková spoločnosť veľmi dobre vie, že svoje pohľadávky musí uplatniť prihláškou do konkurzu. Pokiaľ tak neurobila, zrejme nie, potom nič neuhradzujte. Nebanková spoločnosť vás zrejme kontaktuje z dôvodu, že ich pohľadávka je premlčaná v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka. Nič nreuhradzujte.

Ako vyplýva aj z údajov zverejnených na stránke registru úpadcov správca KP oznámil svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167 u/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

V roku 2017 som si zobral nebankovú pôžičku od spoločnosti MINIHOTOVOST, SE. Prišiel som na to, že spoločnosť nemá na Slovensku licenciu od NBS a takisto je v zmluve vysoká RPMN (cez 2000%). Chcel by som sa spýtať, je potrebné počkať na preverienie zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, alebo môžem už teraz spoločnosť kontaktovať s tým, že viac peňazí ako požičanú sumu nezaplatím? (sumu pôžičky som v tomto prípade splatil/preplatil cez predĺženia splatnosti).

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ste poslali zmluvu o pôžičke na Komisiu pre posudzovanie podmeinok spotreb. zmlúv na MS SR, môžete na toto vyjadrenie resp. posúdenie počkať.

Podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platí, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak /okrem iných/, aj v prípade, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa, čo je aj Váš prípad.

Podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že "spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou."

Riešením Vami uvedenej situácie je osloviť po doručení posúdenia zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv uvedenú spoločnosť a zaslať spoločnosti výzvu resp. oznámiť, že zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zák. ustanovenia považujete za neplatnú a navrhujete uzatvorenie dohody o tom, že dlh titulom pôžičky je v celom rozsahu uhradený. Môžete im tiež uviesť, že v prípade súdneho vymáhania z ich strany namietnete neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere, pričom náklady spojené so súdnym konaním bude znášať uvedená spoločnosť. Súčasne spoločnosti oznámite,že budete vymáhať preplatok nad požičanú sumu, ktorá predstavuje na strane veriteľa bezdôvodné obohatenie, ktoré musíte vo výzve vyčísliť.

Ak by Vás medzičasom kontaktovala uvedená spoločnosť resp. nejaká vymáhačská spoločnosť nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať som sociálny, prípad mám dve maloleté deti a začala odo mňa vymáhať spoločnosť ; xyz .o. dlh, ktorý prevzali od inej firmy. Má firma xyz s.r.o. právo siahnuť na majetok ? Povedali mi, že musím zaplatiť prvú splátku 450 € a zvyšok sa dohodneme na splátkach. Ako mám postupovať ? Musím im zaplatiť, aj keď som sociálny prípad ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

základ, čo v otázke neuvádzate, je to kedy ste si peniaze požičali, od kedy ste neuhradili splatnú splátku pôžičky od banky/nebankovej spoločnosti. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky. Súčasne platí ust. § 103 Obč. zákonníka :

"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Pre postúpenie pohľadávky platia ust. § 524a nasl. Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčame zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba buď pôvodným veriteľom /banka, nebank. spoločnosť alebo spoločnosť, ktorú spomínate v otázke/ a ak bola podaná, kedy.

Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky a z dôvodu neuhradenia splátky sa stal zročný celý dlh (t.j. celá požičaná suma) a nebola podaná žiadna žaloba na súde, potom už nič neuhradzujte. Výzva spoločnosti, aby ste uhradili 450 € a potom sa dohodnete, je zavádzajúca a jej cieľom je len to, aby ste uhradili zrejme už premlčaný dlh. Spoločnosť xyz s.r.o. nemôže siahnúť na Váš majetok. Exekvovať majetok povinného /Vás/ môže len súdny exekútor.

Odporúčame uvedenej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

To, že máte dve maloleté deti nie je podstatné pri vymáhaní pohľadávky veriteľom.

