Máte
otázku?

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť v súvislosti s vymáhaním dlhu prostredníctvom spoločnosti Intrum Justitia, ktorá prevzala môj dlh vzniknutý úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám problém s nebankovou spoločnosťou. Po tom, čo mi v februári 2014 ukradli osobné doklady, si niekto vzal pôžičku na moje meno. Ukradnutie dokladov bolo nahlásené na polícii, o čom existuje záznam. Neskôr, v roku 2017, ma nebanková spoločnosť žalovala za nesplácanie úveru. Až vtedy som sa dozvedela, že mám problém. V roku 2018 bol rozsudok súdu v môj prospech (súd zamietol žalobu), pretože som preukázala neplatnosť tvrdení od nebankovej spoločnosti. Napriek tomu mám posledné dni výhražné telefonáty od uvedenej spoločnosti, ktorá ma obviňuje z nesplácania pôžičky, narastania úrokov a z toho, že som úverová podvodníčka. Udalosť som opísala veľmi stručne, pretože si musím podrobne zosumarizovať niektoré udalosti vzhľadom na časový odstup. Potrebujem poradiť, ako mám ďalej postupovať, pretože situácia je pre mňa už neúnosná (dnes to boli 2 telefonáty a 1 SMS). V každom prípade mám záujem tento môj prípad medializovať. Ďakujem. S pozdravom, [meno]

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 15.06.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že súd žalobu nebankovej spoločnosti zamietol. Vy sa preto nateraz nemáte čoho obávať, keďže žaloba bola zamietnutá a súd už o nej nemôže rozhodovať /v práve platí prekážka rozsúdenej veci = res iudicata/.

Na telefonáty nijako nereagujte /treba upraviť nastavenia v telefóne - bolokovať tel. čísla/. Medializovanie cestou komerčných médií je tiež riešením /napr. TV JOV/, vaše meno zverejnené nebude. Uvádzame však, že problematika ako ju aj vy uvádzate je v našej poradni na dennom poriadku aj niekoľko krát, preto komerčná TV by potom musela v podstate celé televízne noviny venovať praktikám nebankových spoločností. Napriek tomu odporúčame kontaktovať komerčné média.

Vy nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne. Nebanková spoločnosť skúša Vás ako fyzickú osobu, voči ktorej súdny spor prehrala.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj otec bol za svojho života oddlžený v plnom rozsahu. Som jediným dedičom a chcel by som vedieť, či sa môže nebanková spoločnosť prihlásiť do dedičského konania, ak bol môj otec oddlžený a už uplynula aj premlčacia doba. Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 04.03.2024)

Dobrý deň,
ak bol otec oddĺžený potom sa nemáte čoho obávať. Nebankovej spoločnosti nemôžete zabrániť, aby svoju "pohľadávku" prihlásili do dedičského konania.

V prípade, že by došlo k úmtiu otca, v zmysle práva ak bol oddĺžený, nemá žiadne dlhy u nebankovej spoločnosti.  Nebankovej spoločnosti otec a ani vy nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu mu zostatok odpustia. Nebankové spoločnosti často nerešpektujú oddĺženie dlžníka súdom a často žiadajú úhradu dlhu s úžerníckymi úrokmi.

Nič neuhradujte nebankvej spoločnosti.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné dlh v inkasnej spoločnosti prepísať na inú osobu. Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 09.01.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že k tomu, aby dlh prevzala iná osoba je nevyhnutný súhlas veriteľa, čo vyplýva z ust. § 531 Občianskeho zákonníka. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Sme však názoru, že toto nie je ani podstatné, keďže predpokladáme, že veriteľ /osoba, ktorej peniaze dlhujete/ postúpila vymáhanie dlhu na inkasnú spoločnosť z dôvodu, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/, ktorým by bol dlžník zaviazaný k úhrade dlžnej sumy. Platí totiž všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zjednodušene povedané : ak je dlžník v omeškaní s úhradou splátky viac ako 3 roky, pričom neuhradením jednej splátky došlo k splatnosti celého dlhu naraz, potom je nárok veriteľa a teda aj inkasnej spoločnosti premlčaný a v prípade, že by inkasná spoločnosť podala žalobu na súd, súd žalobu s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Občianskeho zákonníka zamietne.

Z vyššie uvedeného dôvodu preto odporúčam nepostupovať dlh, lebo by ste v konečnom dôsledku uznali aj premlčaný dlh.

