Máte
otázku?

Nebanková spoločnosť vymáha dlh


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť v súvislosti s vymáhaním dlhu prostredníctvom spoločnosti Intrum Justitia, ktorá prevzala môj dlh vzniknutý úverom od VÚB banky.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

Dobrý deň, 

radi by sme Vám poradili, len treba napísať konkrétne údaje.

Kedy vznikol dlh, koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili celkom /istina plus ostatné úroky a poplatky/, kedy bola uhradená posledná splátka.

Poznamenávame, že pokiaľ spoločnosť Intrum Vás žiada podpísať splátkový kalendár alebo uznanie dlhu, nič nepodpisujte.

Konkretizujte svoju otázku do podotázok.

Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné dlh v inkasnej spoločnosti prepísať na inú osobu. Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 09.01.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že k tomu, aby dlh prevzala iná osoba je nevyhnutný súhlas veriteľa, čo vyplýva z ust. § 531 Občianskeho zákonníka. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Sme však názoru, že toto nie je ani podstatné, keďže predpokladáme, že veriteľ /osoba, ktorej peniaze dlhujete/ postúpila vymáhanie dlhu na inkasnú spoločnosť z dôvodu, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/, ktorým by bol dlžník zaviazaný k úhrade dlžnej sumy. Platí totiž všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zjednodušene povedané : ak je dlžník v omeškaní s úhradou splátky viac ako 3 roky, pričom neuhradením jednej splátky došlo k splatnosti celého dlhu naraz, potom je nárok veriteľa a teda aj inkasnej spoločnosti premlčaný a v prípade, že by inkasná spoločnosť podala žalobu na súd, súd žalobu s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Občianskeho zákonníka zamietne.

Z vyššie uvedeného dôvodu preto odporúčam nepostupovať dlh, lebo by ste v konečnom dôsledku uznali aj premlčaný dlh.

Odporúčam krátku konzultáciu u advokáta, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci vo vašom okrese/meste.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2015 som si vzala úver vo výške 300 eur od nebankovej spoločnosti. Priznávam, neplatila som ho a chvíľu mi hrozili súdnym konaním, ale potom nastalo obdobie ticha, asi od roku 2017. Pred približne štyrmi mesiacmi sa ozvali, neustále mi volajú, posielajú mi správy s tým, že by som mala kontaktovať vymáhaciu spoločnosť a zaplatiť dlh vo výške 2600 eur. Myslím si však, že keďže úver som brala v roku 2015, čo je už 8 rokov dozadu a oni s tým počas tých rokov veľa nespravili, len volali a posielali správy, plus bolo obdobie ticha, kedy som už dokonca aj zabudla na túto záležitosť, mala by platiť premlčacia doba, nie? Ako mi môžu po 8 rokoch napísať, že zaplatením sa vyhnem súdnemu konaniu? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej problematiky je jednoduché :

Nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, že uhradením časti dlhu Vám zostatok odpustia. Ak by vás kontaktovali telefonicky, povedzte im, aby vám poslali právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré vás zaväzuje k úhrade dlžnej sumy. Nebanková spoločnosť takéto rozhodnutie nemá, preto Vám vyvolávajú. Naviac uplynula premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je 3 roky a ktorá už dávno uplynula.

Záver : NIČ neuhradzujte ani jeden cent.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Momentálne sa súdim s určitou vymáhačskou spoločnosťou (meno nezverejňujeme) v mene Provident Bank o určenie neplatnosti zmluvy a dohody o zrážkach zo mzdy. Nedávno mi prišlo uznesenie zo súdu, ktoré ma núti vyjadriť sa do 15 dní k vyjadreniu žalovaného. Žalovaný sa v ňom odvoláva na komisionársku zmluvu, o ktorej som doteraz nevedela. Môžete mi prosím vysvetliť, čo to pre mňa znamená? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste si zobrali z banky úver, pričom banka sa dohodla s vymáhačskou spoločnosťou na základe komisionárskej zmluvy, že vymáhačská spoločnosť zariadi určitú záležitosť podľa predmetnej zmluvy. Uvádzame, že komisionárska zmluva je zmluvným typom podľa § 577 Obchodného zákonníka :

"Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu."