 

 

 

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem pán JUDr. Ficek. Chcela by som sa Vás opýtať, kde by som mohla dať okrem súdu, na ktorý nemám peniaze, prešetriť postup nebankovej spoločnosti, nakoľko som si od nich 1.3.2017 zobrala úver. V štvrtom mesiaci som neskoro zadala platbu v banke a dali mi úver zrážať zo mzdy. Pravidelne mi odchádzali platby, ale spoločnosť okrem toho, že im prichádzajú peniaze z mojej mzdy, ktorú im poukazuje zamestnávateľ ma bombardujú mailami, SMS-kami a listami, aby som im platila a nechápem za čo. V liste uvádzajú dlžnú čiastku, ale mne to odchádza z platu. Vedeli by ste mi prosím poradiť, čo mám robiť? Z toho mala čo mám, nemôžem im predsa splácať ešte navyše. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na nebankovú spoločnosť, od ktorej ste si zobrali úver, je možné, že zmluva obsahuje viaceré neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka.
Vo veci odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv, kde na základe posúdenia budete následne vedieť ako postupovať.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, zamestnávateľ na základe predmetnej dohody nemôže zrážky zo mzdy vykonávať, keďže predmetná dohoda o zrážkach zo mzdy bola podpísaná v čase poskytnutia spotreb. úveru a v tom čas ste neboli v omeškaní so žiadnou splátkou a ani nebol známy dlh, pričom ak by ste predmetnú dohodu nepodpísali, nebol by Vám poskytnutý spotreb. úver.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

"Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Krajský súd Košice, sp. zn. : 3Co/313/2016 :

"Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlasenia súdom, pričom ide o možnosť postihnúť majetok žalobkyne podľa vôle veriteľa, ktorý stanovuje výšku pohľadávky a jej príslušenstva, a žalobkyňa ako spotrebiteľ nemá možnosť priamo voči svojmu zamestnávateľovi zrážky zo mzdy zastaviť. Je potrebné poukázať aj na súdnu prax v obchodných právnych veciach, ktorá prijala závery, že žalovaný pristúpil k realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy ako zabezpečovacieho prostriedku, ktorá bola súčasťou úverovej (formulárovej) zmluvy bez toho, aby túto zmluvnú podmienku so žalobcom individuálne dojednal, jej obsah, ak žalobca nemohol ovplyvniť, ani túto dohodu vylúčiť, pričom na jej základe zamestnávateľ žalobcu už pristúpil k vykonávaniu zrážok zo mzdy napriek tomu, že takáto dohoda obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je rozporná s právom EÚ, judikatúrou Súdneho dvora EÚ, so zákonom alebo dobrými mravmi a preto je neplatná. Je potrebné vziať na zreteľ ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ týkajúcu sa nekalých podmienkach v spotrebiteľských veciach ohľadom povinnosti vnútroštátneho súdu preskúmať aj bez návrhu nekalosť zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, že je významným prvkom ochrany spotrebiteľa v práve EÚ a že ak by vnútroštátne právo umožnilo veriteľovi obísť takéto preskúmavanie prostredníctvom uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy, išlo by o pozbavenie Smernice 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, jej užitočného účinku (Effet Kutilén)."

 
Odporúčame požiadať písomne zamestnávateľa, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy. Ak zrážky budú vykonávané naďalej, budete musieť podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, aby zamestnávateľovi boli prikázané, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy až do právoplatného skončenia konania o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy.

 

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať ohľadom nebankovej spoločnosti, ktorej som splatil moju pôžičku vymáhaním cez exekúcie. Prišlo mi rozhodnutie zo súdu, že mám všetko ukončené celú exekúciu, no teraz po pár rokoch mi prišiel do schránky len taký lístok ako, že mám ich kontaktovať zavolal som tam a údajne im musím zaplatiť 2500 €, ale ja som to považoval za vybavené zaplatil som tam už strašne veľa peňazí cez exekútora toto nie je možné. Ďakujem Vám krásne za radu.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
ak je exekučné konanie právoplatne ukončené a nebanková spoločnosť Vás kontaktovala, aby ste uhradili ďalšie peniaze, nič neuhradzujte. Je to ich bežná prax, že po ukončení exekúcie naďalej kontaktujú bývalých dlžníkov a to s tým cieľom, aby uhradili ďalšie sumy obyčajne titulom nimi vypočítaných úrokov z omeškania, zmluvných pokút a rôznych poplatkov.

Ak by Vás kontaktovali písomne, len im napíšte email, že ak sú toho právneho názoru, že im ešte dlhujete nejaké peniaze, aby vec postúpili na súd. Ak Vás budú kontaktovať písomne, informujte u uvedenom postupe nebankovej spoločnosti Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad nebankovými veriteľmi (uvedená spoločnosť v tomto roku už dostala pokutu od NBS 35 000 €).