Odporúčam krátku konzultáciu u advokáta, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci vo vašom okrese/meste.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2015 som si vzala úver vo výške 300 eur od nebankovej spoločnosti. Priznávam, neplatila som ho a chvíľu mi hrozili súdnym konaním, ale potom nastalo obdobie ticha, asi od roku 2017. Pred približne štyrmi mesiacmi sa ozvali, neustále mi volajú, posielajú mi správy s tým, že by som mala kontaktovať vymáhaciu spoločnosť a zaplatiť dlh vo výške 2600 eur. Myslím si však, že keďže úver som brala v roku 2015, čo je už 8 rokov dozadu a oni s tým počas tých rokov veľa nespravili, len volali a posielali správy, plus bolo obdobie ticha, kedy som už dokonca aj zabudla na túto záležitosť, mala by platiť premlčacia doba, nie? Ako mi môžu po 8 rokoch napísať, že zaplatením sa vyhnem súdnemu konaniu? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej problematiky je jednoduché :

Nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, že uhradením časti dlhu Vám zostatok odpustia. Ak by vás kontaktovali telefonicky, povedzte im, aby vám poslali právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré vás zaväzuje k úhrade dlžnej sumy. Nebanková spoločnosť takéto rozhodnutie nemá, preto Vám vyvolávajú. Naviac uplynula premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je 3 roky a ktorá už dávno uplynula.

Záver : NIČ neuhradzujte ani jeden cent.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Momentálne sa súdim s určitou vymáhačskou spoločnosťou (meno nezverejňujeme) v mene Provident Bank o určenie neplatnosti zmluvy a dohody o zrážkach zo mzdy. Nedávno mi prišlo uznesenie zo súdu, ktoré ma núti vyjadriť sa do 15 dní k vyjadreniu žalovaného. Žalovaný sa v ňom odvoláva na komisionársku zmluvu, o ktorej som doteraz nevedela. Môžete mi prosím vysvetliť, čo to pre mňa znamená? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste si zobrali z banky úver, pričom banka sa dohodla s vymáhačskou spoločnosťou na základe komisionárskej zmluvy, že vymáhačská spoločnosť zariadi určitú záležitosť podľa predmetnej zmluvy. Uvádzame, že komisionárska zmluva je zmluvným typom podľa § 577 Obchodného zákonníka :

"Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu."

Vo veci uvedenej spoločnosti a banky, ktoré ste uviedli v otázke /mená v odpovedi nezverejňujeme, uvádzame, že existuje súdne rozhodnutia, z ktorých pre Vašu potrebu citujeme práve ohľadom uvedených spoločností, kde súd u r č u j e, že žalovaný - vymáhačská spoločnosť - nie je oprávnený vykonávať práva k Dohode o zrážkach zo mzdy a iných príjmov obsiahnutej v Zmluve o úvere uzatvorenej medzi žalobcom a bankou. Zo samotného rozsudku /rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota, čj. : 17/CSP/29/2019 zo dňa 21.10.019, ktorý rozsudok potvrdil aj Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28.5.2020 / vyplýva okrem iných vyplýva aj to, že ak Vy by ste nepodpísali zmluvu o pôžičke v znení ako Vám ju predložil veriteľ /banka/, ktorej súčasťou bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, nebol by Vám poskytnutý úver.

Zrážky zo mzdy ako spôsob zabezpečenia záväzku je vyslovene zakázaný v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka, keďže v čase podpísania zmluvy o úvere /pôžičke/ dlh neexistoval a ste nemali možnosť odmietnuť podpísanie predmetnej formulárovej dohody o zrážkach zo mzdy, pričom spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čo dohoda o zrážkach zo mzdy je.

V súčasnosti § 5a/ zákon o ochrane spotrebiteľa vyslovene uvádza, že neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy okrem ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.

Záverom uvádzame, že samotná komisionárska zmluva neoprávňuje vymáhačskú spoločnosť, aby nariadila zamestnávateľovi vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ jej nie je povinný vyhovieť.

Záver 

Žiadajte vyhovieť návrhu o určenie neplatnosti zmluvy a zákaz vykonávania zrážok zo mzdy, pričom poukážte na vyššie uvedené rozsudky OS Rimavská Sobota a KS Banská Bystrica.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže od mňa firma Pohotovosť žiadať zaplatenie dlhu, keď som podala žiadosť o osobný bankrot a som zverejnená vo vestníku upadcov? Stále mi volajú a vyhrážajú sa. Aký by mal byť môj ďalší postup? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
ďakujeme za prejavenú dôvodu.