Vo veci uvedenej spoločnosti a banky, ktoré ste uviedli v otázke /mená v odpovedi nezverejňujeme, uvádzame, že existuje súdne rozhodnutia, z ktorých pre Vašu potrebu citujeme práve ohľadom uvedených spoločností, kde súd u r č u j e, že žalovaný - vymáhačská spoločnosť - nie je oprávnený vykonávať práva k Dohode o zrážkach zo mzdy a iných príjmov obsiahnutej v Zmluve o úvere uzatvorenej medzi žalobcom a bankou. Zo samotného rozsudku /rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota, čj. : 17/CSP/29/2019 zo dňa 21.10.019, ktorý rozsudok potvrdil aj Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28.5.2020 / vyplýva okrem iných vyplýva aj to, že ak Vy by ste nepodpísali zmluvu o pôžičke v znení ako Vám ju predložil veriteľ /banka/, ktorej súčasťou bola aj dohoda o zrážkach zo mzdy, nebol by Vám poskytnutý úver.

Zrážky zo mzdy ako spôsob zabezpečenia záväzku je vyslovene zakázaný v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka, keďže v čase podpísania zmluvy o úvere /pôžičke/ dlh neexistoval a ste nemali možnosť odmietnuť podpísanie predmetnej formulárovej dohody o zrážkach zo mzdy, pričom spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čo dohoda o zrážkach zo mzdy je.

V súčasnosti § 5a/ zákon o ochrane spotrebiteľa vyslovene uvádza, že neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy okrem ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.

Záverom uvádzame, že samotná komisionárska zmluva neoprávňuje vymáhačskú spoločnosť, aby nariadila zamestnávateľovi vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ jej nie je povinný vyhovieť.

Záver 

Žiadajte vyhovieť návrhu o určenie neplatnosti zmluvy a zákaz vykonávania zrážok zo mzdy, pričom poukážte na vyššie uvedené rozsudky OS Rimavská Sobota a KS Banská Bystrica.

 

 


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže od mňa firma Pohotovosť žiadať zaplatenie dlhu, keď som podala žiadosť o osobný bankrot a som zverejnená vo vestníku upadcov? Stále mi volajú a vyhrážajú sa. Aký by mal byť môj ďalší postup? Ďakujem.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
ďakujeme za prejavenú dôvodu.

Nebanková spoločnosť veľmi dobre vie, že svoje pohľadávky musí uplatniť prihláškou do konkurzu. Pokiaľ tak neurobila, zrejme nie, potom nič neuhradzujte. Nebanková spoločnosť vás zrejme kontaktuje z dôvodu, že ich pohľadávka je premlčaná v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka. Nič nreuhradzujte.

Ako vyplýva aj z údajov zverejnených na stránke registru úpadcov správca KP oznámil svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167 u/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, V roku 2017 som si vypýtal nebankovú pôžičku od spoločnosti MINIHOTOVOST, SE. Zistil som, že táto spoločnosť nemá na Slovensku licenciu od NBS a zároveň je v zmluve vysoká úroková sadzba (RPMN) nad 2000%. Rád by som sa opýtal, či je nevyhnutné čakať na preverenie zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, alebo môžem už teraz spoločnosť kontaktovať s tvrdením, že nezaplatím viac ako pôvodnú sumu pôžičky. (V tomto prípade som už splatil/preplatil sumu pôžičky cez predĺženie splatnosti).

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ste poslali zmluvu o pôžičke na Komisiu pre posudzovanie podmeinok spotreb. zmlúv na MS SR, môžete na toto vyjadrenie resp. posúdenie počkať.

Podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platí, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak /okrem iných/, aj v prípade, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa, čo je aj Váš prípad.

Podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že "spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou."

Riešením Vami uvedenej situácie je osloviť po doručení posúdenia zmluvy od Komisie pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv uvedenú spoločnosť a zaslať spoločnosti výzvu resp. oznámiť, že zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zák. ustanovenia považujete za neplatnú a navrhujete uzatvorenie dohody o tom, že dlh titulom pôžičky je v celom rozsahu uhradený. Môžete im tiež uviesť, že v prípade súdneho vymáhania z ich strany namietnete neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere, pričom náklady spojené so súdnym konaním bude znášať uvedená spoločnosť. Súčasne spoločnosti oznámite,že budete vymáhať preplatok nad požičanú sumu, ktorá predstavuje na strane veriteľa bezdôvodné obohatenie, ktoré musíte vo výzve vyčísliť.

Ak by Vás medzičasom kontaktovala uvedená spoločnosť resp. nejaká vymáhačská spoločnosť nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na nasledujúcu situáciu: Som sociálne slabší prípad, mám dve maloleté deti a spoločnosť XYZ s.r.o. začala od mňa vymáhať dlh, ktorý prevzali od inej firmy. Má firma XYZ s.r.o. právo siahnuť na môj majetok? Informovali ma, že musím zaplatiť prvú splátku vo výške 450 € a zvyšok sa dohodneme pomocou splátok. Ako mám v tejto situácii postupovať? Musím im zaplatiť, aj keď som sociálne slabý prípad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

základ, čo v otázke neuvádzate, je to kedy ste si peniaze požičali, od kedy ste neuhradili splatnú splátku pôžičky od banky/nebankovej spoločnosti. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky. Súčasne platí ust. § 103 Obč. zákonníka :

"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Pre postúpenie pohľadávky platia ust. § 524a nasl. Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčame zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta Vášho trvalého bydliska, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba buď pôvodným veriteľom /banka, nebank. spoločnosť alebo spoločnosť, ktorú spomínate v otázke/ a ak bola podaná, kedy.

Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky a z dôvodu neuhradenia splátky sa stal zročný celý dlh (t.j. celá požičaná suma) a nebola podaná žiadna žaloba na súde, potom už nič neuhradzujte. Výzva spoločnosti, aby ste uhradili 450 € a potom sa dohodnete, je zavádzajúca a jej cieľom je len to, aby ste uhradili zrejme už premlčaný dlh. Spoločnosť xyz s.r.o. nemôže siahnúť na Váš majetok. Exekvovať majetok povinného /Vás/ môže len súdny exekútor.

Odporúčame uvedenej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

To, že máte dve maloleté deti nie je podstatné pri vymáhaní pohľadávky veriteľom.

 

 

 

 


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek. Rada by som sa vás opýtala, kde by som mohla okrem súdu, na ktorý nemám finančné prostriedky, preskúmať postup nebankovej spoločnosti. Totiž, 1.3.2017 som si od nich zobrala úver. V štvrtom mesiaci som neskoro zadal platbu v banke a tým pádom mi dali úver zrážať zo mzdy. Pravidelne mi odchádzajú platby, ale spoločnosť, napriek tomu, že jej prichádzajú peniaze z mojej mzdy od zamestnávateľa, ma bombarduje e-mailami, SMS-kami a listami, aby som im platila a ja nerozumiem, za čo. V liste uvádzajú dlžnú čiastku, ale tá mi odchádza z platu. Vedeli by ste mi prosím poradiť, čo mám robiť? Z toho mála, čo mám, nemôžem im predsa splácať ešte navyše. Vopred vám veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na nebankovú spoločnosť, od ktorej ste si zobrali úver, je možné, že zmluva obsahuje viaceré neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka.
Vo veci odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv, kde na základe posúdenia budete následne vedieť ako postupovať.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, zamestnávateľ na základe predmetnej dohody nemôže zrážky zo mzdy vykonávať, keďže predmetná dohoda o zrážkach zo mzdy bola podpísaná v čase poskytnutia spotreb. úveru a v tom čas ste neboli v omeškaní so žiadnou splátkou a ani nebol známy dlh, pričom ak by ste predmetnú dohodu nepodpísali, nebol by Vám poskytnutý spotreb. úver.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

"Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Krajský súd Košice, sp. zn. : 3Co/313/2016 :

"Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlasenia súdom, pričom ide o možnosť postihnúť majetok žalobkyne podľa vôle veriteľa, ktorý stanovuje výšku pohľadávky a jej príslušenstva, a žalobkyňa ako spotrebiteľ nemá možnosť priamo voči svojmu zamestnávateľovi zrážky zo mzdy zastaviť. Je potrebné poukázať aj na súdnu prax v obchodných právnych veciach, ktorá prijala závery, že žalovaný pristúpil k realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy ako zabezpečovacieho prostriedku, ktorá bola súčasťou úverovej (formulárovej) zmluvy bez toho, aby túto zmluvnú podmienku so žalobcom individuálne dojednal, jej obsah, ak žalobca nemohol ovplyvniť, ani túto dohodu vylúčiť, pričom na jej základe zamestnávateľ žalobcu už pristúpil k vykonávaniu zrážok zo mzdy napriek tomu, že takáto dohoda obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je rozporná s právom EÚ, judikatúrou Súdneho dvora EÚ, so zákonom alebo dobrými mravmi a preto je neplatná. Je potrebné vziať na zreteľ ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ týkajúcu sa nekalých podmienkach v spotrebiteľských veciach ohľadom povinnosti vnútroštátneho súdu preskúmať aj bez návrhu nekalosť zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, že je významným prvkom ochrany spotrebiteľa v práve EÚ a že ak by vnútroštátne právo umožnilo veriteľovi obísť takéto preskúmavanie prostredníctvom uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy, išlo by o pozbavenie Smernice 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, jej užitočného účinku (Effet Kutilén)."

 
Odporúčame požiadať písomne zamestnávateľa, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy. Ak zrážky budú vykonávané naďalej, budete musieť podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, aby zamestnávateľovi boli prikázané, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy až do právoplatného skončenia konania o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy.

 

 


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom nebankovej spoločnosti, ktorej som splatil svoju pôžičku prostredníctvom exekúcie. Dostal som rozhodnutie zo súdu, podľa ktorého som ukončil celý proces exekúcie. Teraz mi však po niekoľkých rokoch prišiel do schránky list, v ktorom po mne žiadajú, aby som ich kontaktoval. Keď som tam zavolal, povedali mi, že im ešte dlhujem 2500 eur. Domnieval som sa, že je to vybavené, pretože som cez exekútora už zaplatil obrovskú sumu peňazí. To je pre mňa nepochopiteľné. Ďakujem vám veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
ak je exekučné konanie právoplatne ukončené a nebanková spoločnosť Vás kontaktovala, aby ste uhradili ďalšie peniaze, nič neuhradzujte. Je to ich bežná prax, že po ukončení exekúcie naďalej kontaktujú bývalých dlžníkov a to s tým cieľom, aby uhradili ďalšie sumy obyčajne titulom nimi vypočítaných úrokov z omeškania, zmluvných pokút a rôznych poplatkov.

Ak by Vás kontaktovali písomne, len im napíšte email, že ak sú toho právneho názoru, že im ešte dlhujete nejaké peniaze, aby vec postúpili na súd. Ak Vás budú kontaktovať písomne, informujte u uvedenom postupe nebankovej spoločnosti Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad nebankovými veriteľmi (uvedená spoločnosť v tomto roku už dostala pokutu od NBS 35 000 €).

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne.


Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Žalobca - vymáhacia spoločnosť ma žalovala o zaplatenie určitej sumy. Namietla som proti tomuto konaniu a zo súdu mi prišlo oznámenie, že sa konanie zastavuje a žalobca stiahol žalobu v celom rozsahu. Nie celkom rozumiem, čo to znamená.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste zobrali pôžičku od nebankovej spoločnosti a následne vymáhačská spoločnosť od Vás vymáhala cestou súdu nezaplatený zostatok dlhu s príslušenstvom. V otázke uvádzate, že ste namietali konanie - zrejme ste vzniesli námietku premlčania v súlade s ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka - platí všeobecná 3 ročná premlčacia doba).

Vymáhačská spoločnosť vedomá si svojho právneho postavenia v spore, že súd návrh zamietne vzhľadom na ust. § 583 Obč. zákonníka (citujeme : "K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.") radšej zobrala návrh zo súdu späť a súd konanie zastavil.  Ak by návrh nezobrali späť, súd by návrh zamietol s poukázaním na ust. § 583 Obč. zákonníka.

Žalobca môže vziať žalobu späť. Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví a o uvedenej veci, ktorá bola predmetnom konania už nebude konať. Späťvztaie návrhu v podstate znamená, že žalobca - vymáhačská spoločnosť nemá záujem, aby súd konal o jej návrhu. Pre vymáhačskú spoločnosť je späťvzatie návrhu výhodnejšie z hľadiska poplatkovej povinnosti než keby súd žalobu zamietol.

Predpokladáme na základe našich skúseností, že vymáhačská spoločnosť Vás bude zrejme kontaktovať s tým, aby ste uhradili zostatok dlhu napriek tomu, že zobrali návrh späť. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne dohodu o splátkach a podobne.
V prípade, že by Vás vymáhačská spoločnosť následne opätovne kontaktovala s úhradou dlhu a podobne, nič neuhradzujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebanková spoločnosť vymáha dlh (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či ma môže nebanková spoločnosť dať na exekúciu (čo aj urobila), napriek tomu, že nemá povolenie od NBS poskytovať peňažné prostriedky na Slovensku? Pred pár rokmi som si od tejto spoločnosti požičala online niekoľko stoviek eur, ktoré som potom uhradila. Napriek tomu mi spoločnosť začala požadovať čoraz viac, až suma vystúpila na 1200 eur. Navyše, denne ma obťažovali telefonátmi, podali na mňa súd a teraz ma dokonca poslali na exekúciu. Na súde bol ich nárok uznávaný však iba na sumu 180 eur (našťastie), plus náklady na súdne konanie. Musím zaplatiť aj súdne náklady a exekučné poplatky? Ako mám postupovať ďalej, v prípade, že tieto operácie vykonávali na území Slovenska bez toho, aby mali na to povolenie? Napísala som im e-mail s výhradami, v ktorom som ich žiadala, aby prestali otravovať mňa a moju rodinu a vyhrážala som sa, že podám trestné oznámenie za to, že operujú na Slovensku bez povolenia a za zneužívanie mojich osobných údajov. Odvtedy sú v kontakte so mnou len písomne a teraz mi prišla notifikácia o exekúcii. Z ďaleka ďakujem za odpovede. - Kristína.

Odpoveď: Nebanková spoločnosť vymáha dlh

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
vo veci ak máte právoplatné rozhodnutie súdu a vo veci bola nariadené exekučné konanie, odoporúčame dlžné sumy (istina s príslušenstvom, ako aj trovy exek. konania) uhradiť.

Ak by Vás nebanková spoločnosť prípadne nejaká vymáhačská spoločnosť kontaktovala, k čomu zrejme dôjde, keďže nebude spokojná so sumou priznanou súdnym rozhodnutím, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak by Vás opätovne kontaktovali v rozpore s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa, kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla nebankovej alebo vymáhačskej spoločnosti.

Podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Následne podľa ust. § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur."

Pokiaľ ide o "podnikanie" nebankovej spolčnosti, zoznam subjektov, ; ktoré majú povolenie od NBS sa nachádza na stránek NBS ( link : https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=7&cc=&qq=).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebanková spoločnosť vymáha dlh" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.