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Žalobca - vymáhačská spoločnosť ma žalovala o zaplatenie sumy, namietala som toto konanie a zo súdu mi prišlo, že sa konanie zastavuje, že žalobca zobral žalobu v celom rozsahu späť. Nie celkom rozumiem čo to znamená.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste zobrali pôžičku od nebankovej spoločnosti a následne vymáhačská spoločnosť od Vás vymáhala cestou súdu nezaplatený zostatok dlhu s príslušenstvom. V otázke uvádzate, že ste namietali konanie - zrejme ste vzniesli námietku premlčania v súlade s ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka - platí všeobecná 3 ročná premlčacia doba).

Vymáhačská spoločnosť vedomá si svojho právneho postavenia v spore, že súd návrh zamietne vzhľadom na ust. § 583 Obč. zákonníka (citujeme : "K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.") radšej zobrala návrh zo súdu späť a súd konanie zastavil.  Ak by návrh nezobrali späť, súd by návrh zamietol s poukázaním na ust. § 583 Obč. zákonníka.

Žalobca môže vziať žalobu späť. Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví a o uvedenej veci, ktorá bola predmetnom konania už nebude konať. Späťvztaie návrhu v podstate znamená, že žalobca - vymáhačská spoločnosť nemá záujem, aby súd konal o jej návrhu. Pre vymáhačskú spoločnosť je späťvzatie návrhu výhodnejšie z hľadiska poplatkovej povinnosti než keby súd žalobu zamietol.

Predpokladáme na základe našich skúseností, že vymáhačská spoločnosť Vás bude zrejme kontaktovať s tým, aby ste uhradili zostatok dlhu napriek tomu, že zobrali návrh späť. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne dohodu o splátkach a podobne.
V prípade, že by Vás vymáhačská spoločnosť následne opätovne kontaktovala s úhradou dlhu a podobne, nič neuhradzujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či ma môže dať nebanková spoločnosť na exekúciu (čo aj urobila), aj cez to, že nemajú povolenie od NBS poskytovať peňažné prostriedky na Slovensku? Ide o to, že pred pár rokmi som si od spoločnosti požičala online pár stoviek eur, ktoré som aj uhrázdala, ale chceli odo mňa stále viac a viac až sa to vyšplhalo na 1200 e, ktoré odo mňa žiadali, nehovoriac o tom, že ma denne obťažovali telefonátmi, dali ma na súd a teraz už aj na exekúciu. Súd im uznal nie 1200eur, ale iba 180 eur (istina) plus trovy. Musím vyplatiť aj súdne trovy aj exekučné? Ako ďalej postupovať, keď podnikali na území Slovenská aj bez toho, aby to mali povolené? Raz som im napísala mail, nech ma prestanú otravovať aj moju rodinu, lebo podám na nich trestne oznámenie aj za to, že tu nedovolené podnikajú a nakladajú s mojimi osobnými údajmi. Odvtedy mi nik nezavolal a teraz mi došla exekúcia. Vopred ďakujem za odpoveď. Kristína.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
vo veci ak máte právoplatné rozhodnutie súdu a vo veci bola nariadené exekučné konanie, odoporúčame dlžné sumy (istina s príslušenstvom, ako aj trovy exek. konania) uhradiť.

Ak by Vás nebanková spoločnosť prípadne nejaká vymáhačská spoločnosť kontaktovala, k čomu zrejme dôjde, keďže nebude spokojná so sumou priznanou súdnym rozhodnutím, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak by Vás opätovne kontaktovali v rozpore s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa, kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla nebankovej alebo vymáhačskej spoločnosti.

Podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Následne podľa ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur."

Pokiaľ ide o "podnikanie" nebankovej spolčnosti, zoznam subjektov, ; ktoré majú povolenie od NBS sa nachádza na stránek NBS ( link : https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=7&cc=&qq=).


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý, potrebujem radu. Keď som nemala deti tak som pracovala skoro 2 roky a zobrala som mame úver zo sporiteľni, pokiaľ som robila tak som úver splácala, potom so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer, tak som ešte zo zdravotných dôvodov išla na PN asi rok, tak som splacala s toho ešte, no po ukončení som úver prestala splácať, najprv som zobrala 1000e, potom 2000e, ešte počas toho ako som pracovala ma mama požiadala o nákup na splátky za 200 e, tak som zobrala lebo som predtým zobrala aj cez tu istú spoločnosť notebook, ktorý som si myslela, že mama splatila no nedávno som sa dozvedela, že mi chýbala ešte jedna splátka a žiadajú ešte 90 e. Na to mi schválili ešte aj pôžičkovú kartu na 900 e a mala som zaplatiť 3000 tak to bolo v zmluve tiež z tej spoločnosti. To som stále ešte pracovala tak som splácala, no tesne pred výstupom od zamestnávateľa čo som nevedela, že ma vyhodia, som zobrala ešte 1500 e od spoločnosti ...., prišla asi ponuka, lebo predtým som mala od nich pôžičkovú kartu na 500 e, splácala som tak mi preto schválili no zaplatila som asi iba jednu splátku, lebo som si myslela, že to mama platí, keďže to všetko išlo jej, keďže sme žili spolu. Chcem vedieť, či je šanca nejako to všetko splatiť po nejakých malých, ale naozaj malých splátkach lebo mám syna s postihnutím a žiaľ nemôžem sa ani zamestnať. A môže mi za to hroziť aj väzenie ?