Nebanková spoločnosť veľmi dobre vie, že svoje pohľadávky musí uplatniť prihláškou do konkurzu. Pokiaľ tak neurobila, zrejme nie, potom nič neuhradzujte. Nebanková spoločnosť vás zrejme kontaktuje z dôvodu, že ich pohľadávka je premlčaná v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka. Nič nreuhradzujte.

Ako vyplýva aj z údajov zverejnených na stránke registru úpadcov správca KP oznámil svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167 u/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, V roku 2017 som si vypýtal nebankovú pôžičku od spoločnosti MINIHOTOVOST, SE. Zistil som, že táto spoločnosť nemá na Slovensku licenciu od NBS a zároveň je v zmluve vysoká úroková sadzba (RPMN) nad 2000%. Rád by som sa opýtal, či je nevyhnutné čakať na preverenie zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, alebo môžem už teraz spoločnosť kontaktovať s tvrdením, že nezaplatím viac ako pôvodnú sumu pôžičky. (V tomto prípade som už splatil/preplatil sumu pôžičky cez predĺženie splatnosti).

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ste poslali zmluvu o pôžičke na Komisiu pre posudzovanie podmeinok spotreb. zmlúv na MS SR, môžete na toto vyjadrenie resp. posúdenie počkať.

Podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platí, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak /okrem iných/, aj v prípade, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa, čo je aj Váš prípad.

Podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že "spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou."

Riešením Vami uvedenej situácie je osloviť po doručení posúdenia zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv uvedenú spoločnosť a zaslať spoločnosti výzvu resp. oznámiť, že zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zák. ustanovenia považujete za neplatnú a navrhujete uzatvorenie dohody o tom, že dlh titulom pôžičky je v celom rozsahu uhradený. Môžete im tiež uviesť, že v prípade súdneho vymáhania z ich strany namietnete neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere, pričom náklady spojené so súdnym konaním bude znášať uvedená spoločnosť. Súčasne spoločnosti oznámite,že budete vymáhať preplatok nad požičanú sumu, ktorá predstavuje na strane veriteľa bezdôvodné obohatenie, ktoré musíte vo výzve vyčísliť.

Ak by Vás medzičasom kontaktovala uvedená spoločnosť resp. nejaká vymáhačská spoločnosť nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na nasledujúcu situáciu: Som sociálne slabší prípad, mám dve maloleté deti a spoločnosť XYZ s.r.o. začala od mňa vymáhať dlh, ktorý prevzali od inej firmy. Má firma XYZ s.r.o. právo siahnuť na môj majetok? Informovali ma, že musím zaplatiť prvú splátku vo výške 450 € a zvyšok sa dohodneme pomocou splátok. Ako mám v tejto situácii postupovať? Musím im zaplatiť, aj keď som sociálne slabý prípad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

základ, čo v otázke neuvádzate, je to kedy ste si peniaze požičali, od kedy ste neuhradili splatnú splátku pôžičky od banky/nebankovej spoločnosti. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky. Súčasne platí ust. § 103 Obč. zákonníka :

"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Pre postúpenie pohľadávky platia ust. § 524a nasl. Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčame zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba buď pôvodným veriteľom /banka, nebank. spoločnosť alebo spoločnosť, ktorú spomínate v otázke/ a ak bola podaná, kedy.

Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky a z dôvodu neuhradenia splátky sa stal zročný celý dlh (t.j. celá požičaná suma) a nebola podaná žiadna žaloba na súde, potom už nič neuhradzujte. Výzva spoločnosti, aby ste uhradili 450 € a potom sa dohodnete, je zavádzajúca a jej cieľom je len to, aby ste uhradili zrejme už premlčaný dlh. Spoločnosť xyz s.r.o. nemôže siahnúť na Váš majetok. Exekvovať majetok povinného /Vás/ môže len súdny exekútor.

Odporúčame uvedenej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

To, že máte dve maloleté deti nie je podstatné pri vymáhaní pohľadávky veriteľom.

 

 

 

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek. Rada by som sa vás opýtala, kde by som mohla okrem súdu, na ktorý nemám finančné prostriedky, preskúmať postup nebankovej spoločnosti. Totiž, 1.3.2017 som si od nich zobrala úver. V štvrtom mesiaci som neskoro zadal platbu v banke a tým pádom mi dali úver zrážať zo mzdy. Pravidelne mi odchádzajú platby, ale spoločnosť, napriek tomu, že jej prichádzajú peniaze z mojej mzdy od zamestnávateľa, ma bombarduje e-mailami, SMS-kami a listami, aby som im platila a ja nerozumiem, za čo. V liste uvádzajú dlžnú čiastku, ale tá mi odchádza z platu. Vedeli by ste mi prosím poradiť, čo mám robiť? Z toho mála, čo mám, nemôžem im predsa splácať ešte navyše. Vopred vám veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na nebankovú spoločnosť, od ktorej ste si zobrali úver, je možné, že zmluva obsahuje viaceré neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka.
Vo veci odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv, kde na základe posúdenia budete následne vedieť ako postupovať.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, zamestnávateľ na základe predmetnej dohody nemôže zrážky zo mzdy vykonávať, keďže predmetná dohoda o zrážkach zo mzdy bola podpísaná v čase poskytnutia spotreb. úveru a v tom čas ste neboli v omeškaní so žiadnou splátkou a ani nebol známy dlh, pričom ak by ste predmetnú dohodu nepodpísali, nebol by Vám poskytnutý spotreb. úver.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

"Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Krajský súd Košice, sp. zn. : 3Co/313/2016 :

"Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlasenia súdom, pričom ide o možnosť postihnúť majetok žalobkyne podľa vôle veriteľa, ktorý stanovuje výšku pohľadávky a jej príslušenstva, a žalobkyňa ako spotrebiteľ nemá možnosť priamo voči svojmu zamestnávateľovi zrážky zo mzdy zastaviť. Je potrebné poukázať aj na súdnu prax v obchodných právnych veciach, ktorá prijala závery, že žalovaný pristúpil k realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy ako zabezpečovacieho prostriedku, ktorá bola súčasťou úverovej (formulárovej) zmluvy bez toho, aby túto zmluvnú podmienku so žalobcom individuálne dojednal, jej obsah, ak žalobca nemohol ovplyvniť, ani túto dohodu vylúčiť, pričom na jej základe zamestnávateľ žalobcu už pristúpil k vykonávaniu zrážok zo mzdy napriek tomu, že takáto dohoda obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je rozporná s právom EÚ, judikatúrou Súdneho dvora EÚ, so zákonom alebo dobrými mravmi a preto je neplatná. Je potrebné vziať na zreteľ ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ týkajúcu sa nekalých podmienkach v spotrebiteľských veciach ohľadom povinnosti vnútroštátneho súdu preskúmať aj bez návrhu nekalosť zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, že je významným prvkom ochrany spotrebiteľa v práve EÚ a že ak by vnútroštátne právo umožnilo veriteľovi obísť takéto preskúmavanie prostredníctvom uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy, išlo by o pozbavenie Smernice 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, jej užitočného účinku (Effet Kutilén)."

 
Odporúčame požiadať písomne zamestnávateľa, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy. Ak zrážky budú vykonávané naďalej, budete musieť podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, aby zamestnávateľovi boli prikázané, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy až do právoplatného skončenia konania o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy.

 

 


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom nebankovej spoločnosti, ktorej som splatil svoju pôžičku prostredníctvom exekúcie. Dostal som rozhodnutie zo súdu, podľa ktorého som ukončil celý proces exekúcie. Teraz mi však po niekoľkých rokoch prišiel do schránky list, v ktorom po mne žiadajú, aby som ich kontaktoval. Keď som tam zavolal, povedali mi, že im ešte dlhujem 2500 eur. Domnieval som sa, že je to vybavené, pretože som cez exekútora už zaplatil obrovskú sumu peňazí. To je pre mňa nepochopiteľné. Ďakujem vám veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
ak je exekučné konanie právoplatne ukončené a nebanková spoločnosť Vás kontaktovala, aby ste uhradili ďalšie peniaze, nič neuhradzujte. Je to ich bežná prax, že po ukončení exekúcie naďalej kontaktujú bývalých dlžníkov a to s tým cieľom, aby uhradili ďalšie sumy obyčajne titulom nimi vypočítaných úrokov z omeškania, zmluvných pokút a rôznych poplatkov.

Ak by Vás kontaktovali písomne, len im napíšte email, že ak sú toho právneho názoru, že im ešte dlhujete nejaké peniaze, aby vec postúpili na súd. Ak Vás budú kontaktovať písomne, informujte u uvedenom postupe nebankovej spoločnosti Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad nebankovými veriteľmi (uvedená spoločnosť v tomto roku už dostala pokutu od NBS 35 000 €).

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.