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
vo Vašej otázke neuvádzate, kedy Vám boli poskytnuté jednotlivé pôžičky a pôžičkové karty, a od kedy ste neuhradzovali splátky podľa jednotlivých zmlúv.

Platí všeobecná premlčacia doba a to tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

T.j. : Rozhodujúce vo Vašom prípade je to, od kedy ste v omeškaní s úhradou splátky pri jednotlivých pôžičkách /splatnosť/. Ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako tri roky, potom je nárok veriteľa (banka, nebankové spoločnosť ako ich uvádzate v otázke) premlčaný a súd žalobu/-y zamietne.

Je potrebné, aby ste kontaktovali informačné centrum príslušného okresného súdu (miesto Vášho trvalého pobytu) a zistili, či voči Vám zo strany veriteľov boli podané žaloby. Ak boli podané žaloby, odporúčame jednotlivé žaloby konzultovať s advokátom. Ak by Vás kontaktovali veritelia (banka, nebanková - splátková spoločnosť), aby ste nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Samotné zmluvy o pôžičkách, ako aj vyplýva z mnohých rozsudkov súdov, budú v prípadnom súdnom konaní najskôr posúdené ako neplatné a bezúročné pre neprijateľné zmluvné podmienky, a budete musieť uhradiť prípadne len istinu bez úrokov a popaltkov.

Možnosťou z Vašej strany nateraz je aj to, aby ste jednotlivé zmluvy poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR (treba poslať kópie zmlúv), ako aj uviesť v akom rozsahu ste doteraz uhradili splátky, vrátane dátumu úhrady splátok.

Pokiaľ ide o okolnosť, že ste jednotlivé zmluvy podpisovali síce vo svojom mene, ale mnohé nákupy boli realizované v prospech Vašej matky, odporúčame, aby ste riešili aj predmetné úhrady v prospech Vašej matky, k čomu však bude nevyhnutná aj súčinnosť Vašej matky, aby predmetné splátky Vám vrátila - uhradila vo Váš prospech.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu.
V roku 2010 som brala úver od tatra banky vo výške 4200 eur. Kde bolo uhradený h 15 splátok po 90 eur. Potom som prišla o zamestnanie a nebola schopná ďalej splácať. V roku 2015 sa mi ozvala vymáhačská spoločnosť že prevzali dlh od pôvodného veriteľa čiastka bola 3700eur. Kde som podpísala uznanie dlhu. Následne boli zaplatené 3 splátky a od
vtedy nič. Ozvali sa až teraz v roku 2020, že je tam dlh 5520 eur. Námietku, že je dlh premlčaný zamietli, že vznikla nová premlčacia doba 10 rokov. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,
bolo by potrebné vidieť relevantné doklady, no v prípade premlčania záleží na tom, ako bola dohodnutá splatnosť splátky, resp. splatnosť zosplatneného dlhu. Ak od daného momentu uplynuli 3 roky, potom bola pohľadávka postúpená tejto novej spoločnosti a u nej ste podpísali uznanie dlhu, tak začína plynúť nová premlčacia doba 10 rokov. Dôležité je ale to, či v čase podpisu uznania dlhu, bol dlh premlčaný. Ak bol, potom na to, aby bolo uznanie dlhu platné, by mali oni vedieť preukázať, že ste vedeli o premlčaní dlhu a napriek tomu uznanie dlhu podpísali. To sa preukazuje ťažko. Vedeli by to preukázať napr. nejakou komunikáciou, alebo vetou v samotnom odvolaní. Ideálne by bolo, ak by ste zašli za advokátom s dokladmi, aby ich posúdil. Mohlo by to byť premlčané, ale to takto na diaľku teraz nevieme posúdiť s istotou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku